PROTECTOR MERÜLÉSVEZETŐK, BÚVÁR-OKTATÓK ÉS A KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK VEZETŐI SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROTECTOR MERÜLÉSVEZETŐK, BÚVÁR-OKTATÓK ÉS A KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK VEZETŐI SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI"

Átírás

1 PROTECTOR MERÜLÉSVEZETŐK, BÚVÁR-OKTATÓK ÉS A KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK VEZETŐI SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A Protector merülésvezetők, búvár-oktatók és a kapcsolódó túrák vezetői szolgáltatásfelelősségbiztosítási szerződése (a továbbiakban: Protector szerződés) a Groupama Garancia Biztosító Zrt. Felelősségbiztosítás Általános Szerződési Feltételei/2009 (FÁSZF) (továbbiakban Általános Feltételek), az azt kiegészítő jelen Különös Feltételek, valamint az Ajánlatban foglaltak alapján jön létre a Groupama Garancia Biztosító Zrt. (1051 Budapest, Október 6. utca 20., a továbbiakban biztosító), valamint bármely személy (a továbbiakban szerződő) között. Ha a Különös Feltételek bármely rendelkezése eltér az Általános Feltételekben foglaltaktól, akkor a különös feltételek rendelkezései az irányadóak. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY (KÁRESEMÉNY) A biztosító a szerződésben meghatározott módon, mértékben és feltételekkel megtéríti a biztosított által szerződés alapján üzletszerűen végzett, a szerződésben meghatározott merülésvezetői, búvár-oktatói szolgáltatás és ehhez kapcsolódó túravezetés szolgáltatás teljesítése során, azzal okozati összefüggésben a szerződő partnerének, vagy azon természetes vagy jogi személyeknek, akiknek a szolgáltatást nyújtja okozott, véletlen-váratlan formában (balesetszerűen) bekövetkező olyan személyi sérüléses, illetve tárgyrongálási, károkat, melyek nem tartoznak a szolgáltatás szorosan vett tárgyához A kockázatviselés a biztosítási szerződésben meghatározott szolgáltatások teljesítése során, a kockázatviselési időszak alatt okozott, bekövetkezett és annak megszűnése után legfeljebb 30 nappal bejelentett károkra terjed ki Ugyanazon szolgáltatás ugyanazon hibájára visszavezethető kárbekövetkezéseket a biztosító kockázata szempontjából egy káreseménynek kell tekinteni 1.2. A BIZTOSÍTOTT A jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása során biztosított az a biztosítási szerződésben név szerint feltüntetett természetes személy, aki üzletszerű tevékenysége keretében merülésvezetői búvár- oktatási vagy ehhez kapcsolódóan túravezetési szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, illetve szerződéseket köt, és e szerződés alapján a szolgáltatást maga nyújtja A biztosítottra vonatkozó előírások: Biztosított csak az a természetes személy lehet, aki: rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges búvároktatói vagy merülés-vezetői minősítéssel, 1

2 valamely elismert szabadidős búvároktatási szervezet tagja (az elismert szabadidős búvároktatási szervezetek listája jelen szerződés mellékletét képezi), Képzettsége a hatályos európai szabványoknak megfelel Rendelkezik a Magyar Búvár Szakszövetség(MBSZ) által elfogadott búvárminősítéssel (ezeknek az elfogadott minősítéseknek a listája jelen szerződés mellékletét képezi) Merülésvezető minőségben biztosított az a búvár lehet, aki szabadidős-légzőkészülékes búvárok merüléseinek tervezésére, szervezésére, lebonyolítására és nyíltvízi vezetésére elméleti és gyakorlati felkészültséggel, valamint tapasztalattal és a hatályos európai szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű minősítéssel rendelkezik A BIZTOSÍTOTT TEVÉKENYSÉG Búvároktatás, merülésvezetés és az ezekhez kapcsolódó túrák vezetése a következők szerint: Búvároktatás végzése a magyar jogszabályok által meghatározottaknak megfelelően kialakított szakmai követelményrendszer alapján, az MBSZ által elfogadott, Búvár Szakágban Sportoktató minősítéssel, vagy az MBSZ által elfogadott búvároktatói minősítéssel, kizárólag szervezett formában Merülésvezetés végzése a magyar jogszabályok által meghatározottaknak megfelelően kialakított szakmai követelményrendszer alapján, az MBSZ által elfogadott, merülésvezetői minősítéssel, kizárólag szervezett formában. 2. BIZTOSÍTÁSSAL NEM FEDEZETT KÁROK ÉS KIZÁRÁSOK 2.1. ÁLTALÁNOS KIZÁRÁSOK Az Általános Feltételekben felsorolt kizárásokon felül nem téríti meg a biztosító: a) a szerződésen kívüli, harmadik személyeknek okozott károkat, b) munkáltatói, szakképzést szervezői felelősségből, illetőleg az egyéb szervezett munkavégzés keretében természetes személy(ek) foglalkoztatásából eredő olyan károkat, amelyek károsultja a munkavállaló vagy a foglalkoztatott, c) a felek között létrejött szerződésben foglalt szolgáltatást meghaladó tevékenységgel okozott károkat, d) a szolgáltatás teljesítésének elmaradásából eredő károkat, e) a késedelmes szolgáltatásból eredő károkat, f) a szolgáltatás ára, illetve díja tárgyában kialakult vita következtében előterjesztett károkat, g) a szerződésszegéssel, a szerződések hibás teljesítésével a szerződő partnerének, és/vagy a szerződések hibás teljesítése során szerződésen kívüli harmadik személyeknek okozott károkat; h)a biztosított saját tulajdonú vagyontárgyaiban bekövetkezett károkat, i) a csomagolás és a szállítás hiányosságaiból keletkező károkat, j) a sportpályák és berendezéseik, sportpályák és berendezéseik üzemeltetésével vagy kábeljárművek és székfelvonók üzemeltetésével összefüggésében keletkező károkat, valamint a 2./6 oldal

3 búvárkodáshoz, merüléshez vagy ezekhez kapcsolódó túrákhoz kijelölt területekkel, azok berendezéseivel vagy ezek üzemeltetésével kapcsolatosan keletkezett károkat k) Nem téríti meg a biztosító a kötbér, birság vagy egyéb büntetés jellegű költségeket, valamint azt a kárt, amely a biztosított birtokában lévő (a biztosított által bérelt, haszonbérbe vett, kölcsönzött, letétként kezelt) idegen dologban keletkezett. Nem téríti meg továbbá a biztosító azt a kárt, amely a biztosított által hivatása gyakorlásánál fogva magánál tartott vagy megmunkált (feldolgozott, javított, szállított) idegen dologban keletkezett, amelyet ilyen dologgal okoztak, vagy a dolog hibájából keletkezett. l) A biztosító nem téríti meg az elmaradt vagyoni előny (tervezett nyereség, elmaradt haszon, termeléskiesés, elmaradt megtakarítás, egyéb veszteség) kapcsán felmerülő károkat SPECIÁLIS KIZÁRÁSOK A biztosító helytállási kötelezettsége a fentieken felül nem terjed ki a következőkre: a) ha a biztosított úgy viselkedik a biztosított tevékenység végzése közben, hogy azzal másokat veszélyeztet, sérülést okozhat, b) az olyan károkat, melyek bekövetkezésében közrehatott az a körülmény, hogy a biztosított nem rendelkezett a biztosított tevékenység ellátásához szükséges szakmai képesítéssel vagy nem felelt meg egyéb, a biztosított tevékenység végzéséhez előírt vonatkozó feltételnek (lásd Biztosítottra vonatkozó előírásokat) és ez a tény a károkozásban közrehatott illetve a kár bekövetkeztére, összegszerűségére vagy egyéb jellemzőire befolyással volt; c) az olyan károkat, melyek bekövetkezésében közrehatott az a körülmény, hogy a biztosított nem tartotta meg vagy nem ismerte a Magyar Búvár Szakszövetség Merülési Szabályzatának a biztosított tevékenységre specifikusan érvényes szabályait, különös tekintettel a biztonsággal illetve a búvárfelszerelések biztonságával összefüggő minimális követelményekre, avagy ezeknek a teljesüléséről, meglétéről nem győződött meg kellő alapossággal (ezeknek a követelménynek a meghatározását lásd a Melléklet 1.pontjában) és ez a tény a károkozásban közrehatott illetve a kár bekövetkeztére, összegszerűségére vagy egyéb jellemzőire befolyással volt d) az olyan károkat, melyek bekövetkezésében közrehatott az a körülmény, hogy a biztosított nem tartotta meg vagy nem ismerte a Magyar Búvár Szakszövetség által a szervezett merülés vagy a szervezett merülés és vezetés szabályait, avagy ezeknek a teljesüléséről, teljesíthetőségéről nem győződött meg kellő alapossággal (ezeknek a követelménynek a meghatározását lásd a Melléklet 2.pontjában) és ez a tény a károkozásban közrehatott illetve a kár bekövetkeztére, összegszerűségére vagy egyéb jellemzőire befolyással volt e) ha a biztosított nem megfelelő sporteszközzel oktat (elavult, hibás, nem megfelelően karbantartott),vagy merül, f) ha a biztosított nem a tudásának, környezeti és időjárási adottságoknak megfelelő módon avagy azokat részben vagy egészben figyelmen kívül hagyva végzi szakmai tevékenységét 3. A KÁRTÉRÍTÉS SZABÁLYAI A biztosító kártérítési kötelezettsége abban az esetben áll fenn, ha a biztosított: 3./6 oldal

4 a) élő tagsággal rendelkezik valamely magyarországi, vagy Magyarországon elismert szabadidős szakmai szervezetben, b) rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges búvároktatói vagy merülés-vezetői minősítéssel, c) valamely elismert szabadidős búvároktatási szervezet tagja, d) Képzettsége a hatályos európai szabványoknak megfelel e) Rendelkezik az MBSZ által elfogadott búvároktatói vagy merülésvezetői minősítéssel, f) Merülésvezető esetében ezen felül feltétel, hogy a biztosított búvárnak rendelkeznie kell szabadidős-légzőkészülékes búvárok merüléseinek tervezésére, szervezésére, lebonyolítására és nyíltvízi vezetésére elméleti és gyakorlati felkészültséggel, valamint tapasztalattal és a hatályos európai szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű minősítéssel c) maradéktalanul betartja a szakmai szervezet írott és íratlan szabályait, különös tekintettel a vizsgájának megfelelő szakmai szabályokra. 4. A BIZTOSÍTÓ VISSZAKÖVETELÉSI JOGA A biztosítót a károsulttal szemben a biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása sem mentesíti. A szándékos károkozás, továbbá a súlyos gondatlanságnak a szerződésben megállapított eseteiben azonban követelheti a biztosítottól a kifizetett biztosítási összeg megtérítését, kivéve, ha a biztosított bizonyítja, hogy a károkozó magatartás nem volt jogellenes. A biztosító visszakövetelheti a biztosítottól a kifizetett kártérítési összeget, ha a biztosított: a) a kárt szándékosan vagy b) az alábbiak szerint súlyosan gondatlannak minősülő magatartásával idézte elő. Súlyosan gondatlan a biztosított károkozása: a) ha e tényt bíróság, vagy más hatóság határozatával megállapította; b) ha a károsult kára a biztosítottra irányadó hatósági vagy szerződési kármegelőzési előírások súlyos és/vagy folyamatos megsértése miatt következett be; c) a biztosított engedély nélkül, vagy hatáskörének, feladatkörének túllépésével végzett tevékenysége során okozta a kárt; d) a biztosított a jogszabályokban, egyéb kötelező rendelkezésekben megkívánt személyi és tárgyi feltételek vagy biztonsági felszerelések hiányában folytatja tevékenységét és ez a tény a károkozásban közrehatott illetve a kár bekövetkeztére, összegszerűségére vagy egyéb jellemzőire befolyással volt; e) ha a biztosított a kárt súlyosan ittas vagy kábítószer hatása alatt lévő állapotban és/vagy ezzel az állapotával összefüggésben okozta és ez az állapot a kár bekövetkeztében közrehatott; f) a kármegelőzési vagy kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget illetve az erre vonatkozó szabályokat megszegte, és a kár, illetve annak egy része megelőzhető lett volna a kármegelőzési vagy kárenyhítési kötelezettség szabályszerű teljesítésével illetve a vonatkozó szabályok betartásával. Ebben az esetben a biztosító a mulasztással, illetve a kötelezettségszegéssel okozott kár/kárrészt követelheti vissza. (3) A visszkereset szabályai nem alkalmazhatók, ha a biztosított bizonyítja, hogy a károkozó magatartás nem volt jogellenes. 5. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY BEJELENTÉSE A kárbejelentéshez - az általános biztosítási feltételekben meghatározottakon túlmenően minden esetben csatolni kell: 4./6 oldal

5 a biztosított és a károsult közötti jogviszony fennállását és az annak tartalmát igazoló okiratokat (pl. szerződést); ha a bejelentés üzleti vagy egyéb titkot tartalmaz, akkor a titokgazda hozzájárulását ahhoz, hogy a biztosító a titkot megismerje, és az arra vonatkozó adatokat kezelje; ha a biztosító rendelkezésére bocsátott információ üzleti vagy egyéb titkot tartalmaz, akkor a rendelkezésre bocsátott titok kezelésére vonatkozó szabályokat, belső utasításokat. 6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 6.1.Jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása során az alábbi fogalmak jelentése az alábbi: Szolgáltatás: - a biztosított által kötött szerződés alapján, a biztosított üzletszerű tevékenysége körében, - a szükséges hatósági vagy egyéb engedélyek birtokában, ellenszolgáltatás fejében végzett olyan tevékenység, amely árubeszerzéssel és/vagy építési beruházással nem jár, és - amely tevékenységet természetes személy biztosított esetén maga a biztosított, nem természetes személy biztosított esetén a biztosított azon munkavállalója vagy tagja végzi, aki a tevékenység végzéséhez a szükséges hatósági vagy más engedéllyel, illetve végzettséggel rendelkezik. Ahhoz, hogy egy tevékenység a jelen különös biztosítási feltételek értelmében szolgáltatásnak minősüljön, a fenti felsorolás valamennyi elemének fenn kell állnia. Üzletszerű tevékenység: olyan tevékenység, amelyet a biztosított jövedelem- vagy nyereségszerzés céljából, ellenszolgáltatás fejében rendszeresen végez. Hibás teljesítés: ha a szolgáltatás a teljesítés idején nem felel meg a törvényben előírt és a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. 7. Jelen különös biztosítási feltételek az Általános Feltételekkel együtt alkalmazandók. 8. Jelen szerződés részét képezi a hivatkozott Magyar Búvár Szakszövetség Merülési Szabályzata. Ez a dokumentum a Melléklet 3.számú pontjában található. PRIVÁT/SZEMÉLYI KIEGÉSZÍTÉS MERÜLÉSVEZETŐK, BÚVÁR-OKTATÓK ÉS A KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK VEZETŐI SZOLGÁLTATÁS- FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI MAGÁNEMBERI MINŐSÉGBEN HARMADIK SZEMÉLYNEK OKOZOTT KÁROK FEDEZETE -KIEGÉSZÍTÉS A biztosító jelen kiegészítés alapján a szerződési feltételekben meghatározott módon, mértékben és feltételekkel megtéríti a biztosított által a szerződés alapján üzletszerűen végzett, a szerződésben meghatározott merülésvezetői, búvár-oktatói szolgáltatás és ehhez kapcsolódó túravezetés teljesítése során, de azzal nem okozati összefüggésben harmadik személynek okozott, véletlen-váratlan formában (balesetszerűen) bekövetkező személyi sérüléses, illetve tárgyrongálási, károkat. 5./6 oldal

6 1. A biztosító a 2. pontban foglaltak kivételével azokat a a. személysérüléses és vagy; b. szerződésen kívüli dolgokban okozott károkat téríti meg, amelyeket a biztosított mint b/1. szállóvendég; b/2. belátási képességgel nem rendelkező, vagy korlátozott belátási képességű személyek gondozója; b/3. állattartó; b/4. közúti balesetet előidéző gyalogos; b/5. kerékpár, rokkantjármű, kézi erővel működtetett szállítóeszköz használója; b/6. sporttevékenységet végző; b/7. önvédelmi eszköz, lőfegyver használója; e szerződés hatálya alatt okozott, és amelyekért a magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik. A felelősségbiztosítás területi hatálya az alapfedezet területi hatályával egyezik meg. 2. Nem téríti meg a biztosító azokat a károkat, amelyeket a biztosítottak: a. a sport-oktatói, túravezetői tevékenységtől eltérő keresőfoglalkozás, vagy kereső, üzletszerű tevékenység végzése során; b. egymásnak, vagy hozzátartozóiknak; c. motoros jármű üzembentartójaként; d. állatai növényi kultúrában okoznak. 3. A Protector 3, 4 és 5.pontjaiban megfogalmazottak értelemszerűen jelen kiegészítésre is vonatkoznak. 4. A biztosító a károkat a szerződésben (kötvényben) meghatározott káreseményenkénti illetve biztosítási időszakra szóló összeghatárig téríti meg. 5. Egyebekben a Protector szerződési feltételei, valamint a FÁSZF és a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 6./6 oldal

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

Szabályzat. Perfekt Felelősségbiztosítás. Érvényes: 2007. szeptember 10-től

Szabályzat. Perfekt Felelősségbiztosítás. Érvényes: 2007. szeptember 10-től Szabályzat Perfekt Felelősségbiztosítás Érvényes: 2007. szeptember 10-től Tartalomjegyzék Szabályzat... 1 Perfekt Felelősségbiztosítás... 1 Érvényes: 2007. szeptember 10-től... 1 1. PFSZ PERFEKT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt.

MKB Általános Biztosító Zrt. BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Felelôsségbiztosítás Általános és Különös Biztosítási Feltételei MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS VK 10048 Hatályos: 2011. január 1-tôl A FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítása

Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítása felcím Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítása Szerzõdési feltételek ALCÍM 1/11 I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zártkörû Részvénytársaság a céget nyilvántartó bíróság:

Részletesebben

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2014. március 15-tôl

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2014. március 15-tôl Szabályzat Perfekt Felelôsségbiztosítás Érvényes: 2014. március 15-tôl TARTALOMJEGYZÉK 1. PFSZ PERFEKT FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 3 1.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 1.2 A BIZTOSÍTÁS 3 1.3 BIZTOSÍTOTT,

Részletesebben

KISHAJÓ CASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

KISHAJÓ CASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere KISHAJÓ CASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2720/1 A jelen biztosítási feltételek szerint létrejött

Részletesebben

C.A.R. Építés-szerelésbiztosítás szerződési feltételei

C.A.R. Építés-szerelésbiztosítás szerződési feltételei C.A.R. Építés-szerelésbiztosítás szerződési feltételei Esetleges panaszaival forduljon Vezérigazgatóságunkhoz: UNIQA Biztosító Rt 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78. Telefon: 238-6000, Fax: 238-6060

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és

Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A biztosítási összeg... 6 3. A biztosítási fedezetből kizárt károk... 7 4. A biztosítási díj...

Részletesebben

Harmadik személy által elrendelt termékvisszahívás (third party recall) biztosítása

Harmadik személy által elrendelt termékvisszahívás (third party recall) biztosítása felcím Harmadik személy által elrendelt termékvisszahívás (third party recall) biztosítása Kiegészítõ biztosítás a termékfelelõsség-biztosításhoz ALCÍM Általános szerzõdési feltételek 1/11 I. A biztosítás

Részletesebben

E-LAKÁS- SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE

E-LAKÁS- SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE GROUPAMA GARANCIA E-LAKÁS- BIZTOSÍTÁS SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató a Groupama Garancia Biztosító Zrt. GB529 jelű e-lakásbiztosítási módozatához Épület-

Részletesebben

Allianz Vállalkozás Védelem/ Allianz Gazdálkodás Védelem

Allianz Vállalkozás Védelem/ Allianz Gazdálkodás Védelem Vállalati biztosítások 2011. október www.allianz.hu Allianz Vállalkozás Védelem/ Allianz Gazdálkodás Védelem Általános szerződési feltételek 1 / 85 Tartalomjegyzék Általános biztosítási feltételek...........................

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2014. április hó 28. 2014. április hó 28-i küldöttközgyűlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSOK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA (VF ÁSZF)

VÁLLAKOZÁSOK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA (VF ÁSZF) Az OTP Csoport partnere VÁLLAKOZÁSOK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA (VF ÁSZF) Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám:

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁSZF/felelôsség/1403 Hatályos: 2014.03.15-tôl ZRT. AZ MKB FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítása

Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítása felcím Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítása Ügyfél-tájékoztató ALCÍM 1/6 Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk társaságunkat, valamint a címben jelölt új

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁSZF/felelôsség/1007 AZ MKB FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI ÁSZF/FELELÔSSÉG/1007 Biztosítónk

Részletesebben

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A jelen feltételek rendelkezései az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) valamennyi

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek

Általános biztosítási feltételek www.allianz.hu Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Felelősségbiztosítások AHE-10352/5P A jelen általános biztosítási feltételek azon általános rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket

Részletesebben

időtartam során történő legfeljebb 30 napos külföldi utazások időtartamára terjed ki.

időtartam során történő legfeljebb 30 napos külföldi utazások időtartamára terjed ki. ISIC STUDENT CARD UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2006-04IS) Az ISIC STUDENT CARD UTASBIZTOSÍTÁS általános (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételei

Részletesebben

Kisállat biztosítás Általános feltételek

Kisállat biztosítás Általános feltételek Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06-1-477-4800 Online Ügyfélszolgálat: www.ugyfelszolgalat.aegon.hu Honlap: www.aegon.hu Kisállat biztosítás

Részletesebben

NEMZETKÖZI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (CMR) FELTÉTELEK

NEMZETKÖZI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (CMR) FELTÉTELEK NEMZETKÖZI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (CMR) FELTÉTELEK Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek A jelen feltétel alkalmazásával megkötött biztosítási szerződés nem minősül

Részletesebben

Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek

Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek A jelen kiegészítő biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356,

Részletesebben

Parkolás Biztosítás Hatályos: 2014. március 15-tôl

Parkolás Biztosítás Hatályos: 2014. március 15-tôl Parkolás Biztosítás Hatályos: 2014. március 15-tôl Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Rövid tájékoztatónkban szeretnénk Önnek egyszerûen bemutatni a KÖBE Parkolás Biztosításának lényegét

Részletesebben

Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása Általános szerződési feltételek

Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása Általános szerződési feltételek Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása Általános szerződési feltételek 1/1AHE-13657/5 A jelen általános szerződési feltételekkel létrejött biztosítási szerződésben az Allianz Hungária Biztosító Zártkörű

Részletesebben

VAGYONBIZTOSÍTÁSOK. Groupama Garancia Lakásbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek. Az OTP Csoport partnere

VAGYONBIZTOSÍTÁSOK. Groupama Garancia Lakásbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek. Az OTP Csoport partnere VAGYONBIZTOSÍTÁSOK Groupama Garancia Lakásbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek Az OTP Csoport partnere Groupama Garancia Biztosító Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Cím: 1051 Budapest,

Részletesebben

Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF)

Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF) Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF) Érvényes: 2004. január 1-jétõl Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.........................................................................3

Részletesebben

Őrző-védő felelősségbiztosítás

Őrző-védő felelősségbiztosítás Őrző-védő felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek 2014 Új Ptk. 2014.03.15. Tartalom Őrző-védő felelősségbiztosítás általános feltétele (2014)....3 Őrző-védő szakmai felelősségbiztosítás feltétele

Részletesebben