Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról"

Átírás

1 Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e az állatok tartásáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2004.(VIII. 30.) számú rendelettel ) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 16.. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény ( továbbiakban: Ávt. ) rendelkezéseire is figyelemmel a helyi állattartási szabályokat a következőkben állapítja meg: Bevezető rendelkezések 1.. /1/ A rendelet hatálya kiterjed Lepsény nagyközség közigazgatási területére, azon belül minden állattartóra és minden olyan ingatlanra, ahol állattartás folyik. /2/ A rendelet alkalmazása szempontjából a) haszonállat minden háziállat, amelyet fogyasztás vagy haszonszerzés céljából tartanak vagy tenyésztenek, ezek közül - nagyhaszonállat: a ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, - kishaszonállat: a sertés, kecske, juh, a baromfi ( tyúk, kacsa, liba, pulyka, gyöngyös, galamb ) a prémes állat (nyúl, csincsilla, nutria, pézsma, nyérc, hermelin ) b) kedvtelésből tartott állat az eb, macska, díszmadár, díszhal, kistestű rágcsálók, amelyek lakásban is tarthatók. c) veszélyes állat az, amelyet törvény vagy kormányrendelet veszélyesnek nyilvánít, vagy amelyet törvényi felhatalmazás alapján a jegyző annak minősít. Általános állattartási szabályok 2.. Az Ávt ában foglalt előírások szerint az állatok tartása során:

2 1/ az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. 2/ az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani állapotára. 3/ biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített tartását. 4/ az állattartónak gondoskodnia kell az állat életkörülményeinek megfelelő- rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről. 5/ az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szökésének megakadályozásáról. 6/ a megkötve tartott, vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani kell a zavartalan pihenés és sérülésmentes mozgás lehetőségét. 7/ a szabadban tartott állatot védeni kell a kedvezőtlen időjárás káros hatásaitól és természetes ellenségeitől. 8/ az állandóan bezárva tartott állat számára a tartója köteles megfelelő mozgásteret biztosító férőhelyről gondoskodni. 9/ a kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani. 10/ a gazdasági haszon céljából tartott állat tartása során előnyben kell részesíteni az állatkímélő technológiákat. A haszonállat-tartás szabályai 3.. /1/ Közterületen legeltetni még felügyelet mellett sem szabad semmiféle állatot. /2/ Nagy és kishaszonállatok csak zárt udvarban, ólban tarhatók, utcára, térre, egyéb közterületre kiengedni tilos. /3/ Tilos állatot az úton, közterületen őrizet nélkül hagyni. Ez a tilalom az állati erővel vont járműre is vonatkozik. 4..

3 /1/ A község belterületén, valamint a -jelenleg lakott - külterületi részeken mindenfajta kisállat és nagyállat tartható, az állat és közegészségügyi, környezetvédelmi, állatvédelmi előírások betartása mellett, az előírt védőtávolságok, illetve területnagyság és a férőhely által korlátozott darabszámban. A külterület volt zártkerti részén semmiféle haszonállat nem tartható. /2/ Az egészségügyi intézmények, oktatási és nevelési intézmények, boltok és vendéglők telkének határától védőtávolságként 50 méteren belül az állattartás feltételeit esetenként - szakhatósági vélemény kikérésével - vizsgálni kell. /3/ Méhtartás -bel és külterületen egyaránt- a vonatkozó külön jogszabály előírásainak megfelelően, a szomszédos ingatlanok tulajdonosai, használói zavarása nélkül folytatható. /4/ A lakóterületen állattartás céljából elhelyezhető melléképületek és melléklétesítmények nagyságát az OTÉK által engedélyezett összbeépíthetőségen belül nem korlátozza. /5/ A melléképületek védőtávolsága kisállatok tartása esetén: ( baromfi, házinyúl, nutria, galamb stb.) - lakóépülettől 6 m - ásott kúttól 10 m - fúrt kúttól 5 m - csatlakozó vízvezetéktől 1 m - vízvezetéki kerti csaptól -- A melléképület védőtávolsága (juh, kecske, sertés: 30 db állatig) és nagyállat ( ló, öszvér, szamár, szarvasmarha: 5 db állatig) tartása esetén: - lakóépülettől 10 m - ásott kúttól 15 m - fúrt kúttól 5 m - csatlakozó vízvezetéktől 2 m - vízvezetéki kerti csaptól 3 m Meghatározott számon felüli állatok tartása esetén a védőtávolságot a szakhatóság állásfoglalásának figyelembe vételével növelni kell. Az állatok szaporulata - a fentiekben meghatározott létszámon felül - azok leválasztásáig tartható. Állat- és közegészségügyi, környezetvédelmi előírások 5.. /1/ Az állattartás során az állat- és közegészségügyi, környezet- és állatvédelmi szabályokat folyamatosan be kell tartani.

4 /2/* Az elhullott, 50 kg-nál nem nagyobb össztömegű, kedvtelésből tartott állatokat, valamint a három hetesnél fiatalabb szopósbárány, kecskegida és borjú hulláját az állati hulladék birtokosa saját telkén a szomszéd telek határvonalától 1,5 m-re elföldelheti. Ennek feltétele, hogy a felszín alatti víz mindenkori maximális nyugalmi vízszintje és az elföldelés mélységi szintje között legalább 1,0 méter távolság legyen. ( módosította a 18/2004.(VIII.30.) önk rendelet 1. -a, hatályos szeptember 1. napjától) /3/* Az elhullott baromfit, továbbá 3 hetesnél fiatalabb malac hulláját, az állattartó saját telkén -évente legfeljebb 50 kg össztömegig- elföldelheti, ha fennállnak a /2/ bekezdésben foglalt feltételek. A felsoroltnál nagyobb mennyiségű, illetve a nagyobb egyedi testtömegű állatok hulláját engedélyezett állati hulladékgyűjtő, gyűjtő-átrakó telepre vagy kezelő üzembe kell szállítani. ( módosította a 18/2004.(VIII.30.) önk rendelet 1. -a, hatályos szeptember 1. napjától) /4/* Azon állati hulladékokat, melyek szállítása jelentős köz- vagy állat-egészségügyi kockázattal jár el kell földelni, erről az állat-egészségügyi állomás, a körülmények, illetve a külön jogszabályokban foglaltak figyelembevételével dönt. ( módosította a 18/2004.(VIII.30.) önk rendelet 1. -a, hatályos szeptember 1. napjától) /5/- /8/* ( törölte a 18/2004.(VIII.30.) önk rendelet 2. -a, hatályos szeptember 1. napjától) Az ebtartás szabályai 6.. /1/ Ebet elsősorban családi házaknál lehet tartani, a szomszédos ingatlanok zavarása nélkül, olyan számban, amely mellett az állatvédelmi szabályoknak megfelelő tartásuk biztosítható. /2/ Többlakásos épületben, társasházban és ezek udvarán lakásonként legfeljebb egy eb - és annak szaporulata 3 hónapos korig - tartható az azonos szinten lévő szomszédok egyetértésével, amelyet e rendelet hatályba lépésekor a meglévő ebekre nem kell alkalmazni. /3/ Az ebet a tulajdonos úgy köteles tartani - szükség szerint megkötve, vagy zárt helyen - hogy elkóborolni, vagy közterületre felügyelet nélkül kijutni, illetve a szomszédos telekre átjutni ne tudjon. /4/ Harapós, támadó, vagy kiszámíthatatlan viselkedésű ebet napközben biztos módon megkötve kell tartani. Az ingatlan bejáratánál a harapós kutyára utaló jelzést szembetűnő formában el kell helyezni. /5/ Bekerítetlen udvaron az eb csak megkötve tartható.

5 /6/ Az ebtulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy az eb tartási helyét, illetve az ingatlan udvarát felügyelet nélkül ne hagyhassa el. /7/ Többlakásos épület erkélyén, folyosóján, balkonján, közös használatú helyiségeiben ebet tartani tilos, közös használatú udvaron pedig csak az ott lakók beleegyezésével lehet. /8/ Veszélyes és veszélyesnek minősített eb külön jogszabályban előírt feltételek mellett a jegyző engedélyével tartható. /9/ Tilos ebet beengedni, vagy bevinni a vendéglátó és élelmiszerárusító üzletbe, továbbá - a vakvezető kutya kivételéve l- oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális, kulturális intézmény területére, kegyeleti helyre, játszótérre. /10/ Ebharapás esetén a tulajdonos köteles az ebet állatorvossal megvizsgáltatni és az erről szóló igazolást a sérelmet szenvedett személynek vagy képviselőjének átadni. /11/ A kül- és belterületen kóborló ebet be kell fogni, amelyről az önkormányzat gyepmester útján gondoskodik. /12/ A gyepmester a befogott ebet minden esetben állatmenhelynek adja át további megőrzésre, illetve tartásra. /13/ A befogott ebet a tulajdonos - a tartás költségeinek kifizetése után- az állatmenhelytől átveheti, azonban a költségek megfizetésével nem mentesül a szabálysértési felelősségre vonás alól. /14/ Közúton elütött ebet vagy egyéb állatot az állat tulajdonosa köteles onnan az észleléstől számított egy órán belül eltávolítani. /15/ Az eb tulajdonosa köteles a jegyzőnek haladéktalanul bejelenteni, ha az állat: a) a három hónapos kort elérte b) elhullott vagy elveszett, c) új tulajdonoshoz került, d) tartási helye 3 hónapnál hosszabb időre megváltozott. /16/ A bejelentett adatokról és a veszettség elleni utolsó védőoltás időpontjáról a jegyző nyilvántartást vezet. /17/ Minden három hónaposnál idősebb ebet tulajdonosa vagy tartója köteles évenként a három hónapos kort elért ebeket 30 napon belül, majd hat hónapon belül ismételten - a saját költségére - hatósági állatorvossal veszettség ellen beoltatni. a) Az eb veszettség elleni védőoltásáról a hatósági állatorvos igazolást ad. b) Ha az eb fertőző betegségben szenved, a vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. c) Az évi szervezett eboltás időpontját, helyét és költségeit a jegyző a helyben szokásos módon kihirdeti.

6 d) Az oltásról adott állatorvosi igazolást meg kell őrizni és tulajdonosváltozás esetén azt az új tulajdonosnak át kell adni. /18/ A védőoltás alól elvont ebet, mint az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatok egészségét veszélyeztető beteg vagy betegségre gyanús ebet a települési önkormányzat állami kártalanítás nélkül köteles kiírtatni. Kedvtelésből való állattartás /1/ Veszélyes állat csak engedéllyel - az Ávt ban és más jogszabályokban meghatározott feltételek mellett - tartható. /2/ Kedvtelésből tartott nem veszélyes állat engedély nélkül tartható -lakásban is- ha ehhez az állat-egészségügyi feltételek adottak és a tartás mások jogos érdekeit nem sérti. 7.. Hatásköri szabályok /1/ A jegyző a 244/1998.(XII.31.) Kormány rendelet alapján - az ott megjelölt esetekben ,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedő állatvédelmi bírságot szabhat ki. /2/ A jegyző az állatvédelmi és állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére, vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében. ( 245/1998.(XII.31.)Korm. r. 4.. /1/ bekezdés ) 8.. /3/ A jegyző az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén - természetvédelmi oltalom alatt álló, vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állatok kivételével - az állattartást korlátozhatja, megtilthatja. ( 245/1998.(XII.31.)Korm. r. 7.. /1/ bekezdés ) /4/ Ha jogszabály másként nem rendelkezik, szabálysértést követ el és 500,-Ft-tól ,-Ft-ig terjedő összegű helyszíni bírsággal, vagy feljelentés esetén ,-Ft-ig terjedő összegű pénzbírsággal sújtható az, aki e rendelet szabályait - az /1/-/3/ bekezdés esetein kívül- megsérti. /5/ Ha e rendeletben foglaltak megsértése törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szabálysértés tényállását valósítja meg, akkor a cselekmény aszerint minősül és az ügyben annak megfelelően kell eljárni. /6/* ( törölte a 18/2004.(VIII.30.) önk rendelet 2. -a, hatályos szeptember 1. napjától)

7 Záró rendelkezések 9.. Ez az önkormányzati rendelet március 1. napjával lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Lepsény, augusztus 30. PH. Fekete Lászlóné s. k. Kiss István s. k. jegyző polgármester Függelék a 4/2002.(II.28.) számú önkormányzati rendelethez* A RENDELETBEN NEM SZABÁLYOZOTT ESETEKRE IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK évi 17. tvr. - az állam és közbiztonságról évi XCI. tv. - az állategészségügyről évi XXVIII. tv. - az állatok védelméről és kíméletéről - 35/1997.(II. 26.) Korm. r. - a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól - 244/1998.(XII. 31.) Korm. r. - az állatvédelmi bírságról - 245/1998.(XII.31.) Korm. r. - a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről - 21/1996.(VII. 9.) FM. r. - a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről - 15/1997.(III. 5.) FM. r. - az ebek veszélyessé minősítésével összefüggő szakhatósági eljárásról - 41/1997.(V. 28.) FM. r. melléklete - az állategészségügyi szabályzatról

8 - 9/1999.(I. 27.) FVM. r. - a vágóállatok levágásának és leölésének - 32/1999.(III. 31.) FVM. r. - a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól - 8/1999.(VIII. 13.) KÖM-FVM- - a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének - NKÖM-BM. e. r. részletes szabályairól -15/1969.(XI. 6.) MÉM. r. - a méhészetről * - 49/2001.(IV.3.) Korm. r. - a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről * - 71/2003.(VI.27.) FVM. r. - az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól * ( módosította a 18/2004.(VIII.30.) önk rendelet 2. -a, hatályos szeptember 1. napjától)

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zagyvaszántói Önkormányzat 17/2004. (IV.30.) rendelete az állattartásról EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Az azt módosító 10/2005.(IX.29.) és a 14/2008.(X.30.) rendelettel A Zagyvaszántói Önkormányzat az

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL Az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1 Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésének

Részletesebben

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő:

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő: Rád Községi Önkormányzat 10/2004 (09. 21.) rendelete az állatok tartásáról szóló 1996. évi 5. sz. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. Rád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Rendelet száma: 7/2008. (X. 17.) Rendelet kihirdetésének napja: 2008. október 17. Rendelet

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) rendelete az állattartásról Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az állattartás általános szabályai

Az állattartás általános szabályai Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/2002.(X.02). rendelete az állattartás szabályairól szóló 16/2000.(XI.20.) rendelet (egységes szerkezetben) Kistelek

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (IX. 01.) rendelete az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 26- i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.)ÖK.

Részletesebben

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Á S

T Á J É K O Z T A T Á S T Á J É K O Z T A T Á S Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 28-i rendes ülésén tárgyalja az alábbi formában előterjesztett és az állatok tartásáról szóló 14/2013 (XI. 28.) számú

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzatának. 12/2005.(VI.07.).sz. rendelete. az állattartás rendjéről

Bucsa Község Önkormányzatának. 12/2005.(VI.07.).sz. rendelete. az állattartás rendjéről Bucsa Község Önkormányzatának 12/2005.(VI.07.).sz. rendelete az állattartás rendjéről 1 Bucsa Község Önkormányzatának 12/2005.(VI.07.).sz. önkormányzati rendelete az állattartás rendjéről Bevezető Bucsa

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben 2.

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben 2. NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben 2. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Az állattartás szabályairól

Részletesebben

MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól. I. FEJEZET Általános rendelkezések

MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól. I. FEJEZET Általános rendelkezések MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Mátraballa Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az állategészségügyről

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések Kerepes község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (III. 25.) rendelete az állattartásról, az állatok védelméről és kíméletéről egységes szerkezetben az azt módosító 5/2005.(II.24.), 23/2005.(X.27.),

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az állattartásról. Általános rendelkezések

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az állattartásról. Általános rendelkezések 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartásról Siófok Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról.

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról. CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról. Csörög Község Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. 2. bekezdésében kapott felhatalmazással

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009.(XII.29.) Önk. rendelettel módosított 2/2009.(II.24.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Pilismarót Község

Részletesebben

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzata

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete az állatok tartásáról és kihajtásáról (Módosította a 14/2012.(VI.29.), a 11/2012.(V.31. KT. Rendelet) Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010.(VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartás helyi szabályairól 2010. Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.29.)

Részletesebben