Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól"

Átírás

1 Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet ában és 36. (5) bekezdésében, valamint a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény 1. (1) és 16. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, és az állategészségügyről szóló évi CLXXVI. törvény 43. (1) bekezdése, valamint az évi XXVIII. Törvényben és a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, az állatok tartásával kapcsolatos egyes feladat-és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII.30.) Korm. rendelet alapján az állattartás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet A rendelet célja, hatálya, általános szabályok 1. (1) E rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek elősegítik az állattartók, valamint az állattartással érintettek érdekeinek érvényesülését, s biztosítják, hogy az állattartás mások egészségét, nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse. (2) A rendelet hatálya kiterjed: a) Gyöngyöshalász közigazgatási területén minden olyan természetes és jogi személyre, akinek/amelynek tulajdonában, haszonélvezetében, használatában, kezelésében olyan ingatlan van, amelyen a rendelet hatálya alá tartozó állatot tartanak, b) minden olyan állattartóra, aki a rendelet hatálya alá tartozó állatot, állatállományt gondozza, felügyeli. c) a nagy- és kistestű haszonállatokra, d) a galambokra, e) a kedvtelésből lakásban és kertben tartható állatokra. 2. E rendelet alkalmazásában a) állattartás: olyan tevékenység, amelynél az állat tartása állati eredetű termék előállítására (pl. hús, tej, tojás, gyapjú stb.), munkavégzésre, sportcélok elérésére, kedvtelésre irányul. Nem minősül állattartásnak a családi szükségletek kielégítése vagy feldolgozás céljából vásárolt vagy beszállított állatok legfeljebb egy hétig történő átmeneti tartása. b) állattartó: az állat tulajdonosa, illetőleg aki az állatot vagy az állományt felügyeli, gondozza, c) nagytestű haszonállat: szarvasmarha, ló, öszvér, szamár, bivaly, szarvasmarha, 1

2 d) kistestű haszonállat: sertés, juh, kecske, e) egyéb kis haszonállat: baromfi (liba, kacsa, pulyka, gyöngytyúk, csirke, húsgalamb, házinyúl), f) prémes állat: nutria, pézsma, róka, nyérc, nyest, görény, g) kedvtelésből tartott állatok: - az 1. (3) bekezdés m) pontjára is figyelemmel - a kutya, macska, galamb (posta, sport, dísz), éneklő és díszmadarak, akváriumi állatok, hörcsögfélék, egyéb kistestű rágcsálók, díszteknős, h) közvetlenül érintett szomszéd: akivel közös a telekhatár, illetve többlakásos lakóépületben közös a fal, i) vakvezető eb: az az eb, amelyet erre acélra speciálisan kiképeztek, és amelyet a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége erre jogosult szervezete ilyen igazolvánnyal ellátott, j) jelző eb: az az eb amely szakvéleménnyel alátámasztott módon a halláskárosodásban szenvedő személy tájékozódását biztosítja, k) jó gazda gondossága: az az emberi tevékenység, amely arra irányul, hogy az állat számára olyan életkörülményeket biztosítson, amely az annak fajára, fajtájára, és nemére, korára jellemző fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségügyi állapotának megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztán tartás, nyugalom, gondozás, kiképzés, nevelés, felügyelet). l) veszélyes állat: az az állat, amelyet magasabb szintű jogszabály annak nyilvánít, illetőleg az az eb, amelyet a jegyző veszélyesnek nyilvánít. m) védett állat, állatfaj: az az állat, állatfaj melyet magasabb szintű jogszabály annak nyilvánít. II. Fejezet Az állattartás általános szabályai 3. (1) Gyöngyöshalász község közigazgatási területén a közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi, valamint építésügyi és környezetvédelmi előírások betartása mellett is csak e rendeletben foglalt szabályok szerint lehet állatot tartani. (2) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni az állattartás során, állatai védelme és egészségének megóvása érdekében köteles az állategészségügyi, állatvédelmi rendelkezéseket megtartani, az állatok megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről gondoskodni. (3) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni. Amennyiben az állat elhelyezéséről gondoskodni nem tud, úgy előzetes bejelentés alapján a felmerülő költségek megtérítése ellenében az állat elszállításáról a gyepmester gondoskodik. (4) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni. Az állat elűzése, elhagyása vagy kitétele tilos. (5) Az állattartónak tilos az állatot annyi ideig felügyelet, gondoskodás nélkül magára hagyni, amely az állat egészségét, életét veszélyezteti. (6) Haszonállat tartásához a jogszabályi feltételek megléte esetén is az ingatlan tulajdonosának, illetve kezelőjének hozzájárulása is szükséges, amennyiben nem ő az állattartó. 2

3 4. (1) Az állatok kíméletére, az állatkínzás tilalmára, állatokon történő beavatkozásokra az állatok védelméről ás kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. Az állatok elhelyezése és tartása 5. (1) Az állattartás szabályozása szempontjából a település az alábbi állattartási övezetekre tagolódik: a) belterület, b) külterület. (2) Belterületen zárt tartási körülmények között, állattartásra szolgáló építményben tartható: a) saját ellátásra nevelt maximum 40 db baromfi, nyúl, húsgalamb; b) 5 db kistestű haszonállat (sertés, juh, kecske). c) 2 db nagytestű haszonállat (szarvasmarha, ló, öszvér, szamár, bivaly). (3) Külterületi mezőgazdasági övezetben haszonállat korlátozás nélkül tartható. 6. (1) Az állattartó az állattartás során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely mások számára károkozással járna. (2) Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogy a közterületet, a lakóépületek közös használatú helyiségét, a lakások erkélyét, teraszát, ablakpárkányát ne szennyezze. Az esetleges szennyeződést a tulajdonos, illetőleg az állat felügyeletével megbízott személy köteles haladéktalanul eltávolítani. 7. (1) Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvező életfeltételeinek biztosításáról, a tartásra szolgáló létesítmények folyamatos tisztántartásáról és szükség szerinti rendszeres fertőtlenítéséről, rágcsálóirtásáról, valamint a tevékenység során fellépő zaj- és bűzhatás mérsékléséről. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak érvényesítése érdekében a trágya és alom anyagot vegyszerrel közömbösíteni kell, kellemetlen szaghatás esetén a takarmányt fedett állapotban kell kezelni. (3) Trágyát, trágyalevet az építési előírásoknak megfelelően megépített zárt trágyatároló, illetve trágyalétároló építményben kell tárolni. A trágyatároló építmények kiürítéséről, valamint a trágya, trágyalé külön jogszabályban foglaltak szerinti ártalmatlanná tételéről az állattartó köteles gondoskodni. (4) Az állattartó a trágya elszállítását vagy mezőgazdasági felhasználását számlával, vagy a felhasználóval kötött írásos megállapodással köteles igazolni. Saját területen történő felhasználás esetén köteles nyilvántartást vezetni, mely tartalmazza: felhasznált szerves és híg trágya mennyiségét, felhasználásának módját és időpontját. 3

4 (5) Csapadék- és szennyvízcsatornába, valamint nyílt természetes vízfolyásba tilos trágyát elhelyezni, és trágyalevet bevezetni. Gazdasági haszon céljából történő haszonállattartás 8. (1) Gazdasági haszon céljából történő haszonállattartás a külterületi övezetben folytatható, kivéve ha a terület táj-és természetvédelmi, ökológiai, vízminőség-védelmi szempontból érzékeny. (2) Gazdasági haszon céljából történő haszonállattartás a belterület határától legalább 100 méteres védőtávolság betartásával folytatható. Állattartásra szolgáló létesítmények elhelyezése 9. Állattartásra szolgáló létesítmények és az ezekhez tartozó kiszolgáló létesítmények kialakítása során (istálló, ól, ketrec, kifutó) amennyiben jogszabály másként nem rendeli a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott legkisebb védőtávolságok alkalmazandók. Kedvtelésből tartott állatok tartása 10. (1) Amennyiben jogszabály másként nem rendeli, engedély nélkül tartható bármely lakóingatlanban kedvtelésből tartott kistestű éneklő és díszmadár, díszhal, teknős, egyéb akváriumi állatok mennyiségi korlátozás nélkül, továbbá hörcsögfélék, és kedvtelésből tartott kistestű rágcsálók legfeljebb összesen 5 db. (2) Engedély nélkül tartható két macska, és azok 3 hónaposnál nem idősebb szaporulata azokon az ingatlanokon, amelyeken csak egy lakás található. (3) Három, vagy annál több macska, és azok 2 hónaposnál nem idősebb szaporulatának tartásához állattartási engedély szükséges. Az állattartási engedély akkor adható ki, ha tartásuk ellen a közvetlenül érintett szomszédok nem emelnek kifogást. Az eb tartása 11. (1) Engedély nélkül tartható legfeljebb két eb azokon az ingatlanokon, amelyeken csak egy lakás található. (2) Engedéllyel tartható három vagy ennél több eb és azok 2 hónaposnál nem idősebb szaporulata azokon az ingatlanonként. Az állattartási engedély akkor adható ki, ha az állatok tartása ellen a közvetlenül érintett szomszédok nem emelnek kifogást. (3) Az ebtartó köteles az állatot úgy tartani, hogy a közvetlenül érintett szomszédok, továbbá a közös lakáshasználók nyugalmát ne zavarja, szabad mozgásukat ne gátolja. 4

5 (4) Az ebet közterületen, illetve a lakóház közös használatú helyiségeiben és annak udvarán biztonságos- vezetésre alkalmas- pórázon kell tartani. Harapós vagy támadó természetű ebet harapás ellen szájkosárral kell ellátni. (5) Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy kell kialakítani, hogy az eb közterületre való kijutását, szomszédos ingatlanokra történő bejutását valamint a kerítés résein történő kiharapását megakadályozza. (6) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Bekerített ingatlanon eb szabadon csak úgy tartható, hogy onnan az eb sem a szomszédos ingatlanra, sem a közterületre ne juthasson át. Az utcafronti kerítésnek olyan zártnak kell lennie, hogy az eb kerítésen történő kiharapását megakadályozza, illetve azon az eb kibújni ne tudjon. (7) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű eb tartása esetén az ingatlan vagy a ház bejáratán, szembetűnő módon erre utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni. Ilyen kutyát közterületen csak pórázon, szájkosárral ellátva szabad vezetni. (8) Ebet a zárt ingatlanról közterületre vagy más közforgalmú területre kivinni, csak az állat megfékezésére képes személy által és oly módon szabad, hogy a közterületen tartózkodók, közlekedők biztonságát ne veszélyeztesse. (9) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet ürülékével vagy egyéb módon - ne szennyezze. Az eb által keletkező szennyeződés eltávolításáról az állattartó köteles gondoskodni. (10) Az állattartó köteles gondoskodni mikrochip beültetéséről az ebek egyedi azonosítása céljából. 12. (1) Tilos ebet beengedni, bevinni, illetve tartani a vakvezető kutya, valamint az intézmény őrzését szolgáló eb kivételével: a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helységbe, b) üzletbe vagy piac területére, élelmiszer-feldolgozó üzembe, c) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére, d) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, e) temető területére, f) játszótér területére. (2) Tilos közterületen a gazdátlan, kóbor állatok etetése. (3) Az ebtartó amennyiben tudomására jutott, hogy az általa tartott eb embert mart - köteles a marás tényét az állategészségügyi hatóságnak haladéktalanul bejelenteni. 5

6 13. (1) Eb tenyésztése csak engedély alapján folytatható, amire a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályiról szóló 64/1998. (XII.31.) FVM rendelet előírásai az irányadóak. (2) A veszélyes és veszélyesnek minősített állat tartása, szaporítása, országba való behozatala engedély köteles, amelyre a 35/1997.(II.26.) Korm. rendelet, valamint a 8/1999. (VIII.13.) KÖM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet szabályai az irányadóak. (3) Állatotthon (kutya-panzió) létesítése, működése és fenntartása engedély köteles, amelyre a 3/2001.(II.23.) KÖM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet szabályait kell alkalmazni. Gazdátlan, kóbor állatoknál követendő eljárások 14. (1) A gyepmester a gazdátlan kóbor állatokat köteles befogni, és a gyepmesteri telepre szállítani. (2) A befogott állatot tulajdonosa, az állattartási költségeinek megtérítése mellett 15 napon belül kiválthatja. (3) Befogott és 15 napon belül ki nem váltott állattal - a szükség esetén adott, veszettség elleni védőoltás után - a gyepmester szabadon rendelkezik, azt értékesítheti. Az értékesítés során elő kell segíteni az állatvédő szervezeteknek az állat új tulajdonoshoz való elhelyezésére irányuló kezdeményezéseit. (4) A gazdátlan, kóbor állat gyepmester általi befogása, elszállítása nem akadályozható. III. Fejezet Az állattartás engedélyezésével, korlátozásával kapcsolatos eljárási szabályok 15. (1) Az állattartás engedélyezése iránti kérelmet írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz. (2) A rendelet hatálya alá tartozó állattartási engedélyezési ügyekben a hatáskör gyakorlója a polgármester. (3) Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 16. (1) Az állatvédelmi és állattartási szabályok megsértése esetén a 245/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt hatáskörében a jegyző jár el. 17. (1) Szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a) jelen rendelet előírásait megszegi, b) a rendeletben meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget, feltéve, hogy magatartása nem minősül bűncselekménynek vagy más jogszabály által meghatározott szabálysértésnek, illetve nincs helye állatvédelmi bírság kiszabásának. 6

7 Záró rendelkezések 18. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről Gyöngyöshalász község Jegyzője gondoskodik. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Gyöngyöshalász község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2000. (V.31.) számú rendelete. (3) Amennyiben ezen rendelet hatálybalépésének napján fennálló állattartási körülmények nem felelnek meg a követelményeknek, az állattartó köteles az állattartás jogszerű feltételeit legkésőbb december 31. napjáig megteremteni, és az engedélyezésre irányuló kérelmet ugyanezen időpontig benyújtani, illetve ennek hiányában ugyanezen időpontig az állattartást felszámolni. Gyöngyöshalász, május 22. Hegedűs Gyula polgármester Dr. Simon Petra jegyző Záradék: A rendelete kihirdetve: május 22. napján. Dr. Simon Petra jegyző 7

8 1. számú melléklet Az állattartás céljára szolgáló létesítmény építése, bővítése esetén betartandó védőtávolság méterben: Saját lakóépülettől Szomszéd lakóépülettől Ásott, fúrt kúttól Nagytestű haszonállat esetén 10 m 15 m 15 m Kistestű haszonállat és egyéb állat esetén 6 m 10 m 10 m 8

9 2. számú melléklet A támadó természetű ebek felsorolása Amerikai staffordshire terrier Angol bullterrier Argentin dog Boxer Cane Corso Dél-orosz juhászkutya Dobermann Fila brasileiro Kaukázusi juhászkutya Komondor Közép-ázsiai juhászkutya Kuvasz Moszkvai őrkutya Német juhászkutya Rottweiler Sarplaninac Snauzer Staffordshire bullterrier Illetve: Fentiek keverékei 9

10 1. számú melléklet Az állattartás céljából szolgáló létesítmények építése, bővítése esetén alkalmazandó védőtávolságok: Nagytestű haszonállat esetén Kistestű haszonállat és egyéb állat esetén Saját lakóépülettől Szomszéd lakóépülettől Ásott, fúrt kúttól Hátsó kerítéstől 10 m 15 m 15 m 6 m 6 m 10 m 10 m 3 m 10

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések Kerepes község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (III. 25.) rendelete az állattartásról, az állatok védelméről és kíméletéről egységes szerkezetben az azt módosító 5/2005.(II.24.), 23/2005.(X.27.),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zagyvaszántói Önkormányzat 17/2004. (IV.30.) rendelete az állattartásról EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Az azt módosító 10/2005.(IX.29.) és a 14/2008.(X.30.) rendelettel A Zagyvaszántói Önkormányzat az

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról

Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról A módosításra kiadott 14/2012 (VI.01.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Általános és értelmezı rendelkezések

Általános és értelmezı rendelkezések Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének az állattartás rendjérıl szóló 32/2009. (IX.18.), 30/2005. (IX.14.) rendelettel módosított 39/2004. (IX.13.) rendeletének egységes

Részletesebben

1.. /1/ A rendelet célja a haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok /a továbbiakban: állatok/ tartásának helyi szabályozása.

1.. /1/ A rendelet célja a haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok /a továbbiakban: állatok/ tartásának helyi szabályozása. Magyarszék Község Önkormányzat 7/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete A haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló 5/2008. (VI.3.) sz. rendelet módosításáról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások 1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/1997. (06.01.) sz. rendelete a kedvtelésből és sportcélból tartott állatok tartásáról és védelméről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról *

Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról * Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról * Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a helyi állattartásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. a helyi állattartásáról EGYSÉGES SZERKEZET 108. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 41/2012. (VII. 23.) ÖR, 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR, 25/2011. (IV. 29.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 29/2009. (XI.

Részletesebben

Önkormányzati rendeletek

Önkormányzati rendeletek Önkormányzati rendeletek Megjegyzés 1: elképzelhető, hogy az önkormányzat honlapján nincs elérhető szabályozás (vagy mi, többszöri átnézésre, sem találtuk), ezt jelezzük. Kutyológia tipp: amennyiben a

Részletesebben

1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA. Áldás

1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA. Áldás 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA 2013. április XXIII. évfolyam 4.szám Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat Édesanyánk az a személy, akivel születésünkkor (de már előtte is) először kapcsolatba

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben Az állattartásról 1. A rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki 35/2004. (IX. 17.) számú rendelete a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és az állattartás szabályairól módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/1992.(XII.29.) önkormányzati rendelete az állattartásról 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/1992.(XII.29.) önkormányzati rendelete az állattartásról 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/1992.(XII.29.) önkormányzati rendelete az állattartásról 1 /egységes szerkezetben/ 2 Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Jogszabályok. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Jogszabályok. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről Jogszabályok 1. Séta pórázon vagy anélkül? 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 147. Veszélyeztetés kutyával 193. (1) Aki

Részletesebben

1998. évi XXVIII. törvény. az állatok védelmérol és kíméletérol

1998. évi XXVIII. törvény. az állatok védelmérol és kíméletérol 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelmérol és kíméletérol Az Országgyulés - annak tudatában, hogy az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élolények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása

Részletesebben

Az Állatvédelmi Törvény szövege, indoklása és végrehajtási rendeletei

Az Állatvédelmi Törvény szövege, indoklása és végrehajtási rendeletei Az Állatvédelmi Törvény szövege, indoklása és végrehajtási rendeletei Tartalom 1. 1998. évi XXVIII. Tv., AZ ÁLLATOK VÉDELMÉROL ÉS KÍMÉLETÉROL 2. 243/1998 (XII.31.) Kormányrendelet, az állatkísérletek végzésérol

Részletesebben

Koncertek a Péli kocsmában. Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: ONGAI KÉK DA RU. Ongai Kulturális Egyesület felhívásai

Koncertek a Péli kocsmában. Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: ONGAI KÉK DA RU. Ongai Kulturális Egyesület felhívásai Tisztelt Ongai Állampolgárok! Tisztelt Olvasók! Az Ongai Kulturális Egyesület tisztelettel kéri Önöket, hogy adóbevallásuknál az 1%-ról rendelkező nyilatkozatukban támogassák a falumúzeum kialakítását,

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről (egységes szerkezetben a módosító 11/2004. (IV. 29.), 14/2004.

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Szervezeti és működési szabályzat. 834/B/2003. AB határozat

1. Szervezeti és működési szabályzat. 834/B/2003. AB határozat Az Alkotmánybíróság 2006-ban hozott döntéseinek tematikus összefoglalója Az Alkotmánybíróság döntései a helyi döntéshozók és a törvényességi ellenőrzést végzők számára egyaránt zsinórmértékül szolgálnak.

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12 /200. (V. 1.) RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. április 26. A 2013. május -től hatályos szöveg Gyöngyöstarján Község

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési tényállást tartalmazó

Részletesebben