HÁZIREND. 1. Az intézmény neve: Székhelye: Intézményvezető neve: Helyettese: Az óvoda orvosa: Fogorvosa: Az óvoda logopédusa: Gyermekvédelmi felelős:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. 1. Az intézmény neve: Székhelye: Intézményvezető neve: Helyettese: Az óvoda orvosa: Fogorvosa: Az óvoda logopédusa: Gyermekvédelmi felelős:"

Átírás

1 HÁZIREND 1. Az intézmény neve: Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch Székhelye: 2220 Vecsés Fő út 83. Telefon: cím: Intézményvezető neve: Schiszlerné Bakk Katalin Helyettese: Eszényiné Honti Krisztina Az óvoda orvosa: Dr. Lakos Gábor Fogorvosa: Dr. Lugosi Mária Az óvoda logopédusa: Nagyné Kele Márta Gyermekvédelmi felelős: Polyóka Nándorné A házirend területi hatálya kiterjed: az óvodába érkezéstől az onnan való távozásig az intézmény területén, valamint az óvoda által szervezett programokra az intézmény területén kívül is. A házirend személyi hatálya kiterjed: gyermekekre, szüleikre, hozzátartozóikra, az intézmény valamennyi alkalmazottjára és az intézmény területén tartózkodókra.

2 Időbeli hatálya: A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A kihirdetés napjától visszavonásig érvényes. A házirend célja: a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi szabályozása, gyakorlati alkalmazása a nevelés, valamint a gyermekek közösségi életének zavartalan biztosítása érdekében. 2. Az óvodai élet rendje 2/1. Az óvodai felvétel eljárás rendje: Az óvodai felvétel eljárásrendjét a szülők minden év április hónapjában a központilag kiadott plakátban foglaltak alapján ismerhetik meg. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek 3. életévének betöltése után vehető fel. A gyerekeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelyik körzetében lakik, illetve ahol a szülő dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodaköteles 5éves gyermek felvételét a kijelölt óvoda nem utasíthatja el. Biztosítani kell a körzetes óvodába a gyermek elhelyezését, ha: betöltötte a 3. életévét és hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzetű, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41 -a szerint jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére, felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. Amennyiben az óvoda a 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételét teljesítette, felvehető a körzetes harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betöltő gyermek is. Az óvodai nevelés igénybevételének további feltételei: a gyermek egészséges és erről orvosi igazolást tud bemutatni a szülő, a gyermek étkezési térítési díját befizették az adott hónapra, kivétel, ha a gyermek hátrányos halmozottan hátrányos helyzetű, illetve óvodaköteles. Az óvoda 3 éves kortól az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szint eléréséig legfeljebb 7 éves korig nevelési intézmény.

3 A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget tankötelessé válik legkorábban abban az évben, amelyben hatodik, legkésőbb amikor a nyolcadik életévét betölti. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, - abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévet május 31. napjáig betölti -, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. 2/2. Az óvodai elhelyezés megszűnik, ha: a gyermeket másik óvoda átvette, a szülő írásban bejelenti, hogy kimarad, az óvodai elhelyezés megszűnik a bejelentésben megjelölt napon, a gyermeket felvették az iskolába, az óvodai elhelyezés megszűnik a nevelési év utolsó napján, a gyermeket nem vették fel az iskolába, az óvodai elhelyezés megszűnik annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a nyolcadik életévét betöltötte, a gyermek a jogszabályban meghatározottnál többet van távol igazolatlanul az óvodai foglalkozásokról. 2/3. A nevelési év rendje, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezések Egy nevelési év általános rendje az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában, az adott év nevelési rendje a mindig aktuális év intézményi munkatervében található. Az óvoda nyitva tartása: Óvodánk (hétfőtől péntekig) 5 napos munkarenddel üzemel. Az óvoda napi nyitva tartása: 7:00 17:00 ig, az óvodapedagógusok lépcsőzetes munkakezdésével és befejezésével. A nevelési év: szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. Az oktatási év: szeptember 1-től május 31 tart. A nyári szünet idején, augusztus 31-ig összevont csoportokkal működünk. A nyári és téli zárások időpontjáról a fenntartó dönt. A szülők értesítése a nyári zárva tartásról minden év február 15-ig történik. (Általában a nyári időszakban 4 hétig óvodánk zárva tart.) Minden tanévben öt nevelés nélküli napot tartunk, mely napokon az óvodapedagógusok intézményen belüli illetve intézményen kívüli továbbképzésen vesznek részt.

4 A kötelező- és választható foglalkozások rendje: Óvodánk a Nemzetiségi az önkormányzat által jóváhagyott helyi nevelési program szerint dolgozik. Ez a dokumentum szabályozza a kötelező foglalkozások rendjét, a gyermekcsoportok napirendjét. Szeptemberben szülői értekezletet tartunk minden csoportban. Szülői igények alapján hit- és vallásoktatást biztosítunk a nagycsoportos gyermekek részére, mely az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe véve szerveződik. A hit- és vallásoktatás időpontjáról és helyéről a szülőket szülői értekezleten tájékoztatjuk. A szülők igénye alapján az óvoda egyéb foglalkozások megszervezését is vállalja, amennyiben a gyermekek érdekeit szolgálják és azok nem ellentétesek az óvodai nevelési program cél- és feladatrendszerével. A gyermekek behozatalának és elvitelének szabályai: Az óvodába érkezés időpontja nem meghatározott, de javasoljuk, hogy 830-ig érkezzenek be, így gyermekeik a közös programokból nem maradnak ki. Ez különösen fontos nagycsoportban, illetve azokon a napokon, amikor testnevelés foglalkozás van, mert a csoportok a tornatermet órarend szerint használják. Reggel 700-tól 730-ig illetve 1600-től 1700-ig az ügyeletes csoportban tartózkodnak a gyerekek után a felügyeletet nem tudjuk biztosítani. A szülő a gyermekét bármikor elviheti, de javasoljuk, hogy lehetőleg ebéd után ig. illetve 1430 után tegyék ezt meg. A gyermekek egészséges pszichés fejlődése érdekében a szülők gondoskodjanak arról, hogy gyermekük napi 10 óránál többet ne töltsön az óvodában! Az óvodába érkezéskor a gyermekeket a szülő személyesen adja át az óvodapedagógusnak vagy a dajkának. Az óvoda dolgozói csak azokért a gyermekekért felelősek, akiket az óvodapedagógus a szülőtől átvett. Miután az óvodapedagógus átadja a gyermeket a szülőnek, akkor az óvodát már nem terheli felelősség az esetleges balesetekért és rongálásért, akkor sem, ha az óvoda területén történik. Ha a szülő vagy megbízottja, - akit az év eleji adatszolgáltatáskor megjelölt - nem tud a gyermekért jönni, kérjük időben, írásban jelezze azt. Az írásnak tartalmaznia kell a gyermekért érkező nevét, lakcímét, és a szülő aláírását, ellenkező esetben a gyermeket nem adhatjuk ki. 14 éven aluli gyermek csak a szülő írásos nyilatkozata alapján viheti el az óvodás gyerekeket. Abban az esetben, ha alkoholos befolyásoltság alatt álló, vagy cselekvőképtelen szülő viszi el az óvodából a gyermeket, erről az önkormányzatot tájékoztatni kell. Válófélben lévő szülők esetében a gyermek elvitelét csak bírósági végzés bemutatása után korlátozhatja egyik szülő a másik rovására.

5 Válás esetén a szülő köteles idejében értesíteni az óvodát a bírói határozat tartalmáról, a gyermek elhelyezéséről, és a szülők közötti megállapodásról. A gyerekek egyedül nem jöhetnek, és nem mehetnek haza az óvodából. Az óvodai csoportokban és az udvaron kisebb vagy nagyobb testvér felügyeletét ellátni nem tudjuk. A távolmaradás igazolására vonatkozó szabályok: Minden távolmaradást előre be kell jelenteni. A három napnál hosszabb ideig tartó betegség után a gyermek csak orvosi igazolással fogadható az óvodában (ÁNTSZ szabály). 10 napnál hosszabb igazolatlan távollét (kivétel, ha 5. életévét betöltötte) esetén, ha az óvodavezető kétszeri írásbeli felszólítására sem jelentkezik a szülő, a gyermek óvodai jogviszonya megszüntethető és új gyermek kerül a helyére. Az intézmény vezetőjével engedélyeztetni kell a három napnál hosszabb hiányzásokat. Az óvodaköteles (5. életévét betöltött) gyermek egy nevelési évben 7 napnál többet igazolatlanul nem hiányozhat. Amennyiben az óvodavezető kétszeri írásbeli felszólítására sem igazolják a gyermek mulasztását, a jegyző eljárást kezdeményez a szülő ellen. 2/4. Az étkezések rendje: a gyermekek az óvodában háromszor étkeznek. Tízórai 8:30 9:30 között, ebéd 11:30 12:30 között és uzsonna 14:30 15:30 között. Célszerű a korán érkező gyerekeket otthon megreggeliztetni. Tálalókonyhánk a HACCP szerint üzemel, ételmintát tesz el, amit 48 órán át megőriz. Az ételt a központi konyha szállítja. Tej-, liszt érzékeny és cukorbeteg gyermek étkezését orvosi igazolás alapján meg tudjuk szervezni Az étkezések megrendelésének és lemondásának rendje: A térítési díj befizetése történhet: - postán történő csekkes befizetéssel, A befizetéshez szükséges csekkeket a csoportos óvodapedagógusoknál vehetik át minden hónapban. A fizetési határidő betartása a szülő kötelessége. Az óvoda étkezést csak olyan személy részére rendelhet, aki az étkezés díját a számlán szereplő határidőig megfizette és a bizonylat másolatát leadta, bemutatta. Az előre befizetett étkezési térítési díjat lemondás vagy kedvezményezetté válás esetén visszakérni, legfeljebb 2 hónapra visszamenőleg lehet. Étkezési térítési díj jóváírását hátralék esetén nem lehet visszafizetni. Be nem fizetett térítési díj esetében a gyermek nem veheti igénybe az óvodai étkezést. Étkezés megrendelést az intézmény csak a befizetés tényének igazolása után adhat le.

6 Az étkezések lemondásának rendje: Az étkezések lemondása a szülő feladata (ingyenesség esetén is!) az ebédlemondási füzetben illetve az óvónőknél, telefonon. Étkezés lemondása miatt az óvodapedagógust csoportból kihívni nem lehet. Az adott napi étkezést lemondani nem lehet, mivel nem az óvodában főznek, hanem szállítják az ételt. Az étkezések lemondása a 2 naptól érvényes. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. 2/5. Az étkezések kedvezményeinek, ingyenességének szabályai: A Gyermekvédelmi Tv a alapján ingyenes ellátásban részesül az a gyermek, akinek a családjában az 1 főre eső jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 120%-át nem haladja meg. A kedvezményes étkezéshez a kérelmet az Önkormányzathoz kell benyújtania a szülőnek/gondviselőnek. A Határozatot a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról nyomtatványt a szülőnek be kell nyújtania az óvoda vezetőjének. Az óvoda vezetője a benyújtott iratok alapján megállapítja a térítési díjat, melyről határozat formájában, írásban értesíti a szülőt. Kedvezmény a határozat szerinti időtartamra biztosítható. A szülőnek a jövedelmi viszonyaiban, az eltartott gyermekek számában történő változásokat 15 napon belül az óvodavezetőjének be kell jelentenie. A gyermekétkeztetési térítési díj összegéből a három vagy több gyerekes családokban élő gyermekek *, és a tartósan beteg, fogyatékos gyermekek esetében ** 50% kedvezmény vehető igénybe. A kérvényt az óvoda vezetőjének kell benyújtani. *(gyermekek születési anyakönyvi kivonata, a 16. életévet betöltött, de továbbtanuló gyermek iskolalátogatási igazolása szükséges) **(orvosi igazolás, Határozat a betegség miatt emelt családi pótlékról) A kedvezményes étkeztetésben részesülő gyermek részére is meg kell rendelni az ebédet. Betegség, hiányzás esetén az étkezést le kell mondani. 3. Az óvoda helységeinek használati rendje: A csoportszobákban, illetve a gyermekmosdókban a szülők csak indokolt esetben tartózkodhatnak. A konyhában szülőknek tartózkodni nem szabad. A csoportszobákba, mosdókba utcai cipővel nem szabad bemenni, kivéve szülői értekezlet, nyílt napok, közös programok. A gyermekek az óvoda helyiségeit és udvarát csak óvodapedagógus jelenlétében használhatják.

7 Külső igénybevevők külön megállapodás szerint tartózkodhatnak az óvodában. Az igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség és kártérítési felelősség terheli, kötelesek a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat betartani. 4. A tárgyak behozatali rendje A gyermekek számára behozható tárgyak A gyermekek nem hozhatnak be az óvodába egészségükre ártalmas, testi épségüket veszélyeztető tárgyakat. Ha a gyermek az óvodába értékes tárgyakat hoz (aranylánc, fülbevaló stb.), ezek őrzésére, illetve elvesztésük esetén kártérítésre az óvoda nem vállalkozik. Kérjük, hogy játékokat, szánkót stb. ne hozzanak be az óvodába, mert sem tárolni, sem felelősséget vállalni értük nem tudunk. Az otthonról hozott kerékpár, roller tárolására használják a bejárati kapunál elhelyezett kerékpártárolót! Amennyiben a szabályokat nem tartják be, a bekövetkezett kárért az óvoda nem felel (KT. 40. (8)). Érzelmi kötődések fontossága érdekében kedvenc játék behozható, de ezek épségéért felelősséget nem tudunk vállalni. 5. A gyermekek jogainak gyakorlásával, kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatos szabályok Minden gyermeknek joga, hogy: egészséges környezetben, életkorának megfelelő életrend biztosításával, a gyermeki személyiség, emberi méltósága, jogai tiszteletben tartásával, testi és lelki erőszak nélkül fejlődjön, képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, részére a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék (Helyi Nevelési Programban megfogalmazottak alapján), nemzeti illetőleg etnikai hovatartozását tiszteletben tartsák, személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében, nem veszélyeztetheti a saját és társai, az intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét. hogy a család helyzetétől függően, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön. A gyermekek kötelességeit életkoruknál fogva szüleik gyakorolják.

8 6. A szülők jogainak gyakorlásával, kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatos szabályok Minden szülőnek joga: a szabad óvodaválasztás (az óvoda elsősorban a körzetben lakó gyerekeket veszi fel, ha van üres férőhely, akkor tud más körzetből felvenni.), megismerni óvodánk pedagógiai- és minőségirányítási programját, működési szabályzatát (melybe betekintést nyerhet az óvoda könyvtárában, megtalálhatja az óvoda honlapján), házirendjét (melyet minden szülő a beiratkozásnál kézhez kap), a nagyobb csoportot érintő, bármely kérdésben tájékoztatást kérni, A gyermekek nagyobb csoportjának meghatározásai: azonos csoportba járó gyerekek, óvodát kezdő, az év elején beiratkozó új gyerekek, tanköteles gyerekek, peciális foglalkozáson részt vevő gyerekek (hittan, logopédia, felzárkóztatás, uszodai foglalkozások stb.) hogy saját gyermeke fejlődéséről érdemi tájékoztatást kapjon. Ennek lehetséges módjai: fogadóórák igénybevétele, rendezvények, a Szülői Szervezet munkájába bekapcsolódhat, és élhet véleménynyilvánítási-, javaslattételi-, jogérvényesítési lehetőségeivel, megállapításairól tájékoztathatja a nevelőtestületet és a fenntartót. Ennek lehetséges módjait a módosított HOP, IMIP, SZMSZ ide vonatkozó fejezetei határozzák meg. hogy gyermeke egyéni mérési értékeit megtekintse az óvodapedagógusok és a nevelést segítő kollegák közreműködésével. Óvodáztatási támogatás Az önkormányzat rendelkezése értelmében a jegyző óvodáztatási támogatást biztosít annak a személynek, aki az alábbi feltételeknek megfelel: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll a törvényes felügyeletet ellátó mindkét szülő nyilatkozik arról, hogy a gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányt (halmozottan hátrányos helyzetű) a három, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járásáról, legalább napi 6 órában. A támogatás további feltétele, hogy az óvoda igazolja a gyermek beíratásának tényét, időpontját és a rendszeres óvodába járást.

9 A támogatás kifizetése egy évben két alkalommal történik, június és december hónapban, abban az esetben, ha az óvodai beíratást követően legalább három hónap eltelt, és az intézmény igazolása alapján a gyermek rendszeresen járt óvodába. A szülő kötelessége: Az óvoda rendjének, közösségi szabályainak megismerése, azok betartása. Gyermeke testi-, érzelmi-, értelmi-, erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről gondoskodni. Biztosítani gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását. (Minden 5. életévét betöltött gyermek a nevelési évben szeptember 1-től napi négy órán keresztül óvodai nevelésben kell hogy részesüljön (Kt.24. (3).) Betartani az óvoda házirendjét, és időben befizetni az étkezési térítési díjat. Tiszteletben tartani az óvodai dolgozók emberi méltóságát és jogait. Az óvodának írásban benyújtani a napközbeni elérhetőség módját (pontos telefonszám és az azokban történt változást). Tájékozódni gyermeke fejlődéséről. A szándékos rongálás esetén az anyagi kárt megtéríteni. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása Az együttműködés fórumai óvodánkban: szülői értekezletek közös rendezvények, fogadó órák, esetmegbeszélések. A közös és hatékony munkavégzéshez igazi valós együttműködésre van szükségünk. Erre csak akkor van lehetőség, ha őszinték és nyitottak vagyunk egymás iránt. Kérjük, hogy bármilyen probléma esetén keressék az óvodavezetőt és az óvodapedagógusokat! 7. Egyéb, a gyermekek védelmét, óvását szolgáló szabályok Általános szabályok: Reklámokat, szóróanyagokat csak a vezető engedélyével lehet kirakni. A szándékos rongálásért a szülők anyagi felelősséggel tartoznak. Az óvoda területén, illetve az önkormányzat rendelete értelmében az intézmény 50 méteres körzetében dohányozni tilos. Az óvoda területére kutyát behozni nem szabad. Az intézmény területén, párt-, politikai célú mozgalom nem működhet. Bomba- és tűzriadó esetén a Katasztrófa elhárítási tervben rögzítettek alapján járunk el. Egészségügyi szabályok: Az óvodában csak egészséges gyermekek lehetnek. Beteg, megfázott, lábadozó gyerekek ellátása nem lehetséges. Az óvodapedagógusoknak tilos bármilyen otthonról hozott gyógyszert beadni, kivéve az allergia gyógyszerek.

10 Az óvodapedagógus teendője a beteg gyermeket elkülöníteni, a balesetet szenvedőt haladéktalanul ellátni és értesíteni a szülőket. Láz esetén meg kell kezdeni a láz csillapítását. Láz, hasmenés, kiütés stb. esetén értesíteni kell a szülőket. Az előbbiek miatt nagyon fontos a szülők telefonszámának, elérhetőségének pontos közlése, és az esetleges változások bejelentése az óvodapedagógusoknak. Ha betegen adjuk haza a gyerekeket, akkor legközelebb csak orvosi igazolással vehetjük be. A fertőző betegségeket 24 órán belül jelenteni kell az óvodának (mumpsz, skarlát, hepatitis, rubeola, bárányhimlő stb.,), mert az ilyen esetekben fertőtlenítő takarítást rendel el az ÁNTSZ. Intézményünkbe ápolt, tiszta gyereket hozhatnak a szülők. Fontos, hogy a szülők az egészség megóvása érdekében a gyerekeket az évszaknak és a napi várható időjárásnak megfelelően öltöztessék. Váltó ruháról és ezek tisztántartásáról (alsónemű, felsőruházat, tréningruha, benti cipő, tornacipő, tornaruha, úszó felszerelés) a szülők gondoskodnak. A ruhaneműket célszerű ellátni jellel, mivel így a felismerés könnyebb. Nem ajánljuk a klumpa, papucs, mamusz, tornacipő egész napos használatát, mivel ezek balesetveszélyesek, és tartós viselésük a lábboltozatot károsítja. A gyerekek a holmijukat a kijelölt szekrényben és zsákban tartsák, de ezek csak a legszükségesebb holmik legyenek. Az óvodában nyakláncot, gyűrűt, karkötőt a gyermek nem viselhet, mert balesetveszélyes. Az óvoda kötelező orvosi vizsgálatokat biztosít a gyerekek számára: évente egyszer általános orvosi vizsgálat, fogászati szűrés a nagycsoportosoknak, tanköteles gyerekek számára hallás-, látás vizsgálat.. Az óvoda orvosa és védőnője az óvodán keresztül értesíti a szülőket a szűrővizsgálat eredményeiről. Biztonsági szabályok: A szülő az óvodapedagógust nem hívhatja ki a csoportszobából, mivel a teljes csoport biztonságáért ő felel. Minden felnőtt köteles a bejárati ajtót, kaput a kiírás szerint használni, zárni.. Gyermekvédelem: Óvodánk gyermekvédelmi tevékenységét megbízott kollega látja el munkaköri leírás szerint. Óvodánk biztonságát jól képzett kollegák, a HOP1, IMIP2, SZMSZ3 szabályzatai, külső- és belső tervszerű ellenőrzési rendje adja. Kérjük, hogy gyermekük fejlődése érdekében a házirendet tartsák be és egymást is figyelmeztessék ha problémát észlelnek. Javaslataikkal tiszteljenek meg bennünket!

11 8. A házirenddel kapcsolatos szabályok A nyilvánosságra hozatal rendje: az óvoda házirendje valamennyi faliújságon, megtalálható, illetve az óvodai felvétel esetén a szülő kézhez kapja. A rendszeres felülvizsgálat idejét, a módosítás módját az IMIP tartalmazza. A házirendben az alábbi intézményi dokumentumokra történik utalás: Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) Helyi Óvodai Nevelési Program (továbbiakban: HOP) Intézményi Minőségirányítási Program (továbbiakban: IMIP) Záró rendelkezések 1. A Házirendet az óvoda nevelőtestülete és a Szülői Szervezet fogadja el, majd a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az egyetértési- és véleményezési jogot a nevelőtestület szeptember 22-i nevelőtestületi értekezleten gyakorolta. Jegyzőkönyv csatolva. Az egyetértési- és véleményezési jogot a Szülői Szervezet szeptember 27-i értekezleten gyakorolta. Jegyzőkönyv csatolva. Amennyiben a Házirend felterjesztésére válasz nem érkezik, a hatályba lépés napja a felterjesztést követő 30 nap utáni első Képviselő-testületi ülés napja. 2. A hatályba lépett Házirendet meg kell ismertetni az óvoda azon alkal- mazottaival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával, és meghatározott körben hasz- nálják helyiségeit. A Házirendet a szülő a beiratkozás alkalmával kéz- hez kapja. 3. A Házirendben foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi alkalmazottjára kötelező. Megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében intézkedhet. A Házirendben részletesen nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadóak.

12 A Házirend rendelkezései a mindenkor hatályos jogszabályoktól érvényesen nem térhet el. 4. A Házirend módosítása szükségessé válik jogszabályváltozás, törvényi változások, illetve a Szülői Szervezet és a nevelő testület 2/3-os többségi indítványára. A házirendet készítette: Schiszlerné Bakk Katalin óvodavezető Budapest, szeptember 22.