HÁZIREND. 1. Az intézmény neve: Székhelye: Intézményvezető neve: Helyettese: Óvodatitkár: Az óvoda orvosa: Fogorvosa: Az óvoda logopédusa:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. 1. Az intézmény neve: Székhelye: Intézményvezető neve: Helyettese: Óvodatitkár: Az óvoda orvosa: Fogorvosa: Az óvoda logopédusa:"

Átírás

1 HÁZIREND 1. Az intézmény neve: Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch Székhelye: 2220 Vecsés Fő út 83. Telefon: Mobil: cím: Honlap: Intézményvezető neve: Schiszlerné Bakk Katalin Helyettese: Vargyasné Bakonyi Ildikó Óvodatitkár: Csányi Vonková Petra Az óvoda orvosa: Dr. Lakos Gábor Fogorvosa: Dr. Lugosi Mária Az óvoda logopédusa: Kérészné Perényi Krisztina (5 éves kortól foglalkozik a gyermekekkel) Gyermekjogi képviselő: Polyóka Nándorné

2 A házirend területi hatálya kiterjed: az óvodába érkezéstől az onnan való távozásig az intézmény területén, valamint az óvoda által szervezett programokra az intézmény területén kívül is. A házirend személyi hatálya kiterjed: gyermekekre, szüleikre, hozzátartozóikra, az intézmény valamennyi alkalmazottjára és az intézmény területén tartózkodókra.

3 Időbeli hatálya: A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A kihirdetés napjától visszavonásig érvényes. A házirend célja: a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi szabályozása, gyakorlati alkalmazása a nevelés, valamint a gyermekek közösségi életének zavartalan biztosítása érdekében. 2. Az óvodai élet rendje 2/1. Az óvodai felvétel eljárás rendje: Az óvodai felvétel eljárásrendjét a szülők minden év április vagy május hónapjában a központilag kiadott plakátban (ill. a honlapunkon) foglaltak alapján ismerhetik meg. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek 3. életévének betöltése után vehető fel. A gyerekeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelyik körzetében lakik, illetve ahol a szülő dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. A nemzetiségi származás óvodánkban a felvételnél előnyt jelent. Az óvoda köteles a 3 éves gyermeket felvenni. Biztosítani kell a körzetes óvodába a gyermek elhelyezését, ha: betöltötte a 3. életévét és hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzetű, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41 -a szerint jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére, felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. Amennyiben az óvoda a 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételét teljesítette, felvehető a körzetes harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betöltő gyermek is. Az óvodai nevelés igénybevételének további feltételei: a gyermek szobatiszta a gyermek egészséges és erről orvosi igazolást tud bemutatni a szülő, a gyermek étkezési térítési díját befizették az adott hónapra, az étkezési díj nem fizetése az óvodából kizárást eredményezhet. Az óvoda 3 éves kortól az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szint eléréséig legfeljebb 8 éves korig nevelési intézmény.

4 A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget tankötelessé válik legkorábban abban az évben, amelyben hatodik, legkésőbb amikor a nyolcadik életévét betölti. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, - abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévet augusztus 31. napjáig betölti -, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. 2/2. Az óvodai elhelyezés megszűnik, ha: a gyermeket másik óvoda átvette, a szülő írásban bejelenti, hogy kimarad, az óvodai elhelyezés megszűnik a bejelentésben megjelölt napon, a gyermeket felvették az iskolába, az óvodai elhelyezés megszűnik a nevelési év utolsó napján, a gyermeket nem vették fel az iskolába, az óvodai elhelyezés megszűnik annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a nyolcadik életévét betöltötte, a gyermek a jogszabályban meghatározottnál többet van távol igazolatlanul az óvodai foglalkozásokról. 2/3. A nevelési év rendje, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezések Egy nevelési év általános rendje az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában, az adott év nevelési rendje a mindig aktuális év intézményi munkatervében található. Az óvoda nyitva tartása: Óvodánk (hétfőtől péntekig) 5 napos munkarenddel üzemel. Az óvoda napi nyitva tartása: 7:00 17:00 ig, az óvodapedagógusok lépcsőzetes munkakezdésével és befejezésével. A nevelési év: szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. Az oktatási év: szeptember 1-től május 31 tart. A nyári szünet idején, augusztus 31-ig összevont csoportokkal működünk. A nyári és téli zárások időpontjáról a fenntartó dönt. A szülők értesítése a nyári zárva tartásról minden év február 15-ig történik. (Általában a nyári időszakban 4 hétig óvodánk zárva tart.) Minden tanévben öt nevelés nélküli napot tartunk, mely napokon az óvodapedagógusok intézményen belüli illetve intézményen kívüli továbbképzésen vesznek részt. Ezen napok időpontjait az első szülői értekezleten megkapják a szülők.

5 A kötelező- és választható foglalkozások rendje: Óvodánk a Nemzetiségi Önkormányzat által jóváhagyott helyi nevelési program szerint dolgozik. Ez a dokumentum szabályozza a kötelező foglalkozások rendjét, a gyermekcsoportok napirendjét. Szeptemberben szülői értekezletet tartunk minden csoportban. Szülői igények alapján hit- és vallásoktatást biztosítunk a nagycsoportos gyermekek részére, mely az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe véve szerveződik. A hit- és vallásoktatás időpontjáról és helyéről a szülőket szülői értekezleten tájékoztatjuk. A szülők igénye alapján az óvoda egyéb foglalkozások megszervezését is vállalja, amennyiben a gyermekek érdekeit szolgálják és azok nem ellentétesek az óvodai nevelési program cél- és feladatrendszerével. A gyermekek behozatalának és elvitelének szabályai: Az óvodába érkezés időpontja nem meghatározott, de javasoljuk, hogy 8:30-ig érkezzenek be, így gyermekeik a közös programokból nem maradnak ki. Ez különösen fontos nagycsoportban, illetve azokon a napokon, amikor testnevelés foglalkozás van, mert a csoportok a tornatermet órarend szerint használják. Reggel 7 órától 7:30-ig, illetve 16 órától 17-ig az ügyeletes csoportban tartózkodnak a gyerekek. 17 óra után a felügyeletet nem tudjuk biztosítani. Az egész napos óvodai ellátás minden gyermek számára adott. A szülő a gyermekét bármikor elviheti, de javasoljuk, hogy lehetőleg ebéd után 12:30-12:45-ig, illetve 14:30 után tegyék ezt meg. A gyermekek egészséges pszichés fejlődése érdekében a szülők gondoskodjanak arról, hogy gyermekük napi 10 óránál többet ne töltsön az óvodában! Az óvodába érkezéskor a gyermekeket a szülő személyesen adja át az óvodapedagógusnak vagy a dajkának. Az óvoda dolgozói csak azokért a gyermekekért felelősek, akiket az óvodapedagógus a szülőtől átvett. Miután az óvodapedagógus átadja a gyermeket a szülőnek, akkor az óvodát már nem terheli felelősség az esetleges balesetekért és rongálásért, akkor sem, ha az óvoda területén történik (különös tekintettel délutáni udvari hazamenetkor). Ha a szülő vagy megbízottja, akit az év eleji adatszolgáltatáskor megjelölt, nem tud a gyermekért jönni, kérjük, időben jelezze azt. 14 éven aluli gyermek csak a szülő írásos nyilatkozata alapján viheti el az óvodás gyerekeket. Abban az esetben, ha alkoholos befolyásoltság alatt álló, vagy cselekvőképtelen szülő viszi el az óvodából a gyermeket, erről az önkormányzatot tájékoztatni kell. Válófélben lévő szülők esetében a gyermek elvitelét csak bírósági végzés bemutatása után korlátozhatja egyik szülő a másik rovására.

6 Válás esetén a szülő köteles idejében értesíteni az óvodát a bírói határozat tartalmáról, a gyermek elhelyezéséről, és a szülők közötti megállapodásról. A gyerekek egyedül nem jöhetnek, és nem mehetnek haza az óvodából. Az óvodai csoportokban és az udvaron kisebb vagy nagyobb testvér felügyeletét ellátni nem tudjuk. A távolmaradás igazolására vonatkozó szabályok: Minden távolmaradást előre be kell jelenteni. A három napnál hosszabb ideig tartó betegség után a gyermek csak orvosi igazolással fogadható az óvodában (ÁNTSZ szabály). 10 napnál hosszabb igazolatlan távollét (kivétel, ha 5. életévét betöltötte) esetén, ha az óvodavezető kétszeri írásbeli felszólítására sem jelentkezik a szülő, a gyermek óvodai jogviszonya megszüntethető és új gyermek kerül a helyére. Az intézmény vezetőjével közölni kell a három napnál hosszabb hiányzásokat. Az óvodaköteles (5. életévét betöltött) gyermek egy nevelési évben 7 napnál többet igazolatlanul nem hiányozhat. Amennyiben az óvodavezető kétszeri írásbeli felszólítására sem igazolják a gyermek mulasztását, a jegyző eljárást kezdeményez a szülő ellen. 2/4. Az étkezések rendje: a gyermekek az óvodában háromszor étkeznek. Tízórai 8:30 9:30 között, ebéd 11:30 12:30 között és uzsonna 14:30 15:30 között. Célszerű a korán érkező gyerekeket otthon megreggeliztetni. Tálalókonyhánk a HACCP szerint üzemel, ételmintát tesz el, amit 48 órán át megőriz. Az ételt a központi konyha szállítja. Tej-, liszt érzékeny és cukorbeteg gyermek étkezését orvosi igazolás alapján meg tudjuk szervezni Az étkezések megrendelésének és lemondásának rendje: A térítési díj befizetése történhet: - postán történő csekkes befizetéssel, - átutalással A befizetéshez szükséges csekkeket a csoportos óvodapedagógusoknál vehetik át minden hónapban. A fizetési határidő betartása a szülő kötelessége. Az óvoda az étkezést csak olyan személy részére rendelhet, aki az étkezés díját a számlán szereplő határidőig megfizette és a bizonylat másolatát leadta, bemutatta. Az előre befizetett étkezési térítési díjat lemondás vagy kedvezményezetté válás esetén visszakérni, legfeljebb 2 hónapra visszamenőleg lehet. Étkezési térítési díj jóváírását hátralék esetén nem lehet visszafizetni. Be nem fizetett térítési díj esetében a gyermek nem veheti igénybe az óvodai étkezést. Étkezés megrendelést az intézmény csak a befizetés tényének igazolása után adhat le.

7 Az étkezések lemondásának rendje: Az étkezések lemondása a szülő feladata (ingyenesség esetén is!) az ebédlemondási füzetben illetve az óvónőknél, óvodatitkárnál, telefonon. Étkezés lemondása miatt az óvodapedagógust csoportból kihívni nem lehet. Az adott napi étkezést lemondani nem lehet, mivel nem az óvodában főznek, hanem szállítják az ételt. Az étkezések lerendelési ideje 2 munkanap. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. 2/5. Az étkezések kedvezményeinek, ingyenességének szabályai: A Gyermekvédelmi Tv a alapján ingyenes ellátásban részesül az a gyermek, akinek a családjában az 1 főre eső jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 120%-át nem haladja meg. A kedvezményes étkezéshez a kérelmet az Önkormányzathoz kell benyújtania a szülőnek/gondviselőnek. A Határozatot a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról nyomtatványt a szülőnek be kell nyújtania az óvoda vezetőjének. Az óvoda vezetője a benyújtott iratok alapján megállapítja a térítési díjat, melyről határozat formájában, írásban értesíti a szülőt. Kedvezmény a határozat szerinti időtartamra biztosítható. A szülőnek a jövedelmi viszonyaiban, az eltartott gyermekek számában történő változásokat 15 napon belül az óvodavezetőjének be kell jelentenie. A gyermekétkeztetési térítési díj összegéből a három vagy több gyerekes családokban élő gyermekek *, és a tartósan beteg, fogyatékos gyermekek esetében ** 50% kedvezmény vehető igénybe. A kérvényt az óvoda vezetőjének kell benyújtani. * nyilatkozat kitöltése, és emelt családi pótlékról szóló igazolás szükséges **orvosi igazolás, Határozat a betegség miatt emelt családi pótlékról szükséges A kedvezményes étkeztetésben részesülő gyermek részére is meg kell rendelni az ebédet. Betegség, hiányzás esetén az étkezést le kell mondani. 3. Az óvoda helységeinek használati rendje: A csoportszobákban, illetve a gyermekmosdókban a szülők csak indokolt esetben tartózkodhatnak. A konyhában szülőknek tartózkodni nem szabad. A csoportszobákba, mosdókba utcai cipővel nem szabad bemenni, kivéve szülői értekezlet, nyílt napok, közös programok. A gyermekek az óvoda helyiségeit és udvarát csak óvodapedagógus jelenlétében használhatják.

8 Külső igénybevevők külön megállapodás szerint tartózkodhatnak az óvodában. Az igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség és kártérítési felelősség terheli, kötelesek a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat betartani. 4. A tárgyak behozatali rendje A gyermekek számára behozható tárgyak A gyermekek nem hozhatnak be az óvodába egészségükre ártalmas, testi épségüket veszélyeztető tárgyakat. Ha a gyermek az óvodába értékes tárgyakat hoz (aranylánc, fülbevaló stb.), ezek őrzésére, illetve elvesztésük esetén kártérítésre az óvoda nem vállalkozik. Kérjük, hogy játékokat, szánkót stb. ne hozzanak be az óvodába, mert sem tárolni, sem felelősséget vállalni értük nem tudunk. Az otthonról hozott kerékpár, roller tárolására használják a bejárati kapunál elhelyezett kerékpártárolót! Amennyiben a szabályokat nem tartják be, a bekövetkezett kárért az óvoda nem felel (KT. 40. (8)). Érzelmi kötődések fontossága érdekében kedvenc játék behozható, de ezek épségéért felelősséget nem tudunk vállalni. 5. A gyermekek jogainak gyakorlásával, kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatos szabályok Minden gyermeknek joga, hogy: egészséges környezetben, életkorának megfelelő életrend biztosításával, a gyermeki személyiség, emberi méltósága, jogai tiszteletben tartásával, testi és lelki erőszak nélkül fejlődjön, képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, részére a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék (Helyi Nevelési Programban megfogalmazottak alapján), nemzeti illetőleg etnikai hovatartozását tiszteletben tartsák, személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében, nem veszélyeztetheti a saját és társai, az intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét. hogy a család helyzetétől függően, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön. A gyermekek kötelességeit életkoruknál fogva szüleik gyakorolják.

9 6. A szülők jogainak gyakorlásával, kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatos szabályok Minden szülőnek joga: a szabad óvodaválasztás (az óvoda elsősorban a körzetben lakó gyerekeket veszi fel, ha van üres férőhely, akkor tud más körzetből felvenni.), megismerni óvodánk pedagógiai programját, működési szabályzatát (megtalálhatja az óvoda honlapján), házirendjét a nagyobb csoportot érintő, bármely kérdésben tájékoztatást kérni, hogy saját gyermeke fejlődéséről érdemi tájékoztatást kapjon Ennek lehetséges módjai: o o o o o o fogadóórák igénybevétele, rendezvények, a Szülői Szervezet munkájába bekapcsolódhat élhet véleménynyilvánítási-, javaslattételi-, jogérvényesítési lehetőségeivel, megállapításairól tájékoztathatja a nevelőtestületet és a fenntartót, hogy gyermeke egyéni mérési értékeit megtekintse az óvodapedagógusok és a nevelést segítő kollegák közreműködésével. A gyermekek nagyobb csoportjának meghatározásai: azonos csoportba járó gyerekek, óvodát kezdő, az év elején beiratkozó új gyerekek, tanköteles gyerekek, speciális foglalkozáson részt vevő gyerekek (hittan, logopédia, felzárkóztatás, uszodai foglalkozások stb.) Óvodáztatási támogatás Az önkormányzat rendelkezése értelmében a jegyző óvodáztatási támogatást biztosít annak a személynek, aki az alábbi feltételeknek megfelel: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll a törvényes felügyeletet ellátó mindkét szülő nyilatkozik arról, hogy a gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányt (halmozottan hátrányos helyzetű) a három, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járásáról, legalább napi 6 órában. A támogatás további feltétele, hogy az óvoda igazolja a gyermek beíratásának tényét, időpontját és a rendszeres óvodába járást.

10 A támogatás kifizetése egy évben két alkalommal történik, június és december hónapban, abban az esetben, ha az óvodai beíratást követően legalább három hónap eltelt, és az intézmény igazolása alapján a gyermek rendszeresen járt óvodába. A szülő kötelessége: Az óvoda rendjének, közösségi szabályainak megismerése, azok betartása. Gyermeke testi-, érzelmi-, értelmi-, erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről gondoskodni. Biztosítani gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását. (Minden 5. életévét betöltött gyermek a nevelési évben szeptember 1-től napi négy órán keresztül óvodai nevelésben kell hogy részesüljön (Kt.24. (3).) Betartani az óvoda házirendjét, és időben befizetni az étkezési térítési díjat. Tiszteletben tartani az óvodai dolgozók emberi méltóságát és jogait. Az óvodának írásban benyújtani a napközbeni elérhetőség módját (pontos telefonszám és az azokban történt változást). Tájékozódni gyermeke fejlődéséről. A szándékos rongálás esetén az anyagi kárt megtéríteni. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása Az együttműködés fórumai óvodánkban: szülői értekezletek közös rendezvények, fogadó órák, esetmegbeszélések. A közös és hatékony munkavégzéshez igazi valós együttműködésre van szükségünk. Erre csak akkor van lehetőség, ha őszinték és nyitottak vagyunk egymás iránt. Kérjük, hogy bármilyen probléma esetén keressék az óvodavezetőt és az óvodapedagógusokat! 7. Egyéb, a gyermekek védelmét, óvását szolgáló szabályok Általános szabályok: Reklámokat, szóróanyagokat csak a vezető engedélyével lehet kirakni. A szándékos rongálásért a szülők anyagi felelősséggel tartoznak. Az óvoda területén, illetve az önkormányzat rendelete értelmében az intézmény 50 méteres körzetében dohányozni tilos. Az óvoda területére kutyát behozni nem szabad. Az intézmény területén, párt-, politikai célú mozgalom nem működhet. Bomba- és tűzriadó esetén a Katasztrófa elhárítási tervben rögzítettek alapján járunk el. Egészségügyi szabályok: Az óvodában csak egészséges gyermekek lehetnek. Beteg, megfázott, lábadozó gyerekek ellátása nem lehetséges. Az óvodapedagógusoknak tilos bármilyen otthonról hozott gyógyszert beadni, kivéve az allergia gyógyszerek.

11 Az óvodapedagógus teendője a beteg gyermeket elkülöníteni, a balesetet szenvedőt haladéktalanul ellátni és értesíteni a szülőket. Láz esetén meg kell kezdeni a láz csillapítását. Láz, hasmenés, kiütés stb. esetén értesíteni kell a szülőket. Az előbbiek miatt nagyon fontos a szülők telefonszámának, elérhetőségének pontos közlése, és az esetleges változások bejelentése az óvodapedagógusoknak. Ha betegen adjuk haza a gyerekeket, akkor legközelebb csak orvosi igazolással vehetjük be. A fertőző betegségeket 24 órán belül jelenteni kell az óvodának (mumpsz, skarlát, hepatitis, rubeola, bárányhimlő stb.,), mert az ilyen esetekben fertőtlenítő takarítást rendel el az ÁNTSZ. Intézményünkbe ápolt, tiszta gyereket hozhatnak a szülők. Fontos, hogy a szülők az egészség megóvása érdekében a gyerekeket az évszaknak és a napi várható időjárásnak megfelelően öltöztessék. Váltó ruháról és ezek tisztántartásáról (alsónemű, felsőruházat, tréningruha, benti cipő, tornacipő, tornaruha, úszó felszerelés) a szülők gondoskodnak. A ruhaneműket célszerű ellátni jellel, mivel így a felismerés könnyebb. Nem ajánljuk a klumpa, papucs, mamusz, tornacipő egész napos használatát, mivel ezek balesetveszélyesek, és tartós viselésük a lábboltozatot károsítja. A gyerekek a holmijukat a kijelölt szekrényben és zsákban tartsák, de ezek csak a legszükségesebb holmik legyenek. Az óvodában nyakláncot, gyűrűt, karkötőt a gyermek nem viselhet, mert balesetveszélyes. Az óvoda kötelező orvosi vizsgálatokat biztosít a gyerekek számára: évente egyszer általános orvosi vizsgálat, fogászati szűrés a nagycsoportosoknak, tanköteles gyerekek számára hallás-, látás vizsgálat.. Az óvoda orvosa és védőnője az óvodán keresztül értesíti a szülőket a szűrővizsgálat eredményeiről. Biztonsági szabályok: A szülő az óvodapedagógust nem hívhatja ki a csoportszobából, mivel a teljes csoport biztonságáért ő felel. Minden felnőtt köteles a bejárati ajtót, kaput a kiírás szerint használni, zárni. Gyermekvédelem: Óvodánk gyermekvédelmi tevékenységét megbízott kollega látja el munkaköri leírás szerint. Óvodánk biztonságát jól képzett kollegák, a HOP1, IMIP2, SZMSZ3 szabályzatai, külső- és belső tervszerű ellenőrzési rendje adja. Kérjük, hogy gyermekük fejlődése érdekében a házirendet tartsák be és egymást is figyelmeztessék, ha problémát észlelnek. Javaslataikkal tiszteljenek meg bennünket!

12 8. A házirenddel kapcsolatos szabályok A nyilvánosságra hozatal rendje: az óvoda házirendje valamennyi faliújságon megtalálható. A házirendben az alábbi intézményi dokumentumokra történik utalás: Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) Helyi Óvodai Nevelési Program (továbbiakban: HOP) A házirendet készítette: Schiszlerné Bakk Katalin óvodavezető Vecsés, szeptember 08.

Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94.

Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94. Iktatószám: II-134/2013 Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94. HÁZIREND Készítette: Kemerléné Suri Ildikó óvodavezető 2 Bevezető Óvodánk házirendje a Nemzeti Köznevelési Törvény és végrehajtási

Részletesebben

- 1 - 265-0132 (székhely) 263-0959 (telephely) E- mail: aprokovi@enternet.hu Óvodavezető:

- 1 - 265-0132 (székhely) 263-0959 (telephely) E- mail: aprokovi@enternet.hu Óvodavezető: - 1 - Ü g y i r a t s z á m : 4 6 8 - I / 2 0 1 3 H Á Z I R E N D Intézmény neve: Kőbányai Aprók Háza Óvoda Székhelye Budapest, X. ker. Újhegyi sétány 5-7. Telephelye: Budapest, X. ker. Újhegyi sétány

Részletesebben

Kőbányai Mocorgó Óvoda HÁZIREND. Kőbányai Mocorgó Óvoda Budapest Kőbányai út 30. 1101

Kőbányai Mocorgó Óvoda HÁZIREND. Kőbányai Mocorgó Óvoda Budapest Kőbányai út 30. 1101 Kőbányai Mocorgó Óvoda HÁZIREND Kőbányai Mocorgó Óvoda Budapest Kőbányai út 30. 1101 KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA HÁZIRENDJE BEVEZETŐ Óvodánk házirendje az 1993 évi LXXIX törvény, a közoktatásról és a 2011.

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA,, A gyermeknek joga, hogy óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Kedves Szülők! H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! I. Bevezető A házirend

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői szervezet véleményezte: 4/2013.

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

HÁZIREND. Általános tudnivalók az óvodáról

HÁZIREND. Általános tudnivalók az óvodáról HÁZIREND Általános tudnivalók az óvodáról Az óvoda neve: Napsugár Óvoda Címe: Székesfehérvár, Salétrom u. 8. Telefon: 22/ 312 305 E-mail: napsugarovodaszfv@gmail.com Az óvoda fenntartója: Székesfehérvár

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Pápai Városi Óvodák HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036783 Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1./2014. (02. 28.) határozatszámon

Részletesebben

Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete

Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete Intézmény neve: Dorog Városi Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete Az óvoda vezetője:

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Törökvész úti Kézműves Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Intézmény székhelye: 1022 Budapest, Törökvész út 18. Intézmény OM-azonosítója: 034228 Intézmény fenntartója: Intézmény vezetője: Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE - 1 - Tartalomjegyzék 1. Általános információk 2. A házirend célja, nyilvánossága 3. Az óvodai felvétel rendje 3.1 Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát 4. Az intézmény

Részletesebben

Kedves Szülők! I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉRŐL

Kedves Szülők! I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉRŐL Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására, mivel ez a közösségi élet zavartalan

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

NAGYKÖZSÉGI ÓVODA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÜLŐK ÉS MUNKATÁRSAK SZÁMÁRA KÉSZÜLT HÁZIRENDJE 2010.

NAGYKÖZSÉGI ÓVODA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÜLŐK ÉS MUNKATÁRSAK SZÁMÁRA KÉSZÜLT HÁZIRENDJE 2010. Nagyközségi Óvoda 2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A NAGYKÖZSÉGI ÓVODA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÜLŐK ÉS MUNKATÁRSAK SZÁMÁRA KÉSZÜLT HÁZIRENDJE Elfogadta: a nevelőtestület a 2/2010. (I.12.) Nt. sz. határozatával.

Részletesebben

A gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében kérjük a benne foglaltak betartását.

A gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében kérjük a benne foglaltak betartását. A házirendünk jogszabályi hátterei: a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. a köznevelési tv. végrehajtásáról (a továbbiakban: vhr.) 11/1994

Részletesebben

I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA. 1238. Budapest, Szitás utca 99. HÁZIREND 2013. Intézmény OM-azonosítója: 034717

I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA. 1238. Budapest, Szitás utca 99. HÁZIREND 2013. Intézmény OM-azonosítója: 034717 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HÁZIREND 2013 Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Kötelező és ajánlott elemek I. Az óvodát

Részletesebben

HÁZIREND. Tisztelt Szülők!

HÁZIREND. Tisztelt Szülők! Felsővárosi Óvoda 8000. Székesfehérvár Havranek József u. 2. Tel: 22 / 316 826 Ybl Miklós Ltp-i Intézményegység Székesfehérvár Ybl Miklós ltp. 1. Tel: 22 / 315-045 e-mail: ovi@felso-ovi.t-online.hu, postmaster@yblovoda.t-online.hu

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető 2009. szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület 2009. szeptember 30. Egyetértett:

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Általános információk

HÁZIREND. 1. Általános információk 1 HÁZIREND. A házirend a köznevelési törvény felhatalmazása alapján alkotott helyi szabályzat, a benne foglaltak betartása minden érintett számára kötelező, megszegése jogi következményeket vonhat maga

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

Varsány Béke út 10. HÁZIREND

Varsány Béke út 10. HÁZIREND Varsány Béke út 10. SsMSz.1. sz. melléklet. HÁZIREND 2011 1 HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében törekedjenek

Részletesebben

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 HÁZIREND KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 2013 2.oldal TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi alapja, nyilvánossága 3. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. 1. Általános információk 3. 1. 2. Az óvoda nyitva tartása 4.

Részletesebben

Mágocsi Bokréta Óvoda Házirend : 2013.09.01 Mágocsi Bokréta Óvoda, Blumenstrauss Kindergarten Mágocs, Mágocs Templom tér 2 :

Mágocsi Bokréta Óvoda Házirend : 2013.09.01 Mágocsi Bokréta Óvoda, Blumenstrauss Kindergarten Mágocs, Mágocs Templom tér 2 : Mágocsi Bokréta Óvoda Házirend A házirend célja: a törvénybe foglalt jogi, magatartási szabályok hatékony érvényesülése tartalma: a törvényi felhatalmazásnak megfelelő végrehajtási, eljárási, gyakorlati

Részletesebben

Intézmény neve: Kerekerdő Óvoda. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény címe: 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. Intézmény OM-azonosítója: 034411

Intézmény neve: Kerekerdő Óvoda. Szabályzat típusa: Házirend. Intézmény címe: 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. Intézmény OM-azonosítója: 034411 Intézmény neve: Kerekerdő Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. Intézmény OM-azonosítója: 034411 Intézmény fenntartója: Budapest főváros IX. kerület Ferencváros

Részletesebben