Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól"

Átírás

1 Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól

2 Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bek-ben biztosított felhatalmazás alapján, az állategészségügyről szóló évi XCI. tv. és végrehajtási rendelete, az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. tv. és végrehajtási rendeleteit figyelembe véve az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm.r. (továbbiakban: OTEK) 36. (5) bek-ben foglaltak figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Vámosmikola község kül- és belterületén: a./ minden olyan természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki (amely) állatot tart, akinek tulajdonában, használatában, kezelésében lévő ingatlanán állat él, b./ minden olyan ingatlanra, épületre és építményre ahol kisüzemi állattartás folyik. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a nagyüzemi állattartó telephelyekre. 2. E rendelet alkalmazása szempontjából gazdasági haszonállatok: (1) a./ Nagyállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, juh, kecske, sertés. b./ Kisállat: baromfi (tyúk, kacsa, liba, pulyka, gyöngyöstyúk, galamb) és gazdasági szempontból tartott prémes állat (nyúl, nutria, ezüst és kékróka, stb.)

3 - 2 - (2) Valamennyi, az előbbiekben fel nem sorolt állat az egyéb állat. (3) Lakásban tartható állat: 1./ Eb, macska kedvtelésből tartott díszmadarak, díszhalak, kistestű rágcsálók (szíriai aranyhörcsög, tengeri malac, stb.)" (4) Kisüzemi állattartásnak minősül az az állattartó telep, amely az Állategészségügyi szabályzat kiadásáról szóló 41/1997.(V.28.) FM. rendelet 1.sz. melléklete 1. sz függelékének 4. pontjában meghatározott állatlétszámot nem éri el. (5) Saját szükségletre az alábbi db. számú állatot lehet tartani: Kisállat: legfeljebb 100 db, Nagyállat: sertés 4 db, egyéb nagyállat 4 db. (6) Nem minősül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra vásárolt, legfeljebb két napig lakásban, vagy ahhoz tartozó melléképületben tartott, legfeljebb 5 db baromfi. II. fejezet Haszonállatok és egyéb állatok tartása 3. (1) Az állatok elhelyezésére szolgáló épületet, építményt valamint egyéb melléképületet építeni, átalakítani, használni csak e rendelet rendelkezéseinek megtartásával, az építési hatóság által építési és használatba vételi engedélyben meghatározott módon és céllal lehet és szabad. (2) A község területén lévő köz-gyermek és egészségügyi intézmények, kereskedelmi és vendéglátó létesítmények telekingatlanán az állattartás tilos. Az egészségügyi és gyermekintézmények telekhatárától mért 50 m-es távolságon belül, a kereskedelmi és vendéglátó ipari létesítmények telekhatárától mért 30 m-es távolságon belül csak saját szükségletet kielégítő számú állat tartható és csak saját szükségletet kielégítő állattartási épületek létesíthetők.

4 - 3 - (3) A község belterületén csak a hátsó kertben és az 1. sz. mellékletben meghatározott védőtávolságok betartásával létesíthető állattartásra szolgáló épület - az OTEK- szerinti beépítési %, szerint. (4) Külterületen, illetve mezőgazdasági területen az 1. sz. mellékletben meghatározott védőtávolságok betartásával legfeljebb 500 m2 hasznos alapterületű állattartó telep vagy állattartó-épület létesíthető. (5) A község beépítésre nem szánt mezőgazdasági művelési ágú területén állattartó épület csak akkor létesíthető, ha a földterület köz, vagy saját használatú útról megközelíthető és az épületek vízellátása ásott, vagy fúrt kútból biztosítható. (6) Állatot tartani a község belterületén a fentieken túlmenően csak úgy lehet, hogy azok a szomszédos ingatlan tulajdonosait ne zavarják (bűz, légy, szúnyog egyéb módon ne veszélyeztesse) és tartásuk kellemetlenséget egészségügyi, közegészségügyi, problémát ne jelentsen. 4. (1) A saját szükségletet meghaladó, vagy értékesítésre tenyésztett, szaporított állatok tartását az ÁNTSZ és az Állategészségügyi Állomás szakvéleményeinek figyelembevételével a polgármester engedélyezheti. (2) Az egyedi engedélyt vissza kell vonni, illetve az álltartást meg kell tiltani, ha a tartás körülményei előzetes felhívás ellenére sem felelnek meg az előző bekezdésben rögzített szakhatóságok előírásainak és az engedélyezettől nagyobb számú és eltérő fajú állatokat tartanak. Az engedély visszavonása és az állattartás megtiltása ugyanezen szakhatóságok szakvéleményének alapján történik. (3) Közös udvar esetén az (1) bek. szerinti engedély kiadásához a tulajdonostársak, illetve a bérlőtársak írásbeli hozzájárulása szükséges. Az írásbeli hozzájárulás hiányában az engedély nem adható ki.

5 - 4 - (4) Üdülő területen és üdülő jellegű külterületen telkenként - a lakásban tartható állatokon és a házőrző kutyán kívül - a védőtávolság, valamint az állategészségügyi, közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi szabályok betartása mellett maximum 10 db baromfi tartható. (5) A vegyes beépítésű területen nagyállatot tartani külön engedély ( a 4.. (1) bek.) szerint lehet, kisállat legfeljebb 20 db tartható. (6) A méhcsaládokat és a méheket tartani csak az erre vonatkozó külön jogszabályok alapján lehet. III. fejezet Az állatok elhelyezése, az állattartó építmények kezelése 5. (1) Az állatokat elkülönített, zárt helyen kifutóban, ólban vagy ketrecben kell tartani (kivétel az eb és a macska). Lakásban, illetve a lakáshoz tartozó nem állattartási rendeltetésű helyiségekben haszonállatot tartani nem szabad. (2) Az állattartásra szolgáló építmények elhelyezésénél kötelezően betartandó védőtávolságokat az 1. sz. melléklet. (3) Az állatok elhelyezésére szolgáló létesítményeket könnyen tisztítható hézagmentes, szilárd aljzattal kell ellátni. Szükség szerint, de legalább naponta egyszer ki kell takarítani, azok rendszeres fertőtlenítéséről, a rovarok és rágcsálók folyamatos irtásáról gondoskodni kell. (4) A trágyát lakott területen és az üdülő jellegű külterületen valamint élővizek 100 m-es körzetén belül vízzáróan falazott hézagmentesen fedett gyűjtőben kell tárolni. Külterületen és beépítésre szánt mezőgazdasági területen a trágyát gödörben lefedve, vagy kazalba vízzáróan takarva peremtöltéssel ellátva szabad tárolni.

6 - 5 - (5) A trágyatároló szabadon elhelyezhető ha azt egyébként az ingatlan mérete a saját telken elhelyezett épületek és a szomszédos beépítések, valamint ezek figyelembe vételével a közegészségügyi előírások lehetővé teszik. (6) A trágyalé, hígtrágya és mosóvíz gyűjtésére szivárgásmentesen falazott, hézagmentesen fedett tárolót kell létesíteni. (7) A trágya és trágyalétárolót évente legalább kétszer ki kell üríteni. (8) A trágya és trágyalétároló kötelező védőtávolságát az 1. sz. melléklet tartalmazza. 6. (1) A község belterületén állatokat legeltetni és kóborolni hagyni tilos. (2) Belterületen az állatokat legelőre kihajtani csak az állattulajdonosnak vagy a tulajdonos által megbízott személy felügyelete mellett szabad. IV. fejezet Az ebekre vonatkozó előírások (1) A község belterületén ebek csak zárt udvarban, vagy megkötve tarthatók. 7. (2) Külterületen a meg nem kötött, vagy nem zárt udvarban tartott ebeket kolonccal kell ellátni, kivéve a természeti vagy védett természeti területet, illetve vadászterületet- vadászkutya kivételével - ahol tilos póráz nélkül elengedni, vagy kóborolni hagyni az ebeket. (3) Ebet közterületre kivinni vagy sétáltatni csak pórázon vezetve és szájkosárral ellátva lehet.

7 - 6 - (4) Gyermekek részére fenntartott játszótérre, közösségi, egészségügyi intézményekbe, kereskedelmi egységekbe ebet és egyéb állatot bevinni tilos. (5) A közterületen kísérő és póráz nélkül, vagy külterületen kóborló ebet gyepmester és állatgondozó a Polgármesteri Hivatal megrendelése, vagy az önkormányzat szerződése alapján befogja és elszállítja. (6) Közös udvarban az ebeket - ha valamelyik tulajdonos társ kéri - elkerített helyen vagy megkötve kell tartani. (7) Az eb által a közös udvarban okozott szennyeződés eltakarításáról a tulajdonos köteles gondoskodni. V. fejezet Járványügyi kötelezettségek 8. (1) Az elhullott állatok elszállításáról az állattartó köteles gondoskodni. Az elszállításig úgy kell elhelyezni és őrizni az állati tetemet, hogy ahhoz illetéktelen ember vagy állat ne férjen hozzá. VI. fejezet Vegyes rendelkezések 9. (1) Az állattartást meg kell tiltani, ha: a./ az állattartáshoz szükséges feltételek nem biztosíthatók, b./ az állattartó az előírt feltételeket a szakhatóságok, illetve a

8 jegyző figyelmeztetése ellenére nem biztosítja, c./ az állattartó nem rendelkezik az e rendeletben illetve más jogszabályok által meghatározott esetekben a szükséges engedéllyel. (2) Ha az állattartás engedélyhez kötött, meglévő állat esetében az engedélyt e rendelet hatályba lépéstől számított 30 napon belül meg kell kérni VII. fejezet Záró rendelkezések 10. (1) Aki a rendelet 6. (1)-(2), a 7. (1)-(4)-(7)-(8) és 8. (2) bekezdéseit megszegi szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Az e rendeletben nem szabályozott esetekben az épített környezet alakításáról védelméről szóló évi LXXVIII. tv, az egységes település rendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. sz. r., az egyes építményekkel és építési munkákban és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 46/1997.(XII.29.) KTM. rendelet, az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM, valamint a mezőgazdasági haszonállatok tartásáról állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. FVM. sz. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. a (3) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik, a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az állatok tartásáról szóló 3/1986. sz. rendelete és az ebtartásról szóló 5/1992. sz. rendelet. Durján Miklós Szabóné Egri Teréz

9 polgármester mb. körjegyző Záradék: A rendelet kihirdetésre került június 16-án. Szabóné Egri Teréz mb. körjegyző

10 1. sz. melléklet Védőtávolság előírások Kisállat ólja, kifutója, trágya 10-ig Lakó- vagy dülő épülettől Ásott, vagy mélyfúrású ill. védett rétegre Fúrt, telepített kúttól Vízvezetékt ől Kerti csaptól 10 m ig 15 m 10 m 5 m 1 m 1 m ig 20 m 10 m 5 m 1 m 1 m Nagyállat istállója, ólja, kifutója, trágya, vagy trágyalé tárolója 5 állatig 15 m 15 m 5 m 2 m 3 m 6-10 állatig 20 m 15 m 5 m 2 m 3 m állatig 30 m 50 m 10 m 2 m 3 m Korszerű tartásnál (zárt technológia) a védőtávolságok 30 %-kal - szakhatósági vélemény alapján csökkenthetők.

11

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 29/2000. (XII. 27.) rendelete az állatok tartásáról a módosító 12/2004. (IV. 16.), 41/2004. (XI. 22.), 16/2005. (VIII. 29.), 15/2009. (III. 4.) és 30/2010.(XII. 20.)

Részletesebben

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő:

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő: Rád Községi Önkormányzat 10/2004 (09. 21.) rendelete az állatok tartásáról szóló 1996. évi 5. sz. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. Rád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

15/2009. (III. 4.), 30/2010.(XII.

15/2009. (III. 4.), 30/2010.(XII. Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 29/2000. (XII. 27.) rendelete az állatok tartásáról a módosító 12/2004. (IV. 16.), 41/2004. (XI. 22.), 16/2005. (VIII. 29.), 15/2009. (III. 4.), 30/2010.(XII. 20.)

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/09.(I.29.) r e n d el e t e az állattartás helyi szabályairól és az állati tetemek ártalmatlanításáról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009.(XII.29.) Önk. rendelettel módosított 2/2009.(II.24.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Pilismarót Község

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 14/2010. (IX.15.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. az állattartásról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 14/2010. (IX.15.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. az állattartásról Zsámbék Város Képviselő-testületének 14/2010. (IX.15.) számú önkormányzati R E N D E L E T E az állattartásról Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állatok tartásáról az alábbi rendeletet

Részletesebben

tilalma, Washingtoni Egyezmény hatálya alá tartozó állatok engedély nélküli tartása),

tilalma, Washingtoni Egyezmény hatálya alá tartozó állatok engedély nélküli tartása), Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (V.29.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselőtestület)

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. 2. bekezdésében kapott felhatalmazással

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról.

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról. CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról. Csörög Község Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET)

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) /2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) Gyermely község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Rendelet száma: 7/2008. (X. 17.) Rendelet kihirdetésének napja: 2008. október 17. Rendelet

Részletesebben

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend község Önkormányzat Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2005. (11.15.) RENDELETE AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2005. (11.15.) RENDELETE AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2005. (11.15.) RENDELETE AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. (1)

Részletesebben

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Kisbér Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát meghatározó 1949. évi XX. tv. 44./A.

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben Az állattartásról 1. A rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések Kerepes község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (III. 25.) rendelete az állattartásról, az állatok védelméről és kíméletéről egységes szerkezetben az azt módosító 5/2005.(II.24.), 23/2005.(X.27.),

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben 2.

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben 2. NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben 2. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Az állattartás szabályairól

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1 Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésének

Részletesebben

(egységes szerkezetben) Általános rendelkezések. Az állattartás általános szabályai

(egységes szerkezetben) Általános rendelkezések. Az állattartás általános szabályai Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő testülete 1/2013. (II. 1.), 10/2012.(VI. 01.) rendeletével módosított 8/2007.(IV.13.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Tiszakürt

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL Az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (IX. 01.) rendelete az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Á S

T Á J É K O Z T A T Á S T Á J É K O Z T A T Á S Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 28-i rendes ülésén tárgyalja az alábbi formában előterjesztett és az állatok tartásáról szóló 14/2013 (XI. 28.) számú

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL Kihirdetve: 2009. október 3. Fodor Krisztina Jegyző PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben