Ingatlan száma: Dátum: FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS"

Átírás

1 Ingatlan száma: Dátum: FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Athina Kft. székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 24., Cg Képviseli: Yair Biton ügyvezető helyett Jan Maresovsky meghatalmazott a továbbiakban: Eladó másrészről Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcíme: Adóazonosító jele: Személyi igazolvány száma: Személyi azonosítójel: magyar állampolgár, E- mail cím:... mint vevő1 továbbiakban Vevő - a továbbiakban Vevő együttesen: Vevők Eladó és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek, külön- külön: Fél között az alábbi feltételek szerint. 1. Az Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a Budapest 27733/4 hrsz- ú, 2622 m 2 térmértékű, kivett telephely megjelölésű ingatlan, amely a tulajdoni lap szerint a 1139 Budapest, Frangepán u szám alatt található (továbbiakban: a Telek ).

2 2 2. Eladó az Ingatlanon saját beruházásában és banki finanszírozásával két ütemben összesen 176 lakásból, továbbá egyéb helyiségekből álló, a pinceszinten garázsokból, valamint a lakóházban elhelyezkedő, további, nem lakás célú helyiségekből álló lakóház felépítését kívánja megvalósítani társasházi formában. A jelen megállapodás tárgyát egy, az említett társasház első ütemében (A Torony) kialakítandó lakás képezi. Eladó az építkezés első ütemében 81 lakást épít meg, majd az építkezés második ütemében 95 lakást. A társasház bejegyzését az Eladó ezen két ütem befejezését követően fogja kérni az illetékes földhivataltól. Eladó tájékoztatja Vevőket és Vevők tudomásul veszik, hogy Eladó az Ingatlan mellett elhelyezkedő 27733/3 hrsz- ú, 2489 m2 alapterületű ingatlanon előreláthatóan további 2 építési ütemben (harmadik- negyedik ütem) további 152 lakásból, továbbá egyéb helyiségekből álló, a pinceszinten garázsokból, valamint a lakóházban elhelyezkedő, további, nem lakás célú helyiségekből álló lakóházat fog felépíteni a későbbiekben. Lakás száma: Lakás alapterülete:... m2 Lakás szobaszám:.. Lakás elhelyezkedési szint:... Lakás nettó vételára:... HUF + mindenkor hatályos Áfa, jelenleg bruttó...huf, azaz...forint. Teremgarázs beálló hely száma: Teremgarázs elhelyezkedési szint:... A Teremgarázs beállóhely nettó vételára:... HUF + mindenkor hatályos Áfa, jelenleg bruttó...,- HUF, azaz... Forint. Tároló száma: Tároló alapterülete:... m2 Tároló elhelyezkedési szint:... Tároló nettó vételára:... Ft. + mindenkor hatályos Áfa, jelenleg Bruttó,-... Forint, azaz... forint. Összesen nettó:... Ft, + mindenkor hatályos Áfa, jelenleg bruttó... Ft., azaz... Forint. 3. A fent említett társasház építésre az Eladó az adásvételi előszerződésben részletesen megjelölt építési engedélyekkel rendelkezik. 4. A rendelkezésre álló és a Vevő részére átadott tervek alapján Vevő az 1-2. számú alaprajzi mellékletben leírt ingatlanrészek megvásárlásában érdekeltek.

3 3 5. Eladó a jelen fenntartási megállapodás aláírásától számított 7 napon belül az adásvételi előszerződés megkötésére felhívó levelet küld Vevő részére. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás alapján Vevők az Eladó adásvételi előszerződés megkötésére felhívó levelének kézhezvételét követő 7 napig kizárólagos jogosultságot és kötelezettséget szereznek az számú mellékletben megjelölt ingatlan(ok) megvásárlására, amely kapcsán Eladó az ingatlanokat Vevők részére fenntartja, másnak nem ajánlja. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a végleges adásvételi szerződés megkötésére várhatóan május 31- ig sor kerül Vevő a fenti 5. pontban írt kizárólagos vásárlási lehetőség fejében ,- azaz kétszázötvenezer forint fenntartási díjat fizetnek. A Vevő ezen díjat kötelesek a Győző és Lencs Ügyvédi Iroda Unicredit Bank Zrt.- nél nyitott számú letéti számlájára a jelen szerződés aláírásától számított 48 órán belül átutalni. Amennyiben a 48 óra letelte hétvégére vagy egyéb munkaszüneti napra esne, úgy a befizetés határideje a jelen megállapodás aláírását követő munkanap déli óra. Amennyiben Vevők a fenntartási díjat a fenti határidőben nem utalják át a fent megjelölt letéti számlára, úgy a jelen fenntartási megállapodás automatikusan hatályát veszti minden további nyilatkozat nélkül. A fenntartási díjnak a Győző és Lencs Ügyvédi Irodánál vezetett letéti számlára történő utalásakor az átutalási közleményben fel kell tüntetni a Vevő nevét, illetve az érintett lakás számát. A fenntartási díj átutalásnak minden esetben úgy kell történnie, hogy a fenntartási díj pontos összege kerüljön jóváírásra a Győző és Lencs Ügyvédi Iroda letéti számlán. Vevő tudomásul veszik, hogy a letéti számlára átutalt pénzösszeg után kamatra nem jogosultak. Felek a Győző és Lencs Ügyvédi Irodával olyan letéti megállapodást kötnek, amely szerint ezen összeget a Győző és Lencs Ügyvédi Iroda a Vevők részére visszautalja, amennyiben az Eladó a Vevőket a jelen fenntartási megállapodás aláírását követő 45 napon belül nem hívta fel az adásvételi előszerződés megkötésére, és a Vevők az elállásukat eljuttatják a Győző és Lencs Ügyvédi Iroda részére. Az adásvételi előszerződés megkötése esetén a megfizetett összeg az első vételár- előlegbe beszámít, és a Győző és Lencs Ügyvédi Iroda az összeget az adásvételi előszerződés rendelkezéseinek megfelelően ügyvédi letéti alszámlára utalja át Amennyiben az elő- vagy végleges adásvételi szerződés Vevők általi aláírásra nem kerül sor az Eladó felhívásának kézhezvételét követő 15. nap munkaidő végéig, úgy a 16. naptári naptól kezdődően Vevők kizárólagos jogosultsága az ingatlan megvásárlására minden további jognyilatkozat nélkül automatikusan megszűnik, valamint a forint fenntartási díjat elveszti, az Eladó pedig ajánlati kötöttségétől szabadul, és az ingatlant szabadon ajánlhatja más érdeklődőknek. Ilyen esetben a Győző és Lencs Ügyvédi Iroda az összeget az Eladó rendelkezései szerinti bankszámlára szabadítja fel Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben ingatlanvásárlási szándékuktól az Eladó szerződésszerű értesítését megelőzően visszalépnek, a fenti fenntartási díj akkor sem téríthető vissza. A fenntartási díjra a bánatpénzre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

4 Amennyiben Eladó a Vevőt a jelen fenntartási megállapodás aláírását követő 45 napon belül nem hívta fel az adásvételi előszerződés megkötésére, és a Vevő a jelen fenntartási megállapodástól eláll, illetve amennyiben az Eladó ingatlan értékesítési szándékától visszalép, úgy Eladó köteles a Vevő részére (a letétbe helyezett fenntartási díj Vevő részére történő visszafizetésén túlmenően) további Ft- ot Vevőnek megfizetni bánatpénzként A Vevő a fenti letéti rendelkezéseket kötelezőnek ismeri el. 5.5 Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a birtokba adás várható időpontja: szeptember Vevő tudomásul veszi, hogy a vételárat az alábbi részletekben tartoznak megfizetni: 6.1. Vevő a vételár 15%- át az adásvételi előszerződés megkötésekor köteles megfizetni. Ezen első vételárrészletből 10% foglalónak, míg a vételár 5%- a vételár- előlegnek minősül Vevő a Vételár 10- %át azt követő 7 napon belül köteles megfizetni, amikor a Lakást magában foglaló épületszint szerkezetkész állapotát eléri és ezt Vevő felé az Eladó műszaki ellenőri jelentéssel igazolja. A Vevő a vételár 75 %- át azt követő 7 napon belül köteles megfizetni, hogy Eladó írásban tájékoztatta a Vevőt a jogerős használatbavételi engedély kiadásáról, valamint a társasház ingatlan- nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelem földhivatal részére történt benyújtásáról. (Amennyiben a Vevő bankhitelt vesz igénybe és a társasház ingatlan- nyilvántartási bejegyzését a Vevőt finanszírozó bank finanszírozási feltételként szabja, úgy a Vevő utolsó vételár- részlet megfizetési kötelezettsége a Társasház ingatlan- nyilvántartási bejegyzését követő 30 napon belül esedékes.) 6.3. Amennyiben a vételárat Vevő bankkölcsönből fizeti, úgy a bankhitelre vonatkozó tájékozódás, a feltételek megállapítása és az adásvételi szerződéssel való megfeleltetése, továbbá hitelügyintézés a Vevő kizárólagos joga és kötelessége. 7. Az egyes felek maguk viselik a jelen megállapodás és a benne említett okmányok letárgyalása, elkészítése és aláírása során felmerülő költségeiket és kiadásaikat. A jelen megállapodással és az ingatlan adásvételi előszerződéssel kapcsolatos jogi költségeket Vevők viselik oly módon, hogy Vevők kötelesek az előszerződés aláírásakor megfizetni az eljáró ügyvédnek a brutto vételár 0,5%- a + ÁFA összeget. A végleges szerződés megkötésével felmerülő jogi költségeket Eladó viseli. 8. Vevő kijelenti, hogy a jelen megállapodás megkötéséhez a szükséges tájékoztatást megkapta, valamint hogy a szerződéses ellenszolgáltatás mértékét megfelelőnek tartják. 9. A jelen megállapodás módosítása vagy megváltoztatása csak akkor érvényes, ha az írásban történik és azt mindkét fél szabályszerűen meghatalmazott képviselője aláírja. 10. A jelen megállapodás az egyes felek jogutódjaira nézve is kötelező érvényű.

5 5 11. Vevő kijelenti, hogy a jelen megállapodás megkötésével ráháruló jogok és kötelezettségek megszerzésének nincs akadálya. Eladó kijelenti, hogy jogában áll a jelen megállapodás megkötése és rendelkezéseinek végrehajtása. 12. Jelen megállapodás értelmezésére a Ptk. irányadó. 13. Vevő a jelen megállapodás aláírásakor megtekintette az értékesítésre kerülő ingatlanrész terveit, az építési engedélyt, és megkapta a szükséges jogi és egyéb információkat. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó fenntartja a tervek módosítási jogát. Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után aláírták. Budapest,... Melléklet: 1.: Lakás alaprajz 2.: Teremgarázs szintalaprajz Athina Kft. Eladó/ Képviseli: Jan Maresovsky meghatalmazott Vevő

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről a TerraZóna Kft. (székhely: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3., cégjegyzékszám: 01-09-737496, adószám: 13481953-2-43, KSH-szám: 13481953-7012-113-01,

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Dandár 23-25 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. VI. emelet 1., cégjegyzékszáma: 01-09-882925.,

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Bárdos Garázssor Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 11-09-013351, székhelye: 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 16. 1. lh. I/6.,

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről CIEMME Kft. (székhely: 8623 Balatonföldvár, Rákóczi utca 5.szám, postacím: 4027 Debrecen, Bölcs utca 37 szám. cégjegyzékszám: Cg.14-09-308269;

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

Ingatlan Adásvételi Szerzıdés

Ingatlan Adásvételi Szerzıdés 1 Ingatlan Adásvételi Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl: SPECIÁL 99 Külkereskedelmi Korlátolt Felelısségő Társaság (Cg.: 01-09-683625, 1173 Budapest, Géczi József u.21., adószám: 11926290-2-42., statisztikai

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 4-82/2014. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Az ajánlatot egy eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani, melyre kérjük ráírni:

Az ajánlatot egy eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani, melyre kérjük ráírni: Pályázati kiírás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint egyedüli részvényes, nyilvános pályázat útján értékesíteni kívánja az Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E

Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E Amely létrejött egyrészről Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., cg.: 02-09-073212, adószáma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A VKSZ VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, KOSSUTH UTCA 21. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ 2547/A/2, 2547/A/4, 2547/A/5 ÉS A 2547/A/6 HRSZ. ALATTI ÜZLETHELYISÉGEK

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő V. kerület 24066 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának értékesítésére 1. A pályázat kiírója: A pályázat

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta)

AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta) AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta) Az árverés célja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 33. -ának (1) bekezdése, 34. -a (2) bekezdésének b) pontja és az állami vagyonnal való

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet (cím: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György út 37., cégjegyzékszám: 05-02-000282,

Részletesebben

Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú pénzintézeti kölcsönhöz

Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú pénzintézeti kölcsönhöz 1 Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú pénzintézeti kölcsönhöz amely egyrészről a Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa György u. 31, Cg. 02-10-060340, adószám: 14479917-2-44, törzsszám:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtására

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtására KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtására Amely létrejött a MORGAN Hitel és Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság rövidített cégnév: MORGAN Hitel és Faktor Zrt. (székhelye:

Részletesebben

ÜGYFÉLSZERZŐDÉS. K&H Lakáscélú hitelek állami támogatással konstrukcióhoz

ÜGYFÉLSZERZŐDÉS. K&H Lakáscélú hitelek állami támogatással konstrukcióhoz K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Kölcsönt folyósító fiók: Ügyfélszerződés száma:

Részletesebben

Tájékoztató az üres lakások és nem lakás célú szolgáló helyiségek elidegenítésére kiírt árverés szabályairól

Tájékoztató az üres lakások és nem lakás célú szolgáló helyiségek elidegenítésére kiírt árverés szabályairól Tájékoztató az üres lakások és nem lakás célú szolgáló helyiségek elidegenítésére kiírt árverés szabályairól Az üres lakások és nem lakás célú helyiségek (továbbiakban együtt: ingatlanok) elidegenítése

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK]

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK] ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MINIMÁLIS TARTALMI ELEMEI [HITELÜGYLETEK] Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az adott ügylet vonatkozásában Társaságunk jogosult többletkövetelményeket megállapítani, amelyre tekintettel

Részletesebben

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Bevezetés 3 I. Mintalevelek-formanyomtatványok 1. Hibás teljesítés 1.1. Hibás teljesítés esetén javításra irányuló fogyasztói igény bejelentése 4 1.2.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Nógrád Megye Önkormányzata székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. törzsszám. 15450016 képviseli: Becsó Zsolt közgyűlés elnöke

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Nógrád Megye Önkormányzata székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. törzsszám. 15450016 képviseli: Becsó Zsolt közgyűlés elnöke KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16. cégjegyzékszáma: Fővárosi

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 19501-4 /G30/2014. MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341)

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341) 4. sz. melléklet Ferencvárosi Önkormányzat nevében eljáró SEM IX. Városfejlesztő Zrt. INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben