8/2001. (II.21.) Ök. rendelet. az állatok tartásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8/2001. (II.21.) Ök. rendelet. az állatok tartásáról"

Átírás

1 1. oldal 8/2001. (II.21.) Ök. rendelet az állatok tartásáról (egységes szerkezetben: 19/2001. (VII.1.), 17/2002. (X.5.), 23/2004. (VII.20.), 33/2005. (XI.22.), 16/2006. (VI.27.), 18/2007. (VII.24.) rendeletekkel) Vecsés Nagyközség1 Önkormányzatának Képviselőtestülete az állattartás helyi szabályairól - az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Átv.) rendelkezéseire figyelemmel - a következő rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. (1) Vecsés Nagyközség1 közigazgatási területén állat csak az Átv-ben és az erre vonatkozó jogszabályokban meghatározott állatvédelmi és állattartási szabályok, valamint e rendelet előírásai szerint lehet tartani. (2) Az állattartó köteles - az állat fajának és fajtájának megfelelő élettani szükségletek biztosítása mellett - a közegészségés járványügyi, a környezet- és természetvédelmi, valamint a közbiztonsági előírásokat, továbbá az állatvédelemre és állattartásra vonatkozó szabályokat betartani. (3) Állatot közterületen (tereken, parkokban, utcán) fásított és védett területeken tartani, legeltetni és etetni tilos. (4) E rendelet alkalmazása szempontjából a) gazdasági haszon céljából tartott és igénybevett állat (a továbbiakban: haszonállat): a ló, szarvasmarha, szamár és az öszvér (a továbbiakban együtt: nagy haszonállat), továbbá a sertés, juh, kecske, nyúl, nutria és egyéb prémes állat, baromfi-félék, galamb, méh (a továbbiakban együtt: kis haszonállat); b) kedvtelésből tartott állat: az eb, macska, díszmadár, valamint az egyéb (pl. hörcsög, tengeri malac, díszhal, teknős). (5)2 E rendeletben nem említett állatok tartását - az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. Törvény (a továbbiakban: Ávkt.) aiban, valamint a veszélyes, vagy veszélyesnek minősülő eb tartásáról és tartási engedélyezésének szabályozásáról szóló 35/1997. (II.26.) Korm. 2. -ában foglaltak kivételével - az állami népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálat, valamint a hatósági állatorvosi előzetes véleménye alapján az Ávkt. 5. (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a polgármesternél lehet kérelmezni. Haszonállatok tartására vonatkozó szabályok 1 A rendeletben Vecsés Nagyközség megnevezés helyett július 1-től "Vecsés Város" megnevezést kell érteni. (Mód: 19/2001. (VII.1.) Ök.r. 1. -a) 2 Módosította a 17/2002. (X.5.) rendelet 1. -ának (1) és (2) bekezdése

2 2. oldal 2. (1)1 2 Az 1. (4) bekezdése a) pontjában megnevezett haszonállatokat csak az 1. számú mellékletben meghatározott fajtából és számban, a 2. számú mellékletben megjelölt építési övezetekben - e mellékletekben meghatározott védőtávolságok betartásával és állattartóhelyre vonatkozó építési előírásokkal - szabad tartani. A tartási övezeteket és az állattartás céljára szolgáló épületek, helyiségek vagy melléképítmények védőtávolságát a rendelet 2. számú melléklete határozza meg. (2)3 (3) Az állattartás céljára szolgáló létesítmények elhelyezésére, építésére és karbantartására az építésügyi, az állat-egészségügyi, a környezet- és természetvédelmi, valamint a közegészségügyi jogszabályok rendelkezését kell irányadónak tekinteni. (4) A haszonállat tartásának szabályait a mezőgazdasági haszonállatok állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III.31.) FVM rendeletet határozza meg. Haszonállatot lakás céljára szolgáló helyiségben nem szabad tartani. Kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó szabályok 3. (1) A kedvtelésből tartott - az 1. (4) bekezdés b) pontjában megnevezett - állat tulajdonosa köteles az állat tartásáról úgy gondoskodni, hogy az a lakóépületben vagy annak szomszédságában lakók nyugalmát ne zavarja, ember vagy állat életét testi épségét és egészségét ne veszélyeztesse, továbbá anyagi kárt ne okozzon. (2) Amennyiben a tulajdonos a kedvtelésből tartott állatot nem kívánja tovább tartani köteles annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni. (3)4 (4)5 A kedvtelésből tartott állatok - így különösen az ebek - tenyésztése a kertes ingatlanokon (házban) megengedett, ha annak jogszabályi feltételei (Állategészségügyi Szabályzat, 64/1998. (XII.31.) fennállnak. A kérelmet az állami népegészségügyi és tiszti orvosi szolgálat előzetes véleményével együtt a polgármesterhez kell benyújtani, aki döntése előtt megvizsgáltatja, hogy a kérelemben foglaltak megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak. (5) Az ingatlan (ház, lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló, figyelmeztető feliratú táblát kell elhelyezni (1) A város területén lévő lakóépületekben és lakásokban ebet és macskát az állat megfelelő és biztonságos elhelyezésére vonatkozó jogszabályi (Átv., Áeütv.) előírásokban meghatározott feltételek fennállása esetén lehet. Az eb és macska tartása a szomszédok nyugalmát nem zavarhatja, a közös helyiségek használatában nem korlátozhatja. (2 ) A többlakásos lakóépületek lakásaiban -a vakvezető és jelző kutya kivételével -egy nagytestű eb vagy kettő öleb, valamint kettő macska tartható. (3) A város közigazgatási területén zárt kerttel rendelkező ingatlanon legfeljebb kettő ebet és három macskát, valamint azok természetes szaporulatait három hónapos korig szabad tartani. (4) Közfeladatot ellátó szervek (szervezetek) ebtartására külön jogszabályi rendelkezések az irányadók. (5)Veszélyes vagy veszélyesnek minősített ebek tartására a 35/1997. (II.16.) Korm. rendeletet kell alkalmazni. Az erre vonatkozó kérelmet a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott minta szerint a jegyzőhöz kell benyújtani. 1 Módosította a 23/2004. (VII.20.) rendelet 1. -a 2 Módosította a 17/2002. (X.5.) rendelet 1. -ának (1) és (2) bekezdése 3 Hatályon kívül helyezte 18/2007. (VII.24.) rend Hatályon kívül helyezte a 33/2005. (XI.22.) rendelet 7. -ának (2) bekezdése 5 Módosította a 17/2002. (X.5.) Ök. rendelet 1. -ának (3) bekezdése 6 Módosította a (1)-(2) bekezdését és új (3) bekezdést iktatott be, valamint az eredeti (3)-(4) bekezdést (5)-(6) bekezdésre változtatta a 33/2005. (XI.22.) rendelet1. -a..a rendelet 4. (3) bekezdése a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba

3 3. oldal (6) Eb és macska erkélyen és loggián nem tartható. 5. (1) Ebet csak szájkosárral ellátva és pórázon lehet közterületen vezetni, illetőleg tömegközlekedési eszközön kísérővel utaztatni. Az ebet játszótérre, parkba beengedni és nyilvános helyiségekbe bevinni tilos. Közterületen és a tömegközlekedési eszközön az ebnek nyakörvén az oltást tanúsító műanyag lapocskát viselnie kell. (2) A közterületen keletkezett állati ürüléket az eb tulajdonosa vagy az eb felügyeletével megbízott személy köteles azonnal eltávolítani. 6. (1) Az eb tulajdonosa köteles a Polgármesteri Hivatalnál bejelenteni a) 30 napon belül, ha az állat - a három hónapos kort elérte, - új tulajdonoshoz (állattartóhoz) került, - tartási helye megváltozott; b) 48 órán belül, ha az állat elhullott vagy elveszett. (2)1 A bejelentett és összeírt ebekről az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) jegyző által erre kijelölt szervezeti egységénél nyilvántartást vezet. 7. (1)2 A tulajdonos köteles az ebet veszettség ellen évente beoltatni és féreghajtó szerrel elláttatnia. (2) (1) A kóbor ebek befogásával, őrzésével, értékesítésével, vagy ártalmatlanná tételével - az Áeü.tv ában foglaltakra figyelemmel - a Hivatal a gyepmesteri telep útján szerződés alapján gondoskodik. (2) A befogadott ebet - a tartás költségeinek megtérítése és az eb érvényes oltási bizonyítványa bemutatása ellenében - tulajdonosa (tartója) kiválthatja. A ki nem váltott ebekkel a gyepmesteri telep - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - rendelkezik. 8/A. 5 Az állattartó köteles az 1. (4) bekezdés a) pontjában meghatározott állatok tartásának megkezdéséről és megszüntetéséről - azok létszámától függetlenül, illetőleg nyúl és baromfi esetén 100 darabon felül - az önkormányzat jegyzőjét és az ellátó állatorvost egyidejűleg tájékoztatni. 8/B. 5 A kis- és nagytestű haszonállat elhullását az állattartó köteles a Polgármesteri Hivatal mezőgazdasági osztályának bejelenteni. (1)Az állati hulladék (tetem) eltávolításáról, összegyűjtéséről, kezeléséről illetőleg esetleges hasznosításáról az önkormányzat - külön szerződéssel megbízott - vállalkozó útján gondoskodik. (2)Az állati hulladék begyűjtésének költségeit - a közterületen elhullott gazdátlan állatok kivételével - az állattartó viseli. (3)A kedvtelésből tartott 50 kg-nál kevesebb súlyú állat tetemét a saját telken - a szomszéd ingatlan telekhatárától legalább 1.5 méterre lehet elásni. A kedvtelésből tartott állatok elhullásánál az állattartót az (1) bekezdésben elírt kötelezettség terheli. Vegyes rendelkezések 9. (1) Méhészkedést a méhtartásra vonatkozó külön jogszabályban meghatározott feltételekkel lehet folytatni. 1 A 6. -t (2) bek-el kiegészítette a 17/2002. (X.5.) Ök. rendelet 1. -ának (6) bekezdése 2 Módosította a 33/2005. (XI.22.) Ök. rendelet 2. -a 3 Hatályon kívül helyezte 18/2007. (VII.24.) rend Módosította a 17/2002. (X.5.) Ök. rendelet 1. -ának (7) bekezdése 5 Beiktatta a 33/2005. (XI.22.) Ök. rendelet 3. -a

4 4. oldal (2)1 (3)2 Magántulajdonban lévő lakóépületben és lakásokban a tulajdonos (tulajdonosi közösség) köteles a kedvtelésből tartott állatok számát a lakás méretére, beosztására, az abban lakók számára, valamint az állatok fajtájára tekintettel meghatározni, hogy az állatok tartása a rendelet 1. (1) bekezdésében foglaltaknak mindenben megfeleljen. 9/A. 3 A galambok tartása zárt röptetőben is előírható. (1)A galambok tartására egyedi elbírálás alapján a polgármester ad engedélyt. (2)Galambot lakóparkban tartani tilos (1) Az R.1. (1)bekezdése, 2. (2) bekezdése, 7. (2) bekezdése és a 9/A. (2) bekezdése alapján első fokon eljáró polgármester határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (2) A jegyző az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörét a 245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet szerint gyakorolja (1) Az, aki e rendelet 1. (3) bekezdésében, 4. (2)-(3) bekezdéseiben, 5. (1)-(2) bekezdéseiben és a 6. (1) bekezdésében foglaltakat megszegi, vagy elmulasztja, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Az 1. (3) bekezdésében és az 5. (1) bekezdésében - a tömegközlekedési eszközön elkövetett szabálysértés kivételével, - valamint a (2) bekezdésben foglaltak megszegéséért a közterület-felügyelő tízezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 12. (1)6 Ez a rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 18/1999. (VI.2.) Ök. rendelet hatályát veszti. (2)7 A rendeletben foglaltakat - az 1. és 2. számú mellékletének előírásaival együtt - a hatályba lépését megelőzően kezdődött és folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell. Bükk László s.k. Takács Mária s.k. polgármester jegyző 1.számú melléklet 1 Hatályon kívül helyezte a 33/2005. (XI.22.) Ök. rendelet 7. (2) bekezdése 2 A 8. -t (3) bekezdéssel kiegészítette a 17/2002. (X.5.) Ök. rendelet 1. -ának (8) bekezdése 3 Beiktatta a 33/2005. (XI.22.) rendelet 4. -a, hatályba lépett XII. 7-én 4 Módosította és a jelenlegi szöveget (2) bekezdésre jelölte a 33/2005.(XI.22.) rendelet 6. -a 5 Módosította 18/2007. (II.21.)rend.2. 6 A rendelet 4. (3) bekezdése a 33/2005.(XI.22.) rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba 7 Módosította a 2. számú mellékletet a 33/2005.(XI.22.) rendelet melléklete

5 5. oldal A kijelölt építési övezetekben tartható haszonállatok fajtái és száma Az épületben tartandó állatfajta Tartható állat (db) lakóépülettől csatlakozó vízvezetéktől kerti csaptól ásott vagy fúrt kúttól Baromfi és nyúl 20-ig között felett Kishaszonállat 15-ig között között felett Nagyhaszonállat 25-ig között között felett számú melléklet1 az állatok tartásáról szóló rendelethez Állatok tartását meghatározó övezeti besorolás/ a helyi építési szabályzat és szabályozási terv alapján Az övezetbe tartozó építési területek Állattartó épület építésének lehetősége a) lakóterület 1 Módosította a 33/2005.(XI.22.) rendelet melléklete

6 6. oldal kisvárosi lakóterület KL (Lk) kertvárosi lakóterület KEL (Lke) falusias lakóterület FL csak kishaszonállat tartására szolgáló épülete építhető, a rendeletben meghatározott feltételekkel kis haszonállat tartható kis és nagy haszonállat tartására szolgáló épület építhető, a rendeletben meghatározott feltételekkel kis és nagy haszonállat tartható b) vegyes terület településközpontú vegyes terület TV(Vt) központi vegyes terület KV(Vk) kis haszonállat tartására szolgáló épület építhető, sertés, juh kecske kivételével kis haszonállat a rendeletben meghatározott feltételekkel tartható c) gazdasági terület kereskedelmi, szolgáltató terület KG (Gksz) ipari raktározási terület IG mezőgazdasági üzemi terület MAJ állattartó épületek és egyéb mezőgazdasági tevékenységet szolgáló épületek építhetők, nagy és kis haszonállatok tarthatók d) különleges terület ZK jelentős zöldfelületű terület e) mezőgazdasági terület extenzív állattartás területe és növénytermesztés ME OTÉK előírása szerint állattartó épületek építhetők, kis és nagy haszonállat tartható 3. számú melléklet KÉRELEM a 35/1997. (II.26.) Korm. sz. rendelet 3. (2) bek. alapján a veszélyes vagy veszélyesnek minősített eb tartásának engedélyezésére l. Az ebtaró neve:... Szül.hely:... Szül.idő (év,hó,nap):... Anyja neve:... Lakcíme:... Szig.sz.: Az ebtartó nyilatkozata (nem áll cselekvőképességet kizáró v. korlátozó gondnokság alatt)...

7 7. oldal 3. Az eb tartási helyének címe: irányítószám, utca, házszám emelet, zártkert esetén helyrajzi szám és dűlő megnevezése: Az eb tartási helyének, körülményeinek pontos leírása: (zárt kert, bekerített, elkerített, kennel) Az eb fajtája (jellege):... Szül. idő (év,hó,nap):... Neme:... Színe:... Egyedi jele:... Marmagassága: Csatolandók: a. - erkölcsi bizonyítvány 3 hónapnál nem régebbi keletű (1) b. -Állategészségügyi szakhatósági igazolás a veszélyes eb ivartalanításáról (1) - egyedi azonosítóval történt ellátásról (chip) (1) - egyedi nyakörvi bilétával történt ellátásról (1) c. - Közös tulajdonban lévő lakás (ingatlan) esetében valamennyi tulajdonostárs írásos hozzájáruló nyilatkozata (1) d. - Többlakásos vagy egy lépcsőházban lakók írásos hozzájáruló nyilatkozata (1)

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/09.(I.29.) r e n d el e t e az állattartás helyi szabályairól és az állati tetemek ártalmatlanításáról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zagyvaszántói Önkormányzat 17/2004. (IV.30.) rendelete az állattartásról EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Az azt módosító 10/2005.(IX.29.) és a 14/2008.(X.30.) rendelettel A Zagyvaszántói Önkormányzat az

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e az állatok tartásáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2004.(VIII. 30.) számú rendelettel

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL Az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (IX. 01.) rendelete az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009.(XII.29.) Önk. rendelettel módosított 2/2009.(II.24.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Pilismarót Község

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 16/2004. (XI.30.) KT. Rendelete. az állattartásról. (A 10/2012.(V.31.) KT. Rendelettel egységes szerkezetben)

Kacsóta Községi Önkormányzat 16/2004. (XI.30.) KT. Rendelete. az állattartásról. (A 10/2012.(V.31.) KT. Rendelettel egységes szerkezetben) Kacsóta Községi Önkormányzat 16/2004. (XI.30.) KT. Rendelete az állattartásról (A 10/2012.(V.31.) KT. Rendelettel egységes szerkezetben) Kacsóta községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2005. (11.15.) RENDELETE AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2005. (11.15.) RENDELETE AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2005. (11.15.) RENDELETE AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. (1)

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005. (I.28.) rendelete

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005. (I.28.) rendelete Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005. (I.28.) rendelete 12/2008. (III. 31.) számú rendeletével egységes szerkezetbe foglalt szövege az állattartás helyi szabályairól Albertirsa

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Rendelet száma: 7/2008. (X. 17.) Rendelet kihirdetésének napja: 2008. október 17. Rendelet

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 14/2010. (IX.15.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. az állattartásról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 14/2010. (IX.15.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. az állattartásról Zsámbék Város Képviselő-testületének 14/2010. (IX.15.) számú önkormányzati R E N D E L E T E az állattartásról Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állatok tartásáról az alábbi rendeletet

Részletesebben

1/10 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 27/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról

1/10 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 27/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról 1/10 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 27/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról a 43/2005. (X.28.) 1 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1 Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésének

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE az állattartásról Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 26- i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.)ÖK.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010.(VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartás helyi szabályairól 2010. Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.29.)

Részletesebben

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Kisbér Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát meghatározó 1949. évi XX. tv. 44./A.

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 12/1998. (V.21.) Ör. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 12/1998. (V.21.) Ör. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1998. (V.21.) Ör. az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2012. október 1.-től (Algyő Nagyközség Önkormányzat 32/2012.

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (X. 28.) rendelete. az állatok tartásáról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (X. 28.) rendelete. az állatok tartásáról Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (X. 28.) rendelete az állatok tartásáról Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló1949. évi XX.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az állattartásról. Általános rendelkezések

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az állattartásról. Általános rendelkezések 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartásról Siófok Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet

1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet Az állatok tartásáról szóló 34/2008. (X. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati

Részletesebben

Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az Alkotmány

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő:

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő: Rád Községi Önkormányzat 10/2004 (09. 21.) rendelete az állatok tartásáról szóló 1996. évi 5. sz. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. Rád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben