2009. évi XCV. törvény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. évi XCV. törvény"

Átírás

1 2009. évi XCV. törvény a mezıgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról 1 A magyarországi élelmiszer termékpálya szerves részét képezı élelmiszer-termelı és -feldolgozó, illetve élelmiszer- kereskedelemmel foglalkozó szervezetek, mint az élelmiszerlánc szereplıi között a kölcsönös bizalom és együttmőködés megteremtése, a piaci kapcsolatok rendezése és az etikus üzleti magatartás normái érvényesülése kiemelkedı fontosságára, valamint a szereplık közötti kiegyensúlyozott piaci alkupozíció biztosítására tekintettel, továbbá az élelmiszer-ellátás biztonságának fenntartása és a fogyasztók bizalmának megırzése érdekében az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: Általános rendelkezések 1. E törvény célja a mezıgazdasági és élelmiszeripari termékek kereskedelmét végzı szervezetek, valamint azok beszállítói közötti tisztességes üzleti magatartás érvényesülésének biztosítása. 2. (1) E törvény hatálya kiterjed a) a mezıgazdasági és élelmiszeripari terméket termelı, illetve feldolgozó jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra és egyéb gazdálkodó szervezetre, természetes személyre (ideértve az ıstermelıt, egyéni vállalkozót és a családi gazdálkodót is), továbbá a külön jogszabály szerinti termelıi szervezetre, illetve termelıi csoportra, b) a mezıgazdasági és élelmiszeripari terméket átalakítás (feldolgozás) nélkül tovább értékesítı, vagy a végsı fogyasztó részére értékesítı jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra és egyéb gazdálkodó szervezetre, természetes személyre, valamint az ezekkel a számvitelrıl szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerint kapcsolt vállalkozásban levı szervezetekre, továbbá az ilyen személy vagy szervezet számára a termék beszerzésével, illetve értékesítésével kapcsolatban szolgáltatást nyújtó és ennek során a termék beszállítójával közvetlen üzleti kapcsolatba kerülı harmadik közremőködı szereplıre. (2) E törvény alkalmazásában: a) 2 beszállító: olyan - mezıgazdasági és élelmiszeripari terméket termelı, feldolgozó, illetve külön jogszabály szerint termelıi szervezetnek, illetve termelıi csoportnak minısülı, valamint ezek kizárólagos irányítása alá tartozó - jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb gazdálkodó szervezet, illetve természetes személy, amely a kereskedınek értékesíti a megtermelt, illetve feldolgozott terméket; b) forgalmazói magatartás: a kereskedınek, illetve a kereskedı érdekében vagy javára eljáró személynek vagy szervezetnek a termék felvásárlásával, illetve értékesítésével kapcsolatban álló magatartása, tevékenysége, mulasztása; c) kereskedı: olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb gazdálkodó szervezet, természetes személy, illetve ezzel az Szt. szerint kapcsolt vállalkozásban levı szervezet, továbbá közös beszerzés esetén a beszerzési szövetséget alkotó vállalkozások összessége, amely üzletszerő gazdasági tevékenység keretében a beszállítótól közvetve vagy közvetlenül felvásárolt terméket a végsı fogyasztó számára értékesíti, vagy átalakítás (feldolgozás) nélkül tovább értékesíti, továbbá az ilyen személy vagy szervezet számára a termék beszerzésével, illetve

2 értékesítésével kapcsolatban szolgáltatást nyújtó és ennek során a termék beszállítójával közvetlen üzleti kapcsolatba kerülı harmadik közremőködı szereplı; d) mezıgazdasági és élelmiszeripari termék: olyan - az élelmiszerjog általános elveirıl és követelményeirıl, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács január 28-i 178/2002/EK rendeletének 2. cikke szerinti fogalom alá tartozó - termék, amely a végsı fogyasztó számára való értékesítéshez további feldolgozást nem igényel. A tisztességtelen forgalmazói magatartás 3. (1) Tilos a tisztességtelen forgalmazói magatartás. (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minısül a) a kereskedı számára egyoldalúan elınyös kockázatmegosztást eredményezı feltételek elıírása a beszállítóval szemben; b) olyan szerzıdési kitétel alkalmazása - ide nem értve a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettséget -, amely a beszállító által a kereskedınek leszállított termékeknek ba) a beszállító általi kötelezı visszavásárlását vagy visszavételét, illetve bb) a beszerzési árhoz képest - a termék tulajdonságaiból, a beszállító általi további felhasználhatóságából eredıen - nem megfelelı mértékben csökkentett áron történı visszavásárlását vagy visszavételét írja elı; c) 3 a kereskedı üzleti érdekeit szolgáló költségek - így különösen üzletlétesítéssel, üzemeltetéssel, mőködéssel, a terméknek a kereskedı által igénybe vett logisztikai egységbıl másik logisztikai egységbe vagy az üzletbe történı szállítással összefüggı költségek - részben vagy egészben történı áthárítása a beszállítóra a kereskedı részérıl vagy harmadik közremőködı szereplı igénybevételével történı módon; d) a kereskedı beszállítóinak körébe vagy a terméknek a kereskedı árukészletébe való bekerülésért, illetve ott tartásáért - a kereskedı által vagy harmadik közremőködı szereplı igénybevételével történı módon - díj felszámítása a beszállítónak; e) a kereskedı részérıl vagy harmadik közremőködı szereplı igénybevételével történı módon ea) ténylegesen nem nyújtott szolgáltatásért, eb) a kereskedı által a végsı fogyasztó részére történı értékesítéssel összefüggı és a beszállító számára többletszolgáltatást nem nyújtó tevékenységért - így különösen a terméknek a kereskedı üzletében meghatározott helyen, a beszállító számára többletszolgáltatást nem nyújtó módon való kihelyezéséért -, ec) a beszállító által nem igényelt, illetve érdekeit nem szolgáló szolgáltatások igénybevételének elıírása, illetve e szolgáltatásokért, ed) a beszállító által igényelt és a kereskedı által ténylegesen nyújtott, a termék forgalmazásához kapcsolódó szolgáltatásért azzal nem arányos díj - bármilyen jogcímen történı - felszámítása a beszállító felé; f) 4 a kereskedı által a végsı fogyasztónak nyújtott árengedményhez az árengedmény fogyasztó irányába történı nyújtásának idıtartamánál hosszabb idıtartamra, valamint mennyiségénél nagyobb mennyiségre vonatkozó - akár részleges mértékő - beszállítói hozzájárulás kikötése, vagy a kereskedı által a végsı fogyasztónak nyújtott árengedménynél nagyobb mértékő beszállítói hozzájárulás kikötése, továbbá a (2a) bekezdésében foglalt rendelkezés be nem tartása;

3 g) a kereskedı mőködési körébe esı jogszabálysértés miatt hatóság által a kereskedıvel szemben alkalmazott jogkövetkezménybıl eredı költségek áthárítása a beszállítóra; h) 5 a termék ellenértékének - hibás teljesítés esetének kivételével - a beszállító részére a terméknek a kereskedı vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét (átvételét) követı harminc napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a számlát az átvételt követı tizenöt napon belül a kereskedı rendelkezésére bocsátja, továbbá a (2b) bekezdésében foglalt rendelkezés be nem tartása; i) kedvezmény alkalmazásának elıírása arra az esetre, ha a kereskedı pénzügyi teljesítése a fizetési határidınek megfelelıen történik; j) késedelmi kamat, kötbér vagy más szerzıdésbiztosító mellékkötelezettségnek a kereskedıvel szembeni alkalmazhatóságának kizárása; k) a kereskedı márkaneve alatt készített termék kivételével a beszállító általi kizárólagos értékesítési kötelezettség kikötése a kereskedı irányába arányos ellenszolgáltatás nélkül, illetve az adott kereskedı irányába a legkedvezıbb feltételek alkalmazásának kikötése más kereskedıkhöz képest; l) a kereskedı és a beszállító között írásba nem foglalt szerzıdési rendelkezés alkalmazása abban az esetben, ha annak írásba foglalására a beszállító erre irányuló kérésétıl számított három munkanapon belül sem kerül sor; m) ha a kereskedı a beszállító felé a termékkel kapcsolatos megrendelését, illetve annak megváltoztatását ésszerő határidın túl közli; n) a kereskedı általi, objektíven nem igazolható és a kereskedı mőködése szempontjából külsı eseményre nem visszavezethetı okból történı egyoldalú szerzıdésmódosítás; o) az (5) bekezdés szerinti üzletszabályzat nyilvánosságra hozatalának elmulasztása, a nyilvánosságra hozott üzletszabályzattól való eltérés, továbbá azon kívüli feltétel alkalmazása a kereskedı részérıl; p) a beszállító jogszerő védjegyhasználatának kereskedı általi korlátozása; q) 6 a terméknek - az árukészletnek a kereskedı tevékenységének beszüntetése vagy profilváltás miatt történı legfeljebb tizenöt napos és a mezıgazdasági igazgatási szervnek elızetesen bejelentett kiárusítása, valamint nem teljes értékő termék kiárusítása esetének kivételével - a beszállító által számlázott átadási ára, illetve a kereskedı általi saját elıállítás esetén önköltségi ára alatt történı forgalmazása a kereskedı által a végsı fogyasztó felé; r) 7 a kereskedı által forgalmazott termékmennyiség alapján érvényesíthetı árkedvezmény, jutalék vagy díj - bármilyen jogcímen történı - felszámítása a beszállító felé, a kereskedıt a forgalmazott termékmennyiség növelésére ösztönzı - a felek által megállapított valamely korábbi idıszakban elért vagy becsült mértékhez képesti többletértékesítés alapján megállapított, a termék kereskedelmi forgalmának tulajdonságaival összefüggı, arányos mértékő - utólagos árkedvezmény kivételével; s) 8 ha a kereskedı a részére szállított termék után a beszállító által fizetendı népegészségügyi termékadó összegét a h)pontban foglalt határidın belül nem téríti meg a beszállító részére. (2a) 9 A kereskedı által a beszállító hozzájárulásával a végsı fogyasztónak nyújtott árengedmény fogyasztó irányába történı nyújtásának végsı idıpontjától számított harminc napon belül a kereskedınek a nyújtott árengedményrıl és az azzal érintett termékmennyiségrıl el kell számolnia a beszállító felé. (2b) 10 A kereskedı számlakompenzáció érvényesítése esetén annak tényérıl az érvényesítés napjától számított tizenöt napon belül értesíti a beszállítót. A beszállító számlakiállítása az átvételt követıen nem korlátozható, feltételhez nem köthetı. A hibás számlát a kereskedınek a kézhezvételtıl számított öt napon belül kell visszaküldenie a beszállítónak.

4 (3) A tisztességtelen forgalmazói magatartást tartalmazó, illetve az e törvényben szereplı tilalom megkerülésére irányuló szerzıdési kitétel semmis. Az (5) bekezdés szerinti üzletszabályzat nyilvánosságra hozatalának elmulasztása önmagában nem eredményezi az abban foglalt kitétel semmisségét. (4) A beszállító érvényesen nem járulhat hozzá vele szemben történı tisztességtelen forgalmazói magatartás tanúsításához. (5) A kereskedı által a beszállító számára nyújtható, a termék forgalmazásához kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó feltételeket - a (6) bekezdésben foglaltak szerint - üzletszabályzat formájában, mint általános szerzıdési feltételeket, illetve azok módosítását hatályosított szerkezetben a kereskedı köteles elızetesen - amennyiben rendelkezik internetes honlappal, úgy annak felületén, amennyiben nem rendelkezik internetes honlappal, úgy az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében - nyilvánosságra hozni, valamint a mezıgazdasági igazgatási szerv részére megküldeni. (6) 11 Az (5) bekezdés szerinti üzletszabályzatnak tartalmaznia kell a beszállító által a kereskedıtıl igénybe vehetı szolgáltatások tartalmát, azok nyújtásának feltételeit, a szolgáltatásért fizetendı legmagasabb díjat és annak elszámolásnál alkalmazandó számítás módját, továbbá a kereskedı beszállítóinak körébe való bekerülés és az onnan való kikerülés feltételeit. (7) Az (5) bekezdés szerinti üzletszabályzat elkészítésének és nyilvánosságra hozatalának kötelezettsége nem vonatkozik arra a kereskedıre, melynek a 6. (3) bekezdése szerint számított elızı évi nettó árbevétele a húszmilliárd forintot nem haladja meg. Eljárási szabályok 4. (1) A tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmának megsértése miatt kérelemre vagy hivatalból a mezıgazdasági igazgatási szerv jár el. Nincs helye az e törvény szerinti eljárás lefolytatásának, a folyamatban levı eljárást meg kell szüntetni, illetve az e törvény szerint alkalmazott jogkövetkezményt tartalmazó döntést vissza kell vonni, ha az adott magatartás miatt a kereskedıvel szemben a kereskedelemrıl szóló évi CLXIV. törvény 7. -a szerinti visszaélés, vagy a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 21. -a szerinti visszaélés miatt eljárás indult, és abban marasztaló döntés született vagy kötelezettségvállalásra került sor. A kereskedelemrıl szóló évi CLXIV. törvény 7. -a szerinti visszaélés vagy a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 21. -a szerinti visszaélés miatt folyamatban levı eljárás idejére az e törvény alapján folyamatban levı eljárást fel kell függeszteni. (2) A mezıgazdasági igazgatási szerv eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ügyintézési határidı két hónap, amely indokolt esetben a szerv vezetıje által - az ügyfél egyidejő tájékoztatásával - egy alkalommal legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. (3) Az eljáró hatóság helyszíni ellenırzésre feljogosított köztisztviselıje az e törvényben foglaltak ellenırzése, valamint a tényállás tisztázásához szükséges bizonyíték fellelése érdekében jogosult a) az ellenırzött helyiségbe, illetve létesítménybe belépni; b) az ellenırzés tárgyát képezı vagy azzal kapcsolatos iratokat, dokumentációt, adathordozókat - az adatvédelemre, valamint a titoktartásra vonatkozó külön jogszabályok figyelembevételével - megismerni és azokról másolatot, illetve kivonatot készíteni; c) eljárása dokumentálására a helyszínen kép-, illetve hangfelvételt készíteni;

5 d) a lezárt terület felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is a lezárt ingatlanok területére, üzlethelyiségbe, üzemi helyiségbe belépni akkor is, ha azok egyidejőleg lakás céljára szolgálnak, továbbá szállítóeszközöket, dokumentációt ellenırizni. (4) A mezıgazdasági igazgatási szerv e törvény szerinti eljárásában hozott döntése ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs. Érdek-képviseleti szervezetek közremőködése 5. (1) A beszállítók érdekképviseletét ellátó szakmai szervezetet az eljárás indításával kapcsolatban az ügyfél jogállása illeti meg az e törvény megsértése miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban. (2) Az (1) bekezdés alapján fennálló eljárási jogosultság nem érinti a beszállító azon jogát, hogy a jogsértıvel szemben igényét érvényesítse. A tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmának megsértése miatt alkalmazható jogkövetkezmények 6. (1) Amennyiben az eljáró hatóság megállapítja, hogy a kereskedı tisztességtelen forgalmazói magatartást tanúsít, termékpálya-felügyeleti bírságot szab ki. (2) A termékpálya-felügyeleti bírság legkisebb mértéke százezer forint, legmagasabb mértéke ötszázmillió forint, de legfeljebb a kereskedı által - a jogsértést megállapító határozat meghozatalát megelızı üzleti évben - elért nettó árbevétel tíz százaléka. (3) A nettó árbevételt a jogsértést megállapító határozat meghozatalát megelızı üzleti évre vonatkozó éves beszámoló vagy az egyszerősített éves beszámoló (a továbbiakban együtt: beszámoló) szerinti konszolidált nettó árbevétel alapján kell meghatározni. Ha a kereskedı mőködési ideje egy évnél rövidebb, az adatokat éves szintre kell vetíteni. Ha a kereskedınek a jogsértést megállapító határozat meghozatalát megelızı üzleti évben elért nettó árbevételérıl nem áll rendelkezésre hitelesnek tekinthetı információ, a bírság összegének meghatározásakor az utolsó hitelesen lezárt üzleti év nettó árbevétele az irányadó. Beszámolóval még nem rendelkezı kereskedı esetében az eljárás megindításának évére vonatkozó üzleti tervet, ennek hiányában a kereskedı által a hatóság felhívására közölt, az Szt.-nek a közbensı mérleg készítésére vonatkozó szabályai szerint az eljárás megindításának napjával mint fordulónappal kiszámított nettó árbevételt kell figyelembe venni. (4) 12 A kereskedı által - a bírság jogerıs kiszabásától, illetve a kötelezettségvállalás jóváhagyásától számított - két éven belül ismételten tanúsított - a 3. (2) bekezdésének q) pontjában foglalt magatartás kivételével - bármely tisztességtelen forgalmazói magatartás esetén a termékpálya-felügyeleti bírság összege a korábban kiszabott bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de legalább ötszázezer forint, legfeljebb kétmilliárd forint azzal, hogy a kereskedı által - a jogsértést megállapító határozat meghozatalát megelızı üzleti évben - elért nettó árbevétel tíz százalékánál nagyobb nem lehet. (5) Az e törvény szerinti eljárás lefolytatása nem zárja ki, hogy a sérelmet szenvedett beszállító a forgalmazói magatartás tisztességtelenségére alapított polgári jogi igényét közvetlenül a bíróság elıtt érvényesítse. (6) Az e törvény szerinti eljárás a jogsértı forgalmazói magatartás megvalósulását követı három éven túl nem indítható meg. Ha a jogsértı magatartás folyamatosan valósul meg, a határidıt a magatartás befejezésétıl kell számítani. Ha a jogsértı magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek

6 meg, a határidı mindaddig nem kezdıdik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll. A határidı számításakor a jogorvoslati eljárás idıtartamát nem kell figyelembe venni. (7) A bírság mértékét az eset összes körülményére - így különösen az érintettek érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértı állapot idıtartamára és a jogsértı magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértéssel elért elınyre, a kereskedı gazdasági súlyára - tekintettel kell meghatározni. (8) A mezıgazdasági igazgatási szerv honlapján, valamint az agrárpolitikáért felelıs miniszter az általa vezetett minisztérium hivatalos lapjában, továbbá honlapján nyilvánosságra hozza a tisztességtelen forgalmazói magatartást tanúsító kereskedı nevét (cégnevét), címét (székhelyét), a megállapított jogsértést, a kiszabott bírság mértékét, valamint a döntés visszavonása esetén annak tényét, bírósági felülvizsgálat megindulásának tényét, a jogerıs ítélet tartalmát, továbbá a 8. (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalást kötelezıvé tevı döntést. Az adatokat a honlapról a jogsértés jogerıs megállapításától számított két év után törölni kell, illetve ezen idıpontot követıen az adatok nem hozhatók újra nyilvánosságra. 7. (1) A bírságot az azt kiszabó határozat közlésétıl számított tizenötödik napig meg kell fizetni. (2) 13 A bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti mértékő késedelmi pótlék terheli. (3) Ha a jogi személyre, vagy a jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdálkodó szervezetre kiszabott bírságot a kötelezett nem fizeti meg és azt tıle nem lehet behajtani, a bírság megfizetésére a jogsértés elkövetése idején helytállni köteles tagot, vezetı tisztségviselıt, illetve azt a személyt kell kötelezni, aki a jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdálkodó szervezet kötelezettségeiért a törvény alapján felel. (4) A bírságfizetési kötelezettség teljesítésének biztosítása érdekében biztosítási intézkedés rendelhetı el. (5) 14 A bírság összegét az azt kiszabó szerv számlájára kell befizetni,. (6) (1) Ha a mezıgazdasági igazgatási szerv ügydöntı határozatának meghozatalát megelızıen az eljárás alá vont kereskedı írásban kötelezettséget vállal arra, hogy magatartását meghatározott módon összhangba hozza e törvény rendelkezéseivel, és a közérdek hatékony védelme e módon biztosítható, a mezıgazdasági igazgatási szerv végzéssel - az eljárás egyidejő megszüntetésével és az eljárás alá vont kereskedınek az eljárási költségek megfizetésére való egyidejő kötelezésével - kötelezıvé teheti a vállalás teljesítését, anélkül, hogy a végzésben a törvénysértés megvalósulását vagy annak hiányát megállapítaná. (2) Az (1) bekezdés szerinti végzés meghozatala nem zárja ki, hogy az ügyben - a körülmények lényeges változása miatt, illetve akkor, ha a végzés a döntés meghozatala szempontjából fontos tény félrevezetı közlésén alapult - újabb eljárás kerüljön megindításra. Az újabb eljárás során rendelkezni kell a korábban az (1) bekezdés alapján hozott végzésrıl. (3) A mezıgazdasági igazgatási szerv utólagos vizsgálatot tart az (1) bekezdés szerinti végzésben meghatározott kötelezettség teljesítésének ellenırzése érdekében. Az utólagos vizsgálatra a 4. rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni. (4) A mezıgazdasági igazgatási szerv, ha az eljárás alá vont kereskedı a kötelezettséget nem teljesítette, a 6. -ban foglaltak alkalmazásával termékpályafelügyeleti bírságot szab ki, kivéve, ha a körülmények változására tekintettel a kötelezettség teljesítésének kikényszerítése nem indokolt; ilyen esetben, továbbá akkor, ha a kereskedı a kötelezettséget teljesítette, az utólagos vizsgálatot megszünteti. 9. A mezıgazdasági igazgatási szerv eltilthatja a kereskedıt a 3. (5) bekezdése szerinti üzletszabályzatban szereplı rendelkezés alkalmazásától, amennyiben az nem

7 egyértelmő megfogalmazású, a szolgáltatás, illetve ellenszolgáltatás nincs pontosan meghatározva vagy a kereskedı által felszámított díj nem költségarányos. Záró rendelkezések 10. (1) E törvény január 1-jén lép hatályba. (2) Az e törvény hatálybalépése elıtt létrejött és e törvény rendelkezésébe ütközı, de még nem teljesített szerzıdési kikötés február 1-jén hatályát veszti. (3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a mezıgazdasági igazgatási szervet rendeletben kijelölje. 16 (4) A 3. (5) bekezdése szerinti üzletszabályzatot a kereskedınek legkésıbb február 1-jéig kell nyilvánosságra hozni és a mezıgazdasági igazgatási szerv részére megküldeni. (5) Hatályát veszti az agrárpiaci rendtartásról szóló évi XVI. törvény 10. -a (2) bekezdésének évi szövegrésze. 1 Kihirdetve: X Megállapította: évi CLXVIII. törvény 1.. Hatályos: II. 1-tıl. Lásd: évi 3 Megállapította: évi CLXVIII. törvény 2. (1). Hatályos: II. 1-tıl. Lásd: évi 4 Megállapította: évi CLXVIII. törvény 2. (2). Hatályos: II. 1-tıl. Lásd: évi 5 Megállapította: évi CLXVIII. törvény 2. (3). Hatályos: II. 1-tıl. Lásd: évi 6 Beiktatta: évi CLXVIII. törvény 2. (4). Hatályos: II. 1-tıl. Lásd: évi 7 Beiktatta: évi CLXVIII. törvény 2. (4). Hatályos: II. 1-tıl. Lásd: évi 8 Beiktatta: évi XCV. törvény 11. (1). Hatályos: VII. 22-tıl. Ezt követıen indult eljárásokban kell alkalmazni. 9 Beiktatta: évi CLXVIII. törvény 2. (5). Hatályos: II. 1-tıl. Lásd: évi 10 Beiktatta: évi CLXVIII. törvény 2. (5). Hatályos: II. 1-tıl. Lásd: évi 11 Megállapította: évi CLXVIII. törvény 2. (6). Hatályos: II. 1-tıl. Lásd: évi 12 Módosította: évi XCV. törvény 11. (2).

8 13 Megállapította: évi CLXVI. törvény 25.. Hatályos: I. 1-tıl. 14 Módosította: évi CLXVI. törvény Hatályon kívül helyezte: évi CLXVI. törvény Hatálytalan: I. 1-tıl. 16 Lásd: 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet.

CO-OP Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt 1097. Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C. Cégjegyzékszám: 01-10-043522 ÜZLETSZABÁLYZAT

CO-OP Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt 1097. Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C. Cégjegyzékszám: 01-10-043522 ÜZLETSZABÁLYZAT CO-OP Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt 1097. Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C. Cégjegyzékszám: 01-10-043522 ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014.01.31. (a módosítás kiemelt betűszedésű) 2 Általános

Részletesebben

2005. évi CLXIV. törvény. a kereskedelemrıl

2005. évi CLXIV. törvény. a kereskedelemrıl 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrıl Az Országgyőlés abból kiindulva, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat, fontosnak tartja, hogy a

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedélyek száma és kelte:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedélyek száma és kelte: Borotai Takarékszövetkezet 6445. Borota, Dózsa György u. 22. Cg: 03-02-000162. ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek száma és kelte: ÁPTF. 944 /1997/F. 1997. október 28. ÁPTF. 1274/1998. 1998. június

Részletesebben

1996. évi LXXV. törvény. a munkaügyi ellenırzésrıl

1996. évi LXXV. törvény. a munkaügyi ellenırzésrıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenırzésrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban megfogalmazott elvek alapján a foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályokban

Részletesebben

Értelmezı rendelkezések

Értelmezı rendelkezések a nemdohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes Az Országgyőlés - tekintettel a magyar lakosság kedvezıtlen népegészségügyi mutatóira, - annak érdekében, hogy a dohánytermékek

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/012-017/2011. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. S. A. ügyvéd (Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda) által képviselt Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. (Budapest) ellen

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/027-64/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Réczicza White & Case LLp Ügyvédi Iroda által képviselt Nu Skin Eastern Europe Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás

Részletesebben

SOPRON BANK Zrt. Sopron. BETÉTI ÜGYLETEKRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben. Hatályos: 2015. július 3.

SOPRON BANK Zrt. Sopron. BETÉTI ÜGYLETEKRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben. Hatályos: 2015. július 3. SOPRON BANK Zrt. Sopron BETÉTI ÜGYLETEKRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2015. július 3. napjától TARTALOM I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 II. A LEKÖTÖTT BETÉT...

Részletesebben

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Általános Szerzıdési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015.02.01. A fenti hitel iktatószámú

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/019-081/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. M. I. ügyvéd (Berke és Molnár Ügyvédi Iroda) és R. I. ügyvezetı által képviselt Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz

Részletesebben

227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet. a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet. a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrıl A hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Az Országgyőlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintı közigazgatási

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZAT

FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZAT A Szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. május 23. napján tartott ülésén az V/6/2012 (05.23.) számú Igazgatósági határozatával

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Általános tudnivalók... 4 4. A kölcsönszerzıdés létrejötte, a felek kötelezettségei... 5 5. A kölcsönszerzıdés

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1 1. oldal 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1 Az Országgyőlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRİL

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRİL Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÜGYVITELI SZABÁLYZAT A FOGYASZTÓVÉDELEMRİL A Szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága 2010. március 31. napján tartott ülésén a 33/2010.(03.31.) számú

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával elısegítse az államháztartás kívánatos pénzügyi egyensúlyát; figyelemmel

Részletesebben

Közlemény. Budapest, 2007. november 14. Befektetı-védelmi Alap. Telefon: (36-1) 216-7130, 216-7131 Telefax: (36-1) 216-7132 E-mail: beva@bva.

Közlemény. Budapest, 2007. november 14. Befektetı-védelmi Alap. Telefon: (36-1) 216-7130, 216-7131 Telefax: (36-1) 216-7132 E-mail: beva@bva. Közlemény A 19/2007. (XI.8.) számú igazgatósági határozattal módosított, 2008. január 1- tıl hatályba lépı Díjfizetési szabályzat szövegét a Beva az alábbiak szerint teszi közzé. Budapest, 2007. november

Részletesebben

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013.

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Az Önkormányzat a közpénzek ésszerő felhasználása átláthatóságának és széles körő nyilvános ellenırizhetıségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése, a szolidaritás, a

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1. I.

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1. I. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben meghatározott szervezeteket,

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1 1. oldal 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérıl 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmezı rendelkezések

I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmezı rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 164/2011. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 164/2011. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta. Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. ÜZLETSZABÁLYZAT Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 164/2011. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYÜTT

Részletesebben

2009. évi CLV. törvény I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Alapelvek. Értelmezı rendelkezések

2009. évi CLV. törvény I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Alapelvek. Értelmezı rendelkezések 1 Az Országgyőlés az állami és a közfeladatok ellátásának biztosítása érdekében, a közérdekő adatok megismerésének alkotmányos jogából, illetve e jog kizárólag szükséges és arányos mértékő korlátozásának

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT ALFÖLD-FAKTORING PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT. ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba lépés dátuma: 2012. április 18. Kibocsátó: Alföld-Faktoring Zrt. Igazgatósága I.

Részletesebben

2013. évi XL. törvény

2013. évi XL. törvény 2013. évi XL. törvény az egészségügyet érintı egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási felelısséggel kapcsolatos, valamint egyes közszférában foglalkoztatott egészségügyi dolgozók foglalkoztatási

Részletesebben

2006. évi XCVII. törvény

2006. évi XCVII. törvény 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben mőködı szakmai kamarákról Az Országgyőlés - hazánk hagyományait és az európai fejlett demokráciák gyakorlatát követve, ugyanakkor az utóbbi évtized tapasztalatait

Részletesebben