1.. /1/ A rendelet célja a haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok /a továbbiakban: állatok/ tartásának helyi szabályozása.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.. /1/ A rendelet célja a haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok /a továbbiakban: állatok/ tartásának helyi szabályozása."

Átírás

1 Magyarszék Község Önkormányzat 7/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete A haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló 5/2008. (VI.3.) sz. rendelet módosításáról A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv ában kapott felhatalmazás alapján Magyarszék Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi sajátosságokra tekintettel a haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok tartásáról az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1.. /1/ A rendelet célja a haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok /a továbbiakban: állatok/ tartásának helyi szabályozása. /2/ A rendelet hatálya kiterjed Magyarszék község teljes közigazgatási területén folytatott állattartásra. /3/ Magyarszék község területén állattartás csak a vonatkozó közegészségügyi és környezetvédelmi előírások, valamint az Országos Településrendezési és Építési Követelmények, a településre vonatkozó részletes rendezési terv rendelkezéseinek betartásával, e rendeletben meghatározott módon lehetséges. 2.. A rendelet alkalmazása szempontjából: -nagy haszonállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, -kis haszonállat: sertés, kecske, juh -apró haszonállat: baromfi, húsgalamb, házinyúl, prémes állat, méh. -egyéb állat (kedvtelésből tartott állat): kutya, macska, díszállat, vadon élő állat, -veszélyes állat: olyan, általában vadon élő állat, amely a szervezetében termelt méreg hatásánál fogva, vagy marásával, csípésével, szorításával az ember életét vagy testi épségét súlyosan veszélyeztetheti (ide kell érteni az un. harci kutya kategóriájába sorolt ebeket is), -árutermelő állattartás: nagy haszonállatból 6-nál több, kis haszonállatból 20-nál több tartásasertés esetében a vágósúly eléréséig-, vagy 5-nél több tenyészállat tartása abból a célból, hogy a szaporulatot az elválasztása után értékesítik, továbbá apró haszonállatból 200-nál több tartása,

2 mélyalmos állattartás: az az állattartási mód, melynek során az állattartó az alom felújításáról után almozással rendszeresen és folyamatosan gondoskodik és az almot véglegesen egy-egy nevelési, illetve hizlalási időszak befejeztével távolítja el, -ingatlan: az állattartó jogszerű használatában lévő földrészlet vagy összefüggő földrészletek. Állattartási ügyekben első fokon Magyarszék Község Önkormányzatának polgármestere jár el, az állattartással kapcsolatos beadványokat a Körjegyzőség Polgármesteri Hivatalába kell benyújtani. 3.. Az állattartás általános szabályai Minden állattartó köteles a tartott állatok részére megfelelő életfeltételeket (elhelyezés, táplálás, gondozás) biztosítani és egyben gondoskodni arról, hogy állattartása következtében mások jogai sérelmet ne szenvedjenek. /1/ Állatot tartani a /2/-/4/ bekezdésekben foglalt kivételekkel csak a közegészségügyi, állategészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állattartásra alkalmas melléképületben (istálló, ól) szabad. /2/ Apró haszonállat a lakóépület arra alkalmas elkülönített, nem lakás céljára szolgáló helyiségében (pl. alagsor, padlástér), juhok és kecskék szabadban is tarthatók, körülkerített területen. /3/ Baromfi a lakóépülethez tartozó ingatlanon elkülönített és elkerített helyen is tartható. Méhek tartásával (méh kaptárak elhelyezésével) kapcsolatban a méhészetről szóló külön jogszabályban (15./1969. XI.6. MÉM sz. rendelet) foglaltak irányadók. /1/ Az állattartásra szolgáló épületek és építmények elhelyezésének feltételeit különös tekintettel a védőtávolságokra az 1. számú melléklet tartalmazza. /2/ Az állatok tartására szolgáló melléképületnek, helyiségnek mosható, tisztítható padozattal, szivárgásmentes, fedlappal ellátott trágyalé-, és három oldalról zárt trágyatárolóval kell rendelkeznie

3 - 3 - Az állattartás állatvédelmi, állategészségügyi, közegészségügyi és környezetvédelmi szabályai. /1/ Az állattartó az állatok tartása során köteles az állategészségügyi, közegészségügyi és környezetvédelmi szabályok betartásáról gondoskodni. /2/ Tilos az állatok kínzása, tartós nyugtalanítása, bántalmazása, egymásnak ugratása, elhagyása. /3/ Ha az állattartó nem kívánja vagy nem képes tovább az állatot tartani, köteles annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni, illetve egyéb elhelyezés hiányában- felajánlani azt az állatvédő szervezetnek vagy a gyepmesteri telepnek. /1/ Az állatok tartására szolgáló melléképületeket és a hozzájuk tartozó létesítményeket, területeket szükség szerint, de legalább hetente szagtalanítani kell, valamint folyamatosan, de legalább félévente gondoskodni kell a férgek és rágcsálók irtásáról, fertőtlenítéséről. /2/ Az állattartó köteles gondoskodni a./ hagyományos állattartás esetén az istálló, ketrec naponkénti takarításáról, b./ mélyalmos állattartás esetén egy-egy nevelési, illetve hizlalási időszak befejeztével az állattartó hely takarításáról és fertőtlenítéséről, c./ a keletkező trágya, trágyalé ártalommentes gyűjtéséről, tárolásáról és felhasználásáról. A keletkező almos trágyát szükség szerint, de évente legalább két alkalommal a felhasználási területre ki kell szállítani és a felhasználásig kazalban tárolni. Az összegyűjtött trágyalét az almos trágya-kazalra locsolva annak érlelésére kell felhasználni /1/ A beteg, betegségre gyanús állatot annak tulajdonosa köteles közvetlenül, vagy a Körjegyzőség útján a hatósági állatorvosnak bejelenteni és az állatot a hatósági intézkedésig elkülöníteni. /2/ Aki betegségre, fertőzöttségre, különösen veszettségre gyanús gazdátlan állatot vagy állati hullát észlel, köteles azt közvetlenül, vagy a Körjegyzőség útján a hatósági állatorvosnak bejelenteni.

4 /1/ Az állattartó köteles az elhullott állatot az állategészségügyi és közegészségügyi előírások betartásával a kijelölt hullaemésztő verembe ( fehérje feldolgozó üzem) illetve gyűjtőhelyre szállítani. A gazdátlan állati hullák elszállításáról a Körjegyzőség gondoskodik. /2/ A három hetesnél fiatalabb napos bárány, gödölye és malac, továbbá a kisállatok hulláját az állattartó az /1/ bekezdésben előírtak helyett az állategészségügyei előírások betartásával a saját telkén is eláshatja. /3/ A tulajdonos köteles a kutyát, valamint a közterületre, különösen az erdőbe vagy más külterületi részekre kijáró macskát évente veszettség ellen beoltatni. E rendelkezés vonatkozik a házhoz szokott macskákra is, melyeket az ingatlan tulajdonosa vagy használója rendszeresen etet. A haszonállatok tartásának szabályai 12.. Árutermelő jellegű állattartáshoz, mélyalmos állattartáshoz, valamint prémes állatok tartásához a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges /1/ Belterületi lakótelken az építési övezeti besorolásra tekintet nélkül fajtától függetlenül, a szaporulatot is beleszámítva az alábbi állatok tarthatók, a./ 720 m2-nél kisebb lakótelken legfeljebb 6 db kis és 100 db apró haszonállat, b./ 720 és 1500m2 közötti lakótelken legfeljebb 10 db kis haszonállat és 200 db apró haszonállat tartható. c./ 1500 m2-nél nagyobb lakótelken legfeljebb 4 db nagy, 20 db kicsi és 200 db apró haszonállat tartható. /2/ Belterületen árutermelő jellegű állattartás csak 1500 m2-nél nagyobb lakótelken és konkrét tartási szabályok előírásával engedélyezhető /1/ A külterületi ingatlanokon tartható haszonállatok számára a 13.. /1/ bekezdésében foglaltak irányadók azzal, hogy 3000 m2-nél nagyobb külterületi ingatlanon haszonállatok korlátlan számban tarthatók, kivéve az ivóvíz bázisok védelmét szolgáló védőterületeket. A Mecsekpölöskei-tó 500-es körzetén belül a védőterületek meghatározásánál a Vízügyi Igazgatóság szakvéleménye az irányadó.

5 - 5 - /2/ Külterületen árutermelő állattartás céljára szolgáló épület a belterületi határtól számított 50-m-en belül nem létesíthető, ezen belül trágya és trágyalé nem tárolható Méheket belterületi lakótelken maximum 20 méhkaptárig előzetes bejelentés nélkül, ezen szám fölött előzetes bejelentést követően, engedéllyel, külterületen pedig korlátozás nélkül lehet tartani Magyarszék belterületén, közterületen állatot legeltetni csak a Hivatala által, erre kijelölt területen és felügyelet mellett szabad. Körjegyzőség Polgármesteri 17.. /1/ Kutya, macska és díszállat egy lakos lakóépületében korlátozás nélkül tartható /1/ Veszélyes állat tartásához a polgármester engedélye szükséges. /2/ Természetvédelmi védettség alá eső állatok gyűjtéséhez, befogásához és tartásához a természetvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott engedélye szükséges /1/ Kutyát csak olyan módon (elkerítve, láncon) szabad tartani, hogy az az ingatlanról el ne kóborolhasson, felügyelet nélkül közterületre vagy más ingatlanra ne juthasson. /2/ Kutyát póráz harapós vagy támadó természetű kutyát ezen kívül szájkosár- nélkül közterületre kivinni vagy kiengedni, illetőleg ott őrizetlenül hagyni tilos. /3/ Kutyák ürítése közterületen csak az úttest szélén, illetve az úttest vagy járda melletti csapadékvíz-árokban engedhető meg.

6 /1/ A polgármester elrendelheti a közterületen felügyelet nélkül kóborló ebek begyűjtését. A begyűjtött ebeket 8 napig állattartó telepen kell tartani, mely idő alatt az ebeket gazdájuk a befogási és tartási költségek megfizetése után kiválthatja. A befogástól számított 8 nap elteltével az ebek értékesíthetők, vagy állatvédő szervezetnek, illetve gyepmesteri telepnek felajánlhatók. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt eljárás foganatosítása nem mentesíti a begyűjtött eb tulajdonosát az esetleges szabálysértési felelősségre vonás alól Az állatok tartására vonatkozó rendelkezések megszegése esetén, továbbá közérdektől vagy jelentősebb csoport érdekből a polgármester jogosult az állattartást korlátozni, valamint az állatok tartására a rendeletben foglaltaknál szigorúbb szabályokat előírni, illetve a rendelkezések súlyos vagy ismételt megszegése esetén az állattartást megtiltani E rendelet alkalmazása során történő eljárásra az államigazgatási eljárásról szóló évi I. törvény, valamint a szabálysértési eljárásról szóló évi LXIX. törvény rendelkezései az irányadók. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba /2/ Az e rendelet hatályba lépéséig jogszerűen létesített haszonállat-tartás csak akkor szüntethető meg vagy korlátozható, ha az közérdeket sért. Az e rendeletben foglaltakkal ellentétes eb- illetve egyéb kedvtelésből tartott állat tartása a Rendelet kihirdetését követő 90 napon belül megszüntetendő. /3/ A rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekre e rendelet szabályait kell alkalmazni. Magyarszék, június 12. Kárpáti Jenő polgármester Dr. Mátéka Gyöngyi körjegyző

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki 35/2004. (IX. 17.) számú rendelete a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és az állattartás szabályairól módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának

Részletesebben

1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA. Áldás

1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA. Áldás 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA 2013. április XXIII. évfolyam 4.szám Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat Édesanyánk az a személy, akivel születésünkkor (de már előtte is) először kapcsolatba

Részletesebben

Önkormányzati rendeletek

Önkormányzati rendeletek Önkormányzati rendeletek Megjegyzés 1: elképzelhető, hogy az önkormányzat honlapján nincs elérhető szabályozás (vagy mi, többszöri átnézésre, sem találtuk), ezt jelezzük. Kutyológia tipp: amennyiben a

Részletesebben

Jogszabályok. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Jogszabályok. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről Jogszabályok 1. Séta pórázon vagy anélkül? 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 147. Veszélyeztetés kutyával 193. (1) Aki

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E. Tokorcs község rendezési tervéről.

Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E. Tokorcs község rendezési tervéről. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E Tokorcs község rendezési tervéről. Egységes szerkezetben a 7/1997(VI.5), 2/1998((II.26) és a 6/2002(VI.29) rendeletekkel.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához 3. Napirend helyi építési szabályzat módosításának előkészítése 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

Részletesebben

1998. évi XXVIII. törvény. az állatok védelmérol és kíméletérol

1998. évi XXVIII. törvény. az állatok védelmérol és kíméletérol 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelmérol és kíméletérol Az Országgyulés - annak tudatában, hogy az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élolények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása

Részletesebben

1. Szervezeti és működési szabályzat. 834/B/2003. AB határozat

1. Szervezeti és működési szabályzat. 834/B/2003. AB határozat Az Alkotmánybíróság 2006-ban hozott döntéseinek tematikus összefoglalója Az Alkotmánybíróság döntései a helyi döntéshozók és a törvényességi ellenőrzést végzők számára egyaránt zsinórmértékül szolgálnak.

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2 /2001 (II. 13. ) számú és a 6 / 2001 ( IV.02.) számú rendeletével, és a 10 /2003 ( VIII.15.) számú rendeletével a 15 /2003. ( X.01.) számú, 13/2004.(XII.15.)

Részletesebben

Az Állatvédelmi Törvény szövege, indoklása és végrehajtási rendeletei

Az Állatvédelmi Törvény szövege, indoklása és végrehajtási rendeletei Az Állatvédelmi Törvény szövege, indoklása és végrehajtási rendeletei Tartalom 1. 1998. évi XXVIII. Tv., AZ ÁLLATOK VÉDELMÉROL ÉS KÍMÉLETÉROL 2. 243/1998 (XII.31.) Kormányrendelet, az állatkísérletek végzésérol

Részletesebben

I. fejezet. Építményadó

I. fejezet. Építményadó A Visegrádi Önkormányzat 22/2005. (XII. 16.) ör. rendelete a helyi adókról [egységes szerkezetben a *6/2006. (II. 23.), **17/2006. (XII. 1.), 12/207 (XI.22.), 15/2007 (XII.13.), a 16/2008 (XI.27.), valamint

Részletesebben

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(IV.28.) sz. rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Budapest

Részletesebben

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről OptiJUS Opten Kft. I 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 2014.2.25.

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

Koncertek a Péli kocsmában. Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: ONGAI KÉK DA RU. Ongai Kulturális Egyesület felhívásai

Koncertek a Péli kocsmában. Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: ONGAI KÉK DA RU. Ongai Kulturális Egyesület felhívásai Tisztelt Ongai Állampolgárok! Tisztelt Olvasók! Az Ongai Kulturális Egyesület tisztelettel kéri Önöket, hogy adóbevallásuknál az 1%-ról rendelkező nyilatkozatukban támogassák a falumúzeum kialakítását,

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2013. augusztus 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2013. augusztus 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2013. augusztus 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának helyi adókról szóló 58/2002. (XII.27.) számú rendelete

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak Művelés alól kivett területek Belterületen az állandó jellegű épülettel beépített földrészletet művelés alól kivett területként kell nyilvántartani. Ugyancsak művelés alól kivett területként tartjuk nyilván

Részletesebben

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) határozza meg a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeit. Az R. 2. -a kereskedelmi

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére 11. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: A helyi adókról szóló és építmény

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben