II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett"

Átírás

1 II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés címő pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.2/AKMR/09/1 AKMR komponens: Képzési díj támogatása az intézmények számára a Közép-magyarországi régióban A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...3 A1. Alapvetı cél és háttér információ...3 A2. Részcélok...3 A3. Rendelkezésre álló forrás...3 A4. Támogatható pályázatok várható száma...3 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...4 B1. Jogi forma...4 B2. Méret...5 B3. Székhely...5 B4. Iparág...5 B5. Típus/karakter...5 B6. Egyéb kizáró okok...5 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...7 C1. Támogatható tevékenységek köre...7 C2. Nem támogatható tevékenységek köre...10 C3. Elszámolható költségek köre...10 C4. Nem elszámolható költségek köre...12 C5. Illeszkedési elıírás...12 C6. Projekt iparági korlátozása...12 C7. Projekt területi korlátozása...12 C8. A projekt megkezdése...13 C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végsı határideje...13 C10. Fenntartási kötelezettség...14 C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban...14 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK...15 D1. Támogatás formája...15 D2. Támogatás mértéke...15 D3. Támogatás összege...15 D4. Az önrész összetétele...15 D5. Egyéb pénzügyi eszközök...15 D6. Biztosítékok köre...15 D7. Elıleg igénylése...16 D8. Egyéb feltételek...16 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...17 E1. Monitoring mutatók...28 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...29 F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése...29 F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje...29 F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók...30 F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend)...30 F5. Panaszkezelés...35 F6. Vonatkozó jogszabályok listája...36 F7. Fogalomjegyzék...39 F8. Csatolandó mellékeltek listája...43 F9. Pályázati Útmutató mellékletei

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvetı cél és háttér információ Átfogó cél: Az egészségügyi ellátó rendszer átalakításával összefüggésben a megváltozott igényekhez, az egyes területeken megjelenı hiányokhoz való alkalmazkodás, a foglalkoztathatóság szakmai feltételeinek megteremtése, a kompetenciák fejlesztése, a humánerıforrás minıségi és mennyiségi szempontból történı optimalizálása. A program célja továbbá az egész életen át tartó tanulás támogatása az egészségügyi ágazatban, ezen belül a szakképzéshez való hozzáférés segítése. Specifikus cél: Az újonnan létrejövı, illetve az átalakítás során megváltozott humánerıforrás kompetenciákat biztosító felsı- és középfokú szakképzések, szakirányú továbbképzések, egészségügyi szakképesítéssel rendelkezık új szakképesítésének megszerzése, kompetencia- és hatáskörbıvítı képzések (továbbiakban összefoglaló néven: képzések) támogatása az egészségügyi intézmények számára. A2. Részcélok A pályaelhagyás és a mőködés ideiglenes szüneteltetése után (GYES, GYED, stb.), illetve külföldi szakmai gyakorlat után a pályára visszatérés segítése. A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a Középmagyarországi régióban forint. A hat konvergencia régióban (Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak- Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) támogatás nem ítélhetı meg. A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére elszámolható költség nem fordítható. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A4. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: megközelítıleg 30 db 3

4 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi közfinanszírozott egészségügyi szakellátást végzı fekvı- és/vagy járóbeteg intézmények, közfinanszírozott mentési tevékenységet ellátó szervezetek, betegszállító szervezetek, háziorvosi szolgálatok, otthoni szakellátást nyújtó szolgáltatók pályázhatnak (KSH besorolás): 1) Költségvetési szervek: - Központilag felügyelt költségvetési szerv (312); - Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (322); 2) Nonprofit szervezetek: - Egyéb egyesület (529); - Önálló egyházi intézmény (552); - Egyéb egyházi szervezet (559); - Közalapítvány (561); - Egyéb alapítvány (569); - Közhasznú társaság átalakításával vagy alapítással július 1-je után létrejövı nonprofit gazdasági társaság (599 vagy 691); - Egyéb, jogi személyiségő nonprofit szervezet (599); 3) Vállalkozások: - Korlátolt felelısségő társaság (113); - Részvénytársaság (114); - Betéti társaság (212); - Vállalkozói igazolvánnyal rendelkezı egyéni vállalkozás (231); - Egyéb engedéllyel rendelkezı egyéni vállalkozás (232). Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag közfinanszírozott egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó tevékenység támogatható. A felsoroltakon kívül esı szervezet nem nyújthat be pályázatot. A fentiekben felsorolt szervezetek kizárólag saját nevükben nyújthatnak be pályázatot, az adott szervezet nevében a fenntartó intézmény (amennyiben releváns) nem pályázhat. A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttmőködési megállapodást kell kötni az útmutató mellékletét képezı megállapodás minta alapján. A konzorciumok maximum öt tagból állhatnak, a Pályázó konzorciumon belül minden tag Pályázónak minısül, ezért a támogathatóság feltételeit valamennyi konzorciumi tagnak önállóan is teljesítenie kell. 4

5 B2. Méret Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B3. Székhely Devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Közép-magyarországi régióban székhellyel valamint egészségügyi szolgáltatásra érvényes mőködési engedéllyel és OEP finanszírozási szerzıdéssel rendelkezı intézmény/szervezet/gazdasági társaság/egyéni vállalkozó, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Közép-magyarországi régióban telephellyel, fiókteleppel, valamint egészségügyi szolgáltatásra érvényes mőködési engedéllyel és OEP finanszírozási szerzıdéssel rendelkezı intézmény/szervezet/gazdasági társaság/egyéni vállalkozó pályázhat. A Közép-magyarországi régióban lévı székhelynek, telephelynek, fióktelepnek meg kell egyeznie a fejlesztés helyszínével. A képzı intézmény kiválasztása a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. Törvény szabályai szerint történik. B4. Iparág Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B5. Típus/karakter Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B6. Egyéb kizáró okok Adminisztratív feltételek: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, a. amely lejárt esedékességő köztartozással rendelkezik a köztartozás megfizetéséig valamint amely felszámolási eljárás, csıd-, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt áll; b. amely szervezetet az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll; 5

6 c. amely a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételérıl, hogy lejárt esedékességő, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998 (XII. 30.) Korm. rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintı módon - visszatartásra kerül; d. amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban elıírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; e. amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi elıírásoknak nem felel meg; f. amely mőködéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; g. amelyrıl hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; h. akivel szemben a közpénzekrıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll; 6

7 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA Célcsoport meghatározása: A képzéseken kizárólag a pályázatot benyújtani jogosult szervezet (illetve támogatásból részesülı konzorciumi partnerei) azon teljes vagy részmunkaidıs, illetve a pályázat benyújtásakor GYES-en és GYED-en lévı munkavállalói jogosultak részt venni, akiket a pályázó (illetve támogatásból részesülı konzorciumi partnerei) a támogatott képzés idıtartama alatt határozatlan idejő munkaviszonyról szóló szerzıdéssel foglalkoztat. A képzéseken részt vehet továbbá a pályázatot benyújtani jogosult szervezet nevében eljáró egyéni vagy társas vállalkozó (illetve támogatásból részesülı szervezet nevében eljáró egyéni vagy társas vállalkozó konzorciumi partnerei), aki az egyéni vagy társas vállalkozásban feladatát személyes közremőködıként látja el. A képzésben rész vehet bármely pályázó szervezetnél (illetve támogatásból részesülı konzorciumi partnereinél) munkaviszonyban lévı magyar állampolgárságú és nem magyar állampolgárságú természetes személy is, aki magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges. C1. Támogatható tevékenységek köre 1) Képzési díj támogatása: fekvı- és/vagy járóbeteg szakellátó intézmények számára hiányszakmák betöltése és szükséges hatáskörfejlesztés érdekében különösen, de nem kizárólag az alábbi, országosan hiányszakmának minısülı körben: szakdolgozói területen: onkológiai szakápoló, pszichiátriai szakápoló, rehabilitációs tevékenység terapeuta, hospice szakápoló, körzeti közösségi szakápoló, felnıtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló, gyermek aneszteziológai és intenzív szakápoló, mentıápoló, mőtéti asszisztens, radiográfus, képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens, geriátriai szakápoló szakorvosi területen ráépített illetve második szakvizsgaként: rehabilitáció, onkológia, geriátria, sürgısségi ellátás, patológia, pszichiátria háziorvosi szolgálatok, otthoni szakellátást nyújtó szolgáltatók számára közfinanszírozott mentési tevékenységet és/vagy betegszállítást végzık számára A pályázati kiírás keretein belül - egészségügyi szakképzés esetén: egészségügyi szakképzésre és felnıttképzésre akkreditált és felnıttképzési nyilvántartási tanúsítvánnyal rendelkezı képzıintézmény, - egyéb képzések esetén (beleértve az elismert, minısített elméleti továbbképzéseket, hatáskörbıvítésre felkészítı képzéseket) egészségügyi szakképzésre és/vagy felnıttképzésre akkreditált és felnıttképzési nyilvántartási tanúsítvánnyal rendelkezı képzıintézmény által nyújtott képzés vehetı igénybe. Az igénybe vett képzés kizárólag OKJ-s vagy akkreditált/ elismert, minısített képzés lehet. A képzés akkreditációs/minısítési tanúsítványát a pályázat mellékleteként kell benyújtani. 7

8 Igénybe vehetı képzéstípusok: Szakdolgozóknál: o o össz-órás (irányadó óraszám), OKJ-s szakképesítést adó képzések minimum 60 maximum 120 össz-órás hatáskörbıvítésre felkészítı képzések Szakorvosi területen: o o minimum 4 hónapos maximum 1 éves, hatáskörbıvítésre felkészítı képzések szakorvosi képesítést adó ráépített, vagy második felsıfokú szakirányú szakképzések A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet 1. számú mellékletében foglalt képzés A betegellátásban közvetlenül részt vevık vagy betegszállítást és/vagy mentési tevékenységet végzık számára minimum 40 maximum 120 össz-órás továbbképzések és egyéb kompetenciabıvítı képzési formák körébe tartozó képzések, illetve nem egészségügyi szakmai kompetenciabıvítési célú, az esélyegyenlıséget, kommunikációt és infokommunikációt elımozdító képzések. Az OKJ-s képzésekre megadott óraszám irányadó, idıtartamát tekintve azon OKJs szakképzés igénybe vétele támogatható, amely elvégzéséhez, a vizsga lebonyolításához, a bizonyítvány kiállításához együttesen elegendı a maximálisan 36 hónapos projektidıszak. A projekt célkitőzéseinek elérése érdekében a pályázó a képzési tevékenység lebonyolítására külsı, piaci szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat is igénybe vehet. Kizárólagosan belsı képzés(ek) lefolytatására csak a szakképzı hellyé minısített egészségügyi szolgáltatóként vagy felsıfokú szakirányú egészségügyi szakképzést végzı intézményként mőködı pályázó nyújthat be pályázatot. 2) Projekt megvalósításával összefüggı menedzsment biztosítása a C1.3 pontban foglaltak alapján. C1.1. Kötelezıen megvalósítandó tevékenységek, beszerzések Tájékoztatás, nyilvánosság A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektrıl és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthetı Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei címő dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A kedvezményezett a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei címő dokumentumban szereplı V. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani és a fentiekben hivatkozott Arculati Kézikönyvben szereplı C típusú hirdetıtáblát köteles elhelyezni és a projektzárást követıen fenntartani azt a projekt megvalósulásának helyszínén/helyszínein. 8

9 C1.2. Választható, bírálatnál elınyt jelentı kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. C1.3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban 1) Projektmenedzsmenttel szembeni elıírások minden projekt esetében: Konzorciumban megvalósuló projektek esetén a projektmenedzsmentet a konzorciumvezetınek (Pályázó 1) kell biztosítania. A projektmenedzsment tagok feladatukat teljes- és részmunkaidıben is elláthatják. 1.a Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások a Ft vagy a feletti támogatással megvalósuló projektek esetében: A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes idıtartama alatt egy (projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkezı projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, vagy közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony keretében. A projektmenedzsernek felsıfokú végzettséggel és szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie a menedzsment területén. A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a projektgazdának vállalnia kell egy pénzügyi vezetı alkalmazását is a projekt teljes idıtartama alatt munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében. A pénzügyi vezetınek szakirányú végzettséggel és szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. (Felhívjuk a projektgazda figyelmét, hogy a támogatások igénylése során a projekt elırehaladási jelentéseit, fizetési kérelmeket mérlegképes könyvelınek kell ellenjegyeznie!). 1.b Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások a Ft alatti támogatással megvalósuló projektek esetében: A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes idıtartama alatt egy (projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkezı projektmenedzsert biztosít. A projektmenedzser lehet munkaviszony, vagy közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony keretében alkalmazott személy, vagy maga az egyéni vagy társas vállalkozó. A projektmenedzsernek felsıfokú végzettséggel és szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie a menedzsment területén. A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a projektgazdának vállalnia kell egy pénzügyi vezetı biztosítását is a projekt teljes idıtartama alatt munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében. A pénzügyi vezetınek szakirányú végzettséggel és szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. (Felhívjuk a projektgazda figyelmét, hogy a támogatások igénylése során a projekt elırehaladási jelentéseit, fizetési kérelmeket mérlegképes könyvelınek kell ellenjegyeznie!). 9

10 2. Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások: A projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának idıpontjában hatályos közbeszerzési törvény (2003. évi CXXIX. törvény) szabályai szerint kell eljárni, a támogatási döntésrıl szóló értesítés kézhezvételét követıen kedvezményezett köteles a 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet szakaszaiban foglaltak szerint eljárni. C2. Nem támogatható tevékenységek köre Mindazon tevékenységek a nem támogatható tevékenységek körébe sorolandók (különösen beruházás, beruházási jellegő tevékenységek, kötelezı szinten tartó képzések, nyelvi képzés, a szervezetfejlesztést szolgáló vezetıi kompetencia, vezetıi képességek fejlesztése, stratégiai menedzsment képzése, tananyagfejlesztés stb.), melyek a támogatható tevékenységek közt nem szerepelnek, és a pályázati kiírás céljaihoz nem illeszkednek. C3. Elszámolható költségek köre Az alábbiakban felsorolt elszámolható költségek körének pénzügyi szemlélető, ESZA elszámolható költségek általános útmutató (7. sz. melléklet) szerinti kategorizálását a jelen pályázati felhívás 8. sz. mellékletét képezı költségvetési specifikáció és 9. sz. mellékletét képezı költségvetési tábla kitöltési útmutató melléklet részletezi. I. Célcsoport képzésével összefüggı költségek 1 a) képzés költsége (belsı képzés esetén a pályázó intézmény alkalmazásában álló oktatók arányosított bére, járulékai) Elméleti képzés díjának irányadó összege (melyek tartalmazzák az óradíjakat, béreket, járulékokat, bérleti díjakat): ezer forint/szakdolgozó - 50 ezer forint/hó/orvos - 50 ezer forint/hó/fıiskolai és egyetemi diplomás szakdolgozó Gyakorlati képzés személyi jellegő költségei (oktatók bére és járulékai) elszámolhatóak a kettıs finanszírozás tilalma mellett. A dologi költségek a gyakorlati képzıhellyel kötött, a már meglévı szerzıdésben foglaltak szerint a hallgatók arányában elszámolhatók. b) Étkezés kizárólag a 6 óra/nap vagy a feletti képzés esetén számolható el. A képzésben résztvevık számára az étkezés költségét a képzı intézménnyel kötött szerzıdésnek kell tartalmaznia. A szolgáltatási szerzıdésnek ki kell térnie az étkezés költségére, amely nem haladhatja meg az 1.500Ft/fı/nap (+ ÁFA) összeget c) képzéshez szükséges tankönyvek, jegyzetek díja, egyszeri vizsgadíj, bizonyítvány kiállítás igazolt díja, (nem elszámolható azonban a tananyagfejlesztés) d) szállás költsége max Ft/fı/éj (+ ÁFA) a képzésben résztvevık számára e) helyi, helyközi, igazolt utazási költség a képzésben résztvevık számára f) gyermekfelügyelet, hozzátartozó ápolásának jelenléti ívvel, számlával és nyilatkozattal igazolt költsége a képzés idıtartamára (max Ft+ÁFA/óra) 1 A megjelenített összegek a szakmai szervezetek tájékoztató jellegő honorlistái alapján kerültek meghatározásra 10

11 A szállás költsége legfeljebb a képzés hosszával összhangban számolható el (pl. egy 80 órás képzésre legfeljebb 10 napi szállás számolható el). A képzés ideje alatt útiköltség a képzıhely és a lakóhely (munkahely) között a képzés ideje alatt adómentesen elszámolható költség a évi CXVII. Törvény alapján. Az I/a pontban szereplı képzés költségének igazolására, amennyiben az meghaladja az irányadóként megadott összegeket, a pályázathoz 3, az adott régióban elérhetı, a pályázati útmutató feltételeinek megfelelı akkreditált képzıintézmény árajánlatát szükséges mellékelni. Amennyiben 3 ajánlat bekérése nem lehetséges, a pályázónak nyilatkoznia kell ennek tényérıl, indokáról, és ebben az esetben 1 árajánlat benyújtása is elegendı. Az akkreditált képzıintézmények árajánlatai közül azt az ajánlatot kell a pályázónak kiválasztania, amely alapján az adott képzésre vonatkozóan a legalacsonyabb az 1 fıre vetített képzési összköltség. A számítást be kell mutatni jelen pályázati útmutató 10. számú melléklet alkalmazásával. II. Egyéb szolgáltatások költsége Egyéb szolgáltatások: a) tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek: Minimum Ft, de maximum a projekt összköltségének 5%-a b) kötelezı biztosíték nyújtásával kapcsolatos költségek legfeljebb az igényelt támogatás 2%-áig számolhatóak el, (Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások között számolható el) c) közbeszerzési eljárások lebonyolításával összefüggı költségek. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggı (általános költség): d) bankköltség (kizárólag elkülönített bankszámlára vonatkozó számlanyitás, számlavezetés) legfeljebb havi Ft-ig számolható el, III. Projekt menedzsment költségei a) projektmenedzsment költség: legfeljebb a projekt összköltségének 12%-a - Projektmenedzser bérköltsége, járulékai, személyi jellegő költségei - Pénzügyi vezetı bérköltsége, járulékai, személyi jellegő költségei, megbízási díja, vállalkozói díja - Könyvelı bérköltsége, járulékai, személyi jellegő költségei, megbízási díja, vállalkozói díja - Egyéb projektszemélyzet bérköltsége, járulékai, személyi jellegő költségei, megbízási díja, vállalkozói díja Az elszámolható költségekre vonatkozó további elıírásokat a Humán Erıforrás Programok Irányító Hatósága (továbbiakban HEP IH) által kiadott ESZA Elszámolható költségek általános útmutató tartalmaz 7. sz. melléklet). Az ESZA Elszámolható költségek általános útmutató valamennyi, ESZA által finanszírozható tevékenység általános leírását tartalmazza, azonban jelen kiírás vonatkozásában kizárólag a fent felsorolt költségekre vonatkozó költségek a költségvetési specifikáció (8. melléklet) rendelkezései szerint vehetık figyelembe. 11

12 C4. Nem elszámolható költségek köre Mindazon költségek a nem elszámolható költségek közé tartoznak, melyek nem szerepelnek tételesen jelen pályázati útmutató C3 I-II. III. pontjában jelzett elszámolható költségek között, különösen: föld, telek, ingatlan vásárlás; új épületek építése; bútorok, eszközök, gépjármő beszerzése; hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; visszaigényelhetı adók; kamattartozás kiegyenlítés; lízing díjak; deviza/valuta átváltási jutalék veszteség; jutalékok és osztalék, profit kifizetés; épület felújítás, átalakítás, javítások bekerülési költségei; bírságok, kötbérek és perköltségek; könyvvizsgáló költsége; rezsiköltségek; anyagjellegő költségek; tartalék; helyettesítés költsége; ösztöndíj; projekt elıkészítés költsége; a pályázati kiírásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek. Jelen konstrukció esetében nincs lehetıség a strukturális alapok (ERFA, ESZA) egymás tevékenységi körébe tartozó tevékenységek finanszírozására. C5. Illeszkedési elıírás Jelen konstrukció keretében megvalósuló projekteknek illeszkedniük kell a évi CXXXII. Törvényben meghatározott egészségügyi ellátórendszeri fejlesztésekhez. A konstrukció keretében megvalósuló egészségügyi humánerıforrás fejlesztési projekteknek érvényre kell juttatni a pályázat megvalósulása során (célok, tevékenységek és eredmények stb.) a környezeti fenntarthatóság elvének érvényesítését, valamint az esélyegyenlıség megvalósítása érdekében olyan célokat és elvárt eredményeket kell megfogalmazniuk, amelyek hozzájárulnak a nemek közti esélyegyenlıség biztosításához, a roma kisebbséghez tartozók valamint a fogyatékkal élık helyzetének javításához. Jelen pályázatból finanszírozott képzés és a fenntartás ideje alatt foglalkoztatási célú uniós projektbıl azonos személy nem részesülhet támogatásban. C6. Projekt iparági korlátozása Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. C7. Projekt területi korlátozása Nem támogatható a konvergencia régiók területén megvalósuló fejlesztés. 12

13 C8. A projekt megkezdése A projekt a pályázat benyújtásának napjától saját felelısségre megkezdhetı. A projektkiválasztáshoz, illetve jóváhagyáshoz kapcsolódó határidıket a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM rendelet tartalmazza. A projekt végrehajtásával kapcsolatban felmerülı, igazolt költségek elszámolhatóságának kezdete a projekt megkezdésének Támogatói Okiratban rögzített idıpontja, ami nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtásának napja. C8.1. Megkezdettség Támogatás a pályázat benyújtását megelızıen megkezdett tevékenységhez nem igényelhetı, kivéve jelen pályázati kiírás keretében azon elutasított pályázatoknál, ahol a projektgazda az elutasított pályázatban képezni kívánt személyek képzését a benyújtást követıen saját felelısségre megkezdte és pályázatára ismételt benyújtás után támogatást kapott. A projekt megkezdésének minısül (például oktatás, tanácsadás, személyi jellegő kifizetések, tanúsíttatás, stb.) a megvalósításra megkötött elsı szerzıdés létrejöttének napja. A pályázó által aláírással elfogadott ajánlat szerzıdésnek minısül. A projekt megkezdésének legkorábbi idıpontja a pályázat benyújtásának napja, kivéve jelen pályázati kiírás keretében azon elutasított pályázatoknál, ahol a projektgazda az elutasított pályázatban képezni kívánt személy(ek) képzését saját felelısségre megkezdte. Ez utóbbi esetben a projekt megkezdésének legkorábbi idıpontja a jelen pályázati kiírás keretében elutasított pályázat benyújtásának napja. A projekt megkezdésénél figyelembe kell venni, hogy a projektre vonatkozó - végsı pénzügyi elszámolást tartalmazó zárójelentést legkésıbb a C9. pontban jelzett határidıig be kell nyújtani. A projekt keretében a képzést legkésıbb a támogatói okirat aláírását követı 3 hónapon belül meg kell kezdeni. C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végsı határideje A projekt megvalósítására annak megkezdésétıl számítva legfeljebb 36 hónap áll a pályázó rendelkezésére, de a projektek befejezésének idıpontja legkésıbb december 31. lehet. A projektzárás idıpontjáig a képzéseknek (vizsgát is beleértve) le kell zárulnia. A pályázó projekttel kapcsolatos végsı pénzügyi elszámolását tartalmazó záró projekt elırehaladási jelentés benyújtásának végsı határideje a szakmai tevékenységek teljesítését (projekt megvalósításának befejezését) követı 90. nap, de legkésıbb március

14 C10. Fenntartási kötelezettség Tanulmányi szerzıdéses feltételek: A képzési támogatásban részesülı intézménynek a projekt keretében kiképzett munkaerı vonatkozásában minimum 1 éves, de amennyiben a képzés hosszabb idejő, akkor minimum a képzés idıtartamával megegyezı idıtartamú továbbfoglalkoztatási kötelezettsége áll fenn. A képzési támogatásban részesülı intézmény a projekt keretében kiképzésre kerülı munkaerıvel kötendı, pályázati dokumentáció mellékletét képezı tanulmányi szerzıdésben köteles kikötni a munkaerı minimum 1 éves, de amennyiben a képzés hosszabb idejő, akkor minimum az azzal megegyezı idıtartamú további foglalkoztatását. A kötelezıen elıírt munkaviszonyban töltendı idı tartamába nem számít be a GYED, GYES illetve a három hónapot meghaladó fizetés nélküli szabadság. A továbbfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan illetve a fenntartási idıszakra támogatás nem igényelhetı. Dokumentumırzés: A projekttel kapcsolatos minden dokumentum elkülönített megırzését, nyilvántartását a Kedvezményezettnek valamint a támogatások lebonyolításában részt vevı szervezeteknek legalább december 31-ig biztosítaniuk kell. C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal nincs összhangban. Jelen kiírásra benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A pályázó több kiírásra is benyújthatja pályázatát, de több nyertes pályázat esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik pályázati forrást veszi igénybe. Jelen pályázat keretében elnyert támogatás más támogatással nem kombinálható. Egyéb, kiírás- specifikus korlátozások: Jelen pályázati kiírás keretében egy szervezet (akár fıpályázóként, akár konzorciumi partnerként vesz részt a megvalósításban) egy adott munkavállalójának csak egyfajta képzésben történı részvételére kaphat támogatást. Jelen konstrukció keretében egy természetes személy csak egy képzésben vehet részt. Egy szervezet (akár fıpályázóként, akár konzorciumi partnerként vesz részt a megvalósításban) jelen pályázati kiírás vonatkozásában kizárólag egy projektben részesülhet támogatásból. Újabb pályázat beadása abban az esetben lehetséges, amennyiben az elızı pályázata t. Jelen pályázati kiírás keretében nem támogatható olyan foglalkoztatottak képzése, akik az adott pályázónál nem kizárólag közfinanszírozott egészségügyi ellátás nyújtásában vesznek részt. 14

15 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK D1. Támogatás formája A pályázó mőködési támogatásának nem minısülı, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendı támogatás) részesül. D2. Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. D3. Támogatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhetı támogatás összege: legalább Ft, de legfeljebb Ft lehet. D4. Az önrész összetétele Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. D5. Egyéb pénzügyi eszközök Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. D6. Biztosítékok köre Biztosítéknyújtás tekintetében a programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenırzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII.23.) Kormányrendelet X. fejezetének ában foglaltak szerint kell eljárni. Felhívjuk figyelmüket, hogy a támogatási összeg ideértve az elıleget is elsı folyósítása csak akkor engedélyezhetı, ha a biztosítékok Támogatói Okiratban foglaltak szerint rendelkezésre állnak. 15

16 D7. Elıleg igénylése Minden kedvezményezett jogszabályi kivételtıl eltekintve a támogatói okirat kézhezvételét követıen, elılegigénylési dokumentum benyújtása mellett jogosult a támogatási összeg 35%-ának erejéig elılegre a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint. Az elıleget a Közremőködı Szervezet az elılegigénylési dokumentum kézhezvételétıl számított 15 napon belül folyósítja a Kedvezményezett részére. Amennyiben a kedvezményezett nem kíván elıleget igénybe venni, arról az elılegigénylési dokumentumon keresztül kell lemondania. Az elıleg több részletben történı folyósítása nem lehetséges, az elıleg teljes összegének igénylésére egyszeri alkalommal van lehetıség, melynek folyósítására a támogatás kifizetésére vonatkozó feltételek teljesülése esetén kerül sor. Az elılegigénylési dokumentumot, a támogatás kifizetéséhez szükséges dokumentumokkal együtt a kedvezményezettnek a KSZ-hez (a támogatói okirat kézhezvételét követıen haladéktalanul) kell eljuttatnia. Amennyiben a Kedvezményezett részére elıleg került folyósításra és a köztes kifizetés összege (a köztes kifizetés nem tartalmazza a kifizetett elıleg összegét) eléri a megítélt támogatás összegének 60%-át, azt követıen az elszámolásra benyújtott és jóváhagyott tételek elıleg terhére kerülnek elszámolásra, az elıleg összegének erejéig. Az elıleg teljes összegének elszámolását követıen a további elszámolásra benyújtott számlák alapján igényelt és jóváhagyott támogatás kifizetésre kerül. A további támogatást, mint idıközi fizetést a támogató a ténylegesen felmerült, elszámolható költségekhez igazodva teljesíti. A kedvezményezett idıközi fizetési kérelméhez mellékelni kell a ténylegesen felmerült költségeket igazoló számlát és/vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen igazoló dokumentumot, valamint a követelés kiegyenlítésrıl szóló bizonylat másolatát. D8. Egyéb feltételek A pályázat nem eredményezhet nyereséget a kedvezményezett számára, ezért a rendelkezésre bocsátott támogatási összeg után keletkezı kamatbevételét, esetleges árfolyamnyereségét, valamint a projekt végrehajtása során keletkezett egyéb bevételeit kizárólagosan a projekt céljaival összhangban, a szerzıdés megszőntét megelızıen, a projekt megvalósításával szoros összefüggésben felmerülı, a projekt költségvetésén kívüli kiadásai kiegyenlítésére fordíthatja, és ezekrıl köteles elszámolni. Bevételnek tekintendı mindenféle ellenszolgáltatás összege, bármilyen jogcímen érkezzen a kedvezményezetthez. A jövedelem a nettó bevétel (bevétel csökkentve a mőködési kiadással). Nem tartozik a bevételek közé: kötbér a közbeszerzési dokumentumok eladásából származó bevétel (amennyiben a dokumentáció ellenértéke megfelel a évi CXXIX törvény 54. (5) bekezdésében leírtaknak). 16

17 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A támogatásban részesülı projektek kiválasztása a jelen pályázati útmutató B, C, D és F pontjaiban foglalt kritériumok alapján történik. Valamennyi pályázó, aki ezen kritériumoknak megfelel a rendelkezésre álló keret mértékéig támogatásban részesül. A feltételeknek való megfelelés ellenırzése az alábbi táblázat alapján történik 1. Érkeztetési és befogadási alapkritériumok 1. Szempontok A pályázatot a pályázati útmutatóban meghatározott példányszámban és feltételekkel nyújtották be. (1 eredeti + 2 eredetirıl készült, legalább annak elsı oldalán a pályázó aláírásra jogosult hivatalos képviselıje által cégszerőn hitelesített másolati példány + CD/DVD lemez) A pályázati útmutatóban hivatkozott kitöltı 2. programmal készített projekt adatlap az elektronikus formában benyújtásra került. 3. A pályázat a benyújtási határidın belül került benyújtásra. Megjegyzés a szemponthoz A csomagoláson fel kell tüntetni beazonosítható módon a pályázati kiírás hivatkozási számát és a pályázó nevét, címét. Kizárólag postai úton, tértivevényes vagy regisztrált gyorspostai küldeményként érkezett pályázat fogadható el. A futárral kézbesített, vagy személyen benyújtott pályázatok nek. Amennyiben a csomagolás oly mértékben sérült, hogy nem lelhetı fel benne az összes dokumentum a hiányzó részek pótlásáról a pályázó köteles gondoskodni A projekt adatlap kizárólag a kitöltı program által felajánlott xdat formában nyújtható be. A projekt adatlap minden oldalán a kitöltı program által nyomtatott vonalkódoknak kell szerepelnie. Benyújtásnak az a nap minısül, amikor a postai bélyegzı szerint a pályázatot tértivevényes vagy gyorspostai küldeményként postára adták. Igen / Nem Elutasítás esetén indoklás Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhetı támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhetı 4. támogatást, és az igényelt támogatási arány nem haladja meg a kiírásban megjelölt maximális támogatási intenzitást. Projekt adatlap 2.5; 2.6; 2.7 pontja 5. A papír alapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által, a megfelelı módon aláírásra került. A projekt adatlapot dátummal és cégszerő aláírással kell ellátni. Az aláírásnak meg kell felelnie a cégkivonaton szereplı szabályozásnak illetve az aláírási címpéldány(ok)nak. Amennyiben a pályázat együttesen nem felel meg az 1. pontban vizsgált érkeztetési és befogadási alapkritériumoknak, a pályázat hiánypótlás és további vizsgálat nélkül. A pályázatok érkeztetését követıen kerül sor a pályázat jogosultságának és teljességének ellenırzésére. 17

18 2. Jogosultsági és teljességi kritériumok 2.a Pályázatra vonatkozó kritériumok Szempontok Megjegyzés a szemponthoz Igen/ Nem Elutasítás esetén indoklás 6. Az adatlap minden kötelezıen kitöltendı része ki van töltve. Projekt adatlap elutasításra kerül. 7. A pályázat egyes példányai elkülönítetten összefőzve vagy kötve érkeztek Pl.: dossziéban lefőzött, spirálozott elutasításra kerül. 8. A pályázatot magyar nyelven, számítógépen gépelve nyújtották be Pályázat elutasításra kerül. 9. Az elektronikus adathordozó (CD/DVD) olvasható, minden dokumentum megtalálható rajta a formadokumentum elıírt kiterjesztésében illetıleg amennyiben a dokumentum nem áll elektronikusan rendelkezésre, szkennelve. Amennyiben nem teljesül, egyszeri alkalommal hiánypótlás lehetséges 10. A pályázat tartalomjegyzékkel ellátott, valamennyi oldala számozott, a sorszám folyamatos Tartalomjegyzék, pályázat A tartalomjegyzék esetében egyszeri alkalommal hiánypótlás lehetséges Amennyiben a sorszámozásban maximum 5 oldal esetében technikai hiba történt, a javítás hiánypótlás keretében egyszeri alkalommal megengedett - A Pályázó az alábbi kötelezıen benyújtandó dokumentumokat (pályázati útmutató F8. pont), mellékleteket csatolta és azok tartalma megfelelı. 11. A/1 melléklet: Cselekvési- és ütemterv - projekt kezdés-zárás idıpontjával, pályázattal összhangban van Cselekvési és ütemterv Cégszerő aláírással ellátott eredeti példány Amennyiben nem csatolták a mellékletet, vagy az formailag nem megfelelı, egyszeri alkalommal hiánypótlás lehetséges 18

19 OTMR adatlap(ok) A/2 melléklet: Kitöltött OTMR adatlap(ok) - a projekt adatlappal és a költségvetéssel összhangban van A/3 melléklet: Önéletrajzok (legalább projektmenedzsment tagok) Cégszerő aláírással ellátott eredeti példány Konzorciumban megvalósuló projektek esetében minden konzorciumi tag vonatkozásában Amennyiben nem csatolták a mellékletet, vagy az formailag nem megfelelı, egyszeri alkalommal hiánypótlás lehetséges Önéletrajzok A pályázó aláírásra jogosult hivatalos képviselıje által cégszerően hitelesített másolat vagy eredetiben aláírt példány Amennyiben nem csatolták a mellékletet, vagy az formailag nem megfelelı, egyszeri alkalommal hiánypótlás lehetséges Költségvetés Cégszerő aláírással ellátott eredeti példány 14. A/4a és A/4b melléklet: Részletes költségvetés és szöveges indoklás - Nem konzorciumban megvalósuló projektek esetében támogatási intenzitás számoló tábla, költségtervezési tábla, költségütemezés és szöveges indoklás - Konzorciumban megvalósuló projektek esetében támogatási intenzitás számoló tábla, partnerenkénti (részletes) és egy projekt szintő összesített költségtervezési tábla, partnerenkénti és összesített költségütemezés, partnerenként szöveges indoklás Amennyiben nem csatolták a mellékletet, vagy az formailag nem megfelelı, egyszeri alkalommal hiánypótlás lehetséges Létesítı okirat 15. A/5 melléklet: Létesítı okirat A pályázó aláírásra jogosult hivatalos képviselıje által cégszerően hitelesített másolat Konzorciumban megvalósuló projektek esetében partnerenként Amennyiben nem csatolták a mellékletet, vagy az formailag nem megfelelı, egyszeri alkalommal hiánypótlás lehetséges 19

20 Képzési összköltség táblázat 16. A/6 melléklet: 1 fıre vetített képzési összköltség tervezet (amennyiben releváns) Cégszerő aláírással ellátott eredeti példány Amennyiben nem csatolták a mellékletet, vagy az formailag nem megfelelı, egyszeri alkalommal hiánypótlás lehetséges Okirat 17. A/7 melléklet: Aláírási jogosultságot igazoló okirat A pályázó aláírásra jogosult hivatalos képviselıje által cégszerően hitelesített másolat Konzorciumban megvalósuló projektek esetében partnerenként Amennyiben nem csatolták a mellékletet, vagy az formailag nem megfelelı, egyszeri alkalommal hiánypótlás lehetséges Aláírási címpéldány 18. A/8 melléklet: Aláírási címpéldány Közjegyzı által hitelesített eredeti, vagy közjegyzı által hitelesített másolati példány; Konzorciumban megvalósuló projektek esetében partnerenként Banki aláírási címpéldány nem elfogadható! Amennyiben nem csatolták a mellékletet, vagy az formailag nem megfelelı, egyszeri alkalommal hiánypótlás lehetséges Mőködési engedély ÁNTSZ határozat A/9 melléklet: A pályázó érvényes mőködési engedéllyel rendelkezik. A/10 melléklet: Megfelelıen kitöltött és aláírt tanulmányi megállapodások A pályázó aláírásra jogosult hivatalos képviselıje által cégszerően hitelesített másolat Konzorciumban megvalósuló projektek esetében partnerenként Amennyiben nem csatolták a mellékletet, vagy az formailag nem megfelelı, egyszeri alkalommal hiánypótlás lehetséges Megkötött megállapodások minden képzendı személy vonatkozásában A pályázó aláírásra jogosult hivatalos képviselıje által cégszerően hitelesített másolat Amennyiben nem csatolták a mellékletet, vagy az formailag nem megfelelı, egyszeri alkalommal hiánypótlás lehetséges 20

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Kitöltési útmutató. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Kitöltési útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak, hiányszakmák e, kompetenciafejlesztés A komponens: Képzési díj támogatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

TÁMOP-6.2.2/A/09/1 és TÁMOP-6.2.2/AKMR/09/1 kódszámú

TÁMOP-6.2.2/A/09/1 és TÁMOP-6.2.2/AKMR/09/1 kódszámú Sorsz. Módosított dokumentum Módosított pont Módosított szöveg Régi szövegrész: Jelen kiírás keretében az alábbi közfinanszírozott egészségügyi szakellátást végző fekvő- és/vagy járóbeteg intézmények,

Részletesebben

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS MUNKAIDİ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3/09/01/A TÁMOP-2.3.3/09/02/A A pályázat

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett. Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett. Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Egészségre nevelı és szemléletformáló életmódprogramok támogatására Kódszám: TÁMOP-6.1.2/A/09/1 A projektek az Európai

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/4 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében A sürgősségi ellátás SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására Kódszám: TIOP-2.2.2/08/2F

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés V. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása c. kiemelt projekt kiegészítı tervezési

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 PÁLYÁZAT MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK: A program a munkahelyi képzést, a technológiaváltáshoz való alkalmazkodást, a vállalkozói

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés című pályázati

Részletesebben

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1.

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1. 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-5.1.2/B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Módosított dokumentum. Módosított pont. Sorsz.

Módosított dokumentum. Módosított pont. Sorsz. kompetenciafejlesztés című kiírás dokumentációjában az alábbi pontok módosultak: Sorsz. Módosított dokumentum Módosított pont Módosított szöveg A rendelkezésre álló keretösszeg összefoglaló táblázatban

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez TERVEZÉSI FELHÍVÁS A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/09/2 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című pályázathoz Kódszám: TÁMOP-6.2.4/A/09/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében a foglalkoztatás elısegítésérıl

Részletesebben

Költségvetési specifikáció. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Költségvetési specifikáció. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Költségvetési specifikáció a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés A komponens:

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A látássérült emberek számára elemi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése támogatására A közép-magyarországi regió területén Kódszám:

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című pályázati konstrukcióhoz Kódszám: TIOP 2.2.5/09/1 A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10.

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. 2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében az Egészségügyi humánerıforrás monitoring c. kiemelt projekthez Kódszám: TÁMOP-6.2.1-09/1 A projekt az Európai Unió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése támogatására Kódszám: TIOP-1.1.1/07/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

TÁMOP-3.1.5-09/A/1 (KMR)

TÁMOP-3.1.5-09/A/1 (KMR) Közlemény a TÁMOP 3.1.5-09/A/1 és TÁMOP 3.1.5-09/A/2 kódszámú pályázati konstrukciókkal kapcsolatban A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a TÁMOP 3.1.5-09/A/1 és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10.

2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10. 2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú Szociális képzések rendszerének modernizációja című kiemelt projekt OKTATÓI LISTÁRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók / Közép-Magyarországi Régió című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5.

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. GYAKORLATI TANÁCSOK A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Az alapellátások fejlesztése a Sárospataki

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kiírója: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kiírója: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázati felhívás a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történı jogosultság elnyerésére A Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt.

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt. Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. által benyújtott TÁMOP-1.4.1-12/1 kódszámú, Hátrányos helyzető célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erısítésével

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok TIOP-2.2.8.A-15/1 Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhívás Változáskövető Hivatkozás Eredeti szöveg Módosított szöveg A1. Alapvető cél és háttér információ A1. Alapvető cél és

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozásoknak...2-3. oldal

Tartalomjegyzék. Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozásoknak...2-3. oldal 1 Tartalomjegyzék Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozásoknak...2-3. oldal Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozásoknak....4-5. oldal Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozásoknak..6-7.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett A Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése című konstrukció B komponenséhez Kódszám:

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése címmel Kódszám: TÁMOP-2.2.3/07/2

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára Zalaszentgrót 2012.03.28. A kiírás célja A gazdaság versenyképességének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007-5.1.5. B komponens A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. sz. mellékelt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS modellezı rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen címő pályázathoz könyvvizsgálói jelentés elkészítésére 1 AZ AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. c. tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. c. tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Atipikus foglalkoztatási formák támogatása c. tervezési felhívásához Kódszám: TAMOP - 2.4.3. B-1-09/1 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

TÁMOP /1 és a TÁMOP /2 pályázati kiírás módosítása

TÁMOP /1 és a TÁMOP /2 pályázati kiírás módosítása TÁMOP 5.3.3-08/1 és a TÁMOP 5.3.3-08/2 pályázati kiírás módosítása Módosított dokumentum neve Módosított pont Javított szöveg amiről A foglalkoztatás érdekében konzorciumi partnerként bevont gazdasági

Részletesebben

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához II. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP - 5.5.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP - 5.5. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP - 5.5.2/09/1 A komponens A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára A komponens

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára A komponens PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára A komponens címő pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP-6.2.4/A/08/1 A projektek az

Részletesebben

Szár Községi Önkormányzat Képviselı-testületének pályázati kiírása rendezvények egyedi támogatására helyi civil szervezetek részére

Szár Községi Önkormányzat Képviselı-testületének pályázati kiírása rendezvények egyedi támogatására helyi civil szervezetek részére Képviselı-testületének pályázati kiírása rendezvények egyedi támogatására helyi civil szervezetek részére 1. Általános információk: A pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezi a pályázati adatlap,

Részletesebben