Hidraulikus munkahenger hegesztett kivitelben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hidraulikus munkahenger hegesztett kivitelben"

Átírás

1

2 Hidraulikus munkahenger hegesztett kivitelben Dugattyúrúd 2. Hengerfej 3. Hengercsõ 4. Beömlõnyílás 5. Dugattyú 6. Hengervég 7. Rúdtömítés készlet 8. Dugattyútömítés készlet EHH1 üzemi nyomás 160 bar

3 3 A Jankovits Hid ra u li ka Kft. kö zel 20 éve gyárt hid ra u li kus mun ka hen ge re ket, kü lön fé le ipa ri al kal - ma zá sok hoz. Ezen mun ka hen ge rek több sé gé nek szerv íze lé sét is cé günk vég zi, ez ál tal lehet ségünk van új ra és új ra fe lül vizs gál ni az al kal ma zott konst ruk ci ót és amen nyi ben szük sé ges korsz erû - sítéseket, vál toz ta tá so kat vég re haj ta ni. En nek ered mé nye ként si ke rült ki ala kí ta ni egy olyan alap mun ka hen gert, amit nagy meg bíz ha tó ság ság, ma gas élet tar tam jel le mez. Olyan tö mí tés rend sze - re ket al kal ma zunk, ame lyek ké pe sek hos szú tá von biz to sí ta ni a szi vár gás men tes sé get, ez ál tal ala - csony a kör nye zet ter he lé sük. Je len ka ta ló gus ban egy szerû he gesz tett ki vi telû mun ka hen ger ta lál ha tó egy szerû al kal ma zá sok ra. Fõbb mûsza ki jellemzõk: Ma xi má lis üze mi nyo más: 160 bar Pró ba nyo más: 240 bar Nyo mó fo lya dék: ás vány olaj DIN (HL, HLP) víz-g lykol (HFC) kor lá to zot tan Nyo mó fo lya dék üze mi hõmérsék let: -20 C-tól 60 C-ig Ma xi má lis du gat tyú se bes ség: 0,5 m/s Vég át vé tel: nyo más pró ba ered mé nye jegyzkönyvben rög zít ve Ter mé sze te sen lehet õség van ar ra, hogy a ka ta ló gus ban nem szere plõ, egye di, ill. más szab vány sze rin ti mun ka hen ge re ket is gyárt sunk. Ezek re pél dát ta lál hat nak je len ka ta ló gus vé gén, va la mint, ha el lá to gat nak www. jankovit shidrauli ka.hu hon lap ra. Re mél jük, Önt is mi ha ma rabb ked ves megren delõink kö zött üd vö zöl het jük. Jó mun kát kí vá nunk: Jankovits Hid ra u li ka Kft. Gyõr, de cem ber

4 4 Tartalomjegyzék 1, Rendelési kód felépítése , Felfogatások , Átmérõ, erõ, felület , Beépítési méretek FN (Felfogatás nélküli alapkivitel) GC (Gömbcsuklós felfogatás) EP (Elöl peremes felfogatás) LC (lengõcsapos felfogatás) , Rúdfej , Lengõcsap bak , Dugattyúrúd anyagkiválasztás , Tömítésrendszerek Rúdtömítés Dugattyútömítés rendszer (H, I) Dugattyútömítés rendszer (K, L) , Lökethossz, kihajlás Lökethossz Kihajlás

5 5 1, Rendelési kód felépítése E H H G C G 1 1 N G H X A számok jelentése Típus 5 6 Sorozatszám 7 8 Felfogatás G C gömbcsuklós E P elöl peremes L C lengcsapos F N felfogatás nélkül Dugattyú átmérõ Dugattyúrúd átmérõ Lökethossz 19 Beömlés becsatlakozás G Csõmenet ISO 228/12 szerint M Metrikus menet O Egyéb a katalógusban nem szereplõ méret és kivitel becsatlakozás Beömlések helyzete rúd felõli nézet Hengerfej Hengervég Dugattyúrúd kivitel N Nemesített és keménykrómozott E Indukciósan edzett és keménykrómozott 23 Rúdvégi menet K Külsõ menet B Belsõ menetes O Egyéb a katalógusban nem szereplõ méretû és kivitelû menet 24 Tömítés kivitel Ásványi olaj HL, HLP és HFA alkalmazásra K kompakt dugattyú tömítéssel H horonygyûrûs dugattyútömítéssel HFC (víz-glikol) alkalmazásra L kompakt dugattyú tömítéssel I horonygyûrûs dugattyútömítéssel 25 Egyéb opció Akkor kérjük megadni, ha O-val jelzett opciót választ

6 6 2, Felfogatások FN Felfogatás nélkül GC Gömbcsuklós EP Elöl peremes LC Lengõcsapos

7 7 3, Átmérõ, erõ, felület A meg fe le lõ mé re tû mun ka hen gert a nyo más és a ter he lés függ vé nyé ben le het ki vá lasz ta ni. Az aláb bi ak ban eh hez adunk se gít sé get. A táb lá zat a leg fon to sabb ada to kat tar tal maz za, úgy mint a du gat tyú-, du gat tyú rúd-, és gyû rû át mé rõk höz tar to zó fe lü le tek, ill. 160 bar nyo más nál el ér he tõ ma xi má lis erõ. A táb lá zat alatt ma gya rá zó áb rák van nak, majd há rom di ag ram, amik nek se gít - sé gé vel bar nyo más tar to mány ban le het meg ha tá roz ni a fe lü le tek hez tar to zó erõt. Átmérõk, felületek, erõk Dugattyú Rúd Felület Felület Erõ 160 bar nyomásnál arány Dugattyú Rúd Gyûrû Nyomó Diff. Húzó ØDA ØMM. A 1 A 2 A 3 F 1 F 2 F 3 mm mm A1/A3 cm 2 cm 2 cm 2 kn kn kn ,46 19,63 6,16 13,48 31,42 9,85 21, ,45 31,17 9,62 21,55 49,88 15,39 34, ,46 50,27 15,90 34,36 80,42 25,45 54, ,43 78,54 23,76 54,78 125,66 38,01 87, ,46 122,72 38,48 84, ,35 61,58 134, ,48 153,94 50,27 103,67 246,30 80,42 165, ,46 201,06 63,62 137,44 321,70 101,79 219, ,43 314,16 95,03 219,13 502,65 152,05 350,60

8 8 Átmérõ, erõ, felület diagramjai

9 9 4, Beépítési méretek 4.1 FN (Felfogatás nélküli alapkivitel) ØDA ØMM KK A ZB D W Y PJ EE EE X1 NV M16x1, G3/8" M16x1, M28x1, G1/2" M22x1, M35x1, G1/2" M22x1, M45x1, G3/4" M27x M58x1, G3/4" M27x2 90, M65x1, G1" M33x M80x G1" M33x M110x G1" M33x

10 GC (Gömbcsuklós felfogatás) ØDA ØMM KK A ZB D W Y PJ EE EE X1 NV M16x1, G3/8" M16x1, M28x1, G1/2" M22x1, M35x1, G1/2" M22x1, M45x1, G3/4" M27x M58x1, G3/4" M27x2 90, M65x1, G1" M33x M80x G1" M33x M110x G1" M33x ØDA ØMM CX LT S1 S2 XO ØMS a

11 EP (Elöl peremes felfogatás) ØDA ØMM KK A ZB D Y PJ EE EE X1 NV M16x1, G3/8" M16x1, M28x1, G1/2" M22x1, M35x1, G1/2" M22x1, M45x1, G3/4" M27x M58x1, G3/4" M27x2 90, M65x1, G1" M33x M80x G1" M33x M110x G1" M33x ØDA ØMM B FC UC FB WC VD NF , , Ø125 mm-tõl 8 db furat

12 LC (lengõcsapos felfogatás) ØDA ØMM KK A ZB D W Y PJ EE EE X1 NV M16x1, G3/8" M16x1, M28x1, G1/2" M22x1, M35x1, G1/2" M22x1, M45x1, G3/4" M27x M58x1, G3/4" M27x2 90, M65x1, G1" M33x M80x G1" M33x M110x G1" M33x ØDA ØMM BD TL TM TD UV R XVmin. XVmax LH LH LH , LH , LH LH LH LH

13 13 5, Rúdfej Megnevezés ØDA Méretek (mm) d D4 S S1 L l L1 D1 D2 GRF25U , GRF35U , GRF40U GRF50U GRF60U , GRF70U , GRF80U , GRF100U , Terhelés Megnevezés ØDA KK LF D3 S2 Súly kg (kn) GRF25U 50 M16x1, ,45 GRF35U 63 M28x1, ,22 GRF40U 80 M35x1, ,09 GRF50U 100 M45x1, ,66 GRF60U 125 M58x1, ,17 GRF70U 140 M65x1, ,32 GRF80U 160 M80x ,75 GRF100U 200 M110x ,54 Dinamikus Statikus

14 14 6, Lengõcsap bak Meg - nevezés Méretek (mm) ØDA D1 A3 H1 H2 H3 D3 R1 R2 TB FB TA TC L1 H7 Js12 H13 N9 0 Js14 max Js14 +0,3 LCB25E ,5 25 5, ,5 2,11 LCB32E ,5 25 5, ,54 LCB40E , ,5 7,3 LCB50E , ,5 13,4 LCB63E , ,08 LCB70E , LCB80E , ,5 52,24 LCB100E , ,5 - Súly (kg)

15 15 7, Dugattyúrúd anyagkiválasztás Munkahengereinket kétféle keménykrómozott rúddal szállítjuk, az alábbi mûszaki paraméterekkel Rendelési kód: N E Anyagminõség: Szakitószilárdság: Rm [N/mm 2 ] 17MnV6 keménykrómozott, nemesített Ø80 mm, Ø>80mm, MnVS6 keménykrómozott, nemesített indukciósan edzett Folyáshatár: ReH min. [N/mm 2 ] A keménység mélysége 400 HV esetén [mm] Min. felületi keménység, HRC min. Felhasználási terület Ø80 mm, 520 Ø>80mm, 440 általános rendeltetés, jól hegeszthetõ 580 1,0-3,0-55 magas szilárdsági és szívóssági követelmények, nagy kopásállóság, külsõ ütésveszély

16 16 8, Tö mí tés rend sze rek Mun ka hen ge re ink hez nor mál ás vány olaj és víz-g lykol al kal ma zás hoz kí ná lunk tö mí té se ket két fé le du gat tyú tö mí tés rend szer rel, az aláb bi ak alap ján. 8.1 Rúd tö mí tés rend szer A rúd tö mí tés rend szer be pat tint ha tó szenny le hú zó ból, támasztó gyûrûvel ki egé szí tett horony gyûrûs rúdtömítés bõl áll, ahol a ve ze tést POM-mal, vagy PTFE-vel fel hor dott li ne á ris sik ló csap ágy lát ja el. A hen ger fej és a hengercsõ kö zöt ti tö mí tett sé get NBR O-gyûrû és PTFE támasztó gyûrû lát ja el. HL és HLP fo lya dék kal tör ténõ al kal ma zás ese té ben a szenny le hú zó és a rúd tö mí tés anya ga po li - u re tán, a támasztó gyûrûké POM, ill. PTFE, az Ogyûrû NBR 70 Shore A anya gú. Víz-g lykol al kal - ma zás ese tén a szenny le hú zó és a rúd tö mí tés anya ga HNBR. 8.2 Du gat tyú tö mí tés rend szer (H, I) Ab ban az eset ben ajánl juk, ahol fon tos a belsõ olaj te rek kö zöt ti csepp men tes zá rás és hos szabb ide ig kell a mun ka hen gert adott po zí ci ó ban tar ta ni. HL és HLP fo lya dék kal tör ténõ al kal ma zás ese té ben a du gat tyú tö mí tés anya ga po li u re tán, a tá - masz tó gyûrûké POM, az Ogyûrû NBR 70 Shore A anya gú. Víz-g lykol al kal ma zás ese tén a du gat tyú tö mí tés anya ga HNBR. 8.3 Du gat tyú tö mí tés rend szer (K, L) Ál ta lá nos ren del te tésû be épí té sek ese tén ajánl juk, a tö mí tés anya ga NBR, a támasztó gyûrûé po li - ész tere lasz tomer, a vezetõgyûrûké po li a mid. Víz-g lykol nál tör ténõ al kal ma zás kor a nyo mó fo lya dék hõmérsék lete +5 C-tól +50 C-ig ter jed het.

17 17 9, Lökethossz, kihajlás 9.1 Lökethossz Mun ka hen ge re in ket 5000 mm-es (ø110 mm-es rúd mé ret nél 3500 mm) ma xi má lis lö ket hos szig gyárt juk. A mun ka hen ge re ket az igény bevételtõl és a lö ket hossz nagy sá gá tól füg gõ en ki haj lás ra mé re tez ni kell. Amen nyi ben szük sé ges a ve ze tõ fe lü le tet meg kell na gyob bí ta ni. Ez a ZB, PJ, lengõc sapos hen ge rek nél az XV mé re tek meg nö ve lé sét je len ti. 9.2 Kihajlás A kihajlás kiszámolása a következõ képlettel történik: 1. Számolás Euler-szerint F = π2. E. I v. L K 2, λ ha > λg 2. Számolás Tetmajer szerint F = d2. π. (315 λ ) 4. v, λ ha < λg Magyarázat: E = rugalmassági tényezõ N/mm 2 -ben I = felületi tehetetlenségi nyomaték mm 4 -ben a kör keresztmetszetéhez v = 3,5 (biztonsági faktor) d 4. π = = 0,0491 d 4 64 L K = szabad kihajlási hossz mm-ben (függ a rögzítési módtól, lásd ábrák) d = dugattyúrúd ø mm-ben karcsúsági fok = 4. L K λg = π E d δ 0,2 δ 0,2 = dugattyúrúd anyagának folyáshatára

18 18 A rögzítési mód hatása a kihajlási hosszra: Lk = 0,7L Lk = L Lk = 2L

19 Hidraulikus munkahengerek

20 9027 Gyõr (Ipari Park), Juharfa u. 20. Tel.: Fax: E-mai:

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra,

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra, Lambertné Ka to na Mó ni ka Az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá nak ér té ke lé se kis tér sé gek ben Ös sze fog la lás: a pub li ká ció Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sát kö ve tõ idõ szak ra

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

A tõ ke pi a ci sze rep lõk

A tõ ke pi a ci sze rep lõk Sza bó Zsolt A tõ ke pi a ci sze rep lõk ki vo nu lá sá nak, til ta ko zá sá nak, hû sé gé nek gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko rolt ha tá sa Ös sze fog la ló: a glo bá lis szin tû pénz- és tõ ke pi

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je

Részletesebben

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 Ügy szám: 6547 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 14 000098]; szék hely: 1071 Bu da pest,

Részletesebben

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek 9. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (I. 26.) GKM r. Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia átvételének szabá

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben