Lakatos Pál: Vörös milliárdosok Németh Miklós Tündöklése és újabb tündöklése -- Karrier a javából

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lakatos Pál: Vörös milliárdosok Németh Miklós Tündöklése és újabb tündöklése -- Karrier a javából"

Átírás

1 Lakatos Pál: Vörös milliárdosok Németh Miklós Tündöklése és újabb tündöklése -- Karrier a javából Németh Miklós az átalakulás miniszterelnöke, a '89-es nagy határnyitó. Ez a kép alakult ki Grósz Károly unokaöccséről. Síklaky István közgazdász azonban állítja, hogy a szocialista politikus közismertségét, a nemzetközi pénzvilágban ma is fennen ívelő karrierjét egészen másnak köszönheti. Kezemben van Síklaky Istvánnak egy nyilvánosság elé még nem került írása, amelyben az egykori miniszterelnökről a következőképpen ír a címben: Németh Miklós, az újragyarmatosítás kulcsembere. Ma már teljesen nyilvánvaló, hogy a klasszikus gyarmati rendszer megszüntetése után a nemzetközi pénzvilág nagyon átgondoltan, szakszerűen és eredményesen végrehajtotta a világ újragyarmatosítását. Ez annyiból új, hogy jogilag nem nyúl hozzá a gyarmatosított államok szuverenitásához, valójában azonban gazdasági eszközökkel, nevezetesen az eladósítással, az ennek alapján történő zsarolással és a gazdaságpolitikának a nemzetközi Valutaalap révén való meghatározásával függő helyzetbe hozta ezeket az államokat. Ezt a helyzetet pedig arra használja ki, ami a klasszikus gyarmatosításnak is a célja, hogy az ott termelt értékeket kiszivattyúzza, minél nagyobb mértékben. Ebbe a státusba került a szovjet birodalomból való kiválása után Magyarország, és ennek a kulcsembere Németh Miklós, amit kész vagyok igazolni. Németh Miklós júniusától az MSZMP Központi Bizottságának gazdaságpolitikai titkára, majd őszétől '90 tavaszáig miniszterelnök. De ha a tevékenységét értékelni akarjuk, akkor vissza kell nyúlni az Országos Tervhivatalig. Gyors karrier az övé, szerepe a viszszás átalakulásban jól tetten érhető. Amikor azt mondom, hogy Németh Miklós az új gyarmatosítás kulcsembere, távolról sem azt akarom mondani ezzel, hogy valami magányos harcos lett volna. A kommunista nómenklatúra felső rétege a nyolcvanas évek elején már tisztán látta, hogy a szovjet birodalom öszszeomlása napirenden van. Most visszapillantva egyértelműen megállapítható, hogy egy jól átgondolt stratégiát dolgozott ki ez a felső réteg arra, hogy a szovjet összeomlás után megtarthassa hatalmi és anyagi pozícióit az új világrend keretében. Ezt pedig úgy érte el, hogy a Magyarország fölötti gyarmatosító pozíciót átjátszotta a nemzetközi pénzvilág számára, tehát ez ennek a vezető rétegnek kollektív, kidolgozott stratégiája volt. A végrehajtásban viszont, a kritikus időszakban, a főszerep Németh Miklósnak jutott. Szóljunk Németh Miklós miniszterelnök gazdaságpolitikájáról, azokról a törvényekről, ame-lyeket a magyar Parlament Németh Miklós miniszterelnöksége alatt hozott meg. Elsőként, máig ható erővel, az úgynevezett spontán privatizációs törvényt emlegetik nagyon sokan, mint bűnt, mint rosszat. Ez az, ami miatt a leginkább el kell marasztalni Németh Miklóst, mert az adósságállomány alakulása olyan, amilyen. Az azonban tény, hogy Magyarország termelő nemzeti vagyonának a zöme az elmúlt tíz évben egyszerűen elolvadt és megszűnt. Úgy szűnt meg, hogy még csak nem is a külső adósság fedezésére fordítottuk. S ennek a feltételeit Németh Miklós regnálása alatt teremtette meg az akkori Parlament. Pontosan három összehangolt törvénnyel: ez a társasági törvény, az átalakulási törvény és a csődtörvény. Ezek a törvények gyakorlatilag a kommunista vezérigazgatók tulajdonába adták a magyar termelőszféra vállalatait. Ezek a vezérigazgatók pedig, élve a lehetőséggel, azt a termelő vállalati szférát, amely jogilag a nép vagyona volt a kommunista alkotmány szerint is, jogilag is a saját magántulajdonukká tették. Azzal a korrekcióval, hogy ezt a magántulajdont megosztották a kommunista politikai veze-

2 tőkkel és a nyugati tőkével. Ezzel vásárolva meg azt a biztonságot, amivel a saját pozíciójukat megtartották. Tehát ekkor dobták a gyeplőt a kommunista vezérigazgatók közé, akik ezzel a szabadsággal kitűnően élve, a következő privatizációs évek alatt elég rövid idő alatt a zöme végbe is ment végrehajtották a magyar termelő népvagyon széthordását. Nem véletlen, hogy a népnyelv ezt a törvényt spontán privatizációs törvénynek nevezi. Benne rejlik a kifejezésben az is, hogy ellenőrizhetetlen módon történt. Nem volt meg a jogi ellenőr-zése annak, hogy miképpen zajlik a privatizáció Magyarországon. Igen, és az is indokolja ezt a találó spontán megnevezést, hogy a hivatalos felső vezetők is azzal hárították el a felelősséget, hogy nem ők rendelkeztek arról, hogy X nagyvállalat XY kommunista vezérigazgató vagy a retyerutyája tulajdona legyen. Ezzel szemben az az igazság, hogy olyan jogi keretet hoztak létre, ami a közember számára átláthatatlan, és lehetővé tette azt, hogy ez a kommunista vezérigazgató megkaparintsa a magántulajdonát és később aztán továbbadja, átjátssza. Fogalmazhatunk úgy, hogy mire az Antall-kormány, az átalakulás kormánya májusában megalakul Magyarországon, addigra Németh Miklós idejében hozott törvények segedelmével a gazdasági hatalom teljes egészében a kommunisták kezébe kerül. Igen, így van. Egész pontosan úgy fogalmazhatunk, hogy a termelő állami vagyon fölötti tulajdonosi rendelkezés ténylegesen a kommunista vállalati vezetők kezébe került, éppen a Németh Miklós-féle törvények folytán. Tehát az Antall-kormánynak nem volt jogi alapja ahhoz, hogy beleszóljon ezeknek a vállalatoknak az életébe. Az Antall-kormány parlamentje megváltoztathatta volna ezeket a törvényeket, most ne beszéljünk arról, hogy ezt miért nem tette meg. Volt-e valami hallgatólagos megállapodás arra vonatkozóan, hogy ezek a volt kommunista vezetők megkapják a gazdasági hatalmat, ugyanakkor viszont a megalakult új utódpárt, az MSZP anyagi támogatását ezen a gazdasági hatalmon keresztül próbálják később megoldani. Magyarán a kiváltságokért feketén fizetnek. Nekem nincs tudomásom arról, hogy erre vonatkozóan vannak-e írott vagy rögzített dokumentumok. A tények azonban azt igazolják, hogy ez egy tervszerű lépéssorozat volt, hiszen azóta nagyon sok tény napvilágra került, amely bizonyítja, hogy az állami termelő vagyon fölötti osztozkodásnak egyik eleme az MSZP anyagi hátterének biztosítása volt. Egy másik eleme az MSZP-s politikai vezetők vagyonnal való ellátása, és a harmadik eleme amint már említettem a külföldi tőkének egy jelentős rész juttatása annak érdekében, hogy a nemzetközi pénzvilág elfogadja ezt az új hatalmi váltást. A privatizációnak abban a kezdeti időszakában kétféle megoldási lehetősége volt: az egyik, hogy azokat a gyárakat, üzemeket, amelyeket el akarunk adni akár külföldinek, akár belföldinek, fölfejlesztjük, és mint értéket adjuk el, vagy pedig teljességgel leromboljuk és értéktelenként próbálunk megszabadulni tőle. Ez az utóbbi ment végbe Csak én másként fogalmazok, mert itt nem a megszabadulás gesztusát látom, hanem azt, hogy azért tették értéktelenné és csökkentették nagyon átlátszó eszközökkel minimálisra a termelő vállalatok értékét, hogy a kiszemelt külföldi tőkés mintegy ajándékba kapja, és ezért háláját kifejezze azoknak, akiktől kapta.

3 Magyarán: beveszi utána részesnek a volt kommunista vezetőt? Részint úgy történt, hogy a volt kommunista vezető résztulajdont kapott, részint pedig úgy, hogy egy biztosított pozíciót kapott a vállalat vezetésében, ami egy állandó, ismert eljárása a nemzetközi tőkének a vele szövetséges helyi vezetőkkel szemben. Ennek történelmi hagyománya van. Már Metternich, amikor a bécsi forradalom elkergette, a londoni bankároknál keresett menedéket, mert előzőleg olyan őket, kiszolgáló intézkedéseket tett, aminek nagy része volt a forradalom kitörésében, éppenséggel a magyar forradalom kitörésében is. Németh Miklósnál ugyanezt látjuk: a szolgálatai ellenértékeképpen kapott egy tízéves, jól fizető állást, nyilván nem azért, mert a nemzetközi szakmai színvonalból kiemelkedő pénzügyi tehetség. Londonban az egyik banknál jelenleg személyzeti ügyekkel foglalkozó alelnök. Egyesek sze-rint még az ebédjegyeket is ő osztja szét a dolgozók között. Így van. És ugyanez a megszokott formula ment végbe Bokros Lajosnál, aki szintén a szolgálatai ellenértékeképpen vezető banki pozíciót kapott az EBRD-nél. A spontán privatizáció következtében hány munkahely szűnt meg Magyarországon? A spontán privatizáció és az azzal összefüggő másodlagos jelenségek együttes hatásaképpen ebben a néhány évben másfél millió munkahely szűnt meg Magyarországon. Ez azóta is nyomasztja a magyar társadalmat, a munkahelyek jelentéktelen hányada aktivizálódott ismét. Hogyha össze kellene foglalni gazdasági szempontból mindazt, amit Németh Miklóskorszaknak nevezünk, akkor a közgazdász ezt miképpen tenné meg? A kommunista rezsim közjogilag a nép tulajdonába adta 1945 után a magántulajdonban lévő termelőszférát és Németh Miklós regnálása alatt ezt a termelőszférát ugyanez a kommunista vezetés magántulajdonába vette át. Végeredményben tehát, ha összekötjük a kezdőpontot a végponttal, az történt, hogy a kommunista vezető garnitúra a második világháború utáni magántulajdonosoktól saját magántulajdonába rabolta el az átalakulás időszakában a magyar termelőtőkét. Elõszó Már csak az elsõ éjszaka jogát nem követelik maguknak asszonyainktól. Igazi feudális helytartók õk, 21. századi álarc mögé bújva. Önmagukat ugyan szeretik politikai elitnek nevezni, de talán még az elit szó jelentésével sincsenek tisztában. Az elit ugyal függetlenül, csak habzsolnak. Elõször maguk alá söprik a nemzet vagyonát, másodszor is, harmadszor is. S ha néhány morzsa esetleg megmarad, szétosztják külföldi pártfogóik között, s belföldi vazallusaiknak. Így fosztottak ki bennünket! Szeretik, ha Cippolaként tiszteljük õket. Igazi varázslóként bénítják meg akaratunkat, roppantják össze gerincünket, hogy a végén porba sújtott tetemünk felett járják el gyõzelmi táncukat. Az utolsó pillanatban csúsztunk el, mondotta magabiztosan elõzõ könyvünk, az Ellopott rendszerváltozás megjelenésekor Fekete János, a Kádár-rezsim nemzeti bankjának volt alelnöke, minden titkok tudója. Ez a kijelentés is arról a vágyukról árulkodik, hogy abban reménykedtek, nem lesz senki, aki tolvajlásaikat nyilvánosságra hozza. S ha már az Európai Unió tagjai leszünk, a brüszszeli bürokrácia leple hazai mocskaikat jótékonyan eltakarja majd.

4 De a szemét napvilágra került. Bûze, íze érezhetõvé, érzékelhetõvé vált. Ezért lettünk fekete bárányok a magasabb körökben. Az ország népe meg éljenez, vágyakozóan vár ránk. Igénylik az igaz szót. És féltenek bennünket. Az elõzõ könyvben felsoroltam néhány újságíró ügynök nevét. A Budapest Televízióban el is mondtam minden általam ismertet. Ezt követõen az interneten, az index.hu politikai vitafórumon röpke fél nap alatt álnév és valódi díszelgett néhány oldalon keresztül. Senki nem tiltakozott a közzététel miatt, így most az ott olvasottakat közkinccsé teszem. Jobboldalinak mondott újságírók nevei következnek, akikrõl olvasóik néhány dolgot még ismertté tesznek az index.hu-n saját internetes neveikkel. tockos: Egér alighanem Bayer Zsolt lesz. Azért ne felejtsük el, hogy 1994-ben a Pálffy G.- féle Híradó szétverésérõl õ tudósította a Népszabadságot. És hogy ki lehet Fischer? Stifner Gábor, a Magyar Rádió belpolitikai fõszerkesztõje, Kondor egyik kápója. A fiú azért kapta a III/III-as keresztségben a Fischer nevet, hogy a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban halássza az információkat. Saját tanárait súgta be három éven át, havi kétezer forintos fizetésért. Azért között, amíg õ oda járt, az nem volt rossz pénz. Egy kamasz diáknak fõleg nem. Hírek szerint a paptanárok gyanút fogtak, ezért az ügyosztály érettségi elõtt elvezényelte onnan. Ha nem is egyenes, de logikus út vezette Stifnert a belpolitikai fõszerkesztõi posztra. pártus: A közszolgálat fejedelemasszonya, Madárka, feltehetõen Kondor Katalin, aki bizony élete során elég sok embert és eszmét kiszolgált már. Volt õ már Hajdú János mikrofonállványa az átkosban, de Orbán Viktort is szépen kiszolgálta. Az számít, merrõl fúj a szél. Fog õ még Medgyessynek gazsulálni, hatalmának megtartásáért. szkita.hu: Egyre bizton ráismerek, Nádudvar által szponzorát, egykori mszmp párttitkár a Magyar Rádióban bizonyos Udvarynak nevezett úr, ma Csurka sajtófõnöke és hûbérese. Gyõri Béláról van szó. Neki mindegy, hogy kit szolgál ki, csak megfizessék. Papolczy Gizella, Csurka élettársa naponta megalázza, vele törli fel az irodáját. pártus: Jobbegyenes, Jobbcsapott, K.O. ezek könyvcímek, arra utalnak, hogy a Bunyósként emlegetett ügynök Lovas István lehet. Végül egy másik vitafórumon megfejtették a Csurka-féle Pannon Rádiónál ügyködõ Trepák nevét is, õt Franka Tiborral azonosították. Sok év telik még el, amikorra a szándékosan összegubancolódott szálakat dr. Kõrösi Imrével, ennek a könyvnek is fõszereplõjével kibogozzuk. Bár a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, Medgyessy Péter figyelmeztetett már, abba kellene hagyni az újabb könyvek írását. De nem lehet, hiszen a múlt még nem tárult fel teljes egészében. S nekünk sok mondanivalónk van még. Magyarország, február 26. Lakatos Pál Mi történt a Pobedában? Antallt is balról küldték Dr. Kõrösi Imrével, az Agrár Munkaadók Szövetségének elnökével Az ellopott rendszerváltozás címû közös könyvünkben már kijelentettük, akik önmagukat a baloldalhoz

5 sorolják, azokról tudjuk, hogy honnan jöttek, tudjuk, hogy kicsodák, tudjuk, hogy mit várhatunk tõlük. Viszont ügynöknek tartjuk azokat a politikusokat, gazdasági szakembereket, akiket a baloldal átküldött a jobboldalra, akik a rendszerváltozás során jobboldaliakká nemesedtek, de közben a baloldal utasításainak megfelelõen még erõteljesebben pusztították Magyarországot. Antall József miniszterelnök ezekrõl az emberekrõl úgy vélekedett, hogy vigyázni, figyelni kell rájuk, hiszen õk baloldalról jobboldalra átküldöttek. No de hát Antall Józsefet is küldték! A rendszerváltozás talán legérdekesebb kérdése volt az, hogy miképpen jelölik ki a miniszterelnököt ben, az ellenzéki kerekasztal elõkészítésekor még nem dõlt el, hogy ki lesz az a markáns személy, aki a szocializmus lebontásában döntõ szerepet játszó kormányt majdan vezetni fogja. Antall József a legutolsó pillanatban került elõ a sifonérbõl, gyakorlatilag az ország már a választás lázában égett akkor, amikor õt az mdf 1989 októberében elnöknek választotta. Ezzel irányt is váltott az mdf. Az országos gyûlésen sem értette senki, hogy mi történt. Ugyanolyan értetlenség volt az mdf tagságában, mint amilyen káosz uralkodott az mszmp utolsó kongreszszusán, ami hirtelenjében az mszp kongresszusává változott. Ez is 1989 õszén volt. Egyidõben történt a két váltás. A szocialisták kimondták magukról, hogy nem jogutódjai az mszmp-nek, csak a vagyonának. Öröklik a hierarchiát is, de a rendszer súlyos múltját nem. Visszatérve az mdf-re: olyan váltás történt azon az októberi kongresszuson, amit hangsúlyozom a küldöttek 99%-a nem értett. Ugyanis Bíró Zoltán menesztése az élrõl egyúttal irányváltást is eredményezett. Bíró Zoltán az mdf-nek, mint mozgalomnak volt a vezetõje. Rendkívül megosztotta az mdf-et, amikor párttá kellett alakítani, hiszen a választási törvény alapján mozgalomként nem indulhatott volna az 1990-es választáson. Mielõtt még Antall Józsefrõl beszélnénk, szólnunk kell egy másik lehetséges elképzelésrõl is. Ismereteim szerint, abban az idõszakban Prepeliczai Istvánt, a Független Kisgazdapárt fõtitkárát emlegették lehetséges miniszterelnökként. Valakik akkor még úgy döntöttek, hogy a Független Kisgazdapártnak kell megnyernie a választásokat, és akkor Prepeliczai István lesz a Magyar Köztársaság miniszterelnöke. Valóban volt egy ilyen elképzelés, de 1989 közepére kiderült, hogy ez nem lesz jó. Ennek az elképzelésnek ugyanis az volt az alapja, hogy a politikusok az mdf-et és az szdsz-t nagyon fiatal mozgalomnak, illetve pártnak tartották ahhoz, hogy meghatározó erõ tudjon lenni. Elég kishitûek voltak az ide betömörített ügynökök. Azt gondolták viszont, hogy Magyarországon az emberekben erõs nosztalgia él az utolsó demokratikus választásra visszaemlékezve, ezért a kisgazdapárt a legesélyesebb a választások megnyerésére re gondoltak, amikor a kisgazdapárt megnyerte ugyan a választásokat, de elsõsorban az orosz jelenlét miatt, semmit sem tudott csinálni. Abszolút többséggel nyert a kisgazdapárt, mégsem kapott annyi funkciót, mint a tizenhét százalékot elérõ kommunista párt. Ugyanis a kommunisták kapták meg a kulcstárcákat: a belügytõl kezdve egészen a miniszterelnök-helyettesi posztig. Tehát úgy gondolták 1989-ben a fõ konspirátorok, hogy 1945-re nosztalgiával emlékezik a magyar választó. Azonban 1989 nyarára kiderült, hogy ez nem igaz. De hát hogy történhet ez? Egy intésre megváltozik az elképzelés? Valahol volt egy boszorkánykonyha, ahol valakik kotyvasztották a jövõnket? A Grósz Károly vezette politikai bizottság 1989-ben már csak követte az eseményeket. Az igazi boszorkánykonyhát már az ún. rózsadombi paktumcsapat irányította, amelynek többsége tagja volt a Rotary Klubnak vagy a szabadkõmûvespáholynak, s jó részük végig a háttérben maradt. Kik voltak a rózsadombi paktum vezérei, akik megalkották azt a húsz pontot, amely szerint

6 Magyarország átalakítása és lerombolása megtörtént. A legismertebbek Levendel László és csapata, valamint Schulteisz Emil és csapata. Csapatról beszélek, mert több személyrõl van szó. Markáns személyek voltak, akik megalkották az ún. jobboldalt, akik jobb- és baloldalon kijelölték a szereplõket. Említhetném még Benedek István pszichiátert vagy Csoóri Sándor Kossuth-díjas költõt is. De komoly szerepet játszottak mindebben az mszmp akkor még nem meghatározó, de szemmel láthatólag a Nyugat kedvencévé vált politikusai, Németh Miklós, Pozsgay Imre, Horn Gyula, Grósz Károly, valamint a sok problémával küszködõ szocdemes Nyers Rezsõ is. Õk és közvetlen holdudvaruk gyakorlatilag valamennyi rendszerváltó pártra rátették a kezüket, felelõsek voltak az mdf, az szdsz és a történelmi pártok létrehozásáért és újraindításáért, mûködéséért. A történelmi kisgazdapártot például annyira ellátták ügynökökkel, hogy õk késõbb egymást is túllicitálva gyakorlatilag szétverték a pártot õszére szemmel látható volt, hogy az erélytelen és öreg Pártay Tivadar, valamint a nagyon tehetséges, de alkoholfüggõ Prepeliczai István nem képes úgy összetartani a kisgazdapártot, hogy eséllyel induljon a választásokon. Ellenõrizhetetlen volt a túl sok ügynök. Úgy járt a kisgazdapárt kicsiben, mint ahogy a Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagyban, ahová az mszp valamennyi jól képzett ügynökét beépítette. Õk szét is verték a pártot, nehogy véletlenül a két nagy történelmi pártra, a kisgazda- és a szociáldemokrata pártra épüljön a rendszerváltozás. A kisgazdákkal kapcsolatban nagyobb volt a magyarság nosztalgiája, és úgy látszott, hogy tíz-tizenöt százalékos eredményt érnek el az elsõ választáson, ez azonban vajmi kevés volt ahhoz, hogy õk adják a miniszterelnököt. Még a Független Kisgazdapárt szervezõi között is ügynökökre bukkanunk. Úgy lehetne összefoglalni, hogy a kisgazdapárt kétharmada ügynök volt. Ez úgy fordulhatott elõ, hogy a politikai bizottság tagjai, akik teljes egészében tisztában voltak a III/II-es és a III/III-as ügyosztály mûködésével, külön-külön, a maguk biztosítására is szerveztek be ügynököt. Így nem a központi akarat érvényesült, hanem a hatalmi rivalizálás. Magyarul, több ügynököt szerveztek be, mint amennyit egy normális párt felépítése elbírt volna. Az ügynökök pedig vakon végrehajtják a rájuk bízott bomlasztási feladatokat. Tehát olyan nem fordulhat elõ, hogy az ügynök önhatalmúlag másképp értékeli az eseményeket, és nem teszi azt, amire a közvetlen felettese utasítja. Miután Grósz Károly, Pozsgay Imre és valamennyi erõs, rivális politikai vezetõ biztosítani akarta rálátását az ellenzéki mozgalomra, több ügynök épült be ezekbe a történelmi pártokba, mint amennyit elbírtak volna. Meg tudjuk nevezni ezeket az ügynököket? Nagyon sok nevet lehet mondani. Például a Pipás. A szocdemeknél nem is lehet sorolni, mert mindannyian beszervezettek voltak: Petrasovits Annától a Szövõig, a Húsosig, de említhetném az Ügyvéd fedõnevût is. Tehát a szociáldemokrata párt ügynökhálózata szétverte a történelmi pártot, s ezután már nem is tudott talpra állni. A szocialista párt és a mögöttük álló jövõcsináló erõk úgy értékelték, hogy a két nagy csapat, az Mdf és az Szdsz, valamint az utóbbihoz csatlakozó fiatal szervezet, a Fidesz együttesen sem lesz olyan erõs, hogy veszélyeztetné az õ hatalmi ambícióikat. A pártok kialakulása kis cinizmussal is vegyült, hiszen volt, akinek azt mondták, hogy neked parasztos bajuszod van, te a kisgazdapárt tagja leszel (volt mszmp-srõl beszélünk). Hiába ellenkezett, mégis a kisgazdáknál kötött ki. Ezeket az embereket általában utasították arra, hogy beépüljenek egy-egy pártba. Õk többségükben a III/III-as ügyosztály foglyai voltak. Hazugság az az állítás, mely szerint megtehették az oda beszervezettek, hogy nem mûködtek együtt az ügyosztállyal. Hogy aláírtak ugyan, de nem jelentettek. Hangsúlyozom: szigorú utasításos rendszerrel mûködött ez a szervezet. Egyébként a kisgazdapártban elkezdõdött ún. elõnév-felvételek is az ügynöki múltra utalnak, s arra a szándékra, hogy legalább így elfedjék a múltat. Azt gondolják ezek az urak, hogy ezzel fátylat boríthatnak dicstelen tevékenységükre.

7 Mire gondol? Például régen úgy hívtak valakit, hogy Kovács István, most meg Pelsõczi Kovács Istvánnak, vagy Kovács Bélát most Turi-Kovács Bélának nevezik. Megkülönböztetõ neveket vettek fel, amivel a szolgálat elõl akartak elbújni. Nemcsak az életrajzokat kellett átírni, nemcsak megkeresztelkedni és bérmálkozni kellett 1990-ben vagy elõtte. A rejtõzködés változatos variációival lehetett elõrukkolni, ezek közé tartoztak a névváltoztatások, a foglalkozásváltoztatások, valamint az ún. lakhelyváltoztatások. Messzirõl, máshonnan jött emberek egy-egy nagyvárosban hirtelen legendás hõsiességrõl tettek tanúbizonyságot, a 80- as évek végén például bátran szobrot döntögettek, és ez által alapozták meg a helyi nimbuszukat, s alapítottak pártszervezeteket. Miután a kisgazdapártban 1990 elõtt nem volt erélyes vezetés, szinte szabadcsapatként mûködtek, ezért a demokratikus választásokon a hangzatosságán kívül hosszú távon nem tudtak eredményt felmutatni. Ezért 1989-ben, az ellenzéki kerekasztal idején is az volt a kialakult politikai vélemény úgy a szabadkõmûveseknél, mint az mszmp közvetlen irányítóinál, hogy ejteni kell a kisgazdákat, s helyettük jó lesz a talonba tett mdf és szdsz, amelyek alapítói a monori és a lakiteleki csapatból álltak. Ezután már õk lettek a rendszerváltozás letéteményesei ben volt a monori találkozó, 87-ben a lakiteleki, amirõl azt mondták, hogy annyira titokban történt, hogy szinte senki nem tudhatott róla. Lakitelek egyik szervezõje volt például a már 17 éves korában, a Madách Gimnázium tanulójaként ügynökké beszervezett Kámzsa. Ma az mdf egyik vezetõ politikusa. Természetesen a sátorban lévõk és a szervezõk jelentõs része együttmûködött a titkosszolgálatokkal, de nemcsak az említett helyeken, hanem az összes többi találkozón is. Ez történt például a kisgazdapárt megalakulásakor is. Nevetséges volt azt mondani, hogy nincs lehetõség a sátor lehallgatására. Pontosan tudom, hogy pár napon belül már tíz hiteles magnószalag-másolat készült. Az mszmp kb kulcsfigurái, például Lakatos Ernõ, Berecz János és más ortodox vezetõk tudták, hogy mi hangzott el a sátorban. És hangsúlyozom: nemcsak a hozzászólásokat, hanem a háttérben zajló magánbeszélgetéseket is lehallgatták. A háttérbeszélgetésekbõl megismerhetünk valami érdekeset vagy jellemzõt? Nagyon érdekes volt, hogy a lakiteleki sátorban milyen gyávák voltak általában az emberek. Egy-egy radikálisabb hozzászólás után tehát amikor ügynök szólalt fel, mert csak õk mertek keményebb hangot megütni többen megpróbáltak elmenni. Például igen híressé vált politikusok is, akik azóta államtitkárrá, miniszterré avanzsáltak, akik akkor mszmp-tagok voltak, a megyei tanácson dolgoztak, esetleg iskolaigazgatóként tevékenykedtek. Ott akarták hagyni Lakiteleket? Így van. Nem akartak ilyesmibe belekeveredni, nem bolondok lecsukatni magukat, mondták. A találkozón kifejezetten szondázásképpen szólaltak fel többen, tevõleges ügynöki háttérrel, hogy a többiek megismerjék õket, hogy kik ezek a bátor emberek, akiket a rendszerváltozás ellenzéki mozgalmainak vezetésére szemeltek ki. Tehát ez valahogy úgy mûködött, hogy én, aki ügynök vagyok, nagyon bátran fogalmazok, túlontúl bátran. Erre a nem ügynökök, akik még bizonytalanok abban, hogy megszólaljanak-e vagy sem, úgy gondolkodnak: ha õ ilyen bátor volt, akkor én is jól odamondogatok. Tulajdonképpen így kelepcébe kerültek. Olyan szempontból is kelepcébe kerültek, hogy sokukat nem lehetett beszervezni ügynöknek: a bírókat, az ügyészeket, az mszmp-tagokat elvileg nem lehetett sokáig ügynökként nyilvántartani. Ha beszervezték õket, akkor vagy a tagságukról, vagy a beszervezett háttérrõl kellett lemondaniuk. De a gyanútlan mszmp-tagok megijedtek a provokátoroktól, féltek, hogy kizárják õket a pártból, vagy megszüntetik igazgatói állásukat. Ebbõl is látszik, hogy az mdf célja a szocializmus megreformálása volt, nem pedig a rendszer megváltoztatása. Tehát egy-két hangzatos hozzászólás bizony rémületet keltett. Egy jellemzõ történet: az egyik szervezõ azt mondta, hogy az összejövetelt nem lehet lehallgatni, mert õ

8 kitett egy kis zavaró szerkezetet az asztalra. De arra nem tudott magyarázatot adni, hogy az a szerkezet hogyan, honnan került hozzá. Szemmel látható tehát, hogy a rendszer megreformálására, az mszmp megújítására tettek kísérletet Lakiteleken. Ha megnézzük Pozsgay Imre csapatát, amit Bíró Zoltán neve fémjelez: õk egészen 1989 õszéig nem gondolkodtak jobboldali pártban, kizárólag baloldaliban. Nézzük meg, valamennyi mozgalom, majd késõbb párt is engedélyezte a kettõs tagságot. Az mdf vezetésében például nagyon sok mszmp-s volt. Az elõbb említett egy lakiteleki szervezõt, aki azt állította, hogy az õ zavaró szerkezetével biztosan nem lehet lehallgatni az ott elhangzottakat. Ön akkor az egyik fõ szervezõrõl, a Kámzsa fedõnevû ügynökrõl beszélt. Igen, róla. Õ nem tudott arra magyarázatot adni, hogy miképpen is került hozzá az a csodálatos készülék. Hiszen ilyen eszközöket nem árulnak boltokban, az biztos. Kizárólag a szolgálatok kezében volt ilyen. Mondtuk már, hogy Kámzsa ma az mdf országgyûlési képviselõje. Természetesen képviselõ. Ismételten visszatérek rá: a rendszerváltó pártok a volt mszmp tagjaiból, az ügynökökbõl és pár jóhiszemû emberbõl alakultak meg. A diktatúrákban s itt nemcsak Magyarországra gondolok a változások elõkészítése mindenkor a titkosszolgálatokon keresztül valósult meg. Valamennyi rendszerváltozás, akár tõlünk keletebbre vagy délebbre történt, hasonlóképpen játszódott le. A kulcsfigurák minden esetben szolgálatközeli személyek, vagy pedig az uralkodó párt tagjai voltak. Hadd mondjam meg, hogy az 1990-es parlamenti képviselõk egy része jelenleg is képviselõ, tehát a mai képviselõk jelentõs része mszmp munkatárs volt, vagy éppen mszmp tanácsadóként vagy valamilyen igazgatóként dolgozott. Amikor a rózsadombi paktum szóba került, akkor ön említett két nevet, akik kulcsfigurái voltak a paktum megalkotásának, és akiknek jelentõs szerepük volt a politikai változásokban, Levendel Lászlóról és Schulteisz Emilrõl beszélt. Ma már kevesen emlékeznek rájuk. Schulteisz Emil egészségügyi miniszter volt, Aczél György legszûkebb baráti társaságához tartozott. Mindketten páholytagok. Nyugodtan ki lehet mondani, szabadkõmûvesek. Szabadkõmûves Levendel László is, akinek nagy hatalma volt akkoriban ben többször találkoztam vele, érdekes módon õ keresett meg engem egy ügynökön keresztül, aki szintén orvos volt. Kíváncsiak voltak a gondolkodásmódomra. Éreztem, hogy Levendel által káderez, rendkívül bensõséges viszony alakult ki köztünk. Tõle tudtam meg azokat az információkat, hogy Prepeliczai után miképpen jön a képbe Antall József, hogy miképpen indul el az ellenzéki kerekasztal, hogy mi módon alakulnak meg a különbözõ bizottságok, és hogy az Mdf az akkor legfontosabbnak tartott alkotmányozó bizottságba, amely az átalakulás kereteit szabja meg, Für Lajost és Szabad Györgyöt delegálja. Tiszta múltú ez a két ember? Egyiküket sem bántva, pöttyök mindkettõjük múltjában vannak. Csak nem ügynökök õk is? Hálózatközeliek mind a ketten. A civilben történész-tanár Erdõsi tevékenységérõl az azóta már elhunyt 56-os Krassó György tudott volna mesélni. Levendel László mondta el, hogy megdöbbenve látta a jegyzõkönyvekbõl, és tapasztalta a neki elmondottakból, hogy mi történik az ellenzéki kerekasztal bizottságaiban. Hogy az mdf bocsánatot kérek, az õ kifejezése volt két buta szónokot ültetett be az alkotmányozó bizottságba, akik ráadásul nem is voltak jogászok, nem is értettek hozzá. Magyarul, az mdf volt a leggyöngébb a három oldal közül. Ekkor szólt Levendel Csoóri Sándornak, hogy kerítsétek elõ Antall Jóskát, mert õ jól eladható figura. Antall majd Levendel akarata szerint rendszeresen konzultálni fog Pozsgay Imrével, aki elõzõleg ötletekkel látja el, hogy miket mondjon másnap. Hangsúlyozom, ezt nekem Levendel László többször elmondta, most is élõ személy jelenlétében, aki utána az összekötõ tisztje lett. Az egészben az a legérdekesebb, hogy mi köze mindehhez egy

9 látszólagos orvosnak a Budakeszi úton, hogy jön ahhoz, hogy felhívja Schulteiszt Emilt, az egészségügyi minisztert, hogy szóljon Antallnak, a barátjának, hogy most õrajta a sor. Ha jól értem, a tüdõgyógyász orvos, Levendel szólt Schulteisz Emilnek, hogy intézkedjen Antall ügyében. Igen, és azt is mondta, hogy beszéljünk Csoóri Sándorral, mert õ nagyon jó viszonyban van mindenkivel. Csoóri szintén mdf elnökségi tag volt, és rendkívüli ambíciókkal rendelkezett. A rendszerváltozásnál az értelmiség jelentõs része az írók és a költõk közül verbuválódott, akik a dramaturgiával, a drámai helyzetek keletkeztetésével és megoldásával irodalmi szinten tisztában voltak, de azt nem tudták, hogy a politika homlokegyenest más dolog. Tõke Péternek, aki akkor a Reform címû hetilap fõszerkesztõje volt, munkatársa volt Antall József kisebbik fia, a fényképész, és minden egyes nap azért ment haza hamarabb az újságtól, mert ahogy Antall Péter akkor mondta, Pozsgay Imre bácsi hivatja aput. Családi vacsora címén adták az instrukciókat, hogy az ellenzéki kerekasztalnál Antall József merre vezesse a tárgyalást. Tehát látszólag Pozsgay Imre az Mszmp, és késõbb az Mszp egyik vezetõ politikusa, de közel sem errõl van szó. Õ már felelõs a rendszerváltozás ún. jobboldali csapatának is a létrehozásáért. Nemcsak a baloldali volt Mszmp-sekkel teli Mdf-ért! Hogy ez mennyire egyezik a Levendel László által elmondott más információkkal, jelzi az is, hogy hirtelen, a semmibõl elõjön Antall József, kezdenek beszélni arról, hogy milyen nagy alkotmányjogi ismeretekkel bír, holott ilyen ismerete, elõképzettsége nem volt, irodalmi munkássága sem. Azt viszont mondták róla, hogy az édesapja nagyszerû ember volt. A Horthy-kormány lengyelügyi államtitkára, aki a fiát abban a konzervatív nevelésben és gondolkodásmódban részesítette, ami a Horthy-rendszerre jellemzõ volt. Idõsebb Antall József, legalábbis ahogy a történelembõl tudjuk, bújtatta a Magyarországra menekült lengyel katonákat, zsidókat Balatonfelvidéken, életesélyt adott nekik. Van egy alapvetõ problémája ennek a történetnek. Mint mindenben, ebben is van valami igazság. Idõsebb Antall József lengyelügyi államtitkárként a lengyel menekült tiszteket, a jó lengyel-magyar kapcsolat alapján, a németek beleegyezésével és tudtával, kimenekítette. A két baráti ország hagyományos jó kapcsolata évszázados volt, a németeknek is volt annyi belátásuk, hogy ezt a kapcsolatot nem szabad megbontani. De ebben a történetben van egy olyan mozzanat, ami késõbb meghatározta Antall gondolkodását. Tényszerûen bizonyítható, hogy idõsebb Antall József lengyelügyi államtitkárként megnézte a lengyel tisztek dokumentumait, és akinél zsidó származásra bukkant, azokat az embereket többségében visszaadta a Gestaponak, így a Magyarországról elkerült zsidó származású lengyel katonatisztek mind meghaltak. Ezt az egyik legtekintélyesebb hazai zsidó vezetõtõl tudom. Kitõl? A mazsök elnökétõl, dr. Tímár Györgytõl. De a Bécsben élõ Wiesenthal úrnak is ez a véleménye. Tehát az imént elmondottakat több forrásból is megerõsítették. A magyar átalakulás legnagyobb hibája, hogy a vezetõ politikusok köztük Antall József is fogható személyek. Ambíció van a vezetésre, tiszta múlt nincs. Antall nemcsak a személyes sorsán fogható. Miért lett az orvostörténeti múzeum fõigazgatója miniszterhelyettesi fizetéssel? Már ezzel is erõsen megkérdõjelezhetõ a saját és családi múltja. Nyilvánvaló, hogy a rendszerváltozás alapvetõ kulcsfiguráinak a névsorát az Mszmp Kb, valamint a hasonló módon gondolkodó szabadkõmûves csapat állította össze. Az alapelv világos volt, olyan embereket kell kulcsfiguraként szerepeltetni, akik foghatóak, vagy a saját vagy a családjuk múltja miatt, esetleg erkölcsileg elítélendõk, például szenvedélybetegek, vagy gazdasági bûncselekményeket követtek el. Antall József más területen is fogható volt? Ezt nem szeretném részletezni, de egy területen biztos fogható volt. Antall elmondta nekem, hogy egy Pobedában utaztatták a viharkabátos ávósok, és bizony õ megtört. Ezt tõle tudom, saját lehallgatott miniszterelnöki szobájában mondta el. Valamint azt is, hogy nagyon szerette

Vörös milliárdosok. Lakatos Pál MAGYARORSZÁG AZ OLASZ ALVILÁGÉ LETT. A maffia újra felosztotta a világot

Vörös milliárdosok. Lakatos Pál MAGYARORSZÁG AZ OLASZ ALVILÁGÉ LETT. A maffia újra felosztotta a világot Vörös milliárdosok Előszó 1990 tavasza. Feledhetetlen pillanatok. Megalakult az Antall-kormány, örömünnep az országban. Optimizmusunk az egekig ér, legyőztük, elkergettük a kommunistákat. Tudtuk, hogy

Részletesebben

Csaholásukért külön juttatás jár(t)

Csaholásukért külön juttatás jár(t) A TARTALOMBÓL: Csaholásukért külön juttatás jár(t)...2 A Szabad Európa Rádió ügynökei...5 A rég meghalt Aczél György szelleme elõtt hajbókolnak...9 A Vasárnapi Újság színe és visszája...13 Havas Henrik

Részletesebben

avagy Schneider úr 2010-ben veszi a kalapját?

avagy Schneider úr 2010-ben veszi a kalapját? A TARTALOMBÓL: Milliókért vizsgálják az õszödi beszéd... 2 média visszhangját Hallgass az eszedre! Szavazz a zsebedre!. 3 Egy meghívott vendég gondolatai a..... 4 Munkáspárt 2006 kongresszusáról A polgári

Részletesebben

A TARTALOMBÓL: Nyílt levél Orbán Viktornak...5. Miért támadja a Fidesz az MVSZ-t?... 22. A rendszerváltozás igazi csodája... 23

A TARTALOMBÓL: Nyílt levél Orbán Viktornak...5. Miért támadja a Fidesz az MVSZ-t?... 22. A rendszerváltozás igazi csodája... 23 A TARTALOMBÓL: A Janus-arcú Orbán...................................2 A Rózsadombi paktumról..............................21 Nyílt levél Orbán Viktornak............................5 Magyarország pénzügyi

Részletesebben

(A jogászokat, akik bizottságot alakítva megkísérelték

(A jogászokat, akik bizottságot alakítva megkísérelték A TARTALOMBÓL: Itt a Vörös Hadsereg................ 2 Se köpni, se nyelni nem tudnak!....... 3 Bûnözõk Kánaánja.................. 4 A Fidesz és a jobboldal azt hiszi,....... 5 gyõzni lehet egy médiapárttal

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER Közösségeket kell létrehoznunk vagy segítenünk Az idei esztendő első félévében fő feladatunk az alkotmány megalkotása volt, most a

Részletesebben

AZ MDF BARÁTKOZIK A HIT GYÜLEKEZETÉVEL

AZ MDF BARÁTKOZIK A HIT GYÜLEKEZETÉVEL A TARTALOMBÓL: 13 + 1 vagyonos tipp................ 2 Az aljasság Csimborasszója............ 3 A logika csõdje..................... 4 A MAZSIHISZ rejtélye.............. 5 A pénzügyi válság megértése..........

Részletesebben

II. könyv Papi ügynökök és a 2000-es évek kérdései

II. könyv Papi ügynökök és a 2000-es évek kérdései 1 II. könyv Papi ügynökök és a 2000-es évek kérdései Papi ügynökök és a 2000-es évek kérdései A kommunista rendszer bukása után súlyos kritikák jelentek meg a médiában az egyház(ak) ellen. A fő vád: az

Részletesebben

Harmadszor: Ízléstelennek, betegesnek, erkölcstelennek

Harmadszor: Ízléstelennek, betegesnek, erkölcstelennek Most már tényleg elég volt!........... 2 Csúcsra járatott szervilizmus.......... 3 Mefisztó megváltásra vár............. 4 Mindenki ártatlan?.................. 5 Beszélõ fejek, beszédes jelenetek.......

Részletesebben

Magyar polgári demokrácia: látszat és valóság

Magyar polgári demokrácia: látszat és valóság VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XVII. ÉV OLYAM 13. SZÁM 2005. április 1. Ára: 115, forint MUNKÁSPÁRTI HETILAP Magyar polgári demokrácia: látszat és valóság Rendszerváltás: munkáshatalom helyett tõkés

Részletesebben

A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között. Csőke Zoltán

A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között. Csőke Zoltán A határvonalak meghúzásának fontossága Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között I. Rész Csőke Zoltán Bevezetés Az antiszemita gondolkodásmód a 19. század utolsó harmadában jelent meg Magyarországon.

Részletesebben

Hagyod, hogy a pénzük döntsön? 200 forint

Hagyod, hogy a pénzük döntsön? 200 forint 2013. október 12. MUNKÁSPÁRT 2013. október 12. 1 200 forint Hagyod, hogy a pénzük döntsön? Alapvető élelmiszer ÁFA: 0%. Gazdagok vagyonadója: 40%. Többkulcsos SZJA? Igen! Alanyi jogon járó nyugdíj? Igen!

Részletesebben

VÉGKIÁRUSÍTÁS SZABADRABLÁS GYURCSÁNY-KORMÁNY MÓDRA

VÉGKIÁRUSÍTÁS SZABADRABLÁS GYURCSÁNY-KORMÁNY MÓDRA II. (XVIII.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2007. JÚNIUS 14. 150 FORINT VÉGKIÁRUSÍTÁS SZABADRABLÁS GYURCSÁNY-KORMÁNY MÓDRA A MUNKÁSPÁRT ÁLLÁSFOGLALÁSA (NEGYEDIK OLDAL) II. (XVIII.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2 2007. JÚNIUS

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER. Nem hagyom magam megfélemlíteni

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER. Nem hagyom magam megfélemlíteni KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER Az összefogás győzelme volt a nándorfehérvári diadal A közgazdaságtan természetéből adódóan más tudomány a fizika, mint a történelem;

Részletesebben

IV. (XX.) ÉVFOLYAM, 23. SZÁM 2009. JÚNIUS 18. 200 FORINT OTTHONOD A BANKÉ!

IV. (XX.) ÉVFOLYAM, 23. SZÁM 2009. JÚNIUS 18. 200 FORINT OTTHONOD A BANKÉ! IV. (XX.) ÉVFOLYAM, 23. SZÁM 200 FORINT OTTHONOD A BANKÉ! AZ MSZP VEZETTE KORMÁNY HITELEK FELVÉTELÉRE BUZDÍTOTT ÉVEKEN ÁT MINDENKIT. MA A BANKOKON KERESZTÜL NEM CSAK A KAMATOT HAJTJA BE, HANEM AZ OTTHONT

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

A magyar államadósság és privatizáció összefüggései a rendszerváltás tükrében

A magyar államadósság és privatizáció összefüggései a rendszerváltás tükrében Czike László A magyar államadósság és privatizáció összefüggései a rendszerváltás tükrében Írta: Czike László közgazdász-író Vác, 2002. június 30. 2 Tartalomjegyzék 1. A fogalomkör meghatározása 1. 1.

Részletesebben

A forradalom folytatódik

A forradalom folytatódik 200 forint MUNKÁSPÁRT 1 A forradalom folytatódik Hugó Chávez újra győzött Interjú Thürmer Gyulával a 11. oldalon 2 BALSZEMMEL balszemmel Thürmer Gyula Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. Így sok mindent

Részletesebben

AZ ELMARADT ÁLLAMBIZTONSÁGI RENDSZERVÁLTÁS

AZ ELMARADT ÁLLAMBIZTONSÁGI RENDSZERVÁLTÁS Dr. Ilkei Csaba: AZ ELMARADT ÁLLAMBIZTONSÁGI RENDSZERVÁLTÁS Szerzői kiadás 2013 1 Dr. Ilkei Csaba: Az elmaradt állambiztonsági rendszerváltás Szerzői kiadás, 2013. A kötetet alkotó írások és forrásuk:

Részletesebben

Heino Nyyssönen. (a politológia professzora, University of Jyväskylä, Finnország)

Heino Nyyssönen. (a politológia professzora, University of Jyväskylä, Finnország) 1956 JELENTÉSE A POLITIKAI ANALÓGIÁK SZEREPE A MÚLT MEGÉRTÉSÉBEN Heino Nyyssönen (a politológia professzora, University of Jyväskylä, Finnország) összefoglaló A tanulmány középpontjában az európai hidegháború

Részletesebben

A pénz álbal kerekasztala

A pénz álbal kerekasztala VII. (XXIII.) ÉVFOLYAM, 09. SZÁM MUNKÁSPÁRT $ A pénz álbal kerekasztala 200 forint 1 2 MUNKÁSPÁRT balszemmel Thürmer Gyula Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. Így sok mindent észreveszünk, amit csak

Részletesebben

A KANADAI FENYÕSZÚ MIATT BORUL A FÖLD ÉGHAJLATA?

A KANADAI FENYÕSZÚ MIATT BORUL A FÖLD ÉGHAJLATA? A TARTALOMBÓL: Meddig fogunk még a Stockholm-..... 2 szindróma rémálmában fetrengeni? A nép nevében a nép ellenében...... 3 A lengyel püspökök nekiestek Európának. 4 Ahogy én látom....................

Részletesebben

Örökségünk. 2011. 1. szám

Örökségünk. 2011. 1. szám Örökségünk 2011. 1. szám Tartalom Pódium-beszélgetés Földvári Rudolffal (Sipos Levente)...3 Találkozásaim Földvári Rudival (Ujságh Tibor)...13 A Nagy Imre Társaság 2011. március 12-én tartott küldöttközgyűléséről...14

Részletesebben

Egyre többen kiszolgáltatva

Egyre többen kiszolgáltatva CIII. évfolyam, 38. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft A lelket is nevelni kell A Kodály-díjjal is kitüntetett Ubrizsyné Érsek Évával az 1950-ben, kísérleti

Részletesebben

JELENTÉSEK HÁLÓJÁBAN. Antall József és az állambiztonság emberei 1957 1989 BUDAPEST, 2008 1956-OS INTÉZET

JELENTÉSEK HÁLÓJÁBAN. Antall József és az állambiztonság emberei 1957 1989 BUDAPEST, 2008 1956-OS INTÉZET JELENTÉSEK HÁLÓJÁBAN Antall József és az állambiztonság emberei 1957 1989 BUDAPEST, 2008 1956-OS INTÉZET AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM TÖRTÉNETÉNEK DOKUMENTÁCIÓS ÉS KUTATÓINTÉZETE KÖZALAPÍTVÁNY 1956-os

Részletesebben

Újra áll a KALOT-emlékmû

Újra áll a KALOT-emlékmû ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban IX. évfolyam LAP 18. szám 2011. szeptember 22. Honlapunkra A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Újra áll a KALOT-emlékmû Elõször 1991-ben állítottak

Részletesebben

FRONT EGY ÉVE A FRONTVONALBAN. Így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen,

FRONT EGY ÉVE A FRONTVONALBAN. Így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen, Így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen, FRONT Sót párolunk és vásznakat szövünk, s míg kisebbítnek, lassan megnövünk. Dsida Jenõ A nemzeti ellenállás lapja Ne csak beszélj, cselekedj

Részletesebben

IV. évfolyam 8. szám 2006. április 20.

IV. évfolyam 8. szám 2006. április 20. ÉRDI Ingyenes lap 8000 példányban LAP IV. évfolyam 8. szám 2006. április 20. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Most mindannyiunk jövõje a tét Jánosi György több mint öt százalékos elõnyével végzõdött Érden a

Részletesebben

ÖSSZEKUSZÁLVA ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ AZ ELSŐ BKK-S NAPOKRÓL

ÖSSZEKUSZÁLVA ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ AZ ELSŐ BKK-S NAPOKRÓL 2012. II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM AZ EGÉSZ TÖBB, MINT A RÉSZEK ÖSSZEGE WWW.KEKS.HU CÉLKERESZTBEN ÖSSZEKUSZÁLVA ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ AZ ELSŐ BKK-S NAPOKRÓL HOL IS TART MOST A KEKSZ? ÓDA A MERCEDESRŐL SZÁMVETÉS 42 SZISZIFUSZ

Részletesebben

ÉLETRAJZ: MATOLCSY MÁTYÁS PÁLYAFUTÁSA (1905 1953)

ÉLETRAJZ: MATOLCSY MÁTYÁS PÁLYAFUTÁSA (1905 1953) ÉLETRAJZ: MATOLCSY MÁTYÁS PÁLYAFUTÁSA (1905 1953) ELŐSZÓ Az, hogy Matolcsy Mátyás neve és tevékenysége 60 évvel halála és 70 évvel munkássága után is folyamatosan szerepel a történészek, politológusok,

Részletesebben