Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 VÉDELEMBE VÉTEL A gyámhatóság a gyermek védelembe vételét rendeli el: - ha a Gyermekjóléti Szolgálat nem tud segíteni az alapellátásban történő gondozás során, - ha a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét a család nem akarja elfogadni, DE feltételezhető, hogy a gyermek fejlődése a családi környezetben biztosítható. Kötelező megindítani a védelembe vételi eljárást a Gyermekjóléti szolgálat és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv 17. (2) bekezdésében felsoroltak jelzésére. A Gyermekjóléti Szolgálat javaslatában - nyilatkozik az alapellátás eredménytelenségének okáról, - a szülő együttműködési készségéről, - adatlapot, KT-t, gondozási tervet küld, - véleményt ad a veszélyeztetettség okáról, - kirendelendő családgondozó személyére javaslatot tesz, - javaslatot tesz a jegyzői intézkedés mikéntjére. Az eljárás menete: 1) Tárgyalás keretében: - szülő, gyermek, gondozó meghallgatása, cselekvőképtelen gyermeké is, ha ítélőképessége birtokában van, 2) Iratok áttanulmányozása 3) Határozathozatal - az eljárás megszüntetéséről, ha a tárgyalás során a szülő és a gyermek nyilatkozatában elfogadja a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét, - védelembe vételről, ennek keretében: a) családgondozót kell kirendelni és felhívni őt az egyéni gondozási-nevelési terv 15 napon belüli gyermekkel és a szülővel együtt elkészítésére, b) gyermekintézmény igénybevétele (óvoda, iskola) c) orvosi vizsgálat (terápia kezdeményezése, ha a szülő vagy a gyermek szenvedélybeteg) d) illetékes szerveket bevonja annak érdekében, hogy a gyermek egészségét veszélyeztető körülmények megszűnjenek, e) magatartási szabályok megállapítása a gyermek számára, f) a szülő figyelmeztetése a helytelen életvezetése következményeire és felszólítása annak megváltoztatására, g) a felülvizsgálat idejének meghatározása. 4) Határidőbe tenni a határozatban foglalt időre. A védelembe vétel felülvizsgálatát kezdeményezheti: - kirendelt családgondozó, - gyermek, - szülő vagy más törvényes képviselő, - hivatalból (ha a határidő letelt)

2 Az eljárás menete: 1) Meghallgatás tárgyalás keretében, 2) Az írásban készült Gyermekjóléti Szolgálat jelentésének áttanulmányozása, 3) Határozathozatal. A határozat lehet: - megszüntető, ha a családgondozás a) eredménytelen volt, b) eredményes volt, a védelembe vétel és a veszélyeztetési okok megszűntek, c) a gyermek nagykorúvá vált. - védelembe vételt fenntartó: a) meg kell határozni a következő felülvizsgálat idejét, b) a Gyermekjóléti Szolgálat által elkészítendő gondozási terv határidejét, c) ha szükséges újabb kötelezéseket a szülő(k) számára. Fontos, hogy ha időközben megváltozik a jegyző illetékessége, a családgondozót határozattal kell felmenteni és át kell tenni az illetékessé vált jegyzőhöz az iratokat, aki soron kívül megvizsgálja a védelembe vétel fenntartásának szükségességét. A családgondozót fel kell menteni - ha alkalmatlan, - ha fontos okból ezt a családgondozó kéri, - utólag olyan akadály keletkezik, amely miatt nem tudja ellátni a feladatát. - ha a jegyző illetékessége megszűnik A családgondozót el kell mozdítani: - ha kötelezettségét nagymértékben elhanyagolja, - ha jogaival súlyosan visszaél. Az eljárás jogi alapjai: évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17 (2) bekezdés, /1997.(IX.10.)Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról , kiskorú ügyfél esetén soron kívül Az ügyintézés helye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. fszt. 23. szoba (Tel.: ) Ügyfélfogadási idő: hétfőn óráig és szerda 8-16 óráig

3 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg annak a gyermeket nevelő családnak, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum legkisebb összegének 125%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő, tartósan beteg gyermeket nevelő szülő, valamint nagykorú gyermek esetében pedig a nyugdíjminimum 135%-át január 1-jétől a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultág megállapításának jövedelemhatárai: - családban élők esetében ,-Ft - gyermekét egyedül nevelő szülő, tartósan beteg gyermeket nevelő szülő, valamint nagykorú gyermek esetében ,-Ft A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyonára is. Vagyon alatt hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek az egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban - külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy - együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanok áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű. A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző három hónap havi átlagát kell figyelembe venni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető. A kérelemhez szükséges dokumentumok: - kérelmi nyomtatvány, - személyi igazolvány, lakcím igazolvány, - 3 havi nettó átlagkeresetről, illetve minden más egyéb jövedelemről (munkabér, családi pótlék, GYES, gyermektartásdíj, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás, alkalmi munka stb.) szóló igazolás, nyilatkozat, - őstermelő esetén az őstermelői igazolvány betétlapjának másolata, - külön élő szülők esetén a gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozat, - a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos nagykorú gyermek esetén egészségi állapotára vonatkozó igazolás, - középfokú oktatási intézményben, főiskolán, egyetemen tanuló gyermek iskolalátogatási igazolása. A kérelem beadásakor ki kell tölteni a vagyonnyilatkozatot. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása jogosít: - a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, - az egyszeri támogatásnak, valamint - az egyéb kedvezményeknek (pl. tankönyvtámogatásnak) az igénybevételére. Az eljárás indulhat az ügyfél kérelmére, hivatalból, intézmény jelzésére. Az eljárás jogi alapja:

4 évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, - 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról, - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről. Kérelmi nyomtatvány: beszerezhető az ügyfélszolgálati irodán (kedd kivételével) mindennap: 8-15 :30-ig

5 RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS Hatáskörrel rendelkezik: Dorog Város Képviselő-testületének átruházott hatáskörében az Egészségügyi és Szociális Bizottság Jogorvoslatot Dorog Város Képviselő-testülete gyakorolja. Eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban, formanyomtatványon évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 21. (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti (a továbbiakban: rendkívüli támogatás), ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (2) Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott szervnél terjeszti elő. Ügymenet leírása: Igénybe veheti, akinek lakcíme Dorog város területén van. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság fennáll, ha a gyermeket nevelő család rendkívüli élethelyzetbe kerül. A bizottság a támogatás megállapításáról határozattal dönt. A támogatás összege: Családonként Ft. A megállapított támogatás a postai úton kerül kifizetésre. Ügyintézéshez szükséges mellékletek: a család nettó jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások mindennemű rendszeres jövedelemről és rendszeres pénzellátásairól a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapról, gyermekek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata, iskolalátogatási bizonyítvány (14év kor felett), egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat, válásról, gyermekelhelyezésről bírói végzés, tartásdíj megállapításáról szóló dokumentum tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya. Eljárási illeték: Nincs Vonatkozó jogszabályok: évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról, Dorog Város Önkormányzatának 22/2005.(V. 27.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. Eljáró hatóság: Képviselő-testület átruházott hatáskörében az Egészségügyi és Szociális Bizottság Kérelmi nyomtatvány: beszerezhető az ügyfélszolgálati irodán (kedd kivételével) mindennap: 8-15 :30-ig

6 KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS Jogszabályi háttér: - A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény 20/B. - A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/A. - 68/E. Jegyzői hatáskör Jogosultság feltételei: - az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki 1. a gyermek tartására köteles, és 2. nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. Az igénylés feltételei: - a kérelem benyújtása - a kérelem mellékletei: 1. igazolás a nyugellátás, baleseti nyugellátás, nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátás, időskorúak járadékának folyósításáról, 2. gyámrendelő határozat fénymásolata, 3. kérelmező tartási kötelezettségének vizsgálata. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 %-a (2008. évben: 6270,-Ft).

7 TELJES HATÁLYÚ APAI ELISMERÉS Az eljárás jogi alapja: Csjt. 36. a) pont és 37., Gyvt (1) bek. a) pont és 111. a) pont, Gyer ok Hatáskör: - Városi gyámhivatal - Anyakönyvvezető - Jegyző - Bíróság - Magyar külképviseleti hatóság - Közjegyző Illetékesség: - Anya lakóhelye - A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot bármely jegyző vagy gyámhivatal felveheti, utána egy példányt át kell tenni az illetékes gyámhivatalhoz, ill. anyakönyvvezetőhöz. Eljárás megindítására jogosult: -Városi Gyámhivatal (hivatalból) -Anya (vagy más törvényes képviselő) -A gyermeket elismerni szándékozó férfi -14. életévét betöltött gyermek -Anyakönyvvezető Nyilatkozattétel ideje: -Gyermek születése előtt - fogamzási idő kezdetétől -Gyermek születése után -Képzelt apa bejegyzését követően is sor kerülhet teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére (a képzelt apa bejegyzését elrendelő határozatot ez a nyilatkozat hatályon kívül helyezi) A nyilatkozatot csak személyesen lehet megtenni. Eljárás menete: Önkéntes megjelenés esetén 1. Annak vizsgálata, hogy nem kell-e más férfit a gyermek apjának tekinteni (pl. a gyermek apjának kell tekinteni: akinek az anyával fennálló házassága van, ill. akivel az anya a gyermek születését megelőző 300 napon belül házasságban volt). 2. A nyilatkozó apa és a gyermek között legalább 16 év különbség van-e? 3. Méhmagzat esetén szakorvosi bizonyítvány. 4. A nyilatkozattévők nagykorúak-e? 5. Ha az elismerő apa kiskorú: törvényes képviselőjének hozzájárulása is kell - városi gyámhivatal pótolhatja. 6. Méhmagzat elismerésénél, ha az anya kiskorú, a méhmagzat részére gondnokot kell rendelni (az anya lakóhelye szerint illetékes városi gyámhivatal részéről). 7. Apai elismerő nyilatkozatról jegyzőkönyv felvétele. 8. A jegyzőkönyvnek a gyermek születési helye szerint illetékes anyakönyvvezetőhöz való megküldése. Hivatalból történő eljárás esetén: -Az anyakönyvvezető értesíti a jegyzőt az apai adatok nélkül anyakönyvezett gyermek születéséről -a jegyző értesíti az anyát arról, hogy bármely jegyző, vagy gyámhivatal felveheti a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot 7. A jegyző átteszi az illetékes városi gyámhivatalhoz az iratokat, ha: -30 napon belül nem kerül sor apai elismerő nyilatkozat felvételére -a hozzájáruló nyilatkozatot pótolni kell; -a méhmagzat részére gondnokot kell rendelni;

8 -a gyermeknek gyámot kell rendelni, mert az anya kiskorú., Anyakönyvvezető - Bőhm Ágnes, és Gyámhivatali ügyintézők (Grósz Judit és Boglárné Tillmann Erzsébet)

9 ÜGYGONDNOK KIRENDELÉS Az olyan ügyfél részére, aki ismeretlen helyen tartózkodik, vagy nem tud az ügyben önállóan eljárni ha nincs törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja ügygondnokot kell kirendelni. A jegyzői gyámhatóság ügygondnokot rendel ki: - ha erre az előtte folyó eljárás során szükség van, - ha államigazgatási szerv kéri. A kirendelés esetei: - az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, - ügyei vitelében akadályozva van, - nincs törvényes képviselője vagy meghatalmazottja. Leggyakoribb előfordulási esetei: - kézbesítésre, - lakcím-érvénytelenítésre. Az ügygondnok a városi gyámhivatal engedélye nélkül: - pénzt vagy dolgot nem vehet át, - egyezséget nem köthet, - vitás jogot nem ismerhet el, - jogról nem mondhat le. Fentiek alól kivételt képezhet, ha ezzel az általa képviselt személyt nyilvánvaló károsodástól óvja meg. Az eljárás menete: 1) Kérelemre, bejelentésre, hivatalból 2) Határozathozatal (benne, hogy a kirendelés milyen ügy képviseletére irányul). 3) Határidőbe tenni. 4) Jelentést követően felmentés, munkadíj megállapítása Az eljárás jogi alapjai: évi CLX. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 40. (5) bekezdés - 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 137.

10 ESETI GONDNOK KIRENDELÉS Az eljárás jogi alapja: Ptk , Ptké , Gyer. 132., (1) bek. c) pont, (2), (3) bek. a) pont, 133. c)- e) pont és bek. Hatáskör: JEGYZŐ hatásköre - ha erre az előtte folyó eljárás során van szükség - ha államigazgatási szerv, bíróság, más eljáró szerv vagy személy kéri. Illetékesség: Gyvt (9) bek.: az a települési önkormányzat jegyzője, illetve az a gyámhivatal illetékes, amelynek területén a gondnok működésére szükség van. - A kirendelt eseti gondnok csak a kirendelő határozatban megjelölt ügyben jogosult a törvényes képviseletet ellátni. A törvényes képviselő (szülő, gyám, gondnok) képviseleti jogköre nem terjed ki azon ügyek ellátására amelyre az eseti gondnok kirendelése szól. Kirendelés alapja: - sürgősen kell intézkedni és nincs törvényes képviselő vagy - távollevő jogainak megóvására van szükség Kirendelés esetei: Gyermek, gondnokolt részére, HA a szülő (gyám) vagy a gondnok a törvényes képviseletet nem tudja ellátni - jogszabály által történő kizárás miatt, (pl. családi joggálás megállapítása iránti ügyben a szülő nem képviselheti gyermekét) - gyámhatóság rendelkezése folytán, - érdekellentét fennállása esetén, - más tényleges akadály miatt. Gyermek, gondnokolt részére, HA - sürgősen kell intézkedni és nincs törvényes képviselője, - a törvényes képviselő ismeretlen helyen tartózkodik vagy ügyei vitelében akadályozva van. Cselekvőképes személy részére, ha - ismeretlen helyen tartózkodik, vagy ismert helyen tartózkodik, de visszatérésében gátolva van, - körülményei ügyei vitelében akadályozzák. Eljárás megindítására jogosult: - Bármely érdekelt és - Bármely hatóság - Hivatalból A szülőnek, gyámnak, gondnoknak haladéktalanul be kell jelentenie, ha akár jogszabály vagy városi gyámhivatal rendelkezése folytán, akár tényleges akadály miatt nem járhat el. Eljárás menete: 1. kérelem, vagy a szükségesség hivatalból való észlelése 2. szükségességet megalapozó irat, (ismeretlen helyen való távollétet igazoló irat, különös szakértelem szükségességét megalapozó irat stb.), körülmény vizsgálata 3. Határozathozatal Eseti gondnokként lehetőleg ügyvédet kell kirendelni, kivéve a Gyvt. 89. (1) bekezdését.

11 FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓK TÁMOGATÁSA Dorog Város Képviselő-testülete támogatást biztosít a szociálisan rászoruló felsőoktatásban tanuló nappali tagozatos tanulók számára. Hatáskör: Dorog Város Képviselő-testülete Támogatásban részesülhet az a Dorog városában állandó lakóhellyel rendelkező tanuló, aki a.) a felsőoktatási intézményben eltöltött legalább egy sikeres félévet igazol, b.) igazoltan beiratkozott a következő félévre, c.) akinek tanulmányi átlaga legalább jó (3,51), d.) akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. (2008-ban: ,- Ft/fő) A pályázatot a Képviselő-testület tárgyév május 31-ig meghirdeti. A pályázat benyújtásának határideje szeptember 30. Az elbírálás a Képviselő-testület október havi rendes ülésén történik. A támogatás a tanév első félévére egy összegben, november hónapban kerül kifizetésre. A támogatás odaítélése az éves költségvetésben meghatározott előirányzat erejéig történik. A támogatás összege 7.000,- Ft/fő/hó. A felsőoktatásban első évfolyamot megkezdett - első sikeres félévet lezárt - tanulók esetében a pályázat benyújtás határideje március 16. (mely megegyezik a felülvizsgálat időpontjával). A támogatásban részesülők jogosultságát a Képviselő-testület minden év áprilisában felülvizsgálja. A felülvizsgálathoz szükséges dokumentumokat (a következő félévre történő beiratkozásról, a tanulmányi átlagról, illetve az egy főre jutó nettó jövedelemről) március 16-ig kell benyújtani. A tanév második félévére a támogatás május hónapban kerül kifizetésre. A támogatás elvonásra kerül, ha a felülvizsgálat során megállapítható, hogy a.) a tanuló tanulmányi átlaga a 3,51-ot nem éri el, vagy b.) a tanuló a következő félévre történő beiratkozást nem igazolja, vagy c.) a család 1 főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át meghaladja. Eljáró hatóság: Képviselő-testület Kérelmi nyomtatvány: beszerezhető az ügyfélszolgálati irodán (kedd kivételével) mindennap: 8-15 :30-ig

A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK

A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK - Teljes hatályú apai elismerés - Hatósági intézkedésre irányuló kezdeményezés - Eseti

Részletesebben

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj S Z O C I Á L I S I R O D A Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Fajtái: - súlyosan fogyatékos

Részletesebben

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek Hatósági Osztály Szociális Ügyek Az Önkormányzat által folyósított támogatással kapcsolatos feladatok: - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálásra

Részletesebben

A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007.(I. 24.), 17/2008.(IX.16.), 25/2008.(XII.19.), 13/2009.(VIII.134.), 28/2009.(XII.18.) rendeletével módosított 8/2006.(II.28.) rendelete A GYERMEKEK

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.,

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a gyámügyi

Részletesebben

14/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

14/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályairól

a gyermekvédelem helyi szabályairól BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (XII.01.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Biri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004.(IV.22.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

9/2009.(IV.22.) sz. rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

9/2009.(IV.22.) sz. rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalalövő Város Önkormányzata 9/2009.(IV.22.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

II. Hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának alakulása 2012-ben:

II. Hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának alakulása 2012-ben: GYÁMHATÓSÁGI B E S Z Á M O L Ó a 2013. március 25-én tartandó gyermekvédelmi tanácskozásra Abádszalók város közigazgatási területén a gyámhatósági feladatokat, valamint a szociális igazgatás rész területével

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja, alapelvei

I. fejezet. A rendelet célja, alapelvei Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (XII. 27.) KT rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Biharnagybajom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

12/2006.(IV.27.) sz. rendelet A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

12/2006.(IV.27.) sz. rendelet A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 12/2006.(IV.27.) sz. rendelet A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról A családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi CXXVI. törvény 15. (1) bekezdésének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1.

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1. Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzata. Képviselőtestületének. 15/2004. (V. 1.) számú. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Előszállás Nagyközség Önkormányzata. Képviselőtestületének. 15/2004. (V. 1.) számú. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2004. (V. 1.) számú rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (egységes szerkezetben) Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Vác Város

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

a) siófoki szervezeti egység: Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Nagyberény, Nyim, Ságvár, Siófok, Siójut, Som, Zamárdi.

a) siófoki szervezeti egység: Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Nagyberény, Nyim, Ságvár, Siófok, Siójut, Som, Zamárdi. Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Járási Gyámhivatala 8600 Siófok, Fő tér 1. telefon: 84/504-122, fax: 84/504-130 e-mail: hivatal@siofok.gov.hu A Járási Gyámhivatal a siófoki és balatonföldvári

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben