Bemutatkozó Dömös Szivárvány Óvoda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bemutatkozó Dömös Szivárvány Óvoda"

Átírás

1 Bemutatkozó Dömös Szivárvány Óvoda Telefonszám: vagy 06/ cím: Honlap: k/szivarvany_ovoda Fenntartó: Dömös Község Önkormányzata OM szám: Óvodavezető: Dorkáné Lévai Csilla Személyi feltételek Két részben osztott óvodai csoportban 50 gyermek nevelését és fejlesztését tudjuk biztosítani A két csoportban (Nyuszi / Süni csoport) 8 főállású alkalmazott dolgozik. 4 fő óvodapedagógus, 1 fő vezető óvodapedagógus, 3 fő pedig a nevelő munkánkat segítő dajka és konyhai munkatárs..a két csoportban (Nyuszi és Süni csoport) 4 óvodapedagógus + 1 óvodavezető látja el a nevelői tevékenységet. Az óvoda vezetője egyéni fejlesztéssel heti 12 órában segíti a gyermeki személyiség kibontakozását. Az óvodapedagógusok heti váltásban foglalkoznak a gyerekekkel. Az átfedési időben együtt nevelik a gyermekcsoportjukat. Pedagógusaink-lehetőség szerint- a gyermekek óvodába lépésétől az iskolába kerülésükig együtt maradnak, és a gyermekek számára biztonságot jelentő állandó nevelési módszerrel tanítanak és nevelnek.

2 Mindemellett logopédus, gyógypedagógusok, védőnő és óvodaorvos is segíti munkánkat. Az óvodapedagógusok végzettség szerinti megoszlása: 1 főfelsőfokú végzettségű + szakvizsgázott vezető óvodapedagógus 3 fő felsőfokú végzettségű óvodapedagógus 1 fő képesítés nélküli, pedagógiai munkát közvetlenül segítő, óvodapedagógus munkakörben alkalmazott munkatárs, helyettesítés céljából foglalkoztatott. Képzése folyamatban van. Óvodánk dolgozói, a munkájukat az SZMSZ-ben megfogalmazott irányelvek és a munkaköri leírások szerint végzik. Humán erőforrás fejlesztése Az óvodapedagógusok továbbképzési irányultsága: Gyermektánc, fejlesztő pedagógus szakirány. A különböző továbbképzéseken szerzett ismeretek és kompetenciák intézményen belüli átadása a nevelésmentes napok részét képezik. Közös továbbképzési napok alkalmával bővítjük módszertani ismereteinket. Jelszavunk: Mindenki tehetséges valamiben! Mindenkitől lehet tanulni valamit! Csoportlátogatások alkalmával egymás segítése a cél. A tapasztalatcsere, a heti munkamegbeszélések, mind - mind a szakmai fejlődést, egymás segítését, eredményes nevelőmunkát erősítik. A nevelési tevékenységet közvetlenül segítő munkatársak bevonása, ismereteik bővítése az aktuális tevékenységek függvényében alakul. Az idei tanévünk továbbképzései a portfólió elkészítésével és minősítő vizsgák eredményes letételével, minősítési eljárás és főiskolai tanulmányok végzésében valósul meg. Egy kolleganő, aki GYES-en van, nem kíván az idei évben továbbképzésben részt venni. A mozgásfejlesztő pályázat sikere esetén a Mozgáskotta - Módszer mihamarabbi bevezetését szorgalmazom. Gyermekcsoportok adatai: A két részben osztott csoportba (Nyuszi- / Süni - csoport) 45 gyermek jár.1 SNI -s gyermek nevelését végezzük integrálva. Az óvoda környezete: Alapítás éve : 1951 A dömösi Szivárvány Óvoda csendes helyen, szép természeti környezetben található. Az egészséges jó levegő, a tágas játszóudvar, a világos termek biztosítják óvodásaink számára a fejlődéshez szükséges feltételeket. A községünkben lakó, de a közelben dolgozó szülők gyermekeit is szívesen látjuk. A közelben található Visegrád, Szentendre, Esztergom, ill. Budapest megközelíthetőek számunkra. Visegrádon az erdei Művelődés háza, a Vadaspark, az erdei tanösvény, a mogyoróhegyi játszótér, Visegrádon a Mátyás király játszópark. Esztergomban a Vízügyi múzeum. Szentendrén a Skanzen, valamint Budapest számtalan, a nevelő tevékenységet segítő lehetőséget kínál. A Dunabogdányi tanuszoda is elérhető közelségben van, ahol a gyermekeink úszásoktatása, vízhez szoktatása zajlik.

3 A családok nagy részére jellemző a 2-3 gyermek vállalása, a gondos odafigyelés, törődés, ill. az igényesség a nevelő intézménnyel szemben. Többségük önálló otthonban, kertes családi házban él, ahol a gyermekek mozgásigényének kielégítésére is lehetőség van. Vannak családok azonban, akik szűk lakótérben élnek. Néha több generáció is előfordul egy háztartásban. Gyermekeink nagyobb része elfogadható anyagi körülmények között nevelkedik, ellátásuk ebből a szempontból biztosított. A gyermekvédelmi lehetőségeket alkalmazva igyekszünk segíteni a rászorult családok helyzetén. Tárgyi feltételek Az óvodánk rendelkezik a Pedagógiai Program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. Tornaszobánk nincs. Az óvoda épülete, udvara, kertje, berendezése oly módon van kialakítva, hogy az, a gyermekek biztonságát, kényelmüket, egészségmegőrzésüket szolgálja. Megfelel a gyermekek változó testméreteinek, biztosítva van egészségük megőrzése, fejlődése. Lehetővé tesszük mozgás- és játékigényük kielégítését, és a gyermekeket, harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal vesszük körül. A gyermekek által használt tárgyi felszereléseket, számukra hozzáférhető módon és biztonságágukat figyelembe véve helyezzük el. Az óvodában a megfelelő munkakörnyezet biztosított.

4 Egy elsőéves hallgató beszámolójából - részlet 2014 október Az Óvoda programja (Részlet az óvoda 2014/2015.-évi Munkatervéből) Gyermekkép Pedagógiai Programunk emberi személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az ember mással nem helyettesíthető szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó, ezért ennek kialakítására és fejlesztésére nagy hangsúlyt kell fektetnünk. Az óvodai nevelés gyermekközpontú kell, hogy legyen. Jellemzője kell, hogy legyen a befogadás, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására kell

5 törekednünk. Biztosítani kívánjuk minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek, nem adva helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. Célunk, hogy elősegítsük az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok kiegyenlítését, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő, valamint a különleges gondozást igénylő gyermek ellátását is). Nevelési alapelveink Fontosnak tartjuk, hogy - gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezze; - a nevelés tegye lehetővé, valamint segítse a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását; - az általunk alkalmazott óvodai nevelési módszerek, a nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedések igazodjanak a gyermek személyiségéhez. Nevelési alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodunk arról, hogy - kielégüljenek a gyermeki szükségletek; - megvalósuljon az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör; - a gyermekek testi, szociális és értelmi képességei egyéni és életkorspecifikusan alakuljanak; - biztosítsuk a gyermeki közösségben végezhető sokszínű - az életkornak és fejlettségnek megfelelő - tevékenységeket, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékot. A tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmakat, emberi értékeket közvetítsünk; - megteremtsük a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetet. A nemzetiséghez tartozó gyermekek részére biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.

6 Biztosítjuk a hazájukat elhagyni kényszerülő családok (a továbbiakban: migráns) gyermekeinek az óvodai nevelés során az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását. Pedagógiai Programunk feladatrendszere Az óvodai nevelés általános feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: - az egészséges életmód alakítása, - az érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása, - az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. Az egészséges életmód alakítása Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Az óvodai nevelés feladata ezen belül: - a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése; - a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése; - a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése; - a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; - az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása; - a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása; a környezettudatos magatartás megalapozása; - megfelelő szakemberek bevonásával - a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve - speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. Az egészséges életmódra nevelést, a mozgás minél sokrétűbb megszerettetését tekintjük a tanév kiemelt feladatának. Ennek érdekében az ovifocit a középsős és nagycsoportosok részére délelőtti mozgásos szervezett tevékenységnek tekintjük. Az óvodai úszás költségeinek fedezését támogatói háttérrel kívánjuk kiépíteni, és szintén a nagy-középső csoport számára megszervezni, mint állandó szabadon választható tevékenységet. Mindemellett lehetőleg minél több időt töltünk a szabad levegőn, az udvaron. Séták,

7 kirándulások szervezésével segítjük elő a minél komplexebb testi fejlesztést, amely minden más fejlődés alapja. Az állatok világnapjára lovagoltatást szervezünk, hogy ezzel is ösztönözzük a gyermekeket, szülőket e természetes mozgás megszerettetésére. A szülőket is az ezekben való közös részvételre biztatjuk őket. Mozgásfejlesztő eszközpályázaton veszünk részt, melynek összegéből eredményes pályázat esetén Mozgáskotta-módszerhez kapcsolódó eszközkészletet szeretnénk vásárolni. Tovább dolgozunk a szánkódombunk építésén, és az óvodaudvar minél biztonságosabbá tételén. Feladatunknak tekintjük tehát, hogy közös élményekkel erősítsük az összetartozást. a közösen végzett tevékenységekkel, a bátorító neveléssel, elősegítsük a szocializációt. a helyes erkölcsi magatartás kiemelésével a pozitív erkölcsi értékeket kívánjuk hangsúlyozni. a gyermekekkel megismertessük a szűkebb és tágabb környezetüket (orvosi rendelő, posta, könyvtár, fogorvosi rendelő, zöldség-gyümölcs bolt, templomok, temető, hajóállomás, önkormányzat stb.) Ennek érdekében helyi és környékbeli adottságokat, lehetőségeket keresünk. (helyi tanya, kovácsműhely, pisztrángnevelő, galambtenyésztő, lovarda, méhész, festőművész, erdész, vadász, fafaragó stb.). A Dömösön lévő természeti környezetre, értékekre rácsodálkozó magatartással felhívjuk a gyermekek figyelmét arra, ami szép, ami értéket hordoz. Hangsúlyozzuk a természeti értékek megőrzésének fontosságát. nemzeti ünnepünk (Március 15.) megünneplésével erősítjük a haza szeretetét. munkatársainkkal minél harmonikusabb szeretetkapcsolatban legyünk. Magatartásunk legyen hiteles. Vagyis azt mondjuk és tegyük, amit gondolunk. Pozitív gondolkodásunk cselekedeteinkben tükröződjön vissza, jó példát mutatva ezzel is a gyermekeknek. Szükséges, hogy hangsúlyozzuk egymás értékeit. Kommunikációnk legyen nyílt, érdeklődő, és mindenképpen pozitív. a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek megkapják a számukra nélkülözhetetlen szakirányú speciális segítséget. A Nyuszi csoportról: Az általam választott Nyuszi csoport 20+1, azaz 21 gyermekből áll. A +1 gyermek egy, a csoportba integrált Down-szindrómás kisfiút jelent. A csoport vegyes életkorú, középső és nagycsoportos gyermekekből áll.

8 Több a nagycsoportos, mint a középsős, ami nagyon jól ösztönzi a kicsiket is az aktív részvételekre a foglalkozásokon. A csoportban nagyon jól működik az életkori sajátosságoknak megfelelő ismeretanyag átadás, illetve a különböző életkorból és eltérő képességekből adódó különbségek kiegyenlítését szolgáló differenciálás. A gyermekek a csoporton belüli differenciálásán kívül külső szakemberektől is kaphatnak segítséget.(pl. logopédus) Az óvodában nagyon színes a választható programok, foglalkozások tárháza. Az óvodai időn belül választható úszásoktatás, angolnyelv-tanulás, illetve különböző felekezet szerinti hitoktatás is. Gyakoriak a községen kívüli kirándulások is, ami szintén a gyermekek látókörének, érdeklődésének szélesítését szolgálja. Illetve -mivel a községben nem működik általános iskola-, tehát a gyermekeknek más községekbe kell majd utazniuk tanulni, felkészíti őket az önálló közlekedésre, és a közlekedési eszközök használatára. Napirend Gyülekezés az összevont csoportban, szabad játék Gyermekek fogadása saját csoportban. Játék, szabadon folytatott tevékenység Közben folyamatos reggeliztetés Játék, szabadon folytatott tevékenység. Spontán, illetve tervezett tevékenységek. Kezdeményezés-foglalkozás kötött vagy kötetlen formában. Mikrocsoportos egyéni és differenciált fejlesztések Mosdó használat, öltözködés Levegőzés, udvari játék, esetenként séta Öltözködés, tisztálkodás. Készülődés az ebédhez, terítés Ebéd Mesehallgatás, pihenés-alvás Folyamatos ébredés, öltözködés, tisztálkodás.

9 Folyamatos uzsonna Játék, szabadon választott, illetve tervezett tevékenység. Udvari játék, összevont csoportban. Hetirend (Mindennapi komplex foglalkozások. Játékba integrált tevékenységek) Hétfő: Környező világ tevékeny megismerése - Séták, kirándulások, tanulmányok Kedd: Ének, zene, énekes játékok, gyermektánc - Anyanyelvi játékok Szerda: Rajzolás, mintázás, festés, kézimunka - Mese- vers Csütörtök: Mozgás - Anyanyelvi játékok Péntek: Matematikai tartalmú tapasztalatok - Mese-vers Első napom a Szivárvány Óvodában Reggel 9 órakor érkeztem az óvodába, a kiscsoportba. A gyermekek is akkor kezdtek szállingózni. A már ott lévő kislány a kézműves asztalkánál rajzolt. Az érkező gyermekek fogadása folyamatosan történt, akárcsak a reggelizés. Ma tea és vajas korpás zsemle volt sonkával reggelire, és zöldpaprika volt hozzá. A gyerekek önállóan vitték az asztalhoz a tányérjukat és a bögréjüket, a dadus segített nekik teát tölteni.

