NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZRT.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZRT."

Átírás

1 NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZRT. A HITELSZERZŐDÉSBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEIKNEK ELEGET TENNI NEM TUDÓ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK LAKHATÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉVI CLXX. TÖRVÉNY ALAPJÁN A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZRT. ÉS AZ ELJÁRÓ ÜGYVÉD KÖZÖTTI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ELJÁRÁSREND AZ ELJÁRÓ ÜGYVÉDEK KIVÁLASZTÁSA ÉS ELJÁRÁSUK, AZ AJÁNLATTÉTEL SZABÁLYAI - A NET SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSE Tárgyában BUDAPEST

2 Ajánlat: Befejezett ügy: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ ÉS FOGALMAK 1. Fogalmak adásvételi mintaszerződés használatával elkészített vételi ajánlat; az ügylet befejezettnek minősül, ha a Magyar Állam tulajdonjoga bejegyzésre kerül, Bérleti Szerződés: bérleti mintaszerződés használatával elkészített bérleti szerződés; Eljárásrend: Felek: Félfogadási idő (rend): Helyettesítő Ügyvéd: Időpontfoglalás: Kamara Kamarai Lista: Megbízás Megbízott NET: NET Ügyintéző: Pótfélfogadási idő (rend): Tevékenységi terület: Törvény: jelen, Megbízott és NET együttműködését általános jelleggel szabályozó rendelkezés; Törvény alapján megvételre felajánlott Pénzintézeti zálogjoggal terhelt ingatlanok tulajdonosai, illetve az alapjául fekvő hitelszerződés adósai; Megbízott által Felek számára az Ajánlat megtételére fenntartott időpont; Megbízottal a NET-tel kötött megbízási szerződés alapján együttműködő megbízottak; Megbízott által Félfogadásra megadott időpontok NET-általi lefoglalása; magyarországi területi ügyvédi kamara; a megbízási tevékenyég ellátására vonatkozó feltételeknek megfelelő ügyvédi irodák és egyéni ügyvédek névsora megyei (budapesti) kamarai bontásban Ügylettel kapcsolatos ügyvédi tevékenység ellátására szóló megbízási jogviszony; ügyvédi tevékenység ellátására NET-tel megbízási jogviszonyt létesítő egyéni ügyvéd, vagy ügyvédi iroda; Nemzeti Eszközkezelő Zrt.; NET szabályzatai szerint az ügylet teljesítését ellenőrző személy; Megbízott által az Ajánlattételt igazoltan elmulasztó Felek számára felajánlott időpont; megbízotti tevékenység ellátásának területe; a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló évi CLXX. törvény; Ügylet: Ügycsomag Ügycsomag Felek és a Magyar Állam (NET) javára folytatott adott ingatlant érintő okirat szerkesztési, ügyvédi képviseleti és e körben jogi tanácsadási tevékenység; maximum 50 darab Ügyletet tartalmazó ügyegyüttes

3 azonosító szám Ügyazonosító szám: Ügyvéd: NET által adott Ügycsomag ügyszáma NET által adott Ügycsomagban szereplő egyes Ügyletek ügyszáma; Megbízott egyéni ügyvéd, illetve a Megbízott ügyvédi iroda által az iroda tagjai vagy alkalmazott ügyvédei közül kötelezően megjelölt ügyintéző ügyvéd(ek) Ügyvédi Törvény: az ügyvédekről szóló évi XI. törvény; Vételárfelosztási terv NET által készített, a pénzügyi intézmény jelzálogjogosultak által elfogadott és jóváhagyott terv, amely az ingatlan Törvényben meghatározott vételárának a Törvény szerinti arányban történő felosztását tartalmazza. 2. Az eljárásrend személyi és területi hatálya Az eljárási rend kiterjed a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel a Törvény szerinti feladatai ellátásához szükséges, az Ügyvédi Törvény szerinti ügyvédi tevékenység ellátására megbízási jogviszonyt létesítő valamennyi Ügyvédre és helyetteseikre. A Megbízás csak Magyarország területén látható el. 3. A jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvető szabályai Megbízott tisztában van azzal, hogy a NET-program a Kormány Otthonteremtési Koncepciójában kiemelt helyet foglal el. Ennek megfelelően fokozott gondossággal és körültekintéssel köteles eljárni annak érdekében, hogy a Törvényben foglalt célok akadálytalanul megvalósuljanak. Megbízott a Megbízás fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, mellyel NET jogos érdekeit sérti, jó hírét veszélyezteti. 4. Tájékoztatás Megbízott megbízotti tevékenységéről NET írásbeli engedélye nélkül még általános jelleggel sem adhat tájékoztatást. A tájékoztatási tilalom nem terjed ki Megbízottakkal, illetve NET alkalmazottakkal való kapcsolattartásra. Megbízott nem jogosult a NET nevében a sajtó vagy a média bármely képviselőjével vagy bármely a sajtóval vagy a médiával kapcsolatban álló személlyel kapcsolatot létesíteni. Minden személy vagy szervezet részéről történt megkeresést Megbízottaknak NET-hez kell irányítani, arról Megbízottak NET-et haladéktalanul értesíteni kötelesek. II. FEJEZET A MEGBÍZÁSI JOGVISZONY 5. Megbízói jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése NET Vezető, illetve a NET szabályzatai alapján NET munkavállalója gyakorolja a megbízói jogokat, illetve teljesíti a megbízói kötelezettségeket.

4 6. A megbízási jogviszony létesítésének feltételei, kiválasztás rendje (1) A NET a (2) bekezdés szerinti dokumentumokat a saját honlapján közzéteszi, valamint a megyei és budapesti ügyvédi kamarákat annak közzétételére felkéri. A NET a jelentkezési határidő lezárultát követően összeállítja a NET feladatainak elvégzésében közreműködést vállaló és az előírt feltételeknek megfelelő egyéni ügyvédek, illetve ügyvédi irodák megyei kamarai bontás szerinti - jegyzékét (Kamarai Listák), amelyeket az MNV Zrt. útján haladéktalanul megküld a Nemzeti Fejlesztési Miniszternek is. A miniszter a feltételeknek megfelelő jelentkezők közül a Kamarai Listáról legfeljebb megyénként 50 jelentkezőt tartalmazó szűkített listát készít az általa legalkalmasabbnak tartott jelöltekről (Szűkített Kamarai Lista). A szűkített listának meg kell felelnie a (4) bekezdés a) pont követelményének azzal, hogy legalább 5, ezen pontnak megfelelő jelentkezőt kell tartalmaznia a Szűkített Kamarai Listának abban az esetben is, ha az adott Kamarai Listán nem szerepel 50 jelentkező. Amennyiben a Kamarai Listán a (4) bekezdés a) pontnak megfelelő 5 jelentkező nem szerepel, úgy a rendelkezésre álló jelölteket kell feltüntetni a Szűkített Kamarai Listán. A Szűkített Kamarai Listán szereplőkkel a megbízási jogviszonyt a lista szerinti sorrendben létesíti a NET, jelen Eljárásrendben rögzített ügybefejezési szabályok figyelembevételével. Aki a megbízást teljesítette a Szűkített Kamarai Lista végére kerül és - a sortartás rendje szerint - akkor kap újra megbízást, mikor ismételten rá kerül a sor. (2) A jelentkezési lehetőség megnyitását legalább 14 nappal megelőzőleg a NET honlapján, valamint a megyei, illetve budapesti kamarai honlapokon, vagy azokról a NET honlapjára irányítva az alábbi dokumentumok felkészülési célú közzétételére kerül sor: (i) (ii) Jogi anyagok évi CLXX. törvény; NET Eljárásrend; (iii) Megbízási szerződés minta; (iv) Ajánlattételi folyamat-ábra; (v) Adásvételi szerződés minta; (vi) Bérleti szerződés minta; Tájékoztatók: (vii) A jelentkező egyéni ügyvéd, ügyvédi iroda által elfogadandó alávetési nyilatkozat és nyilatkozat minta a) az Eljárásrend megismeréséről és elfogadásáról; b) arról, hogy az általa jelölt helyettes tekintetében a NET által a 7. (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak;

5 c) arról, hogy a kötelezően megjelölendő - ügyintéző ügyvéd elektronikus aláírással rendelkezik továbbá, hogy fegyelmi büntetés hatálya alatt nem áll, valamint vele szemben szándékos cselekmény miatti közvádas vagy magánvádas büntető eljárás nincs folyamatban; d) a Szűkített Kamarai Listán történő nyilvánosságra hozatalához való hozzájárulásról; (viii) Külön tájékoztató az ügyvédi díjazásról és az elszámolásról; (ix) A NET jelentkezési űrlap mintájának közzététele. (3) Annak a jelentkezőnek a jelentkezése kerül elfogadásra és kerül felvételre a Kamarai Listára, aki a) a NET igénye szerint minél szélesebb, legalább 24 óra heti félfogadási időt tud biztosítani a NET számára 8 és 16 óra közötti napszakban. A napi félfogadási idő 8 óránál rövidebb nem lehet, b) nyilatkozik arról, hogy az Eljárásrendben rögzítetteket magára nézve kötelezőnek ismeri el. Nyilatkozik arról, hogy az általa jelölt helyettes a NET által a 7. (2) bekezdésben - meghatározott feltételeknek megfelel, c) nyilatkozik arról, hogy elektronikus aláírással rendelkezik, továbbá, hogy fegyelmi büntetés hatálya alatt nem áll, valamint vele szemben szándékos cselekmény miatti közvádas vagy magánvádas büntető eljárás nincs folyamatban. Ügyvédi iroda esetén ezen nyilatkozatot a kötelezően megjelölendő ügyintéző ügyvéd(ek) vonatkozásában kell megtenni, d) amennyiben annak feltétele fennáll, nyilatkozik, hogy egyéni ügyvéd, aki jogi szakvizsgáját a jelentkezési határidő évét megelőző 5 éven belül tette le, illetve arról, hogy olyan ügyvédi iroda, amelyet a jelentkezési határidő évét megelőző 5 éven belül alapítottak és tagjai jogi szakvizsgájukat a jelentkezési határidő évét megelőző 5 éven belül tették le, e) nyilatkozik arról, hogy Szűkített Kamarai Listán történő nyilvánosságra hozatalához hozzájárul, f) a jelentkezési lapot kitöltötte, valamint elektronikusan és postai úton, határidőben a NET részére megküldte. (4) Az eljáró ügyvédek kijelölése az alábbi elvek figyelembevételével történik: a) a feltételeknek megfelelő ügyvédi irodák illetve egyéni ügyvédek közül lehetőség szerint Szűkített Kamarai Listánként legalább 10% arányban azok az egyéni ügyvédek kerüljenek kijelölésre, akik jogi szakvizsgájukat a jelentkezési határidő évét megelőző 5 éven belül tették le, illetve azok az ügyvédi irodák, amelyeket a jelentkezési határidő évét megelőző 5 éven belül alapítottak és valamennyi tagja jogi szakvizsgáját a jelentkezési határidő évét megelőző 5 éven belül tette le, b) a megbízási szerződés keretében a Megbízó az ügyeket ügycsomagban adja át a Megbízottnak azzal, hogy egy ügycsomag maximum 50 darab ügyet tartalmazhat, és

6 egyidejűleg csak egy ügycsomag ellátásával bízható meg a Megbízott (ügyvédi iroda vagy egyéni ügyvéd). Újabb ügycsomag ellátására a Megbízott megbízást csak az előző ügycsomagba tartozó valamennyi ügy teljeskörű teljesítését követően kaphat, továbbá 50 ügyet meghaladóan ügycsomagot abban az esetben kaphat, amennyiben a szolgáltatás helyének megfelelő megyei (budapesti) Szűkített Kamarai Listán nincs további olyan ügyvéd, aki a szolgáltatás ellátására vállalkozna, és ügycsomagot még nem kapott, c) eljáró ügyvédet azon megyei (budapesti) Szűkített Kamarai Listáról kell kijelölni, amely megye (Budapest) területén az Adós lakóhelye van. Ezen szempont figyelembevételével kell kialakítani az egyes ügycsomagokat is. Amennyiben az Adós lakóhelye szerinti Szűkített Lista nem áll rendelkezésre, úgy az eljáró ügyvédet a szomszédos megye (Budapest) Szűkített Kamarai Listájáról kell kijelölni, (5) A NET a megbízási szerződést a Szűkített Kamarai Listák alapján sorrendben következő Megbízottal az Eljárásrend szerint megköti és számukra az Eljárásrendben meghatározott munkadíjat megfizeti. (6) Amennyiben a (3) bekezdés a) pont szerinti feltételnek a Megbízott és/vagy a (3) bekezdés c) pont szerinti feltételnek az Ügyvéd a megbízási jogviszony létrejöttét követően nem felel meg, úgy a) a (3) bekezdés a) pont szerinti ok esetén, az ok bekövetkezését követő 8 napon belül a NET a megbízást felmondja. b) a (3) bekezdés c) pont szerinti ok esetén Megbízott megbízása az ok bekövetkezése napján megszűnik, kivéve, ha az ok bekövetkezésével egyidejűleg az ügyvédi iroda Megbízott - a feltételnek személyében megfelelő - másik ügyintéző Ügyvédet jelöl. A Megbízott az a)-b) pont szerinti okokról illetve új Ügyvéd jelöléséről a NET-et az ok bekövetkezése napján, írásban tájékoztatni köteles. A Kamarai Listáról a Megbízott a bejelentéstől vagy a feltétel bekövetkezésétől számított három napon belül törlendő az alábbi esetekben: - A Felek között kötött megbízási szerződés teljesedésbe ment, azaz valamennyi Megbízottnak átadott ügy befejezett ügy és Megbízott kéri a Listáról való törlését, - Egyéni ügyvéd esetében a Megbízott halála, ügyvédi iroda esetén a Megbízott megszűnése esetén, - Megbízott megszűnik megfelelni a Kamarai Listára kerülés feltételeinek vagy tartósan akadályoztatva van a Megbízási Szerződés szerinti feladatai ellátásában, - Megbízó a Megbízottal kötött megbízási szerződését Megbízott szerződésszegése (hibás vagy késedelmes teljesítés stb.) okán megszünteti. (7) Annak érdekében, hogy kellő számú ügyvéd álljon rendelkezésre, a NET frissítheti a Kamarai listát akként, hogy jelen eljárásrendnek megfelelően szükség szerint lefolytathatja a pályáztatási eljárást. 1 (8) Megbízó a Szűkített Kamarai Listát közzéteszi a honlapján valamint a listán szereplő személyeket a listára kerülésükről értesíti. 1 Módosította a 644/2013. (XII.16.) sz. Alapítói Határozat

7 7. Megbízotti jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése (1) A megbízotti jogokat Megbízott gyakorolja, illetve a kötelezettségeket Megbízott teljesíti jelen Eljárásrendben meghatározott kivételekkel. (2) Megbízott egy Helyettesítő Ügyvédet bízhat meg az alábbi feltétek szerint: Helyettesítésre az az ügyvéd jelölhető, aki a) a Megbízott ügyvédi iroda tagja és a 6. (3) bekezdés c) pont szerinti feltételeknek személyében megfelel, vagy b) egyéni ügyvédként a Megbízottal azonos Kamarai Listán illetve Szűkített Kamarai Listán szerepel és jelen ügyletkörben a NET-tel közvetlen megbízási jogviszonyban nem áll, vagy c) olyan ügyvédi iroda tagja, amely a Megbízottal azonos Kamarai Listán illetve Szűkített Kamarai Listán szerepel és jelen ügyletkörben a NET-tel közvetlen megbízási jogviszonyban nem áll, valamint személyében a 6. (3) bekezdés c) pont szerinti feltételeknek megfelel. A helyettesítő ügyvéd nevét, kamarai nyilvántartási számát a Megbízott és NET közötti megbízási szerződésben legkésőbb a helyettesítés igénybevételét megelőző 8 nappal - meg kell jelölni. Ugyanazon egyéni ügyvéd, ügyvédi iroda egyidejűleg csak egy Megbízott tekintetében járhat el helyettesként. (3) Helyettesítő ügyvéd a helyettesítés során a Megbízott irodájában, vagy a Megbízott által - a jelen Eljárásrend szerint - biztosított helyiségben köteles a rá bízott ügyet ellátni. (4) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti feltételek bármelyikének - a helyettesítési jogviszony létrejöttét követően - a Helyettesítő Ügyvéd nem felel meg, úgy helyettesítésre az ok bekövetkezésétől kezdődően nem jogosult. A Megbízott a helyettesítési jogviszony bármely okból történő megszűnéséről, illetve új Helyettes Ügyvéd jelöléséről a NET-et haladéktalanul írásban tájékoztatni köteles. (5) A Megbízott a teljesítés ellátásához a Helyettes Ügyvéden túl - harmadik személyt, mint közreműködőt nem vehet igénybe. 8. Megbízás teljesítésének helye (1) A Megbízott a megbízást a Megbízott székhelyén vagy a Kamara Listája szerinti megye (főváros) közigazgatási területén lévő városban (fővárosban) található, a Megbízott által biztosítandó ügyfélfogadásra alkalmas helyiségben köteles ellátni.

8 (2) Amennyiben a Megbízott székhelye nem a Kamara Listája szerinti megye (főváros) közigazgatási területén lévő városban (fővárosban) található, a Megbízott köteles biztosítani, hogy ügyfélfogadásra alkalmas helyisége a Kamara Listája szerinti megye (főváros) közigazgatási területén lévő városban (fővárosban) működjön. Amennyiben a Megbízott ennek megtörténtét a Szűkített Kamarai Listára való felkerülését követő 15 napon belül hitelt érdemlően nem igazolja, a Szűkített Kamarai Listáról haladéktalanul törlésre kerül. 9. Megbízotti félfogadás kialakításának és a félfogadási időpontok, helyek lefoglalásának, valamint a teljesítés helye meghatározásának szabályai (1) Megbízott köteles hetente a megbízási szerződésében meghatározott időtartamú félfogadási időt biztosítani a NET-nek a megbízási szerződésben meghatározott munkanapon 8 órától 16 óra közötti időben. Megbízott köteles biztosítani, hogy a félfogadás során bejelentkezett Felekkel esetleges ügytorlódás, késedelem esetén is - egy óránál nem hosszabb várakozási időben az érdemi ügyintézés megkezdődjön. (2) Megbízott köteles hetente a megbízási szerződésében meghatározott időtartamban és munkanapon pótfélfogadást is tartani. A pótfélfogadás az alapos okkal elmulasztott Ajánlattételek számára van fenntartva. (3) Megbízott köteles a NET-nek az Ajánlat megtételére szolgáló félfogadási időpontjait a megbízási szerződésben megadni. (4) Megbízott köteles az Ajánlattételére legalább 60 percet biztosítani, és ezen időtartam alatt a 13. (5)-(6) bekezdés szerinti tevékenységeket elvégezni. (5) NET a 6. -ban foglalt feltételek szerint és elvek figyelembevételével jelöli ki az eljáró Megbízottat és osztja ki az ügycsomagot. (6) NET a kijelölést követően köteles a kiválasztott időpontot Megbízottal, illetve Megbízott munkavállalójával egyeztetni. Az egyeztetés során ismerteti Megbízottal az Ügycsomag azonosító és Ügyazonosító számot. (7) NET és Megbízott által egyeztetett időpont és az ügycsomag kiosztása között legalább 10 és legfeljebb 30 napnak kell eltelnie, amelytől Felek ésszerű kereteken belül eltérhetnek figyelembe véve az Ügylet elvégzésre a Törvényben (meghatározott 90 napos megszabott határidőt. (8) NET Megbízottal való egyeztetés után tájékoztatja a Feleket a felajánlás elfogadásáról, valamint arról, hogy milyen időpontban és hol kell Feleknek az Ajánlattételre megjelenni. A Tájékoztatásban NET minden esetben megadja Megbízott összes elérhetőségét. 10. Megbízott díja, költségtérítése (1) Megbízott ügyletenként a megbízási szerződésében meghatározott díjra jogosult. (2) Megbízott köteles a tevékenység elvégzését optimálisan megszervezni, a tevékenyégre fordított többlet idő ellentételezésére nem tarthat igényt.

9 (3) Megbízott nem tarthat igényt a tevékenyégre fordított többletidő ellentételezésére abban az esetben sem, ha NET az elkészített Ajánlat, illetve Bérleti szerződés hiányossága, pontatlansága miatt az okiratok újbóli elkészítésére (hiánypótlásra) utasítja. (4) Az (1) bekezdés szerinti megbízási díjon felül a Megbízott semmilyen további díjra, költségtérítésre nem jogosult. 11. További megbízási jogviszony Megbízottak nincsenek korlátozva abban, hogy ügyvédi tevékenységet más megbízási jogviszony alapján ellássanak, azonban a Törvény 1. b) c) és k) pontokban meghatározott személyekkel a jelen Eljárásrendben meghatározott megbízási tevékenyéggel kapcsolatban semmilyen megbízási jogviszonyt nem létesíthetnek, amely tilalom alól NET felmentést adhat. Megbízó Megbízottat egyedi megbízás keretében megbízhatja a Törvény és annak végrehajtási rendeletében meghatározott egyéb szerződéskötési és szerződésmódosítási feladatok (bérleti szerződés módosítása, tartalékingatlanra vonatkozó új bérleti szerződés megkötése stb.) teljesítésével is. 2 III. FEJEZET MEGBÍZÁSI JOGVISZONY TELJESÍTÉSE 12. Megbízotti tevékenység általános leírása Megbízott elkészíti a NET megbízása és a NET által megküldött adatok alapján az ingatlannyilvántartási bejegyzésre alkalmas Ajánlatot, a Bérleti szerződést, valamint a tulajdonjogbejegyzés iránti kérelmet. 13. Az Ajánlat elkészítésének teljes folyamata (1) NET az Ajánlattétel időpontjának egyeztetése után elektronikus és postai úton is elküldi Megbízott számára az Ajánlat elkészítéséhez szükséges adatokat és az adatok alapjául szolgáló iratokat (nem hiteles tulajdoni lapot, vételár-felosztási tervet, a szerződések aláíróinak adatait, a Feleknek előzetes hozzájárulását a JÜB ellenőrzéshez). NET továbbá elküldi a Felek általa ismert minden elérhetőségét. Amennyiben NET által a jövőben kialakítandó számítógépes programok lehetővé teszik, akkor elektronikus úton Megbízottnak is rendelkezésére bocsátott szoftverrel lehetőség szerint kitöltött intelligens nyomtatványt küld. Amennyiben Megbízott az Ajánlat elkészítéséhez elégséges adatokat, dokumentumokat nem kapta meg, haladéktalanul tájékoztatja NET-et. (2) NET értesíti a Feleket arról, hogy a felajánlott ingatlant a Törvény szerint megvásárolja, értesíti Megbízott nevéről, telefonszámáról, címéről, továbbá Megbízottal egyeztetett ajánlattételi időpontról. NET a Felek számára tájékoztatót küld, amelyben minden olyan adatra, tényre és körülményre felhívja Felek figyelmét, amely az ajánlattétel sikeres lefolytatásához szükséges, valamint tájékoztatást nyújt az ajánlattétel elmaradásának következményeiről. A tájékoztatás kitér 2 Módosította a 644/2013. (XII.16.) sz. Alapítói Határozat

10 különösen arra, hogy amennyiben Felek közül bárki alapos indok miatt nem tud megjelenni az ajánlattétel időpontjában, akkor haladéktalanul köteles felvenni a kapcsolatot Megbízottal, valamint kizárólag alapos indokból lehetséges Megbízottnál kezdeményezni az Ajánlat megtételére meghatározott időpont módosítását. (3) Megbízott feladatai az (1) bekezdés szerint megküldött adatok és iratok alapján: i. elkészíti az Ajánlatot és az ajánlat mellékletét képező Bérleti Szerződést; ii. a JÜB rendszerből lekéri Felek adatait személyazonosságuk megállapítása érdekében; iii. az Ajánlat megtételének időpontja előtt, de legkorábban 24 órával e-hiteles tulajdoni lap, illetve hiteles tulajdoni lap beszerzésével ellenőrzi az Ajánlatban meghatározott, megvételre felajánlott ingatlan ingatlan-nyilvántartási állapotát. (4) Amennyiben Megbízott az ingatlan-nyilvántartási állapotban változást észlel, haladéktalanul tájékoztatja NET-et. Amennyiben a változás a Magyar Állam tulajdonjogának bejegyzését akadályozza, a NET jóváhagyása esetén tájékoztatja a Feleket az ajánlattétel elmaradásáról. (5) Megbízott köteles a teljesítés helyén az egyeztetés szerinti időpontban az Ajánlattétel érdekében eljárni. Amennyiben a teljesítés helye a Törvény 17. (1) bekezdésében megjelölt hely, Megbízott köteles a szükséges és megszerkesztett okiratokat magával vinni, valamint gondoskodni arról, hogy elírás esetén a javítást kivitelezni tudja, az ehhez szükséges mobil eszközökről (laptop, pendrive) magának kell gondoskodnia. Ebben az esetben a javításra szoruló dokumentumok nyomtatásáról, másolásáról a közreműködő bankfiók a Banki Együttműködési Megállapodás szerint gondoskodik. (6) Megbízott az Ajánlattétel időpontjában ellenőrzi a Felek személyazonosságát. Felekkel ismerteti az ajánlatot, a vételár-felosztási tervet, a jogügyletről, ide értve a bérleti szerződéshez kapcsolódó és a NET által alkalmazott Általános Szerződéses Feltételeket is, a szükséges mértékben tájékoztatást ad annak érdekében, hogy Felek jogaikat teljes körűen gyakorolhassák, kötelezettségeiket teljesíthessék. Megbízott a tájékoztatás során felhívja Felek figyelmét, hogy a Nemzeti Eszközkezelő az ingatlanért fizetendő, törvényben meghatározott vételárat a vételárfelosztási terv szerint az ott megjelölt jogosultak számára fizeti ki. A tájékoztatás során Megbízott kitér különösen arra a tényre, hogy amennyiben a Felek a vételárfelosztási tervet nem fogadják el és nem írják alá, az ingatlan NET általi megvásárlásának meghiúsulását eredményezi. A Tájékoztatást követően Megbízott aláíratja az általa véglegesített Ajánlatot (a Felek számának megfelelő valamint további 5 példányban), a NET által megküldött vételárfelosztási tervet 2 példányban, a Bérleti Szerződést (a bérleti szerződés alanyainak száma és további 1 példányban) és minden példányt ellát ellenjegyzésével. Megbízott köteles rögzíteni a Felek távbeszélőn való elérhetőségének esetleges megváltozását is, hogy szükség esetén rövid úton elérhesse őket. Megbízott köteles jegyzőkönyvet felvenni abban az esetben, ha Felek a vételár felosztási tervet nem fogadták el, és arról NET-et a jegyzőkönyv elektronikus úton való megküldésével haladéktalanul értesíti. (7) Megbízott az elkészített és Felek által aláírt, valamint ellenjegyzésével ellátott Ajánlatot, vételárfelosztási tervet, Bérleti Szerződést, tulajdonjog bejegyzési kérelmet, illetve a tulajdoni lap másolatát az Ügycsomag azonosító számra valamint az Ügyazonosító számra utalással postai úton, vagy kézbesítővel, illetve személyesen megküldi NET részére. (8) A Megbízott köteles póthatáridőt tűzni, amennyiben a i. a megadott időpontban a Felek egyáltalán nem jelennek meg, ii. a megadott időpontban nem minden érintett Fél jelenik meg,

11 iii. a megjelent Felek személyazonosításhoz szükséges okiratai hiánytalanul nem állnak rendelkezésre, iv. a felek jelentős, 45 percet meghaladó késéssel érkeznek az ajánlattétel időpontjára, v. az ügyfél megfelelő indokkal jelzi, hogy a megadott időpontban nem tud megjelenni az ajánlattétel céljából. (9) Amennyiben a Felek a megadott időpontban egyáltalán nem jelennek meg, Megbízott köteles erről haladéktalanul értesíteni NET-et. A póthatáridőről Megbízott egyeztet a Felekkel. (10) Amennyiben a megadott időpontban nem minden érintett Fél jelenik meg a teljesítés helyén, Megbízott köteles a megjelent Felek azonosítására, és az Ajánlat aláíratására a jelen lévő Felekkel. Egyidejűleg rövid úton telefonon, vagy a megjelentek útján történő közléssel felhívja a hiányzó Feleket arra, hogy az Ajánlat aláírására székhelyén, megadott időpontban jelenjenek meg. Megbízott jegyzőkönyvet vesz fel a távollévő Fél telefonos, vagy a megjelentek útján történő póthatáridőről szóló értesítéséről. A Megbízottnak a póthatáridőt - az Ügyletnek a Törvény 11. (2) és 14. (4) bekezdése által meghatározott 90 napos időtartam alatti elvégzésére tekintettel - lehetőleg 7 napon belül kell megadnia. (11) Amennyiben bármely Félnek a személyazonosításhoz szükséges okirata hiányzik, Megbízott köteles a megjelent Feleket a rendelkezésre álló dokumentumok alapján azonosítani, és az ajánlatot a felekkel aláíratni. Egyidejűleg póthatáridőt tűz a hiányzó okiratok bemutatására. Megbízott jegyzőkönyvben rögzíti a hiányzó okiratok megnevezését és az ügyfél tájékoztatását a póthatáridőről. A jegyzőkönyvet haladéktalanul, elektronikus úton meg kell küldeni a NET számára. Az aláírt ajánlatot és tulajdonjog-bejegyzési kérelmet csak akkor küldi meg NET számára, amikor Felek a hiányzó okiratot bemutatták. (12) Amennyiben a Felek jelentős késéssel (45 perc) jelennek meg a teljesítés helyén, Megbízott jogosult póthatáridőt tűzni és arra a feleket szóban idézni. Megbízott jegyzőkönyvet vesz fel a póthatáridő tűzéséről, és azt elektronikusan megküldi a NET számára. A póthatáridőre a (10) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. (13) Megbízott jogosult az Ajánlat megtételére adott időpont Felek általi módosítását az indok elégtelenségére tekintettel visszautasítani. Az indok elfogadása esetén a Megbízott által tűzött póthatáridőre a (10) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni. (14) Ha a (9)-(13) szerinti esetekben Megbízottnak nincsen szabad Pótfélfogadási időpontja, megadhat a Félfogadási renden kívüli időpontot is. (15) Megbízott köteles, akár helyettes útján gondoskodni arról, hogy a megadott pótidőpontban a megbízás teljesítésre kerüljön, a megbízás teljesítését nem utasíthatja vissza. (16) Amennyiben Felek a póthatáridőt is elmulasztják, Megbízott választása szerint további póthatáridőt adhat a Feleknek. (17) A (9)-(13) és a (16) bekezdés szerinti esetekben Megbízott köteles NET-et haladéktalanul értesíteni távbeszélőn és elektronikus formában is az indokok és az új időpont megjelölésével a Félfogadási rend naprakész vezetése érdekében. Megbízott köteles Felek telefonon való elérhetőségének esetleges megváltozását is közölni a NET-tel. NET jogosult arra, hogy az indokok részletezését kérje.

12 (18) Az ajánlattétel időpontjának módosítása esetén Megbízott köteles a tulajdoni lap esetleges változásait ellenőrizni, és annak megfelelően véglegesítheti az Ajánlatot. (19) Megbízott minden időpont változtatásról jegyzőkönyvet vesz fel, és a jegyzőkönyvet az Ajánlattétel során keletkezett okiratokkal együtt megküldi a NET részére. (20) NET a Megbízott által számára megküldött dokumentumokat ellenőrizheti, melynek keretében Megbízott számára utasítást adhat. A Megbízó akár gyakorolja, akár nem gyakorolja az ellenőrzés jogát, a Megbízottat az Ügyvédi Törvény és egyéb vonatkozó jogszabály szerinti felelősség terheli az általa kifejtett tevékenységért, az általa elkészített okiratok tartalmáért. (21) Az iratok hiánytalan beérkezését követően NET és ügyintézői gondoskodnak a Felek által aláírt és Megbízott által ellenjegyzett Ajánlat és Bérleti szerződés NET cégjegyzésre jogosult személy általi aláírásáról és az arra jogosult jogtanácsos ellenjegyzéséről. Az így létrejött ingatlan adásvételi szerződés vonatkozásában Megbízottnak nem merül fel további kötelezettsége sem a tulajdonjog bejegyzés iránti kérelem, sem bármely egyéb okirat földhivatali benyújtásával kapcsolatban. Az adásvételi szerződés és a bérleti szerződés létrejöttéről NET tájékoztatja Feleket és küldi meg számukra az eredeti okiratok 1-1 példányát. (22) NET tájékoztatja a Feleket arról is, amennyiben az adásvétel meghiúsul az ajánlat Felek által felróhatóan elmaradt aláírása miatt. 14. Megbízott jogai és kötelezettségei az ajánlat elkészítése során (1) Megbízott köteles személyesen vagy az Ügyvédi törvényben és jelen Eljárásrendben meghatározott helyettes igénybevételével eljárni a 13. -ban meghatározott eljárás során, köteles mindent megtenni azért, hogy a megbízás teljesítésre kerüljön. (2) Megbízott köteles a NET által átadott dokumentumokat használni, azok tartalmát csak a megengedett részen módosíthatja. (3) Megbízott tevékenységéért Felektől semmilyen jutatást nem kérhet, illetve nem fogadhat el, köteles azt visszautasítani. (4) Megbízott köteles NET-et minden olyan lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely az Ajánlat megtételét akadályozhatja. 15. NET jogai és kötelezettségei (1) NET jogosult a Megbízott által adott Félfogadási és Pótfélfogadási időpontok alapján a Megbízás teljesítésének időpontját lefoglalni. (2) Amennyiben Megbízott második alkalommal nem tud a 8. (10) bekezdés szerinti határidőben Félfogadási időpontot adni, a második eredménytelen időpont foglalási kísérletet követően NET jogosult a Megbízást felmondani.

13 (3) Amennyiben Megbízott a NET konkrét ügylet elvégzésére való megbízását alapos indok nélkül nem fogadja el, illetve alapos indok nélkül nem teljesíti, akkor NET a megbízási szerződést felmondhatja. (2) Ha a NET a megbízási szerződést felmondja, és Megbízottnak még folyamatban lévő ügyei vannak, akkor Megbízott a folyamatban lévő ügyeket köteles elvégezni. Ezen rendelkezés a már elvégzett ügyletek, vagy elvégzendő ügyletek díjazását nem érinti, ha azonban a folyamatban lévő ügyet nem végzi el Megbízott, NET jogosult az ügyletet más Megbízottal elvégeztetni, és ilyen esetben a más Megbízottal elvégeztetett ügylet 10. (1) bekezdés szerinti díját a Megbízottnak járó díjból levonni, vagy ugyanezen összegben kárai megtérítését követelni. (3) NET jogosult Megbízott vonatkozásában az ügylet teljesítéséről, valamint a 13. és 14. -okban meghatározott kötelezettségek teljesítéséről kimutatást vezetni, Megbízott eljárását ellenőrizni Megbízott tevékenységének értékelése céljából. Amennyiben Felek részéről panasz érkezik a Megbízott tevékenységének vonatkozásában, abban az esetben a panaszt kivizsgálja, Megbízottól a panasz vonatkozásában tájékoztatást kérhet. (4) NET köteles Megbízottat minden olyan lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely az Ajánlat megtételét akadályozhatja. IV. FEJEZET ÉRTESÍTÉS, IRATKÜLDÉS, KAPCSOLATTARTÁS (1) NET és Megbízott telefonon, en és postai úton, személyesen illetve kézbesítőn keresztül tartja egymással a kapcsolatot. (2) Megbízott a Felek által aláírt és általa ellenjegyzett Ajánlatot, valamint a tulajdonjog bejegyzési kérelmet és a kapcsolódó okiratokat postai úton küldi meg NET-nek. Köteles az okiratokat legkésőbb azok aláírását követő munkanapon elsőbbségi küldeményként ajánlva, tértivevénnyel megküldeni. Megbízott jogosult arra is, hogy az okiratokat három munkanapon belül, mindig a munkaidő (8 és 16 óra között) vége előtt személyesen vagy kézbesítő útján nyújtsa be NET-hez. (3) Minden egyéb esetben Megbízott elektronikus úton és telefonon keresztül tartja a kapcsolatot NET-tel. (4) Amennyiben jelen eljárásrend haladéktalan értesítést kíván meg, akkor azt Megbízottnak, illetve NET-nek az értesítésre okot adó körülmény megtörténtének napján munkaidőben, vagy azt követő napon legkésőbb 15 óráig kell megtennie. V. FEJEZET AZ ELJÁRÁSREND MÓDOSÍTÁSA A NET a folyamatok szervezése tekintetében a Törvény teljesítése alatt szerzett tapasztalatai alapján az eljárásrendet módosíthatja, és arról a Megbízottat elektronikusan értesíti, továbbá a honlapján közzéteszi.

14 VII. FEJEZET HATÁLYBALÉPÉS A jelen Eljárásrend szeptember 20. napján lép életbe. 3 *** Jóváhagyta az MNV Zrt. 351/2012. (VIII.27.) számú Alapítói Határozata; a VII. fejezetet módosította az MNV Zrt. 415/2012. (X.31.) számú Alapítói Határozata; továbbá a 6. (7) bekezdését, 11. -át és a VII. fejezetét módosította az MNV Zrt. 644/2013. (XII.16.) sz. Alapítói Határozata 3 Módosította a 644/2013. (XII.16.) sz. Alapítói Határozat (a második mondatrész törlésre került)

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. november 03. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. november 03.

Részletesebben

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás célja Megjegyzés 1.0 2014. február

Részletesebben

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei GlobalFX INVESTMENT ZRT. (1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.) Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. november 01. Módosítási adatlap Változatszám Dátum Módosította Módosítás

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. március 15. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T a 2014. április 14. napja után megkötött szerződésekre A korábbi 50/2010.sz határozattal elfogadott és azóta többször módosított Általános Üzletszabályzat

Részletesebben

Az SJGY Tanácsadó Kft. üzletszabályzata

Az SJGY Tanácsadó Kft. üzletszabályzata Az SJGY Tanácsadó Kft. üzletszabályzata Általános rendelkezések Az SJGY Tanácsadó Kft. a Pécsi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 02-09-070987 cégjegyzékszám alatt bejegyzett és nyilvántartott gazdasági

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1. Az Üzletszabályzatban használt jelentősebb fogalmak 1.1. Közvetítő: a Bankráció Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027 Budapest,

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény előírásainak megfelelően társaságunk köteles

Részletesebben

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások

Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE Üzletszabályzat Pénzügyi Szolgáltatások Hatályos: 2012. július 1-től Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3.

ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3. ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3. PREAMBULUM Jelen Üzletszabályzat a továbbiakban: Üzletszabályzat célja, hogy a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény a továbbiakban rövidítve:

Részletesebben

Komplex Faktor Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Komplex Faktor Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Komplex Faktor Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÚJ SZÉCHENYI HITEL és az ÚJ SZÉCHENYI KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM keretében végzett tevékenységét szabályozó HITELEZÉSI A ÉS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2013. szeptember 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK START Tőkegarancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2010. január 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: Start Tőkegarancia Pénzügyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a

Részletesebben

Hatályban: 2008.07.31. MINTASZABÁLYZAT

Hatályban: 2008.07.31. MINTASZABÁLYZAT Hatályban: 2008.07.31. MINTASZABÁLYZAT a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok

Részletesebben

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em) SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Verziószá m Hatály Elfogadó határozat

Részletesebben

A Toyota Pénzügyi Szolgáltató Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános üzletszabályzata

A Toyota Pénzügyi Szolgáltató Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános üzletszabályzata A Toyota Pénzügyi Szolgáltató Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános üzletszabályzata A jelen általános üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság B E L S Ő S Z A B Á L Y Z A T a 2007. évi CXXXVI. TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁHOZ A PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL 1 I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Mikrohitel Kézikönyv

Mikrohitel Kézikönyv Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: 2012. március 25. napjától MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben