Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló"

Átírás

1 Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) rendelete egységes szerkezetben Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján az állattartás szabályozásáról a közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi, valamint építésügyi jogszabályok figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet Általános és értelmező rendelkezések 1.. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Eplény község teljes közigazgatási területére. (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, illetve szervezetre, aki állatot tart, továbbá akinek tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanon állatot tartanak. (1) A rendelet alkalmazásának szempontjából haszonállatok: a/ nagy testű állat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, sertés, juh, kecske b/ kisállat: baromfi, kacsa, lúd, pulyka, valamint gazdasági célból tartott prémes állat c/ házi méh 2..

2 (2) Kedvtelésből tartott állatok: kutya, macska (3) Vadállat minden olyan állat, amely a természetben él és szaporodik. 3.. (1) A rendelet alkalmazása szempontjából saját szükségletre történő haszonállattartásnak minősül belterületen: a/ ha az állattartás célját szolgáló ingatlan térmértéke az 1300 m 2 -et nem éri el: - 4 db sertés, juh vagy kecske, - valamint 50 db, a 2.. (1) bekezdés b/ pontjában meghatározott kisállat egyidejű tartása. b/ ha az állattartás célját szolgáló ingatlan térmértéke az 1300 m 2 -t meghaladja: - 8 db sertés, juh vagy kecske, - 2 db ló, szamár, öszvér vagy szarvasmarha, - valamint 200 db, a 2.. (1) bekezdés b/ pontjában meghatározott kisállat egyidejű tartása. (2) 1300 m 2 -nél kisebb térmértékű ingatlanon ló, szamár, öszvér vagy szarvasmarha tartása tilos! (3) Belterületen méhkaptárt közös használatú épülettől a szomszéd ingatlanoktól 4 m-re, használatban lévő utaktól pedig az út melletti vízelvezető árok külső szélétől számított 10 m távolságon túl szabad csak elhelyezni. A méhcsaládok száma legfeljebb 10 db lehet. (4) A méhészkedésre egyebekben a mindenkor hatályos jogszabályok irányadóak. 4.. A 3. -ban szabályozott állattartáson túlmenő bel- és külterületi állattartáshoz egyaránt egyedi hatósági engedély szükséges. Az eltérő állattartáshoz szükséges kérelmet előzetesen a jegyzőnek kell benyújtani az 1. számú mellékletben szereplő nyomtatvány kitöltésével. A jegyző a hiánytalan kérelmet 30 napon belül köteles elbírálni. II. Fejezet Haszonállatok tartásának általános szabályai 5.. (1) A község közigazgatási területén haszonállatok a 3. -ban meghatározott mennyiségben, illetve egyedi engedély alapján, az állategészségügyi, állatvédelmi, közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok egyidejű betartása mellett, a lakosság nyugalmának zavarása (zaj, bűz, stb.) nélkül tarthatók. (2) Az állatok tartására szolgáló építmények (istálló, ól, ketrec, kifutó, stb.) és az ezekhez tartozó kiszolgáló létesítmények (takarmánytároló, trágyatároló, stb.) kialakítása építési engedély alapján történhet. Állati trágyát belterületen legalább 3 oldalról zárt tárolóban, legfeljebb 10 m 3 mennyiségben lehet tárolni. A trágya elszállításáról az állattartó köteles gondoskodni. (3) Az állatok tartására szolgáló létesítmények tisztaságát az állattartó köteles biztosítani, szükség

3 szerint takarítani, fertőtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen gondoskodni. (4) Az állattartó köteles gondoskodni állatai takarmányozásáról és gondozásáról. Állatai egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi szabályokat megtartani, és állatbetegség előfordulása esetén állatorvost igénybe venni. (5) Az állattartást meg lehet tiltani, illetve az erre vonatkozó egyedi engedélyt vissza lehet vonni, ha a tartás körülményei előzetes felszólítás ellenére sem felelnek meg a szakhatósági előírásoknak, vagy az engedélyezettől eltérő számú, illetve fajtájú állatot tartanak. (6) Lebontásra kerülő állattartó építmény, vagy egyéb okból történő elköltözés esetén a tulajdonos köteles állatai elhelyezéséről gondoskodni. 6.. Vadállat Eplény község közigazgatási területén nem tartható. 7.. Az állattartó köteles betartani az állatok szerzésére, tulajdonjogának igazolására, illetve állategészségügyi forgalomképességére vonatkozó igazolás (marhalevél) beszerzésére, kezelésére vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokat. III. Fejezet A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályai 8.. (1) Eplény község közigazgatási területén eb háztartásonként 2 db tartható, illetve azok szaporulata legfeljebb 3 hónapos korig. (2) Az ebeket a tulajdonosok úgy kötelesek tartani, - szükség esetén zárt helyen vagy megkötve - hogy azok elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjanak. (3) Eb sétáltatásának közterületen az állatnak pórázon történő vezetése minősül. (4) Harapós, kiszámíthatatlan vagy támadó kedvű ebet megkötve kell tartani vagy kennelben, hogy a bekerített vagy lezárt helyről történő kiszabadulása biztos módon megakadályozható legyen. (5) május 1-től ebet kizárólag bekerített ingatlanon vagy kennelben szabad csak tartani. (6) A tulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy az eb tartási helyét, illetve az ingatlant ne hagyhassa el. 9.. (1) Közterületen ebeket csak 14. életévét betöltött személy vezethet pórázon. Veszélyesnek minősülő és nagytestű ebet (2. számú melléklet) csak nagykorú sétáltathat kizárólag pórázon és szájkosárral.

4 (2) Közterületen történő tartózkodás esetén az oltást igazoló műanyag lapocskát az eb nyakörvére erősítve kell tartani és azt szükség esetén fel kell mutatni az ellenőrzést végző, vagy az esetlegesen megharapott személynek. (3) Ennek elmulasztása esetén a tulajdonos köteles az ebet saját költségén állatorvosi vizsgálatnak alávetni, és az erről szóló igazolást a megharapott személynek vagy képviselőjének átadni (1) Az eb tulajdonosa vagy a felügyeletével megbízott személy köteles arról gondoskodni, hogy az eb a közterületet ne szennyezze be, illetve a keletkezett szennyeződést köteles haladéktalanul eltávolítani. (2) Szigorúan tilos ebet bevinni vagy beengedni vendéglátóhelyre, élelmiszerboltba, oktatási, egészségügyi intézménybe, kegyeleti helyre és játszótérre! 11.. Fajtiszta ebtenyészetet létesíteni külön jogszabályban - 64/1998.(XII.31.) FVM. rendelet - meghatározott feltételek alapján lehet (1) Az eb tulajdonosa vagy tartója az ebet 3 hónapos korának betöltésekor nyilvántartásba-vétel céljából, az eb elhullását, eltűnését, vagy elidegenítését pedig a nyilvántartásból való törlés céljából a tény bekövetkezését követő 15 napon belül köteles jegyzőnek írásban bejelenteni. (2) Az ebeket évente egyszer veszettség elleni kötelező védőoltásban, valamint féregtelenítésben kell részesíteni. Az erről szóló igazolást a következő oltás időpontjáig meg kell őrizni és az ellenőrzésre jogosult személynek felmutatni. (3) A védőoltás alól elvont, valamint az emberekre közegészségügyileg veszélyes, beteg vagy betegségre gyanús ebeket kártalanítás nélkül ki kell irtani (1) Az ebtartásra vonatkozó szabályok betartását folyamatosan ellenőrizni kell és a szabályok megsértőivel szemben eljárást kell kezdeményezni. (2) Amennyiben az ebtartó az ebtartás szabályait megszegi és azokat írásbeli felszólítás ellenőre sem tartja be, az eb tartását meg kell tiltani. A tilalom 3 év időtartamra szólhat (1) Eplény község közigazgatási területén macska háztartásonként 2 db tartható, illetve annak szaporulata 3 hónapos korig. (2) Az ebtartás szabályai közül a 9.. (2), (3) bekezdése, a 12.. (3), valamint a 13.. (2) bekezdése értelemszerűen vonatkoznak a macskatartásra is. IV. Fejezet

