VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK a 41/2008. (VI.27.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK a 41/2008. (VI.27.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított"

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK a 41/2008. (VI.27.) Ör., és a 44/2009. (IX.16.) Ör-rel módosított 19/2005.(VI.1.) Ör. az állattartás szabályairól 1 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az állategészségügyrıl szóló évi CLXXVI. törvényben és végrehajtási rendeleteiben, továbbá az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló évi XXVIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározottakra az állattartás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet hatálya kiterjed Veszprém Megyei Jogú Város Közigazgatási területén: a) az állattartással foglalkozó természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságra, aki, illetıleg amely az állat tulajdonosa, továbbá, aki az állatot, vagy az állatállományt gondozza, felügyeli (a továbbiakban együtt: állattartó) b) 2 az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú függelékének 5. pontjában meghatározott kis létszámú állattartó telepre. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki: a) 3 fegyveres testület feladatainak ellátását szolgáló állatokra, laboratóriumi kísérleti állattartásra, engedéllyel mőködı állatfelvásárló telepre, kedvtelésbıl tartott állatokat forgalmazó kereskedésre, cirkuszra, állatkiállításra, állatkórházra, állatorvosi rendelıre, vágóhídra, gyepmesteri telepre, állatkertre, vadaskertre, az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú függelékének 4. 1 A rendelet felvezetı rendelkezését módosította a 41/2008. (VI.27.) Ör. 1. -a július 1-jei hatállyal. 2 A rendelet 1.. (1) bekezdésének b.) pontját módosította a 41/2008. (VI.27.) Ör. 2.. (1) bekezdése július 1-jei hatállyal. 3 A rendelet 1.. (2) bekezdésének a.) pontját módosította a 41/2008. (VI.27.) Ör. 2.. (2) bekezdése július 1-jei hatállyal.

2 2 pontjában meghatározott nagy létszámú állattenyésztı és állattartó telepek területén folytatott állattartásra, b) valamint kedvtelésbıl tartott állatokra. (3) E rendelet alkalmazása szempontjából nem minısül állattartásnak az esetenként közvetlen fogyasztásra beszerzett, levágásra szánt, legfeljebb 3 napig tartott 5 darab baromfi és prémes állat. Az állatokat levágásig zárt helyen kell tartani. Értelmezı rendelkezések 2.. (1) E rendelet alkalmazásában mezıgazdasági haszonállat: bármely állat, melyet élelmiszer (hús, tojás, tej, méz) gyapjú, toll, bır vagy más állati eredető termékek termelésére tenyésztenek, tartanak, vagy hizlalnak, valamint az igás állatok és a hátas ló. a) nagyállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, szarvas, dámvad és nagytestő rokonfajaik; b) kisállat: juh, kecske, sertés, vaddisznó, ız, muflon, illetve kistestő rokonfajaik; c) prémes állat: ház-, mezei és üregi nyúl; tenyésztett és vadon élı prémes állat (nutria, prémgörény, róka, nyérc, nyestkutya, mosómedve stb.), d) baromfi: házi, vadon élı és tenyésztett vad szárnyas állat (tyúk, gyöngyös, pulyka, lúd, kacsa, galamb, vadlúd, vadkacsa, fácán, fogoly, fürj, szalonka és ezek rokonfajaik), a védett madarak kivétel; (2) Kedvtelésbıl tartott állat: eb, macska, díszmadár, díszhal. (46/1999.(V.19)FVM rendelet az egyes állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatások díjairól) (3) Veszélyes állatok: mindazoknak a nem háziállat fajoknak az egyedei, amelyek biológiai tulajdonságaik (méret, testalak, támadó természet, mérgezı csípés, marás lehetısége miatt) az emberek életére, testi épségére veszélyt jelentenek. (8/1999.(VIII.13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól)

3 3 II. FEJEZET Az állattartás szabályai 3.. (1) A város közigazgatási területén állattartás a Település szerkezeti tervben, a Helyi Építési Szabályzatban és Szabályozási Tervben rögzített övezeti besorolásokkal összhangban, az állattartó létesítményekre vonatkozó építészeti, környezetvédelmi, közegészségügyi és állategészségügyi elıírásoknak megfelelıen gyakorolható. (2) Az állattartó köteles állattartási tevékenységérıl (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, méhcsaládok esetén létszámtól függetlenül, baromfi- és nyúlállományok esetén száz egyed felett), a tevékenység megkezdésérıl, illetve megszüntetésérıl az állatállományt ellátó állatorvost, illetıleg a települési önkormányzat jegyzıjét egyidejőleg tájékoztatni. (41/1997.(V.28.)FM rendelet 34.. (1) bekezdése) Mezıgazdasági haszonállattartás beépítésre szánt területen 4. (1) Övezeti besorolások: a) Ln nagyvárosias lakóterületek: Ln-01-Ln-09, Lk kisvárosias lakóterületek: Lk-01-Lk-53. Övezetekben haszonállat nem tartható, állattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhetı el. b) Lke kertvárosias lakóterületek: Lke-01-Lke-22. Az övezet egyedi telkein kisállat, baromfi és prémes állat nem tartható kivétel Gyulafirátót, Kádárta városrész, Jutas és Szabadság lakótelepen: kisállat maximum 3db, ezek szaporulatai 2 hónapig, baromfi, prémes állat maximum 20 db tartható, és tartás céljára alkalmas építmény elhelyezhetı, az állat tartására is alkalmas egyedi telek legkisebb szélessége 18 m, legkisebb mélysége 40 m, legnagyobb beépítettsége 30% lehet-. c) Az Lke lakóterületeken nagyállat (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly stb.) nem tartható. d) Lf falusias lakóterületek: Lf-01, Lf-02 építési övezet

4 4 Az övezet egyedi telkein 2db nagyállat, ezek szaporulatai 6 hónapig, kisállat maximum 5 db, ezek szaporulatai 2 hónapig, baromfi, valamint prémes állat maximum 40 db tartható és tartás céljára alkalmas építmény elhelyezhetı, az állat tartásra is alkalmas egyedi telek legkisebb szélessége 14 m, legkisebb mélysége 50 m, legnagyobb beépítettsége 30% lehet. e) A b) és d) pontban a terület nagyságával egyenes arányban emelkedhet a tartható állatok száma. (2) A védıtávolságot a lakás és az állattartásra szolgáló épület egymáshoz legközelebb lévı nyílásai között légvonalban kell mérni. Haszonállattartás mezıgazdasági területen Má mezıgazdasági területek: Má-1, Má a) Má-1 jellemzıen rét, legelı (szántó, gyümölcsös) mővelési mezıgazdasági területen és a Má-2 jellemzıen szántóföld (rét, legelı, gyümölcs) mővelési mezıgazdasági területen állattartás a külön jogszabályokban foglaltak szerint folytatható. b) 4 Haszonállat tartás Csatárhegyen 5/A. 5 Csatárhegyen haszonállat kivéve a méheket nem tartható a Séd völgye és a Vízmővek 150 méteres védıtávolságán belül, továbbá az Mk általános kiskerti termelésre kialakított mezıgazdasági övezetben. A trágyagyőjtı elhelyezése és kialakítása 6.. (1) 6 Jelen rendelet hatálya alá tartozó állattartás során a keletkezett trágya csak trágyagyőjtıben helyezhetı el. (2) A trágyagyőjtı helyének kiválasztásánál figyelembe kell venni e rendelet mellékletben foglalt védıtávolságokat. A trágyagyőjtıt úgy kell kialakítani, hogy abba víz, valamint a győjtıbıl szennyezı anyag ki ne folyhasson. E célból 4 A rendelet 5.. b) pontját hatályon kívül helyezte a 41/2008. (VI.27.) Ör. 3. -a július 1-jei hatállyal. 5 A rendeletet 5/A -sal kiegészítette a 41/2008. (VI.27.) Ör. 3. -a július 1-jei hatállyal. 6 A rendelet 6.. (1) bekezdését módosította a 41/2008. (VI.27.) 4. -a július 1-jei hatállyal.

5 5 vízzáró aljzatú és zárt trágyagyőjtıt kell létesíteni. A trágyagyőjtıt szilárd burkolattal, és legalább 3 oldalról megfelelı magasságú, zárt védıfallal kell körülvenni. Az almostrágya tárolására szolgáló trágyatelephez csatlakozóan a híg rész befogadására megfelelı kapacitású zárt, vízzáró talajszint alatti trágyaléakna létesítése szükséges. (3) A kertmővelés céljára használt trágyát földel kell befedni, felhasználás során 24 órán belül a földbe kell dolgozni. III. FEJEZET Szabálysértési rendelkezések Szabálysértést követ el, és 30 ezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható az, aki a rendelet 3. (2) bekezdését, továbbá a ában foglaltakat megszegi. Átmeneti és záró rendelkezés 8.. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A kihirdetéssel egyidejőleg hatályát veszti az állatok tartásáról szóló 27/1993. (X.1.)Ör. rendelet és az azt módosító 38/1993.(XI.26.)Ör., a 13/1996.(I.26.) Ör., a 18/1997.(IV.25.)Ör., a 29/2003.(VII.1.)Ör., a 63/2003.(XII.18.)Ör. és a 12/2004.(IV.1.)Ör. (3) Azon állattartók, akik a kihirdetéskor e rendelet rendelkezéseibe ütközı módon folytatnak állattartást, december 31. napjáig türelmi idı áll rendelkezésükre, hogy tevékenységüket jelen rendelet elıírásainak megfelelıen megváltoztassák, illetve megszüntessék. (4) 8 E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével felülvizsgálatra került, és azzal összeegyeztethetı szabályozást tartalmaz. Veszprém, május 26. Dióssy László sk. Dr. Büki Szilvia sk. 7 A rendelet 7. -át módosította a 41/2008. (VI.27.) Ör. 5. -a július 1-jei hatállyal. 8 A rendelet 8. -át új (4) bekezdéssel kiegészítette a 44/2009. (IX.16.) Ör. 1. -a szeptember 16-i hatállyal.

6 6 polgármester jegyzı, címzetes fıjegyzı

7 7 Melléklet Védıtávolságok állattartásnál Lf falusias lakóterületek Nagyállat: szarvasmarha, ló, Lakóépülettıl ásott kúttól vízvezetéktıl öszvér 2 állatig 10 m 15 m 5 m 3-8 állatig 15 m 15 m 5 m 9-15 állatig 20 m 15 m 5 m Lke kertvárosias lakóteröletek Sertés 3 állatig 15 m 15 m 5 m 4-8 állatig 20 m 15 m 5 m 9-12 állatig 40 m 20 m 10 m Juh, kecske 3 állatig 10 m 15 m 5 m 3-10 állatig 20 m 20 m 5 m állatig 40 m 80 m 30 m állatig 50 m 80 m 30 m Prémes állat nyúl, nutria stb. 20 állatig 10 m 15 m 5 m állatig 15 m 15 m 5 m állatig 20 m 15 m 5 m állatig 40 m 15 m 5 m Baromfi (zárt tartás mellett) 20 állatig 10 m 15 m 5 m állatig 20 m 15 m 5 m állatig 40 m 15 m 5 m Lf falusias és Lke kertvárosias lakóterületek Trágya és trágyalé tároló 20 m 20 m 5 m A fentiekben megállapítottnál nagyobb mérvő állattartásra csak külterületi mezıgazdasági területen, az Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) betartásával van lehetıség.

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Rendelet száma: 7/2008. (X. 17.) Rendelet kihirdetésének napja: 2008. október 17. Rendelet

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 56/2009. (XII. 21.) rendelete. az állatok tartásáról

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 56/2009. (XII. 21.) rendelete. az állatok tartásáról Módosítva a 17/2011. (IX. 30.) helyi rendelettel bezárólag. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 56/2009. (XII. 21.) rendelete az állatok tartásáról Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II.08.) rendelete a helyi állattartás szabályairól. I. fejezet

Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II.08.) rendelete a helyi állattartás szabályairól. I. fejezet Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II.08.) rendelete a helyi állattartás szabályairól Varsány község Önkormányzata az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,

Részletesebben

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Kisbér Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát meghatározó 1949. évi XX. tv. 44./A.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. az állattartás szabályairól

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. az állattartás szabályairól TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2012. november 27.) Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE az állattartásról Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/2012.(XI.15. ) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

ZALASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/2012.(XI.15. ) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól ZALASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/2012.(XI.15. ) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 28/1999. (VI.14.)sz. rendelete Az állatok tartásáról (Egységes szerkezetben) Általános rendelkezések

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 28/1999. (VI.14.)sz. rendelete Az állatok tartásáról (Egységes szerkezetben) Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 28/1999. (VI.14.)sz. rendelete Az állatok tartásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 16. (1)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az állattartásról Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. az állattartás szabályairól

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. az állattartás szabályairól TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 22/2004. (V. 26.) számú rendelete. a helyi állattartás szabályairól 1,2,3,4,5

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 22/2004. (V. 26.) számú rendelete. a helyi állattartás szabályairól 1,2,3,4,5 1 Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete 22/2004. (V. 26.) számú rendelete a helyi állattartás szabályairól 1,2,3,4,5 (az idıközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) 6 Gárdony Város Önkormányzat

Részletesebben

Kunsziget Község Önkormányzat

Kunsziget Község Önkormányzat Kunsziget Község Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2008.(IX.5) Kt. rendelete az állattartás helyi szabályairól Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: képviselıtestület)

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL Kihirdetve: 2009. október 3. Fodor Krisztina Jegyző PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /12. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete a 14 / 2001. ( XII.15. ) sz. Ökt. rendelete. az állattartás szabályairól

Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete a 14 / 2001. ( XII.15. ) sz. Ökt. rendelete. az állattartás szabályairól Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete a 14 / 2001. ( XII.15. ) sz. Ökt. rendelete az állattartás szabályairól Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete ( a továbbiakban

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2008. (IV.25.) r e n d e l e t e. az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2008. (IV.25.) r e n d e l e t e. az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2008. (IV.25.) r e n d e l e t e az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására Sárospatak Város Képviselı-testülete az 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 29/2000. (XII. 27.) rendelete az állatok tartásáról a módosító 12/2004. (IV. 16.), 41/2004. (XI. 22.), 16/2005. (VIII. 29.), 15/2009. (III. 4.) és 30/2010.(XII. 20.)

Részletesebben

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET)

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) /2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) Gyermely község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (X. 28.) rendelete. az állatok tartásáról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (X. 28.) rendelete. az állatok tartásáról Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (X. 28.) rendelete az állatok tartásáról Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló1949. évi XX.

Részletesebben

16/2001. (VIII.29.) számú. r e n d e l e t e. az állatok tartásáról

16/2001. (VIII.29.) számú. r e n d e l e t e. az állatok tartásáról 1 TOKAJ VÁROS KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2001. (VIII.29.) számú r e n d e l e t e az állatok tartásáról Tokaj Város Képviselıtestülete a módosított és kiegészített 1990.évi LXV. törvény l6..(1).bekezdésében

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

tilalma, Washingtoni Egyezmény hatálya alá tartozó állatok engedély nélküli tartása),

tilalma, Washingtoni Egyezmény hatálya alá tartozó állatok engedély nélküli tartása), Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (V.29.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselőtestület)

Részletesebben

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő:

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő: Rád Községi Önkormányzat 10/2004 (09. 21.) rendelete az állatok tartásáról szóló 1996. évi 5. sz. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. Rád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Á S

T Á J É K O Z T A T Á S T Á J É K O Z T A T Á S Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 28-i rendes ülésén tárgyalja az alábbi formában előterjesztett és az állatok tartásáról szóló 14/2013 (XI. 28.) számú

Részletesebben

Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az Alkotmány

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról.

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról. CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról. Csörög Község Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 26- i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.)ÖK.

Részletesebben