és a Laudy Invest & Michinori

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "és a Laudy Invest & Michinori"

Átírás

1 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl 3. (1) A Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenység külön jogszabály alapján meghatározott mőködési engedéllyel rendelkezı üzletben folytatható. (2) Az üzletben kereskedelmi tevékenységet végzı személynek a külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel kell rendelkeznie A KÉPZÉSI PROGRAM CÉLJA hogy a márkakereskedések a fenti törvényi elıírásnak megfeleljenek, illetve a márkakereskedéseik alkalmazásában lévı értékesítı/k, a törvényi elıírásoknak megfelelı, államilag elismert Autó- és motorkerékpár értékesítési tanácsadó szakképesítéssel rendelkezzenek, hogy a képzésben részt vett értékesítık korszerő vevı-, cég- és jármőismerettel rendelkezzenek, melynek birtokában az autó- és motorkerékpár értékesítési tanácsadó feladatokat hatékonyan tudják ellátni. A GÉMOSZ az AUTÓ- ÉS MOTORKERÉKPÁR ÉRTÉKESÍTÉSI TANÁCSADÓ FELNİTTKÉPZÉSI AKKREDITÁLT PROGRAM -ot ajánlja a Márkakereskedık figyelmébe 1

2 a TANSPED OKTATÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT (FAT lajstromszám: 0147) és a Laudy Invest & Michinori Gépjármő Kereskedelmi Oktató és Tanácsadó Kft. oktatásában. A KÉPZÉSI PROGRAM Az Autó- és motorkerékpár értékesítési tanácsadó képzés jogi háttere: PL-0888 program-akkreditációs lajstromszámmal a Felnıttképzési Akkreditáló Testület elfogadta. A KÉPZÉS IDİTARTAMA VÁLASZTÁSI LEHETİSÉGGEL 60- VAGY 180 TANÓRA KÖZÖTT tanóra: Amennyiben a hallgató bizonyítottan rendelkezik Autó- és motorkerékpár értékesítési ismeretekkel illetve gyakorlattal (ilyen szakképesítéssel rendelkezik, vagy azonos ismeret anyagot tartalmazó tantárgyakat tanult és annak eredményességét bizonyítvánnyal igazolni tudja), vagy a hallgató az elmúlt három évben legalább két évet márkakereskedésben értékesítıként tevékenykedett, akkor egyes modulokból, illetve témaköreinek óralátogatása alól felmentést kaphat tanóra: Amennyiben a hallgató nem rendelkezik legalább két éves Autó- és motorkerékpár értékesítési ismeretekkel illetve gyakorlattal (ilyen szakképesítéssel nem rendelkezik, azonos ismeretanyagot tartalmazó tantárgyakat nem tanult). Képzési struktúra: alapozó modulok szakmai modulok vizsga. 2

3 A KÉPZÉS ÓRATERVE (A MODULOK TARTALMA): A MODULOK MEGNEVEZÉSE Az alapozó modul megnevezése Gazdasági, pénzügyi és marketing alapismeretek (kód: G) Jármőismeret (kód: J) Személyközi kommunikáció (kód: P) A szakmai modulok megnevezése Szakmai jogi és kereskedelmi ismeretek (kód: K) Szakdolgozati és vizsga elıtti konzultáció (kód: V) Óraszám 120 óra, ebbıl: 42 tanóra 60 tanóra 18 tanóra 60 óra, ebbıl: 48 tanóra 12 tanóra A 60 ÓRÁS MODUL BİVEBB ISMERTETÉSE ismeretek, A szakmai jogi és kereskedelmi ismeretek modul tartalma: Szakmai jogi alapismeretek (Jogi alapismeretek, Polgári jogi Nevesített szerzıdések, A polgári peres eljárás, A piacgazdaság jogszabályi kerete), Piac és ügyfélismeret (Piaci ismeretek, Ügyfélismeret), Értékesítési ismeretek (A gépjármő-értékesítés makro és mikrogazdasági sajátosságai, az értékesítıi munka, A konkrét értékesítés folyamat az elmélet, a gyakorlat és készségek szintjén, Az értékesítés járulékos elemei, a finanszírozási konstrukciók, a gépjármő-beszámítás, hitel- és biztosítás-értékesítés, Kommunikációs- és értékesítıi készségfejlesztés). Az óraszámok magukba foglalják az összefoglalásra és értékelésre fordítandó idıt is. 3

4 1. nap 1. Szakmai jogi alapismeretek. Kód: K1-3 óra 1.1. Jogi alapismeretek 1.2. Polgári jogi ismeretek - A polgári jog fogalma és alapelvei, a polgári törvénykönyv szerkezete. Jogalany, jogképesség, cselekvıképesség. A polgári jogviszony tárgya, tartalma Nevesített szerzıdések 1.4. A polgári peres eljárás 1.5. A piacgazdaság jogszabályi kerete 2. Piac és ügyfélismeret. Kód: K2-3 óra Az európai és a hazai autókereskedelemi piac Az ügyfélkezelés-, ügyfélmegtartás - ügyfélkapcsolati menedzsment, marketing- clienting, CRM, ügyféltípusok Milyen a jó értékesítı? - a kiválasztás szempontjai személyzeti tanácsadó cégeknél Saját tapasztalat - a próbavásárlás, szempontok és tapasztalatok egy (másik) kereskedésben 2. nap 3. Értékesítési ismeretek. Kód: K A gépjármő-értékesítés makro- és mikrogazdasági sajátosságai, az értékesítıi munka (6 óra) A gépjármő értékesítés folyamata és strukturális sajátosságai a gyártó - az importır - a kereskedı - az értékesítı, befektetés, kockázat - rizikófaktor-státusz, nyereség 4

5 A több- (multibrand) és egymárkás, illetve a márkafüggetlen kereskedelem Az egyes üzletágak (használt-, új autó, motor, illetve egyéb gépjármő, a szerviz) szerepe és együttmőködése egy kereskedés életében Az értékesítési folyamat és az értékesítıi szerep Az értékesítı mint befektetı/illetve bolti eladó, a kapcsolati vagy bizalmi tıke szerepe az értékesítés folyamatában Az értékesítıi életpálya, motivációk és lehetıségek 3. nap 3.2. A konkrét értékesítési helyzet az elmélet, a gyakorlat és készségek szintjén - 6 óra AZ ÉRTÉKESÍTÉSI ALAPHELYZET A kapcsolat felépítése - a gépjármővásárlás alaphangulatának felismerésére és átélésére való érzékenység, a bizalmi légkör kialakítása. Az interjú - a vásárlói igények felmérése. A prezentáció - az igényekre reflektáló gépjármő bemutatás elemei és folyamata a helyzeti tényezık (az elızı gépjármő, a konkurens márkák megfelelı típusainak) mindenkori figyelembevételével. A lezárás - a kapcsolat fenntartásának keretei. Az utókövetés - az egyes ügyfelek és az ügyféltörzs kezelése, folyamatos aktualizálása, a kapcsolattartás technikai és azok személyes vonatkozásai. 5

6 4. nap 3.2. Az értékesítés a gyakorlat és készségek haladó szintjén - 6 óra HALADÓ TÁRGYALÁSI TECHNIKÁK A kifogáskezelés - a valódi és az álkifogások, a konkurencia mint kifogás, a még gondolkodom rajta, a még meg kell beszélnem valakivel, az árkifogás kezelése A lezárás és az utókövetés, mint az ügyfélkör- építés eszköze Az értékesítés új/korszerő szemlélete A SZERVEZETT ÉRTÉKESÍTÉS, AZ ÉRTÉKESÍTÉS MINT CSAPATMUNKA Taktika és stratégia - az értékesítés és a kereskedés backoffice egységeinek (marketing, pénzügy, menedzsment) együttmőködése A tárgyalási napló, mint a módszeres, intézményesített kereskedési folyamat Achilles-sarka 5. nap 3.3. Az értékesítés járulékos elemei, a finanszírozási konstrukciók, a gépjármő-beszámítás, hitel- és biztosítás-értékesítés (3 óra) Az egyéni piackutatás, a próbavásárlás - a szakdolgozati munka elıkészítése (3 óra) 6

7 6. nap Az aktív értékesítés Az értékesítıi aktivitás, mint válasz az autókereskedelem jelenlegi helyzetének problémáira Az értékesítési aktivitás és a bevételek tervezhetısége Az értékesítıi attitőd és a motiváció A versenyhelyzet (elıbb) eljutni a potenciális ügyfélhez, mint a konkurencia - az aktivitás formái A pozícionálás a megfelelı célcsoport tagjainak azonosítása, a potenciális célközönség elérése A meglevı, egyszer volt ügyfelekben rejlı potencialitás: a garancia idın túli ügyfelekben rejlı tartalékok kiaknázása a szerviz és a munkafelvétel segítségével Új ügyfelek akvirálása potenciális vásárlók megkeresésének módszerei, telefonon történı idıpont egyeztetés cégek, illetve magánszemélyek részére, az ajánlatkészítés haladó szinten Tesztautó kiajánlása Céges megkeresések BESZÁMÍTHATÓ ELİZETES TANULMÁNYOK ÉS ISMERETEK (60 óra vagy 180 óra) A szakképesítés azokra az ismeretekre épül, amelyekkel szakmai képesítı bizonyítvánnyal-, illetve megfelelı szakmai gyakorlattal rendelkezı hallgató már rendelkezhet. Amennyiben a hallgató ilyen ismeretekkel bizonyítottan rendelkezik (ilyen szakképesítéssel rendelkezik, vagy azonos ismeret anyagot tartalmazó tantárgyakat tanult és annak eredményességét bizonyítvánnyal igazolni tudja), vagy a hallgató az elmúlt három évben legalább két évet értékesítıként tevékenykedett márkakereskedésben, akkor egyes modulokból, illetve témaköreinek óralátogatása alól felmentést kaphatnak. A felmentést az oktatási intézmény vezetése döntheti el az akkreditált programban meghatározott követelmények figyelembevételével. Az arra az esetre kidolgozott órarend, amikor a hallgatók mindhárom alapozó modul alól (Gazdasági, pénzügyi és marketing alapismeretek, Jármőismeret, valamint Személyközi kommunikáció) felmentést kapnak, a képzés 6 tanóra x 10 alkalomra korlátozódik. A modul(ok) alóli felmentés nem azt jelenti, hogy a hallgató bármely vizsgarész alól felmenthetı. 7

8 A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI: A képzésen résztvevı hallgatóknak legalább az alábbi feltételek egyikének kell megfelelnie: Érettségi bizonyítvány Kereskedelmi iskolai szakképesítés vagy végzettség A 12. iskolai év sikeres lezárása HETI ÓRASZÁM A képzések heti két alkalommal, napi 6 órában kerülnek megrendezésre, amely alapján az 1. modul szerint résztvevı hallgatók 5 alkalommal, a 2. modul szerint résztvevık 15 alkalommal vesznek részt a képzéseken. Megfelelı (min. 15 fı) létszám esetén hétvégén is biztosítjuk a képzéseket a hallgatók számára. HELYSZÍNEK A képzések országosan 8 régióban kerülnek megrendezésre, az alábbi helyszíneken: Budapest, Székesfehérvár, Gyır, Zalaegerszeg, Kaposvár, Szeged, Debrecen, Miskolc VIZSGA A képzés vizsgával zárul. A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekbıl áll. Írásbeli vizsga: szakdolgozat készítése Szóbeli vizsga: szakdolgozati téma megvédése és a teljes ismeretanyagot felölelı tételsor. A vizsgán való részvétel feltétele: legalább elégséges tantárgyi osztályzat, mely tartalmazza a számonkérés és a házi dolgozat osztályzatát. 8

9 A KÉPZÉSEK ÉS A SZAKVIZSGA DÍJA A képzés díjaiból a GÉMOSZ Tagok részére 15%, 2 fı feletti jelentkezés esetén további 10 % csoportkedvezményt biztosítunk: március 15-ig történı regisztráció esetén: 60 órás modul: ,- Ft 180 órás modul: ,- Ft március 15-e után történı regisztráció esetén: 60 órás modul: ,- Ft 180 órás modul: ,- Ft LEÍRHATÓ KÖLTSÉGEK (3) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképzési hozzájárulási kötelezettségének részben a (2) bekezdés alapján tett eleget, a még fennmaradó kötelezettségét a saját munkavállalói számára az Fktv ában meghatározott felnıttképzési szerzıdés és a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény (a továbbiakban: Munka Törvénykönyve) szerinti tanulmányi szerzıdés, vagy a tanulmányok folytatására történı munkáltatói kötelezés alapján megszervezett képzés külön jogszabályban meghatározott költségei elszámolásával teljesítheti. Az elszámolt költségek összege nem haladhatja meg a hozzájárulásra kötelezett mikro- és kisvállalkozások esetében a bruttó kötelezettség 60 százalékát, egyéb hozzájárulásra kötelezettek esetében a bruttó kötelezettség 33 százalékát. ÉRDEKLİDÉS, INFORMÁCIÓ Felmerülı kérdéseire munkatársaink az alábbi elérhetıségeken állnak rendelkezésére: Telefonon: Hain Ferenc (36-30) Telefonon: Bálint Judit (36-30) ben: Honlap: 9

Képzési program. 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020

Képzési program. 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020 Képzési program 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020 2. A program tulajdonosa: Sämling Gazdasági Továbbképzı Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére Ú T M U T A T Ó Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetıvé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.539-2 - Javaslat a Képviselı-testületneka NYITOK hálózat a társadalmi

Részletesebben

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2 Képzési ajánlat tandíjtámogatással 2010. február Az utóbbi években a szolgáltatóipar térnyerése látványos és gyors volt, folyamatosan jelentek jelennek meg újabb és újabb szolgáltatók a kisebb, néhány

Részletesebben

18/1995 (VI. 6.) IKM rendelet. melléklete. Vendéglátó szakmenedzser

18/1995 (VI. 6.) IKM rendelet. melléklete. Vendéglátó szakmenedzser 18/1995 (VI. 6.) IKM rendelet melléklete Vendéglátó szakmenedzser OKJ adatok Szakképesítés megnevezése: Vendéglátó szakmenedzser Szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 55782201 Hozzárendelt FEOR 1415, Vendéglátó

Részletesebben

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012.

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. Ahhoz hogy jobb teljesítményt lehessen elérni egy elérendı

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2010. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008

DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008 DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Egységes szerkezetben a 2008. december 18-án, 2009. február 26-án, 2009. október 1-én, 2009. november 12-én, 2010. október 7-én és 2012. február

Részletesebben

Battanoda (Nyelviskola) Kft. Oktatási ajánlata cégek és közintézmények részére, a szakképzési hozzájárulás terhére.

Battanoda (Nyelviskola) Kft. Oktatási ajánlata cégek és közintézmények részére, a szakképzési hozzájárulás terhére. Battanoda (Nyelviskola) Kft. Oktatási ajánlata cégek és közintézmények részére, a szakképzési hozzájárulás terhére. I. A Battanoda Kft. 2011 októberében államilag elismert akkreditált oktatási intézmény

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet

Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet Mentálhigiénés és szervezetfejlesztı szakirányú továbbképzési szak programja Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet (2010-2012) 1 Mentálhigiénés és szervezetfejlesztı szakirányú továbbképzési szak programja

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA NAGYVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA NAGYVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA NAGYVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3.B 09 / 4 A program alapvetı célja: A gazdasági válság negatív hatásai által különösen

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM Sátoraljaújhely, 2013 Intézmény neve: V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2009 TARTALOM 1. A gyakornoki szabályzatban használt fogalmak...3 2. A gyakornoki szabályzat hatálya...4 3. A gyakornoki idı kikötése...4

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE Bolyai János Általános Iskola Tatabánya GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE KÉSZÜLT: TATABÁNYA, 2007. DECEMBER HÓ Együtt egymásért GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A NEVELÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola OM:030653 A gyakornoki szabályzatot a nevelıtestület 2013. augusztus 29. nevelıtestületi ülésén véleményezte.

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés címő pályázati

Részletesebben

Egységes Szakképzési Minoségirányítási Keretrendszer, ESZMK EMMI. Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak- és Felnottképzési Igazgatóság, NMH SZFI NGTT

Egységes Szakképzési Minoségirányítási Keretrendszer, ESZMK EMMI. Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak- és Felnottképzési Igazgatóság, NMH SZFI NGTT ORSZÁGELEMZÉS A FORMÁLIS, NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS JELENLEGI SZERKEZETÉRİL ÉS HELYZETÉRİL A KORÁBBI TAPASZTALATOK AKKREDITÁLÁSA/ÉRVÉNYESÍTÉSE SZEMPONTJÁBÓL 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILLS Transzferálási

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Minıségirányítási Kézikönyv

Minıségirányítási Kézikönyv MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 31. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllı, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501 Minıségirányítási Kézikönyv A

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012.

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. TOMORI PÁL FİISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. Változat száma: 3 Elfogadás dátuma: 2010.01.13. Határozat száma: 2010/1/2. Hatályos: 2010. 01.13. oldalszám: 3 / oldalak száma: 39 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Felnőttképzési Szerződés. amely létrejött

Felnőttképzési Szerződés. amely létrejött Képzőhely: Terápia az Állatokért Alapítvány Képzés megnevezése: kutya-fizioterapeuta képzés Képzés nyilvántartásba vételi száma: **** Képzés helyszíne: SzIE ÁOTK, 1078 Budapest, István u.2. Képzés ideje:

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére Készült: 2007. december 11. Módosítva: 2011. november 24. 1 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER

KERESKEDELMI MENEDZSER KERESKEDELMI MENEDZSER I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2009-2010. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2009-2010. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2009-2010. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2009 TARTALOM Általános tudnivalók... 4

Részletesebben