Sárvár város Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/ (X. 20.) önkormányzati rendelete az állatok tartásának helyi szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárvár város Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/ 2005. (X. 20.) önkormányzati rendelete az állatok tartásának helyi szabályairól"

Átírás

1 Sárvár város Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/ (X. 20.) önkormányzati rendelete az állatok tartásának helyi szabályairól Sárvár város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az állattartással szükségszerûen együttjáró, az emberi egészséget, a települési környezetet érintõ hatásokra tekintettel, annak érdekében, hogy az állattartás az állattartó hely környezetében élõk nyugalmát, egészségét, a környezetet szükségtelenül és aránytalan mértékben ne zavarja a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. Törvény 44/A. -ában, illetve a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997.(XII.20.) Korm.rendelet 36. (5) bekezdésében az állatok tartásának helyi szabályait, ennek keretében az állattartás célját szolgáló épületek, helyiségek és melléképítmények építési telken elhelyezésénél irányadó védõtávolságokat és más építési feltételeket, továbbá a település egyes övezeteiben tartható állatok számát az alábbiaknak megfelelõen állapítja meg szeptember 26-ától hatályos, a lábjegyzetben hivatkozott rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szöveg (utolsó módosítás: 24/2011.(IX.23.) ÖR) A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya azon természetes személyekre, jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságokra terjed ki, akik, illetve amelyek állattartó tevékenységet folytatnak, illetve állatot tartanak, állattartó épületet létesítenek. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki : a.) 1 a Magyar Honvédség, a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok és a közfeladatot ellátó őrszolgálatok feladatellátására, b.) a mutatványos, vagy bemutatási célt szolgáló állattartásra c.) a veszélyes állatok, d.) a veszélyes, illetve veszélyesnek minõsített ebek, e.) a természetvédelmi oltalom alatt álló állatok tartására, f.) az állatkertben, vadasparkban, g.) állatmenhelyen, állatpanzióban h.) alkalmi cirkuszi rendezvényeken i.) vágóhídon, állatvásárban történõ állattartásra, j.) a vadon élõ állatokra. (3) Az (2) bekezdésének d.) pontjában nem említett ebtartás helyi szabályait külön rendelet szabályozza. (4) E rendelet rendelkezései akkor alkalmazhatók, ha az állattartásra vonatkozó egyéb jogszabályok eltérõ rendelkezéseket nem tartalmaznak 1 Újraszabályozta a 24/2011.(IX.23.)ÖR.1. -a ától

2 2 2. E rendelet alkalmazásában : a.)gazdasági haszon céljából tartott állat : a nagy haszonállat, kis haszonállat; b.)nagy haszonállat : szarvasmarha, ló, bivaly, öszvér, szamár, sertés, kecske, juh ; c.)kis haszonállat : baromfi, házinyúl, csincsilla, húsgalamb ; d.) 1 e.) 2 f.) szomszédos lakás, helyiség : közvetlenül az állattartásra szolgáló lakás, helyiség mellett, alatt, felett elhelyezkedõ lakás, helyiség Az állatok tartásának, illetve állattartás célját szolgáló épületek, helyiségek és melléképítmények létesítésének általános szabályai 3. (1) 3 (2) 4. (3) 5 (4) 6 (5) Amennyiben valamely állat tartására vonatkozó külön szabályt e rendelet nem tartalmaz, úgy reá nézve azon állatra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, amely rendszertanilag a legközelebb áll hozzá. 4. (1)Az állattartó épület zárt, hézagmentes, résmentes szerkezetû, szilárd burkolatú, és padozatú, megfelelõen szellõztethetõ, megfelelõ lejtésû lehet, a telekhatár felõli oldalon nyílászáró nem építhetõ be. (2)A trágya tárolására zárt szivárgásmentes trágyatárolót, illetve a trágyalé gyûjtésére zárt szivárgásmentes trágyalégyûjtõt kell létesíteni. Az állattartó épület és a trágyalé tárolót zárt csatornával kell összekötni, a trágyalé a kommunális csatornarendszerbe nem vezethetõ. A trágyalé tárolót, illetve gyûjtõt az állattartó szükség szerint üriteni köteles. (3)Az almostrágyát alul és négy oldalon zárt beton trágyateknõben lehet tárolni, s elszállításáról az állattartó hetente kétszer köteles gondoskodni emberi településtõl legalább 2 km-nél távolabbi helyre. A haszonállattartás különös szabályai ától hatályon kívül helyezte a 24/2011.(IX.23.)ÖR.11. (2) bekezdése ától hatályon kívül helyezte a 24/2011.(IX.23.)ÖR.11. (2) bekezdése ától hatályon kívül helyezte a 24/2011.(IX.23.)ÖR.11. (2) bekezdése ától hatályon kívül helyezte a 24/2011.(IX.23.)ÖR.11. (2) bekezdése ától hatályon kívül helyezte a 24/2011.(IX.23.)ÖR.11. (2) bekezdése ától hatályon kívül helyezte a 24/2011.(IX.23.)ÖR.11. (2) bekezdése

3 3 (1) 1 Haszonállatot tartani a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - csak a lakóépülettõl mûszakilag elkülönített állattartó épületben, melléképületben, helyiségben, melléképítményben, mezõgazdasági építményben lehet a (3) bekezdésben meghatározott területeken. A haszonállat tartására, és e célt szolgáló állattartó épületre vonatkozó egyéb elõírásokat ( pl.:szellõztetés, megvilágítás, tûzveszély csökkentése, felhasznált anyagok ) külön jogszabály szabályozza. (2) Díszbaromfi, sport -, dísz -, haszongalamb a lakóépület arra állategészségügyi, és közegészségügyi szempontból alkalmas, elkülönített, nem lakás céljára szolgáló helyiségében is tartható ( pl.: alagsorban, padláson ). A többlakásos lakóépület esetén az állattartó használatában álló helyiségben történõ állattartás esetén a helyiséggel közvetlenül szomszédos helyiségekkel, lakásokkal rendelkezni jogosultak egyszerû többségének a hozzájárulása szükséges. Lakásonként, helyiségenként egy hozzájárulás adható, közös tulajdon, illetve használat esetén a tulajdonostársak, használók többségének döntése az irányadó. (3) 2 Az állattartó építmény csak falusias lakóterületen, zavaró hatású ipari gazdasági területen, egyéb ipari gazdasági területen, illetve mezőgazdasági kertes területen, mezőgazdasági általános területen létesíthető; az állattartás célját szolgáló melléképület, helyiség, melléképítmény elhelyezésénél, kialakításánál az 1. mellékletben előírt okat kell betartani. 6. (1) 3 Az egyes területeken külön engedély nélkül tartható haszonállatok darabszámát a 2.számú melléklet határozza meg. (2) 4 A polgármester a 2. számú mellékletben meghatározott számú állatnál több állat tartását is engedélyezheti ide nem értve a nagy létszámú állattartó telep létesítését -, feltéve, hogy a kialakult helyi viszonyok különösen a telek elhelyezkedése, mérete, az állattartási tevékenység jellege - ezt indokolttá teszik, továbbá helyszíni szemlén meggyõzõdött arról, hogy a szomszédos területekkel rendelkezni jogosult személyek oldal és hátsószomszédok - nyugalmát, egészségét, a környezetet az állattartás szükségtelenül nem zavarja. (3) 5 A (2) bekezdés szerinti kérelmet Sárvár város Polgármesteri Hivatalához írásban lehet benyújtani, természetes személy ügyfél azonban a kérelmét szóban is elõterjesztheti. A kérelem a Ket. 35. (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazza az ügyfél nyilatkozatát a tartandó állatok egyedszámára, fajtájára, az állattartás módjára, helyére, a keletkezett trágya tárolására, elhelyezésére vonatkozóan. A kérelemhez csatolni kell ide nem értve a Ket. 36. (2)-(3) bekezdéseiben említett eseteket - az állattartási hely használatának jogcímét igazoló okiratot, a tevékenység végzésére jogosító okiratot. A kedvtelésbõl tartott állatok tartási szabályai 1 Szövegcserésen módosította a 24/2011.(IX.23.)ÖR.6. -a ától 2 Újraszabályozta a 24/2011.(IX.23.)ÖR.2. -a ától 3 Szövegcserésen módosította a 24/2011.(IX.23.)ÖR.6. -a ától ától hatályát vesztette az állategészségügyi és a közegészségügyi, építésügyi, környezetvédelmi szakhatóságok véleményeinek ismeretében szövegrész ától hatályát vesztette A szakhatósági hozzájárulásokat a polgármester szerzi be. szövegrész

4 4 7. (1) Többlakásos lakóépületben ( társasház, lakásszövetkezeti ház, közös tulajdonú lakóház ) található lakásokban külön engedély nélkül lakásonként 1 macska, illetve - az elválasztásukig a szaporulata tartható, vagy 2 díszmadár, vagy 6 aranyhörcsög, vagy 6 tengeri malac tartható feltéve, hogy az állattartás a többi lakó nyugalmát az ezzel együttjáró hatások (. hanghatás pl.: nyávogás, kaparás, csiripelés, illetve szaghatás stb. ) szükségtelenül nem zavarják. Az elõbbiekben meghatározott darabszámot meghaladó állat tartását a polgármester engedélyezheti. Ennek során a 6. (2)-(3) bekezdésekben foglaltak értelemszerûen alkalmazandók. (2) A többlakásos lakóépülethez tartozó közös tulajdonú udvaron állat csak a tulajdonostársak, bérlõtársak egyszerû többségének hozzájárulásával tartható. (3) 1 Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy a többlakásos épület közös helyiségeit, udvarát az állat ne szennyezze be, illetve a szennyezést köteles haladéktalanul eltávolítani. (4) Családi házas ingatlanokon, sorházakban, üdülõtelkeken, mezõgazdasági területen levõ gazdasági épülethez tartozó bekerített helyen 2 macska, illetve - az elválasztásukig azok szaporulata tartható, vagy 4 díszmadár, vagy 10 aranyhörcsög, vagy 10 tengeri malac tartható engedély nélkül. Azt ezt meghaladó számú állat tartását a polgármester engedélyezheti. Ennek során a 6. (2)-(3) bekezdésekben foglaltak értelemszerûen alkalmazandók. Szabálysértési rendelkezések 8. 2 Szabálysértést követ el, és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet 6. -ában és 2. mellékletében meghatározott, a tartható állatok darabszámára vonatkozó szabályokat megszegi. 8/A. 3 A polgármester az állattartást korlátozhatja az e rendeletben meghatározott darabszámot meghaladó számú állattartás esetén. A polgármester megtilthatja az e rendeletben meghatározott területeken kívüli állattartást. A polgármester állattartás korlátozására, megtiltására vonatkozó hatásköre kizárólag - a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes hatásköreiről szóló 245/1998.(XII.31.) Korm. rendelet 7. -ában meghatározott- a jegyző hatáskörébe nem tartozó állattartás korlátozására, megtiltására terjed ki. Záró rendelkezések 9. (1) E rendelet november 1. napján hatályba, rendelkezései a hatálybalépését követõen indult építéshatósági és egyéb eljárásokban alkalmazhatók. A hatálybalépéskor már folyamatban levõ ügyekben a korábban hatályos szabályok az irányadóak. (2) Azon állattartóknak, akik e tevékenységüket, e rendelet hatálybalépésekor már megkezdték, illetve folytatják, a tartható állatok számára, illetve a meglevõ állattartó ától hatályát vesztette, illetve közterület szövegrész 2 Újraszabályozta a 24/2011.(IX.23.)ÖR.3. -a ától 3 Kiegészítette a 24/2011.(IX.23.)ÖR.5. -a ától

5 5 épületekre vonatkozó azon elõírásokat, amelyek a korábbi rendelkezéseknél szigorúbb szabályokat jelentenek, e rendelet hatálybalépését követõ 10 éven belül kell teljesíteniük. Rájuk nézve az átmeneti idõszakban a korábban hatályos szabályokat kell alkalmazni. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti Sárvár város Önkormányzata Képviselõ-testületének 20/1999.(XI.4) rendelete. (4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a 28/2004.(VI.24.) önkormányzati rendelet 1.számú mellékletének hrsz. Kavicsgödör park..." szövegrésze helyébe a következõ szöveg lép : /3.hrsz. alatt nyilvántartott közterület...". Sárvár, október hó 20. napján (: Dr. Dénes Tibor : ) (: Dr. Szijártó Valéria : ) polgármester jegyzõ A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Sárvár, október hó 20. napján (: Dr. Szijártó Valéria :) jegyzõ

6 6 1. melléklet 1 a 36/2005. (X.20.) önkormányzati rendelethez Védőtávolságok az állattartás céljára szolgáló építmény (pl.: épület, helyiség, melléképítmény) elhelyezése, kialakítása során, illetve állattartás esetén Állattartás céljára szolgáló építmény (pl.: épület, helyiség, melléképítmény) elhelyezésénél, kialakításánál, illetve állattartás esetén a ok vonatkozásában az állattartásra vonatkozó külön jogszabályi előírásokon túl a következő szabályokat kell betartani: 1. Amennyiben a telek mélysége a 35 métert nem éri el, úgy haszonállat tartására szolgáló állattartó építmény nem létesíthető, haszonállat nem tartható A B C D E F G Terület megnevezése Falusias lakóterület Mezőgazdasági kertes terület Zavaró hatású iparigazdasági terület Telek mélysége Lakó épülettől Ideiglenes emberi tartózkodásra szolgáló épülettől Iskolától, kollégiumtól, óvodától, bölcsödétől, orvosi rendelőtől, napközi otthontól, kulturális intézménytől utcafronttól Fúrt kúttól védőtáv olságok 35 felett felett Újraszabályozta a 24/2011.(IX.23.)ÖR.4. -a ától

7 7 2. melléklet 1 a 36/2005. (X.20.) önkormányzati rendelethez Sárvár város közigazgatási területén tartható haszonállatok száma Sárvár város közigazgatási területén haszonállat a falusias lakóterületen, illetve a mezőgazdasági kertes területen, a mezőgazdasági általános területen, a zavaró hatású ipari gazdasági területen, és az egyéb ipari gazdasági területen tartható. 1. A falusias lakóterületen, illetve a mezőgazdasági kertes területen tartható haszonállatok száma: A Haszonállat B Száma 1 sertés 10 2 juh 10 3 kecske 10 4 ló 5 5 szarvasmarha 6 6 csirke, vagy hízó, vagy tojó baromfi nyúl pulyka 50 9 csincsilla galamb A Mezőgazdasági általános területen, a zavaró hatású ipari gazdasági területen, és az egyéb ipari gazdasági területen valamennyi, fent említett haszonállat darabszám korlátozás nélkül (telepszerűen) tartható, feltéve, hogy az állattartást a külön jogszabályban arra felhatalmazott hatóság engedélyezte. A tartható állatok darabszáma korlátozásának mellőzése nem mentesíti az állattartót az e rendeletben előírt, illetve a vonatkozó építésügyi, környezetvédelmi, közegészségügyi, állategészségügyi, és a leveg ő védelmével kapcsolatos jogszabályi és egyéb követelmények betartása alól. 1 Újraszabályozta a 24/2011.(IX.23.)ÖR.4. -a ától

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. 2. bekezdésében kapott felhatalmazással

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az állattartásról Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.

Részletesebben

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (IX. 01.) rendelete az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/09.(I.29.) r e n d el e t e az állattartás helyi szabályairól és az állati tetemek ártalmatlanításáról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL Az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az állattartásról. Általános rendelkezések

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az állattartásról. Általános rendelkezések 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartásról Siófok Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend község Önkormányzat Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1 Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésének

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009.(XII.29.) Önk. rendelettel módosított 2/2009.(II.24.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Pilismarót Község

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 29/2000. (XII. 27.) rendelete az állatok tartásáról a módosító 12/2004. (IV. 16.), 41/2004. (XI. 22.), 16/2005. (VIII. 29.), 15/2009. (III. 4.) és 30/2010.(XII. 20.)

Részletesebben

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő:

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő: Rád Községi Önkormányzat 10/2004 (09. 21.) rendelete az állatok tartásáról szóló 1996. évi 5. sz. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. Rád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben 2.

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben 2. NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben 2. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Az állattartás szabályairól

Részletesebben

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL Kihirdetve: 2009. október 3. Fodor Krisztina Jegyző PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Állattartó rendelet módosítása

Állattartó rendelet módosítása Állattartó rendelet módosítása A módosítás a rendelet 15. -át, illetve az 1. számú melléklet nagytestű haszonállatokra vonatkozó szabályait érinti. A rendelet 15. -a az ebek elektronikai jellel (mikrochip)

Részletesebben

1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet

1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet Az állatok tartásáról szóló 34/2008. (X. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Á S

T Á J É K O Z T A T Á S T Á J É K O Z T A T Á S Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 28-i rendes ülésén tárgyalja az alábbi formában előterjesztett és az állatok tartásáról szóló 14/2013 (XI. 28.) számú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 26- i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.)ÖK.

Részletesebben

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról

Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról A módosításra kiadott 14/2012 (VI.01.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az Alkotmány

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zagyvaszántói Önkormányzat 17/2004. (IV.30.) rendelete az állattartásról EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Az azt módosító 10/2005.(IX.29.) és a 14/2008.(X.30.) rendelettel A Zagyvaszántói Önkormányzat az

Részletesebben