10 Eközben párhuzamosan folyt a szabad játék, illetve a rajzolás, kinek mihez volt épp kedve. Egyre több gyereket vonzott a közös rajzolás. Egészen hamar bevontak a gyerekek engem is a rajzolásba. Judit néni, a csoport óvónénije igyekezett úgy kezdeményezni, hogy lehetőség szerint minden gyermek részt vegyen az alkotó munkában is. A gyermekek többsége hamar elfogadott engem, sőt Emese még egy rajzot is ajándékozott nekem. Timi rajza nagyon jól sikerült, ezért Judit néni azt fel is ragasztotta a babaszekrény oldalára, hogy mindenki gyönyörködhessen benne. A teremben többféle játéktevékenységre is lehetőség van. A Lego asztalon két-három gyermek tud egyszerre zavartalanul építeni. Ennél az asztalnál szinte mindig ül valaki. Érdekes, hogy bár viszonylag kevesen tudnak itt játszani, egyszer sem tapasztaltam, hogy vita lenne a lehetőségért. Nagyon népszerű a szőnyegen használható hatalmas építőkocka, melyet egy nagy faládában tartanak. Ez a fiúk egyik kedvenc játéka, de a lányok is szívesen játszanak vele. Nem csak építenek belőle, de az elkészült építményeket hamar benépesítik a szintén nagyon népszerű dinoszauruszok és műanyag házi- és vadon élő állatok. A babaszobában a kis asztalnál két-három kislány is játszott együtt. Az asztaloknál eközben társasjátékokat játszottak, kirakóztak a többiek. Nekem nagyon szimpatikus volt az óvónő és a dadus hozzáállása azokhoz a gyerekekhez, akik épp nem találták a helyüket. Úgy tudták őket bevonni a játékokba, hogy végül mindenki úgy érezte, ezt akarta eredetileg is. A játék közben is gyakran hangzott fel hol az óvónő, hol a gyermekek kezdeményezésével mondóka, vagy ének. A játék végeztét is szertartásos ének kíséri. Ez tulajdonképpen az elrakodásra hívó dal. Tóbiás, mit csinálsz? Csinálom a rendet, rendet, rendet. Csinálom a rendet, rendet, rendet, Ez a dal addig ismétlődött, amíg minden a helyére került. Most következett a további program ismertetése, miszerint a csoport kirándulni megy a falu feletti Prépostsági romokhoz és a mellette található játszótérre. A séta témája az őszi természet változásainak megfigyelése volt. Az úton több alkalommal megálltunk. Nemcsak azért, mert a gyermekek pihenhessenek kicsit, hanem minden alkalommal talált Judit néni valami megfigyelni valót. Szőlőtőkét figyeltek meg, színesedő lombkoronát, hulló falevelet, potyogó vadgesztenyét stb.

11 Odaérve fentről nézhettük meg a színesedő Dunakanyar panorámáját. Megbeszélték, hogy mi a különbség a tó és a folyó között. Majd megnézték a romokat. Mivel én környezeti nevelőként dolgozom, és rengeteg féle növény vett minket körül, Judit néni lehetőséget adott nekem, hogy megmutathassam a gyerekeknek, hogy az útifű levelének levével hogyan csillapíthatják szúnyogcsípéseik viszketését. Megtanulták felismerni a lándzsás útifüvet, amit aztán az óvoda udvarában is felismertek. Majd megszelídítettük a csalánt. Megnéztük, hogy hogyan és mivel is tud csípni. Megtanultuk, hogy ha megfelelő irányba simítjuk a csalánszőröket, kellemes tapintású növénnyé varázsolhatjuk a rettegett növényt. Aztán a gyermekek teljes elképedésére összezúztam a tenyeremmel a leveleket, és megkóstoltam azt. Először kétkedve figyelték, mit csinálok. Végül szinte minden gyermek megkóstolta a csalánt. Volt, aki repetát is kért. Majd előkerültek az almák és egyéb rágcsálni valók.

12 A csemegézést hatalmas játék követte a játszótéren. A fiúk fociztak, ebbe engem is bevontak. Én lettem a labdaszedő. A kislányok hintáztak, mászókáztak. Nagyon élvezték az új közeget. Sajnos az idő hamar elszállt, és menni kellett vissza az óvodába. Visszaérve gyors tisztálkodás után következett az ebéd. Ma a dadusok és konyhás néni terítettek, mert a séta miatt a naposok nem tudtak előbb visszaérni, mint a többiek. Az ebéd májgaluska leves és gyümölcs rizs volt. Meglepett, hogy a gyermekek többsége nem ette meg a tejberizst. Mire visszaértünk, már be volt rendezve az alvótér is.(mely a csoportszoba minden talpalattnyi helyét jelenti.) Fogmosás, átöltözést követően mindenki ágyba került. Az altatásnak is, mint a rendrakásnak, megvan a maga protokollja, melyhez a dalok, mondókák adják a keretet. Füles mackó mond most nektek dal jelzi, hogy mindenki várhatja a mesét. Közösen elmondott mondóka következik: Ecc, pecc kimehetsz Holnap után bejöhetsz,

13 Ide, ide óvodába, A meséknek országába. Majd, Mese kút, mese kút, Kinccsel teli csodakút. Nincs alja, se teteje Se kiút, se be út. De aki jó, az odajut Következik a mese: Fésűs Éva: A pitypang bóbitája Lezárásként: Füles mackó Jó éjt gyerekek, búcsúzik a Füles dal. Majd mindenki igyekszik elaludni. Ám ez nem mindenkinek sikerül. Judit nénitől megtudtam, hogy általában állandó nem alvó gyermekek vannak. Nekik is csendben pihenniük kell. Nekem eddig tartott az első nap. Második nap az óvodában A második reggel kissé álmosan indult mindenki számára. Érkezésemkor viszonylag kevés gyermek volt a csoportszobában, és ők is halkan, elmélyülten játszottak a szőnyegen, vagy rajzoltak az asztaloknál. Horvát Noel közölte is velem, hogy nagyon korán kelt, ezért álmos, és éhes is. Lassan érkeztek a gyerekek. Balázs és Dalma érkezése rázta fel a csoportot kissé, mert Balázs, ahogy megérkezett, leborította a fiúk által épített várat, majd kihúzta a babaszoba szépen elrendezett asztaláról a terítőt. Magára szabadította a gyerekek haragját. Az óvó néni nagyon hamar feladattal látta el Balázst, ezzel elterelte figyelmét a rosszalkodásról. Balázs szívesen segített az óvó néninek. Lassan elkezdődött a tízórai. Minden gyermek, aki úgy döntött, hogy éhes, elpakolta azt a játékot, amivel játszott, és kézmosás után az asztalhoz vitte kistányérját és poharát. Majd szépen megvárta, amíg a dadus néni vagy én odaadtuk az ételt, és kitöltöttük a kakaót a poharakba. A szezámmagos zsemlék nem voltak megvajazva, mert mint kiderült, sok gyerek nem szereti a vajat. A tízórai után folytatódott tovább a játék. Nagy felbolydulás keletkezett, amikor kiderült, hogy Vogel Móric játékot hozott magával az óvodába. Ekkor tudtam meg, hogy az otthoni játékot csak pénteken szabad hozni. Ezért a játékot, ami valamiféle műanyag harcos volt, az óvó néni a szekrény tetejére tette.

14 Kislányok egy csoportja könyveket vett le a polcról, és a képek alapján mesélni kezdtek egymásnak, ami több gyermeket is az asztalhoz vonzott. A szomszéd asztalnál a meséket hallgatva Timi kirakózni kezdett. Judit néni feladatlapokat vett elő. A feladatlapon négy pár cipő volt szétszóródva. Az volt a feladat, hogy össze kellett kötni a párokat, és ki kell színezni a párokat egyformára. A lap tetején díszítősornak falevelek voltak rajzolva, a lap aljára pedig két fürt szőlő volt szőlőlevelekkel rajzolva. A feladat levezetése az volt, hogy a leveleket és a fürtöket az évszaknak megfelelően színezzék ki. Egyszerre két- három gyermek dolgozott. Judit néni nem szólt bele a tevékenységbe, hagyta, hogy képességeiknek megfelelően végezzék a feladatot. A feladatmegoldásánál Balázs dolgozott a legprecízebben. Nagyon szépen színezett, gondosan ügyelve, hogy a vonalon belül maradjon. A falevelek színezésénél pedig törekedett arra, hogy a levelek színei pontos szabály szerint kövessék egymást. Több nagyon szép munka is készült. Az óvó néni minden esetben megbeszélte a gyermekekkel az elkészült feladatot, és megdicsérte őket. Kit szép, pontos munkáért, kit a türelméért, kit azért, hogy szép színeket használt. Minden esetben talált valami pozitívumot, amivel a gyermekek kedvét a későbbi munkához megalapozta. Ezt követően minden gyermek és az óvó néni leült a szőnyegre körben törökülésbe.

15 Átbeszélték az őszről tanultakat, és az előző napi sétán tapasztaltakat. Ezek után az őszi gyümölcsök felsorolása következett, olyan módon, hogy az óvó néni labdát fogott a kezébe, és amelyik gyermeknek dobta a labdát, annak kellett egy gyümölcsöt mondania. Majd megbeszélték közösen, hogy az mely évszakban terem, kiemelve a kimondottan őszi gyümölcsöket. Amikor az almához értek, akkor elmondták az almáról tanult kiszámoló mondókákat. Ez után felálltak, megfogták egymás kezét, és énektanulás következett. Úgy, hogy közben körjátékot játszottak. A játék után mindenki elment a mosdóba, felöltözött, és az udvari játék következett. Az udvaron csúszdáztak, hintáztak, mászókáztak a gyerekek. Majd a kamrából előkerültek a biciklik és motorok is. Nagy fogócskázás és motorozás alakult ki. Háromnegyed tizenkettőkor indultunk befelé, az előre kiválasztott naposokkal, akik megterítettek a többieknek. A gyerekek kezet mostak. Miután helyet foglaltak, elismételtünk néhány éneket, verset. Ebéd után segítettem elpakolni a tányérokat, majd a gyerekek után mentem a mosdóba. A gyerekek egy része öltözködni kezdett, mert indultak Dunabogdányba úszásoktatásra. A többiek pedig átvették az alvóruhájukat, ágyba bújtak. Következett a mese szertartás. Ezután meséltünk nekik, majd simogattam őket, míg el nem aludtak.

16 Délutáni játék:

17 Harmadik nap az óvodában Reggelinél a gyerekek maguknak vittek tányért és poharat. Megkentem nekik a kenyeret, kinek vajjal, kinek körözöttel, és töltöttem nekik teát. Aki befejezte, az ügyesen kivitte a piszkos edényt, majd ment mosakodni. Már mindenki önállóan végzi ezt a tevékenységet, bár sokszor elfelejtik az arcukat is megmosni. A játékot némiképpen megzavarta, hogy Judit néni a polcon található festékes flakonokból tálkákba töltötte a felhígított festéket. Pillanatokon belül mindenki ott kíváncsiskodott az asztal körül. Mindenkit nagyon érdekelt, hogy mi is fog itt történni? Vali néni viaszosvászon terítővel letakargatta az asztalokat, majd kikészítette a színes ceruzákat, rajzlapokat és ollókat. Judit néni megmutatta a gyerekeknek, hogy hogyan kell az általa előre elkészített sablonok segítségével körberajzolni a különböző faleveleket. Majd azt is megmutatta, hogyan kell kivágni azokat. A bükkfa levele egyszerű kerekded, míg a barkócaberkenye levele nagyon szeldelt volt, de a gyerekek ezzel is ügyesen boldogultak. A harmadik juharszerű levelet én vágtam ki, mert az a gyerekeknél már a körberajzolásnál nehéznek bizonyult. Érdekes volt látni, hogy milyen különbségek vannak a gyermekek képességei között. Volt, aki nagyon ügyesen rajzolta körbe, de a vágással nem boldogult, mert nem érzett rá az olló vágófelületének végére. Nekik megmutattuk, hogy hogyan kell helyesen használni az ollót.

18 Timi nagyon ügyes kislány. Sok mindenben önálló, és kicsit talán érettebb is, mint hasonló korú társai. Gyorsan és pontosan végzett a rajzolással. Viszont az ollóhasználat kifogott rajta. Többször kért segítséget, és a vágás folyamatánál mindvégig igényelte a folyamatos megerősítést, hogy jó, amit csinál. Többnyire maguktól rájöttek, hogy miként kell körülrajzolni a leveleket, és szépen haladtak vele. Az okozott kisebb nehézséget, hogy a sablon körülrajzolás közben ne mozduljon el. Volt, akinek el is mozdult, de ügyesen rájöttek, hogy ha visszaillesztik a levelet, korrigálható a hiba. Horváth Noelt nagyon zavarta, hogy a pontos körülrajzolásnál nem látja azonnal a vonalat. Ezért úgy oldotta meg, hogy néhány milliméterrel a sablon köré rajzolta a vonalat. Viszont meglepően jól tartotta az egyenletes távolságot a sablontól. Miután az óvó néni figyelmeztette, hogy nem ez volt a feladat, körülrajzolta pontosan. Aki elkészült a levelekkel annak rárajzoltuk a jelét, felvehette a festőköpenyt, és ülhetett a festésre kijelölt asztalhoz. Ennél az asztalnál egyszerre csak négy-öt gyermek dolgozhatott, hogy szemmel tudjuk követni a festést. (Minden dolgozó gyerek festőköpenyt kapott, hogy a ruhájukat megóvjuk.) A feladat az volt, hogy egy szivacsdarab segítségével őszi színeket kellett felvinni a levél felületére úgy, hogy több színt is alkalmazzanak egyszerre. Két levél mellé, amit kivágtak, kaptak egyet az általam kivágott levélből is, így minden gyermek három levelet festett. A szivacsokat kézzel fogták meg, és tunkolták a festékbe. Az volt a szabály, hogy nem szabad keverni a szivacsokat. Minden színhez egy szivacs tartozik. Ez nagyon nehéz szabálynak bizonyult, ezért az idő előre haladtával a legtöbb edényben barna színűvé kezdtek

19 válni a festékek keveredésével. Nagyon szívesen dolgoztak a gyerekek, és nagyon élvezték, hogy a levelek munkájuk eredményeként egyre színesebbek lettek. Néhány gyereknél maradtak fehér foltok, de Judit néni figyelmeztette őket, hogy ott is fessék be. A másik asztalnál gyorsan sokasodtak az elkészült levelek. Amikor egy gyerek elkészült, kikísértem a mosdóba, és segítettem lemosni a kezéről a festéket. Aztán levettük a festékes köpenyt is. Miután mindenki elkészült, készülődhettek a levegőzéshez az udvaron. Következett a már ismert folyamat. Mosdóhasználat, átöltözés, és indulhattak játszani az udvarra. Az udvaron feltűnt, hogy a biciklik és motorok használata pontos beosztás szerint történik. De ezt a beosztást nem az óvó nénik vezénylik, hanem a gyerekek osztják be egymás közt. A piros futó bicikli a legnépszerűbb. El is magyarázták nekem, hogy azért, mert a másiknak el van görbülve a kormánya, és ezért nem lehet vele olyan gyorsan menni. Illetve, hogy a kék műanyag motorok között is van különbség. Én ezt a különbséget nem tudtam felfedezni, de a gyerekek egyértelműen ki tudták választani a gyorsabbat. Ha vita keletkezett a beosztásból, a kicsik a nagyobbaktól kérték az igazságtételt. Az udvaron a játékok állandóak. Ugyanazok hintáznak, mászókáznak, és játszanak szívesen a járművekkel. Sajnos ma is hamar véget ért az udvaron töltött idő, mentünk az öltözőbe átvenni a benti ruhát, cipőt. A naposok ma is hamarabb bementek teríteni. Az ebédnek ma nagyobb sikere volt, mint tegnap. A levest szinte mindenki megette, és nagy sikere volt a lencsefőzeléknek virsli feltéttel is. Ám az igazi örömet a Túró Rudi elfogyasztása jelentette. Aki végzett, az visszavitte asztalonként a tányérját, poharát, mehetett a mosdóba, készülődhetett a lefekvéshez. Miután mindenki elfoglalta a helyét, következett a mese, és a már állandóvá vált simogatás. Negyedik nap az óvodában Reggel a gyerekek már nagyon vártak. Több rajzot is kaptam ajándékba, amit akkor készítettek nekem. Miközben megbeszéltük a rajzokat, és megdicsértem őket a gyönyörű munkáért, előkerült Evelin, aki elmesélte, hogy ő hallotta, hogy másnap az egész óvoda cirkuszba fog menni, illetve jól ellátott a falubeliekkel kapcsolatos információkkal. Közben Márk elmesélte, hogy elhozták a kertjükből a leghosszabb kolbásztököt, ami ezután az öltözőszekrény tetején lesz megtekinthető, és 127 centiméter hosszú. A gyerekek sorra érkeztek, és mindenkinek volt egy története, amit el szeretett volna mondani nekem. Azt hiszem, ma lettem teljesen a csoport része.

20 A folyamatos tízórai eközben már javában zajlott. Horváth Noel az elsők között evett, és amint befejezte, odahozta nekem a LOGICO PRIMO logikai játékot. Elkezdtünk játszani ketten. Noel nagyon élvezte a kizárólagos figyelmemet. Pontosan a feladatot szem előtt tartva végezte sorra a feladatokat. Lassan megteltek a székek az asztal körül. Balázs, Márk és Angelika is csatlakozott hozzánk. Nem volt könnyű meggyőzni Noelt, hogy mást is engedjen a játékhoz, de sikerült meggyőznöm róla, hogy ez így helyes. Angelika eddig nem nyitott felém. Ezért különösen örültem, hogy játszani akart velem. Idáig csak messziről figyelte, ahogy a többiekkel játszom, és most megtört a jég. Amikor mindenki befejezte a tízórait, következett a rendrakó Tóbiás dal. Majd az óvó néni kérésére következett a szőnyegen a körbeülés. A gyerekek már tudták, hogy foglalkozás következik. Judit néni kirakott a szőnyegre két képet, jó messze egymástól. Az egyik képen egy kígyó, a másikon egy vonat volt. Aztán elhangzott a kérdés is. A képeken látható állat és közlekedési eszköz milyen hangot hallat? Miután kitalálták, hogy a kígyó SZ, a vonat pedig a S hangot adja, következett a feladat. Keressetek egy játékot, aminek a nevében benne van a S vagy a SZ hang! Ha megvan, tedd amellé a kép mellé, amelyik hanghoz tartozik! Petra hozta a kirakóst, és Balázs hozta a nyuszit. Habozás nélkül a megfelelő helyre tették a tárgyakat. Márk felvetette a sündisznót, de nem tudta eldönteni, hogy hová kerüljön. Jó nagy vita keletkezett, majd Balázs közölte, hogy akkor kerüljön középre, de nem tudta megindokolni. Evelin állt elő a megoldással: Van benne ez is, meg az is, és mégsem lehet kettészedni azt a szegény sünikét. Valaki előállt a sas szóval, de az sajnos nem volt a teremben. Előkerült egy oroszlán is, ami Horváth Noel jele, ezért ő tehette a megfelelő helyre. Sorra következtek az ovis jelek. A gyerekek egyre jobban belejöttek a feladatba. Balázs kicsit elfáradt, és kezdte unni az egy helyben ülést. Piszkálni kezdte a körülötte ülőket. Judit néni rávezette, hogy a szék is jó lehet, és Balázs elmehetett, hogy hozzon egy széket. Ezzel egy kis extra mozgáshoz jutott, és ettől megnyugodott. Ezután minden gyerek megfogott egyet a tárgyak közül, és elismételte, hogy milyen hang volt benne, majd a helyére vihette azt. Majd három karika került szorosan egymás mellé a szőnyegre. Ezekkel azt szemléltették, kinek hány szótagból áll a neve. Mindenki leléphette a karikákban a nevét. Nagyon jól ment is nekik. Sorra haladtak, és együtt számolták a szótagokat. BA-LÁZS, TÍ- ME-A, E-ME-SE, stb. Aztán következett Zsolt, aki komoly fejtörést okozott, de aztán közölték, hogy ő csak egykarikás. Ám az igazi ámulatot AN-GE-LI-KA hozta, akinél kevés

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

JELENTÉS. a Mackós Óvoda 2013/2014. nevelési évi partneri igény -, elégedettség, elégedetlenség mérésének eredményeiről. 2014.

JELENTÉS. a Mackós Óvoda 2013/2014. nevelési évi partneri igény -, elégedettség, elégedetlenség mérésének eredményeiről. 2014. Mackós Óvoda 1126 Budapest Németvölgyi út 46. tel/fax:35-60-528 e-mail: postmaster@mackosovoda.axelero.net honlap: www.mackosovoda.hu OM azonosító: 034482 JELENTÉS a Mackós Óvoda 2013/2014. nevelési évi

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Bárka Keresztény Családi Napközi

Bárka Keresztény Családi Napközi Bárka Keresztény Családi Napközi Családi napközi neve: Bárka Keresztyén Családi Napközi Címe: Budapest, 1039, József Attila u. 28. Telefon: 06-70/70-368-23 Email: blanka.hock@gmail.com A programért felelős

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013 INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. IDŐPONT 2013. 08. 31. A tanév végére a csoport létszám 21 fő. SNI: 2 fő Idegen anyanyelvű:1 fő Éves munkánk

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete)

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) Készítették: Baánné Gruber Irén, Boros Rudolfné, Horváthné Pados Teréz, Ladányiné Karádi Róza, Molnár Edina, Varsányiné Horváth Erika A témahét célja: - A gyermek

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 Címek telefonszámok: 1152 Budapest, Beller Imre u. 19. Telefon: Óvóda: +36 1 26601 88, Vezető: +36 20 573 9300 Honlap: aktualizálás alatt E-mail: aktualizálás

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

LOVAGLÁS. A TÁMOP 3.1.4. pályázat elnyerésével iskolánknak lehetősége nyílt lovaglás oktatás megszervezésére.

LOVAGLÁS. A TÁMOP 3.1.4. pályázat elnyerésével iskolánknak lehetősége nyílt lovaglás oktatás megszervezésére. LOVAGLÁS Helyszín: Felsőtárkány, Karap lovastanya Oktató: Karap Péter lovasedző Bevont tanulók: 20 tanuló, 3. és 4. osztályosok 20 alkalom: május 12., 14., 19., 21., 26., 28., június 2., 4., 11., 16.,

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára)

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Bár az óvodai beszoktatás időszaka nagy kihívás, mégis van pár aranyszabály, amely felkészítik a gyerekeket, és a szülőket is (!) az óvodakezdésre. Nézzünk

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1.

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS KAR M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA

TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA Az elsõ nap az iskolában Az elsõ napon még nem tanultunk, hanem ismerkedtünk egymással. Bemutatkoztunk, és elmeséltük, hogy mi volt a jelünk az óvodában. A

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

A Pedagógiai programban meghatározott feladatok végrehajtásának, a pedagógiai szakmai munka eredményességének értékelése Cinkotai Huncutka Óvoda

A Pedagógiai programban meghatározott feladatok végrehajtásának, a pedagógiai szakmai munka eredményességének értékelése Cinkotai Huncutka Óvoda A Pedagógiai programban meghatározott feladatok végrehajtásának, a pedagógiai szakmai munka eredményességének értékelése Cinkotai Huncutka Óvoda Az intézmény OM azonosítója: 034612 Az intézmény vezetője:

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Bázisovi Program

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Bázisovi Program Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisovi Program A hálózat A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt egyedi Bázisiskola Programja már 9 sikeres évet és rengeteg tapasztalatot tudhatott maga mögött 150 általános- és

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái Kovács Lászlóné laszlone.kovacs@vm.gov.hu A Zöld Óvoda program jelentősége Jogi háttér tartalmában megtalálható Az Óvodai nevelés

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Szeptember havi program

Szeptember havi program Szeptember havi program szeptember 1. csütörtök Kezdődik az óvoda : bohócok várják a gyerekeket szeptember 7. szerda: BALETT Szülői értekezlet: 16.30 Akinek használt balettruhája és sztepp cipője van és

Részletesebben

Hírlevél. A múlt hónapban történt

Hírlevél. A múlt hónapban történt Hírlevél A múlt hónapban történt 2015.02.11 FARSANGRA készülődtünk: A jelmezek kiegészítőit a gyerekházban a szülőkkel együtt készítettük el február 11-én 11 anyuka társaságában. Alkottunk hercegnő fejdíszt,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért)

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért) PEDAGÓGIAI PROGRAM Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért) Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 1.1. Alapprogram elve 4 2. HELYZETKÉP

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL 2011-2012-es nevelési év Készítette: Varjú Judit intézményvezető Tisztelt Képviselő-testület! A Vásártéri Óvoda vezetőjeként beszámolómban tájékoztatni kívánom

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K.

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. csoport 2013. okt. 1. hete Korcsoport: vegyes életkorú. A tevékenység

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06.

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda BESZÁMOLÓ 2013 Időpont: 2013.09.06. Készítette: Lakics Gyuláné tagintézményvezető Tartalom: I. Bevezető II. Gyermeklétszám adatok III.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012. (VIII.28) kormányrendelete a nemzeti közről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvény 23. -a értelmében az alábbi adatokat teszem közzé: Óvoda neve: Brunszvik

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG ÓVODÁNK NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG ÓVODÁNK NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ ANYAG ÓVODÁNK NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL HELYZETKÉP AZ ÓVODÁRÓL I. AZ ÓVODA KÖZVETLEN TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRŐL ÉS TÁRGYI FELSZERELTSÉGÉRŐL. a.) A természeti környezetről: Óvodánk Buda egyik legszebb

Részletesebben