NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZRT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZRT."

Átírás

1 NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZRT. A HITELSZERZŐDÉSBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEIKNEK ELEGET TENNI NEM TUDÓ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK LAKHATÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉVI CLXX. TÖRVÉNY ALAPJÁN A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZRT. ÉS AZ ELJÁRÓ ÜGYVÉD KÖZÖTTI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ELJÁRÁSREND AZ ELJÁRÓ ÜGYVÉDEK KIVÁLASZTÁSA ÉS ELJÁRÁSUK, AZ AJÁNLATTÉTEL SZABÁLYAI - A NET SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSE Tárgyában BUDAPEST

2 Ajánlat: Befejezett ügy: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ ÉS FOGALMAK 1. Fogalmak adásvételi mintaszerződés használatával elkészített vételi ajánlat; az ügylet befejezettnek minősül, ha a Magyar Állam tulajdonjoga bejegyzésre kerül, Bérleti Szerződés: bérleti mintaszerződés használatával elkészített bérleti szerződés; Eljárásrend: Felek: Félfogadási idő (rend): Helyettesítő Ügyvéd: Időpontfoglalás: Kamara Kamarai Lista: Megbízás Megbízott NET: NET Ügyintéző: Pótfélfogadási idő (rend): Tevékenységi terület: Törvény: jelen, Megbízott és NET együttműködését általános jelleggel szabályozó rendelkezés; Törvény alapján megvételre felajánlott Pénzintézeti zálogjoggal terhelt ingatlanok tulajdonosai, illetve az alapjául fekvő hitelszerződés adósai; Megbízott által Felek számára az Ajánlat megtételére fenntartott időpont; Megbízottal a NET-tel kötött megbízási szerződés alapján együttműködő megbízottak; Megbízott által Félfogadásra megadott időpontok NET-általi lefoglalása; magyarországi területi ügyvédi kamara; a megbízási tevékenyég ellátására vonatkozó feltételeknek megfelelő ügyvédi irodák és egyéni ügyvédek névsora megyei (budapesti) kamarai bontásban Ügylettel kapcsolatos ügyvédi tevékenység ellátására szóló megbízási jogviszony; ügyvédi tevékenység ellátására NET-tel megbízási jogviszonyt létesítő egyéni ügyvéd, vagy ügyvédi iroda; Nemzeti Eszközkezelő Zrt.; NET szabályzatai szerint az ügylet teljesítését ellenőrző személy; Megbízott által az Ajánlattételt igazoltan elmulasztó Felek számára felajánlott időpont; megbízotti tevékenység ellátásának területe; a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló évi CLXX. törvény; Ügylet: Ügycsomag Ügycsomag Felek és a Magyar Állam (NET) javára folytatott adott ingatlant érintő okirat szerkesztési, ügyvédi képviseleti és e körben jogi tanácsadási tevékenység; maximum 50 darab Ügyletet tartalmazó ügyegyüttes

3 azonosító szám Ügyazonosító szám: Ügyvéd: NET által adott Ügycsomag ügyszáma NET által adott Ügycsomagban szereplő egyes Ügyletek ügyszáma; Megbízott egyéni ügyvéd, illetve a Megbízott ügyvédi iroda által az iroda tagjai vagy alkalmazott ügyvédei közül kötelezően megjelölt ügyintéző ügyvéd(ek) Ügyvédi Törvény: az ügyvédekről szóló évi XI. törvény; Vételárfelosztási terv NET által készített, a pénzügyi intézmény jelzálogjogosultak által elfogadott és jóváhagyott terv, amely az ingatlan Törvényben meghatározott vételárának a Törvény szerinti arányban történő felosztását tartalmazza. 2. Az eljárásrend személyi és területi hatálya Az eljárási rend kiterjed a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel a Törvény szerinti feladatai ellátásához szükséges, az Ügyvédi Törvény szerinti ügyvédi tevékenység ellátására megbízási jogviszonyt létesítő valamennyi Ügyvédre és helyetteseikre. A Megbízás csak Magyarország területén látható el. 3. A jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvető szabályai Megbízott tisztában van azzal, hogy a NET-program a Kormány Otthonteremtési Koncepciójában kiemelt helyet foglal el. Ennek megfelelően fokozott gondossággal és körültekintéssel köteles eljárni annak érdekében, hogy a Törvényben foglalt célok akadálytalanul megvalósuljanak. Megbízott a Megbízás fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, mellyel NET jogos érdekeit sérti, jó hírét veszélyezteti. 4. Tájékoztatás Megbízott megbízotti tevékenységéről NET írásbeli engedélye nélkül még általános jelleggel sem adhat tájékoztatást. A tájékoztatási tilalom nem terjed ki Megbízottakkal, illetve NET alkalmazottakkal való kapcsolattartásra. Megbízott nem jogosult a NET nevében a sajtó vagy a média bármely képviselőjével vagy bármely a sajtóval vagy a médiával kapcsolatban álló személlyel kapcsolatot létesíteni. Minden személy vagy szervezet részéről történt megkeresést Megbízottaknak NET-hez kell irányítani, arról Megbízottak NET-et haladéktalanul értesíteni kötelesek. II. FEJEZET A MEGBÍZÁSI JOGVISZONY 5. Megbízói jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése NET Vezető, illetve a NET szabályzatai alapján NET munkavállalója gyakorolja a megbízói jogokat, illetve teljesíti a megbízói kötelezettségeket.

4 6. A megbízási jogviszony létesítésének feltételei, kiválasztás rendje (1) A NET a (2) bekezdés szerinti dokumentumokat a saját honlapján közzéteszi, valamint a megyei és budapesti ügyvédi kamarákat annak közzétételére felkéri. A NET a jelentkezési határidő lezárultát követően összeállítja a NET feladatainak elvégzésében közreműködést vállaló és az előírt feltételeknek megfelelő egyéni ügyvédek, illetve ügyvédi irodák megyei kamarai bontás szerinti - jegyzékét (Kamarai Listák), amelyeket az MNV Zrt. útján haladéktalanul megküld a Nemzeti Fejlesztési Miniszternek is. A miniszter a feltételeknek megfelelő jelentkezők közül a Kamarai Listáról legfeljebb megyénként 50 jelentkezőt tartalmazó szűkített listát készít az általa legalkalmasabbnak tartott jelöltekről (Szűkített Kamarai Lista). A szűkített listának meg kell felelnie a (4) bekezdés a) pont követelményének azzal, hogy legalább 5, ezen pontnak megfelelő jelentkezőt kell tartalmaznia a Szűkített Kamarai Listának abban az esetben is, ha az adott Kamarai Listán nem szerepel 50 jelentkező. Amennyiben a Kamarai Listán a (4) bekezdés a) pontnak megfelelő 5 jelentkező nem szerepel, úgy a rendelkezésre álló jelölteket kell feltüntetni a Szűkített Kamarai Listán. A Szűkített Kamarai Listán szereplőkkel a megbízási jogviszonyt a lista szerinti sorrendben létesíti a NET, jelen Eljárásrendben rögzített ügybefejezési szabályok figyelembevételével. Aki a megbízást teljesítette a Szűkített Kamarai Lista végére kerül és - a sortartás rendje szerint - akkor kap újra megbízást, mikor ismételten rá kerül a sor. (2) A jelentkezési lehetőség megnyitását legalább 14 nappal megelőzőleg a NET honlapján, valamint a megyei, illetve budapesti kamarai honlapokon, vagy azokról a NET honlapjára irányítva az alábbi dokumentumok felkészülési célú közzétételére kerül sor: (i) (ii) Jogi anyagok évi CLXX. törvény; NET Eljárásrend; (iii) Megbízási szerződés minta; (iv) Ajánlattételi folyamat-ábra; (v) Adásvételi szerződés minta; (vi) Bérleti szerződés minta; Tájékoztatók: (vii) A jelentkező egyéni ügyvéd, ügyvédi iroda által elfogadandó alávetési nyilatkozat és nyilatkozat minta a) az Eljárásrend megismeréséről és elfogadásáról; b) arról, hogy az általa jelölt helyettes tekintetében a NET által a 7. (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak;

5 c) arról, hogy a kötelezően megjelölendő - ügyintéző ügyvéd elektronikus aláírással rendelkezik továbbá, hogy fegyelmi büntetés hatálya alatt nem áll, valamint vele szemben szándékos cselekmény miatti közvádas vagy magánvádas büntető eljárás nincs folyamatban; d) a Szűkített Kamarai Listán történő nyilvánosságra hozatalához való hozzájárulásról; (viii) Külön tájékoztató az ügyvédi díjazásról és az elszámolásról; (ix) A NET jelentkezési űrlap mintájának közzététele. (3) Annak a jelentkezőnek a jelentkezése kerül elfogadásra és kerül felvételre a Kamarai Listára, aki a) a NET igénye szerint minél szélesebb, legalább 24 óra heti félfogadási időt tud biztosítani a NET számára 8 és 16 óra közötti napszakban. A napi félfogadási idő 8 óránál rövidebb nem lehet, b) nyilatkozik arról, hogy az Eljárásrendben rögzítetteket magára nézve kötelezőnek ismeri el. Nyilatkozik arról, hogy az általa jelölt helyettes a NET által a 7. (2) bekezdésben - meghatározott feltételeknek megfelel, c) nyilatkozik arról, hogy elektronikus aláírással rendelkezik, továbbá, hogy fegyelmi büntetés hatálya alatt nem áll, valamint vele szemben szándékos cselekmény miatti közvádas vagy magánvádas büntető eljárás nincs folyamatban. Ügyvédi iroda esetén ezen nyilatkozatot a kötelezően megjelölendő ügyintéző ügyvéd(ek) vonatkozásában kell megtenni, d) amennyiben annak feltétele fennáll, nyilatkozik, hogy egyéni ügyvéd, aki jogi szakvizsgáját a jelentkezési határidő évét megelőző 5 éven belül tette le, illetve arról, hogy olyan ügyvédi iroda, amelyet a jelentkezési határidő évét megelőző 5 éven belül alapítottak és tagjai jogi szakvizsgájukat a jelentkezési határidő évét megelőző 5 éven belül tették le, e) nyilatkozik arról, hogy Szűkített Kamarai Listán történő nyilvánosságra hozatalához hozzájárul, f) a jelentkezési lapot kitöltötte, valamint elektronikusan és postai úton, határidőben a NET részére megküldte. (4) Az eljáró ügyvédek kijelölése az alábbi elvek figyelembevételével történik: a) a feltételeknek megfelelő ügyvédi irodák illetve egyéni ügyvédek közül lehetőség szerint Szűkített Kamarai Listánként legalább 10% arányban azok az egyéni ügyvédek kerüljenek kijelölésre, akik jogi szakvizsgájukat a jelentkezési határidő évét megelőző 5 éven belül tették le, illetve azok az ügyvédi irodák, amelyeket a jelentkezési határidő évét megelőző 5 éven belül alapítottak és valamennyi tagja jogi szakvizsgáját a jelentkezési határidő évét megelőző 5 éven belül tette le, b) a megbízási szerződés keretében a Megbízó az ügyeket ügycsomagban adja át a Megbízottnak azzal, hogy egy ügycsomag maximum 50 darab ügyet tartalmazhat, és

6 egyidejűleg csak egy ügycsomag ellátásával bízható meg a Megbízott (ügyvédi iroda vagy egyéni ügyvéd). Újabb ügycsomag ellátására a Megbízott megbízást csak az előző ügycsomagba tartozó valamennyi ügy teljeskörű teljesítését követően kaphat, továbbá 50 ügyet meghaladóan ügycsomagot abban az esetben kaphat, amennyiben a szolgáltatás helyének megfelelő megyei (budapesti) Szűkített Kamarai Listán nincs további olyan ügyvéd, aki a szolgáltatás ellátására vállalkozna, és ügycsomagot még nem kapott, c) eljáró ügyvédet azon megyei (budapesti) Szűkített Kamarai Listáról kell kijelölni, amely megye (Budapest) területén az Adós lakóhelye van. Ezen szempont figyelembevételével kell kialakítani az egyes ügycsomagokat is. Amennyiben az Adós lakóhelye szerinti Szűkített Lista nem áll rendelkezésre, úgy az eljáró ügyvédet a szomszédos megye (Budapest) Szűkített Kamarai Listájáról kell kijelölni, (5) A NET a megbízási szerződést a Szűkített Kamarai Listák alapján sorrendben következő Megbízottal az Eljárásrend szerint megköti és számukra az Eljárásrendben meghatározott munkadíjat megfizeti. (6) Amennyiben a (3) bekezdés a) pont szerinti feltételnek a Megbízott és/vagy a (3) bekezdés c) pont szerinti feltételnek az Ügyvéd a megbízási jogviszony létrejöttét követően nem felel meg, úgy a) a (3) bekezdés a) pont szerinti ok esetén, az ok bekövetkezését követő 8 napon belül a NET a megbízást felmondja. b) a (3) bekezdés c) pont szerinti ok esetén Megbízott megbízása az ok bekövetkezése napján megszűnik, kivéve, ha az ok bekövetkezésével egyidejűleg az ügyvédi iroda Megbízott - a feltételnek személyében megfelelő - másik ügyintéző Ügyvédet jelöl. A Megbízott az a)-b) pont szerinti okokról illetve új Ügyvéd jelöléséről a NET-et az ok bekövetkezése napján, írásban tájékoztatni köteles. A Kamarai Listáról a Megbízott a bejelentéstől vagy a feltétel bekövetkezésétől számított három napon belül törlendő az alábbi esetekben: - A Felek között kötött megbízási szerződés teljesedésbe ment, azaz valamennyi Megbízottnak átadott ügy befejezett ügy és Megbízott kéri a Listáról való törlését, - Egyéni ügyvéd esetében a Megbízott halála, ügyvédi iroda esetén a Megbízott megszűnése esetén, - Megbízott megszűnik megfelelni a Kamarai Listára kerülés feltételeinek vagy tartósan akadályoztatva van a Megbízási Szerződés szerinti feladatai ellátásában, - Megbízó a Megbízottal kötött megbízási szerződését Megbízott szerződésszegése (hibás vagy késedelmes teljesítés stb.) okán megszünteti. (7) Annak érdekében, hogy kellő számú ügyvéd álljon rendelkezésre, a NET frissítheti a Kamarai listát akként, hogy jelen eljárásrendnek megfelelően szükség szerint lefolytathatja a pályáztatási eljárást. 1 (8) Megbízó a Szűkített Kamarai Listát közzéteszi a honlapján valamint a listán szereplő személyeket a listára kerülésükről értesíti. 1 Módosította a 644/2013. (XII.16.) sz. Alapítói Határozat

7 7. Megbízotti jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése (1) A megbízotti jogokat Megbízott gyakorolja, illetve a kötelezettségeket Megbízott teljesíti jelen Eljárásrendben meghatározott kivételekkel. (2) Megbízott egy Helyettesítő Ügyvédet bízhat meg az alábbi feltétek szerint: Helyettesítésre az az ügyvéd jelölhető, aki a) a Megbízott ügyvédi iroda tagja és a 6. (3) bekezdés c) pont szerinti feltételeknek személyében megfelel, vagy b) egyéni ügyvédként a Megbízottal azonos Kamarai Listán illetve Szűkített Kamarai Listán szerepel és jelen ügyletkörben a NET-tel közvetlen megbízási jogviszonyban nem áll, vagy c) olyan ügyvédi iroda tagja, amely a Megbízottal azonos Kamarai Listán illetve Szűkített Kamarai Listán szerepel és jelen ügyletkörben a NET-tel közvetlen megbízási jogviszonyban nem áll, valamint személyében a 6. (3) bekezdés c) pont szerinti feltételeknek megfelel. A helyettesítő ügyvéd nevét, kamarai nyilvántartási számát a Megbízott és NET közötti megbízási szerződésben legkésőbb a helyettesítés igénybevételét megelőző 8 nappal - meg kell jelölni. Ugyanazon egyéni ügyvéd, ügyvédi iroda egyidejűleg csak egy Megbízott tekintetében járhat el helyettesként. (3) Helyettesítő ügyvéd a helyettesítés során a Megbízott irodájában, vagy a Megbízott által - a jelen Eljárásrend szerint - biztosított helyiségben köteles a rá bízott ügyet ellátni. (4) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti feltételek bármelyikének - a helyettesítési jogviszony létrejöttét követően - a Helyettesítő Ügyvéd nem felel meg, úgy helyettesítésre az ok bekövetkezésétől kezdődően nem jogosult. A Megbízott a helyettesítési jogviszony bármely okból történő megszűnéséről, illetve új Helyettes Ügyvéd jelöléséről a NET-et haladéktalanul írásban tájékoztatni köteles. (5) A Megbízott a teljesítés ellátásához a Helyettes Ügyvéden túl - harmadik személyt, mint közreműködőt nem vehet igénybe. 8. Megbízás teljesítésének helye (1) A Megbízott a megbízást a Megbízott székhelyén vagy a Kamara Listája szerinti megye (főváros) közigazgatási területén lévő városban (fővárosban) található, a Megbízott által biztosítandó ügyfélfogadásra alkalmas helyiségben köteles ellátni.

8 (2) Amennyiben a Megbízott székhelye nem a Kamara Listája szerinti megye (főváros) közigazgatási területén lévő városban (fővárosban) található, a Megbízott köteles biztosítani, hogy ügyfélfogadásra alkalmas helyisége a Kamara Listája szerinti megye (főváros) közigazgatási területén lévő városban (fővárosban) működjön. Amennyiben a Megbízott ennek megtörténtét a Szűkített Kamarai Listára való felkerülését követő 15 napon belül hitelt érdemlően nem igazolja, a Szűkített Kamarai Listáról haladéktalanul törlésre kerül. 9. Megbízotti félfogadás kialakításának és a félfogadási időpontok, helyek lefoglalásának, valamint a teljesítés helye meghatározásának szabályai (1) Megbízott köteles hetente a megbízási szerződésében meghatározott időtartamú félfogadási időt biztosítani a NET-nek a megbízási szerződésben meghatározott munkanapon 8 órától 16 óra közötti időben. Megbízott köteles biztosítani, hogy a félfogadás során bejelentkezett Felekkel esetleges ügytorlódás, késedelem esetén is - egy óránál nem hosszabb várakozási időben az érdemi ügyintézés megkezdődjön. (2) Megbízott köteles hetente a megbízási szerződésében meghatározott időtartamban és munkanapon pótfélfogadást is tartani. A pótfélfogadás az alapos okkal elmulasztott Ajánlattételek számára van fenntartva. (3) Megbízott köteles a NET-nek az Ajánlat megtételére szolgáló félfogadási időpontjait a megbízási szerződésben megadni. (4) Megbízott köteles az Ajánlattételére legalább 60 percet biztosítani, és ezen időtartam alatt a 13. (5)-(6) bekezdés szerinti tevékenységeket elvégezni. (5) NET a 6. -ban foglalt feltételek szerint és elvek figyelembevételével jelöli ki az eljáró Megbízottat és osztja ki az ügycsomagot. (6) NET a kijelölést követően köteles a kiválasztott időpontot Megbízottal, illetve Megbízott munkavállalójával egyeztetni. Az egyeztetés során ismerteti Megbízottal az Ügycsomag azonosító és Ügyazonosító számot. (7) NET és Megbízott által egyeztetett időpont és az ügycsomag kiosztása között legalább 10 és legfeljebb 30 napnak kell eltelnie, amelytől Felek ésszerű kereteken belül eltérhetnek figyelembe véve az Ügylet elvégzésre a Törvényben (meghatározott 90 napos megszabott határidőt. (8) NET Megbízottal való egyeztetés után tájékoztatja a Feleket a felajánlás elfogadásáról, valamint arról, hogy milyen időpontban és hol kell Feleknek az Ajánlattételre megjelenni. A Tájékoztatásban NET minden esetben megadja Megbízott összes elérhetőségét. 10. Megbízott díja, költségtérítése (1) Megbízott ügyletenként a megbízási szerződésében meghatározott díjra jogosult. (2) Megbízott köteles a tevékenység elvégzését optimálisan megszervezni, a tevékenyégre fordított többlet idő ellentételezésére nem tarthat igényt.

9 (3) Megbízott nem tarthat igényt a tevékenyégre fordított többletidő ellentételezésére abban az esetben sem, ha NET az elkészített Ajánlat, illetve Bérleti szerződés hiányossága, pontatlansága miatt az okiratok újbóli elkészítésére (hiánypótlásra) utasítja. (4) Az (1) bekezdés szerinti megbízási díjon felül a Megbízott semmilyen további díjra, költségtérítésre nem jogosult. 11. További megbízási jogviszony Megbízottak nincsenek korlátozva abban, hogy ügyvédi tevékenységet más megbízási jogviszony alapján ellássanak, azonban a Törvény 1. b) c) és k) pontokban meghatározott személyekkel a jelen Eljárásrendben meghatározott megbízási tevékenyéggel kapcsolatban semmilyen megbízási jogviszonyt nem létesíthetnek, amely tilalom alól NET felmentést adhat. Megbízó Megbízottat egyedi megbízás keretében megbízhatja a Törvény és annak végrehajtási rendeletében meghatározott egyéb szerződéskötési és szerződésmódosítási feladatok (bérleti szerződés módosítása, tartalékingatlanra vonatkozó új bérleti szerződés megkötése stb.) teljesítésével is. 2 III. FEJEZET MEGBÍZÁSI JOGVISZONY TELJESÍTÉSE 12. Megbízotti tevékenység általános leírása Megbízott elkészíti a NET megbízása és a NET által megküldött adatok alapján az ingatlannyilvántartási bejegyzésre alkalmas Ajánlatot, a Bérleti szerződést, valamint a tulajdonjogbejegyzés iránti kérelmet. 13. Az Ajánlat elkészítésének teljes folyamata (1) NET az Ajánlattétel időpontjának egyeztetése után elektronikus és postai úton is elküldi Megbízott számára az Ajánlat elkészítéséhez szükséges adatokat és az adatok alapjául szolgáló iratokat (nem hiteles tulajdoni lapot, vételár-felosztási tervet, a szerződések aláíróinak adatait, a Feleknek előzetes hozzájárulását a JÜB ellenőrzéshez). NET továbbá elküldi a Felek általa ismert minden elérhetőségét. Amennyiben NET által a jövőben kialakítandó számítógépes programok lehetővé teszik, akkor elektronikus úton Megbízottnak is rendelkezésére bocsátott szoftverrel lehetőség szerint kitöltött intelligens nyomtatványt küld. Amennyiben Megbízott az Ajánlat elkészítéséhez elégséges adatokat, dokumentumokat nem kapta meg, haladéktalanul tájékoztatja NET-et. (2) NET értesíti a Feleket arról, hogy a felajánlott ingatlant a Törvény szerint megvásárolja, értesíti Megbízott nevéről, telefonszámáról, címéről, továbbá Megbízottal egyeztetett ajánlattételi időpontról. NET a Felek számára tájékoztatót küld, amelyben minden olyan adatra, tényre és körülményre felhívja Felek figyelmét, amely az ajánlattétel sikeres lefolytatásához szükséges, valamint tájékoztatást nyújt az ajánlattétel elmaradásának következményeiről. A tájékoztatás kitér 2 Módosította a 644/2013. (XII.16.) sz. Alapítói Határozat

10 különösen arra, hogy amennyiben Felek közül bárki alapos indok miatt nem tud megjelenni az ajánlattétel időpontjában, akkor haladéktalanul köteles felvenni a kapcsolatot Megbízottal, valamint kizárólag alapos indokból lehetséges Megbízottnál kezdeményezni az Ajánlat megtételére meghatározott időpont módosítását. (3) Megbízott feladatai az (1) bekezdés szerint megküldött adatok és iratok alapján: i. elkészíti az Ajánlatot és az ajánlat mellékletét képező Bérleti Szerződést; ii. a JÜB rendszerből lekéri Felek adatait személyazonosságuk megállapítása érdekében; iii. az Ajánlat megtételének időpontja előtt, de legkorábban 24 órával e-hiteles tulajdoni lap, illetve hiteles tulajdoni lap beszerzésével ellenőrzi az Ajánlatban meghatározott, megvételre felajánlott ingatlan ingatlan-nyilvántartási állapotát. (4) Amennyiben Megbízott az ingatlan-nyilvántartási állapotban változást észlel, haladéktalanul tájékoztatja NET-et. Amennyiben a változás a Magyar Állam tulajdonjogának bejegyzését akadályozza, a NET jóváhagyása esetén tájékoztatja a Feleket az ajánlattétel elmaradásáról. (5) Megbízott köteles a teljesítés helyén az egyeztetés szerinti időpontban az Ajánlattétel érdekében eljárni. Amennyiben a teljesítés helye a Törvény 17. (1) bekezdésében megjelölt hely, Megbízott köteles a szükséges és megszerkesztett okiratokat magával vinni, valamint gondoskodni arról, hogy elírás esetén a javítást kivitelezni tudja, az ehhez szükséges mobil eszközökről (laptop, pendrive) magának kell gondoskodnia. Ebben az esetben a javításra szoruló dokumentumok nyomtatásáról, másolásáról a közreműködő bankfiók a Banki Együttműködési Megállapodás szerint gondoskodik. (6) Megbízott az Ajánlattétel időpontjában ellenőrzi a Felek személyazonosságát. Felekkel ismerteti az ajánlatot, a vételár-felosztási tervet, a jogügyletről, ide értve a bérleti szerződéshez kapcsolódó és a NET által alkalmazott Általános Szerződéses Feltételeket is, a szükséges mértékben tájékoztatást ad annak érdekében, hogy Felek jogaikat teljes körűen gyakorolhassák, kötelezettségeiket teljesíthessék. Megbízott a tájékoztatás során felhívja Felek figyelmét, hogy a Nemzeti Eszközkezelő az ingatlanért fizetendő, törvényben meghatározott vételárat a vételárfelosztási terv szerint az ott megjelölt jogosultak számára fizeti ki. A tájékoztatás során Megbízott kitér különösen arra a tényre, hogy amennyiben a Felek a vételárfelosztási tervet nem fogadják el és nem írják alá, az ingatlan NET általi megvásárlásának meghiúsulását eredményezi. A Tájékoztatást követően Megbízott aláíratja az általa véglegesített Ajánlatot (a Felek számának megfelelő valamint további 5 példányban), a NET által megküldött vételárfelosztási tervet 2 példányban, a Bérleti Szerződést (a bérleti szerződés alanyainak száma és további 1 példányban) és minden példányt ellát ellenjegyzésével. Megbízott köteles rögzíteni a Felek távbeszélőn való elérhetőségének esetleges megváltozását is, hogy szükség esetén rövid úton elérhesse őket. Megbízott köteles jegyzőkönyvet felvenni abban az esetben, ha Felek a vételár felosztási tervet nem fogadták el, és arról NET-et a jegyzőkönyv elektronikus úton való megküldésével haladéktalanul értesíti. (7) Megbízott az elkészített és Felek által aláírt, valamint ellenjegyzésével ellátott Ajánlatot, vételárfelosztási tervet, Bérleti Szerződést, tulajdonjog bejegyzési kérelmet, illetve a tulajdoni lap másolatát az Ügycsomag azonosító számra valamint az Ügyazonosító számra utalással postai úton, vagy kézbesítővel, illetve személyesen megküldi NET részére. (8) A Megbízott köteles póthatáridőt tűzni, amennyiben a i. a megadott időpontban a Felek egyáltalán nem jelennek meg, ii. a megadott időpontban nem minden érintett Fél jelenik meg,

11 iii. a megjelent Felek személyazonosításhoz szükséges okiratai hiánytalanul nem állnak rendelkezésre, iv. a felek jelentős, 45 percet meghaladó késéssel érkeznek az ajánlattétel időpontjára, v. az ügyfél megfelelő indokkal jelzi, hogy a megadott időpontban nem tud megjelenni az ajánlattétel céljából. (9) Amennyiben a Felek a megadott időpontban egyáltalán nem jelennek meg, Megbízott köteles erről haladéktalanul értesíteni NET-et. A póthatáridőről Megbízott egyeztet a Felekkel. (10) Amennyiben a megadott időpontban nem minden érintett Fél jelenik meg a teljesítés helyén, Megbízott köteles a megjelent Felek azonosítására, és az Ajánlat aláíratására a jelen lévő Felekkel. Egyidejűleg rövid úton telefonon, vagy a megjelentek útján történő közléssel felhívja a hiányzó Feleket arra, hogy az Ajánlat aláírására székhelyén, megadott időpontban jelenjenek meg. Megbízott jegyzőkönyvet vesz fel a távollévő Fél telefonos, vagy a megjelentek útján történő póthatáridőről szóló értesítéséről. A Megbízottnak a póthatáridőt - az Ügyletnek a Törvény 11. (2) és 14. (4) bekezdése által meghatározott 90 napos időtartam alatti elvégzésére tekintettel - lehetőleg 7 napon belül kell megadnia. (11) Amennyiben bármely Félnek a személyazonosításhoz szükséges okirata hiányzik, Megbízott köteles a megjelent Feleket a rendelkezésre álló dokumentumok alapján azonosítani, és az ajánlatot a felekkel aláíratni. Egyidejűleg póthatáridőt tűz a hiányzó okiratok bemutatására. Megbízott jegyzőkönyvben rögzíti a hiányzó okiratok megnevezését és az ügyfél tájékoztatását a póthatáridőről. A jegyzőkönyvet haladéktalanul, elektronikus úton meg kell küldeni a NET számára. Az aláírt ajánlatot és tulajdonjog-bejegyzési kérelmet csak akkor küldi meg NET számára, amikor Felek a hiányzó okiratot bemutatták. (12) Amennyiben a Felek jelentős késéssel (45 perc) jelennek meg a teljesítés helyén, Megbízott jogosult póthatáridőt tűzni és arra a feleket szóban idézni. Megbízott jegyzőkönyvet vesz fel a póthatáridő tűzéséről, és azt elektronikusan megküldi a NET számára. A póthatáridőre a (10) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. (13) Megbízott jogosult az Ajánlat megtételére adott időpont Felek általi módosítását az indok elégtelenségére tekintettel visszautasítani. Az indok elfogadása esetén a Megbízott által tűzött póthatáridőre a (10) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni. (14) Ha a (9)-(13) szerinti esetekben Megbízottnak nincsen szabad Pótfélfogadási időpontja, megadhat a Félfogadási renden kívüli időpontot is. (15) Megbízott köteles, akár helyettes útján gondoskodni arról, hogy a megadott pótidőpontban a megbízás teljesítésre kerüljön, a megbízás teljesítését nem utasíthatja vissza. (16) Amennyiben Felek a póthatáridőt is elmulasztják, Megbízott választása szerint további póthatáridőt adhat a Feleknek. (17) A (9)-(13) és a (16) bekezdés szerinti esetekben Megbízott köteles NET-et haladéktalanul értesíteni távbeszélőn és elektronikus formában is az indokok és az új időpont megjelölésével a Félfogadási rend naprakész vezetése érdekében. Megbízott köteles Felek telefonon való elérhetőségének esetleges megváltozását is közölni a NET-tel. NET jogosult arra, hogy az indokok részletezését kérje.

12 (18) Az ajánlattétel időpontjának módosítása esetén Megbízott köteles a tulajdoni lap esetleges változásait ellenőrizni, és annak megfelelően véglegesítheti az Ajánlatot. (19) Megbízott minden időpont változtatásról jegyzőkönyvet vesz fel, és a jegyzőkönyvet az Ajánlattétel során keletkezett okiratokkal együtt megküldi a NET részére. (20) NET a Megbízott által számára megküldött dokumentumokat ellenőrizheti, melynek keretében Megbízott számára utasítást adhat. A Megbízó akár gyakorolja, akár nem gyakorolja az ellenőrzés jogát, a Megbízottat az Ügyvédi Törvény és egyéb vonatkozó jogszabály szerinti felelősség terheli az általa kifejtett tevékenységért, az általa elkészített okiratok tartalmáért. (21) Az iratok hiánytalan beérkezését követően NET és ügyintézői gondoskodnak a Felek által aláírt és Megbízott által ellenjegyzett Ajánlat és Bérleti szerződés NET cégjegyzésre jogosult személy általi aláírásáról és az arra jogosult jogtanácsos ellenjegyzéséről. Az így létrejött ingatlan adásvételi szerződés vonatkozásában Megbízottnak nem merül fel további kötelezettsége sem a tulajdonjog bejegyzés iránti kérelem, sem bármely egyéb okirat földhivatali benyújtásával kapcsolatban. Az adásvételi szerződés és a bérleti szerződés létrejöttéről NET tájékoztatja Feleket és küldi meg számukra az eredeti okiratok 1-1 példányát. (22) NET tájékoztatja a Feleket arról is, amennyiben az adásvétel meghiúsul az ajánlat Felek által felróhatóan elmaradt aláírása miatt. 14. Megbízott jogai és kötelezettségei az ajánlat elkészítése során (1) Megbízott köteles személyesen vagy az Ügyvédi törvényben és jelen Eljárásrendben meghatározott helyettes igénybevételével eljárni a 13. -ban meghatározott eljárás során, köteles mindent megtenni azért, hogy a megbízás teljesítésre kerüljön. (2) Megbízott köteles a NET által átadott dokumentumokat használni, azok tartalmát csak a megengedett részen módosíthatja. (3) Megbízott tevékenységéért Felektől semmilyen jutatást nem kérhet, illetve nem fogadhat el, köteles azt visszautasítani. (4) Megbízott köteles NET-et minden olyan lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely az Ajánlat megtételét akadályozhatja. 15. NET jogai és kötelezettségei (1) NET jogosult a Megbízott által adott Félfogadási és Pótfélfogadási időpontok alapján a Megbízás teljesítésének időpontját lefoglalni. (2) Amennyiben Megbízott második alkalommal nem tud a 8. (10) bekezdés szerinti határidőben Félfogadási időpontot adni, a második eredménytelen időpont foglalási kísérletet követően NET jogosult a Megbízást felmondani.

13 (3) Amennyiben Megbízott a NET konkrét ügylet elvégzésére való megbízását alapos indok nélkül nem fogadja el, illetve alapos indok nélkül nem teljesíti, akkor NET a megbízási szerződést felmondhatja. (2) Ha a NET a megbízási szerződést felmondja, és Megbízottnak még folyamatban lévő ügyei vannak, akkor Megbízott a folyamatban lévő ügyeket köteles elvégezni. Ezen rendelkezés a már elvégzett ügyletek, vagy elvégzendő ügyletek díjazását nem érinti, ha azonban a folyamatban lévő ügyet nem végzi el Megbízott, NET jogosult az ügyletet más Megbízottal elvégeztetni, és ilyen esetben a más Megbízottal elvégeztetett ügylet 10. (1) bekezdés szerinti díját a Megbízottnak járó díjból levonni, vagy ugyanezen összegben kárai megtérítését követelni. (3) NET jogosult Megbízott vonatkozásában az ügylet teljesítéséről, valamint a 13. és 14. -okban meghatározott kötelezettségek teljesítéséről kimutatást vezetni, Megbízott eljárását ellenőrizni Megbízott tevékenységének értékelése céljából. Amennyiben Felek részéről panasz érkezik a Megbízott tevékenységének vonatkozásában, abban az esetben a panaszt kivizsgálja, Megbízottól a panasz vonatkozásában tájékoztatást kérhet. (4) NET köteles Megbízottat minden olyan lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely az Ajánlat megtételét akadályozhatja. IV. FEJEZET ÉRTESÍTÉS, IRATKÜLDÉS, KAPCSOLATTARTÁS (1) NET és Megbízott telefonon, en és postai úton, személyesen illetve kézbesítőn keresztül tartja egymással a kapcsolatot. (2) Megbízott a Felek által aláírt és általa ellenjegyzett Ajánlatot, valamint a tulajdonjog bejegyzési kérelmet és a kapcsolódó okiratokat postai úton küldi meg NET-nek. Köteles az okiratokat legkésőbb azok aláírását követő munkanapon elsőbbségi küldeményként ajánlva, tértivevénnyel megküldeni. Megbízott jogosult arra is, hogy az okiratokat három munkanapon belül, mindig a munkaidő (8 és 16 óra között) vége előtt személyesen vagy kézbesítő útján nyújtsa be NET-hez. (3) Minden egyéb esetben Megbízott elektronikus úton és telefonon keresztül tartja a kapcsolatot NET-tel. (4) Amennyiben jelen eljárásrend haladéktalan értesítést kíván meg, akkor azt Megbízottnak, illetve NET-nek az értesítésre okot adó körülmény megtörténtének napján munkaidőben, vagy azt követő napon legkésőbb 15 óráig kell megtennie. V. FEJEZET AZ ELJÁRÁSREND MÓDOSÍTÁSA A NET a folyamatok szervezése tekintetében a Törvény teljesítése alatt szerzett tapasztalatai alapján az eljárásrendet módosíthatja, és arról a Megbízottat elektronikusan értesíti, továbbá a honlapján közzéteszi.

14 VII. FEJEZET HATÁLYBALÉPÉS A jelen Eljárásrend szeptember 20. napján lép életbe. 3 *** Jóváhagyta az MNV Zrt. 351/2012. (VIII.27.) számú Alapítói Határozata; a VII. fejezetet módosította az MNV Zrt. 415/2012. (X.31.) számú Alapítói Határozata; továbbá a 6. (7) bekezdését, 11. -át és a VII. fejezetét módosította az MNV Zrt. 644/2013. (XII.16.) sz. Alapítói Határozata 3 Módosította a 644/2013. (XII.16.) sz. Alapítói Határozat (a második mondatrész törlésre került)

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara jogsegélyszolgálat pályázati kiírása

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara jogsegélyszolgálat pályázati kiírása Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara jogsegélyszolgálat pályázati kiírása I. Jogsegélyszolgálat ellátásának alapja: A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe: címe: Telefonszáma:

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe:  címe: Telefonszáma: Kormányhivatal (település) (utca/tér)..(ir.sz.) KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT (projekt megnevezése) I. KÉRELMEZŐ Neve: Címe / Székhelye: Bankszámlaszáma Képviselőjének Neve: Levelezési

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.12.12. napjától 1 I. A szabályzat alapelve, célja A CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2013.01.02-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2013. 05. 21. napjától 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Jelen utasítás a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-vel (a továbbiakban:

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT E L N Ö K I U T A S Í T Á S A szélessávú hálózatok fejlesztése érdekében az Országos Meteorológiai Szolgálat általi vagyonkezelői hozzájárulás kiadásának eljárásrendjéről

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

2003. évi XI. törvény

2003. évi XI. törvény 2003. évi XI. törvény az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról 1. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ügytv.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "2. Az ügyvéd

Részletesebben

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum azonosító: Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési szabályzat Felelős szerkesztő: Kis-Faragó Tamás Dokumentum frissítés

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

2.2 Az ügyfél vagy a meghatalmazott helyett a nevükben érvényes meghatalmazás alapján eljáró képviselőjük is jogosult panasz benyújtására.

2.2 Az ügyfél vagy a meghatalmazott helyett a nevükben érvényes meghatalmazás alapján eljáró képviselőjük is jogosult panasz benyújtására. HATÁLYOS: 2010. július 1-től PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban Szabályzat ) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése 1 Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése I. Az eljárás megindítása előtti kötelezettségek: (közvetlen támogatási szerződéshez kapcsolódó

Részletesebben

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18.

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18. START Garancia Zrt. Panaszkezelési Szabályzat Budapest, 2010. november 18. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szabályzat célja és hatálya A START Garancia Zrt. - továbbiakban Start Zrt. - Panaszkezelési

Részletesebben

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A S z a b á l y z a t c é l j a : A Szabályzat az ÁRGUS-SECURITY Vagyonvédelmi Kft. (Továbbiakban: ÁRGUS-SECURITY) üzleti tevékenységével és működésével

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1..

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1.. Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Panaszügyintézéshez szükséges adatok: Panaszügyintézés helye: 1074 Budapest, Dohány u.14. Levelezési cím: 1398 Budapest,Pf.: 576. Elektronikus levelezési

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2016. január 1. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2016. január 1. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2016. január 1. napjától a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő lakóingatlanokra és tartalék ingatlanokra kötött lakásbérleti szerződéshez Cím: 1122

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7630 Pécs, Bor u. 67. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2011. december 1.

Részletesebben

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet a Takarékbank Zrt. 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzata alapján a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet 2 Hatályos: 2015. év február hó 4. napjától A

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:...

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:... SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) A Nemzeti Eszközkezelő tölti ki! Iktatószám:.../.../.../110001 A pénzügyi intézmény tölti ki! Benyújtás dátuma:...év...hó nap Pénzügyi intézmény neve: Alulírott (név):...

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

TERVEZET A honvédelmi miniszter. /2011. ( ) HM rendelete. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról

TERVEZET A honvédelmi miniszter. /2011. ( ) HM rendelete. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról TERVEZET A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM rendelete 2011. 02. 02. a honvédelmi szervezetek jogi képviselete ellátásáról A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. (2)

Részletesebben

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Tartalom: I. BEVEZETÉS II. III. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA PANASZKEZELÉSI RENDSZER I. BEVEZETÉS Ez

Részletesebben

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:...

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:... SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) A Nemzeti Eszközkezelő tölti ki! Iktatószám: [BE]/.../.../201.../1101 A pénzügyi intézmény tölti ki! Benyújtás dátuma: Pénzügyi intézmény neve:...év...hó nap Alulírott (név):...

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről #hiteladós neve (#hiteladós születési családi és utóneve, #hiteladós születési helye, #hiteladós születési ideje, #hiteladós anyja születési családi

Részletesebben

pénzügyi panaszunk PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha van

pénzügyi panaszunk PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha van PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha pénzügyi panaszunk van Pénzügyeink terén nem ismerhetünk kompromisszumokat. Bármilyen pénzügyi szolgáltatóval, piaci szereplővel állunk

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. május 11. napjától visszavonásig Hatályba léptette: 2015. május 11. napján

Részletesebben

Magyar Ügyvédi Kamara. 4/2007. (XI.19.) MÜK határozattal módosított 6/1999. (III. 1.) MÜK. Szabályzata. a módosításával egységes szerkezetben

Magyar Ügyvédi Kamara. 4/2007. (XI.19.) MÜK határozattal módosított 6/1999. (III. 1.) MÜK. Szabályzata. a módosításával egységes szerkezetben Hatályban: 2007. december 31. Magyar Ügyvédi Kamara 4/2007. (XI.19.) MÜK határozattal módosított 6/1999. (III. 1.) MÜK Szabályzata a módosításával egységes szerkezetben Az ügyvéd irodájának gondnoka jogköréről

Részletesebben

Dr. Kenderes Andrea okt. 6.

Dr. Kenderes Andrea okt. 6. Dr. Kenderes Andrea 2012. okt. 6. Facere szerződések alaptípusai Eredmény kötelem- vállalkozási szerződés Gondossági kötelem- megbízási szerződés Vállalkozási szerződés: Ptk. 389. 401. Megbízás: Ptk. 474.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2010. január 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (egységes szerkezetben) 1 Budapest

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

1. Felhasználó-változás fogalma

1. Felhasználó-változás fogalma 1. Felhasználó-változás fogalma A felhasználó-változás azt jelenti, hogy a felhasználó személyében történik változás, azaz egy teljesen új felhasználó vételez az adott felhasználási helyen. Nem minősül

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA. Rektor. BMF-RH-1475/08. Budapest, 2008. június 3.

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA. Rektor. BMF-RH-1475/08. Budapest, 2008. június 3. BMF-RH-1475/08. Budapest, 2008. június 3. 3/2008. i Utasítás a vagyonnyilatkozat átadása, nyilvántartása, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelme, valamint a vagyongyarapodási vizsgálat

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2011. augusztus 19. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása

Részletesebben

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Az azonosítók használatát a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatók kérelmére engedélyezi és az engedélyt kérelemre vagy hivatalból indított eljárással

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Pince-használati szabályzat

Pince-használati szabályzat Pince-használati szabályzat A Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága az épületek alagsorában található raktározó helyiségek (pince) használatának rendezése érdekében az alábbi

Részletesebben