Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 28/1999. (VI.14.)sz. rendelete Az állatok tartásáról (Egységes szerkezetben) Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 28/1999. (VI.14.)sz. rendelete Az állatok tartásáról (Egységes szerkezetben) Általános rendelkezések"

Átírás

1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 28/1999. (VI.14.)sz. rendelete Az állatok tartásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szeged város területén az állatok tartásáról az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. (1) Szeged Megyei Jogú Város területén állatot tartani csak a vonatkozó közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi szabályok betartásával az építési elıírásoknak megfelelı épületben e rendeletben meghatározott módon lehet. (2) 1 Az állattartás elıfeltételeinek hiányában e rendelet elıírásainak érvényesülése érdekében az eljáró hatóság a jogszabályoknak megfelelı intézkedést tehet, melynek keretében az állattartás feltételeinek meghatározásával szabályozhatja, illetıleg megtilthatja az állattartást. (3) E rendeletben szabályozott állattartási ügyben elsı fokon Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere /továbbiakban: polgármester/, másodfokon Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése jár el. (4) E rendelet alkalmazása szempontjából: a.) nagyállat: szarvasmarha, ló, szamár, öszvér, bivaly b.) kisállat: sertés, juh, kecske, 2 c.) egyéb kisállat: baromfi, galamb, nyúl d.) prémes állat: nutria, pézsma, nyérc, róka (az a,d, pont alattiak a továbbiakban együtt: haszonállat) e.) kedvtelésbıl tartott állat: mindaz, ami nem minısül haszonállatnak. (5) A családi szükséglet mértékét meghaladó állattartás üzemszerőnek minısül. (6) A családi szükséglet mértéke: nagyállat esetén: 2 db kisállat esetén: 6 db egyéb kisállat esetén: 120 db (7) Az állatszaporulat a sertés és a nyúl kivételével valamennyi fajta esetében, 3 hónapos korig a tartható állatok számát nem érinti. 2. (1) Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartás következtében mások jogai sérelmet ne szenvedjenek. 1 Módosította a 46/2005.(XI..) Kgy. r. 1. a, a 41/2009.(XII..) Kgy. r. 1. a (hatályos 2009.XII.tol) 2 A strucc szövegrész hatályát veszti tol a 3/2005.(II.2.) Kgy. r. 5. a) pont szerint

2 2 (2) 3 Haszonállat tartásához az ingatlan tulajdonosának (kezelıjének haszonélvezıjének) hozzájárulása szükséges. (3) 4 (4) 5 Állattartás a körülmények mérlegelésével az állattartás tárgyi feltételeire figyelemmel ott is engedélyezhetı, ahol e rendelet tiltja vagy korlátozza. Az engedélyezéshez szükséges az ingatlan tulajdonosának (tulajdonostársának), kezelıjének és a közvetlenül szomszédos lakók (lakásonként egy szavazattal) 2/3ának hozzájárulása. Az engedély határozott idıre szól. Az engedély meghatározhatja a tartható állatok számának felsı határát és fajtáját, illetve a tartás egyéb feltételeit. (5) 6 Az állattartás azon a területen is eltiltható, ill. feltételhez köthetı, ahol e rendelet szerint engedély nem szükséges, ha az állattartó a tartás feltételeit maradéktalanul nem biztosítja. (6) E rendelet nem vonatkozik az egészségügyi és állategészségügyi intézmény, kísérleti és kutatóintézet, cirkusz, állatkert (Vadaspark), gyepmesteri telep, állatforgalmi és feldolgozó telep, vágóhíd, állatkereskedı, a fegyveres erık, rendészeti szervek, valamint kiállítások, rendezvények alkalmával bemutatásra kerülı állatok, lovasiskola állattartására, valamint a külön jogszabályban meghatározott veszélyes, illetve veszélyesnek minısített állatok tartására. Haszonállattartási övezetek 3. 7 Az állattartási övezetek határai a mindenkor hatályos Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatában (SZÉSZ) meghatározott rendeltetési övezethatárokhoz igazodnak. 4. (1) A nagy laksőrőségő lakóterület rendeltetéső övezetben, valamint üdülıterületen haszonállat nem tartható. (2) Az I. számú állattartási (közepes laksőrőségő lakóterület rendeltetéső) övezetben az 1. (4) bekezdés a) pontjában meghatározott haszonállat kivételével tartható haszonállat a családi szükséglet mértékének megfelelıen. (3) A II. számú (alacsony laksőrőségő lakóterület rendeltetéső) övezetben a családi szükséglet mértékének megfelelıen az 1. (6) bekezdés szerint tartható haszonállat. 3 Módosította a 3/2005.(II.02.) Kgy. r. 1. a, hatályos tol 4 Hatályát veszti tol a 3/2005.(II.2.) Kgy. r. 5. b) pontja szerint 5 Módosította a 46/2005.(XI..) Kgy. r. 2. a, a 41/2009.(XII..) Kgy. r. 2. a (hatályos 2009.XII.tol) 6 szakhatósági vélemény alapján szövegrész hatályát veszti tol 7 Módosította a 3/2005.(II.02.) Kgy. r. 2. a, hatályos tol 2

3 3 (4) Mezıgazdasági kiskert rendeltetéső területeken az 1. számú állattartási övezetnek megfelelıen tartható haszonállat. (5) Mezıgazdasági rendeltetéső övezetben a védıtávolságok figyelembe vételével korlátozás nélkül tartható haszonállat. (6) Állattartási övezet határtól függetlenül a 720 m2 alatti ingatlanon nagyállat nem, kisállat legfeljebb 3 db tartható. (7) Állattartási övezet határtól függetlenül a prémes állatok tartásához az 1. (1) bek. szerinti hozzájárulások alapján a Polgármester engedélye szükséges. (8) 8 Az I. és II. számú állattartási övezetben, a Tisza folyó, a körtöltés és a Klebelsbergtelepi vasúti átjárótól a vasútvonal által határolt területen belül sertés nem tartható. Haszonállat tartása, elhelyezése 5. (1) Haszonállat csak a közegészségügyi, állategészségügyi és építésügyi elıírásoknak megfelelı körülmények között arra alkalmas épületben (istálló, ól, ketrec) tartható (2) Haszonállat tartására szolgáló épület alkalmasságának, illetve építésének feltételeit az érvényben lévı elıírások alapján az építési hatóság új épület létesítéséhez a szükséges engedélyezési eljárás keretében határozza meg. (3) 9 (4) Családi házban a lakóépület arra alkalmas, elkülönített nem lakás céljára szolgáló helyiségében az 1. (4) bekezdése c.) pontjában meghatározott haszonállat tartható. (5) Haszonállat tartására szolgáló épület, s az ahhoz tartozó kifutó. ill. trágya és trágyalé tároló a Rendelet 2. számú mellékletében meghatározott védıtávolságok szerint helyezhetı el, illetve létesíthetı. (6) A védıtávolságot a lakás és az állattartásra szolgáló épület egymáshoz legközelebb lévı nyílásai között légvonalban kell mérni. Ez a távolság 20 %kal csökkenthetı saját tulajdonú és használatú épületnél. 8 Kiegészítette a 28/2011.(X.04.) Ö. r. 1. a (hatályos május 1tol) 9 Hatályát veszti tol a 3/2005.(II.2.) Kgy. r. 5. c) pont szerint 10 Hatályát veszti tol a 3/2005.(II.2.) Kgy. r. 5. d) pont szerint 3

4 4 7. (1) Tilos a város területén fekvı egészségügyi létesítmény (kórház, rendelı stb.) mővelıdési, kulturális, oktatási, szociális intézmény, élelmiszeripari üzem, élelmiszer áruda, vendéglátóipari egység, strand és uszoda, sporttelep területén és ezek méteres védıkörzetében nagy és kisállatot, míg 20 méteres védıkörzetében egyéb kisállatot és prémes állatot tartani, kivéve ha az állattartást a létesítmény védıkörzetében, annak üzemelése elıtt már megkezdték és folyamatosan végzik. (2) 11 Tilos haszonállatot a közterületen tartani, legeltetni, az ingatlanról felügyelet nélkül kiengedni. 8. (1) Galambot csak ott lehet tartani, ahol galambdúc, vagy ketrec megfelelıen elhelyezhetı. Lakóház (kivéve családi ház) padlásán, vagy erkélyén galamb tartása tilos. 9. (1) 12 (2) Galamb az I. számú állattartási övezetben lakásonként legfeljebb pár, a II. számú állattartási övezetben, az üdülıkben és a mezıgazdasági kiskert rendeltetéső területen, valamint a mezıgazdasági rendeltetéső övezetben korlátozás nélkül tartható. (3) A galambok kiengedését a mezıgazdasági termelés biztonsága érdekében a polgármester határozott idıre eltilthatja. Több galambtartót érintı esetben az eltiltás elızetes közhírré tétellel történik. (2) Méhcsalád az I. számú állattartási övezetben nem, a II. számú állattartási övezetben, a mezıgazdasági kiskert rendeltetéső területen, valamint a mezıgazdasági rendeltetéső övezetben a méhek tartására vonatkozó jogszabályi feltételekkel tartható. Kedvtelésbıl tartott állatok tartásának feltételei 10. (1) Többlakásos épületben lakásonként legfeljebb két macska tartható. A közös használatú helyiségekben (lépcsıház, folyosó, udvar, stb.) tilos macskát és egyéb állatot tartani. Macska tenyésztéséhez a Magyar Macskatenyésztık Országos Egyesületének helyi szervezete illetıleg a Csongrád Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenırzı Állomás engedélye is szükséges. (2) Énekes és díszmadár, akvarisztikai állat a lakásban engedély nélkül tartható. 11 Módosította a 3/2005.(II.2.) Kgy. r. 5. e) pontja 12 Hatályát veszti tol a 3/2005.(II.2.) Kgy. r. 5. f) pont szerint 4

5 5 Ebtartási szabályok 11. (1) 13 (2) Többlakásos lakóépületben lakásonként legfeljebb 1 eb tartható. A tartás a lakóépület közös használatú helyiségeiben, vagy annak udvarán ideértve a külön használatú udvarrészt is csak valamennyi tulajdonostárs vagy lakáshasználó (lakásonként egy szavazattal) hozzájárulásával történhet. (3) Három illetve ennél több lakásos lakóépületben az eb tartásához, az érintett (azonos lépcsıházban lakók lakásonként egy szavazattal) tulajdonosok illetve bérlık (lakáshasználók) 2/3os ezen belül az ebtartással leginkább érintett (azonos, alatta, felette lévı szinten) lakók 2/3ának hozzájárulása is szükséges. (4) Társbérlet, albérlet, bérlıtársi jogviszony esetén az ebtartáshoz szükséges a társbérlı, fıbérlı, bérlıtárs, valamint a tartással érintett tulajdonos hozzájárulása is. (5) A (2) (4) bekezdés hatálya a vakvezetı eb tartására nem vonatkozik. 12. (1) Közterületen, ill. a lakóház közös használatú helyiségeiben s annak udvarán az ebet biztonságos vezetésre alkalmas pórázon kell vezetni. A rendelet 3. számú mellékletében meghatározott ebeket 6 hónapos kortól, valamint a harapós, vagy támadó természető ebeket szájkosárral is kötelezı ellátni. (2) 14 éven aluli gyermek olyan ebet nem vezethet, amelynél szájkosár alkalmazása kötelezı. (3) 14 (4) (5) (1) Tilos ebet beengedni, bevinni, ill. ott tartani: a.) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, kivéve ha ott az elhelyezés megfelelı feltételei biztosítottak. b.) üzletbe, vásárcsarnok, vagy piac területére, vágóhídra, élelmiszerfeldolgozó üzembe, élelmiszer raktárba 17. c.) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmény területére. d.) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe. e.) bölcsödébe, óvodába, diákszállásra, munkásszállásra. 13 Hatályát veszti tol a 3/2005.(II.2.) Kgy. r. 5. g) pontja szerint 14 Hatályát veszti tol a 3/2005.(II.2.) Kgy. r. 5. h) pontja szerint Hatályát veszti tol a 3/2005.(II.2.) Kgy. r. 5. h) pontja szerint 16 Hatályát veszti tol a 3/2005.(II.2.) Kgy. r. 5. h) pontja szerint 17 nyilvános fürdobe szövegrész hatályát veszti tol a 3/2005.(II.2.) Kgy. r. 5. i) pontja szerint 5

6 6 f.) 18 játszó utcába, játszó szerek, homokozók területére. (A felsoroltak alól kivételt képeznek az ırzı, vakvezetı, ill. munkakutya feladatot ellátó ebek). (2) Élelmiszert szállító jármővön ebet szállítani tilos! (3) 19 (4) Ebet szájkosárral ellátva szabadon futtatni e rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott területen lehet. (5) 20 (6) (1) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelı elhelyezésérıl (eladás, ajándékozás, stb.) gondoskodni. (2) Az eb tulajdonosa egyéb elhelyezés hiányában köteles felajánlani az ebet az Állatvédı egyesület, illetve a Gyepmesteri Telep részére. A Gyepmesteri Telep a felajánlott ebet köteles átvenni. (3) 22 (4) A város területén talált gazdátlan, kóbor, ill. közterületen szabadon engedett ebek (vakvezetı kivételével) befogása és elszállítása a gyepmesteri telep feladata. (5) A befogott ebet tulajdonosa a tartási költségek megtérítése mellett 14 napon belül kiválthatja. (6) A befogott és 14 nap után ki nem váltott ebekkel a gyepmesteri telep szabadon rendelkezik. (7) 23 Végrehajtási, szabálysértési eljárás. (1) 24 A végrehajtás elrendelése érdekében intézkedésre kerül sor a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. VIII. fejezetében foglaltak alapján. 18 játszótérre szövegrész hatályát veszti tol a 3/2005.(II.2.) Kgy. r. 5. i) pontja szerint 19 Hatályát veszti tol a 3/2005.(II.2.) Kgy. r. 5. i) pontja szerint 20 Hatályát veszti tol a 3/2005.(II.2.) Kgy. r. 5. i) pontja szerint 21 Hatályát veszti tol a 3/2005.(II.2.) Kgy. r. 5. i) pontja szerint 22 Hatályát veszti tol a 3/2005.(II.2.) Kgy. r. 5. j) pontja szerint 23 Hatályát veszti tol a 3/2005.(II.2.) Kgy. r. 5. j) pontja szerint 6

7 7 (2) 25 Állattartás jogerıs határozattal történı eltiltása esetén végrehajtás útján az állat elszállítható. A felmerülı költségek az állattartót terhelik. (3) 26 Szabálysértést követ el, és 30 ezer forintig terjedı bírsággal sújtható, aki a.) közterületen haszonállatot legeltet (7. (2) bekezdés) b.) az eb tartására vonatkozó szabályokat megszegi (12. (1), (2), 13. (1), (2), (4) bekezdés) (4) 27 (5) A szabálysértési eljárás lefolytatása a szabálysértési hatóság hatáskörébe tartozik. (6) 28 Vegyes rendelkezések 16. (1) 29 E rendelet alkalmazása során történı eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. szabályai az irányadók. (2) A településrészi önkormányzatok véleménye alapján az adott településhatáron belül e rendelet 7. (2) bekezdésében foglalt korlátozástól a polgármester eltérést engedélyezhet. (3) E rendelet július 1. napján lép hatályba. (4) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a Szeged Megyei Jogú Város 6/1992. (V.06.) Kgy. sz. rendelet és annak módosítási rendeletei a 25/1995. (VIII.04.) Kgy. sz. rendelet, 29/1996. (VI.28.) Kgy. sz. rendelet, 22/1997. (VI.30.) Kgy. sz. rendelet hatályukat vesztik. Dr. Bartha László sk. polgármester Dr. Mezey Róbert sk. jegyzı Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az június 4én tartott ülésén. Kihirdetve a Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének Közlönyében. 24 Módosította a 46/2005.(XI..) Kgy. r. 3. (1) bek. 25 Módosította a 46/2005.(XI..) Kgy. r. 3. (2) bek. 26 Módosította a 45/1999.(X.06) Kgy. r. 10. a, a 6/2000. (II. 18.) Kgy.r. 8. a, a 3/2005.(II.02.), hatályos tol 27 Hatályát veszti tol a 3/2005.(II.2.) Kgy. r. 5. k) pontja szerint 28 Hatályát veszti tol a 3/2005.(II.2.) Kgy. r. 5. k) pontja szerint 29 Módosította a 3/2005.(II.02.) Kgy. r. 4. a, a 46/2005.(XI..) Kgy. r. 4. a 7

8 8 AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET HATÁLYÁT VESZTI TİL A 3/2005.(II.2.) KGY. R. 5. L) PONTJA SZERINT 8

9 AZ ÁLLATTARTÓ ÉPÜLETEK ELHELYEZÉSEKOR ÉS TELEPEK LÉTESÍTÉSEKOR BETARTANDÓ 2. SZ. MELLÉKLET LEGKISEBB TÁVOLSÁGOK ÉS VÉDİTÁVOLSÁGOK Állattartás (db) saját lakás Nagylétszámú állattartó telep (Védıtávolság telep telekhatárától Egyéb kisállat: Baromfi Nyúl Broyler Kisállat: Sertés Juh Kecske Strucc Nagyállat Ló, Szamár Szarvasmarha Öszvér Bivaly > 0 > > 2000 > 100 > 200 > 200 > > 30 > > 30 > egyéb fürdımedence Állat szám Legkisebb távolság (m) Védıtávolság (m) ásott kút saját Közterület Oldalkert vízellátás Hátsókert

10 2 Kislétszámú állattartó telep (védıtávolság épülettıl) Egyéb kisállat: Baromfi Nyúl Broyler Kisállat: Sertés Juh Kecske Strucc Nagyállat Ló, Szamár Szarvasmarha Öszvér Bivaly < 0 < < 2000 < 100 < 200 < 200 < < 30 < < 30 < SZ. MELLÉKLET 2

11 3 Állattartás (db) saját lakás egyéb fürdımedence Állat szám Legkisebb távolság (m) Védıtávolság (m) ásott kút saját Közterület Oldalkert vízellátás Hátsókert Állattartó épület család önellátására Egyéb kisállat: Baromfi Nyúl Broyler Kisállat: Sertés Juh Kecske Strucc Nagyállat Ló Szarvasmarha Szamár Öszvér Bivaly = Környezeti hatástanulmány alapján, tartástechnológiától függıen 0 mre csökkenthetı. 3

12 3.sz. melléklet: A rendelet 12. (1) bekezdésében elıírtak szerint az alábbi ebfajtánál a szájkosár használata kötelezı: Terrierek (Fox, Kerry blue, Jagd, Ir, Welsh Staffordshire Komondor kutyák Dog Doberman Rotweiler Argentin dog Fila Brasileiro Boxer Bordeuxi dog TosaInu Mastino napoletáno Nemet Juhász Óriás schnauzer Kuvasz Nagy testő pásztor és juhász Arplanac pásztor kutya Kaukázusi juhász, Briand Bouvier, Belga juhász és a felsorolt kutyák keverékei. Az ebek szabadon futtatására kijelölt helyek: 1. Az új Tiszahídtól északra a Tisza hullámtere mindkét oldalon. (Kivéve az üdülıterület) 2. Az árvízi emlékmőtıl délre a Tisza hullámtere mindkét oldalon 3. Kamaratöltés 4. A Csongrádi sgt. Körtöltés és a Hódmezıvásárhelyi vasútvonal által bezárt terület 5. Körtöltés 6. A Cserepes sortól délre esı terület (a piac, illetve a parkoló kivételével) 7. Hajóállomás és az új Tiszahíd közötti (Szeged felöli hullámtér) 8. Fodortelep Tölgyes utca melletti légvezeték alatti terület, 9. Csongrádi sgt. Körtöltés Vértói út Rókusi lakótelep által határolt terület 10. ÚjRókus Északi városrész Francia högy beépítetlen terület és meglévı erdı városrendezési hasznosításáig

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /12. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 12/1998. (V.21.) Ör. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 12/1998. (V.21.) Ör. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1998. (V.21.) Ör. az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2012. október 1.-től (Algyő Nagyközség Önkormányzat 32/2012.

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 56/2009. (XII. 21.) rendelete. az állatok tartásáról

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 56/2009. (XII. 21.) rendelete. az állatok tartásáról Módosítva a 17/2011. (IX. 30.) helyi rendelettel bezárólag. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 56/2009. (XII. 21.) rendelete az állatok tartásáról Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II.08.) rendelete a helyi állattartás szabályairól. I. fejezet

Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II.08.) rendelete a helyi állattartás szabályairól. I. fejezet Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II.08.) rendelete a helyi állattartás szabályairól Varsány község Önkormányzata az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,

Részletesebben

16/2001. (VIII.29.) számú. r e n d e l e t e. az állatok tartásáról

16/2001. (VIII.29.) számú. r e n d e l e t e. az állatok tartásáról 1 TOKAJ VÁROS KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2001. (VIII.29.) számú r e n d e l e t e az állatok tartásáról Tokaj Város Képviselıtestülete a módosított és kiegészített 1990.évi LXV. törvény l6..(1).bekezdésében

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2008. (IV.25.) r e n d e l e t e. az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2008. (IV.25.) r e n d e l e t e. az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2008. (IV.25.) r e n d e l e t e az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására Sárospatak Város Képviselı-testülete az 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Állattartó rendelet módosítása

Állattartó rendelet módosítása Állattartó rendelet módosítása A módosítás a rendelet 15. -át, illetve az 1. számú melléklet nagytestű haszonállatokra vonatkozó szabályait érinti. A rendelet 15. -a az ebek elektronikai jellel (mikrochip)

Részletesebben

52/2003. (XI. 27.) Makó ör. 1. az állattartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

52/2003. (XI. 27.) Makó ör. 1. az állattartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 52/2003. (XI. 27.) Makó ör. 1 az állattartásról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdés első fordulata

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (IX. 01.) rendelete az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról

Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról A módosításra kiadott 14/2012 (VI.01.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. az állattartás szabályairól

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. az állattartás szabályairól TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő:

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő: Rád Községi Önkormányzat 10/2004 (09. 21.) rendelete az állatok tartásáról szóló 1996. évi 5. sz. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. Rád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a helyi állattartásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. a helyi állattartásáról EGYSÉGES SZERKEZET 108. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 41/2012. (VII. 23.) ÖR, 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR, 25/2011. (IV. 29.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 29/2009. (XI.

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete a 14 / 2001. ( XII.15. ) sz. Ökt. rendelete. az állattartás szabályairól

Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete a 14 / 2001. ( XII.15. ) sz. Ökt. rendelete. az állattartás szabályairól Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete a 14 / 2001. ( XII.15. ) sz. Ökt. rendelete az állattartás szabályairól Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete ( a továbbiakban

Részletesebben

Kunsziget Község Önkormányzat

Kunsziget Község Önkormányzat Kunsziget Község Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2008.(IX.5) Kt. rendelete az állattartás helyi szabályairól Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: képviselıtestület)

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 19/2012. (V.08.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 19/2012. (V.08.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 19/2012. (V.08.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. az állattartás szabályairól

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. az állattartás szabályairól TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2012. november 27.) Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az Alkotmány

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város

Részletesebben

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Kisbér Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát meghatározó 1949. évi XX. tv. 44./A.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 26- i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.)ÖK.

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/2012.(XI.15. ) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

ZALASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/2012.(XI.15. ) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól ZALASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/2012.(XI.15. ) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE az állattartásról Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Bonyhád Város Önkormányzatának 3/1996. (II. 1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben)

Bonyhád Város Önkormányzatának 3/1996. (II. 1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben) 1 Bonyhád Város Önkormányzatának 3/1996. (II. 1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben) Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 16. (1) bekezdésében biztosított

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (V.15.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (V.15.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (V.15.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben