JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IX.24.) rendelet. Az állatok tartásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IX.24.) rendelet. Az állatok tartásáról"

Átírás

1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IX.24.) rendelet Az állatok tartásáról Jánossomorja Város Önkormányzatnak Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányának 44./A. -ban és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A rendelet hatálya Jánossomorja város közigazgatási területére terjed ki. 1. (2) Jánossomorja város közigazgatási területén állatot tartani a közegészségügyi, az állategészségügyi, az állatvédelmi, az építésügyi és természetvédelmi szabályok betartása mellett az e rendeletben megfogalmazott korlátozásokkal lehet. (3) A rendelet hatálya nem terjed ki a cirkuszra, az állatkiállításra és a fegyveres erıknél valamint a rendvédelmi szerveknél folytatott állattartásra. (4) E rendelet alkalmazásában: a.) nagyállat: ló szamár, szarvasmarha, bivaly és nagytestő rokonfajtáik, b.) kisállat: juh, kecske, sertés és kistestő rokonfajtáik, c.) prémes állat: házi-, mezei és üregi nyúl, tenyésztett és vadon élı prémes állat (nutria, prémgörény, róka, nyérc, nyestkutya, mosómedve stb.), d.) baromfi: házi, vadon élı és tenyésztett vad szárnyas állatok (tyúk, gyöngyös, pulyka, lúd, kacsa, galamb, vadlúd, vadkacsa, fácán, fogoly, fürj, a védett madarak kivételével), e.) védett állat: a magyar jogszabályok alapján védetté nyilvánított állat f.) kedvtelésbıl tartott állat: eb, macska, díszmadár, díszhal és egyéb az elızıekben fel nem sorolt, lakásban is tartható állat g.) saját szükségletnek megfelelı mértékő állattartás: - nagyállatból 2 db, - kisállatból 3-3 db, összesen 6 db, - prémes állatból db, összesen 20 db, - a baromfik közül, pulykából, lúdból, kacsából, vadlúdból, vadkacsából, tyúkból, gyöngyösbıl, fácánból, fogolyból, fürjbıl, összesen 30 db, A nagyállat, a kisállat, továbbá a baromfik közül a pulyka, lúd együttes száma nem haladja meg a 15 darabot, kivéve a 10 db szaporulatot. (5) Állattartó: az állat tulajdonosa. (6) Állattartás: olyan tevékenység, amely állati eredető termékek elıállítására (hús, tej, gyapjú, tojás stb.), sportcélok elérésére, kedvtelésre és egyéb hasznosítás megvalósítására történik. Magába foglalja a tenyésztést, a szaporítást, végtermék elıállítását. 1

2 (7) Nem minısül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra beszerzett, vágásra szánt, legfeljebb 5 napig tartott, 10 db-ot meg nem haladó baromfi, nyúl tartása. (8) Állattartó épület: közvetlenül az állatok elhelyezésére, védelmére szolgáló létesítmény. AZ ÁLLATTARTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 2. (1) Jánossomorja város közigazgatási területén belül az állattartás szempontjából összhangban a Településrendezési Terv övezeti besorolásaival három övezetet különböztetünk meg: a.) b.) c.) I. övezet: Szabadság utca, Dr. Dicsıfi Endre utca, Iparos utca, Óvoda utca Dr. Dicsıfi és Iparos utca közti szakasza, Erdısor utca Szabadság és Iparos utca közti szakasza, Féltoronyi utca Dr Dicsıfi és Szabadság utca közötti szakasza. II. övezet: Jánossomorja város közigazgatási területének I. övezetbe nem tartozó egyéb belterületei III. övezet: Jánossomorja város közigazgatási területéhez tartozó külterületek (2) Az I. övezet területén kizárólag kedvtelésbıl tartott állat tartható. A II. övezet területén belül csak saját szükségletnek megfelelı mértékő állatot lehet tartani. A III. övezet területén belül az egyéb jogszabályokban foglalt követelmények teljesítése mellett darabszám és fajtakorlátozás nélkül tarthatók állatok. (3) A nevelési-, oktatási-, egészségügyi létesítmény, egyéb közintézmény, gyógyszertár, temetı, élelmiszerbolt, élelmiszeripari üzem és vendéglátó egység területén és annak 50 méteres körzetén belül függetlenül attól, hogy az intézmény illetve az ingatlan a 2. (1) bekezdése értelmében melyik állattartási övezetbe tartozik, kizárólag az I. övezetnek megfelelı állatok tarthatók. (4) Nem szabad az állatot kínozni, magára hagyni, elhagyni, valamint közterületen legeltetni. (5) Veszélyes és olyan állatok, melyek tartásának szabályairól jelen rendelet nem tartalmaz rendelkezéseket, csak a külön jogszabályokban meghatározott feltételek megléte esetén, engedély birtokában tarthatók. (6) Az állattartó köteles az állatot úgy tartani, hogy a szomszédok nyugalmát ne zavarja, mások testi épségét, egészségét és vagyonát ne veszélyeztesse. (7) Bármely állatfajta kizárólag úgy tartható, hogy köz-, illetve magánterületet ne szennyezzen. Az esetleges szennyezıdést az állattartó, illetıleg az állat felügyeletével megbízott személy köteles haladéktalanul eltávolítani. 2

3 ÁLLATOK TARTÁSA ÉS ELHELYEZÉSE 3. (1) Az ingatlan területén állattartásra szolgáló épületet létesíteni a hatályos építési jogszabályoknak megfelelıen a mellékletben foglalt védıtávolságok betartásával lehet. Azonban a védıtávolságok betartása mellett sem helyezhetı el az állattartó épület a telekszomszéd lakóépületéhez közelebb, a saját lakóépülethez képest. (2) Trágyát beleértve a hígtrágyát, trágyalevet a közegészségügyi, az állategészségügyi, a környezetvédelmi és vízügyi szabályok betartásával kell kezelni és tárolni. AZ EBTARTÁS SZABÁLYAI 4. (1) Az eb tulajdonosa vagy tartója köteles minden 3 hónaposnál idısebb ebét veszettség ellen beoltatni a 3 hónapos kort elérteket 30 napon belül, majd az oltást követıen 6 hónapon belül, ezt követıen évenként. (2) Az eb tulajdonosa vagy tartója köteles a 3 hónapos kort betöltött ebet nyilvántartásba vétel miatt a Polgármesteri Hivatalba bejelenteni. Köteles továbbá bejelenteni, ha az eb elhullott, elveszett vagy tartási helye három hónapnál hosszabb idıre megváltozott, illetve új tulajdonoshoz került. Az eb tulajdonosa (tartója) a nyilvántartásba vételi, bejelentési kötelezettségének az alapul szolgáló tény bekövetkezését követı 15 napon belül köteles eleget tenni. (3) A bejelentésnek tartalmaznia kell: az ebtartó nevét, lakcímét, az eb tartási helyét, nyilvántartási helyét, nyilvántartási számát, fajtáját, születési évét, nemét, hívónevét, színét, valamint a veszettség elleni utolsó védıoltás idıpontját. (4) Az ebet közterületen illetve a lakóház közös használatú helyiségeiben s annak udvarán biztonságos vezetésre alkalmas pórázon kell tartani. Az ebet csak olyan személy vezetheti, aki képes annak fizikai féken tartására. A lakóház közös tulajdonú területein, ahol a helyhiány miatt a kikerülés és a biztonságos távolság tartása nem lehetséges, az ebre szájkosarat kell tenni vagy nyakörvénél fogva kell vezetni. (5) Az eb tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az eb tartási helyét ırizet nélkül ne hagyhassa el. Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy kell kialakítani, hogy az eb közterületre való kijutását, szomszédos ingatlanokra való bejutását, valamint a kerítésen történı kiharapást megakadályozza. (6) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természető eb tartása estén az ingatlan vagy a ház bejáratán szembetőnı módon erre utaló figyelmeztetı táblát kell elhelyezni. (7) Az eb tulajdonosa, vagy az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni arról, hogy az a közterületet (pl. járdát, nyilvános parkot, lakóház közös használatú udvarát, helyiségeit) ne szennyezze. Az eb által okozott szennyezıdés azonnali 3

4 eltávolításáról az eb tulajdonosa, illetve a felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni. 5. (1) Többlakásos lakóépületben, lakásonként egy eb tartható. Tartása kizárólag akkor engedélyezhetı, ha az eb tartója a falszomszédok legalább felének hozzájáruló nyilatkozatát elızetesen beszerezte. A hozzájárulás szükségességének megítélése szempontjából falon a két lakást közvetlenül elválasztó falat, mennyezetet/padozatot kell érteni. (2) Különálló családi házas ingatlanonként két darab eb tartható. Az ebek szaporulata legfeljebb három hónapos korig engedély nélkül tartható. (3) Tilos az ebet beengedni, bevinni a vakvezetı kutya valamint az intézmény ırzését végzı eb kivételével: a.) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, sport és kulturális létesítmény, uszoda valamint strand területére b.) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe c.) temetı területére d.) játszótérre (4) Meg kell tiltani az ebtartást, ha az ebtartó egy éven belül két esetben az ebtartás szabályainak megszegésével szabálysértést követett el. 6. (1) A gazdátlan és kóbor ebek befogásáról a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. Az ebek befogását engedéllyel rendelkezı megbízott végzi a Polgármesteri Hivatallal kötött megbízási szerzıdés alapján, a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelıen. (2) A gyepmester a befogott ebekrıl köteles nyilvántartást vezetni. A befogott eb igazolt tulajdonosa a befogást követı 10 napon belül kiválthatja az ebet a tartási és ápolási költségek megtérítését követıen. MACSKÁK TARTÁSA 7. (1) Többlakásos, kerttel rendelkezı lakóépületben háztartásonként 2 macska és egyszeri szaporulata három hónapos korig tatható. (2) A köz- és lakóépületekben elszaporodott macskák eltávolításáról az épület tulajdonosa, illetıleg kezelıje köteles gondoskodni. 4

5 GALAMB, DÍSZBAROMFI TARTÁSA 8. (1) Harminc darabot meg nem haladó sport- és postagalamb, tíz darabot meg nem haladó díszbaromfi az övezeti besorolástól függetlenül, a baromfikra vonatkozó védıtávolságok betartásával tartható. (2) Többlakásos épületben, csak az összes lakó elızetes hozzájárulásával lehetséges galambok tartása. (3) Az állattartó köteles a galambtartás helyét és annak közvetlen környezetét tisztán tartani, évente kétszer fertıtleníteni. MÉHEK TARTÁSA 9. (1) Méhészetet közös használatú épülettıl és a szomszédos ingatlanoktól 4 méter, használatban lévı utaktól (közúttól, saját használatú úttól) pedig az út melletti vízvezetı árok külsı szélétıl számított 10 méter távolságon túl szabad elhelyezni. (2) Ha a szomszéd ingatlantól való 4 méter távolságot megtartani nem lehet, a méheknek ellenkezı irányba vagy legalább 2 méter magasan, tömör (deszka stb.) kerítés vagy élı sövény létesítésével a magasba való kirepülést kell biztosítani. (3) Egészségügyi, oktatási és más közintézmény telekhatárától számított 50 méteren belül méhek tartása tilos. VEGYES RENDELKEZÉSEK 10. (1) Ahol e rendelet hozzájárulás, engedély beszerzését írja elı, ott azt az állattartó a rendelet hatályba lépését követı 3 hónapon belül köteles beszerezni, amennyiben azzal még nem rendelkezik. (2) Ahol korábban megengedett volt az állattartás, de e rendelet azt korlátozza, vagy tiltja, az állattartó legkésıbb október 1-ig köteles az elıírt számra korlátozni, az állattartás feltételeit biztosítani, illetve az állattartást megszüntetni. 5

6 SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK 11. Aki e rendelet 2. (1)-(6) bekezdésében, aiban, aiban foglalt rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el és ,- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 12. E rendelet október 1-én lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszíti az állatok tartásáról szóló 16/1995.(XII.7.) ÖKT rendelet és az ebtartásról szóló 17/1995.(XII.7.) ÖKT rendelet. Dr. Kurunczi Károly polgármester Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna jegyzı Kihirdetve: Jánossomorja, szeptember 25-én Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna sk. 6

7 Melléklet Az állattartó épületek elhelyezésekor betartandó védıtávolságok 1. Saját szükségletre tartott állatok esetén az állatok ólja, zárt kifutója, trágya- és trágyalé, hígtrágya tárolójánál: Lakóépülettıl 10 méter 2. Saját szükségletet meghaladó mértékő állattartás esetén a lakóépület és az állattartó építmény, valamint a trágyatároló védıtávolsága: Nagyállatnál : 5 db-ig 15 méter 6-20 db-ig 20 méter db-ig 30 méter db-ig eseti elbírálás szerinti Kisállatnál: 5 db-ig 10 méter 6-20 db-ig 20 méter db között az állatok száma és a védıtávolság métere megegyezik, Baromfi / hagyományos tartásnál / db-ig 15 méter db-ig 20 méter / broileres tartásnál/ 2000 db-ig 20 méter Nyúl, nutria, prémgörény, db-ig 30 méter Prémróka: darab számtól függetlenül 100 méter 3. Az állatok ólja, zárt kifutója, trágya-és trágyalé, hígtrágya tárolójánál: Ásott kúttól 15 méter Fúrt kúttól 5 méter Csatlakozó vízvezetéktıl 2 méter Vízvezetéki kerti csaptól 3 méter 7

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Kisbér Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát meghatározó 1949. évi XX. tv. 44./A.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE az állattartásról Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Kunsziget Község Önkormányzat

Kunsziget Község Önkormányzat Kunsziget Község Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2008.(IX.5) Kt. rendelete az állattartás helyi szabályairól Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: képviselıtestület)

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 56/2009. (XII. 21.) rendelete. az állatok tartásáról

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 56/2009. (XII. 21.) rendelete. az állatok tartásáról Módosítva a 17/2011. (IX. 30.) helyi rendelettel bezárólag. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 56/2009. (XII. 21.) rendelete az állatok tartásáról Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (IX. 01.) rendelete az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

16/2001. (VIII.29.) számú. r e n d e l e t e. az állatok tartásáról

16/2001. (VIII.29.) számú. r e n d e l e t e. az állatok tartásáról 1 TOKAJ VÁROS KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2001. (VIII.29.) számú r e n d e l e t e az állatok tartásáról Tokaj Város Képviselıtestülete a módosított és kiegészített 1990.évi LXV. törvény l6..(1).bekezdésében

Részletesebben

Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (V.10.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonyoszlop Önkormányzata Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az Alkotmány

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II.08.) rendelete a helyi állattartás szabályairól. I. fejezet

Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II.08.) rendelete a helyi állattartás szabályairól. I. fejezet Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II.08.) rendelete a helyi állattartás szabályairól Varsány község Önkormányzata az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,

Részletesebben

tilalma, Washingtoni Egyezmény hatálya alá tartozó állatok engedély nélküli tartása),

tilalma, Washingtoni Egyezmény hatálya alá tartozó állatok engedély nélküli tartása), Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (V.29.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselőtestület)

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete a 14 / 2001. ( XII.15. ) sz. Ökt. rendelete. az állattartás szabályairól

Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete a 14 / 2001. ( XII.15. ) sz. Ökt. rendelete. az állattartás szabályairól Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete a 14 / 2001. ( XII.15. ) sz. Ökt. rendelete az állattartás szabályairól Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata Képviselıtestülete ( a továbbiakban

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend község Önkormányzat Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az

Részletesebben

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/09.(I.29.) r e n d el e t e az állattartás helyi szabályairól és az állati tetemek ártalmatlanításáról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (X. 28.) rendelete. az állatok tartásáról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (X. 28.) rendelete. az állatok tartásáról Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (X. 28.) rendelete az állatok tartásáról Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló1949. évi XX.

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2008. (IV.25.) r e n d e l e t e. az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2008. (IV.25.) r e n d e l e t e. az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2008. (IV.25.) r e n d e l e t e az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására Sárospatak Város Képviselı-testülete az 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Farmos Önkormányzata Képviselô-testületének 11/2003.(XI.11.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól a módosításokkal egységes szerkezetben

Farmos Önkormányzata Képviselô-testületének 11/2003.(XI.11.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól a módosításokkal egységes szerkezetben Farmos Önkormányzata Képviselô-testületének 11/2003.(XI.11.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól a módosításokkal egységes szerkezetben Farmos község Önkormányzata Képviselô-testülete (a

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (V.5.) Kt. számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (V.5.) Kt. számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (V.5.) Kt. számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Rendelet száma: 7/2008. (X. 17.) Rendelet kihirdetésének napja: 2008. október 17. Rendelet

Részletesebben

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzata

Részletesebben

Állattartó rendelet módosítása

Állattartó rendelet módosítása Állattartó rendelet módosítása A módosítás a rendelet 15. -át, illetve az 1. számú melléklet nagytestű haszonállatokra vonatkozó szabályait érinti. A rendelet 15. -a az ebek elektronikai jellel (mikrochip)

Részletesebben

BORGÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 4/ 2008. (V.05.)

BORGÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 4/ 2008. (V.05.) BORGÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 4/ 2008. (V.05.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL egységes szerkezetben a módosító 9/2008. (X.30.) sz. rendelettel Borgáta Község Önkormányzat az Alkotmány 44/A. (2)

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL Kihirdetve: 2009. október 3. Fodor Krisztina Jegyző PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005. (I.28.) rendelete

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005. (I.28.) rendelete Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005. (I.28.) rendelete 12/2008. (III. 31.) számú rendeletével egységes szerkezetbe foglalt szövege az állattartás helyi szabályairól Albertirsa

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 11/2009. (II.25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 11/2009. (II.25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 11/2009. (II.25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. FEJEZET: AZ ÁLLATTARTÁS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések Kerepes község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (III. 25.) rendelete az állattartásról, az állatok védelméről és kíméletéről egységes szerkezetben az azt módosító 5/2005.(II.24.), 23/2005.(X.27.),

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a helyi állattartásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. a helyi állattartásáról EGYSÉGES SZERKEZET 108. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 41/2012. (VII. 23.) ÖR, 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR, 25/2011. (IV. 29.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 29/2009. (XI.

Részletesebben

MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól. I. FEJEZET Általános rendelkezések

MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól. I. FEJEZET Általános rendelkezések MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Mátraballa Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az állategészségügyről

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010.(VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartás helyi szabályairól 2010. Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.29.)

Részletesebben