5 Szabálysértési rendelkezések 15.. (1) Szabálysértést követ el és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az az állattartó, aki e rendeletben foglaltakat megszegi és az állattartás szabályait írásos felszólítás ellenére sem tartja be. (2) Szabálysértés tetten ért elkövetőjét a Polgármesteri Hivatal arra felhatalmazott dolgozója ötszáztól tízezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható. (3) A szabálysértési eljárás lefolytatására Zirc Város Jegyzője jogosult (1) Az állattartással kapcsolatos igazgatási teendőket Zirc Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya látja el. (2) Az állattartás bejelentési kötelezettség mellett gyakorolható. (3) Az állattartás a bejelentés alapján a helyszínen a Városüzemeltetési Osztály ellenőrizheti, panasz esetén ellenőrizni köteles. (4) Az állattartás amennyiben az állatok száma meghaladja az e rendeletben előírt darabszámot egyedi engedély alapján gyakorolható. (5) Az egyedi engedély kérelemhez csatolni kell az ÁNTSZ, az állategészségügyi és az építési szakhatóság hozzájárulását, valamint az összes érintett szomszéd hozzájáruló nyilatkozatát. (6) Az egyedi engedély kiadása, az állattartás korlátozása, megtiltása a jegyző hatáskörébe tartozik. (7) Az állattartás amennyiben az állatok száma 50 %-kal meghaladja az e rendeletben előírt darabszámot nagy létszámú állattartásnak minősül és a belterületi határtól 500 méterre gyakorolható. A rendelet hatálya a kialakult és meglévő helyzetre nem vonatkozik. V. Fejezet Záró és hatályba léptető rendelkezések 17.. (1) Az e rendeletben foglalt hatósági engedélyek kiadására - a 4.. kivételével - jogszabályban megjelölt szerv jogosult. A nyilvántartások vezetésére Zirc Város Jegyzője az ellenőrzések elvégzésére annak megbízottja és a képviselő-testület tagjai jogosultak. (2) Minden állattartó állampolgár minden év szeptember 15-ig az augusztus 30-i állapotnak megfelelően a 3. számú mellékletben szereplő adatlapon az állattartásával kapcsolatban köteles adatot szolgáltatni. (3) Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

6 1. számú melléklet a 13/1999.(XII.15.) ÖK. rendelethez Eplény Község Körjegyzőjének 8420 Zirc, Március 25. tér 1. Tárgy: Engedély kérelem helyi szabályozástól eltérő állattartáshoz Alulírott... név... lakcím egyedi hatósági engedélyt kérek az alábbi állattartáshoz: 1./ Haszonállatok - Állat fajtája: - Darabszáma: - Tartási helye és annak nagysága: 2./ Kedvtelésből tartott állatok - Állat fajtája: - Darabszáma: - Tartási helye és annak nagysága: Szomszédaim a mellékelt nyilatkozatok alapján az eltérő állattartáshoz hozzájárultak. Eplény, kérelmező

7 2. számú melléklet a 13/1999.(XII.15.) ÖK. rendelethez Veszélyesnek minősülő ebek az évi XVII. törvény alapján - pit bull terrier és e fajta egyedeinek egymással való pároztatásából, továbbá bármely más egyeddel való keresztezéséből származó keveréke, - veszélyesnek kell tekinteni azt az ebet is, amelyet az állategészségügyi szakhatóság közreműködése alapján a települési jegyző - embernek vagy állatnak (ingerlése nélkül) okozott súlyos sérülés miatt veszélyesnek minősít.

8 3. számú melléklet a 13/1999.(XII.15.) ÖK. rendelethez Illetékmentes! Benyújtandó minden év szeptember15. napjáig! Eplény Község Körjegyzőjének 8420 Zirc, Március 15. tér 1. A D A T L A P állattartásról 1./ Állattartó neve: 2./ Lakcíme: 3./ Állatok tartási helye: 4./ Állatok fajtája darabszáma tartási hely nagysága a/ b/ c/ d/ e/ Eplény, adatszolgáltató

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Rendelet száma: 7/2008. (X. 17.) Rendelet kihirdetésének napja: 2008. október 17. Rendelet

Részletesebben

30./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2007. (XI. 29.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól

30./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2007. (XI. 29.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól 30./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2007. (XI. 29.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/09.(I.29.) r e n d el e t e az állattartás helyi szabályairól és az állati tetemek ártalmatlanításáról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zagyvaszántói Önkormányzat 17/2004. (IV.30.) rendelete az állattartásról EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Az azt módosító 10/2005.(IX.29.) és a 14/2008.(X.30.) rendelettel A Zagyvaszántói Önkormányzat az

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) rendelete az állattartásról Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések Kerepes község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (III. 25.) rendelete az állattartásról, az állatok védelméről és kíméletéről egységes szerkezetben az azt módosító 5/2005.(II.24.), 23/2005.(X.27.),

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET)

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) /2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) Gyermely község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2005. (11.15.) RENDELETE AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2005. (11.15.) RENDELETE AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2005. (11.15.) RENDELETE AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. (1)

Részletesebben

Az állattartás általános szabályai

Az állattartás általános szabályai Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/2002.(X.02). rendelete az állattartás szabályairól szóló 16/2000.(XI.20.) rendelet (egységes szerkezetben) Kistelek

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e az állatok tartásáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2004.(VIII. 30.) számú rendelettel

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/ 2003. (X. 29.) rendelete az állatok tartásának szabályairól. Kunhegyes Város Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 26- i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.)ÖK.

Részletesebben

Farmos Önkormányzata Képviselô-testületének 11/2003.(XI.11.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól a módosításokkal egységes szerkezetben

Farmos Önkormányzata Képviselô-testületének 11/2003.(XI.11.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól a módosításokkal egységes szerkezetben Farmos Önkormányzata Képviselô-testületének 11/2003.(XI.11.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól a módosításokkal egységes szerkezetben Farmos község Önkormányzata Képviselô-testülete (a

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009.(XII.29.) Önk. rendelettel módosított 2/2009.(II.24.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Pilismarót Község

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1999.(XI.02.)ÖNK.SZ. RENDELETE. az állatok tartásáról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1999.(XI.02.)ÖNK.SZ. RENDELETE. az állatok tartásáról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1999.(XI.02.)ÖNK.SZ. RENDELETE az állatok tartásáról (Egységes szerkezetben a 13/2005.(X.26.)Önk.sz. rendelettel.) A 13/2005.(X.26.)Önk.sz. rendelet szövege vastagított

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (IX. 01.) rendelete az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend község Önkormányzat Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az

Részletesebben

Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az Alkotmány

Részletesebben

Pánd község önkormányzatának 10/2005./X.15./ számú rendelete a helyi állattartás szabályairól

Pánd község önkormányzatának 10/2005./X.15./ számú rendelete a helyi állattartás szabályairól Pánd község önkormányzatának 10/2005./X.15./ számú rendelete a helyi állattartás szabályairól Pánd Önkormányzat az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az állategészségügyről

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az állattartásról. Általános rendelkezések

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az állattartásról. Általános rendelkezések 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartásról Siófok Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010.(VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartás helyi szabályairól 2010. Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.29.)

Részletesebben

1/10 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 27/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról

1/10 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 27/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról 1/10 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 27/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról a 43/2005. (X.28.) 1 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (V.5.) Kt. számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (V.5.) Kt. számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (V.5.) Kt. számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben