(1) A - (2) (4) - (2) A 2. (2) 2. (3) (1) 2. (3) (1) 2. (2) 2. (3) (1) (3) A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(1) A - (2) (4) - (2) A 2. (2) 2. (3) (1) 2. (3) (1) 2. (2) 2. (3) (1) (3) A"

Átírás

1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének... Kgy. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított évi III. tv. (továbbiakban: szociális törvény) 92. (1) és (2) bekezdés, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló módosított évi XXXI. tv. (továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) 29. és 147. (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló módosított 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendeletet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. 1. helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) A rendelet hatálya - a (2) (4) bekezdésekben foglaltak szerint - kiterjed a Magyarországon élő a) magyar állampolgárokra, b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, c)a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya kiterjed a) a 2. (2) bekezdés aa), aba), abf), ac), ba)-bc) alpontja, valamint a 2. (3) bekezdés aaa), baa), bbc), bbd), bca)-bcc) alpontja esetén az (1) bekezdésben foglalt személyekre, akik Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, b) a 2. (3) bekezdés aab), aac), ab), bab) alpontja esetén az (1) bekezdésben foglalt személyekre, akik Szeged Megyei Jogú Város, illetőleg Csongrád megye közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, c) a 2. (2) bekezdés abb)-abe), bd) alpontja, valamint a 2. (3) bekezdés bba), bbb), bcd) alpontja esetén az (1) bekezdésben foglalt személyekre. (3) A rendelet hatálya kiterjed a szociális törvény 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. tv. rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. (4) A rendelet hatálya kiterjed a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 2. A R. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei útján, a kérelmező igényének megfelelően, a személyes gondoskodás keretén belül biztosítja a szociális alap- és a (3) bekezdés b) pontjában foglalt szakosított ellátást, valamint a gyermekjóléti alapellátást és a (3) bekezdés a) pontjában foglalt gyermekvédelmi szakellátást.

2 A R. 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott e rendelet hatálya alá tartozó alapellátások a) gyermekjóléti alapellátások aa) gyermekjóléti szolgáltatás ab) gyermekek napközbeni ellátása (továbbiakban:(gyermekétkeztetés) aba) bölcsőde abb) óvodai napközbeni ellátás abc) általános iskolai napközbeni ellátás abd) középfokú iskolai napközbeni ellátás abe) általános és középfokú iskolai kollégiumi ellátás abf) gyermekek alternatív napközbeni ellátása (játszóház) ac) gyermekek átmeneti gondozása aca) családok átmeneti otthona (anya-gyermek szálló) acb) helyettes szülői hálózat b) szociális alapellátások ba) étkeztetés szociálisan rászorultaknak bb) házi segítségnyújtás bc) családsegítés bd) népkonyha. 4. A R. 2. (3) bekezdés bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott e rendelet hatálya alá tartozó gyermekvédelmi szakellátás és szociális szakosított ellátások a) gyermekvédelmi szakellátás aa) otthont nyújtó ellátás aaa) nevelőszülői hálózat aab) speciális gyermekotthon aac) gyermekotthon ab) utógondozói ellátás b) szociális szakosított ellátás ba) ápolást, gondozást nyújtó intézmények baa) idősek otthona bab) fogyatékos személyek otthona bb) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények bba) hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása bbb) idényszálló hajléktalanok krízis ellátása bbc) szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye bbd) átmeneti szállás drogbetegek ellátására bc) nappali ellátást nyújtó intézmények bca) idősek klubja bcb) fogyatékosok nappali intézménye bcc) szenvedélybetegek nappali intézménye bcd) nappali melegedő

3 5. A R. 3/A. kiegészül a következő (4) bekezdéssel: (4) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a Családok Átmeneti Otthonát a Humán Szolgáltató Központ keretein belül működteti (Szeged, Kapisztrán u. 60.). A Családok Átmeneti Otthonában való ellátás iránti kérelmeket Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Humán Szolgáltató Központ vezetőjéhez kell benyújtani. 6. A R. 5. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozó intézményi elhelyezés részletes szabályait a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet szabályozza. Az intézményi ellátás igénybevételének időpontjában az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője megköti az 1/A.-C., 1/E. számú mellékletben szereplő megállapodást, illetve az Emeltszintű Idősek Otthona ellátása igénybevétele esetén az 1/D. számú mellékletben szereplő szerződést. 7. A R. 9. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A szociális alapellátások vonatkozásában különösen méltányosság gyakorlására okot adó körülmény 90 év feletti életkor, a családot sújtó elemi kár, létfenntartást veszélyeztető élethelyzet. 8. A R. 11. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja (általános forgalmi adót nem tartalmaz) a) bölcsőde - reggeli és tízórai 38,- Ft/adag - ebéd 120,- Ft/adag - uzsonna 25,- Ft/adag Összesen: 183,- Ft/adag b) óvoda - tízórai 37,- Ft/adag - ebéd 133,- Ft/adag - uzsonna 37,- Ft/adag Összesen: 207,- Ft/adag ba) diétás - ebéd 207,- Ft/adag c) általános iskola - tízórai 45,- Ft/adag - ebéd 170,- Ft/adag - uzsonna 43,- Ft/adag Összesen: 258,- Ft/adag ca) diétás - ebéd 258,- Ft/adag

4 - 4 - d) középfokú iskola - ebéd 183,- Ft/adag e) általános és középfokú iskola kollégium - reggeli és tízórai 103,- Ft/adag - ebéd 183,- Ft/adag - uzsonna és vacsora 123,- Ft/adag Összesen: 409,- Ft/adag 9. A R. 11. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A gyermekek alternatív napközbeni ellátása (játszóház) személyi térítési díja megegyezik a működtető intézmény mindenkori intézményi térítési díjával. 10. A R. 14. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Idősek Otthona intézményi térítési díja egységenként a) Szeged, Kálvária sgt. 43. aa) kétszemélyes lakószobában élők esetén, személyenként napi 1.200,- Ft havi ,- Ft ab) három-, vagy többszemélyes lakószobában élők esetén személyenként napi 1.067,- Ft havi ,- Ft b) Szeged, Alsókikötő sor 13. napi 1.067,- Ft havi ,- Ft c) Szeged, Acél u. 1. ca) kétszemélyes lakószobában élők esetén, személyenként napi 1.200,- Ft havi ,- Ft cb) három-, vagy többszemélyes lakószobában élők esetén, személyenként napi 1.067,- Ft havi ,- Ft d) Emeltszintű Idősek Otthona (Szeged, Kálvária sgt. 47.) da) 15. (1) bekezdés a) és c) pontja esetén napi 1.400,-Ft havi ,-Ft db) 15. (1) bekezdés b) pontja esetén napi 2.067,-Ft havi ,-Ft

5 A R. 15. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Emeltszintű Idősek Otthonában az egyszeri hozzájárulás összege a) ,-Ft/fő egy lakóegységben történő kétszemélyes elhelyezés esetén, b) ,-Ft/fő egy lakóegységben történő - sajátos élethelyzetre tekintettel - egyszemélyes elhelyezés esetén, c) ,-Ft/fő egy lakóegységben történő házaspár elhelyezése esetén. (2) A férőhely elfoglalásakor érvényben levő egyszeri hozzájárulást a beköltözést követő egy hónap eltelte után öt napon belül köteles a beutalt személy megfizetni. A beköltözést követő első hónapra csak a személyi térítési díj fizetési kötelezettség áll fenn. Amennyiben ebben az időszakban az intézményi jogviszony megszűnik, az egyszeri hozzájárulás fizetésének kötelezettsége nem áll fenn. Az intézményi jogviszony módosításakor az egyszeri hozzájárulás összege az igénybevétel napján érvényes a) vagy c) és a b) pontban szereplő összegek különbözete. Az intézményi jogviszony módosítását tartalmazó határozat kézhezvételétől számított öt napon belül az ellátott a különbözetet köteles megfizetni. 12. A R. 16. helyébe a következő rendelkezés lép: 16. Fogyatékos személyek otthona (Dr. Waltner Károly Otthon Szeged, Agyagos u. 45.) intézményi térítési díja napi 833,- Ft havi ,- Ft Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a kötelezett havi jövedelmének 80%-át. 13. A R. 18. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Szenvedélybetegek nappali intézményében (Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum Szeged, Fésű u. 4.) biztosított étkeztetés esetén az intézményi térítési díj ebéd 488,- Ft/adag 14. A R. 20. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (3) A Közgyűlés a) a szociális törvény 92/B. (1) bekezdés c) és a gyermekvédelmi törvény 104. (1) bekezdés d) pontja alapján az intézmény szakmai programját, valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmény házirendjének jóváhagyásával kapcsolatos, b) a szociális törvény 92/B. (1) bekezdés h) pontja alapján az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területileg illetékes szervének véleményének kikérésével kapcsolatos, c) a szociális törvény 94/A (3) bekezdésben foglalt, a beutalást érintő döntéssel kapcsolatos, - 6 -

6 d) a szociális törvény 17. (8) bekezdése alapján a szociális ellátás megtérítése összegének, illetve pénzegyenértékének, és a kamat összegének méltányosságból való elengedésével, illetve csökkentésével kapcsolatos, e) a szociális törvény 99. (1) bekezdésében meghatározott érdekvédelmi fórum megalakításának és tevékenységének szabályainak meghatározásával, f) a szociális törvény 115. (4) bekezdése alapján az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj mértéke ellen benyújtott észrevétel elbírálásával kapcsolatos, g) a szociális törvény 117. (3) bekezdésében foglalt személyi térítési díj megállapításával kapcsolatos, h) a módosított 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 31. (4) bekezdése alapján a térítési díj hátralékának a közadók módjára történő behajtásával, a behajthatatlan követelés törlésével kapcsolatos, i) a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 16. (1) bekezdése alapján a fenntartó képviselőjének kijelölésével kapcsolatos, j) a gyermekvédelmi törvény 104. (1) bekezdés e) pontja alapján az intézmény gazdálkodásával és a működés törvényességének ellenőrzésével kapcsolatos, k) a gyermekvédelmi törvény 104. (1) bekezdés f) pontja alapján a szakemberek továbbképzésének szervezésével kapcsolatos, l) a gyermekvédelmi törvény 104. (3) bekezdés alapján a házirend, valamint más belső szabályzatok jogszerűségének ellenőrzésével kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza. 15. (1) A R. (1) bekezdés 1/A-1/C számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1-3. számú mellékletei lépnek, továbbá a rendelet számú melléklete szerint 1/D-1/E mellékletekkel egészül ki. (2) A R számú mellékletei helyébe jelen rendelet 6-9. számú mellékletei lépnek. 16. (1) Jelen rendelet a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével augusztus 01. napjával lép hatályba. (2) A Rendelet 11. (1) bekezdés b) pont ba) alpontja, valamint a c) pont ca) alpontja szeptember 01. napjával lép hatályba. (3) A Rendelet 3. sz. mellékletének Szakosított ellátás 1/ 1/C. pontja január 01. napjával lép hatályba. (4) A Rendelet 3. sz. mellékletének Szakosított ellátás 1/ 1/B. pontja december 31-én hatályát veszti. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. jegyző Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése június 25-én tartott ülésén. Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete

22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete 22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokr ól szóló 27/2003.(X.21.) Budapest Csepel

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2008. (IX.18.) számú rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 /2006 (I. 26.) RENDELETE

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 /2006 (I. 26.) RENDELETE EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 /2006 (I. 26.) RENDELETE A gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Magyarszék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6./2005. (XI. 3.) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5./2005. (IX. 29.) sz. Rendelet módosításáról A képviselő-testület a gyermekek

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I.

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. RÉSZ Földeák község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2003.(IX.01.) számú RENDELETE. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2003.(IX.01.) számú RENDELETE. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2003.(IX.01.) számú RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (a 18/2003.(XI.1.), a 26/2003.(XII.18.), a 17/2004.(VII.1.), a 2/2005.(I.28.), 12/2005.(VIII.25.),

Részletesebben

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VI. 15.) rendelete. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VI. 15.) rendelete. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VI. 15.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Szigliget község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a gyermekek

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Módosítva: Hatályba léptetve: 42/2004. (XII.15.) 2004. XII.15. 1/2005.

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

7.. 1 Hatályon kívül helyezve: 12/2010. (III.26.) önk. rendelettel

7.. 1 Hatályon kívül helyezve: 12/2010. (III.26.) önk. rendelettel Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 14/2007. (III. 30.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól A rendelet célja, hogy

Részletesebben

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben