Damjanich János Általános Iskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Damjanich János Általános Iskola"

Átírás

1

2 Tartalom Bevezető:... 3 A tájékoztatás rendje:... 3 A tartalmazza:... 4 I. A tanulók jogai... 4 II. A tanulók kötelességei... 6 III. Iskolai munkarend... 8 IV. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje... 9 V. Tanítási órák közötti szünetek rendje VI. Az iskola és az iskola területéhez tartozó helyiségek használatának rendje VII. A tanulók késéséről és hiányzásáról szóló rendelkezések VIII. Védő, - óvó (betartandó) előírások IX. A tanulók nagyobb közösségének meghatározása X. Záró rendelkezések. A házirend módosításának szabályai számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet

3 Bevezető: A házirend a tanulóra, a pedagógusra, az intézmény minden más alkalmazottjára, és a szülőre terjed ki, aki a gyermek törvényes képviselőjeként gyakorol jogokat, illetve teljesít kötelezettségeket. A házirend fogalmazza meg a működőképesség feltételeit annak érdekében, hogy a tanulók jól érezzék magukat az iskolában. Képességeiknek megfelelően tanulhassanak és tanuljanak, korszerű oktatásban részesüljenek. A házirend a diákság érdekében olyan szabályokat is rögzít, amelyek az iskolai hagyományok őrzését szolgálják, ezáltal a tanuló szellemi és lelki gyarapodását segítik. A házirend kialakításában, aktuális módosításában és betartásának ellenőrzésében a diákok képviselői a nevelőtestülettel közösen vesznek részt, a Szülői Munkaközösség véleményét, észrevételeit figyelembe véve. A házirend jogforrás: a évi CXC törvény A nemzeti köznevelésről, 20/2012 VIII. 31 EMMI rendelet, valamint a Pedagógiai Program és az SZMSZ határozza meg a szabályozási kötelezettséget. A megtalálható minden osztályfőnöknél, a tanáriban kifüggesztve, az iskolai könyvtárban, valamint iskolánk internetes Web-oldalán. A tájékoztatás rendje: - beiratkozáskor minden leendő első osztályos tanuló kézhez kapja - az év eleji első szülői értekezleten az osztályfőnök minden évfolyamon ismerteti a szülőkkel - a tanév első napján az osztályfőnök ismerteti a tanulókkal - érdemi változtatás esetén arról a szülőt, a tanulót tájékoztatja az osztályfőnök 3

4 A tartalmazza: I. A tanulók jogait II. A tanulók kötelességeit III. Az iskolai munkarendet IV. Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét V. Tanítási órák közötti szünetek rendjét VI. Létesítmények és helyiségek használati rendjét VII. A tanulók késéséről és hiányzásáról szóló rendelkezéseket VIII. Védő-, óvó (betartandó) előírásokat IX. A tanulók nagyobb közösségének meghatározását X. A házirend módosításának szabályait XI. Mellékletek I. A tanulók jogai 1. Minden tanulónak joga van ahhoz, hogy a közösség aktív, azt formálni képes tagja legyen, ezért: a) tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolja, b) ha a felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja az intézmény biztosítani,a tanuló felvételéről a KLIK dönt, c) az oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben nevelkedjen és tanuljon, d) személyisége, emberi méltósága és jogai érvényesüljenek, e) védett legyen a fizikai és lelki erőszakkal szemben, f) minden tanuló választhat, illetve választható, ezért: részt vehet a diákkörök munkájában és kezdeményezheti azok létrehozását, élhet mindazokkal a jog- és hatáskörökkel, amelyek választott tisztségéből, felelősi megbízatásából fakadnak, 4

5 az iskolai közösségek életének bármely területére vonatkozóan véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet (a véleménynyilvánítás történhet egyénileg, vagy a diákönkormányzaton keresztül), a diákönkormányzat véleményezési jogával élhet az iskolai élet bármely részével kapcsolatban, feladatot vállalhat közösségi programok összeállításában, lebonyolításában, magántanulóként folytathatja tanulmányait az oktatási törvény előírásainak megfelelően, kérdést intézhet az iskola vezetőihez, és pedagógusaihoz, s arra (legkésőbb a megkereséstől számított 30 napon belül) érdemi választ kell kapnia, a diákönkormányzat szervezésében egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt. 2. A tanulók joga, hogy 4. osztálytól kezdve idegen nyelvi oktatásban részesüljenek. Iskolánkban az angol és német nyelv közül lehet választani. A tanulók választását az igazgató indokolt esetben felülbírálhatja. 3. A tanulóknak joguk van ahhoz, hogy tanulmányi munkájukhoz a tanítási órán kívül is minden segítséget megkapjanak, ezért részt vehetnek: a) az egész napos iskolai oktatásban, a napközi otthoni és tanulószobai foglalkozásokon, b) tehetségfejlesztő foglalkozásokon, korrepetálásokon, c) a sportkörök foglalkozásain, d) a szakkörök foglalkozásain, e) a különböző tanulmányi versenyeken, pályázatokon, f) a tanulmányi munkát segítő iskolán kívüli rendezvényeken. 4. Joga van minden tanulónak ahhoz is, hogy igénybe vegye a védő - óvó előírások (balesetvédelem, tűzvédelem) betartásával az intézmény létesítményeit, más kulturális szolgáltatásait, sportfelszereléseit. (A tornaterem, a számítástechnikai terem és a színházterem valamint a könyvtár használatára egyéb előírások is vonatkoznak). 5. A tanulónak joga van részt venni az iskolai és az iskolán kívüli sport- és kulturális szervezéseken.rendezvényeken is szerepelhet tanítási idő alatt, ha erre az iskola vezetésétől engedélyt kapott. Az iskolai vagy iskolán kívüli, de az iskola által szervezett rendezvényeken (pl.: erdei iskola, nyári tábor, stb.) a házirend vonatkozó részei értelemszerűen érvényesek. 6. Az a tanuló, aki példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, közösségi munkát végez, versenyeken vesz részt, hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez, jutalomban részesül. A jutalmazás formái: a) szaktanári dicséret (odaítélését a szaktanár határozza meg; adható az adott tantárgyban elért versenyeredményekért, kutató-, vagy sorozatos gyűjtőmunkáért és folyamatos kiemelkedő tanulmányi munkáért, szakköri, szertárosi, stb. munkáért) b) napközis tanári dicséret (odaítéléséről a napközis nevelő dönt) c) osztályfőnöki dicséret (odaítéléséről az osztályfőnök dönt; adható több dicséret alapján, vagy egyszeri közösségi munkáért) d) igazgatói dicséret (tanulmányi városi, megyei, országos versenyen elért I-III. helyezetteknek, valamint minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedő teljesítményt nyújt) e) nevelőtestületi dicséret (a tantestület szavazata alapján, tanév végén adható) 5

6 7. Egyéb jutalmazások: a) könyvjutalom, b) tárgyjutalom, c) oklevél, d) Damjanich-plakett Az osztályfőnök és/ vagy a szaktanár javaslata alapján a tantestület dönt a fenti jutalmak odaítéléséről az alábbi érdemekért: kiemelkedő tanulmányi eredmény példamutató szorgalom hiányzásmentes tanév versenyeken, pályázatokon való eredményes részvétel az iskola érdekében végzett tevékenység kiemelkedő sporttevékenység egyéb kulturális tevékenység Osztályközösségek jutalmazása: Jutalom tanítás nélküli munkanap(időpontját az osztályfőnök és az osztályban tanító tanárok egyeztetik) jár annak az osztálynak, amely teljesíti az alábbi feltételek egyikét: bukásmentes félév kevés igazolatlan hiányzás ( A tantestület eltekinthet egy-egy hosszan beteg tanuló hiányzásától. ) 8. Minden tanulónak joga van ahhoz, hogy bármilyen problémájával nevelőit, osztályfőnökét, a diákönkormányzatot, a gyermekvédelmi felelőst, az iskola igazgatóját, igazgatóhelyettesét megkeresse, érdekei védelmében segítséget kérjen és kapjon. A gyermekvédelmi felelős neve és fogadóórája helyben kifüggesztve minden tanuló ellenőrzőjében/ tájékoztató füzetében szerepel. 9. Diákjaink részt vehetnek a diákközgyűlésen, amit az iskolánkban évente legalább egy alkalommal a diákönkormányzat szervez meg. A diákközgyűlésen beszámolót hallgathat meg a tanulói jogok érvényesüléséről, a házirendben meghatározottak végrehajtásáról, egyéb, tanulókat érintő kérdésekről. 10. A hitoktató minden tanév elején írásban tájékoztatja a szülőket a hitoktatás helyéről és idejéről. A tanulók szülői beleegyezéssel vesznek részt a hitoktatáson. A hit- és erkölcstan oktatás eljárásrendje a Pedagógiai Programban kerül rögzítésre. II. A tanulók kötelességei 1. Minden tanuló az iskolai közösség tagja. Ebből fakadóan kötelezettségei: a) tartsa meg a ben foglaltakat b) azonosuljon az iskola, osztály célkitűzéseivel, tetteivel segítse azok megvalósulását, 6

7 c) választott tisztségét, megbízatását lelkiismeretesen teljesítse, d) érezze egyéni felelősségét a tantermek, a folyosók, a tornaterem, színházterem, az iskolaudvar és az iskola környezetének tisztaságáért, az iskola felszereléséért, a közös és a személyi tulajdon megőrzéséért, védelméért, e) a nevelők utasításait, kéréseit kötelesek figyelembe venni, és azok szerint cselekedni, f) az iskola tanárai, dolgozói, valamint tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani. Jogellenes a mások bántalmazása, megalázása, egészségének veszélyeztetése, s így e cselekedetek már első esetben is súlyos büntetéssel büntethetők. g) a házirend megsértése fegyelmező intézkedést von maga után. A fegyelmező intézkedések fokozatai: szaktanári figyelmeztetés, szaktanári intés osztályfőnöki figyelmeztetés osztályfőnöki intés igazgatóhelyettesi intés igazgatói intés nevelőtestületi figyelmeztetés nevelőtestületi megrovás fegyelmi eljárás Súlyos vétség esetén fegyelmi eljárást kell indítani, melynek eljárási szabályait az 20/2012-es EMMI rendelet tartalmazza. 2. A tanulók legfontosabb munkája a tanulás. Ebből fakadó kötelességeik: a) minden tanítási órán felkészülten megjelenni, b) minden tanítási órára kötelesek elhozni tájékoztató füzetüket, a tanuláshoz szükséges eszközeiket, c) a mulasztásról az igazolást az iskolába érkezés első osztályfőnöki óráján kell bemutatni, d) a szülő három tanítási napot igazolhat egy tanítási évben, e) a tanulók kötelesek a kötelező és a választott tanórákon és foglalkozásokon részt venni, fegyelmezetten dolgozni, f) nincs joga a tanárt és osztálytársait zavarni az órán, ha mégis ezt teszi, a tanár felszólítására az Arizona - szobába kell távoznia. 3. A tájékoztató füzet hivatalos irat, ennek rongálása, firkálása nem megengedett. Az ide történő bejegyzéseket másnap aláíratva kell bemutatni. Az iskola bármilyen írásos üzenetének láttamozása a szülők kötelessége. A tájékoztató füzet elvesztését haladéktalanul jelenteni és pótolni kell. 4. A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 7

8 a hiányzás mértéke miatt nem osztályozható, és a nevelőtestület úgy dönt, hogy osztályozó vizsgát tehet. Az osztályozó vizsga teljesítésének ideje: félévkor: január5-10, között a tanítási év végén, vagy a javítóvizsgák idején. Az osztályozó vizsgára jelentkezést a vizsga kitűzött időpontja előtt egy héttel az iskola vezetésének kell benyújtani. Az időpontról az osztályfőnök értesíti a tanulót. A követelmények évfolyamonként, tantárgyanként a mellékletben találhatók meg. Igazolt távolmaradás esetén a tanuló szülője írásban kérhet új időpontot az iskola vezetésétől. A második alkalomról való távolmaradás esetén a tanuló a tanévet ismételni köteles. Javítóvizsgát a tanuló az iskola igazgatója által kijelölt vizsgabizottság előtt tehet, a nevelőtestület által meghatározott időpontban. 7. Tantárgyi, tanévi, részleges vagy teljes felmentést a szülő írásban kérhet a Szakszolgálat javaslata alapján az iskola igazgatójától. III. Iskolai munkarend 1. A tanév rendjét az Oktatási Minisztérium határozza meg. A tanítás nélküli munkanapokat a tantestület határozata alapján és a fenntartó jóváhagyásával, általában a következőkre fordítjuk: a) egy őszi kirándulás, b) egy tavaszi tanulmányi kirándulás, c) egy DÖK-nap, d) két továbbképzési nap. 2. Az iskola munkanapokon 7 órától 17-ig tart nyitva. Esti és rendkívüli hétvégi foglalkozások csak igazgatói engedéllyel szervezhetők, melyre a tervezett időpont előtt legalább 3 munkanappal engedélyt kell kérni a vezetőségtől. 3. Az iskolában a tanítás reggel 8 órakor kezdődik, a hatodik óráról kor csengetnek ki. A szünetek a csengetési rendnek megfelelően alakulnak. 4. Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti és utáni felügyeletét. Minden olyan tanuló köteles az ügyeleten megjelenni, aki 7.00 és7.30 között érkezik az iskolába. Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat. Azon tanulók közül, akik szakkörre vagy buszra várnak, a felső tagozatosoknak a tanulószoba, az alsó tagozatosoknak az osztály napközis csoportjának munkájába kell bekapcsolódni. A délutáni ügyelet írásban kérhető tól 17 óráig. Az osztálytermekbe 7.30-kor lehet bemenni, kivéve a szaktantermeket, ahol a folyosón kell várni a tanárt. 5. A szóbeli, egyéni köszönés a napszakhoz igazodik, míg az osztályteremben a tanárt és az órák látogatóit felállással köszöntik a tanulók. 6. Tanítási idő alatt a tanulók engedély nélkül nem hagyhatják el az iskola területét. Indokolt esetben az ügyeletes nevelő, az osztályfőnök, illetve az igazgató engedélyével lehet igazoltan távozni, melyhez a távozási lap kitöltése szükséges. 8

9 7. A tanulók az iskolába csak a szükséges felszerelést hozhatják magukkal. Az órákon nem használhatnak az oktatást zavaró tárgyakat (pl. mobiltelefon, walkman, stb.). Ezek használata esetén a pedagógus elveheti az adott tárgyat, amit az utolsó óra végén kaphat csak vissza tulajdonosa. Második alkalommal ezeket az eszközöket az iskola által biztosított trezorban kell reggelente elhelyezni. Nem hozhat be a tanuló az iskolába veszélyes eszköznek minősülő tárgyat. Ezeknek birtoklása törvényi jogszabályba ütközik, és fegyelmi büntetést von maga után. 8. A tantermekben elhelyezett készülékeket tanulók nem kapcsolhatják be, nem működtethetik. 9. Egészségügyi és tisztasági okokból a váltócipő használata ajánlott. A kabátot, váltócipőt és a testnevelési felszerelést a kijelölt öltözőszekrénybe kell elhelyezni. A kiránduláson és egyéb iskolán kívüli rendezvényeken a nevelővel megbeszéltek szerint kell megjelenni. Az iskolai ünnepélyeken fehér ingben-, blúzban, sötét nadrágban-, szoknyában és az iskolai nyakkendőben jelennek meg a tanulók. 10. A ruhatári szekrényeket az osztályok beosztása szerint kell használni, s azt vagyonvédelmi okokból állandóan zárva kell tartani. A szekrénykulcsot a tanulók év elején megkapják, s azt a tanév végén kötelesek az osztályfőnöknek leadni. A kulcs elvesztése esetén a diákok saját költségükön kötelesek pótolni azt. A szekrények rendjéért, tisztaságáért az azt használó diákok a felelősek. 11. A naplót csak a pedagógus viheti be az osztályterembe. 12. Tilos a dohányzás, szeszes ital, drog és egyéb ártalmas szerek behozatala és fogyasztása az intézmény egész területén. 13. A tanítási órát a szülők, iskolai vendégek, diákok, nevelők nem zavarhatják. 14. Ingyenes, vagy kedvezményes étkezés igénylésére szeptember 10-ig kell írásban jelentkezni az étkezési felelősnél, illetve a napközi vezetőjénél. A szülő írásbeli nyilatkozata alapján a Népjóléti Iroda dönt. A Gyermekvédelmi Határozatot az iskolában be kell mutatni és a szülőnek ki kell töltenie az erre vonatkozó nyilatkozatot. Ha a Rendszeres Gyermekvédelmi Támogatás a tanév során jár le, akkor a szülő köteles annak meghosszabbíttatásáról gondoskodni és az új, érvényes határozatot az iskolában bemutatni. 15. Az ingyenes tankönyvellátás rendje: október 31-ig a szülőknek írásban kell jelezniük az ingyenes tankönyvellátásra vonatkozó igényüket.minden tanév február 15-ig az iskola tájékoztatja a szülőket a következő évi tankönyvszükségletről, melyről írásbeli visszajelzést kér. 16. Minden tanév első szülői értekezletén az osztályfőnökök tájékoztatják a szülőket a rendszeres egészségügyi felügyelet helyéről, eljárási rendjéről. Az iskolaorvos neve minden tanuló tájékoztató füzetébe bekerül a tanév elején. 17. Az iskolai étkezés lemondása legkésőbb egy nappal előre lehetséges az étkezési felelősnél, illetve a napközi vezetőjénél. Felső tagozatos tanulóknál legkésőbb aznap 8 óráig lehet lemondani az étkezést. A jóváírást és a visszatérítést a szülő intézi a Kalória Kht.-nál. 18. Az elektronikus napló hozzáférést a szülő az adminisztrációs szoftverkezelő személynél kérheti. IV. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje 1. Az első tanítási óra 8 órakor kezdődik. A tanulók 7.45-ig érkezzenek meg az iskolába óra 30 perc után a tanárt az osztályteremben vagy a szaktanterem előtt várják a tanulók. Az osztálytermeket a hetes, a szaktantermeket a szaktanár nyitja. 9

10 3. A tanítás eredményessége érdekében a tanulók az órára időben, felkészülten, a szükséges eszközökkel érkezzenek meg. A hetes kötelessége a hiányzó tanulók jelentése, a tanár által kért eszközök biztosítása, óra végén a tábla letörlése és az ablakok bezárása. Ha a tanár nem érkezik meg 5 perccel a becsengetés után a tanterembe, a hetes kötelessége ezt jelenteni az igazgatóhelyettesnek. 4. A tanulónak minden órára magával kell vinnie a tájékoztató füzetét, (ellenőrzőjét) s a kapott osztályzatokat másnapra alá kell íratnia a gondviselőjével. 5. Az osztályban tanító tanároknak törekedniük kell a diákok egyenletes terhelésére, ezért a témazáró dolgozatok időpontját három nappal megírásuk előtt jelezni kell a tanulóknak. Naponta a tanulók legfeljebb két témazáró dolgozatot írhatnak. (Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely három vagy annál több óra anyagának elsajátítását ellenőrzi.) A dolgozatot a tanár két héten belül kijavítja, és az eredményét ismerteti. Amennyiben a pedagógus a dolgozatot két héten belül nem javítja ki, a tanuló nem köteles annak érdemjegyét elfogadni. 6. Csoportbontás esetén a szaktanár az osztályfőnökkel együtt határozza meg a csoport összetételét. 7. Az utolsó óra után a tanulók kötelesek a székeket a padokra feltenni, a szemetet a padokból kivenni. A tanár feladata figyelni arra, hogy a tanteremben ne maradjon égve a villany és a tanulók a fent említett állapotban hagyják a termet. 8. Ebédelés előtt a táskát az erre kijelölt helyen hagyhatja a tanuló. Egyéb helyeken az iskola rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében táskát nem lehet hagyni. Minden alsó tagozatos tanuló számára az egész napos iskola, vagy ha nem egész napos oktatás, akkor a tanulószoba biztosított. 7-8.évfolyamon egyéni elbírálás alapján történik a tanulószobán való részvétel. 9. A napköziotthonos, ill. a tanulószobai foglalkozásokra év elején (szeptember 15-ig) lehet jelentkezni. A nevelőtestület és/ vagy az igazgató a szülővel való egyeztetés alapján kötelezheti a tanulót a napközis, ill. a tanulószobai foglalkozásokon való részvételre. 10. Az évek óta jól működő szakkörök és foglalkozások mellett az iskola tanulói kezdeményezhetik bármilyen, képességeiket fejlesztő diákkör létrehozását. 11. A tanítás nélküli munkanapokon szervezett rendezvényekről való távolmaradást a tanítási napok rendje szerint kell igazolni. 12. Iskolán kívüli rendezvényeken a tanuló viselkedjen úgy, hogy megőrizze iskolánk jó hírnevét. V. Tanítási órák közötti szünetek rendje 1. Az óraközi szünethez a tanulónak joga van, az órát vezető tanárnak ezt biztosítania kell. 2. Csengetési rend: 1. óra óra óra óra

11 5. óra óra Étkezések rendje: Az első tanítási óra utáni szünet a tízórai szünet. Az ebédelés között zajlik. Napközisek csak csoportosan étkezhetnek. A menzások a kijelölt asztaloknál foglalhatnak helyet. Étkezni csak kulturáltan és fegyelmezetten lehet. Ügyelni kell az ebédlő rendjére és tisztaságára, az étkezés befejezése után az asztalok tisztaságára ügyelve lehet elhagyni az éttermet. VI. Az iskola és az iskola területéhez tartozó helyiségek használatának rendje 1. A tornaterem és a hozzá tartozó helyiségek használata: a) A testnevelési órákon a tanulók kötelessége az önmaguk és társaik testi épségét védő szabályokat, és a tanári utasításokat betartani. b) A testnevelési órákon csak tornafelszerelésben jelenhetnek meg a tanulók. c) Balesetvédelmi okból semmilyen ékszert nem viselhetnek a tanulók. Az ékszereket a karórákkal együtt,a testnevelés óra megkezdése előtt a zárt öltözőben kell hagyni. d) A tanulók hosszú hajukat kötelesek összefogni. e) A tornateremben tanári felügyelet nélkül nem lehet tartózkodni. A testnevelési órák előtt az öltözőkben sorakozva kell várni a tanárt. f) A testnevelés órákról elkésni nem lehet, hiszen a bemelegítés az óra első 5-10 percében történik, ami a sportsérülések elkerülése miatt fontos. Amennyiben baleset történik, az SZMSZ szerint kell eljárni, majd baleseti jegyzőkönyvet kell felvenni és az igazgatóhelyettesi irodában jelenteni kell az esetet. 2. Az öltözők, szertárak használata: a) A sportfelelős feladata az öltözői rend és fegyelem biztosítása. b) A szertárból csak a kijelölt felelősök vihetik ki a szereket. c) testnevelésóra, sportfoglalkozás után a tornatermet és az öltözőket tisztán, rendben kell hagyni, ez az óravezető tanár, szervező szakember felelőssége 3. Az egyéb, iskolához tartozó helyiségek használata: a) Az iskolába kerékpárral érkező tanulók kerékpárjaikat - csak a külön erre a célra épített - kerékpártárolóban tarthatják. Az iskola e járművekért felelősséget nem vállal. b) A Diákönkormányzat díjmentesen használhatja az iskola helyiségeit. c) Az iskolához tartozó kertben, udvaron és sportpályákon csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak a tanulók. d) Az ebédlőben a tanuló köteles betartani az ebédeltető utasításait a nyugodt és kulturált étkezés érdekében. e) Az iskola könyvtárát minden tanuló látogathatja a meghatározott nyitvatartási időben. A kikölcsönzött könyveket a tanév befejezése előtt 10 nappal köteles mindenki visszavinni a könyvtárosnak. KÖNYVTÁR HÁZIRENDJÉT A KÖNYVTÁRI SZMSZ 2.SZ-Ú MELLÉKLETE TARTALMAZZA. 11

12 4. A számítástechnika, kézműves és idegen nyelvi szaktanterem használatára vonatkozó szabályokat minden tanév elején az első tanítási órán a szaktanárok ismertetik. VII. A tanulók késéséről és hiányzásáról szóló rendelkezések 1. Késések: 2. Hiányzások: a) A tanuló becsengetés utáni érkezése késésnek minősül. b) A késések idejét össze kell adni.amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolatlan órának minősül. a) Az orvosi igazolást a tanuló köteles az iskolába jövetelének első osztályfőnöki óráján bemutatni. b) Három tanítási napot a szülő is igazolhat,évente egy alkalommal. c) Előre látható hiányzásokra (kirándulás, családi program) előzetesen engedélyt kell kérni. Az engedélyezés az osztályfőnök és az igazgató hatásköre. d) Betegség esetén - a megbetegedés napján - reggel a szülő telefonon, vagy más módon értesítse az iskolát. Igazolatlanul hiányozni tilos. Ha a tanuló a távolmaradását nem igazolja, a mulasztás igazolatlannáválik. a) Egy igazolatlan óra után: az osztályfőnöknek értesítenie kell a szülőt b) Öt igazolatlan óra után:az osztályfőnök jelzi a gyermekvédelmi felelősnek, aki értesíti a gyermekjóléti szolgálatot c) Tíz igazolatlan óra után: az osztályfőnök jelzi a gyermekvédelmi felelősnek,aki értesíti a szabálysértési hatóságot d) Harminc igazolatlan óra után:az osztályfőnök jelzi a gyermekvédelmi felelősnek, aki értesíti a gyermekjóléti szolgálatot,a szabálysértési hatóságot és a gyámhivatalt e) Ötven igazolatlan óra után:az osztályfőnök jelzi a gyermekvédelmi felelősnek, aki értesíti a gyermekjóléti szolgálatot,a szabálysértési hatóságot és a gyámhivatalt VIII. Védő, - óvó (betartandó) előírások 1. Az intézmény alkalmazottainak feladatai: a 20/2012 EMMI rendelet alapján a pedagógusok feladatai a tanulói balesetek-megelőzésében: a) A tanulókat a tanév első napján az osztályfőnökök, ill. a napközis nevelők munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi és bombariadó-oktatásban részesítik, ennek rögzítése a naplókban történik. b) Munka - és balesetvédelmi oktatásban részesítik a tanulókat a munkakezdés előtt: a kézműves tanár, a technikatanár, a testnevelést és sportfoglalkozást tartó nevelő, a fizikai és kémiai kísérleteket végző tanár, a társadalmi és közhasznú munka végzése előtt a felügyeletet ellátó személy, kirándulások előtt a kirándulást szervező személy, táborozások, üzemlátogatások előtt, az azokat szervező személy. 2. A tanulói balesetbiztosítás megkötése ajánlott. 3. Az intézmény valamennyi alkalmazottjának kötelessége a munka során: a) a munkavédelmi és balesetvédelmi szabályok betartása 12

13 b) a munkavégzéssel kapcsolatos eszközök biztonságos tárolása, a veszélyt jelentő rendellenesség elvárható módon történő megszüntetése,a felelős vezető tájékoztatása c) baleset esetén elsősegélynyújtás és jelentési kötelezettség. 4. Tanulói balesetek jelentési kötelezettsége: a tanulói balesetek jelentési kötelezettségét az intézmény Munka- és Balesetvédelmi szabályzata tartalmazza, ill. a 20/2012 EMMI rendelet írja elő. IX. A tanulók nagyobb közösségének meghatározása 1. Az iskola közösségén belül nagyobb csoportnak tekintjük egy adott évfolyam létszámát. 2. A tanulók közös tevékenységük megszervezésére, valamint az iskolai érdekképviselet ellátására Diákönkormányzatot hoznak létre. 3. A Diákönkormányzat döntési, egyetértési, véleményezési jogot gyakorol. 4. A tanulók a Diákönkormányzaton keresztül döntési jogkört gyakorolnak a nevelőtestület véleményének meghallgatásával saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában. 5. A Diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A DÖK munkáját felnőtt személy segíti, aki eljárhat a DÖK megbízása alapján a DÖK képviseletében. X. Záró rendelkezések. A házirend módosításának szabályai 1. A házirend módosítását írásban kezdeményezheti a diák, a szülő, a pedagógus vagy bármely iskolai szervezet. 2. Ha a módosító indítvány megérkezik, annak nevelőtestületi elfogadásához be kell szerezni az iskolai diákönkormányzat és a szülői szervezet egyetértését. 3. A törvény szerint a diák vagy szülő írásbeli javaslatára a nevelőtestület 30 napon belül köteles érdemi választ adni. 4. A felülvizsgálati eljárás pontos rendje az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzatban található. 13

14 1. számú melléklet Osztályozó vizsga tantárgyankénti,évfolyamonkénti követelményei: 5. évfolyam Magyar nyelv Magyar irodalom Matematika Történelem Idegen nyelv Természetismeret Másolás, tollbamondás, emlékezet utáni írás, önálló írásbeli feladatok megoldása. A hang, a szó és a szóelem megkülönböztetése. Alapismeretek a hangok képzéséről, tulajdonságairól. Rokon és ellentétes jelentésű szavak, hangutánzó szavak felismerése. Jártasság a korosztály számára készült szótárak használatában. Az élő beszéd tempóját megközelítő folyamatos hangos és néma olvasás. Leíró és elbeszélő szövegek felismerése, szövegértés. Képesség kialakítása az önálló történetmondásban. Memoriter: 40 sor kívülről való megtanulása (János vitéz, Nemes Nagy Ágnes és Weöres Sándor verseiből). Természetes számok, geometriai alapismeretek, a szögek, a törtszámok, a téglalap, a téglatest tizedes törtek,egész számok Ókori Kelet államai, Hellasz, Római Birodalom, Honfoglalás,(témakörökhöz tartozó fogalmak, évszámok, nevek, események) Egyszerű kérdések a tanuló személyes adatairól, a családról, a napirendről. Fel tudja ismerni az egyszerű és a folyamatos jelen idő közötti különbséget, tudjon egyszerű múlt időbe tenni szabályos igéket. Elemi szinten tájékozódjon a térképen és a földgömbön. Használja a térképet egyszerű földrajzi ismeretek megszerzésére, tudjon adatokat leolvasni a domborzati és vízrajzi térképekről. Tudja felsorolni a kontinenseket és óceánokat. Legyenek egyszerű, szemléletes képzetei a földrajzi övezetekről. Ismerje a legjellegzetesebb kerti növényeinket, és házi állatainkat! 6. évfolyam Magyar nyelv Magyar irodalom Szófajok felismerése: ige, főnév, melléknév, számnév, névmások, egyéb szófajok. Ezek elemzése, helyesírási ismeretek tudatos alkalmazása, önálló szövegjavítás. Az olvasott művek műfaji megnevezése, érzelmek megjelenítésének megfigyelése. 14

15 Matematika Történelem Idegen nyelv Könyv- és könyvtárhasználat, a könyvekből gyűjtött adatok rendezésének ismerete. Memoriter: 10 versszak a Toldiból, soros próza részlet, 2-3 tanult vers. Oszthatóság, racionális számok, tengelyes szimmetria, arányosság, százalékszámítás Középkor általános jellemzése, Árpád-kor, virágzó középkor Magyarországon, kora újkor,(témakörökhöz tartozó fogalmak, évszámok, nevek, események) Egyszerű kérdések az iskoláról, szabadidőről, kedvencekről. Ismerje a legfontosabb rendhagyó múlt időket,tudjon különbséget tenni az egyszerű és a folyamatos múlt idő között tudjon mellékneveket fokozni. Will és goingto. Természetismeret A legjellegzetesebb hazai növény és állatfajok testfelépítésének, életmódjának felismerése, rendszertani elhelyezése a közös tulajdonságok alapján. Értse meg a természet védelmének jelentőségét. Legyen ismerete nemzeti parkjainkról. Földrajz Ismerje hazánk nagytájait és annak részeit, lakókörnyezetének néhány nevezetes települését, az ország fővárosát. Néhány mondatban tudja jellemezni és a térképen elhelyezni hazánk nagytájait, folyóit, éghajlatát. 7. évfolyam Magyar nyelv Magyar irodalom Matematika Történelem Az egyszerű mondat részeinek és szintagmáinak elemzése. A mondatfajták és kifejezőeszközeik felismerése, megnevezése, helyes használatuk. A helyesírás, nyelvhelyességi ismeretek biztonságos alkalmazása. Különféle témájú lírai alkotások, műfaji sajátosságok felismerése. Magyar történelmi események és korszakok megidézése az epikai műnemben (Jókai Mór, Mikszáth Kálmán művei). Memoriter: 6-8 vers: Kölcsey Ferenc Himnusz, Vörösmarty Mihály Szózat, továbbá Csokonai Vitéz Mihály, Arany János és Petőfi Sándor művei közül. Természetes számok, racionális számok, egyenletek, halmazok, függvények, statisztika, térgeometria. Polgári forradalmak, szabadságharc, 15

16 Földrajz kiegyezés, nemzetállamok (témakörökhöz tartozó fogalmak, évszámok, nevek, események) Amerika, Ausztrália, Ázsia, Európa: félszigetei, szigetei, felszíne, éghajlata, folyói, országai, fővárosai (USA, Kanada, Brazília, Mexikó, India, Japán, Kína, Irán, Szaúd-Arábia, EU tagállamai) Biológia Az életközösségek legjellemzőbb, táplálékláncot alkotó fajainak neve, külső felépítése, életmódja. Egy-egy tápláléklánc összeállítása Egy-két példa a különböző életközösségek élőlényeinek testfelépítése és környezete közötti összefüggésre. Fizika Kémia Idegen nyelv (angol) Halmazállapot-változások mindennapi környezetben. Az energia-megmaradás törvénye. Kémiai alapismeretek, atomok és elemek, vegyületek, keverékek, környezetünk néhány fontosabb anyaga Egyszerű kérdések városunkról, országunkról. Nagy Britanniáról, Londonról. Étkezés. A tanuló ismerje fel, és tudja képezni a presentperfect igeidőt, az I. feltételes módot 8. évfolyam Magyar nyelv Magyar irodalom Matematika Történelem Mondatelemzési jártasság az összetett mondatok feldolgozásában, nyelvhelyességi, helyesírási problémák biztos felismerése és önálló javítása, összetett szavak elemzése. Nyelvtörténeti sajátosságok a magyar nyelv használatában. Alapismeretek a tömegkommunikációról. A Nyugat első nemzedéke által létrehozott változások az irodalomban. Regények, elbeszélések, lírai alkotások a magyar irodalom nagy témáiból (Ifjúkor, társas kapcsolatok, szerelem). Szövegértési feladatok. Színházi alapfogalmak ismerete. Memoriter: Ady Endre három verse, József Attila három verse, prózai művekből sor. Algebrai kifejezések, szöveges feladatok, kombinatorika, statisztika, függvények, sorozatok Két világháború között, 2. világháború, Földünk a 2. világháború után (témakörökhöz tartozó fogalmak, évszámok, 16

17 Fizika Kémia Földrajz Biológia Idegen nyelv (angol) nevek, események) Az elektromos áram hatásai és ezek gyakorlati alkalmazása. Az anyagok csoportosítása elektromos és optikai tulajdonságaik szerint. Nemfémes elemek és vegyületeik, fémes elemek és vegyületeik Közép Európa országainak jellemzése: felszíne, éghajlata, folyói, lakossága, ipara, mezőgazdasága. Hazánk elhelyezkedése, felszíne, vízrajza, éghajlata, természeti erőforrásai, településföldrajza, gazdasági élete Az életműködések szervrendszereinek fő részei és ezek működésének lényege. Az emberi életszakaszok főbb testi, lelki és viselkedésbeli jellemzői. Egyszerű kérdések az időjárásról, nyaralásról, híres angol és amerikai emberekről. Tudjon különbséget tenni az eddig tanult igeidők között.ii. feltételes mód Alapvető segédigék 17

18 2.számú melléklet Tanulmányi munka értékelése JELES ( 5 ) A tanuló biztos tárgyi tudással és annak gyakorlott alkalmazásával rendelkezik, melynek alapján önálló véleményt, gondolatokat, kérdéseket képes megfogalmazni. Kombinációs készségét az összefüggések és összevetések - tantárgyon belül és tantárgyak között egyaránt! - önálló megfogalmazásával, érvek és ellenérvek bemutatásával képes szemléltetni. Előadásmódja igényes, szabatos és folyamatos; igazi értelmező bemutatását tudja adni a tárgyalt anyagnak, beleszőve saját szókincsébe a tantárgy szaknyelvét. Tartalmi és formai igényessége egyaránt kifogástalan, eszközhasználata biztos. JÓ ( 4 ) A tanuló ismeri és tudja, a használat szintjén is képes bemutatni tantárgyi jártasságát. Önálló megoldásokkal és hozott példák alapján egyaránt számot tud adni az adott tantárgyi témákról. Kisebb, nem alapvető területeket érintő hibák, tévedések illetve hiányok lehetnek tudásanyagában, melyeket azonban jelzésszerű segítségek kapcsán önállóan képes kijavítani. Előadásmódja szabatos, folyamatos, biztos tárgyi tudásról árulkodik. KÖZEPES ( 3 ) A tanuló a minimálisnál magasabb szintű és mélyebb tartalmú tudással rendelkezik az adott tantárgyból, s ezt képes bemutatni feladatokon keresztül illetve önálló előadásban. Ismeri és használja a tantárgy szaknyelvét, eszközeit, de nem elég gyakorlott és biztos ezeknek használatában. Alapvető szabályokat, összefüggéseket ismer, összehasonlításokról tud beszélni, de ezeknek felismerése, illetve önálló példák alapján való szemléltetése már bizonytalan, illetve kisebb segítséget igényel. Előadásmódja a tudott területeknél folyamatos, a bizonytalanok esetében akadozó, hiányos - tehát kiegyenlítetlen és nem szakszerű. ELÉGSÉGES ( 2 ) A minimális tantárgyi követelményeket teljesíti a tanuló (alapfogalmak ismerete és használata; az adott tantárgy alapvető eszközeit képes felismerni és használni stb.), a felismerés és bemutatás szintjén ezeket képes alkalmazni is. Alapvető műveleteket, feladatokat képes elvégezni, kis segítséggel hibáit kijavítani. Előadásmódja érthető, fellelhető benne a tantárgy szaknyelve, a betanulás szintjéig képes tudását folyamatosan feltárni. ELÉGTELEN ( 1 ) A tanuló tárgyi tudása (fogalmak és használatuk; elméleti és gyakorlati tudás és annak alkalmazása stb.) a minimum követelmények alatt marad. Súlyos hibákat, tárgyi tévedéseket követ el, s ezeknek - kisebb jelzéssel vagy segítséggel - korrigálását nem képes végrehajtani. Előadásmódja sem üti meg a minimális mértéket - akadozó, pongyola, hiányzik belőle az összpontosítás. 18

19 3. számú melléklet Magatartás értékelése PÉLDÁS ( 5 ) érdemjegyet kap az a tanuló, aki: a közösség kialakítását, fejlődését munkájával, jó kezdeményezéseivel, véleményének megfelelő nyilvánításával, valamint példás viselkedésével elősegíti, és társait is erre ösztönzi, szereti a közösségi életet, szívesen tevékenykedik érte és benne, a házirendet megtartja, és társait is erre ösztönzi, nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias, fegyelmezett, megbízható, pontos, segítőkész. JÓ ( 4 ) érdemjegyet kap az a tanuló, aki: részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi, az iskolai és az iskolai szervezésű, de iskolán kívüli rendezvényen viselkedése ellen általában nincs kifogás, a házirendet és az iskolai együttélés szabályait általában megtartja, nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias, fegyelmezett, segítőkész, általában megbízható, pontos. VÁLTOZÓ ( 3 ) érdemjegyet kap az a tanuló, aki: aki a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, alakítására nincs befolyása, viselkedésével szemben kifogás merül fel, de igyekszik javulni, a házirendet és egyéb szabályokat csak ismételt figyelmeztetésre tartja be, nevelőivel, társaival, szüleivel szemben nem tisztelettudó és nem udvarias, társai viselkedését közömbösen nézi, nem segít, figyelme ingadozó, munkája pontatlan. ROSSZ ( 2 ) érdemjegyet kap az a tanuló, aki munkájával a közösség fejlődését hátráltatja, az iskolai és az iskolai szervezésű, de az iskolán kívüli rendezvényeken viselkedésével rossz példát mutat társainak, hibáit nem látja be, közösségi munkát nem végez, másokat is visszatart, szándékosan árt a közösségnek, a házirendet nem tartja meg, ismételt figyelmeztetés ellenére sem, nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tiszteletlen, udvariatlan, nyegle, fegyelmezetlen, durván beszél, verekszik. 19

20 4. számú melléklet A szorgalom értékelése A szorgalmat minősítő osztályzat megállapításánál figyelembe kell venni: - az elvárható tanulmányi munkát - az életkörülmények befolyásoló szerepét - a képességek szintjét PÉLDÁS ( 5 ) érdemjegyet kap az a tanuló, aki: - igényli tudása bővítését: céltudatosan és ésszerűen szervezi meg munkáját, - munkavégzése pontos megbízható, - minden tárgyban elvégzi feladatát, - az önállóság szintje: önálló a munkában, önellenőrzése rendes, - kötelességtudata: magas fokú, munkatempója állandó, lankadatlan, mindig felkészült, figyel, érdeklődik, - érdeklődése az iskolán kívüli ismeretanyagra is kiterjed; az iskolai tárgyakban a tananyagon felül is produkál. JÓ ( 4 ) érdemjegyet kap az a tanuló, aki: - figyel az órákon, házi feladatait lelkiismeretesen elvégzi. Az órákra lelkiismeretesen készül föl, rendszeresen és megbízhatóan dolgozik. - tudja, mihez kell segítséget nyújtania a közösségben, rendszeresen dolgozik és ellenőrzi önmagát, - általában felkészült, de érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül. VÁLTOZÓ ( 3 ) érdemjegyet kap az a tanuló, akinek: - munkája ingadozó, időnként dolgozik, máskor figyelmetlen, pontatlan, - önállótlan, csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi önmagát, - munkájának színvonala változékony - szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire. HANYAG ( 2 ) érdemjegyet kap az a tanuló, aki: - figyelmetlenül dolgozik, megbízhatatlan, feladatait nem végzi el, - nem hajlandó munkavégzésre, - nem törődik kötelességeivel, - érdektelenség, teljes közöny jellemzi. 20

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Bevezető A házirend a tanulóra, a pedagógusra, az intézmény más alkalmazottjára és a szülőre terjed ki, aki a gyermek törvényes képviselőjeként gyakorol

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S

H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola OM 201 036 H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S 2 0 1 3 I. Bevezető A házirend fogalmazza meg a működőképesség feltételeit annak érdekében, hogy a tanulók

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

Iskolai magatartási szabályok 2015.

Iskolai magatartási szabályok 2015. Iskolai magatartási szabályok 2015. Az Iskola Szakmai Programjának melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Bevezetés Az intézetben tartózkodó fiatalok kortól és iskolai végzettségtől függetlenül általános

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND...

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND... -1- TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...... 4 I.1. A TANULÓK JOGAI... 4 I.2. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 5 I.3. AZ ISKOLÁNAK ÉS AZ ISKOLA TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ HELYISÉGEK

Részletesebben

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16.

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. HÁZIREND Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 A házirend célja

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE: Domján István intézményvezető megbízásából Kolozsi-Gángó Ildikó DMS PEDAGÓGUS ELFOGADTA: A Zalaegerszegi Öveges József Általános

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

Törökvész Úti Általános Iskola

Törökvész Úti Általános Iskola Budapest 2013. 1. Bevezető 3.o 1.1. A házirend jogi alapja 3.o 1.2. A házirend fogalma, célja, feladata 3.o 1.3. A házirend elkészítése és elfogadása 3.o 1.4. A házirend felülvizsgálata, módosítása 3.o

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

1.3 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának és késésének igazolására vonatkozó előírások... 8

1.3 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának és késésének igazolására vonatkozó előírások... 8 BUDAPEST XXII. KERÜLETI NÁDASDY KÁLMÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. Tartalom 1 Az Általános Iskolai tagintézmény házirendje... 5 1.1.1 A tanulói jogok gyakorlásának módja...

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA 1/1. A házirend célja A házirend biztosítja a működés kereteit: az oktató és nevelő feladatok ellátásához, a közösségi élet szervezéséhez és lebonyolításához,

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

Házirend Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI

Házirend Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI Házirend Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI 2013 1. BEVEZETÉS 1.1. A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 20/2012.EMMI rendelet előírása értelmében, az iskola életével kapcsolatos

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013.

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. Aparhanti Általános Iskola OM: 036300 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. 2 I. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Házirend közös rendelkezései érvényesek az Aparhanti Általános Iskola teljes területén,

Részletesebben

Földváry Károly Általános Iskola Házirend. Bevezetés

Földváry Károly Általános Iskola Házirend. Bevezetés Földváry Károly Általános Iskola Házirend A házirend tartalma: Bevezetés 1. Általános rendelkezések 2. A gyermekek jogai az iskolában. 3. A gyermekek kötelességei az iskolában. 4. A tanulói jutalmazás

Részletesebben

EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu KLIK 091014

EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu KLIK 091014 EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu KLIK 091014 Egri Lenkey János Általános Iskola HÁZIREND OM Azonosító: 031451 2014.

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 HÁZIREND

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 HÁZIREND Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 HÁZIREND Érvényes: 2013. szeptember 1-től Elfogadó határozat A házirend módosításához az iskolai diákönkormányzat és a szülői

Részletesebben

2013. Házirend. Cseh Péter Általános Iskola Szokolya

2013. Házirend. Cseh Péter Általános Iskola Szokolya 2013. Házirend Cseh Péter Általános Iskola Szokolya 1. Bevezető 1.1. A köznevelésről szóló törvény 25. előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni.

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

HÁZIREND. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015.

HÁZIREND. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015. HÁZIREND István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015. T AR T AL OMJEGYZÉK PREAMBULUM... 5 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 6 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 6 A HÁZIREND BETARTÁSA... 6 A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Érvényes: 2013. 09. 01-től 1.) Bevezető rendelkezések A házirend az általános iskola alapdokumentuma, a gyerekek, diákok, pedagógusok és szülők alkotmánya.

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013.

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. Iskola neve: Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola Iskola címe: 8741 ZALAAPÁTI, Deák Ferenc u. 2. OM azonosító: 037541 Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember

Részletesebben

UJHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Mosonmagyaróvár 2013

UJHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Mosonmagyaróvár 2013 AZ UJHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Mosonmagyaróvár 2013 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Általános rendelkezése... 3 3. A tanulói jogviszony keletkezésének, megszűnésének szabályai, eljárási rendje...

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HÁZIREND MÓDOSÍTÁSÁRÓL Papp András Igazgató

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK P E T Ő F I S Á N D O R G I M N Á Z I U M HÁZIREND KÉSZÍTETTE: ENDRŐDI GÁBOR IGAZGATÓ, 2010. 02. 26. JÓVÁHAGYVA: A 29. OLDALON TARTALOM AZ INTÉZMÉNY ADATAI 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A HÁZIREND HATÁLYA

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu OM azonosító: 037116 H Á Z I R E N D mely a Művészetek Völgye Általános

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium. Budapest, 2006.június.1. A házirend tartalma

HÁZIREND. Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium. Budapest, 2006.június.1. A házirend tartalma A házirend tartalma HÁZIREND Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Budapest, 2006.június.1. Bevezetés 3. 1. Általános rendelkezések 4. 1.1. Házirend feladata 1.2. A tanuló jogviszonya 2. A tanu1ói

Részletesebben