ADÁSVÉTEL, BÉRLET EZEK KÜLÖNÖS NEMEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADÁSVÉTEL, BÉRLET EZEK KÜLÖNÖS NEMEI"

Átírás

1 ADÁSVÉTEL, BÉRLET EZEK KÜLÖNÖS NEMEI

2 Áttekintés kötelmi jog általános rész kötelmi jog különös rész (egyes szerződéstípusok) szerződések csoportosítása a felek által kifejtendő magatartás alapján: dare = dologszolgáltató (adásvétel csere) non facere = tartózkodásra kötelező (bérlet) facere = tevékenységet kifejtő (megbízás vállalkozás) praestare = helytállási kötelezettséget jelentő (biztosítás)

3 az áttekinthetőség miatt.. konkrét szerződéstípus: jogforrása (melyik jogszabályban szabályozzák) fogalma alanya tárgya (közvetlen közvetett tárgya) tartalma (felek jogai kötelezettségei)

4 ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Jogforrása: Ptk.( ) Fogalma: a dolog tulajdonosa (eladó) arra vállal kötelezettséget, hogy vételár ellenében valamely forgalomképes dolog tulajdonjogát a vevőre átruházza dare (dologszolgáltató) szerződések alaptípusa Alanyai: eladó vevő (kétpólusú jogviszony/többalanyúság/ügyletkötési képesség/képviselet megengedett) Közvetett tárgya: bármely ingó vagy ingatlan dolog (vagy jogosultság), ha forgalomképes

5 Közvetlen tárgya: tulajdonjog ellenérték fejében történő átruházására irányuló magatartás visszterhes ügylet: az ellenérték = vételár (vételár meghatározásának módja: diszpozitív és kógens szabályok alapján) piaci ár (teljesítés helyén + idejében meghatározott középár) és dologszolgáltatás tiszta súlya ár értékarányosság követelményei; hatósági

6 Tartalma: felek jogai és kötelezettségei Eladó kötelezettségei: Főkötelezettségek: tulajdonjog átruházása (tulajdonjog részjogosítványai: birtoklás+használat+hasznok szedése+rendelkezés; kárveszély+terhek viselése) dolog átadása ( birtokbaadás ténylegesen v. jelképesen) szolgáltatott dolog megfelelősségéért való feltétlen helytállási kötelezettség: jogszavatosság (= vevő korlátozásmentes tulajdonjogot szerezhessen az adásvétel tárgyán) és kellékszavatosság (= a szolgáltatott dolog a rendeltetésszerű/szerződésszerű használatra alkalmas legyen)

7 Mellékkötelezettségek: tájékoztatási kötelezettség (minden lényeges elemre kiterjedően) okirat szolgáltatás átadással kapcsolatos költségek viselése Vevő kötelezettségei: Főkötelezettségek: dolog átvétele (birtokbavétele) vételár megfizetése Mellékkötelezettségek: szerződéskötéssel járó költségek viselése

8 Az adásvételi szerződés egyes létszakaiban rejlő különös vonások és jogkövetkezményeik

9 Szerződés megkötésének folyamata (ismétlés jelleggel) szerződés létszakai: létrehozása/megkötése (teljes konszenzus a felek között) megkötéstől teljesítésig terjedő szakasz Teljesítés (joghatásai) helytállási szakasz ajánlat (közlése hogyan hatályosul?) ajánlati kötöttség ajánlat elfogadása legalább két fél joghatás kiváltására alkalmas, egybehangzó akaratnyilatkozata = szerződés csak konszenzus esetében jön létre kétoldalú jogügylet = mindkét fél egybehangzó akaratnyilatkozata szükséges (szóban, írásban, ráutaló magatartással)

10 1. Különös vonás a szerződés létrehozása során: (fsz.: konszenzus esetén jön létre a szerződés) Elővásárlási jog: leendő vevőt megillető, feltételhez kötött, egyoldalú alakító jog, amely a jogosult nyilatkozatával az eladót (konszenzus hiányában is) a szerződés létrehozására kényszeríti alapulhat jogszabályon vagy felek írásbeli megállapodásán Érvényesülése: ha a tulajdonos harmadik személytől ajánlatot kap, akkor ezt szerződés megkötése előtt teljes terjedelmében köteles közölni az elővásárlási jog jogosultjával

11 ha az elővásárlásra jogosult a ajánlat tartalmával egyező módon/feltételekkel megköti a szerződést, akkor a szerződés közötte és a tulajdonos között létrejön ha megfelelő határidőn belül az elővásárlásra jogosult nem reagál az ajánlatra vagy az ajánlatban foglalt feltételekkel nem köti meg a szerződést, akkor a tulajdonos a dolgot harmadik személynek eladhatja elővásárlási jog figyelmen kívül hagyásával történt adásvétel jogkövetkezményei (harmadik személy jóhiszeműsége rosszhiszeműsége esetén)

12 Vételi jog (opció): jogosultja az opció fennállása alatt egyoldalú nyilatkozatával minden további feltétel nélkül kikényszerítheti az adásvétel létrejöttét (konszenzus hiányában is) általában írásbeli szerződésen, kivételesen jogszabályon alapul max. 5 év időtartamra lehet kikötni (a határozatlan időre kötött opció 6 hónap után megszűnik)

13 Visszavásárlási jog: előző tulajdonos javára fennálló vételi jog írásban kell kikötni a dolog korábbi eladásával egyidőben max. 5 évre lehet kikötni visszavásárlási ár azonos a korábbi vételárral

14 2. Különleges helyzetek az akaratnyilatkozat/ajánlat hatályosulásában (fsz.: az ajánlat tudomásszerzéssel hatályosul) Megtekintésre vétel: a vevő a dolgot úgy kívánja megvenni, hogy az eladó telephelyén megtekintett, vételre felajánlott árura vonatkozóan az akaratnyilatkozat megtételére határidőt kér (feltételes ajánlatot tesz = még nem biztos, hogy megveszi) ha a határidő leteltéig nem tesz nyilatkozatot, akkor az eladó (ajánlati) kötöttsége megszűnik és a felek között a szerződés nem jön létre ha a határidőn belül nyilatkozatot tesz (amely egybecseng az ajánlattal) a felek között a szerződés létrejön

15 Próbára vétel: a leendő szerződés tárgya, (a dolog) a potenciális vevő birtokába kerül, a használati értékről való meggyőződés céljából (még nem biztos, hogy megveszi) ha a vételi szándékát feltételesen kifejező vevő a határidő alatt nem tesz a szerződés létrejöttét illetően elutasító nyilatkozatot és egyidejűleg nem juttatja vissza a dolgot a tulajdonosnak, akkor a hallgatása és nem tevése birtokállapotra tekintettel beleegyezésnek minősül, akaratnyilatkozata hatályosul és a felek között a szerződés létrejön

16 3.Teljesítési létszak speciális esetei: (fsz.: teljesítés joghatásai: ellenszolgáltatás esedékessége + kárveszély átszállása) Részletvétel: a létrejött adásvételi szerződésben a felek úgy állapodnak meg, hogy az átruházott és birtokba is vett dolog ellenértéket a vevő több részletben, meghatározott későbbi időpontban szolgáltatja az eladó részére ennek ellenére a tulajdonjog a vevőre egyből, a szerződés megkötése és a birtokbaadás pillanatában átszáll eladó pozícióját védő (hitelezővédelmi) jogi eszközök kikötése: tulajdonjog fenntartás; részletfizetés jogának megvonása (=jogvesztés kikötése); elállás kilátásba helyezése; elidegenítési és terhelési tilalom;

17 Tulajdonjog fenntartás: az eladónak módjában áll tulajdonjogát a dolog tényleges átadását követően is magának fenntartani mindaddig, amíg a teljes vételárat meg nem kapta szerződés megkötésével egyidejűleg írásba kell foglalni a vevőt birtokba lépés után megilleti a dolog használata és hasznainak szedése és annak ellenére, hogy nem tulajdonos viseli a dologgal kapcsolatos terheket és a kárveszélyt (az eladó marad a tulajdonos, de tulajdonosi részjogosítványait nem gyakorolhatja teljes körűen) = függő jogi helyzet

18 Minta szerinti vétel: az adásvételi szerződés teljesítése során az eladó olyan dolgot köteles szolgáltatni, amely a vevő által megismert és elfogadott mintának megfelel

19 Csere Jogforrása: 378. Fogalma: mindkét fél tényleges dologszolgáltatást teljesít a másik fél irányában = mindkét fél eladó saját szolgáltatása és vevő a másik féltől kapott szolgáltatás vonatkozásában a szolgáltatott dolgok tulajdonjogát a felek kölcsönösen egymásra ruházzák (két adásvétel zajlik egyidejűleg, amelyből a pénz beszámítás révén, mint ellenszolgáltatás kiesik) Alanyai: bármely jogalany, tipikusan: államok, bankok, kereskedők Közvetlen tárgya: kölcsönös tulajdonátruházás

20 Közvetett tárgya: bármely áruféleség Tartalma: mindkét fél részéről tulajdonjog átruházása a dolog birtokba adása kellék és jogszavatosság mellékkötelezettségek teljesítése (tájékoztatás, használati utasítások átadása stb.)

21 Fajtái: barter: kompenzációs ügylet visszontvásárlás visszavásárlási ügylet offset ügylet

22 Speciális adásvételi szerződések Sajátos alanyú adásvételi szerződések: privatizáció állami, önkormányzati lakások értékesítése Sajátos tárgyú adásvételek: értékpapír adásvétele (nyomdai úton előállított értékpapír/dematerializált értékpapír bemutatóra és névre szóló ) társasági tagsági jogok átruházása (üzletrész részvény közös vállalati tagság átruházása)

23 közraktárban elhelyezett dolog adásvétele követelés átruházása/engedményezés (faktoring = faktoráló faktor kötelezett) Sajátos tartalmú adásvételek: lízingügylet (tulajdonjog megszerzése maradványérték megfizetése vagy lízingdíj fejében) csomagküldő kereskedelem házaló kereskedés

24 Bérlet Jogforrása: Ptk Fogalma: bérbeadó köteles a dolgot időlegesen a bérlő használatába adni, a bérlő pedig bért fizetni non facere (tűrési/nem tevési jellegű) kötelmek alaptípusa a bérbeadó tűrési/nem tevési kötelezettsége = bérbeadó tulajdona a bérlet tárgya, még sem élhet teljes körűen tulajdonosi jogosítványaival, (köteles tűrni, hogy a bérlő birtokolja a bérleményt) Alanyai: bérbeadó bérlő Tárgya: ingó (dologbérlet) és ingatlan (lakásbérlet évi LXXVIII. tv.; helyiségbérlet)

25 Tartalma: felek jogai és kötelezettségei Bérbeadó kötelezettségei: a dolog birtokbaadása és a bérlő általi birtoklás és használat tűrése kellékszavatosság jogszavatosság költségek viselése: rendkívüli felújítás és javítás; bérlő által dologra fordított szükséges kiadások; közterhek;

26 Bérbeadó jogai: ellenőrzési jog felmondási jog (bér nem fizetése, rendeltetésellenes használat stb) törvényes zálogjog dolog elidegenítése bérleti díjra Bérlő kötelezettségei: bérfizetés (szolgáltatások egyenértékűségének elve) a dolog fenntartásával járó kisebb kiadások viselése

27 bérbeadó engedélye nélkül tilos a dolgot albérletbe vagy más személy használatába adni (kiv.: lakás és lakás céljára nem hasznosítható ingatlan) értesítési kötelezettség (bérbeadót terhelő munkálatok esedékessége dolog állagának veszélyeztetettsége) engedély nélkül végzett átalakítások esetén az eredeti állapot helyreállítása bérleti jogviszony megszűnése esetén a dolog visszaszolgáltatása bérbeadó részére

28 Bérlő jogai: a dolgot rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően birtokolhatja és használhatja ius retentionis = dolog visszatartásának joga; (kiv.: lakás és lakás céljára nem hasznosítható ingatlan) ius tollendi = elvitel joga (amit saját költségén felszerelt)

29 Jogviszony megszűnése: meghatározott idő eltelte rendes felmondás (csak határozatlan idejű bérleti jogviszony 15 nap) bérbeadó halála örökösök jogállása (= határozott idejű jogviszony esetében is megilleti őket felmondási jog, az örökség megnyílásától számított 30 napon belül) azonnali hatályú felmondás (bérlőt és bérbeadót is megilleti) dolog megsemmisülése

30 Lakásbérlet Jogforrása: évi LXXVIII. tv. (Ptk. bérlet szabályai a mögöttes szabály) Fogalma: bérbeadó köteles a lakást a bérlő használatába adni, a bérlő pedig a lakás használatáért, továbbá a szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatásokért lakbért fizetni Alanyai: bérbeadó bérlő nem feltétlenül a lakás tulajdonosa, lehet bérlő (albérlet), haszonélvező, aki a dolgot így kívánja hasznosítani

31 mindkét oldalon többen is szerepelhetnek (bérlők bérbeadók) Pl.:közös tulajdon tulajdonostársai lehetnek bérlőtársak vagy társbérlők speciális vonásai vannak a szerződésnek, ha a bérbeadó az állam vagy önkormányzat Tárgya: lakás (ingatlan)

32 Tartalma: felek jogai és kötelezettségei Jogviszony megszűnése: határozott idő eltelte, feltétel bekövetkezte felek közös megegyezése lakás megsemmisül bírósági, hatósági határozat megszünteti bérlő meghal és nincs a lakásbérleti jogviszony folytatására jogosult személy bérlő a lakást elcseréli arra jogosult fél felmondja a jogviszonyt

33 Helyiségbérlet Tárgya: nem lakás céljára szolgáló helyiség (speciális szabályok, mivel ezekben általában gazdasági tevékenység folyik lásd: jegyzet)

34 Haszonbérlet Jogforrása: Ptk (mögöttes szabályok a bérlet szabályai) Fogalma: hasznot hajtó dolog időleges használata és hasznainak szedése ellenérték fejében Alanyai: haszonbérbe adó haszonbérlő (bárki) nem feltétlenül tulajdonos, (aki a dologgal jogosult rendelkezni) Tárgya: hasznot hajtó dolog (ingó és ingatlan) esetleg jog (pl.:vadászati jog)

35 Tartalma: felek jogai és kötelezettségei Haszonbérlő jogállása: jogosult a dolog időleges használatára és hasznai szedésére köteles a rendes gazdálkodás szabályait betartani (állag megóvása + rendeltetésszerű használat) költségek viselése (közterhek + fenntartáshoz szükséges felújítás és javítás költségei + karbantartással kapcsolatos költségek) haszonbér fizetése (időszakonként utólag)

36 Haszonbérbeadó jogállása: köteles a dolgot a haszonbérlő javára birtokba adni szavatol, hogy a dolog a rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen a jogviszony tartama alatt terhelik a rendkívüli felújítás és javítás költségei törvényes zálogjog illeti meg haszonbérre jogosult

37 Jogviszony megszűnése: felek megegyezése határozott idő letelte rendes felmondás (határozatlan idejű szerződés esetén mindkét felet megilleti 30 nap) azonnali hatályú felmondás (haszonbérbe adót illeti meg, akkor hatályosul, ha azt a haszonbérlő elfogadta)

38 Mezőgazdasági haszonbérlet Jogforrása: Ptk., Földtörvény (1994. évi LV. tv.) Fogalma: meghatározott mezőgazdasági földterület időleges használata és hasznainak szedése, haszonbér fejében közvetett tárgya mindig ingatlan = haszonbérelhető terület nagyságát/időtartamát a Földtörvény határozza meg közvetett tárgyának megfelelő specifikumok (lásd jegyzet)

A szerződésekre vonatkozó általános szabályok

A szerződésekre vonatkozó általános szabályok NYugat magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2010/2011-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Szerződések joga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai és Gazdasági Intézet

Részletesebben

Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára

Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára Az új Ptk. szabályozási rendszere Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára Dr. Nagy Krisztina Kódex jellegű szabályozás E törvény a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza

Részletesebben

KÜLÖNÖS RÉSZI SZERZŐDÉSEK

KÜLÖNÖS RÉSZI SZERZŐDÉSEK KÜLÖNÖS RÉSZI SZERZŐDÉSEK VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (mű) megvalósítására, megrendelő annak átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére

Részletesebben

2 ÁLTALÁNOS KÖTELMI JOGI ISMERETEK...2-1

2 ÁLTALÁNOS KÖTELMI JOGI ISMERETEK...2-1 Dr.Fenyő György: Ingatlan-nyilvántartási ismeretek 2 ÁLTALÁNOS KÖTELMI JOGI ISMERETEK Tartalom: 2 ÁLTALÁNOS KÖTELMI JOGI ISMERETEK...2-1 2.1 A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI...2-3 2.2 A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE...2-6

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSŐ RÉSZ.

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSŐ RÉSZ. A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Az Országgyűlés a lakások és helyiségek

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSŐ RÉSZ

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSŐ RÉSZ 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Az Országgyűlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok egységesítése,

Részletesebben

A lízingszerződés a bírói gyakorlat tükrében

A lízingszerződés a bírói gyakorlat tükrében A lízingszerződés a bírói gyakorlat tükrében PAPP TEKLA * lábbi tanulmányunkban a kontraktusok dinamikájához (a megállapodás megkötésétől annak megszűnéséig terjedő intervallumhoz) igazodva mutatjuk be

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 Az Országgyűlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok egységesítése,

Részletesebben

1. Az adásvétel. Vevő. Adásvétel tárgya minden dolog, amely nincs kivonva a forgalomból. 1. 1. Ingatlan adásvételi szerződésnél speciális szabályok

1. Az adásvétel. Vevő. Adásvétel tárgya minden dolog, amely nincs kivonva a forgalomból. 1. 1. Ingatlan adásvételi szerződésnél speciális szabályok 1. Az adásvétel Eladó: a tulajdonát átruházza a dolgot birtokba bocsátja Vevő vételárat megfizeti a dolgot átveszi Adásvétel tárgya minden dolog, amely nincs kivonva a forgalomból. 1. 1. Ingatlan adásvételi

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 2014.07.16

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 2014.07.16 Page 1 of 28 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 2014.07.16 35 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 6/2012 (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról módosította: 20/2012. (IV.27) önkormányzati rendelet 34/2012. (VI.29.)

Részletesebben

Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és

Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza. Az e viszonyokat

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2003.(XII.01.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítésének

Részletesebben

A teljesítés ideje. Teljesítés ideje a szerződésben

A teljesítés ideje. Teljesítés ideje a szerződésben A teljesítés ideje Általában a szerződés tartalmazza Ha a teljesítés ideje nincs meghatározva, bármelyik fél a másik fél egyidejű teljesítését követelheti, ingyenes szerződés esetében a jogosult a kötelezettet

Részletesebben

Fuvarozási és Szállítmányozási Szerződések Használati Szerződések 2014. november 25. Dr. László András Dániel

Fuvarozási és Szállítmányozási Szerződések Használati Szerződések 2014. november 25. Dr. László András Dániel Fvarozási és Szállítmányozási Szerződések Használati Szerződések 2014. november 25. Dr. László András Dániel Fvarozási és Szállítmányozási Szerződés 2 Fvarozási Szerződés I. jogforrások Ptk 6. könyv XV.

Részletesebben

A lízing, mint jogcím az ingatlan-nyilvántartásban

A lízing, mint jogcím az ingatlan-nyilvántartásban INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Sághy-Takács Gabriella A lízing, mint jogcím az ingatlan-nyilvántartásban Az ingatlanügyi hatóságok gyakorlatában viszonylag ritkán fordul elő a lízingszerződés, mint a Ptk.

Részletesebben

B/2 A SZERZŐDÉSI SZABADSÁG ELVE ÉS KORLÁTAI

B/2 A SZERZŐDÉSI SZABADSÁG ELVE ÉS KORLÁTAI 1. A SZERZŐDÉSI SZABADSÁG ELVE A szerződési szabadság elsősorban a szerződés megkötésére vonatkozik, azt jelenti, hogy a szerződésre lépő alanyok akarata jogi értelemben - főszabályként - nincs megkötve.

Részletesebben

1) Mi a különbség az alkotórész és a tartozék között? 6) Melyek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok?

1) Mi a különbség az alkotórész és a tartozék között? 6) Melyek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok? 1) Mi a különbség az alkotórész és a tartozék között? - Alkotórész a fő dolog jogi sorsában osztozik. A dologgal olyképpen van tartósan egyesítve, hogy az elválasztással a dolog vagy elválasztott része

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről

Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről (Egységes szerkezetben a 15/2009. (IX. 17. ), 2/2010. (I. 28.) 9/2011. (VIII.

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSŐ RÉSZ.

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSŐ RÉSZ. 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Az Országgyűlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok egységesítése,

Részletesebben

1/1994.(01.17.) Kgy. sz. rendelet 1

1/1994.(01.17.) Kgy. sz. rendelet 1 1/1994.(01.17.) Kgy. sz. rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény helyi végrehajtásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

A biztosítéki célú vételi jog és a biztosítéki engedményezés a felszámolási eljárásban

A biztosítéki célú vételi jog és a biztosítéki engedményezés a felszámolási eljárásban A biztosítéki célú vételi jog és a biztosítéki engedményezés a felszámolási eljárásban A zálogjog mint biztosíték súlytalanná válása és a biztosítéki célú vételi jog térhódítása jelentős részben annak

Részletesebben

Dr. Nemes András. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)

Dr. Nemes András. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Dr. Nemes András Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Fogalmak és jogintézmények 1. A jog mint társadalmi jelenség a társadalmi normák után az állam és ezzel együtt a jog mint elkülönült

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (III.31.) önkormányzati rendelete a 9/2008. (II. 29.), a 22/2009. (XI.25.), a 27/2009. (XII.04.), a 2/2011. (I.31.), 8/2012. (II.27.), a 21/2013.(IX.03.),

Részletesebben

Dologi jog a(z új) Ptkban D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD 20 1 4.03.28.

Dologi jog a(z új) Ptkban D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD 20 1 4.03.28. Dologi jog a(z új) Ptkban D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD 20 1 4.03.28. Áttekintés Koncepcionális kérdések Hol kellett változtatni? Fogalmi kérdések Birtok (jog) Al- és főbirtokos Tulajdonjog terjedelme

Részletesebben

A rendelet hatálya II. A lakásbérlet szabályai, a pályázatok elbírálásának rendje

A rendelet hatálya II. A lakásbérlet szabályai, a pályázatok elbírálásának rendje Pécel Város Önkormányzatának /2007.(VI. 8.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Pécel Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A RENDELET HATÁLYA

ELSŐ RÉSZ A RENDELET HATÁLYA Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról A 19/2006.

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Pacsa

Részletesebben

MUNKAANYAG. Zombori Gábor. Polgári jog. A követelménymodul megnevezése: Vállalatgazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Zombori Gábor. Polgári jog. A követelménymodul megnevezése: Vállalatgazdálkodási feladatok Zombori Gábor Polgári jog A követelménymodul megnevezése: Vállalatgazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1997-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-008-50 POLGÁRI JOG ESETFELVETÉS

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET HELYI SZABÁLYAI. I. fejezet A lakásbérleti jogviszony létrejötte

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET HELYI SZABÁLYAI. I. fejezet A lakásbérleti jogviszony létrejötte ZSADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2002. (III. 01.) ÖR számú rendelete a lakások és helyiségek bérletének és elidegenítésének helyi szabályairól* Zsadány község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben