A római szekér. magyar napló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A római szekér. magyar napló"

Átírás

1 magyar napló A Magyar Írószövetség lapja Megjelenik havonta ISSN Szerkesztőbizottság: Jókai Anna (elnök), Báger Gusz táv, Cson tos Já nos, Fe hér Bé la, Horváth Antal, Kalász Márton, Kő Pál, Salamon Konrád, Szakály Sán dor Főszerkesztő: Oláh Já nos Mo bil: (70) Olvasószerkesztő, tanulmány: Rosonczy Ildikó Mo bil: (70) Vers, könyvkiadás: Szentmártoni Já nos Mo bil: (70) Próza: Bíró Gergely Mo bil: (70) Nyitott Műhely: Ekler And rea Európai Figyelő, Lapszemle: Falusi Márton Könyvszemle: Erős Kinga Tördelőszerkesztő: Molnár Csenge-Hajna Borító: Zách Esz ter Ügyintézők: Cech Vilmosné, Nagyné Paládi Ju dit Terjesztés: Zsiga Kristóf A szerkesztőség címe (Írott Szó Alapítvány) 1092 Bp., Ferenc krt. 14. Levelezési cím: 1450 Bu da pest, Pf. 77. Számlázási cím: 1062 Bp., Bajza u. 18. Telefon/fax: ; Szerkesztőségi mobil: (70) Elektronikus levélcímünk: Elérhetőségünk a világhálón: Ki ad ja az Írott Szó Ala pít vány (1092 Bp., Fe renc krt. 14.) és a Ma gyar Nap ló Ki adó Kft. (1062 Bp., Bajza utca 18.). Terjeszti a Nemzeti Hírlapkereskedelmi Rt. és a regionális részvénytársaságok. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hír lap Üz let ága (1080 Bp., Or czy tér 1.) Elő fi zet - hető valamennyi postán, kézbesítőknél, en fa xon ( ) egy év re 7390 Ft, fél év re 3865 Ft. To váb bi in for - máció: Külföldi előfizetés: a szerkesztőség címén. Az előfizetési díj egy évre posta költ ség gel együtt 60 USD vagy 50 EURO, mely át utal ha tó a HVB-Bank Hun ga ry Rt. (1065 Bp., Nagy me ző ut ca 44.) számú számlára, vagy bankcsekken elküldhető a szerkesztőség címére. Nyomda: Mackensen Kft Bp., Frangepán utca Meg nem ren delt kéz ira tot nem őr zünk meg és nem kül dünk vis sza. Min den fel bé lyeg zett, vá - lasz bo rí ték kal el lá tott le vél re vá la szo lunk. Mu ta - tópéldány kérhető, megrendelés leadható a szerkesztőségben. A cím la pon a Nyitott Műhely vendége: Rába György és a Nézőpont vendége: Filip Tamás A római szekér Illyés Gyula szerint egy-egy országnak a jó haladása olyan, mint a római szekéré. Két kereke van, az egyik a közéleti, a politikai, a másik a szellemi élet. Akkor jó, ha az együtt működik ben a fiatal írók lakitelki tanácskozásán elhangzott felszólalásában Illyés joggal figyelmeztette hallgatóságát arra, hogy ha a két kerék közül valamelyik kihagy, akkor az rögtön bajt jelez, mert az egyik átveszi a másik dolgát. Azaz vagy a politika beszél úgy, mintha ő tudná jobban, mi az irodalom; vagy a szellemi élet úgy, mintha jobban tudná a politikát. Azokban az években éppen az irodalom vette át a politika, sőt a nem létező szabad sajtó dolgát, nemcsak szelepként működve, hanem valóban jelentős társadalmi-politikai feladatokat végezve el. Mára megfordult a helyzet, ma mindent a politika ural. A politikai élet aktív résztvevői nemcsak a média tereit foglalták el, hanem a szellemi élet egyre több fórumán kérnek, követelnek maguknak helyet, azt gondolván, ők tudják a legjobban, mi a szellem, mi az irodalom feladata. Az irodalom nem igazán tud mit kezdeni ezzel a helyzettel, a politika pedig olyan, mint a víz, minden lehetséges résbe, repedésbe belefolyva tör magának utat, tovább mélyítve az inkább betemetendő réseket, árkokat, szakadékokat. Holott, idézzük ismét Illyést: A világot nemcsak a politika vezeti, hanem hinnünk, remélnünk kell az is, ami magát a politikát irányítja, befolyásolja. Az emberi tudat, a jó köztudat. A helyes közvélemény, arra pedig az irodalom is hat. A politika, úgy igaz, ahogy Kossuth is mondta, az egzigenciák tudománya. Úgy értve: a napi követelményeké. De az irodalom is az egzigenciákat szolgálja, épp csak hosszabb lejáratra Korunk római szekerének a működése még a diktatúra időszakában edződött szemlélődőnek is fejtörést okoz. Nem csupán a kerekek ellentétes irányú forgásáról van szó, hanem arról a döbbenetes jelenségről, hogy az értelmiség egy része minden külső kényszer és a cenzúra nyomása nélkül is feladja szellemi autonómiáját, kritikus alapállását. S a függetlenség hamis álarca mögé bújva büszke jelentős anyagi és médiasikereket hozó tevékenységére. Azok, akik a mai társadalmi körülményeket a diktatúra időszakára vetítik vissza és megfeledkeznek az elnyomó gépezet tényleges működéséről, hiába hánytorgatják fel Illyés kedélyes beszélgetéseit Aczéllal vagy Kádárral. Illyés ugyanis képes volt megőrizni a tekintélyét és a szellemi autonómiáját. Talán azért is, mert e kapcsolattartásban nem a személyes siker utáni vágy irányította. És bár mindent a politika ural, a kultúra iránti kötelességét, azaz saját feladatát egyre kevésbé vállalja: a pártpolitikának két évtizedes adósságai vannak a kultúra finanszírozása és irányítása, a kulturális élet konszolidációja és kárpótlása terén. Ezért a szellem emberei kénytelenek a kulturális intézményrendszer működtetéséhez szükséges források megteremtése mellett a kultúra igazgatásának kérdéseivel is foglalkozni. Persze azért az összeszorított fogakkal végzett érdekképviseleti munka mellett sem feledhetjük el Illyésnek a lakitelki fiatalokhoz címzett üzenetét: bármekkora is a napi eszmei torzsalkodás, művekkel, irodalmi és szellemi művekkel csak művek tudnak vitázni. L. Simon László 1

2 tartalom magyar napló L. Simon László: A római szekér LÁTHATÁR Rába György: Kezed ügyében; A greenwichi Végh Attila: Üzenet; Arzén és leopárd; Levél lányomnak Bányai Tamás: Mire minden jóra fordul L. Simon László: A prés mellett Alan Gillis: A gyászolók; Közlekedési lámpák; Idegenek (Tótfalusi István fordításai) Szentirmai Mária: Napló Molnár Krisztina Rita: Nem üzenek; Ez maradt Szirtes Gábor: A Sirató (Lovász Pál kéziratban maradt verseskötete 1949-ből) Barna T. Attila: Antikvárium; Négy sor Benne kellett lenni (A Kalef című dokumentumfilmről Kisfaludy Andrással Zalán Vince beszélget) Tamás Nándor: Doszvidányija! Böröndi Lajos: szabadság Jeszenszky Géza: Beneš és Esterházy János. Két nemzeti politikus Ács Margit: Búcsú Vajda Gábortól Oláh János: Elmulasztott szavak Zsolnai György: A padokról avagy leülünk-e egyáltalán Nyitott Mûhely Csábi Domonkos: A kor margóján (Beszélgetés Rába Györggyel) Nézõpont Filip Tamás: A kritikátlanság kritikája könyvszemle Urbán Péter: Örökké íródó regény (Temesi Ferenc: Amszterdam stb.) Vincze Ferenc: Apokrifek, avagy az újramesélt történetek (Hász Róbert: Sok vizeknek zúgása) Dobás Kata: A bölcsesség ábrándja (Király Farkas: Szósav) Szakolczay Lajos: Eklektika mint körkép (Vámbéry Antológia 2008) Szakály Sándor: Béemesek az olimpiákon (Állambiztonság és olimpia ) Lapszemle Szerzőink Számunkat Mihály Zoltán felvételeivel illusztráltuk Köszönjük Olvasóinknak, Szerzőinknek és Támogatóinknak, hogy segítségükkel (előfizetésükkel, honorá - riumokról történő lemondásukkal, szponzori hozzájárulásukkal, hirdetéseikkel) lehetővé tették a lap idei folya - matos megjelenését annak ellenére, hogy a Nemzeti Kulturális Alap ez évi döntésével jelentősen csökkentette a Magyar Napló támogatását. A szerkesztőség 2

3 október láthatár RÁBA GYÖRGY Kezed ügyében Kell hogy legyen egy elvarázsolt tündérország hol édesebb a törökméz s nem kopik el cipőd bár fénye elveszett itt a hússzelet egy falásnyi tányérról lóg le ott a bécsi gyalogost nem szapul a rendőr zebrán karon fogva kíséri nem álomlátás visz oda az a hely nem mesebeli szélességi és hosszúsági fokát mappán meglelheti az ember s akár beutazhat s időzhet noha nem is pedzi szomszédja gyámolítja-e utcán föl nem segíti senki e földi édenbe vetődve szíves szóba elegyedik s mulatságul az étteremben vígan csapják be a palit a szemhatáron ne keress kezed ügyében a varázslat fedezze föl a napi társban igézőjét ki-ki magának A greenwichi Az idők mindig olyanok nem leled bennük otthonod mert zsarnok ül fönt és ezer kis kényurat potyogtat el mert a szabadság végtelen s határt nem tud sok védtelen a másikét sem ismeri így jaj nekem és jaj neki jobb ha szűkíted körödet ilyenkor és berendezed kire fölnézel házi szent és körülötted regiment fegyverhordozód talpasod s napi győzelmed számolod basa kornak széles honában mindenki így jár el hiában és délköréről azt hiszi éppen övé a greenwichi 3

4 láthatár magyar napló VÉGH ATTILA Üzenet Három nap a Bükk-fennsíkon, egyedül, farkasboroszlánok, karvalyok, rókák között, három nap szélzúgás, naptánc, harmatfény, hajnali cserkelés az érző fűben, szemlélődés a lét hegygerinc-sziluettje előtt, és a háromnapos áhítat centrumában a végtelen önmerülés, ami nem elzárkózás, hanem épp ellenkezőleg: a tudat megnyitása a reggeli eső előtt, a könyvek szerint ez meditáció, de könyvek már nem léteznek, és a kapcsolatok, amelyek gúzsából idemenekültem, mint a széttépett pókháló, fénylő, ragacsos semmivé foszlottak, kialudtak a titkok és hazugságok, nincs irodalmi élet (ami annyit tesz: beteg lelkű, hazug kreatúrák olvasgatják beteg lelkű, hazug kreatúrák kórlapjait) nincsenek szenvedélyek, amelyek lassan, de biztosan föleszik a lelket, és amikor a bükkös fölött elvitorlázik az a parlagi sas, akkor már szeretet sincs, legalábbis az a hátsó szándékokkal, elvárásokkal, kötelezvényekkel és kicsikart ígéretekkel ólmos álszeretet, amit jövőnek hitt kényszerek toporognak ki az agyban, az idő áll, betört a fény, nincs közlekedés, halott a viszonylatról-viszonylatra élet, a szavak kicsorbulnak, gondolat kisiklik, és ami ott, a rengeteg mélyén megszületett bennem, azt is csak azért nevezem szabadságnak, mert most már mondhatok bármit, akkor is a fennsík szól belőlem, a hajnalvéres levegő, az árnyékból kihajló hóvirág, most már nincs más hátra, mint visszatérni, és hosszú, szép, elbocsátó üzenetet írni szeretteimnek, mert amikor az a parlagi sas elkanyarodott a Tar-kő szirtjei felé, megnyílt az ég, és belém vágott az utolsó mondat: szabad ember az, aki mindenkinek ugyanazt a levelet írja. Arzén és leopárd Három fehér leopárd ül egy borókafenyő alatt, jóllaktak T. S. Eliottal, szétszórt csontok közt hunyorognak lustán, de hogy egyazon versben pihennek, az megtévesztő. Mert ha leszáll az est, hárman háromfelé, viszik magukban a költőt, és nincs isten, aki összeterelje őket, az egyik leopárd fehér tó partjához ér, Eliot lábát emésztve fürdik a habokban, most láthatatlan, mint az eltelt vágyakozás, a másik leopárd szürke ködben sompolyog, Eliot máját emésztve elnyúlik a fűben, most szomorú, mint a szelencébe zárt arzén, a harmadik leopárd sötét erdőbe tér, Eliot agyát emésztve bámul a végtelenbe, most három fehér leopárd egyszerre alszik el, álmukban egy ketrec a világ negatívja, fekete párduc kering, a forgó rácsot nézi, érzi, hogy figyeli egy részvétteli szempár, Rilke bólint, az állatkertből hazafelé indul, a felrobbant, vakító csillagba ömlik a világűr. 4

5 október láthatár Levél lányomnak Látod, itt ülök, és levelet írok hozzád, persze nem látod, hiszen egyedül vagyok a kertvégi kis házban, ahol élek, és úgysem értenéd, ha most felolvasnám; nem is hozzád szól, hanem ahhoz, aki leszel, tíz-húsz év múlva akivé felnősz, persze nem tudom, jelent-e majd valamit, mert a palack gyakran eltörik a parti sziklán, csak abból indulhatok ki, hogy időtlen, amit érzek, vagy ha nem, talán majd nosztalgikusan meghat, vagy ha azt sem, hát egy pillanatra visszadöbbent a múlt, de az is lehet, hogy elolvasod majd húszévesen, és arra gondolsz, nem is volt olyan rossz fej az öreg, csak egy kicsit ripacs, egy patetikus pöcs, aki húsz évvel előre is képes volt meghatódni magán, de mindegy, vállalom, mert igazából nem is ez fáj, ez az elképzelt fájdalom, hanem hogy nincs mit írjak neked, hogy ez csak metalevél: a körülmények, az értelmezés, a reflexió ködében nincs semmi, látod, hiába tártam sarkig az ablakot, villám csap le az égből, jégfény pereg, és elvakul a nagymarosi tér, ahol lakunk. Fehér sziluett fehér ég előtt, levélfehéren reszketnek a szavak, égbe kapaszkodó, fordított gyökér a templomkerti akác, jöttök haza Anyival az óvodából, messziről integetsz, már látod a házat, megvan a biztos pont, apró emlékeid kertje, itt lakik Bubi, Ariel és a Fekete Párduc, itt kergetőzöl Apatival, aki oroszlán néha, itt zajlik minden szent rítusod, életed négyéves rímeit itt szavalod öntudatlanul, a tudásnál sokkal biztosabban, itt adtál irányt a családnak, mikor megszülettél, a harangszót te fordítod vissza, zúgjon el Visegrádnak, és látod, most már nem is levél ez, hanem ima, a csoda öröme, hogy valahonnan titokzatos módon itt termettél, élsz, növekedsz, és megtartod bennem az értelmetlen élet értelmét, akármi lesz is, ha a villámfény kihunytával mélyvörös fátyol lepi a tájat, ha a templomkerti akác röggé morzsolja az eget, ha kitépi a semmiből, és millió nyüszítő denevér képében fejemre szórja, ha elnyel végül a sátán birodalma, akkor is kitárom magamban az ablakot, és te ott jössz Anyival, kézenfogva, felém, a lassan, nyugalmasan sötetedő téren. 5

6 láthatár BÁNYAI TAMÁS Mire minden jóra fordul 1. Ökölbe szorította kezét, úgy nézte az öregembert vagy két méter távolságból, s közben arra gondolt, ütni kéne, oda sóz ni egy jó na gyot, ki ver ni még azt a két-há rom ma - radék fogát is, hogy teljesen fogatlanul tátogjon, kapkod jon le ve gő után, ha lá la előtt még mert úgy is meg - dög lik a vén sza ros is mer je meg a ma gya rok is te nét, fájdalmak árán tanulja meg becsülni azt, aki kivakarja a szar ból, pu ha pár nát tesz a fe je alá, vi zet ad ne ki, mi kor szom jas, ele delt dug a fog híjas po fá já ba, ha éhe zik; hogy ne vakogjon ellenségesen, mint a félig agyonvert kutya, amelyik legszívesebben átharapná gazdája torkát, de nem me ri, mert a gaz da ke zé ben ott van a kor bács, és ha el jár az a kor bá csos kéz, an nak csak még na gyobb fáj da lom lesz a vé ge, kí nos nyü szí tés. De ez az éle me - dett szar há zi nem is me ri a kor bá csot, nem is me ri a fé lel - met, nem is mer ez se ör dö göt, se is tent, csak krá kog ni tud, meg vak kan ta ni, ha kell ne ki va la mi. Mert vé gül is ő a gaz da. Az öreg em ber fé lig ült, fé lig fe küdt a nyers fá ból ácsolt nyug ágyon. A hegy mö gé rej tőz kö dő nap itthagy - ta melegét, a felhőket hiába kergette szét a feltámadó keleti szél, nedvüket nem tudta felszárítani. A meleg pára ra gadós volt, mint ha vé kony csi rizréteg fedte vol na be mindennek a felületét. A vénemberre mégis pokrócot kellett teríteni, mert ilyenkor, estefelé már fázott, vagy csak úgy tett, mint aki fá zik, ho lott a fák le ve lei gyön - gyöz tek az iz zadt ság tól, a korcs ku tya is a bo kor al já ban hűsölt, nyelvét lustán lógatta. Odalépett az öregemberhez, lerántotta róla a színes takarót. Ágyba raklak mondta magyarul. Valahányszor dühös volt az aggastyánra, vagy el akarta kerülni szóbeli, makogó ellenkezését, mindannyiszor magyarul szólt hoz zá. Mert at tól kus hadt ez a vén sé ges ha ra mia, nem tudott mit hörögni válaszul, mintha isten érthetetlen átkait szórta volna rá, melyeknek révén könnyen pokolba jut hat, at tól meg ret te gett, ta lán még a ha lál nál is job ban, hi szen a ha lál lal már csak-csak kibékülőfélbe ke rült. Megragadta a vénember kezét, kísérletet tett, hogy felhúzza a nyugágyból, de az öreg megmakacsolta magát, s amennyire erejéből tellett, húzódott vissza. A nya va lya tör jön be léd, Willy, ha azt hi szed, hogy ezzel mész valamire. Részlet a szerző megjelenés előtt álló regényéből, amely a Baran ko vics István Alapítvány pályázatán első díjat nyert. magyar napló Megkerülte a nyugágyat, hátulról Willy hóna alá nyúlt, és ki emel te a nyug ágy ból. A pok róc a föld re csú - szott, mire az öreg dünnyögött valamit, és tudatosan, akár egy makacskodó gyerek, beakasztotta lábát a fatákolmány végébe. Amikor Sárdi Mátyás vonszolni kezdte, a nyug ágy is meg csú szott. Láb fe jé vel, mint aki gán - csot akar vetni, kiakasztotta a vézna lábat a keretfából. A vénember felhördült. A bokor tövében lustálkodó korcs ku tya előbb mor gott, majd fel ug rott, oda sza ladt a nyugágy közelébe, és heves ugatásba kezdett. Egy szer még té ged is meg foj ta lak, te dög mond - ta a ku tyá nak. Rú gott is egyet az ál lat fe lé, ám a ku tya tisztes távolságból vicsorította fogait. Na, gye rünk! ló dí tott egyet az öreg em be ren, aki végül is feladta az ellenállást, és támogatással ugyan, de saját lábán csoszogott az ajtóig. A mo bil ház, ami ben lak tak, ugyan csak rég lá tott jobb napokat. Porréteg lepte szürke fémfalát rozsdafoltok színesítették, ajtaját, mint egy fémzászlót, lengette a szél, kilincse hiányzott, kívülről is, belülről is csak kulcsra lehe tett zár ni. Ám oda bent leg alább hű vös volt. A kin ti ra - gacsos levegőhöz viszonyítva persze, mert az ablakba szerelt ódon légkondícionáló zörögve-zúgva működött ugyan, de in kább csak ka var ta, nem hű töt te a le ve gőt. Lefektette az öreget a díványra, a kopott díszpárnával feltámasztotta fejét, hogy ne a mennyezetet bámulja, hanem az átkozott televízióját. Hi deg van itt mond ta Willy, és ös sze is ráz kó dott, mintha mellbe vágta volna a hegyek közé furakodó észa ki szél. A ta ka róm! Hozom már, vagy befektetlek a sütőbe melegedni morogta Sárdi Mátyás. Amikor visszatért a takaróval, észre sem vette, hogy a kutya is besettenkedett a lába mellett. Rádobta a vénemberre a pokrócot, aztán bekapcsolta a televíziót, majd az ab lak hoz lé pett, iga zí tott a légkondícionáló la - melláin, a fotel felé irányítva a légáramlást. Aztán letelepedett a fotelba, és felsóhajtott. Nézte a televíziót, de figyelmét nem kötötte le a műsor. Félszavakat ér tett csak a sze rep lők be szé dé ből, s bár ma - gában próbálta összeállítani, ki kicsoda és mit miért cselekszik, az elhangzott szavak értelme nélkül képtelen volt erre. Talán, ha az elejétől nézte volna. Mikor kezdődhetett? Vetett egy pillantást a karórájára. Fél kilenc múlt öt perc cel. A mű sort vagy fil met nyolc óra kor kezd het ték. Az ele jét az öreg sem lát ta. A dívány fe lé for dult. Willy mozdulatlanul feküdt, tekintetét mereven a képernyőre szegezte, ám szikár arcának egyetlen rándulása sem jelezte, hogy élvezné, amit lát. Az érdeklődésnek semmi jele nem mutatkozott rajta. 6

7 október Sárdi Mátyás felállt a fotelból, megkerülte a konyhát a nappalitól elválasztó pultot. A kutya felkapta fejét, füle az ég nek me red t, nagy bar na sze mével kö vet te Sárdi minden mozdulatát. Szokd már meg, hogy én is ide tar to zom, te bo lond ál lat mond ta a ku tyá nak. Ne hidd, hogy bár mit is el - lopok a gazdádtól. Kinyitotta a hűtőszekrény ajtaját. Savanykás, rothadás ra val ló szag csap ta meg az or rát. Ku tat ni kez dett a hűtőszekrényben, közben fintorgott és morgott maga elé. Ez is akkor lehetett kitisztítva utoljára, amikor ez a vén trotyli még vő le gény volt. A fe le cuccot ki ké ne szór ni eb ből a kaszt ni ból. Na, majd hol nap. Az alsó fiókban megtalálta, amit keresett. Két megkezdett szendvics volt szabadon, becsomagolatlanul. A kenyeret zöldre festette a penész, a sonka feketére száradt. Két ujjal, undorodva fogta meg az ételmaradékot, s magától messze eltartva a szemeteshez vitte, magasból ejtette bele a zsákba. A zsákot kihúzta a műanyag tartóból, száját be kö töt te, szo ros ra rántva a cso mót. Egy má - sodpercig gondolkodott, mitévő legyen, aztán visszahelyezte a zsákot a műanyag tartóba, ráhajtotta a fedelet. Visszatért a hűtőszekrényhez. Kivett egy doboz Coca Colát, majd nagy lendülettel becsapta a hűtőszekrény ajtaját. Szippantott egyet, a rothadás szagát még mindig érez te, s nem tud ta el dön te ni, a bűz tény leg be jár ta az egész kony hát, vagy csak kép ze lő dik. Visszaült a fotelba, ivott a kólából. Fanyalogva helyez te a do bozt az asz tal ra. Mondd meg a fi ad nak for dult az öreg em ber fe lé, ha mindennel el akar látni bennünket, legközelebb bort is hoz zon. Mondd meg ne ki, hogy újab ban rá szok - tál. Az leg alább nem ro had meg a fridzsiderben. Willy mindössze egy szemvillanásra nézett fel, ösztönösen a hang hallatára. Nem értvén a magyar szavakat, visszafordította tekintetét a televízióra. Sárdi Má tyás nak na gyon hi ány zott a bor, meg va la - mi más is, amit nem tu dott meg ha tá roz ni, ami nek hi á - nya tehetetlen indulattal töltötte el. Odalépett a televízióhoz, és csatornát váltott. Az öregember felhorkant. Kezét a magasba emelve jelezte tiltakozását. A szájából áradó, hörgő szavak közül Sárdi Má tyás csak a több ször is el hang zó no-t értette meg. Hí re ket né zünk, az még en gem is ér de kel. No! Willy leeresztette hadonászó kezét, megtámaszkodott a dívány szélében, kísérletet tett, hogy feltornássza magát. Kaján vigyorral szemlélte az öregember erőlködését. Megvárta, míg Willy ülőhelyzetbe kerül. Nézte az eltorzult ar cot, amely re mély ba ráz dá kat vé sett a ha rag, a sö - tét, apró szemekből szikrázott a gyűlölet. láthatár Verekedni akarsz? Szétmázollak a falon, te vén szaros. Visszaváltott az előző csatornára. Nézd csak ezt a mar ha sá got! Az öreg em ber ül ve néz te to vább a mű sort, időn ként Sárdi Mátyásra sandított, mi lesz a következő mozdulata, kell-e majd tiltakozni, netán védekezni. De Sárdi Má tyás már nem tö rő dött ve le. Be ment a belső szobába, hanyatt vetette magát az ágyon, ökölbe szorította a kezét és bámulta a mennyezetet. 2. Az a hü lye kur va! Csak tud nám, mi ba ja volt? Majd húsz éven ke resz - tül sem mi. Húsz éven ke resz tül min den jó volt, elé ge - dettek voltunk, mindenünk volt, soha nem szenvedtünk szükséget semmiben. Jobban éltünk sok más családnál, megkapott mindent, amit szeme-szája kívánt. Ak kor meg? Mi a franc ütött be lé? Mi cso da? Az a hü lye báty ja trak tál ta te le a fe jét. Ha az nem her ge li fel el le nem, ak kor ma is min den a leg na gyobb rend ben, úgy, ahogy az előtt. Igaz, ke ve sebb ju tott, mint ré gen. Va la mi vel ke ve sebb. De nem is vagyunk húszévesek, nem kell már annyi mindent előteremteni, mint akkor, amikor a semmiről indultunk. Evőeszköz, lábasok, ágynemű, bútorok. Mindenünk volt, még ruhát is csak né ha kel lett vá sá rol ni. Fő leg ne ki, mert ak kor kezdett el flancolni, amikor más asszony már fekete fejken dőt köt a fe jé re. Bá li ru ha! Rongy rá zás a kö bön, ahe lyett, hogy a por - tör lő ron gyot ráz ta vol na. De az már nem smak kolt. Mert Döncikééknek is be já ró nő jük van. Hát ne ki mi - ért ne le gyen? Döncike! Egy öntelt, húsosfazék körül sündörgő fajankó, akit, akár egy ötéves gyereket, dédelgetni kell, meg babusgatni, mert Döncike aranyos. Ugye, hogy mindenkit le vesz a lá bá ról? Dön ci két nem le het nem sze ret ni. Per sze irigy lik is, mert Dön ci - kének minden sikerül. Döncike nagyon talpraesett. Döncikének az anyja keservit! Még hogy talpraesett! Egy beképzelt majom, aki burokban született. Döncike kezében minden arannyá válik. Miért nem ment akkor ékszerésznek? Te csak hall gass rá, csi náld, amit mond. Mert Dön ci - ke jót akar. Hi szen a hú ga va gyok, ő is azt akar ja, hogy boldoguljunk. Megad minden segítséget, nem is tudom, ho gyan le het va la ki olyan sze ren csét len, hogy még a fe - léje nyújtott kézbe sem képes belekapaszkodni. Melyiket kellett volna megfojtanom? Mind a kettőt? Mert az as szony is meg ér de mel te vol na, ha már így az 7

8 láthatár eszét vet ték. Ház kell ne ki, pa lo ta, meg cse lé dek, meg ki rály ság, meg a tö köm. Döncikéék Szingapúrba men tek nya ral ni. És el ső osztályon ám! Mi még a Velencei-tóra sem mehetünk most már, mert még azt a kis kulipintyót is el her dál tad. Dön ci ke men jen Timbuktuba, ha akar, le gyen ő a Nagy Fehér Király Afrika kellős közepén. Vásárolja fel az összes őserdőt, szerezzen magának rabszolgákat. Luxushajója fedélzetén süttesse a hasát, de lehetőleg úgy, hogy lángra kapjon, hordóhasának zsírja csöpögjön a kannibálok száraz kenyerére. Csak en gem hagy jon lóg va! Csak bennünket hagyott volna lógva! Azt nem! Mert annak a hülye húgának úgy kellett kapaszkodnia be lé, ahogy há roméves ko rá ban tet te, ami kor a báty - ja vonszolta magával mindenhova. Akkor az még rendjén va ló is volt. De fel nőtt ként már ne fog ja sen ki a ke - zét. Fő leg mi u tán azt már más nak nyúj tot ta oda, ami kor ki mond ta azt a boldogtalanító ro hadt igent. Az én ke ze - met meg ne fog ja se Dön ci ke, se az Atya úr is ten. Akkor kellett volna befogni az asszony száját, amikor elő ször mond ta ki: Dön ci ke majd se gít. Úgy érezte, tartozik nekem? Mert ki a fész kes fe ne pro te zsál ta őt be az ÁFORhoz, ha nem én? Ha nem lesz be lő le ben zin ku tas, még ma is bi riz gál hat ná az író gé pe it. Ha ugyan bár ki is hasz - nál még írógépet manapság. Már akkor észrevehettem volna magam. Írógépműszerész! Hogy be ne szarjak! Hányszor hallottam az asszonytól már akkor is, hogy Döncike írógépműszerész, neked meg szakmád sincs. A gépkocsivezetés nem szakma? Jó, hogy ma már mindenkinek van jogosítványa, nem művészet autót vezetni, de egy autóbuszhoz meg egy bil len tyűs Ka maz hoz még ma sem elég az úr ve ze - tői. Ah hoz csak töb bet kell tud ni, mint a KRESZ-t vagy azt, hogy hol van az au to ma ta gáz pe dál. Nem szak ma, de pénzt ho zott a ház hoz. Tíz szer töb - bet az írógépekkel való pepecselésnél. Az tán egy szer csak még sem volt olyan jó az írógépműszerészet. Nem mint ha az én szak mám hir te len felértékelődött volna, de az írógépek javítása még egy-két fusimunkával sem jövedelmezett annyit, mint amennyit Döncike szeretett volna keresni. Újdonsült felesége meg töb bet köl tött he ten te a pi a con, mint amennyi az iro dai munkából felvett havi fizetése volt. A fuvarozásból meg csak származott valami. A pénz mellett is. Döncikéék nem jut nak sem mi re, te meg an nyi em bert is mersz. Egész nap já rod a vá rost az zal a nagy dög gel, fű - vel-fá val bra tyi zol, kér dezz már meg va la kit, nem tud-e magyar napló valami jobbat Döncikének. Amivel pénzt is lehet keresni. Ne kik is ké ne egy la kás, a fő bér lő ki sze kál ja őket a vi lág - ból, de szegénykéim még annyi pénzt sem tudnak összekaparni, hogy egy szövetkezeti lakásra befizessenek. Hát nem burokban kell születni ahhoz, hogy valakinek így be jöj jön? Ép pen ak kor szólt Csa tá ri, ha aka rom, en gem is besuvaszt benzinkutasnak. Egy szavamba kerül, hiszen jó haverok vagyunk. Mi a francnak menjek én benzinkutasnak? Egy jó fekete fuvarral többet keresek minden benzinkutasnál. És még éjszakai műszakot se kell vállalnom. De itt van a só go rom, aki úgy is rá unt az író gé pe i re, ép pen most néz valami tisztességesebben fizető állás után. Ha akarsz egy szí ves sé get ten ni, hát pa te rold be őt az ÁFOR-hoz. Csatárit úgy kellett rábeszélnem: a sógor családtag, vagy mi a fe ne. Majd nem olyan, mint ha én len nék, mégiscsak a feleségem testvére. Annyit megtehetsz nekem, hogy őt pat ro ná lod he lyet tem, ha már rám gon dol tál. Igen ám, mond ta Csa tá ri, de tu dod jól, hogy ken ni is kell. Nem olyan ál lás ez, hogy csak úgy az ut cá ról fel - vegyenek valakit. A protekció sem elég, ahhoz egy kis lé re is szük ség van. Tu dod te, hogy megy ez. Már hogy ne tud nám! Ci li két is el kell hal moz ni aján - dékokkal, ha jó fuvart akarok. Szóval mennyi? Tíz rongy. És én még rö hög tem is. Dön ci ke egész éle té ben nem lá tott tíz ron gyot. Na de ezen már ne múl jék, adok én ne ki. Még az as szony is szív ta a fo gát. Bá tyus ka ide, bá - tyuska oda, a testvéri szeretetnek is van határa. Tíz rongy az na gyon nagy pénz. Nem te mond tad, hogy se gít sek raj ta? Vagy azt hi szed, a jó pozíciókat a munkaközvetítőnél osztogatják? Majd megadja a bátyád valamikor. Egy benzinkútnál jól lehet keresni. Marha fejemmel még én győzködtem az asszonyt. Az a ba rom meg még ódz ko dott. Ben zin ku tas? Éj - sza kai kút nál? Hát, nem is tu dom. Vé gül csak rá állt, Csatári meg tartotta a szavát. És most ő a nagy me nő! De bár hagy ta vol na az as szonyt bé kén, s ne akart volna hálálkodni. A tíz rongyot visszafizette, nem tartozott kö szö net tel. Nem is vár tam tő le sem mit. Vagy le het, hogy nem is ő rág ta az as szony fü lét, ha - nem fordítva? Ma tyi most pad ló ra ke rült, raj tad a sor, se gíts ne ki. Nem is ne ki, se gíts raj tam. Ha őt hoz zá jut ta tod egy jó üzlethez, nekem segítesz, a húgodnak. Nem nézheted, hogy tengődünk. Tengődünk? Ez volt a sza va já rá sa, hogy mi most már csak ten gő dünk. Mert te olyan bal fá cán vagy, de ak ko ra bal fá cán! Képtelen vagy alkalmazkodni az új körülményekhez. 8

9 október Ész re sem ve szed, hogy meg vál to zott a vi lág. Az új tu - lajdonost már nem halmozhatod el ajándékokkal. Még ha akad is jó pén zes fu var, azt a sa ját pe re put tyá nak ad - ja, nem ne ked. Ar ra meg ébe ren ügyel, hogy mit csi - nálsz a há ta mö gött. Nem vál lal hatsz fe ke te fu vart az ő zsebére. Anélkül meg felkopik az állunk. Mintha megvontam volna tőle még a betevő falatot is. Az any ja kín ke ser vit az ilyen nő nek! 3. Nyug ta la nul aludt, ko rán éb redt. Fel kelt az ágy ból, ki - bo tor kált a szűk fo lyo só ra. A für dő szo ba aj ta ja nem volt tel je sen be húz va, sár gás fény szű rő dött ki a ré sen. Be nyi tott. Willy állt a kád előtt, le haj tott fej jel, föld re tolt nad rág - ját bá mul ta, mint aki nem akar hin ni a sa ját sze mé nek. Sárdi Má tyás or rát meg csap ta a bűz. Azon nal tud ta, mi tör tént. Beszartunk? kérdezte magyarul, mintha az öreg lassan már értené a hozzá intézett idegen szavakat. Willy felkapta fejét a váratlan hangra. Kezével tett egy mozdulatot, hogy eltakarja szégyenét. Majd amikor rádöb bent, hogy a ke zé vel nem tud ja el fed ni egész tes tét, dacosan nézett az ajtóban álló Sárdi Mátyásra, akár a rosszalkodó gyerek, akit rajtakaptak tiltott csínytevésén. A nyavalya törjön beléd! Orrát csavarta a bűz, felkavarodott a gyomra. Mégis odalépett az öregemberhez. Megfogta előbb az egyik lábát, aztán a másikat, mindkettőt kiemelte a földre csúszott nad rág és a sza ros ga tya szá rá ból. Willy szót la nul tűrte az eljárást, tekintetét a mosdó feletti tükörre szegezte, saját magával nézett farkasszemet. Sárdi Mátyás félretolta lábával a gatyákat, hóna alá nyúlt az öregembernek, hogy besegítse a kádba. Megnyitotta a vízcsapot, a zuhanyrózsából áradó víz az öreg vállára folyt. Csak ekkor kapott észbe, hogy elfelejtette lehúzni Willyről az inget. Megvonta a vállát. Az al ja biz to san en nek is sza ros, a víz nem árt ne ki. Lefejtette az inget, lehajította a földre, aztán szivacsot fogott a kezébe, s hozzálátott lecsutakolni az öregembert. Ahogy végzett, Willy kezébe nyomta a törölközőt, és kiment a konyhába. Kezében plasztik zacskóval és papírtörölközővel tért vissza. A papírtörölközőt rádobta az alsónadrágra, felnyalábolta mind a kettőt, belecsúsztatta a plasz tik zacs kó ba. Addigra Willy is szárazra törölgette magát. Karját az öregember felé nyújtotta, hogy belekapaszkod jon, ami kor ki lép a kád ból. Most, hogy már tiszta lett és felfrissült a víztől, feltehetően megalázónak érezte a feléje nyújtott kart, eltolta magától. Sárdi Mátyás minden mozdulatát figyelte. láthatár Ha ki tö röd a nya kad, ad dig élsz! Még csak az hi á - nyozna, hogy engem okoljanak a halálodért. Willy megcsúszott, ösztönösen fogodzó után kapott, megmarkolta Sárdi Mátyás vállát. Megmondtam, te makacs vénember! Amint Willy visszatotyogott a szobájába, magára hagy ta. Ott ta lán csak nem esik ba ja, gon dol ta, egyéb - ként sem leshetem minden mozdulatát. A kopott farmernadrágot meg az inget behajította a kádba, vizet eresztett rájuk, hadd ázzanak. A kutya a bejárati ajtónál várta, hogy kiengedjék. Úgy lá tom, te szo ba tisz tább vagy, mint a gaz dád. Szé les re tár ta az aj tót, az ál lat csa hol va ug rott ki a szabadba. Előbb elvégezte dolgát, aztán békésen szaglász ni kez dett az út men tén. Hir te len fel kap ta a fe jét, fü - leit hegyezte, beleszimatolt a levegőbe, mintha valaki közeledtét érezné. Bolond ez a kutya, gondolta, miután tekintetével végigpásztázta az utat mindkét irányban. Köd pá ra te le pe dett a völgy re, az út nak csak egy kis szakaszát tudta belátni, a többi beleveszett a földre ereszkedett felhőbe. Az erdei állatok neszezésén kívül semmit sem hallott, határtalan és nyomasztó csend uralta a tá jat. A sű rű köd pá ra moz du lat lan volt, ahogy min - den más is, még egy gyen ge szel lő sem bor zol ta a fák és bokrok leveleit, a madarak is meghúzódtak fészkükben. Nem jár erre az égvilágon senki, állapította meg kedvet le nül. Két nap ja se nem lá tott, se nem hal lott jár mű - vet elhaladni az úton. A mobilház magányosan állt a kanyargós erdei út mentén, a hegyoldalból lehasított aprócska telken. A legközelebbi ház akár északra, akár délre is mérföldekre volt, jó val az út ka nya ru la ta in túl, ott, ahol a két, alig né - hány ház ból ál ló he gyi fa lu kez dő dött. S mint ha a két te - lepülés lakossága haragban állna egymással, vagy csak Willy lakhelyét akarnák messze elkerülni, az úton nem mu tat ko zott sen ki, még a pos tás is el vét ve járt er re. Túloldalt, az út padkájánál kezdődött az erdő. A fákra nagy levelű folyondár kúszott fel, áthatolhatatlan, sűrű há lót sző ve kö zé jük. Úgy tet szett, a mé reg zöld fo - lyon dár tart ja ös sze a fá kat, hogy együt tes erő vel job ban megkapaszkodjanak a hegyoldalban. Ugyanúgy a mobilház mögött, ahol lefaragták a hegyoldalt. A mesterségesen képzett meredek falból évszázados fák gyökerei nyúltak ki, hogy markolni készülő ujjak gyanánt visszaszerezzék a táplálékot szolgáltató, de elhódított földet. Ki az is ten nek ju tott eszé be ide rak ni ezt a vi tyil lót? kérdezte önmagától, miközben az is felmerült benne, mi keresnivalója van itt, ezen az elhagyott vidéken, amelyet még isten vigyázó szemei is elkerülnek; összezárva egy vénemberrel, akinek minden mozdulatáról, 9

Bányai Tamás Mire minden jóra fordul Regény

Bányai Tamás Mire minden jóra fordul Regény Bányai Tamás Mire minden jóra fordul Regény 1. Ökölbe szorította kezét, úgy nézte az öregembert vagy két méter távolságból, s közben arra gondolt, ütni kéne, odasózni egy jó nagyot, kiverni még azt a kéthárom

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN A kiadvány a Garamond Kft gondozásában készült A grafikákat Lelesziné Tarnai Irén készítette 2002. május TARTALOMJEGYZÉK Előszó Gyermekkorunk karácsonya...5. oldal Kivégzések

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Egy közelgő évforduló elé

Egy közelgő évforduló elé magyar napló A Magyar Írószövetség lapja Megjelenik havonta ISSN 0865291 0 Szerkesztőbizottság: Jókai Anna (elnök), Báger Gusz táv, Cson tos Já nos, Fe hér Bé la, Horváth Antal, Kalász Márton, Kő Pál,

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Szöveg: Nógrádi Gábor Rajz: Cakó Ferenc

Szöveg: Nógrádi Gábor Rajz: Cakó Ferenc Szöveg: Nógrádi Gábor Rajz: Cakó Ferenc Ked ves Ba rá tom! Az élet olyan, mint a fo lyó: cso dá la tos do log, de nem ve szély te len. Aho gyan meg kell ta nul ni úsz ni, mi e lôtt a fo lyó ba lépsz, úgy

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

PontyvilágÁRA: 345 HÁTRA. Etetés rakétával. Neil Spooner: Nincs több GUBANC. Pete Castle: Kevin Nash: ÉS ELÕRE PONTYHORGÁSZMAGAZIN NYEREMÉNYJÁTÉKOK

PontyvilágÁRA: 345 HÁTRA. Etetés rakétával. Neil Spooner: Nincs több GUBANC. Pete Castle: Kevin Nash: ÉS ELÕRE PONTYHORGÁSZMAGAZIN NYEREMÉNYJÁTÉKOK PontyvilágÁRA: 345 V. ÉVF., 2. SZÁM, PONTYHORGÁSZMAGAZIN 2011. FEBRUÁR FT NYEREMÉNYJÁTÉKOK Neil Spooner: Nincs több GUBANC Pete Castle: Etetés rakétával A VÍZÁLLÓ HORGÁSZPORTÁL Kevin Nash: HÁTRA ÉS ELÕRE

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Tar ta lom. Itt ugyan el sik lott mel let te ez a min den, és õ in kább a sem mi ben volt, de ez a sem mi ne vet is ka pott a fe jében. Vonat.

Tar ta lom. Itt ugyan el sik lott mel let te ez a min den, és õ in kább a sem mi ben volt, de ez a sem mi ne vet is ka pott a fe jében. Vonat. MÛHELY Tóth Károly fotója Tar ta lom VÖRÖS ISTVÁN: Egy õs em ber a vo nattal álmodik... 9 Itt ugyan el sik lott mel let te ez a min den, és õ in kább a sem mi ben volt, de ez a sem mi ne vet is ka pott

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben