Bemutatkozó Dömös Szivárvány Óvoda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bemutatkozó Dömös Szivárvány Óvoda"

Átírás

1 Bemutatkozó Dömös Szivárvány Óvoda Telefonszám: vagy 06/ cím: Honlap: k/szivarvany_ovoda Fenntartó: Dömös Község Önkormányzata OM szám: Óvodavezető: Dorkáné Lévai Csilla Személyi feltételek Két részben osztott óvodai csoportban 50 gyermek nevelését és fejlesztését tudjuk biztosítani A két csoportban (Nyuszi / Süni csoport) 8 főállású alkalmazott dolgozik. 4 fő óvodapedagógus, 1 fő vezető óvodapedagógus, 3 fő pedig a nevelő munkánkat segítő dajka és konyhai munkatárs..a két csoportban (Nyuszi és Süni csoport) 4 óvodapedagógus + 1 óvodavezető látja el a nevelői tevékenységet. Az óvoda vezetője egyéni fejlesztéssel heti 12 órában segíti a gyermeki személyiség kibontakozását. Az óvodapedagógusok heti váltásban foglalkoznak a gyerekekkel. Az átfedési időben együtt nevelik a gyermekcsoportjukat. Pedagógusaink-lehetőség szerint- a gyermekek óvodába lépésétől az iskolába kerülésükig együtt maradnak, és a gyermekek számára biztonságot jelentő állandó nevelési módszerrel tanítanak és nevelnek.

2 Mindemellett logopédus, gyógypedagógusok, védőnő és óvodaorvos is segíti munkánkat. Az óvodapedagógusok végzettség szerinti megoszlása: 1 főfelsőfokú végzettségű + szakvizsgázott vezető óvodapedagógus 3 fő felsőfokú végzettségű óvodapedagógus 1 fő képesítés nélküli, pedagógiai munkát közvetlenül segítő, óvodapedagógus munkakörben alkalmazott munkatárs, helyettesítés céljából foglalkoztatott. Képzése folyamatban van. Óvodánk dolgozói, a munkájukat az SZMSZ-ben megfogalmazott irányelvek és a munkaköri leírások szerint végzik. Humán erőforrás fejlesztése Az óvodapedagógusok továbbképzési irányultsága: Gyermektánc, fejlesztő pedagógus szakirány. A különböző továbbképzéseken szerzett ismeretek és kompetenciák intézményen belüli átadása a nevelésmentes napok részét képezik. Közös továbbképzési napok alkalmával bővítjük módszertani ismereteinket. Jelszavunk: Mindenki tehetséges valamiben! Mindenkitől lehet tanulni valamit! Csoportlátogatások alkalmával egymás segítése a cél. A tapasztalatcsere, a heti munkamegbeszélések, mind - mind a szakmai fejlődést, egymás segítését, eredményes nevelőmunkát erősítik. A nevelési tevékenységet közvetlenül segítő munkatársak bevonása, ismereteik bővítése az aktuális tevékenységek függvényében alakul. Az idei tanévünk továbbképzései a portfólió elkészítésével és minősítő vizsgák eredményes letételével, minősítési eljárás és főiskolai tanulmányok végzésében valósul meg. Egy kolleganő, aki GYES-en van, nem kíván az idei évben továbbképzésben részt venni. A mozgásfejlesztő pályázat sikere esetén a Mozgáskotta - Módszer mihamarabbi bevezetését szorgalmazom. Gyermekcsoportok adatai: A két részben osztott csoportba (Nyuszi- / Süni - csoport) 45 gyermek jár.1 SNI -s gyermek nevelését végezzük integrálva. Az óvoda környezete: Alapítás éve : 1951 A dömösi Szivárvány Óvoda csendes helyen, szép természeti környezetben található. Az egészséges jó levegő, a tágas játszóudvar, a világos termek biztosítják óvodásaink számára a fejlődéshez szükséges feltételeket. A községünkben lakó, de a közelben dolgozó szülők gyermekeit is szívesen látjuk. A közelben található Visegrád, Szentendre, Esztergom, ill. Budapest megközelíthetőek számunkra. Visegrádon az erdei Művelődés háza, a Vadaspark, az erdei tanösvény, a mogyoróhegyi játszótér, Visegrádon a Mátyás király játszópark. Esztergomban a Vízügyi múzeum. Szentendrén a Skanzen, valamint Budapest számtalan, a nevelő tevékenységet segítő lehetőséget kínál. A Dunabogdányi tanuszoda is elérhető közelségben van, ahol a gyermekeink úszásoktatása, vízhez szoktatása zajlik.

3 A családok nagy részére jellemző a 2-3 gyermek vállalása, a gondos odafigyelés, törődés, ill. az igényesség a nevelő intézménnyel szemben. Többségük önálló otthonban, kertes családi házban él, ahol a gyermekek mozgásigényének kielégítésére is lehetőség van. Vannak családok azonban, akik szűk lakótérben élnek. Néha több generáció is előfordul egy háztartásban. Gyermekeink nagyobb része elfogadható anyagi körülmények között nevelkedik, ellátásuk ebből a szempontból biztosított. A gyermekvédelmi lehetőségeket alkalmazva igyekszünk segíteni a rászorult családok helyzetén. Tárgyi feltételek Az óvodánk rendelkezik a Pedagógiai Program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. Tornaszobánk nincs. Az óvoda épülete, udvara, kertje, berendezése oly módon van kialakítva, hogy az, a gyermekek biztonságát, kényelmüket, egészségmegőrzésüket szolgálja. Megfelel a gyermekek változó testméreteinek, biztosítva van egészségük megőrzése, fejlődése. Lehetővé tesszük mozgás- és játékigényük kielégítését, és a gyermekeket, harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal vesszük körül. A gyermekek által használt tárgyi felszereléseket, számukra hozzáférhető módon és biztonságágukat figyelembe véve helyezzük el. Az óvodában a megfelelő munkakörnyezet biztosított.

4 Egy elsőéves hallgató beszámolójából - részlet 2014 október Az Óvoda programja (Részlet az óvoda 2014/2015.-évi Munkatervéből) Gyermekkép Pedagógiai Programunk emberi személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az ember mással nem helyettesíthető szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó, ezért ennek kialakítására és fejlesztésére nagy hangsúlyt kell fektetnünk. Az óvodai nevelés gyermekközpontú kell, hogy legyen. Jellemzője kell, hogy legyen a befogadás, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására kell

5 törekednünk. Biztosítani kívánjuk minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek, nem adva helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. Célunk, hogy elősegítsük az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok kiegyenlítését, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő, valamint a különleges gondozást igénylő gyermek ellátását is). Nevelési alapelveink Fontosnak tartjuk, hogy - gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezze; - a nevelés tegye lehetővé, valamint segítse a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását; - az általunk alkalmazott óvodai nevelési módszerek, a nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedések igazodjanak a gyermek személyiségéhez. Nevelési alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodunk arról, hogy - kielégüljenek a gyermeki szükségletek; - megvalósuljon az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör; - a gyermekek testi, szociális és értelmi képességei egyéni és életkorspecifikusan alakuljanak; - biztosítsuk a gyermeki közösségben végezhető sokszínű - az életkornak és fejlettségnek megfelelő - tevékenységeket, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékot. A tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmakat, emberi értékeket közvetítsünk; - megteremtsük a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetet. A nemzetiséghez tartozó gyermekek részére biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.

6 Biztosítjuk a hazájukat elhagyni kényszerülő családok (a továbbiakban: migráns) gyermekeinek az óvodai nevelés során az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását. Pedagógiai Programunk feladatrendszere Az óvodai nevelés általános feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: - az egészséges életmód alakítása, - az érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása, - az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. Az egészséges életmód alakítása Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Az óvodai nevelés feladata ezen belül: - a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése; - a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése; - a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése; - a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; - az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása; - a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása; a környezettudatos magatartás megalapozása; - megfelelő szakemberek bevonásával - a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve - speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. Az egészséges életmódra nevelést, a mozgás minél sokrétűbb megszerettetését tekintjük a tanév kiemelt feladatának. Ennek érdekében az ovifocit a középsős és nagycsoportosok részére délelőtti mozgásos szervezett tevékenységnek tekintjük. Az óvodai úszás költségeinek fedezését támogatói háttérrel kívánjuk kiépíteni, és szintén a nagy-középső csoport számára megszervezni, mint állandó szabadon választható tevékenységet. Mindemellett lehetőleg minél több időt töltünk a szabad levegőn, az udvaron. Séták,

7 kirándulások szervezésével segítjük elő a minél komplexebb testi fejlesztést, amely minden más fejlődés alapja. Az állatok világnapjára lovagoltatást szervezünk, hogy ezzel is ösztönözzük a gyermekeket, szülőket e természetes mozgás megszerettetésére. A szülőket is az ezekben való közös részvételre biztatjuk őket. Mozgásfejlesztő eszközpályázaton veszünk részt, melynek összegéből eredményes pályázat esetén Mozgáskotta-módszerhez kapcsolódó eszközkészletet szeretnénk vásárolni. Tovább dolgozunk a szánkódombunk építésén, és az óvodaudvar minél biztonságosabbá tételén. Feladatunknak tekintjük tehát, hogy közös élményekkel erősítsük az összetartozást. a közösen végzett tevékenységekkel, a bátorító neveléssel, elősegítsük a szocializációt. a helyes erkölcsi magatartás kiemelésével a pozitív erkölcsi értékeket kívánjuk hangsúlyozni. a gyermekekkel megismertessük a szűkebb és tágabb környezetüket (orvosi rendelő, posta, könyvtár, fogorvosi rendelő, zöldség-gyümölcs bolt, templomok, temető, hajóállomás, önkormányzat stb.) Ennek érdekében helyi és környékbeli adottságokat, lehetőségeket keresünk. (helyi tanya, kovácsműhely, pisztrángnevelő, galambtenyésztő, lovarda, méhész, festőművész, erdész, vadász, fafaragó stb.). A Dömösön lévő természeti környezetre, értékekre rácsodálkozó magatartással felhívjuk a gyermekek figyelmét arra, ami szép, ami értéket hordoz. Hangsúlyozzuk a természeti értékek megőrzésének fontosságát. nemzeti ünnepünk (Március 15.) megünneplésével erősítjük a haza szeretetét. munkatársainkkal minél harmonikusabb szeretetkapcsolatban legyünk. Magatartásunk legyen hiteles. Vagyis azt mondjuk és tegyük, amit gondolunk. Pozitív gondolkodásunk cselekedeteinkben tükröződjön vissza, jó példát mutatva ezzel is a gyermekeknek. Szükséges, hogy hangsúlyozzuk egymás értékeit. Kommunikációnk legyen nyílt, érdeklődő, és mindenképpen pozitív. a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek megkapják a számukra nélkülözhetetlen szakirányú speciális segítséget. A Nyuszi csoportról: Az általam választott Nyuszi csoport 20+1, azaz 21 gyermekből áll. A +1 gyermek egy, a csoportba integrált Down-szindrómás kisfiút jelent. A csoport vegyes életkorú, középső és nagycsoportos gyermekekből áll.

8 Több a nagycsoportos, mint a középsős, ami nagyon jól ösztönzi a kicsiket is az aktív részvételekre a foglalkozásokon. A csoportban nagyon jól működik az életkori sajátosságoknak megfelelő ismeretanyag átadás, illetve a különböző életkorból és eltérő képességekből adódó különbségek kiegyenlítését szolgáló differenciálás. A gyermekek a csoporton belüli differenciálásán kívül külső szakemberektől is kaphatnak segítséget.(pl. logopédus) Az óvodában nagyon színes a választható programok, foglalkozások tárháza. Az óvodai időn belül választható úszásoktatás, angolnyelv-tanulás, illetve különböző felekezet szerinti hitoktatás is. Gyakoriak a községen kívüli kirándulások is, ami szintén a gyermekek látókörének, érdeklődésének szélesítését szolgálja. Illetve -mivel a községben nem működik általános iskola-, tehát a gyermekeknek más községekbe kell majd utazniuk tanulni, felkészíti őket az önálló közlekedésre, és a közlekedési eszközök használatára. Napirend Gyülekezés az összevont csoportban, szabad játék Gyermekek fogadása saját csoportban. Játék, szabadon folytatott tevékenység Közben folyamatos reggeliztetés Játék, szabadon folytatott tevékenység. Spontán, illetve tervezett tevékenységek. Kezdeményezés-foglalkozás kötött vagy kötetlen formában. Mikrocsoportos egyéni és differenciált fejlesztések Mosdó használat, öltözködés Levegőzés, udvari játék, esetenként séta Öltözködés, tisztálkodás. Készülődés az ebédhez, terítés Ebéd Mesehallgatás, pihenés-alvás Folyamatos ébredés, öltözködés, tisztálkodás.

9 Folyamatos uzsonna Játék, szabadon választott, illetve tervezett tevékenység. Udvari játék, összevont csoportban. Hetirend (Mindennapi komplex foglalkozások. Játékba integrált tevékenységek) Hétfő: Környező világ tevékeny megismerése - Séták, kirándulások, tanulmányok Kedd: Ének, zene, énekes játékok, gyermektánc - Anyanyelvi játékok Szerda: Rajzolás, mintázás, festés, kézimunka - Mese- vers Csütörtök: Mozgás - Anyanyelvi játékok Péntek: Matematikai tartalmú tapasztalatok - Mese-vers Első napom a Szivárvány Óvodában Reggel 9 órakor érkeztem az óvodába, a kiscsoportba. A gyermekek is akkor kezdtek szállingózni. A már ott lévő kislány a kézműves asztalkánál rajzolt. Az érkező gyermekek fogadása folyamatosan történt, akárcsak a reggelizés. Ma tea és vajas korpás zsemle volt sonkával reggelire, és zöldpaprika volt hozzá. A gyerekek önállóan vitték az asztalhoz a tányérjukat és a bögréjüket, a dadus segített nekik teát tölteni.

10 Eközben párhuzamosan folyt a szabad játék, illetve a rajzolás, kinek mihez volt épp kedve. Egyre több gyereket vonzott a közös rajzolás. Egészen hamar bevontak a gyerekek engem is a rajzolásba. Judit néni, a csoport óvónénije igyekezett úgy kezdeményezni, hogy lehetőség szerint minden gyermek részt vegyen az alkotó munkában is. A gyermekek többsége hamar elfogadott engem, sőt Emese még egy rajzot is ajándékozott nekem. Timi rajza nagyon jól sikerült, ezért Judit néni azt fel is ragasztotta a babaszekrény oldalára, hogy mindenki gyönyörködhessen benne. A teremben többféle játéktevékenységre is lehetőség van. A Lego asztalon két-három gyermek tud egyszerre zavartalanul építeni. Ennél az asztalnál szinte mindig ül valaki. Érdekes, hogy bár viszonylag kevesen tudnak itt játszani, egyszer sem tapasztaltam, hogy vita lenne a lehetőségért. Nagyon népszerű a szőnyegen használható hatalmas építőkocka, melyet egy nagy faládában tartanak. Ez a fiúk egyik kedvenc játéka, de a lányok is szívesen játszanak vele. Nem csak építenek belőle, de az elkészült építményeket hamar benépesítik a szintén nagyon népszerű dinoszauruszok és műanyag házi- és vadon élő állatok. A babaszobában a kis asztalnál két-három kislány is játszott együtt. Az asztaloknál eközben társasjátékokat játszottak, kirakóztak a többiek. Nekem nagyon szimpatikus volt az óvónő és a dadus hozzáállása azokhoz a gyerekekhez, akik épp nem találták a helyüket. Úgy tudták őket bevonni a játékokba, hogy végül mindenki úgy érezte, ezt akarta eredetileg is. A játék közben is gyakran hangzott fel hol az óvónő, hol a gyermekek kezdeményezésével mondóka, vagy ének. A játék végeztét is szertartásos ének kíséri. Ez tulajdonképpen az elrakodásra hívó dal. Tóbiás, mit csinálsz? Csinálom a rendet, rendet, rendet. Csinálom a rendet, rendet, rendet, Ez a dal addig ismétlődött, amíg minden a helyére került. Most következett a további program ismertetése, miszerint a csoport kirándulni megy a falu feletti Prépostsági romokhoz és a mellette található játszótérre. A séta témája az őszi természet változásainak megfigyelése volt. Az úton több alkalommal megálltunk. Nemcsak azért, mert a gyermekek pihenhessenek kicsit, hanem minden alkalommal talált Judit néni valami megfigyelni valót. Szőlőtőkét figyeltek meg, színesedő lombkoronát, hulló falevelet, potyogó vadgesztenyét stb.

11 Odaérve fentről nézhettük meg a színesedő Dunakanyar panorámáját. Megbeszélték, hogy mi a különbség a tó és a folyó között. Majd megnézték a romokat. Mivel én környezeti nevelőként dolgozom, és rengeteg féle növény vett minket körül, Judit néni lehetőséget adott nekem, hogy megmutathassam a gyerekeknek, hogy az útifű levelének levével hogyan csillapíthatják szúnyogcsípéseik viszketését. Megtanulták felismerni a lándzsás útifüvet, amit aztán az óvoda udvarában is felismertek. Majd megszelídítettük a csalánt. Megnéztük, hogy hogyan és mivel is tud csípni. Megtanultuk, hogy ha megfelelő irányba simítjuk a csalánszőröket, kellemes tapintású növénnyé varázsolhatjuk a rettegett növényt. Aztán a gyermekek teljes elképedésére összezúztam a tenyeremmel a leveleket, és megkóstoltam azt. Először kétkedve figyelték, mit csinálok. Végül szinte minden gyermek megkóstolta a csalánt. Volt, aki repetát is kért. Majd előkerültek az almák és egyéb rágcsálni valók.

12 A csemegézést hatalmas játék követte a játszótéren. A fiúk fociztak, ebbe engem is bevontak. Én lettem a labdaszedő. A kislányok hintáztak, mászókáztak. Nagyon élvezték az új közeget. Sajnos az idő hamar elszállt, és menni kellett vissza az óvodába. Visszaérve gyors tisztálkodás után következett az ebéd. Ma a dadusok és konyhás néni terítettek, mert a séta miatt a naposok nem tudtak előbb visszaérni, mint a többiek. Az ebéd májgaluska leves és gyümölcs rizs volt. Meglepett, hogy a gyermekek többsége nem ette meg a tejberizst. Mire visszaértünk, már be volt rendezve az alvótér is.(mely a csoportszoba minden talpalattnyi helyét jelenti.) Fogmosás, átöltözést követően mindenki ágyba került. Az altatásnak is, mint a rendrakásnak, megvan a maga protokollja, melyhez a dalok, mondókák adják a keretet. Füles mackó mond most nektek dal jelzi, hogy mindenki várhatja a mesét. Közösen elmondott mondóka következik: Ecc, pecc kimehetsz Holnap után bejöhetsz,

13 Ide, ide óvodába, A meséknek országába. Majd, Mese kút, mese kút, Kinccsel teli csodakút. Nincs alja, se teteje Se kiút, se be út. De aki jó, az odajut Következik a mese: Fésűs Éva: A pitypang bóbitája Lezárásként: Füles mackó Jó éjt gyerekek, búcsúzik a Füles dal. Majd mindenki igyekszik elaludni. Ám ez nem mindenkinek sikerül. Judit nénitől megtudtam, hogy általában állandó nem alvó gyermekek vannak. Nekik is csendben pihenniük kell. Nekem eddig tartott az első nap. Második nap az óvodában A második reggel kissé álmosan indult mindenki számára. Érkezésemkor viszonylag kevés gyermek volt a csoportszobában, és ők is halkan, elmélyülten játszottak a szőnyegen, vagy rajzoltak az asztaloknál. Horvát Noel közölte is velem, hogy nagyon korán kelt, ezért álmos, és éhes is. Lassan érkeztek a gyerekek. Balázs és Dalma érkezése rázta fel a csoportot kissé, mert Balázs, ahogy megérkezett, leborította a fiúk által épített várat, majd kihúzta a babaszoba szépen elrendezett asztaláról a terítőt. Magára szabadította a gyerekek haragját. Az óvó néni nagyon hamar feladattal látta el Balázst, ezzel elterelte figyelmét a rosszalkodásról. Balázs szívesen segített az óvó néninek. Lassan elkezdődött a tízórai. Minden gyermek, aki úgy döntött, hogy éhes, elpakolta azt a játékot, amivel játszott, és kézmosás után az asztalhoz vitte kistányérját és poharát. Majd szépen megvárta, amíg a dadus néni vagy én odaadtuk az ételt, és kitöltöttük a kakaót a poharakba. A szezámmagos zsemlék nem voltak megvajazva, mert mint kiderült, sok gyerek nem szereti a vajat. A tízórai után folytatódott tovább a játék. Nagy felbolydulás keletkezett, amikor kiderült, hogy Vogel Móric játékot hozott magával az óvodába. Ekkor tudtam meg, hogy az otthoni játékot csak pénteken szabad hozni. Ezért a játékot, ami valamiféle műanyag harcos volt, az óvó néni a szekrény tetejére tette.

14 Kislányok egy csoportja könyveket vett le a polcról, és a képek alapján mesélni kezdtek egymásnak, ami több gyermeket is az asztalhoz vonzott. A szomszéd asztalnál a meséket hallgatva Timi kirakózni kezdett. Judit néni feladatlapokat vett elő. A feladatlapon négy pár cipő volt szétszóródva. Az volt a feladat, hogy össze kellett kötni a párokat, és ki kell színezni a párokat egyformára. A lap tetején díszítősornak falevelek voltak rajzolva, a lap aljára pedig két fürt szőlő volt szőlőlevelekkel rajzolva. A feladat levezetése az volt, hogy a leveleket és a fürtöket az évszaknak megfelelően színezzék ki. Egyszerre két- három gyermek dolgozott. Judit néni nem szólt bele a tevékenységbe, hagyta, hogy képességeiknek megfelelően végezzék a feladatot. A feladatmegoldásánál Balázs dolgozott a legprecízebben. Nagyon szépen színezett, gondosan ügyelve, hogy a vonalon belül maradjon. A falevelek színezésénél pedig törekedett arra, hogy a levelek színei pontos szabály szerint kövessék egymást. Több nagyon szép munka is készült. Az óvó néni minden esetben megbeszélte a gyermekekkel az elkészült feladatot, és megdicsérte őket. Kit szép, pontos munkáért, kit a türelméért, kit azért, hogy szép színeket használt. Minden esetben talált valami pozitívumot, amivel a gyermekek kedvét a későbbi munkához megalapozta. Ezt követően minden gyermek és az óvó néni leült a szőnyegre körben törökülésbe.

15 Átbeszélték az őszről tanultakat, és az előző napi sétán tapasztaltakat. Ezek után az őszi gyümölcsök felsorolása következett, olyan módon, hogy az óvó néni labdát fogott a kezébe, és amelyik gyermeknek dobta a labdát, annak kellett egy gyümölcsöt mondania. Majd megbeszélték közösen, hogy az mely évszakban terem, kiemelve a kimondottan őszi gyümölcsöket. Amikor az almához értek, akkor elmondták az almáról tanult kiszámoló mondókákat. Ez után felálltak, megfogták egymás kezét, és énektanulás következett. Úgy, hogy közben körjátékot játszottak. A játék után mindenki elment a mosdóba, felöltözött, és az udvari játék következett. Az udvaron csúszdáztak, hintáztak, mászókáztak a gyerekek. Majd a kamrából előkerültek a biciklik és motorok is. Nagy fogócskázás és motorozás alakult ki. Háromnegyed tizenkettőkor indultunk befelé, az előre kiválasztott naposokkal, akik megterítettek a többieknek. A gyerekek kezet mostak. Miután helyet foglaltak, elismételtünk néhány éneket, verset. Ebéd után segítettem elpakolni a tányérokat, majd a gyerekek után mentem a mosdóba. A gyerekek egy része öltözködni kezdett, mert indultak Dunabogdányba úszásoktatásra. A többiek pedig átvették az alvóruhájukat, ágyba bújtak. Következett a mese szertartás. Ezután meséltünk nekik, majd simogattam őket, míg el nem aludtak.

16 Délutáni játék:

17 Harmadik nap az óvodában Reggelinél a gyerekek maguknak vittek tányért és poharat. Megkentem nekik a kenyeret, kinek vajjal, kinek körözöttel, és töltöttem nekik teát. Aki befejezte, az ügyesen kivitte a piszkos edényt, majd ment mosakodni. Már mindenki önállóan végzi ezt a tevékenységet, bár sokszor elfelejtik az arcukat is megmosni. A játékot némiképpen megzavarta, hogy Judit néni a polcon található festékes flakonokból tálkákba töltötte a felhígított festéket. Pillanatokon belül mindenki ott kíváncsiskodott az asztal körül. Mindenkit nagyon érdekelt, hogy mi is fog itt történni? Vali néni viaszosvászon terítővel letakargatta az asztalokat, majd kikészítette a színes ceruzákat, rajzlapokat és ollókat. Judit néni megmutatta a gyerekeknek, hogy hogyan kell az általa előre elkészített sablonok segítségével körberajzolni a különböző faleveleket. Majd azt is megmutatta, hogyan kell kivágni azokat. A bükkfa levele egyszerű kerekded, míg a barkócaberkenye levele nagyon szeldelt volt, de a gyerekek ezzel is ügyesen boldogultak. A harmadik juharszerű levelet én vágtam ki, mert az a gyerekeknél már a körberajzolásnál nehéznek bizonyult. Érdekes volt látni, hogy milyen különbségek vannak a gyermekek képességei között. Volt, aki nagyon ügyesen rajzolta körbe, de a vágással nem boldogult, mert nem érzett rá az olló vágófelületének végére. Nekik megmutattuk, hogy hogyan kell helyesen használni az ollót.

18 Timi nagyon ügyes kislány. Sok mindenben önálló, és kicsit talán érettebb is, mint hasonló korú társai. Gyorsan és pontosan végzett a rajzolással. Viszont az ollóhasználat kifogott rajta. Többször kért segítséget, és a vágás folyamatánál mindvégig igényelte a folyamatos megerősítést, hogy jó, amit csinál. Többnyire maguktól rájöttek, hogy miként kell körülrajzolni a leveleket, és szépen haladtak vele. Az okozott kisebb nehézséget, hogy a sablon körülrajzolás közben ne mozduljon el. Volt, akinek el is mozdult, de ügyesen rájöttek, hogy ha visszaillesztik a levelet, korrigálható a hiba. Horváth Noelt nagyon zavarta, hogy a pontos körülrajzolásnál nem látja azonnal a vonalat. Ezért úgy oldotta meg, hogy néhány milliméterrel a sablon köré rajzolta a vonalat. Viszont meglepően jól tartotta az egyenletes távolságot a sablontól. Miután az óvó néni figyelmeztette, hogy nem ez volt a feladat, körülrajzolta pontosan. Aki elkészült a levelekkel annak rárajzoltuk a jelét, felvehette a festőköpenyt, és ülhetett a festésre kijelölt asztalhoz. Ennél az asztalnál egyszerre csak négy-öt gyermek dolgozhatott, hogy szemmel tudjuk követni a festést. (Minden dolgozó gyerek festőköpenyt kapott, hogy a ruhájukat megóvjuk.) A feladat az volt, hogy egy szivacsdarab segítségével őszi színeket kellett felvinni a levél felületére úgy, hogy több színt is alkalmazzanak egyszerre. Két levél mellé, amit kivágtak, kaptak egyet az általam kivágott levélből is, így minden gyermek három levelet festett. A szivacsokat kézzel fogták meg, és tunkolták a festékbe. Az volt a szabály, hogy nem szabad keverni a szivacsokat. Minden színhez egy szivacs tartozik. Ez nagyon nehéz szabálynak bizonyult, ezért az idő előre haladtával a legtöbb edényben barna színűvé kezdtek

19 válni a festékek keveredésével. Nagyon szívesen dolgoztak a gyerekek, és nagyon élvezték, hogy a levelek munkájuk eredményeként egyre színesebbek lettek. Néhány gyereknél maradtak fehér foltok, de Judit néni figyelmeztette őket, hogy ott is fessék be. A másik asztalnál gyorsan sokasodtak az elkészült levelek. Amikor egy gyerek elkészült, kikísértem a mosdóba, és segítettem lemosni a kezéről a festéket. Aztán levettük a festékes köpenyt is. Miután mindenki elkészült, készülődhettek a levegőzéshez az udvaron. Következett a már ismert folyamat. Mosdóhasználat, átöltözés, és indulhattak játszani az udvarra. Az udvaron feltűnt, hogy a biciklik és motorok használata pontos beosztás szerint történik. De ezt a beosztást nem az óvó nénik vezénylik, hanem a gyerekek osztják be egymás közt. A piros futó bicikli a legnépszerűbb. El is magyarázták nekem, hogy azért, mert a másiknak el van görbülve a kormánya, és ezért nem lehet vele olyan gyorsan menni. Illetve, hogy a kék műanyag motorok között is van különbség. Én ezt a különbséget nem tudtam felfedezni, de a gyerekek egyértelműen ki tudták választani a gyorsabbat. Ha vita keletkezett a beosztásból, a kicsik a nagyobbaktól kérték az igazságtételt. Az udvaron a játékok állandóak. Ugyanazok hintáznak, mászókáznak, és játszanak szívesen a járművekkel. Sajnos ma is hamar véget ért az udvaron töltött idő, mentünk az öltözőbe átvenni a benti ruhát, cipőt. A naposok ma is hamarabb bementek teríteni. Az ebédnek ma nagyobb sikere volt, mint tegnap. A levest szinte mindenki megette, és nagy sikere volt a lencsefőzeléknek virsli feltéttel is. Ám az igazi örömet a Túró Rudi elfogyasztása jelentette. Aki végzett, az visszavitte asztalonként a tányérját, poharát, mehetett a mosdóba, készülődhetett a lefekvéshez. Miután mindenki elfoglalta a helyét, következett a mese, és a már állandóvá vált simogatás. Negyedik nap az óvodában Reggel a gyerekek már nagyon vártak. Több rajzot is kaptam ajándékba, amit akkor készítettek nekem. Miközben megbeszéltük a rajzokat, és megdicsértem őket a gyönyörű munkáért, előkerült Evelin, aki elmesélte, hogy ő hallotta, hogy másnap az egész óvoda cirkuszba fog menni, illetve jól ellátott a falubeliekkel kapcsolatos információkkal. Közben Márk elmesélte, hogy elhozták a kertjükből a leghosszabb kolbásztököt, ami ezután az öltözőszekrény tetején lesz megtekinthető, és 127 centiméter hosszú. A gyerekek sorra érkeztek, és mindenkinek volt egy története, amit el szeretett volna mondani nekem. Azt hiszem, ma lettem teljesen a csoport része.

20 A folyamatos tízórai eközben már javában zajlott. Horváth Noel az elsők között evett, és amint befejezte, odahozta nekem a LOGICO PRIMO logikai játékot. Elkezdtünk játszani ketten. Noel nagyon élvezte a kizárólagos figyelmemet. Pontosan a feladatot szem előtt tartva végezte sorra a feladatokat. Lassan megteltek a székek az asztal körül. Balázs, Márk és Angelika is csatlakozott hozzánk. Nem volt könnyű meggyőzni Noelt, hogy mást is engedjen a játékhoz, de sikerült meggyőznöm róla, hogy ez így helyes. Angelika eddig nem nyitott felém. Ezért különösen örültem, hogy játszani akart velem. Idáig csak messziről figyelte, ahogy a többiekkel játszom, és most megtört a jég. Amikor mindenki befejezte a tízórait, következett a rendrakó Tóbiás dal. Majd az óvó néni kérésére következett a szőnyegen a körbeülés. A gyerekek már tudták, hogy foglalkozás következik. Judit néni kirakott a szőnyegre két képet, jó messze egymástól. Az egyik képen egy kígyó, a másikon egy vonat volt. Aztán elhangzott a kérdés is. A képeken látható állat és közlekedési eszköz milyen hangot hallat? Miután kitalálták, hogy a kígyó SZ, a vonat pedig a S hangot adja, következett a feladat. Keressetek egy játékot, aminek a nevében benne van a S vagy a SZ hang! Ha megvan, tedd amellé a kép mellé, amelyik hanghoz tartozik! Petra hozta a kirakóst, és Balázs hozta a nyuszit. Habozás nélkül a megfelelő helyre tették a tárgyakat. Márk felvetette a sündisznót, de nem tudta eldönteni, hogy hová kerüljön. Jó nagy vita keletkezett, majd Balázs közölte, hogy akkor kerüljön középre, de nem tudta megindokolni. Evelin állt elő a megoldással: Van benne ez is, meg az is, és mégsem lehet kettészedni azt a szegény sünikét. Valaki előállt a sas szóval, de az sajnos nem volt a teremben. Előkerült egy oroszlán is, ami Horváth Noel jele, ezért ő tehette a megfelelő helyre. Sorra következtek az ovis jelek. A gyerekek egyre jobban belejöttek a feladatba. Balázs kicsit elfáradt, és kezdte unni az egy helyben ülést. Piszkálni kezdte a körülötte ülőket. Judit néni rávezette, hogy a szék is jó lehet, és Balázs elmehetett, hogy hozzon egy széket. Ezzel egy kis extra mozgáshoz jutott, és ettől megnyugodott. Ezután minden gyerek megfogott egyet a tárgyak közül, és elismételte, hogy milyen hang volt benne, majd a helyére vihette azt. Majd három karika került szorosan egymás mellé a szőnyegre. Ezekkel azt szemléltették, kinek hány szótagból áll a neve. Mindenki leléphette a karikákban a nevét. Nagyon jól ment is nekik. Sorra haladtak, és együtt számolták a szótagokat. BA-LÁZS, TÍ- ME-A, E-ME-SE, stb. Aztán következett Zsolt, aki komoly fejtörést okozott, de aztán közölték, hogy ő csak egykarikás. Ám az igazi ámulatot AN-GE-LI-KA hozta, akinél kevés

Nefelejcs Óvoda Kisbajcs Módosított Nevelési Programja Készült: 2010 Készítette: Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete

Nefelejcs Óvoda Kisbajcs Módosított Nevelési Programja Készült: 2010 Készítette: Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete Nefelejcs Óvoda Kisbajcs Módosított Nevelési Programja Készült: 2010 Készítette: Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete 1 Tartalom 1.Bevezetés... 4 1/1.Az elmúlt időszak rövid összegzése:... 4 1/2. Helyzetkép

Részletesebben

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013.

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának Pedagógiai Programja 2013. A Pedagógiai Program Jogszabályi Háttere 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 2011. évi CXC.

Részletesebben

Tartalom Az óvoda adatlapja... 1. Bemutatkozás... 2. Gyermekképünk, óvodaképünk... 3. Az óvodai nevelés feladatai...

Tartalom Az óvoda adatlapja... 1. Bemutatkozás... 2. Gyermekképünk, óvodaképünk... 3. Az óvodai nevelés feladatai... Tartalom Az óvoda adatlapja... 1. Bemutatkozás... 2. Gyermekképünk, óvodaképünk... 2.1. Gyermekképünk... 2.2. Óvodaképünk... 2.3. Alapelveink... 3. Az óvodai nevelés feladatai... 3.1. Az óvodai nevelés

Részletesebben

KAPOSSZEKCSŐI CSILLAGVIRÁG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. A gyermek a jövőnk reménysége!

KAPOSSZEKCSŐI CSILLAGVIRÁG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. A gyermek a jövőnk reménysége! KAPOSSZEKCSŐI CSILLAGVIRÁG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM A gyermek a jövőnk reménysége! OM azonosító: 202 708 2013. 1 Csillagvirág óvoda 7361 Kaposszekcső, Kossuth utca 11. Intézmény OM-azonosítója: 202708

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODAI PROGRAM

CSICSERGŐ ÓVODAI PROGRAM CSICSERGŐ ÓVODAI PROGRAM BOLDOG KÖZSÉG ÓVODÁJÁNAK NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 Az óvoda jellemző adatai...3 A program kiegészítése...4 2. Nevelési célok.... 4 Sajátos értékeink:...5

Részletesebben

www.donboscoiskola.hu

www.donboscoiskola.hu Jóváhagyta: AZ ALBERTFALVI DON BOSCO KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (1116 Budapest, Albertfalva u. 9-13.) OM: 034997 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOM 1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6600, Szentes, Erzsébet tér 1.) OM: 029626 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1 A pedagógiai program célja, feladata...5

Részletesebben

A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA (1043 Budapest, Erzsébet u. 30.) OM: 200264 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A pedagógiai program célja, feladata...

Részletesebben

Csipkebokor Óvoda pedagógiai programja

Csipkebokor Óvoda pedagógiai programja B U D A P E S T F A S O R I R E F O R M Á T U S K O L L É G I U M Julianna Általános Iskolája és Csipkebokor Óvodája Székhely: H-1071 Budapest, Városligeti fasor 7. Tel: 3426142 Telephely: H-1071 Budapest,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető gondolatok 1.1. Az óvoda adatai 1.2. Területi elhelyezkedés, szociokulturális háttér 2.Gyermekkép, óvodakép 2.1. Nevelési koncepció 2.2. Nevelési koncepciónk

Részletesebben

A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT

A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT GYÖNGYSZEM ÓVODÁJÁNAK 2014. 0 Készítette: A Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem óvodájának Nevelőtestülete a vezető irányításával. KÓTAJ 2014. Mindenek felett játszódjék

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151. Szendehely 2013

Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151. Szendehely 2013 Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151 Szendehely 2013 1 Tartalomjegyzék I.Bevezető... 4 II. Gyermekkép, óvodakép... 5 1. Az óvoda értékei... 5 2. Az óvodai nevelés célja... 6 3. Az óvodai

Részletesebben

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. A BÓBITA ÓVODA ADATAI: Az óvoda hivatalos elnevezése: Bóbita Óvoda Az óvoda címe: 1172 Budapest Heltai tér 1. Az óvoda OM száma: 034633 Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

1. BEVEZETŐ. Birtalan Ferenc

1. BEVEZETŐ. Birtalan Ferenc 1. BEVEZETŐ Engem ne emeljen magasba senki, Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, Ki nem csak hallani, De érteni akar, Hogy közel legyen a szívdobogásunk. Birtalan Ferenc

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015.

Pedagógiai Program. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015. Pedagógiai Program Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015. Mondd, mi sosem lehetünk egyidősek? Akkor se, ha nagyon akarjuk? Akkor se, ha én

Részletesebben

Jó itt gyereknek lenni!

Jó itt gyereknek lenni! Jó itt gyereknek lenni! A Montessori pedagógia alapelveinek és a kompetencia alapú óvodai nevelés eszközeinek alkalmazásával történő készség-, képességfejlesztés 2013. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL 1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL Az óvoda alapfeladata, funkciója az alapító okiratban és az OONAP-ban meghatározottak szerint, az óvodai nevelés. Az óvoda alapfeladatának ellátása 8 épületben 32 csoportban történik.

Részletesebben

Csoda-Bogár Ház Óvoda Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára. Készítette: Nevelőtestület

Csoda-Bogár Ház Óvoda Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára. Készítette: Nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette: Nevelőtestület

Részletesebben

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA A ÚTI ÓVODA fes KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI ClMÜ PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA Székhely: Az Intézmény OM azonosítója: 200037 Intézményvezető: Nagy Miklósné Legitimációs eljárás Nevelőtestület elfogadta Szülői

Részletesebben

REZI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

REZI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A gyökerek persze nem látszanak, de tudod

Részletesebben

A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 2013.

A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 2013. A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 2013. A gyermekben érlelődik a jövő /Hermann Alice/ Készült: 2013. Készítette: Nádasné Erdei Andrea óvodavezető és a nevelőtestület Hermann Alice Óvoda

Részletesebben

HAGYOMÁNYÁPOLÁS ÉLMÉNYSZERŰEN

HAGYOMÁNYÁPOLÁS ÉLMÉNYSZERŰEN HAGYOMÁNYÁPOLÁS ÉLMÉNYSZERŰEN ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 A tevékenység fegyelmez, a tapasztalat alakít, az élmény élethosszig elkísér. 2 Tartalom BEVEZETŐ... 5 AZ ÓVODA KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI, HELYZETKÉP...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

A MI KIS BIRODALMUNK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRSEKHALMI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

A MI KIS BIRODALMUNK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRSEKHALMI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA A MI KIS BIRODALMUNK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRSEKHALMI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA Készítette: Unszorg Jánosné Marancsik Lászlóné Hatályos: 2013. 09. 01. Tartalomjegyzék Az óvoda adatai Települési helyzetkép I.

Részletesebben

Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda TARTALOMJEGYZÉK

Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda TARTALOMJEGYZÉK SAVIO SZENT DOMONKOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...3 1. A PEDAGÓGIAI PROGRAM PREAMBULUMA...7 1.1. Intézményi adatok...7 1.1.1. Az intézmény

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készült a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről valamint a 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján A pedagógiai

Részletesebben

DIMENZIO ÓVODA PROGRAM

DIMENZIO ÓVODA PROGRAM - DIMENZIO ÓVODA PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2.0 2008. 2013. Kiadás Kiadás Módosítva1. 2009.kék Módosítva 2. 2013.piros 2 Tartalom 1. Alapadatok... 4 1.1. Az Óvoda alapadatai... 4 1.2.

Részletesebben