I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA"

Átírás

1 I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA 1/1. A házirend célja A házirend biztosítja a működés kereteit: az oktató és nevelő feladatok ellátásához, a közösségi élet szervezéséhez és lebonyolításához, az értékek közvetítéséhez. Elősegíti az intézmény pedagógiai programjának megvalósulását, szabályozza a belső rendet, ezért követése kötelező mindenki számára. Iskolánk minden diákja kulturált, udvarias és segítőkész magatartásával tartsa be mindenkor: - a társadalmi együttélés szabályait - viselkedjen méltóan az intézmény nevéhez - védje az iskola becsületét, gazdagítsa hagyományait - óvja saját és társai épségét és gazdagítsa a közösség tulajdonát ½. A házirend tartalma A házirend határozza meg: - a tanulói munkarendet - az intézményben és a rendezvényeken elvárt tanulói magatartást - a tanulói jogok gyakorlási, a kötelezettségek végrehajtási módját - a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét - helyiségek és az intézményi terület használati rendjét - a kártérítések rendezésének módját 2, A TANÍTÁS RENDJE 2/1. Nyitva tartás és gyülekezés Az intézmény nyitva tartása tanítási napon 7.00 órától óráig tart. Ettől eltérő nyitva tartás az intézményvezető engedélyével történhet meg. Tanítás előtti gyülekezési idő: 7 óra 35 perc Helye: jó idő esetén iskola melletti udvar rossz idő esetén az osztályterem A tanulóknak a tanítás megkezdése előtt legalább 15 perccel az órarend szerinti teremben kell tartózkodni. Az osztályterembe 7.40 órától lehet bemenni. A szülők várakozási helye tanítás előtt és után az aulában, az alsó tagozat épületében a folyosón

2 2/2. Csengetési rend A tanítás kezdete: 7.55 óra Nulladik órát nem tartunk. A tanítási órák időtartama: 45 perc A csengetés rendje: 1. óra 7:55 órától 8:40 óráig, utána 10 perc szünet 2. óra 8:50 órától 9:35 óráig, utána 20 perc szünet 3. óra 9:55 órától 10:40 óráig, utána 10 perc szünet 4. óra 10:50 órától 11:35 óráig, utána 10 perc szünet 5. óra 11:45 órától 12:30 óráig, utána 5 perc szünet 6. óra 12:35 órától 13:20 óráig, Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az osztálytermekben. Informatika és nyelvi szaktanterembe csak a pedagógus kíséretével és a szükséges szaktárgyi felszereléssel lehet átvonulni. Kicsengetés után - jó időben a szünetekben csak a hetesek tartózkodhatnak a tanteremben. Rossz idő esetén a tanulók a tanteremben tartózkodnak. Becsengetés után a tanár megérkezéséig a tanterem ajtaját nyitva kell hagyni. 2/3. A tanítási órák rendje A tanítási órákon minden tanuló feladata, hogy: - előkészítse tájékoztató füzetét, ellenőrző könyvét, a szükséges tanfelszereléseit - figyeljen és teljesítse feladatait - kézemeléssel jelezze szólási szándékát - a tanterembe lépő és távozó felnőttet felállással köszöntse - tanítás végén tisztaságot, rendet hagyjon maga után 2/4. A tanulók megjelenése, felszerelése A tanuló megjelenése, felszerelése legyen iskolába illő, tiszta és gondozott! Az iskola a tanuló munkahelye, ezért megjelenése legyen mértéktartó, az életkornak megfelelő! Tilos az iskolában hivalkodó, a társai épségét veszélyeztető ékszer, divatcikk, hajviselet, smink Ünnepélyeken ünnepi ruha viselése kötelező! Testnevelési órákon csak az előírt tornafelszerelésben lehet észt venni! 3. TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK RENDJE

3 3/1. Jelentkezés és részvétel A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanuló a tanév elején, szeptember 15-ig a szülő aláírásával jelentkezhet. A felvett tanuló foglalkozásokon való részvétele kötelező, mulasztása a tanrendi órákéval azonos megítélésű Napközis foglalkozás tanítási napokon tól ig tart. 3/2. Étkezés rendje A napközis tanulók napközis nevelőjükkel étkeznek, a menzások a menza időbeosztása szerint A tanulók kötelesek a menzai rendet megtartani, a kulturált étkezés szabályait betartani! A rendbontó magatartás fegyelmi büntetést von maga után! II. JOGOK, KÖTELESSÉGEK, HIÁNYZÁSOK 4. TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK 4/1. Minden tanuló joga, hogy: - részesüljön o adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben, oktatásban o egészségvédelemben, balesetvédelemben o érdemi tájékoztatásban - védjék, tiszteletben tartsák o emberi méltóságát, jogait, azok gyakorlását o meggyőződését o nemzeti, etnikai önazonosságát - igénybe vegye: o a napközi otthoni, tanulószobai ellátást o az egészségügyi, étkezési szolgáltatást o az intézmény létesítményeit o a diákjuttatásokat, kedvezményeket o véleményt nyilvánítson, mások emberi méltóságát tisztelve, ismerje és gyakorolja jogait 4/2. Minden tanuló kötelessége - Rendszeres munkával fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően teljesítse tanulmányi kötelezettségeit - Tiszteletben tartsa mások emberi méltóságát és jogait - Aktívan és pontosan vegyen részt a szükséges felszereléssel o a kötelező és választott foglalkozásokon o ünnepélyeken, közösségi rendezvényeken - Megtartsa

4 o a házirendet, az iskolai szabályokat o a tanórák, foglalkozások rendjét o egészség és biztonságvédő intézkedéseket o az eszközök, berendezések használati szabályait - Óvja saját és társai testi épségét, égészségét és biztonságát - Életkorának megfelelően közreműködjön pedagógusi irányítással o a közösségi élet feladatainak ellátásában o környezete rendezetten tartásában o a tanórák, foglalkozások előkészítésében, lezárásában - Haladéktalanul jelentse a pedagógusnak a veszélyes állapotot, helyzetet, tevékenységet, balesetet 5. A TISZTSÉGVISELŐ TANULÓ FELADATAI 5/1. Ügyeletes tanulók és feladatai Az ügyeletes tanulók és a hetesek az iskola tisztségviselői, akik házirend biztosítása érdekében felelősségteljes szolgálatot látnak el. Munkájuk zavarása, utasításaik megszegése súlyos fegyelmi vétségnek számít. Az ügyeleteseket a diákönkormányzat és a diákönkormányzatot segítő tanár az osztályfőnökökkel közösen jelölik ki. A tanulói ügyelet és a hetesek szolgálata - 7:30 órától 13:30 óráig tart - az óraközi szünetekben - az utolsó tanítási órát követő 10 percben 5/2 Az ügyeletes tanuló kötelességei Feladataik: - felügyel a házirend betartására az ügyeleti területen ( folyosón, mellékhelyiségekben, udvaron ) - figyelmezteti, majd a rendbontás ismétlődésekor jelenti az ügyeletes tanárnak a fegyelmezetlen tanulókat 5/3. A hetes kötelességei - felügyelnek a házirend osztálytermi betartására - biztosítják a tanítás feltételeit o szünetben kiszellőztetik a tantermet o gondoskodnak krétáról o tanóra elején jelentik a hiányzókat o ha becsengetés után 5 perccel nem érkezik be a pedagógus, jelentik az igazgatónak o az ügyeletes tanárnak jelzik, ha rendbontás történik a tanteremben o folyamatosan tájékoztatják az osztályfőnököt a hét eseményeiről

5 o gondoskodnak a tanterem rendjéről felszedetik a szemetet tanítás végeztével felrakatják a székeket az ablakokat bezárják gondoskodnak a virágok öntözéséről 6.HIÁNYZÁSOK ÉS IGAZOLÁSOK RENDJE 6/1. A távolmaradás indoklása A tanuló köteles részt venni a tanítási órákon és a választott tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az iskola hivatalos rendezvényein A tankötelezettség teljesítése végett a betegség miatti hiányzásról orvosi igazolást kell hozni, melyet az osztályfőnöknek kell átadni a hiányzást követő három ( 3 ) munkanapon belül. Ha ez nem történik meg, a hiányzás igazolatlannak minősül. Váratlan családi esemény miatt a szülő tanévenként 5 tanítási napot igazolhat. Egy napról legfeljebb 3 alkalommal adhat igazolást. A hiányzás miatti tanulmányi elmaradást pótolni kell. 6/2. Távolmaradási kérelem és kilépési engedély - A szülő gyermeke számára előre tudott családi esemény miatt előzetes távolmaradási kérelmet írhat. - Az iskola területének elhagyása csak az osztályfőnök vagy az ügyeletes tanár írásos engedélye alapján lehetséges. 6/3.Az osztályfőnöki igazolás - A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus az osztálynaplóba jegyzi. - A mulasztott órák heti összesítése után a hiányzás indoklását az osztályfőnök mérlegeli, és ennek függvényében igazolja a hiányzást. III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE 1.TANULÓI TELJESÍTMÉNY ELISMERÉSE 1/1. Intézményi elvárások, a dicséret elvei A nevelőtestület kulturált, az emberi együttélés szabályaihoz igazodó magatartást vár el a tanulói jogviszonyban álló diákoktól az életkori fejlettségüknek megfelelően. Az elvárt viselkedési normáknak megfelelni intézményen belül, de közterületen is. Iskolánk dicséretben részesíti, jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez mérten - tanulmányait kiemelkedően végzi - kitartóan szorgalmas - példamutató közösségi magatartást tanúsít

6 - eredményes kulturális tevékenységet folytat - kimagasló sporteredményt ér el - bármilyen módon hozzájárul az iskola jó híréhez ½.A dicséret formái A dicséret formái: - szaktanári dicséret - osztályfőnöki dicséret - 8 év kiemelkedő tanulmányi munkájáért - Jó tanuló, jó sportoló - Szent István Díj A dicséretben részesülő tanulókat a tanévzáró ünnepélyen oklevéllel, könyvjutalommal lehet elismerni. 2.A TANULÓK FEGYELMEZÉSE 2/1. Fegyelmi intézkedések Az a tanuló, aki a házirendben foglaltakat enyhébb formában megszegi, igazolatlanul mulaszt, az iskola tanulójához nem méltó magatartást tanúsít, fegyelmei intézkedésben részesítendő. Fegyelmi intézkedések: - szaktanári figyelmeztetés - osztályfőnöki figyelmeztetés - igazgatói figyelmeztetés - fegyelmi tárgyalás A fegyelmi intézkedéseket az ellenőrző könyvön kívül az osztálynaplóba is be kell jegyezni. Osztályfőnöki figyelmeztetés esetén a magatartás félévi vagy év végi értékelése változó. Igazgatói figyelmeztetés esetén a magatartás félévi vagy év végi értékelése rossz Az a tanuló, aki a házirend előírásait szándékosan és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesülhet. Formái: - kedvezmények csökkentése - áthelyezés másik osztályba, iskolába - eltiltás a tanév folytatásától IV.AZ INTÉZMÉNY HASZNÁLATI RENDJE 1.HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK, KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG 1/1.Általános használati rend A tanulók az iskolában csak pedagógusi felügyelettel tartózkodhatnak.

7 Az intézmény belső és külső terei csak a házirend betartásával vehetők igénybe. Az intézmény területe tanítási idő alatt csak vezetői illetve osztályfőnöki engedéllyel hagyható el. A balesetvédelmi szabályokat mindenki köteles megismerni és betartani. Az épületen belül nem lehet. - szaladgálni - másokat a közlekedésben akadályozni - kiabálással vagy bármilyen módon a többieket zavarni 1/2Egészségvédelmi szabályok - A tanulók egészsége védelme érdekében az óraközi szünetek időtartama alatt az időjárástól függően a hetesek kivételével mindenki az udvaron tartózkodik - Mindenki tartsa tisztán környezetét, ügyeljen a mosdók, helyiségek tisztaságára - Étkezni a második szünetben lehet - Az iskola egész területén beleértve az udvart is tilos a dohányzás, a szeszesital és egyéb károsító hatású anyag fogyasztása 1/3.Tárgyakra vonatkozó előírások - Nem szabad az iskola épületébe behozni olyan tárgyat, amely nem szükséges a hatékony munkavégzéshez - A házirend ellenére behozott tárgyakat használatkor a pedagógus átvételi elismervény ellenében megőrzésre átveszi, s azt a félév végén visszaadja a tanulónak - Mobiltelefon az iskolába nem hozható be! - Tilos bármilyen szennyező anyagot az épületbe behozni - Az iskola az elveszett tárgyakért, pénzért és egyéb értékekért felelősséget nem vállal! ¼.Egyéb rendszabályok - A diákönkormányzat saját rendje szerint működik, joga van a diákságot képviselni a tanulókat érintő kérdésekben - Egy tanítási napon az osztályközösség legfeljebb 2 témazáró dolgozatot írhat, melynek időpontját a szaktanár 1 héttel korábban bejelenti - Tűzriadó vagy más rendkívüli helyzetben az épületet a pedagógusok irányításával a kijelölt útvonalon lehet elhagyni - Az iskolában plakátokat, hirdetményeket csak az intézményvezető engedélyével lehet kitenni 1/5.Vagyonvédelem, kártérítés - mindenki köteles az iskolai berendezéseit, tárgyait, eszközeit óvni! - Ha bármilyen veszélyes helyzet vagy rongálás, károkozás történik azonnal jelenteni kell az osztályfőnöknek vagy a szaktanárnak - Ha a tanuló szándékosan okoz kárt, az okozott kárt meg kell téríteni! A károkozásról az osztályfőnök értesíti a szülőt. A kártérítés a javítási számla alapján történik

8 VI.A HÁZIREND HATÁLYBA LÉPÉSE, MÓDOSÍTÁSA Jelen házirend szeptember 1-jétől lép hatályba. Módosítani kell a jogszabályi változások esetén Módosítani lehet bármelyik fél kérelme alapján. A módosító javaslatot a módosítás életbe lépése előtt 30 nappal kell benyújtani. Győri Józsefné diákönkormányzat-segítő tanár Balogh Zsolt igazgató

I. TANULÓI MUNKAREND. 1. A házirend célja és tartalma

I. TANULÓI MUNKAREND. 1. A házirend célja és tartalma I. TANULÓI MUNKAREND 1. A házirend célja és tartalma 1. A házirend célja A tanulói házirendet az intézményvezető előterjesztésére a nevelőtestülete fogadja el. A házirend biztosítja a működés kereteit:

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:

MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 031135 4137 MAGYARHOMOROG MIKSZÁTH U.6. Tel.: 06-54/704-533 Fax: 06-54/704-534 homorogisuli@gmail.com, http://homorogisuli.hu KLIK 081011 Adószám: 15799658-2-41

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézménye 4087 Hajdúdorog, Petőfi tér 1.

Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézménye 4087 Hajdúdorog, Petőfi tér 1. Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézménye 4087 Hajdúdorog, Petőfi tér 1. 2 Tartalom I. TANULÓI MUNKAREND... 3 1.) A házirend célja és tartalma... 3 1.1. A házirend célja... 3 1.2. A

Részletesebben

HÁZIRENDJE A BALATONFÜREDI RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE A BALATONFÜREDI RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA A BALATONFÜREDI RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE MINDEN, AMI AZ ISKOLÁBAN TÖRTÉNIK, A GYERMEK BOLDOGSÁGÁT: ADOTTSÁGAINAK KIBONTAKOZTATÁSÁT, A SIKER ÖRÖMÉT, A TUDÁS MEGSZERZÉSÉT, AZ ALKOTÁST,

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Székhely: 2100 Gödöllő, Légszesz u. 10. Tel: 28 / 430 773 Elfogadta: Nevelőtestület Diákönkormányzat Szülői munkaközösség választmánya Jóváhagyta: Gödöllő Város

Részletesebben

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése 1) A nevelőtestület által meghatározott Házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a Pedagógiai

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Iskolai magatartási szabályok 2015.

Iskolai magatartási szabályok 2015. Iskolai magatartási szabályok 2015. Az Iskola Szakmai Programjának melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Bevezetés Az intézetben tartózkodó fiatalok kortól és iskolai végzettségtől függetlenül általános

Részletesebben

GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA... 3 1. A házirend célja... 3 2. A házirend tartalma... 3 II. TANULÓI MUNKAREND... 3 1) A tanítás rendje...

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok 2014. Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért

Részletesebben

NÓGRÁDSIPEKI KERESZTÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.

NÓGRÁDSIPEKI KERESZTÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. NÓGRÁDSIPEKI KERESZTÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. Tartalom A HÁZIREND CÉLJA, TARTALMA ÉS HATÁLYA... 3 A házirend célja... 3 A házirend tartalma... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend elfogadásának

Részletesebben

Általános Iskola, Torony HÁZIREND

Általános Iskola, Torony HÁZIREND Általános Iskola, Torony HÁZIREND I. Általános alapelvek 1. Bevezető Az Általános Iskola egységes házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskola munkarendjével

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE 1 A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE A tanuló jogai 1. A tanulónak jogában áll: - részt venni az osztály és az iskola életének alakításában - részt venni az iskolagyűlésen, a diáktanács ülésén.

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17.

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. H Á Z I R E N D Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. A házirend tartalma: Általános rendelkezések A tanuló jogai A tanuló kötelességei

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ GÁRDONYI GÉZA TAGISKOLÁJA NOVAJ HÁZIREND

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ GÁRDONYI GÉZA TAGISKOLÁJA NOVAJ HÁZIREND FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ GÁRDONYI GÉZA TAGISKOLÁJA NOVAJ HÁZIREND 199 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉKE BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 Az intézmény

Részletesebben

H Á Z I R E N D OM:

H Á Z I R E N D OM: H Á Z I R E N D OM: 039811 2004 DECEMBER 20. 1.,.A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A tanuló a beiratkozástól számítva a Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (továbbiakban iskola) növendéke, így vonatkoznak rá a Házirend

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium házirendje

Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium házirendje Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Telefonszám: 06 1 418 2040, 06 1 418 2829 Fax szám: 06 1 415 0789 Nevelési alapelveink Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q HÁZIREND 2008. Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmrt yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertzuiopő

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

Kállay Miklós Általános Iskola K Á L L Ó S E M J É N H Á Z I R E N D 2013.

Kállay Miklós Általános Iskola K Á L L Ó S E M J É N H Á Z I R E N D 2013. Kállay Miklós Általános Iskola K Á L L Ó S E M J É N H Á Z I R E N D 2013. - 1-1. A házirend hatálya és célja 1.) Ez a házirend a Kállay Miklós Általános Iskola tanulóira és valamennyi dolgozójára vonatkozik.

Részletesebben

KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI ÚT 32. H Á Z I R E N D Az iskola adatai

KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI ÚT 32. H Á Z I R E N D Az iskola adatai KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI ÚT 32. H Á Z I R E N D 2007. Az iskola adatai Az intézmény név: Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Cím: 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet.

Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet. Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet.hu Érvényes: visszavonásig HÁZIREND Minden közösség akkor működik megfelelően,

Részletesebben

BAKÁTS TÉRI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, IX. KERÜLET BAKÁTS TÉR 12. HÁZIREND

BAKÁTS TÉRI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, IX. KERÜLET BAKÁTS TÉR 12. HÁZIREND Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola Házirend 2010 BAKÁTS TÉRI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1092. BUDAPEST, IX. KERÜLET BAKÁTS TÉR 12. HÁZIREND I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. BEVEZETÔ

Részletesebben

HÁZIREND FELSŐSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND FELSŐSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND FELSŐSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS ISKOLA I. TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK 1. Minden tanuló joga, hogy: Részesüljön: - az adottságainak, a képességeinek, az érdeklődésének megfelelő nevelésben, oktatásban,

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola Házirendje

A Hétvezér Általános Iskola Házirendje 1. A tanulói jogok gyakorlása A Hétvezér Általános Iskola Házirendje 1.1 A tanulói jogviszony a beiratkozás napjától lép életbe. A tanulók felvétele, osztályba sorolása és a jogviszony megszüntetése a

Részletesebben

A KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK ( 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17. )

A KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK ( 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17. ) I. Általános rész A KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK ( 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17. ) HÁZIRENDJE Iskolánk alapvető feladata a 6-14 éves korosztály oktatása,

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

A SZIGETVÁRI WEINER LEÓ

A SZIGETVÁRI WEINER LEÓ A SZIGETVÁRI WEINER LEÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E 2 0 1 3 SZIGETVÁR, Zárda u. 2. A házirend hatálya: A Szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola házirendje kiterjed az iskolával

Részletesebben

Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND

Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND Készült: 2015. szeptember 1 Bevezetés Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A nevelési- oktatási

Részletesebben

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 52. Ócsai Halászy Károly Általános Iskola. Házirend

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 52. Ócsai Halászy Károly Általános Iskola. Házirend 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 52. Ócsai Halászy Károly Általános Iskola Házirend Az iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Kaposszekcsői Általános Iskolája

DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Kaposszekcsői Általános Iskolája DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Cím: 7361 Kaposszekcső, Táncsics Mihály u. 22. Telefon: +36-74-565-653 Fax: +36-74-466-537 E-mail: kaposkola@freemail.hu OM-azonosító: 036393

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola Házirendje

Kossuth Lajos Általános Iskola Házirendje 2013 Kossuth Lajos Általános Iskola Házirendje Ercsi, 2013 Készítette: a tantestület Jóváhagyta: Németh Mária igazgató Érvényes 2013.04.01-től visszavonásig 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 I. Az

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

Általános Iskola, Torony HÁZIREND. I. A tanulók jogai

Általános Iskola, Torony HÁZIREND. I. A tanulók jogai 1 Általános Iskola, Torony HÁZIREND I. A tanulók jogai Az elsı tanév megkezdésétıl a tanuló joga, hogy adottságainak és képességeinek megfelelı nevelésben és oktatásban részesüljön, személyiségét, emberi

Részletesebben

1.3 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának és késésének igazolására vonatkozó előírások... 8

1.3 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának és késésének igazolására vonatkozó előírások... 8 BUDAPEST XXII. KERÜLETI NÁDASDY KÁLMÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. Tartalom 1 Az Általános Iskolai tagintézmény házirendje... 5 1.1.1 A tanulói jogok gyakorlásának módja...

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola Házirend 2012 BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola Házirend 2012 BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE Baja, 2012 1 Tartalom A házirend hatálya...3 A házirend nyilvánossága...3 1. A tanulók jogai...3 2. A

Részletesebben

Házirend Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI

Házirend Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI Házirend Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI 2013 1. BEVEZETÉS 1.1. A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 20/2012.EMMI rendelet előírása értelmében, az iskola életével kapcsolatos

Részletesebben

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE: Domján István intézményvezető megbízásából Kolozsi-Gángó Ildikó DMS PEDAGÓGUS ELFOGADTA: A Zalaegerszegi Öveges József Általános

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola :7432 Hetes, Vikár Béla u. 1. : 82 / 585-001 :somssich@gmail.com. A Somssich Imre Általános Iskola Házirendje

Somssich Imre Általános Iskola :7432 Hetes, Vikár Béla u. 1. : 82 / 585-001 :somssich@gmail.com. A Somssich Imre Általános Iskola Házirendje A Házirenddel kapcsolatos alapelvek: A Somssich Imre Általános Iskola Házirendje 1. Bevezető: A Somssich Imre Általános Iskola Házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával,

Részletesebben

Tanulói Házirend Rövidített változat

Tanulói Házirend Rövidített változat Tanulói Házirend Rövidített változat Kötelességeink A tanuló kötelessége, hogy tartsa tiszteletben az intézmény vezetőinek, tanárainak alkalmazottainak, valamint tanulótársainak jogait és méltóságát. A

Részletesebben

KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI ÚT 32. H Á Z I R E N D 2013.

KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI ÚT 32. H Á Z I R E N D 2013. KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI ÚT 32. H Á Z I R E N D 2013. Az iskola adatai Az intézmény név: Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Cím: 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én 2014. A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta az iskolaszék és a diákönkormányzat. 3700

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE I.A házirend célja A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a pedagógiai programban foglalt célok megvalósítását

Részletesebben

4. 2. Foglalkozásokról való távolmaradással kapcsolatos szabályok. 7. Étkezési, térítési díjak befizetésével kapcsolatos szabályok

4. 2. Foglalkozásokról való távolmaradással kapcsolatos szabályok. 7. Étkezési, térítési díjak befizetésével kapcsolatos szabályok Házirendje 1 2 Tartalom 1. A házirend hatálya 2. A házirend elfogadásának szabályai 3. A tanulók, gyermekek jogai 4. A tanulók kötelességei: 4. 1. A tanulók távolmaradása és igazolása 4. 2. Foglalkozásokról

Részletesebben

Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium. Kaposvár. OM kód: 033974 ISKOLAI HÁZIREND. 2009. szeptember. Garaminé Szente Éva ig.

Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium. Kaposvár. OM kód: 033974 ISKOLAI HÁZIREND. 2009. szeptember. Garaminé Szente Éva ig. Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium Kaposvár OM kód: 033974 ISKOLAI HÁZIREND 2009. szeptember Garaminé Szente Éva ig. A HÁZIREND hatálya A házirend előírásait az iskola minden tanulójának, pedagógusának,

Részletesebben

III. András Általános Iskola HÁZIRENDJE november

III. András Általános Iskola HÁZIRENDJE november III. András Általános Iskola HÁZIRENDJE 2016. november Tartalom A házirend célja és feladata... 4 A házirend hatálya... 4 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 4

Részletesebben

TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 Tartalom 1. A tanulók jogai:... 3 2. A tanulók kötelességei:... 3 3. A tanulók értékelése... 4 4. Az iskola munkarendje... 5 5. Tanulói felelősök...

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

Z S Á M B É K I K E R E S Z T E L Ő S Z E N T J Á N O S I S K O L A K Ö P O N T H Á Z I R E N D J E

Z S Á M B É K I K E R E S Z T E L Ő S Z E N T J Á N O S I S K O L A K Ö P O N T H Á Z I R E N D J E 1 ZSÁMBÉKI KERESZTELŐ SZENT JÁNOS ISKOLAKÖPONT HÁZIRENDJE A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. A házirend

Részletesebben

Házirend. Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola. Velünk az Isten!" (Izaiás 8,10) 2011. szeptember 01.

Házirend. Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola. Velünk az Isten! (Izaiás 8,10) 2011. szeptember 01. Házirend Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola Velünk az Isten!" (Izaiás 8,10) 2011. szeptember 01. Előszó Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy keretet

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete november 22-én

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete november 22-én 2012. A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2012. november 22-én A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta az iskolaszék és a diákönkormányzat.

Részletesebben

Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.

Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail. Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu HÁZIREND Rohod, 2014. november 25. Készítette: Dobos Istvánné

Részletesebben

HÁZIREND. Petőfi Sándor Általános Iskola 2900 Komárom Szabadság tér 2. Jóváhagyta: Komárom, Szabó Tamásné igazgató

HÁZIREND. Petőfi Sándor Általános Iskola 2900 Komárom Szabadság tér 2. Jóváhagyta: Komárom, Szabó Tamásné igazgató HÁZIREND Petőfi Sándor Általános Iskola 2900 Komárom Szabadság tér 2. Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezető... 2 2.1. Általános információk

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE

Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE Intézmény neve: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3599. Sajószöged,

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

Házirend. III. A tanulók jogai 1. A tanuló joga, hogy tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos egyéb foglalkozáson vegyen részt.

Házirend. III. A tanulók jogai 1. A tanuló joga, hogy tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos egyéb foglalkozáson vegyen részt. I. A házirend hatálya 1. A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. A házirend előírásai azokra az iskolán kívüli

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Házirend Kivonat. Bevezető

Házirend Kivonat. Bevezető Házirend Kivonat Bevezető A közoktatásról szóló törvény 40. (7.) bekezdésének előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni. A házirend előírásai az

Részletesebben

HÁZIREND. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és vilonyai tagiskolája. Berhida-Peremartongyártelep. A példány sorszáma: 1.

HÁZIREND. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és vilonyai tagiskolája. Berhida-Peremartongyártelep. A példány sorszáma: 1. HÁZIREND II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és vilonyai tagiskolája Berhida-Peremartongyártelep Vilonya Ibolya u. 4. Papkeszi u. 5./a 8182 8194 A példány sorszáma: 1. 2012 1. A házirend célja 1.1. Az

Részletesebben

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola és tagintézménye HÁZIRENDJE

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola és tagintézménye HÁZIRENDJE Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola és tagintézménye HÁZIRENDJE A házirend célja A házirend iskolánk belső életét szabályozza. Elősegíti iskolánk oktató és nevelő feladatainak ellátását. Betartása

Részletesebben

Házirend. III. A tanulók jogai 1. A tanuló joga, hogy tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos egyéb foglalkozáson vegyen részt.

Házirend. III. A tanulók jogai 1. A tanuló joga, hogy tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos egyéb foglalkozáson vegyen részt. I. A házirend hatálya 1. A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. A házirend előírásai azokra az iskolán kívüli

Részletesebben

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend Készült: 2015. szeptember. igazgató Tartalomjegyzék 1. A házirend célja...2. 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

I. A tanítás rendje, a munkarenddel kapcsolatos szabályok

I. A tanítás rendje, a munkarenddel kapcsolatos szabályok Jogszabályi hivatkozás: A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet (a továbbiakban: Rendelet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktv.)

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013.

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. HÁZIREND Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend célja... 1 3. A házirend hatálya... 1

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben