Születési név: Személyi igazolvány szám: Lakcím:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Születési név: Személyi igazolvány szám: Lakcím:"

Átírás

1 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelet módosításáról szóló /2004. ( ) Kgy. rendelet 1. számú melléklete 1/A sz. melléklet A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelethez M e g á l l a p o d á s tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó szociális intézményi ellátás igénybevételéhez mely létrejött vezetője és Név: Születési név: Anyja neve: Szül. hely, idő: Személyi igazolvány szám: TAJ szám: Lakcím: szám alatti lakos, mint az ellátás igénybe vevője (a kérelmező kiskorúsága vagy cselekvőképességet kizáró gondnoksága esetén annak törvényes képviselője szám alatt lakos) között. (továbbiakban megfelelő értelmezésben: az igénybe vevő.) 1. Az intézményi elhelyezés kezdő időpontja: 2. Az intézményi elhelyezés időtartama: (határozott idejű, határozatlan idejű) Határozott idejű elhelyezés esetén az igénybevétel záró időpontja: 3. Az igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az intézményi térítési díj Ft/hó, melyet az intézmény fenntartója (Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata) évente legfeljebb kétszer megváltoztathat. Elfogadja azt, hogy a személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az igénybe vevő jövedelmének 80 %-át, ugyanakkor az így visszamaradt összeg (költőpénz) nem lehet kevesebb a tárgyév január elsején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ánál. Az igénybe vevő jövedelméből visszamaradt összeget egyéni szükségleteinek kielégítésére fordíthatja. 3/A. Az igénybe vevő havi jövedelme alapján személyi térítési díja jelenleg Ft. Az intézményi térítési díj változásával a személyi térítési díj is módosul, melyről írásban az igénybe vevő értesül. 3/B. Abban az esetben, ha az igénybe vevő jövedelme nem fedezi a fizetendő térítési díját, készpénz- és ingatlanvagyonáról, valamint tartásra köteles hozzátartozóiról nyilatkoznia kell. Ekkor a személyi térítési díj összegéről és megfizetésének módjáról a fenntartó határozatban rendelkezik. 4. Az igénybe vevőnek a személyi térítési díjat utólag, tárgyhónapot követő hónap 10-ig kell az intézménynek megfizetni. 5. Az igénybe vevő családi körülményeiben, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül az intézmény vezetőjének bejelenteni köteles.

2 Az igénybe vevő az intézményi elhelyezés tényét háziorvosának bejelenteni köteles. A háziorvosi feladatokat látja el, vagy az egészségügyi ellátásról az intézmény vezetője gondoskodik. 7. Az igénybe vevő beköltözéskor magával hozza személyi igazolványát, TAJ igazolványát, nyugdíjigazolványát, 2 hétnél nem régebbi székletbakteriológiai eredményt tartalmazó igazolást. 8. Az intézmény vezetője az igénybe vevőnek az alábbi szolgáltatások biztosítását garantálja: fűtés, világítás, hideg-melegvíz, szennyvíz elvezetése, takarítás, mosás, vasalás, háromszori étkezés, szükség esetén diéta, közös helyiségek használata (TV, rádió, videó) a házirend szabályai szerint, bútor, berendezési tárgyak használata, a lakrész rendeltetésszerű használatához szükséges karbantartást, állandó 24 órás gondozói ügyeletet, orvosi ellátást a házirend szerint, gyógyszerellátást az intézet orvosa által elrendelt, ill. a szakorvos által javasolt mennyigében, - figyelemmel az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletre - betegápolást, testápolást rászorultság szerint, tisztálkodási szerek biztosítását, rászorultság esetén kórházi kezelés utáni rehabilitációt, érték és vagyonmegőrzést, hajvágást, borotválást szükség szerint, továbbá mentálhigiénés, szociális rehabilitációs jellegű foglalkoztatási programokban való részvételt. Egyéb egyedi szolgáltatások: 9. Amennyiben az igénybe vevő egészségi állapotában olyan súlyos romlás következik be, amely aktív gyógykezelésre, speciális ápolásra szorul, felgyógyulásig állapotának megfelelő egészségügyi intézménybe utalandó. 10. Az ellátásban részesülő személy: a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi térítési díj 20 %-át fizeti, b két hónapot meghaladó távolléte idejére ba) egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a megállapított személyi térítési díj 20 %-át fizeti, bb) egyéb esetekben a személyi térítési díj 50 %-át fizeti. A távollét részleteire vonatkozó fizetési kötelezettséget a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 28. -a és a házirend szabályozza. 11. Megállapodás módosítására sor kerülhet jogszabályi feltételek változása esetén, valamint a felek közös megegyezése esetén. 12. A tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó szociális intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv az Érdekképviseleti fórum, amely a házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. Az Érdekképviseleti fórum feladata - többek között - az intézményben élők panaszainak megtárgyalása. Működéséről a módosított évi III. tv. (továbbiakban. Sztv.) 99. -a rendelkezik. 13. Az intézményi jogviszony megszüntetésének szabályát a Sztv ai szabályozzák. E szerint - meghatározott esetekben - mindkét fél a megállapodást felmondhatja. A megállapodás a felmondás bejelentésétől, de legfeljebb a bejelentéstől számított 30 napon belül szűnik meg.

3 Az igénybe vevő a házirendet átvette, az abban foglaltakat tudomásul vette, vállalta azok betartását. A megállapodást a felek elfogadták és aláírták. Szeged, az intézmény vezetője igénybe vevő vagy törvényes képviselője Az igénybe vevő cselekvőképességet korlátozó gondnoksága esetén törvényes képviselőjének egyetértése. név, lakcím Tanúk: 1. név: 2. név: lakcím: lakcím:

4 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelet módosításáról szóló /2004. ( ) Kgy. rendelet 2. számú melléklete 1/B sz. melléklet A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelethez M e g á l l a p o d á s átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás igénybevételéhez mely létrejött vezetője és Név: Születési név: Anyja neve: Szül. hely, idő: Személyi igazolvány szám: TAJ szám: Lakcím: szám alatti lakos, mint az ellátás igénybe vevője (a kérelmező cselekvőképességet kizáró gondnoksága esetén annak törvényes képviselője szám alatt lakos) között. (továbbiakban megfelelő értelmezésben: az igénybe vevő.) 1. Az intézményi elhelyezés kezdő időpontja: 2. Az intézményi elhelyezés időtartama: Az igénybevétel záró időpontja: 3. Az igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az intézményi térítési díj Ft/hó, melyet az intézmény fenntartója (Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata) évente legfeljebb kétszer megváltoztathat. Elfogadja azt, hogy az személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az igénybe vevő jövedelmének 60 %-át, ugyanakkor az így visszamaradt összeg (költőpénz) nem lehet kevesebb a tárgyév január elsején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-ánál. Az igénybe vevő jövedelméből visszamaradt összeget egyéni szükségleteinek kielégítésére fordíthatja. 3/A. Az igénybe vevő havi jövedelme alapján személyi térítési díja jelenleg Ft. Az intézményi térítési díj változásával a személyi térítési díj is módosul, melyről írásban az igénybe vevő értesül. 3/B. A hajléktalanok átmeneti szállására szolgáló intézményekben - a rehabilitációs célú intézmények kivételével a gondozás első 30 napjára személyi térítési díj nem kérhető. 3/C. A átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan személlyel megállapodást akkor kell kötni, ha az ellátás időtartama 30 napot meghaladja. 4. Az igénybe vevőnek a személyi térítési díjat előre, tárgyhónap 10-ig kell az intézménynek megfizetni. 5. Az igénybe vevő családi körülményeiben, jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül az intézmény vezetőjének bejelenteni köteles.

5 Az igénybe vevő az intézményi elhelyezés tényét háziorvosának bejelenteni köteles. A háziorvosi feladatokat látja el, vagy az egészségügyi ellátásról az intézmény vezetője gondoskodik. 7. Az igénybe vevő beköltözéskor magával hozza személyi igazolványát, TAJ igazolványát, nyugdíjigazolványát, 2 hétnél nem régebbi székletbakteriológiai eredményt tartalmazó igazolást. 8. Az intézmény vezetője az igénybe vevőnek az alábbi szolgáltatások biztosítását garantálja: fűtés, világítás, hideg-melegvíz, szennyvíz elvezetése, takarítás, mosás, vasalás, háromszori étkezés, szükség esetén diéta, közös helyiségek használata (TV, rádió, videó) a házirend szabályai szerint, bútor, berendezési tárgyak használata, a lakrész rendeltetésszerű használatához szükséges karbantartást, állandó 24 órás gondozói ügyeletet, orvosi ellátást a házirend szerint, gyógyszerellátást az intézet orvosa által elrendelt, ill. a szakorvos által javasolt mennyigében, - figyelemmel az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletre - betegápolást, testápolást rászorultság szerint, tisztálkodási szerek biztosítását, rászorultság esetén kórházi kezelés utáni rehabilitáció, mentálhigiénés szociális rehabilitációs jellegű foglalkoztatási programokban való részvételt. Egyéb egyedi igény szerinti szolgáltatások: (pl.: hajvágás, borotválás) 9. Amennyiben az igénybe vevő egészségi állapotában olyan súlyos romlás következik be, amely aktív gyógykezelésre, speciális ápolásra szorul, felgyógyulásig állapotának megfelelő egészségügyi intézménybe utalandó. 10. Megállapodás módosítására sor kerülhet jogszabályi feltételek változása esetén, valamint a felek közös megegyezése esetén. 11. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv az Érdekképviseleti Fórum, amely a házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. Az Érdekképviseleti Fórum feladata többek között az intézményben élők panaszainak megtárgyalása. Működéséről a módosított évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) 99. -a rendelkezik. 12. Az intézményi jogviszony megszüntetésének szabályát a Sztv ai szabályozzák. E szerint - meghatározott esetekben - mindkét fél a megállapodást felmondhatja. A megállapodás a felmondás bejelentésétől, de legfeljebb a bejelentéstől számított 30 napon belül szűnik meg. 13. Az igénybe vevő a házirendet átvette, az abban foglaltakat tudomásul vette, vállalta azok betartását.

6 - 3 - A megállapodást a felek elfogadták és aláírták. Szeged, Ph. az intézmény vezetője igénybe vevő vagy törvényes képviselője Az igénybe vevő cselekvőképességet korlátozó gondnoksága esetén törvényes képviselőjének egyetértése. név, lakcím Tanúk: 1. név: 2. név: lakcím: lakcím:

7 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelet módosításáról szóló /2004. ( ) Kgy. rendelet 3. számú melléklete 1/C sz. melléklet A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelethez M e g á l l a p o d á s nappali ellátást nyújtó intézményi ellátás igénybevételéhez mely létrejött vezetője és Név: Születési név: Anyja neve: Szül. hely, idő: Személyi igazolvány szám: TAJ szám: Lakcím: szám alatti lakos, mint az ellátás igénybe vevője (a kérelmező cselekvőképességet kizáró gondnoksága esetén annak törvényes képviselője szám alatti lakos) között. (továbbiakban megfelelő értelmezésben: az igénybe vevő.) 1. Az intézményi elhelyezés kezdő időpontja: 2. Az intézményi elhelyezés időtartama: Az igénybevétel záró időpontja: 3. A fogyatékos személyek nappali intézményébe az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni. A próbaidő tartama három hónapnál hosszabb nem lehet. 4. Az igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az intézményi térítési díj Ft, melyet az intézmény fenntartója (Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata) évente legfeljebb kétszer megváltoztathat. Elfogadja azt, hogy a személyi térítési díj alapja az élelmezési térítés, amelynek összege nem haladhatja meg az igénybe vevő jövedelmének 30 %-át. 4/A. Az igénybe vevő havi jövedelme alapján személyi térítési díja jelenleg Ft. Az intézményi térítési díj változásával a személyi térítési díj is módosul, melyről írásban az igénybe vevő értesül. 5. Az igénybe vevőnek a személyi térítési díjat utólag, tárgyhónap 10-ig kell az intézménynek megfizetni. 6. Az igénybe vevő családi körülményeiben, jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül az intézmény vezetőjének bejelenteni köteles. 7. Az igénybe vevő az intézményi elhelyezés tényét háziorvosának bejelenteni köteles. A háziorvosi feladatokat látja el, vagy az egészségügyi ellátásról az intézmény vezetője gondoskodik.

8 A jogosult az ellátás igénybevételekor magával hozza személyi igazolványát, TAJ igazolványát, jövedelméről szóló igazolást, és 2 hétnél nem régebbi székletbakteriológiai eredményt tartalmazó igazolást. 9. A nappali ellátást nyújtó intézmény vezetője az igénybe vevőnek az alábbi szolgáltatások biztosítását garantálja: fűtés, világítás, hideg-melegvíz, szennyvíz elvezetése, közös helyiségek használata (pihenőhelyiség, mosdó, közösségi hely, tv, rádió) a házirend szabályai szerint, bútor, berendezési tárgyak használata, igény szerinti meleg élelem biztosítása, szabadidős programok szervezése, szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, hivatalos ügyek intézésének segítése, munkavégzés lehetőségének szervezése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének megszervezésének segítése. 9/A. Az intézmény vezetője az Idősek Klubja esetében további egyéb szolgáltatások biztosítását garantálja az igénybe vevőnek: a napi egyszeri meleg élelmet, ha szükséges, diétás étrendben biztosítja. Egyéb egyedi igény szerinti szolgáltatások: 9/B. Az intézmény vezetője a Fogyatékosok Nappali Intézménye esetében további egyéb szolgáltatások biztosítását garantálja az igénybe vevőnek: napi egyszeri meleg élelem mellett igény szerint tízórai, szükség esetén diéta, egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozás szervezése. Egyéb egyedi igény szerinti szolgáltatások: 9/C. Az intézmény vezetője a Szenvedélybetegek Nappali Intézménye esetében további egyéb szolgáltatások biztosítását garantálja az igénybe vevőnek: a napi egyszeri meleg élelmet, ha szükséges, diétás étrendben biztosítja, felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, kulturális, szabadidős, képzési, átképzési, állásközvetítő, védett lakhatást elősegítő, lakossági és családi programok szervezése és lebonyolítása. Egyéb egyedi igény szerinti szolgáltatások: 10. Amennyiben az igénybe vevő egészségi állapotában olyan súlyos romlás következik be, amely aktív gyógykezelésre, speciális ápolásra szorul, felgyógyulásig állapotának megfelelő egészségügyi intézménybe utalandó. 11. Megállapodás módosítására sor kerülhet jogszabályi feltételek változása esetén, valamint a felek közös megegyezése esetén. 12. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv az Érdekképviseleti Fórum, amely a házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. Az Érdekképviseleti fórum feladata többek között az intézményben élők panaszainak megtárgyalása. Működéséről a módosított évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) 99. -a rendelkezik.

9 Az intézményi jogviszony megszüntetésének szabályát a Sztv ai szabályozzák. E szerint - meghatározott esetekben - mindkét fél a megállapodást felmondhatja. A megállapodás a felmondás bejelentésétől, de legfeljebb a bejelentéstől számított 30 napon belül szűnik meg. 14. Az igénybe vevő a házirendet átvette, az abban foglaltakat tudomásul vette, vállalta azok betartását. A megállapodást a felek elfogadták és aláírták. Szeged, Ph. az intézmény vezetője igénybe vevő vagy törvényes képviselője Az igénybe vevő cselekvőképességet korlátozó gondnoksága esetén törvényes képviselőjének egyetértése. név, lakcím Tanúk: 1. név: 2. név: lakcím: lakcím:

10 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelet módosításáról szóló /2004. ( ) Kgy. rendelet 4. számú melléklete S z e r z ő d é s 1/D sz. melléklet A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelethez mely létrejött az Egyesített Szociális Intézmény Igazgatója (továbbiakban: Igazgató) és Név: Születési név: Anyja neve: Szül. hely, idő: Személyi igazolvány szám: TAJ szám: Lakcím: szám alatti lakos, mint az Emeltszinű Idősek Otthona ellátását igénybe vevője (továbbiakban: igénybe vevő) között: 1. A beutaló határozat száma. kelte: 2. Az intézményi elhelyezés kezdő időpontja: 3. Az intézményi elhelyezés időtartama: (határozott idejű, határozatlan idejű) 4. Az igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az intézményi térítési díj Ft/hó, melyet az intézmény fenntartója (Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata) évente legfeljebb kétszer megváltoztathat. Elfogadja, hogy a fenntartó által meghatározott mindenkori intézményi térítési díjat jövedelméből és készpénzvagyonából megfizeti, ezért fizetési képességének vizsgálatát nem kéri. Ennek megfelelően az igénybe vevő személyi térítési díja azonos az intézményi térítési díjjal. Tudomásul veszi, hogy a térítési díj megfizetésének szabályait a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelet szabályozza. 5. Az igénybe vevőnek a személyi térítési díjat utólag, tárgyhónapot követő hónap 10-ig kell az intézménynek megfizetni. 6. Az igénybe vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a mindenkori intézményi térítési díj teljes összegét nem tudja megfizetni, az igazgató másik bentlakásos elhelyezést nyújtó szervezeti egységben biztosítja további ellátását. 7. Az igénybe vevő elfogadja, hogy az egyszeri hozzájárulást Ft-ot a beköltözést követő 1 hónap eltelte után öt napon belül az esedékes személyi térítési díjon felül az Egyesített Szociális Intézmény számlájára megfizeti. Az egyszeri hozzájárulás befizetésének elmulasztása az intézményi jogviszony megszüntetését vonja maga után.

11 Az igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az intézményi jogviszony elhalálozás kivételével 5 éven belüli megszűnése esetén az egyszeri hozzájárulás időarányos részére jogosult, mely igényét az intézmény igazgatójának kell jeleznie. 9. Az igénybe vevő az intézményi elhelyezés tényét háziorvosának bejelenteni köteles. A háziorvosi feladatokat látja el, vagy az egészségügyi ellátásról az intézmény vezetője gondoskodik. 10. Az igénybe vevő beköltözéskor magával hozza személyi igazolványát, TAJ igazolványát, nyugdíjigazolványát, 2 hétnél nem régebbi székletbakteriológiai eredményt tartalmazó igazolást. 11. Az intézmény igazgatója az igénybe vevőnek az alábbi szolgáltatások biztosítását garantálja: fűtés, világítás, hideg-melegvíz, szennyvíz elvezetése, takarítás, mosás, vasalás, háromszori étkezés, szükség esetén diéta, közös helyiségek használata (TV, rádió, videó) a házirend szabályai szerint, bútor, berendezési tárgyak használata, a lakrész rendeltetésszerű használatához szükséges karbantartást, állandó 24 órás gondozói ügyeletet, orvosi ellátást a házirend szerint, gyógyszerellátást az intézet orvosa által elrendelt, ill. a szakorvos által javasolt mennyigében, - figyelemmel az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletre - betegápolást, testápolást rászorultság szerint, tisztálkodási szerek biztosítását, rászorultság esetén kórházi kezelés utáni rehabilitációt, érték és vagyonmegőrzést, hajvágást, borotválást szükség szerint, továbbá mentálhigiénés, szociális rehabilitációs jellegű foglalkoztatási programokban való részvételt. Egyéb egyedi szolgáltatások: 12. Az igénybe vevő beköltözéskor az intézmény igazgatója által elfogadott mennyiségű és minőségi bútort, berendezést, személyes használati tárgyat hozhat magával. 13. Amennyiben az igénybe vevő egészségi állapotában olyan súlyos romlás következik be, amely aktív gyógykezelésre, speciális ápolásra szorul, felgyógyulásig állapotának megfelelő egészségügyi intézménybe utalandó. Amennyiben állapota egészségügyi intézeti ellátást nem igényel, a 24 órás folyamatos felügyelet szükségessége esetén az Emeltszintű Idősek Otthona betegszobájába helyezhető át. 14. Az ellátásban részesülő személy: a) két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi térítési díj 20 %-át fizeti, b) két hónapot meghaladó távolléte idejére ba) egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a megállapított személyi térítési díj 20 %-át fizeti, bb) egyéb esetekben a személyi térítési díj 50 %-át fizeti. A távollét részleteire vonatkozó fizetési kötelezettséget a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a és a házirend szabályozza. 15. Megállapodás módosítására sor kerülhet jogszabályi feltételek változása esetén, valamint a felek közös megegyezése esetén.

12 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv az Érdekképviseleti fórum, amely a házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. Az Érdekképviseleti fórum feladata többek között az intézményben élők panaszainak kivizsgálása. Működéséről a módosított évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) 99. -a rendelkezik. 17. Az intézményi jogviszony megszüntetésének szabályát a Sztv ai szabályozzák. E szerint - meghatározott esetekben - mindkét fél a megállapodást felmondhatja. A megállapodás a felmondás bejelentésétől, de legfeljebb a bejelentéstől számított 30 napon belül szűnik meg. 18. Az igénybe vevő a házirendet átvette, az abban foglaltakat tudomásul vette, vállalta azok betartását. A megállapodást a felek elfogadták és aláírták. Szeged, az intézmény vezetője igénybe vevő vagy törvényes képviselője

13 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelet módosításáról szóló /2004. ( ) Kgy. rendelet 5. számú melléklete M e g á l l a p o d á s 1/E sz. melléklet A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelethez Mely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi, mint gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény, valamint a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek szülője (törvényes képviselője) között. A szülő (törvényes képviselő) adatai: Név: Születési név: Anyja neve: Lakcíme: A gyermek adatai: Név: Anyja neve: Lakcíme: A bölcsődei gondozás kezdő időpontja: 1. A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, fogyatékos gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a fogyatékos gyermek az ötödik életévét betölti. 2. A bölcsődei ellátás keretében az intézmény a gyermek számára az alábbiakat biztosítja: szakszerű gondozás-nevelés, testi-lelki szükségletek kielégítése, fejlődés és a szocializáció segítése, napi négyszeri étkezés, fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet, egészségvédelem, egészségnevelés, kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítése, állandóság (saját gondozónőrendszer), egyéni bánásmód, megfelelő idő a szabadban való tartózkodáshoz, az egyéni ruhanemű kivételével a textíliával történő ellátás, személyes higiéné feltételeinek biztosítása, korcsoportnak megfelelő játékeszközök, rendszeres orvosi felügyelet, óvodai életre való felkészítés.

14 A bölcsőde a szülő számára az alábbiakat biztosítja: a házirend megismerése, adaptációhoz szükséges idő, feltételek, tájékoztatás a gyermekével napközben történt eseményekről, rendszeres betekintés a gondozónő által vezetett egyéni dokumentációba (üzenőfüzet), szülői értekezlet, egyéni beszélgetés (gondozónővel, vezetővel), előadássorozaton való részvétel, nyílt napon való együttműködés, tájékoztatók, étrendek megismerése, gyermekük játéktevékenységébe való betekintés, Érdekképviseleti Fórum. 4 A módosított évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 148. (1)-(3), valamint (5) bekezdése alapján az intézményi elhelyezésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj összege: Egy vagy két gyermek esetében napi Ft Három vagy több gyermek esetében napi Ft Rendszeres támogatásban részesülő gyermek esetében napi Ft Tartósan beteg és sérült gyermek esetében napi Ft 5. A bölcsődei ellátásért a térítési díjat előre, egy összegben minden hó 10-ig kell befizetni. 6. Megszűnik az ellátás: Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte és a bölcsődei gondozási-nevelési év végéhez ért, vagy a 3. életév betöltését követő december 31. után. Ha a szülő a gyermek 30 napon túli távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni, vagy az ellátás szüneteltetését nem kéri. 7. A szülő: a bölcsődei házirendet betartja, együttműködik a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel, a megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek elmulasztása esetén panaszával az Érdekképviseleti fórumhoz, a bölcsődevezetőhöz és az intézményvezetőhöz fordulhat. Az érdekvédelemmel kapcsolatos szabályokról a Gyvt a rendelkezik. a vitatott intézkedéssel szemben a fenntartó önkormányzathoz fordulhat. Szeged, szülő bölcsődevezető bölcsőde címe

15 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelet módosításáról szóló /2004. ( ) Kgy. rendelet 6. számú melléklete 3. sz. melléklet A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelethez 7. (1) bekezdéshez Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok, igazolások Intézmény típusa Intézmény neve Férőhely Alapellátás 1. Gyermekjóléti szolgáltatás Nyilatkozat, igazolás nem szükséges Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálat Szeged, Sás u Gyermekek napközbeni ellátása - napos bölcsőde - gyermekek alternatív napközbeni ellátása (játszóház) 812 fő 3. Gyermekek átmeneti gondozása 3/A. Humán Szolgáltató Központ Családok Átmeneti Otthona Szeged, Kapisztrán u fő Szükséges igazolások: A kérelmező és gyermeke(i) személyi adatait tartalmazó kérelem, gyermek(ek) általános egészségi állapotát igazoló orvosi szakvélemény, valamint a kérelmező és gyermek(ei) jövedelmét igazoló dokumentumok. 3/B. Humán Szolgáltató Központ Helyettes szülői hálózat Szeged, Sás u fő Szükséges igazolások: A helyettes szülő működési engedélye, a gyermek adatait tartalmazó kérelem, jövedelmet igazoló dokumentumok. 4. Népkonyha Nyilatkozat, igazolás nem szükséges. Humán Szolgáltató Központ Hajléktalanokat Ellátó Hálózat Népkonyha Szeged, Algyői út fő

16 Étkeztetés Humán Szolgáltató Központ fő I. számú Gondozási Központ Szeged, Dáni u II. számú Gondozási Központ Szeged, Gáspár Z. u. 8. III. számú Gondozási Központ Szeged, Kossuth L. sgt IV. számú Gondozási Központ Szeged, Vértói u. 3. V. számú Gondozási Központ Szeged, Alsó kikötő sor 5. Családsegítő Ház Szeged-Kiskundorozsma, Bölcs u. 11. Szükséges igazolások: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI. 24.) SZCSM rendelet 1. sz. melléklete szerint, valamint a jövedelmet igazoló dokumentumok. 6. Házi segítségnyújtás Humán Szolgáltató Központ fő I. számú Gondozási Központ Szeged, Dáni u II. számú Gondozási Központ Szeged, Gáspár Z. u. 8. III. számú Gondozási Központ Szeged, Kossuth L. sgt IV. számú Gondozási Központ Szeged, Vértói u. 3. V. számú Gondozási Központ Szeged, Alsó kikötő sor 5. Családsegítő Ház Szeged-Kiskundorozsma, Bölcs u. 11. Ebből jelzőrendszeres házigondozás: Szeged, Kossuth L. sgt fő 7. Családsegítés Humán Szolgáltató Központ Tabán Családsegítő Közösségi Ház Szeged, Kereszttöltés u. 13. Családsegítő Ház Szeged-Kiskundorozsma, Bölcs u. 11. Alsóvárosi Családsegítő Ház Szeged, Rákóczi u. 11. Szükséges igazolások: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI. 24.) SZCSM rendelet 3. (4) - (5) bekezdésében foglalt forgalmi napló, valamint esetnapló.

17 - 3 - Szakosított ellátás 1. Gyermekvédelmi szakellátás 1/A. Otthont nyújtó ellátás: SZMJVÖ Gyermekvédelmi Intézmény Utógondozó Otthona Szeged, Szőregi út 80. 1/B.** Otthont nyújtó ellátás: SZMJVÖ Gyermekvédelmi Intézmény Fiú Speciális Gyermekotthon Leány Speciális Gyermekotthon Szeged, Szőregi u fő 12 fő 12 fő 1/C. * Otthont nyújtó ellátás: SZMJVÖ Gyermekvédelmi Intézmény Fiú Speciális Gyermekotthon 1/D. Otthont nyújtó ellátás: SZMJVÖ Gyermekvédelmi Intézmény Gyermekotthona Szeged, Bölcsőde u fő 4 fő 1/E. Nevelőszülői ellátás SZMJVÖ Gyermekvédelmi Intézmény Gyermekotthona Szeged, Bölcsőde u Ápolást, gondozást nyújtó intézmények 2/A. Idősek Otthona: Egyesített Szociális Intézmény 470 fő Egységei: Idősek Otthona Szeged, Kálvária sgt fő Szeged, Acél u fő Szeged, Alsókikötő sor fő Emeltszintű Idősek Otthona Szeged, Kálvária sgt fő 2/B. Fogyatékos személyek otthona: Dr. Waltner Károly Otthon 180 fő Szeged, Agyagos u. 45. Szükséges igazolások: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. sz. melléklete szerint, valamint a jövedelmet igazoló dokumentumok. A tanköteles korú gyermekek elhelyezése iránti kérelem esetén a területileg illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét mellékelni kell. (1993. évi LXXIX. törvény 30. (3) bekezdés). *2005. január 1. napjától 24 férőhelyen Fiú Speciális Gyermekotthon működik ** december 31. napjától hatályát veszti a Leány Speciális Gyermekotthon megszűnik

18 - 4-2/C. Szenvedélybetegek rehabilitációs Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági 22 fő intézménye Drogcentrum Rehabilitációs Otthona Deszk, Tanya 1. Szükséges igazolások: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. sz. melléklete szerint. 3. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 3/A. Átmeneti szállás drogbetegek ellátására Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum Átmeneti Szállása Szeged, Fésű u fő Szükséges igazolások: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. sz. melléklete szerint, valamint a jövedelmet igazoló dokumentumok. 3/B. Hajléktalanok átmeneti szállása Humán Szolgáltató Központ Hajléktalanokat Ellátó Hálózat Szeged, Indóház tér fő ebből női férőhely: 10 fő férfi férőhely: 21 fő Szeged, Bajai út fő Szükséges igazolások: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. sz. melléklete szerint, valamint a jövedelmet igazoló dokumentumok. 3/C. Idényszálló hajléktalanok krízis ellátása éjjeli menedékhelyen (minden év november 1-től következő év április 30-ig) Nyilatkozat, igazolás nem szükséges. Humán Szolgáltató Központ Hajléktalanokat Ellátó Hálózat Szeged, Moszkvai krt. 3. ebből férfi férőhely: 50 fő Szeged, Indóház tér 3. ebből női férőhely: 9 fő Szeged, Bajai út 9. ebből férfi férőhely: 12 fő 50 fő 9 fő 12 fő 3/D. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye Nyilatkozat, igazolás nem szükséges. Humán Szolgáltató Központ Hajléktalanokat Ellátó Hálózat Szeged, Bajai út fő

19 Nappali ellátást nyújtó intézmények Humán Szolgáltató Központ 391 fő 4/A. Idősek klubja (heti 5 napos nyitva tartással) Szeged, Dáni u Szeged, Vám tér 5. Szeged, Gáspár Z. u. 8. Szeged, Kereszttöltés u. 29. B Szeged, Kossuth L. sgt Szeged, Kálvária tér 8. Szeged, Bánk Bán u. 8. Szeged, Vértói út 3. Szeged, Alsókikötő sor 5. Szeged-Szőreg, Szerb u. 54. Szeged-Kiskundorozsma, Bölcs u. 11. Szükséges igazolások: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. sz. melléklete szerint, valamint a jövedelmet igazoló dokumentumok. 4/B. Fogyatékosok nappali intézménye Humán Szolgáltató Központ 20 fő Fogyatékosok Nappali Intézménye Szeged, Kálvária tér 8. Szükséges igazolások: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. sz. melléklete szerint, a jövedelmet igazoló dokumentumok, valamint az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleménye. 4/C. Nappali melegedő Humán Szolgáltató Központ 50 fő Hajléktalanokat Ellátó Hálózat Szeged, Algyői út 3. Nyilatkozat, igazolás nem szükséges 4/D. Szenvedélybetegek nappali intézménye Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum FŰ-VÉSZ Klubja Szeged, Fésű u fő Szükséges igazolások: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. sz. melléklete szerint, a jövedelmet igazoló dokumentumok, valamint az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleménye. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelet módosításáról szóló /2004. ( ) Kgy. rendelet 7. számú melléklete

20 M e g á l l a p o d á s 4. sz. melléklet A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelethez amely létrejött egyrészről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Humán Szolgáltató Központ (Szeged, Sás u. 2.), mint a helyettes szülői hálózatot működtető és Név: Születési név: Anyja neve: Lakcíme: helyettes szülő között a mai napon az alábbi feltételekkel: 1. A megbízás év hó naptól év hó napjáig tart. 2. A helyettes szülő a saját háztartásában nevelt számú gyermeke(i) mellett, helyettes szülőként számú gyermek egyidejű nevelését vállalja a működtető kijelölése alapján, a gyermekek átmeneti gondozása alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig, mely időtartam 6 hónappal, szükség esetén tanítási év végéig meghosszabbítható. 3. A helyettes szülő a megállapodásban vállalja, hogy szakmai továbbképzéseken részt vesz. 4. A megállapodáshoz mellékelten benyújtja az évi XXXI. évi tv. (továbbiakban: Gyvt.) 49. -ban meghatározott feltételeket igazoló okiratokat. 5. A gyermek átmeneti gondozásának megkezdéséről a helyettes szülő értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot. 6. A helyettes szülő és a helyettes szülői tanácsadó lehetőség szerint a szülővel vagy más törvényes képviselővel közösen három héten belül elkészítik a gyermekre vonatkozó egyéni nevelési tervet, amennyiben az ellátás igénybevétele 1 hónapnál tovább tart. 7. Az átmeneti gondozásban részesülő gyermek számára a helyettes szülő saját háztartásában biztosítja a teljes körű ellátást a módosított 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (továbbiakban: NM rendelet) a alapján, amelyről a helyettes szülői tanácsadó ad számára részletes tájékoztatást. 8. A szülőtől a gondozás kezdetén átvett tárgyakról igény és szükség szerint a helyettes szülői tanácsadó a szülő és a helyettes szülő jelenlétében leltárt vehet fel. A gondozás végén a tanácsadó jelenlétében a helyettes szülő a vérszerinti szülő felé az átvett személyes tárgyakat leltár szerint adja vissza.

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatásokról (egységes szerkezetben a 4/2013.(II.15.) és

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatásokról (egységes szerkezetben a 4/2013.(II.15.),

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 6. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

5/2001.(02.13.) Kgy. sz. rendelet 1. A gyermekek védelméről

5/2001.(02.13.) Kgy. sz. rendelet 1. A gyermekek védelméről 5/2001.(02.13.) Kgy. sz. rendelet 1 A gyermekek védelméről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 10. a) pontjában

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 25/1999. (IX.18.) KT. rendelete

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 25/1999. (IX.18.) KT. rendelete Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 25/1999. (IX.18.) KT. rendelete a pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról Módosítva: 35/1999. /XII.1./KT, 3/2000. /III.18./

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Budapest, 2013. október

Budapest, 2013. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12911. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális

Részletesebben

Gyermekjogi ismeretek Gyermekjogi képviselők képzése. 2014. május 8. Dr. Kovács Zsuzsa SZGYH vezető

Gyermekjogi ismeretek Gyermekjogi képviselők képzése. 2014. május 8. Dr. Kovács Zsuzsa SZGYH vezető Gyermekjogi ismeretek Gyermekjogi képviselők képzése 2014. május 8. Dr. Kovács Zsuzsa SZGYH vezető Gyermeki jogok és kötelességek 1989. november 20. ENSZ Gyermekjogi Egyezménye 1991. évi LXIV. Tv. az Egyezmény

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 13. szám 2012. december 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

3/2012. (III. 23.) CSMIK utasítás

3/2012. (III. 23.) CSMIK utasítás A CSONGRÁD MEGYEI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT VEZETŐJÉTŐL H-6741 Szeged, Rákóczi tér 1. Központ: +36 62/561-601 Titkárság: +36 62/566-028 Fax: +36 62/561-634 E-mail: tapai.peter@csomik.hu www.csomik.hu

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Egységes szerkezetben * Hatályos: 2015. március

Részletesebben

T/2089. számú törvényjavaslat

T/2089. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2089. számú törvényjavaslat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 184. szám 25761 2014. évi CI. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

1. oldal, összesen: 52. 1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I.

1. oldal, összesen: 52. 1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. 1. oldal, összesen: 52 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 /2006 (I. 26.) RENDELETE

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 /2006 (I. 26.) RENDELETE EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 /2006 (I. 26.) RENDELETE A gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS az időskorúak bentlakást nyújtó intézményben történő ellátásához

MEGÁLLAPODÁS az időskorúak bentlakást nyújtó intézményben történő ellátásához Bakony Szíve Idősek Otthona Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Bakonyjákó, Arany J.u.1. Cégjegyzékszám: 19-09-514676, Ágazati azonosító: S0295634S0295641 Adószám: 23706336-2-19, Számlaszám: 11748045-20057482-00000000

Részletesebben

A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007.(I. 24.), 17/2008.(IX.16.), 25/2008.(XII.19.), 13/2009.(VIII.134.), 28/2009.(XII.18.) rendeletével módosított 8/2006.(II.28.) rendelete A GYERMEKEK

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a gyámügyi

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006.(III.31.) rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006.(III.31.) rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006.(III.31.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 6/2012.(III.1.), 23/2013.(XII.21.), 25/2014.(XI.27.)

Részletesebben

T/10047. számú törvényjavaslat

T/10047. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10047. számú törvényjavaslat a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról Előadó:

Részletesebben

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011.

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Helyettes szülői hálózat térségi feladatellátási modell

Helyettes szülői hálózat térségi feladatellátási modell Helyettes szülői hálózat térségi feladatellátási modell Pro Publico Bono" elnevezésű ÁROP-3.A.2-2013-2013-0019 azonosító számú projekt Piliscsaba Város Önkormányzata Megbízó Cím Alcím Piliscsaba Város

Részletesebben

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok 2014 I. Bevezetés A magyar szociális ellátórendszer számos

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben