II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett"

Átírás

1 II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés címő pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.2/AKMR/09/1 AKMR komponens: Képzési díj támogatása az intézmények számára a Közép-magyarországi régióban A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...3 A1. Alapvetı cél és háttér információ...3 A2. Részcélok...3 A3. Rendelkezésre álló forrás...3 A4. Támogatható pályázatok várható száma...3 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...4 B1. Jogi forma...4 B2. Méret...5 B3. Székhely...5 B4. Iparág...5 B5. Típus/karakter...5 B6. Egyéb kizáró okok...5 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...7 C1. Támogatható tevékenységek köre...7 C2. Nem támogatható tevékenységek köre...10 C3. Elszámolható költségek köre...10 C4. Nem elszámolható költségek köre...12 C5. Illeszkedési elıírás...12 C6. Projekt iparági korlátozása...12 C7. Projekt területi korlátozása...12 C8. A projekt megkezdése...13 C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végsı határideje...13 C10. Fenntartási kötelezettség...14 C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban...14 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK...15 D1. Támogatás formája...15 D2. Támogatás mértéke...15 D3. Támogatás összege...15 D4. Az önrész összetétele...15 D5. Egyéb pénzügyi eszközök...15 D6. Biztosítékok köre...15 D7. Elıleg igénylése...16 D8. Egyéb feltételek...16 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...17 E1. Monitoring mutatók...28 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...29 F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése...29 F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje...29 F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók...30 F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend)...30 F5. Panaszkezelés...35 F6. Vonatkozó jogszabályok listája...36 F7. Fogalomjegyzék...39 F8. Csatolandó mellékeltek listája...43 F9. Pályázati Útmutató mellékletei

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvetı cél és háttér információ Átfogó cél: Az egészségügyi ellátó rendszer átalakításával összefüggésben a megváltozott igényekhez, az egyes területeken megjelenı hiányokhoz való alkalmazkodás, a foglalkoztathatóság szakmai feltételeinek megteremtése, a kompetenciák fejlesztése, a humánerıforrás minıségi és mennyiségi szempontból történı optimalizálása. A program célja továbbá az egész életen át tartó tanulás támogatása az egészségügyi ágazatban, ezen belül a szakképzéshez való hozzáférés segítése. Specifikus cél: Az újonnan létrejövı, illetve az átalakítás során megváltozott humánerıforrás kompetenciákat biztosító felsı- és középfokú szakképzések, szakirányú továbbképzések, egészségügyi szakképesítéssel rendelkezık új szakképesítésének megszerzése, kompetencia- és hatáskörbıvítı képzések (továbbiakban összefoglaló néven: képzések) támogatása az egészségügyi intézmények számára. A2. Részcélok A pályaelhagyás és a mőködés ideiglenes szüneteltetése után (GYES, GYED, stb.), illetve külföldi szakmai gyakorlat után a pályára visszatérés segítése. A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a Középmagyarországi régióban forint. A hat konvergencia régióban (Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak- Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) támogatás nem ítélhetı meg. A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére elszámolható költség nem fordítható. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A4. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: megközelítıleg 30 db 3

4 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi közfinanszírozott egészségügyi szakellátást végzı fekvı- és/vagy járóbeteg intézmények, közfinanszírozott mentési tevékenységet ellátó szervezetek, betegszállító szervezetek, háziorvosi szolgálatok, otthoni szakellátást nyújtó szolgáltatók pályázhatnak (KSH besorolás): 1) Költségvetési szervek: - Központilag felügyelt költségvetési szerv (312); - Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (322); 2) Nonprofit szervezetek: - Egyéb egyesület (529); - Önálló egyházi intézmény (552); - Egyéb egyházi szervezet (559); - Közalapítvány (561); - Egyéb alapítvány (569); - Közhasznú társaság átalakításával vagy alapítással július 1-je után létrejövı nonprofit gazdasági társaság (599 vagy 691); - Egyéb, jogi személyiségő nonprofit szervezet (599); 3) Vállalkozások: - Korlátolt felelısségő társaság (113); - Részvénytársaság (114); - Betéti társaság (212); - Vállalkozói igazolvánnyal rendelkezı egyéni vállalkozás (231); - Egyéb engedéllyel rendelkezı egyéni vállalkozás (232). Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag közfinanszírozott egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó tevékenység támogatható. A felsoroltakon kívül esı szervezet nem nyújthat be pályázatot. A fentiekben felsorolt szervezetek kizárólag saját nevükben nyújthatnak be pályázatot, az adott szervezet nevében a fenntartó intézmény (amennyiben releváns) nem pályázhat. A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttmőködési megállapodást kell kötni az útmutató mellékletét képezı megállapodás minta alapján. A konzorciumok maximum öt tagból állhatnak, a Pályázó konzorciumon belül minden tag Pályázónak minısül, ezért a támogathatóság feltételeit valamennyi konzorciumi tagnak önállóan is teljesítenie kell. 4

5 B2. Méret Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B3. Székhely Devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Közép-magyarországi régióban székhellyel valamint egészségügyi szolgáltatásra érvényes mőködési engedéllyel és OEP finanszírozási szerzıdéssel rendelkezı intézmény/szervezet/gazdasági társaság/egyéni vállalkozó, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Közép-magyarországi régióban telephellyel, fiókteleppel, valamint egészségügyi szolgáltatásra érvényes mőködési engedéllyel és OEP finanszírozási szerzıdéssel rendelkezı intézmény/szervezet/gazdasági társaság/egyéni vállalkozó pályázhat. A Közép-magyarországi régióban lévı székhelynek, telephelynek, fióktelepnek meg kell egyeznie a fejlesztés helyszínével. A képzı intézmény kiválasztása a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. Törvény szabályai szerint történik. B4. Iparág Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B5. Típus/karakter Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B6. Egyéb kizáró okok Adminisztratív feltételek: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, a. amely lejárt esedékességő köztartozással rendelkezik a köztartozás megfizetéséig valamint amely felszámolási eljárás, csıd-, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt áll; b. amely szervezetet az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll; 5

6 c. amely a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételérıl, hogy lejárt esedékességő, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998 (XII. 30.) Korm. rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintı módon - visszatartásra kerül; d. amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban elıírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; e. amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi elıírásoknak nem felel meg; f. amely mőködéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; g. amelyrıl hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; h. akivel szemben a közpénzekrıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll; 6

7 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA Célcsoport meghatározása: A képzéseken kizárólag a pályázatot benyújtani jogosult szervezet (illetve támogatásból részesülı konzorciumi partnerei) azon teljes vagy részmunkaidıs, illetve a pályázat benyújtásakor GYES-en és GYED-en lévı munkavállalói jogosultak részt venni, akiket a pályázó (illetve támogatásból részesülı konzorciumi partnerei) a támogatott képzés idıtartama alatt határozatlan idejő munkaviszonyról szóló szerzıdéssel foglalkoztat. A képzéseken részt vehet továbbá a pályázatot benyújtani jogosult szervezet nevében eljáró egyéni vagy társas vállalkozó (illetve támogatásból részesülı szervezet nevében eljáró egyéni vagy társas vállalkozó konzorciumi partnerei), aki az egyéni vagy társas vállalkozásban feladatát személyes közremőködıként látja el. A képzésben rész vehet bármely pályázó szervezetnél (illetve támogatásból részesülı konzorciumi partnereinél) munkaviszonyban lévı magyar állampolgárságú és nem magyar állampolgárságú természetes személy is, aki magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges. C1. Támogatható tevékenységek köre 1) Képzési díj támogatása: fekvı- és/vagy járóbeteg szakellátó intézmények számára hiányszakmák betöltése és szükséges hatáskörfejlesztés érdekében különösen, de nem kizárólag az alábbi, országosan hiányszakmának minısülı körben: szakdolgozói területen: onkológiai szakápoló, pszichiátriai szakápoló, rehabilitációs tevékenység terapeuta, hospice szakápoló, körzeti közösségi szakápoló, felnıtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló, gyermek aneszteziológai és intenzív szakápoló, mentıápoló, mőtéti asszisztens, radiográfus, képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens, geriátriai szakápoló szakorvosi területen ráépített illetve második szakvizsgaként: rehabilitáció, onkológia, geriátria, sürgısségi ellátás, patológia, pszichiátria háziorvosi szolgálatok, otthoni szakellátást nyújtó szolgáltatók számára közfinanszírozott mentési tevékenységet és/vagy betegszállítást végzık számára A pályázati kiírás keretein belül - egészségügyi szakképzés esetén: egészségügyi szakképzésre és felnıttképzésre akkreditált és felnıttképzési nyilvántartási tanúsítvánnyal rendelkezı képzıintézmény, - egyéb képzések esetén (beleértve az elismert, minısített elméleti továbbképzéseket, hatáskörbıvítésre felkészítı képzéseket) egészségügyi szakképzésre és/vagy felnıttképzésre akkreditált és felnıttképzési nyilvántartási tanúsítvánnyal rendelkezı képzıintézmény által nyújtott képzés vehetı igénybe. Az igénybe vett képzés kizárólag OKJ-s vagy akkreditált/ elismert, minısített képzés lehet. A képzés akkreditációs/minısítési tanúsítványát a pályázat mellékleteként kell benyújtani. 7

8 Igénybe vehetı képzéstípusok: Szakdolgozóknál: o o össz-órás (irányadó óraszám), OKJ-s szakképesítést adó képzések minimum 60 maximum 120 össz-órás hatáskörbıvítésre felkészítı képzések Szakorvosi területen: o o minimum 4 hónapos maximum 1 éves, hatáskörbıvítésre felkészítı képzések szakorvosi képesítést adó ráépített, vagy második felsıfokú szakirányú szakképzések A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet 1. számú mellékletében foglalt képzés A betegellátásban közvetlenül részt vevık vagy betegszállítást és/vagy mentési tevékenységet végzık számára minimum 40 maximum 120 össz-órás továbbképzések és egyéb kompetenciabıvítı képzési formák körébe tartozó képzések, illetve nem egészségügyi szakmai kompetenciabıvítési célú, az esélyegyenlıséget, kommunikációt és infokommunikációt elımozdító képzések. Az OKJ-s képzésekre megadott óraszám irányadó, idıtartamát tekintve azon OKJs szakképzés igénybe vétele támogatható, amely elvégzéséhez, a vizsga lebonyolításához, a bizonyítvány kiállításához együttesen elegendı a maximálisan 36 hónapos projektidıszak. A projekt célkitőzéseinek elérése érdekében a pályázó a képzési tevékenység lebonyolítására külsı, piaci szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat is igénybe vehet. Kizárólagosan belsı képzés(ek) lefolytatására csak a szakképzı hellyé minısített egészségügyi szolgáltatóként vagy felsıfokú szakirányú egészségügyi szakképzést végzı intézményként mőködı pályázó nyújthat be pályázatot. 2) Projekt megvalósításával összefüggı menedzsment biztosítása a C1.3 pontban foglaltak alapján. C1.1. Kötelezıen megvalósítandó tevékenységek, beszerzések Tájékoztatás, nyilvánosság A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektrıl és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthetı Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei címő dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A kedvezményezett a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei címő dokumentumban szereplı V. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani és a fentiekben hivatkozott Arculati Kézikönyvben szereplı C típusú hirdetıtáblát köteles elhelyezni és a projektzárást követıen fenntartani azt a projekt megvalósulásának helyszínén/helyszínein. 8

9 C1.2. Választható, bírálatnál elınyt jelentı kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. C1.3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban 1) Projektmenedzsmenttel szembeni elıírások minden projekt esetében: Konzorciumban megvalósuló projektek esetén a projektmenedzsmentet a konzorciumvezetınek (Pályázó 1) kell biztosítania. A projektmenedzsment tagok feladatukat teljes- és részmunkaidıben is elláthatják. 1.a Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások a Ft vagy a feletti támogatással megvalósuló projektek esetében: A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes idıtartama alatt egy (projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkezı projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, vagy közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony keretében. A projektmenedzsernek felsıfokú végzettséggel és szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie a menedzsment területén. A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a projektgazdának vállalnia kell egy pénzügyi vezetı alkalmazását is a projekt teljes idıtartama alatt munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében. A pénzügyi vezetınek szakirányú végzettséggel és szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. (Felhívjuk a projektgazda figyelmét, hogy a támogatások igénylése során a projekt elırehaladási jelentéseit, fizetési kérelmeket mérlegképes könyvelınek kell ellenjegyeznie!). 1.b Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások a Ft alatti támogatással megvalósuló projektek esetében: A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes idıtartama alatt egy (projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkezı projektmenedzsert biztosít. A projektmenedzser lehet munkaviszony, vagy közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony keretében alkalmazott személy, vagy maga az egyéni vagy társas vállalkozó. A projektmenedzsernek felsıfokú végzettséggel és szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie a menedzsment területén. A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a projektgazdának vállalnia kell egy pénzügyi vezetı biztosítását is a projekt teljes idıtartama alatt munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében. A pénzügyi vezetınek szakirányú végzettséggel és szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. (Felhívjuk a projektgazda figyelmét, hogy a támogatások igénylése során a projekt elırehaladási jelentéseit, fizetési kérelmeket mérlegképes könyvelınek kell ellenjegyeznie!). 9

10 2. Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások: A projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának idıpontjában hatályos közbeszerzési törvény (2003. évi CXXIX. törvény) szabályai szerint kell eljárni, a támogatási döntésrıl szóló értesítés kézhezvételét követıen kedvezményezett köteles a 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet szakaszaiban foglaltak szerint eljárni. C2. Nem támogatható tevékenységek köre Mindazon tevékenységek a nem támogatható tevékenységek körébe sorolandók (különösen beruházás, beruházási jellegő tevékenységek, kötelezı szinten tartó képzések, nyelvi képzés, a szervezetfejlesztést szolgáló vezetıi kompetencia, vezetıi képességek fejlesztése, stratégiai menedzsment képzése, tananyagfejlesztés stb.), melyek a támogatható tevékenységek közt nem szerepelnek, és a pályázati kiírás céljaihoz nem illeszkednek. C3. Elszámolható költségek köre Az alábbiakban felsorolt elszámolható költségek körének pénzügyi szemlélető, ESZA elszámolható költségek általános útmutató (7. sz. melléklet) szerinti kategorizálását a jelen pályázati felhívás 8. sz. mellékletét képezı költségvetési specifikáció és 9. sz. mellékletét képezı költségvetési tábla kitöltési útmutató melléklet részletezi. I. Célcsoport képzésével összefüggı költségek 1 a) képzés költsége (belsı képzés esetén a pályázó intézmény alkalmazásában álló oktatók arányosított bére, járulékai) Elméleti képzés díjának irányadó összege (melyek tartalmazzák az óradíjakat, béreket, járulékokat, bérleti díjakat): ezer forint/szakdolgozó - 50 ezer forint/hó/orvos - 50 ezer forint/hó/fıiskolai és egyetemi diplomás szakdolgozó Gyakorlati képzés személyi jellegő költségei (oktatók bére és járulékai) elszámolhatóak a kettıs finanszírozás tilalma mellett. A dologi költségek a gyakorlati képzıhellyel kötött, a már meglévı szerzıdésben foglaltak szerint a hallgatók arányában elszámolhatók. b) Étkezés kizárólag a 6 óra/nap vagy a feletti képzés esetén számolható el. A képzésben résztvevık számára az étkezés költségét a képzı intézménnyel kötött szerzıdésnek kell tartalmaznia. A szolgáltatási szerzıdésnek ki kell térnie az étkezés költségére, amely nem haladhatja meg az 1.500Ft/fı/nap (+ ÁFA) összeget c) képzéshez szükséges tankönyvek, jegyzetek díja, egyszeri vizsgadíj, bizonyítvány kiállítás igazolt díja, (nem elszámolható azonban a tananyagfejlesztés) d) szállás költsége max Ft/fı/éj (+ ÁFA) a képzésben résztvevık számára e) helyi, helyközi, igazolt utazási költség a képzésben résztvevık számára f) gyermekfelügyelet, hozzátartozó ápolásának jelenléti ívvel, számlával és nyilatkozattal igazolt költsége a képzés idıtartamára (max Ft+ÁFA/óra) 1 A megjelenített összegek a szakmai szervezetek tájékoztató jellegő honorlistái alapján kerültek meghatározásra 10

11 A szállás költsége legfeljebb a képzés hosszával összhangban számolható el (pl. egy 80 órás képzésre legfeljebb 10 napi szállás számolható el). A képzés ideje alatt útiköltség a képzıhely és a lakóhely (munkahely) között a képzés ideje alatt adómentesen elszámolható költség a évi CXVII. Törvény alapján. Az I/a pontban szereplı képzés költségének igazolására, amennyiben az meghaladja az irányadóként megadott összegeket, a pályázathoz 3, az adott régióban elérhetı, a pályázati útmutató feltételeinek megfelelı akkreditált képzıintézmény árajánlatát szükséges mellékelni. Amennyiben 3 ajánlat bekérése nem lehetséges, a pályázónak nyilatkoznia kell ennek tényérıl, indokáról, és ebben az esetben 1 árajánlat benyújtása is elegendı. Az akkreditált képzıintézmények árajánlatai közül azt az ajánlatot kell a pályázónak kiválasztania, amely alapján az adott képzésre vonatkozóan a legalacsonyabb az 1 fıre vetített képzési összköltség. A számítást be kell mutatni jelen pályázati útmutató 10. számú melléklet alkalmazásával. II. Egyéb szolgáltatások költsége Egyéb szolgáltatások: a) tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek: Minimum Ft, de maximum a projekt összköltségének 5%-a b) kötelezı biztosíték nyújtásával kapcsolatos költségek legfeljebb az igényelt támogatás 2%-áig számolhatóak el, (Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások között számolható el) c) közbeszerzési eljárások lebonyolításával összefüggı költségek. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggı (általános költség): d) bankköltség (kizárólag elkülönített bankszámlára vonatkozó számlanyitás, számlavezetés) legfeljebb havi Ft-ig számolható el, III. Projekt menedzsment költségei a) projektmenedzsment költség: legfeljebb a projekt összköltségének 12%-a - Projektmenedzser bérköltsége, járulékai, személyi jellegő költségei - Pénzügyi vezetı bérköltsége, járulékai, személyi jellegő költségei, megbízási díja, vállalkozói díja - Könyvelı bérköltsége, járulékai, személyi jellegő költségei, megbízási díja, vállalkozói díja - Egyéb projektszemélyzet bérköltsége, járulékai, személyi jellegő költségei, megbízási díja, vállalkozói díja Az elszámolható költségekre vonatkozó további elıírásokat a Humán Erıforrás Programok Irányító Hatósága (továbbiakban HEP IH) által kiadott ESZA Elszámolható költségek általános útmutató tartalmaz 7. sz. melléklet). Az ESZA Elszámolható költségek általános útmutató valamennyi, ESZA által finanszírozható tevékenység általános leírását tartalmazza, azonban jelen kiírás vonatkozásában kizárólag a fent felsorolt költségekre vonatkozó költségek a költségvetési specifikáció (8. melléklet) rendelkezései szerint vehetık figyelembe. 11

12 C4. Nem elszámolható költségek köre Mindazon költségek a nem elszámolható költségek közé tartoznak, melyek nem szerepelnek tételesen jelen pályázati útmutató C3 I-II. III. pontjában jelzett elszámolható költségek között, különösen: föld, telek, ingatlan vásárlás; új épületek építése; bútorok, eszközök, gépjármő beszerzése; hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; visszaigényelhetı adók; kamattartozás kiegyenlítés; lízing díjak; deviza/valuta átváltási jutalék veszteség; jutalékok és osztalék, profit kifizetés; épület felújítás, átalakítás, javítások bekerülési költségei; bírságok, kötbérek és perköltségek; könyvvizsgáló költsége; rezsiköltségek; anyagjellegő költségek; tartalék; helyettesítés költsége; ösztöndíj; projekt elıkészítés költsége; a pályázati kiírásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek. Jelen konstrukció esetében nincs lehetıség a strukturális alapok (ERFA, ESZA) egymás tevékenységi körébe tartozó tevékenységek finanszírozására. C5. Illeszkedési elıírás Jelen konstrukció keretében megvalósuló projekteknek illeszkedniük kell a évi CXXXII. Törvényben meghatározott egészségügyi ellátórendszeri fejlesztésekhez. A konstrukció keretében megvalósuló egészségügyi humánerıforrás fejlesztési projekteknek érvényre kell juttatni a pályázat megvalósulása során (célok, tevékenységek és eredmények stb.) a környezeti fenntarthatóság elvének érvényesítését, valamint az esélyegyenlıség megvalósítása érdekében olyan célokat és elvárt eredményeket kell megfogalmazniuk, amelyek hozzájárulnak a nemek közti esélyegyenlıség biztosításához, a roma kisebbséghez tartozók valamint a fogyatékkal élık helyzetének javításához. Jelen pályázatból finanszírozott képzés és a fenntartás ideje alatt foglalkoztatási célú uniós projektbıl azonos személy nem részesülhet támogatásban. C6. Projekt iparági korlátozása Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. C7. Projekt területi korlátozása Nem támogatható a konvergencia régiók területén megvalósuló fejlesztés. 12

13 C8. A projekt megkezdése A projekt a pályázat benyújtásának napjától saját felelısségre megkezdhetı. A projektkiválasztáshoz, illetve jóváhagyáshoz kapcsolódó határidıket a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM rendelet tartalmazza. A projekt végrehajtásával kapcsolatban felmerülı, igazolt költségek elszámolhatóságának kezdete a projekt megkezdésének Támogatói Okiratban rögzített idıpontja, ami nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtásának napja. C8.1. Megkezdettség Támogatás a pályázat benyújtását megelızıen megkezdett tevékenységhez nem igényelhetı, kivéve jelen pályázati kiírás keretében azon elutasított pályázatoknál, ahol a projektgazda az elutasított pályázatban képezni kívánt személyek képzését a benyújtást követıen saját felelısségre megkezdte és pályázatára ismételt benyújtás után támogatást kapott. A projekt megkezdésének minısül (például oktatás, tanácsadás, személyi jellegő kifizetések, tanúsíttatás, stb.) a megvalósításra megkötött elsı szerzıdés létrejöttének napja. A pályázó által aláírással elfogadott ajánlat szerzıdésnek minısül. A projekt megkezdésének legkorábbi idıpontja a pályázat benyújtásának napja, kivéve jelen pályázati kiírás keretében azon elutasított pályázatoknál, ahol a projektgazda az elutasított pályázatban képezni kívánt személy(ek) képzését saját felelısségre megkezdte. Ez utóbbi esetben a projekt megkezdésének legkorábbi idıpontja a jelen pályázati kiírás keretében elutasított pályázat benyújtásának napja. A projekt megkezdésénél figyelembe kell venni, hogy a projektre vonatkozó - végsı pénzügyi elszámolást tartalmazó zárójelentést legkésıbb a C9. pontban jelzett határidıig be kell nyújtani. A projekt keretében a képzést legkésıbb a támogatói okirat aláírását követı 3 hónapon belül meg kell kezdeni. C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végsı határideje A projekt megvalósítására annak megkezdésétıl számítva legfeljebb 36 hónap áll a pályázó rendelkezésére, de a projektek befejezésének idıpontja legkésıbb december 31. lehet. A projektzárás idıpontjáig a képzéseknek (vizsgát is beleértve) le kell zárulnia. A pályázó projekttel kapcsolatos végsı pénzügyi elszámolását tartalmazó záró projekt elırehaladási jelentés benyújtásának végsı határideje a szakmai tevékenységek teljesítését (projekt megvalósításának befejezését) követı 90. nap, de legkésıbb március

14 C10. Fenntartási kötelezettség Tanulmányi szerzıdéses feltételek: A képzési támogatásban részesülı intézménynek a projekt keretében kiképzett munkaerı vonatkozásában minimum 1 éves, de amennyiben a képzés hosszabb idejő, akkor minimum a képzés idıtartamával megegyezı idıtartamú továbbfoglalkoztatási kötelezettsége áll fenn. A képzési támogatásban részesülı intézmény a projekt keretében kiképzésre kerülı munkaerıvel kötendı, pályázati dokumentáció mellékletét képezı tanulmányi szerzıdésben köteles kikötni a munkaerı minimum 1 éves, de amennyiben a képzés hosszabb idejő, akkor minimum az azzal megegyezı idıtartamú további foglalkoztatását. A kötelezıen elıírt munkaviszonyban töltendı idı tartamába nem számít be a GYED, GYES illetve a három hónapot meghaladó fizetés nélküli szabadság. A továbbfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan illetve a fenntartási idıszakra támogatás nem igényelhetı. Dokumentumırzés: A projekttel kapcsolatos minden dokumentum elkülönített megırzését, nyilvántartását a Kedvezményezettnek valamint a támogatások lebonyolításában részt vevı szervezeteknek legalább december 31-ig biztosítaniuk kell. C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal nincs összhangban. Jelen kiírásra benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A pályázó több kiírásra is benyújthatja pályázatát, de több nyertes pályázat esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik pályázati forrást veszi igénybe. Jelen pályázat keretében elnyert támogatás más támogatással nem kombinálható. Egyéb, kiírás- specifikus korlátozások: Jelen pályázati kiírás keretében egy szervezet (akár fıpályázóként, akár konzorciumi partnerként vesz részt a megvalósításban) egy adott munkavállalójának csak egyfajta képzésben történı részvételére kaphat támogatást. Jelen konstrukció keretében egy természetes személy csak egy képzésben vehet részt. Egy szervezet (akár fıpályázóként, akár konzorciumi partnerként vesz részt a megvalósításban) jelen pályázati kiírás vonatkozásában kizárólag egy projektben részesülhet támogatásból. Újabb pályázat beadása abban az esetben lehetséges, amennyiben az elızı pályázata t. Jelen pályázati kiírás keretében nem támogatható olyan foglalkoztatottak képzése, akik az adott pályázónál nem kizárólag közfinanszírozott egészségügyi ellátás nyújtásában vesznek részt. 14

15 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK D1. Támogatás formája A pályázó mőködési támogatásának nem minısülı, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendı támogatás) részesül. D2. Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. D3. Támogatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhetı támogatás összege: legalább Ft, de legfeljebb Ft lehet. D4. Az önrész összetétele Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. D5. Egyéb pénzügyi eszközök Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. D6. Biztosítékok köre Biztosítéknyújtás tekintetében a programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenırzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII.23.) Kormányrendelet X. fejezetének ában foglaltak szerint kell eljárni. Felhívjuk figyelmüket, hogy a támogatási összeg ideértve az elıleget is elsı folyósítása csak akkor engedélyezhetı, ha a biztosítékok Támogatói Okiratban foglaltak szerint rendelkezésre állnak. 15

16 D7. Elıleg igénylése Minden kedvezményezett jogszabályi kivételtıl eltekintve a támogatói okirat kézhezvételét követıen, elılegigénylési dokumentum benyújtása mellett jogosult a támogatási összeg 35%-ának erejéig elılegre a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint. Az elıleget a Közremőködı Szervezet az elılegigénylési dokumentum kézhezvételétıl számított 15 napon belül folyósítja a Kedvezményezett részére. Amennyiben a kedvezményezett nem kíván elıleget igénybe venni, arról az elılegigénylési dokumentumon keresztül kell lemondania. Az elıleg több részletben történı folyósítása nem lehetséges, az elıleg teljes összegének igénylésére egyszeri alkalommal van lehetıség, melynek folyósítására a támogatás kifizetésére vonatkozó feltételek teljesülése esetén kerül sor. Az elılegigénylési dokumentumot, a támogatás kifizetéséhez szükséges dokumentumokkal együtt a kedvezményezettnek a KSZ-hez (a támogatói okirat kézhezvételét követıen haladéktalanul) kell eljuttatnia. Amennyiben a Kedvezményezett részére elıleg került folyósításra és a köztes kifizetés összege (a köztes kifizetés nem tartalmazza a kifizetett elıleg összegét) eléri a megítélt támogatás összegének 60%-át, azt követıen az elszámolásra benyújtott és jóváhagyott tételek elıleg terhére kerülnek elszámolásra, az elıleg összegének erejéig. Az elıleg teljes összegének elszámolását követıen a további elszámolásra benyújtott számlák alapján igényelt és jóváhagyott támogatás kifizetésre kerül. A további támogatást, mint idıközi fizetést a támogató a ténylegesen felmerült, elszámolható költségekhez igazodva teljesíti. A kedvezményezett idıközi fizetési kérelméhez mellékelni kell a ténylegesen felmerült költségeket igazoló számlát és/vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen igazoló dokumentumot, valamint a követelés kiegyenlítésrıl szóló bizonylat másolatát. D8. Egyéb feltételek A pályázat nem eredményezhet nyereséget a kedvezményezett számára, ezért a rendelkezésre bocsátott támogatási összeg után keletkezı kamatbevételét, esetleges árfolyamnyereségét, valamint a projekt végrehajtása során keletkezett egyéb bevételeit kizárólagosan a projekt céljaival összhangban, a szerzıdés megszőntét megelızıen, a projekt megvalósításával szoros összefüggésben felmerülı, a projekt költségvetésén kívüli kiadásai kiegyenlítésére fordíthatja, és ezekrıl köteles elszámolni. Bevételnek tekintendı mindenféle ellenszolgáltatás összege, bármilyen jogcímen érkezzen a kedvezményezetthez. A jövedelem a nettó bevétel (bevétel csökkentve a mőködési kiadással). Nem tartozik a bevételek közé: kötbér a közbeszerzési dokumentumok eladásából származó bevétel (amennyiben a dokumentáció ellenértéke megfelel a évi CXXIX törvény 54. (5) bekezdésében leírtaknak). 16

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/A/09/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP 5.5.7/08/1

Részletesebben

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett A Komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése című tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.8/08/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.2.0/A A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP 3.2.12-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/B/12/2

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Operatív Program Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 Konvergencia

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő pályázat

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása c.

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA - Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak

Részletesebben