A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2006.

2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyar Köztársaságban működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet folytató sportszervezetek és magánszemélyek tevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő, a kézilabda sportágat irányító önkormányzati elven alapuló, közhasznú szervezetként tevékenykedő egyesület (országos sportági szakszövetség) (2) Működését a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. Törvény, (a továbbiakban Ptk.) az Egyesülési jogról szóló évi II. Törvény (a továbbiakban Et.), a Sportról szóló évi I. Törvény (a továbbiakban St.), illetőleg a Közhasznú Szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény (a továbbiakban Kszt.), valamint Alapszabálya, továbbá a baseli székhelyű Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) és a bécsi székhelyű Európai Kézilabda Szövetség (EHF) alapszabályai szerint fejti ki. (3) A Szövetség politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem fogad el. (4) A Szövetség jogi személy, jogi személyek a Szövetség szervezeti egységeként a megyei (budapesti) Kézilabda Szövetségek (a továbbiakban megyei szövetség) (5) A Szövetség tevékenysége a Kszt. 26. c/14. pontja alapján közhasznú tevékenységnek minősül. A Szövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. 2. (1) A Szövetség neve: Magyar Kézilabda Szövetség, rövidített neve: MKSZ. Hungarian Handball Federation (HHF) (2) A Szövetség székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. III/305. (3) A Szövetség működési területe: a Magyar Köztársaság (4) A Szövetség alapítási éve: (1) A Szövetség jelvénye: köralakban keret-szerűen a kör bal felső karéjából kiinduló, nagy betűkkel szedett MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG felirat, benne sematikus, labdát felugorva lövő, a fej és a jobb testfél tekintetében piros, a bal testfél tekintetében zöld és közötte fehér színnel hagyott alak, jobb kezében arany színű labdával. (2) A Szövetség pecsétje: kör alakú felírás a Szövetség nevének feltűntetésével, középen a Szövetség jelvénye. 2

3 (3) A Szövetség zászlaja: csúcsán álló háromszög alakú, az egyik oldalán piros, fehér, zöld színek, közepén az állami címerrel, a másik oldalán fehér alapon a Szövetség jelvénye és neve, mindkét oldalon aranyszínű szegély. 4. (1) A Szövetség működése felett törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorol. (2) A Szövetség tagja a Nemzetközi Kézilabda Szövetségnek (IHF) és az Európai Kézilabda Szövetségnek (EHF), amelyeknek alapszabályait, szabályzatait és határozatait magára nézve kötelezőnek ismeri el. II. A SZÖVETSÉG FELADATAI 5. A Szövetség a Magyar Köztársaság területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a kézilabdasportot, mint közhasznú tevékenységet, közreműködik az St-ben meghatározott feladatok ellátásában, képviseli a sportág és tagjai érdekeit, részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. 6. (1) A Szövetség kizárólagosan jogosult a) meghatározni és kiadni a működéséhez szükséges szabályzatokat; b) a sportág nemzetközi szabályaival és az Alapszabállyal összhangban kialakítani a sportág hivatásos, amatőr és vegyes (nyílt) versenyrendszerét és e versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit, beleértve a strandkézilabdázást is; c) megrendezni a Magyar Nemzeti Bajnokságot, illetve a Magyar Kupát; d) meghatározni és kiadni a hazai és a nemzetközi versenynaptárt; e) működtetni a nemzeti válogatott kereteket, és általuk képviselni a Magyar Köztársaságot a nemzetközi sportrendezvényeken; f) megadni vagy megtagadni a sportági nemzetközi szakszövetségek, illetve a sportági külföldi szakszövetségek által megkívánt hozzájárulást magyar kézilabdázók külföldi vagy külföldi kézilabdázók magyarországi versenyzéséhez; g) képviselni a sportágat a nemzetközi szervezeteiben, és részt venni azok munkájában. h) szabályzatban rendezni az általa kiírt (szervezett, rendezett) sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok (szponzorációs és kereskedelmi szerződések) hasznosításának módjait és feltételeit; i) a h) pont szerinti vagyoni értékű jogok hasznosításáról szerződést kötni, j) a Nemzetközi Edzőképző Központot működtetni, 3

4 k) edzői tevékenységet engedélyhez kötni és ennek feltételeit meghatározni. (2) A Szövetség az (1) bekezdésben megállapított kizárólagos feladatokon, illetve jogosítványokon kívül a) meghatározza a sportág utánpótlás és egyéb fejlesztési céljait, erre tervet dolgoz ki és gondoskodik ezek megvalósításáról; b) jogszabályok és szabályzatai alapján maga, illetve a megyei szövetségei útján gondoskodik a sportágban a kézilabdázók nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról; c) erre vonatkozó jogszabályok alapján a versenyszabályokat megsértő sportszervezetekkel, kézilabdázókkal és sportszakemberekkel szemben a sportfegyelmi szabályzatban megállapított joghátrányokat alkalmazza; d) meghatározza a sportlétesítmények a sportág szempontjából történő használatának feltételeit, a létesítményekkel szembeni szakmai követelményeket; e) meghatározza a sportrendezvények rendezésével kapcsolatos sportági szakmai szabályokat; f) érvényesíti a doppingtilalmat; g) megfelelő feltételek fennállása esetén megköti a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériummal a támogatási szerződést; h) a Szövetség egészére kiterjedően támogatási és más kereskedelmi szerződéseket köt a sportág céljainak elérése érdekében; i) képviseli a sportág érdekeit az állami szervek és a helyi önkormányzatok, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, a Nemzeti Szabadidősport Szövetség, a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, a sportközalapítványok, a sportszövetségek, illetve a társadalmi szervezetek előtt; j) alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújt tagjainak, közreműködik a tagok közötti viták rendezésében, elősegíti a sportágban működő sportszakemberek képzését és továbbképzését; k) ellátja a sportági nemzetközi szakszövetségek szabályzataiban és a jogszabályokban, illetve saját alapszabályában megállapított feladatokat. l) adatokat szolgáltat az állami sportinformációs rendszernek. (3) A versenyszerű kézilabdázó egyik sportszervezetből a másik sportszervezetbe való átigazolásának feltételeit és módját a Szövetség állapítja meg. (4) A nemzeti válogatott keretek működtetése során a Szövetségre a sportszervezetekre vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. III. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA A SZÖVETSÉG TAGJAI 7. (1) A Szövetség tagsága önkéntes. Tagjai jogok és kötelezettségek terjedelme alapján tevékenykedhetnek. 4

5 (2) A Szövetségnek ezen alapszabály szerint közvetlenül tagja minden a Szövetség versenyrendszerében résztvevő sportszervezet, amely felvételét kéri, a Szövetség alapszabályának rendelkezéseit magára kötelezőnek ismeri el és a felvételhez jogszabályban meghatározott feltételek fennállnak. 8. (1) A tagfelvétel és kizárás ügyében a sportszervezet székhelye szerint illetékes megyei szövetségek döntenek. A megyei szövetség döntésével szemben az érdekelt 30 napon belül jogorvoslattal élhet, melynek folytán a másodfokú döntés az MKSZ Elnöksége hatáskörébe kerül. (2) Tagsági viszonyt csak egy jogcímen lehet létesíteni. (3) A Szövetség és megyei szövetségek tagjaikról nyilvántartást vezetnek. A nyilvántartás tartalmazza a tag sportszervezet nevét, székhelyét, képviselőjének nevét és lakóhelyét. (4) A szövetségi tagság megszűnik kilépéssel az Elnökség által történő kizárással jogutód nélküli megszűnéssel (5) A tag kizárására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a tagdíjfizetési kötelezettségének három hónapnál hosszabb időtartamig nem tesz eleget, illetve ha a Szövetség alapszabályát és egyéb szabályzatát, valamint határozatait súlyosan és vétkesen megszegi. (6) A tagdíj mértékét és fizetésének szabályait az Elnökség évente határozza meg. A tagdíjat a Szövetség számlájára kell befizetni, kivéve a megyei bajnokságban szereplő sportszervezeteket, akik a tagdíjat közvetlenül a megyei szövetséghez fizetik. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 9. (1) A tagok jogai: a) részt vehet küldöttei útján a Szövetség Küldöttgyűlésén és határozatainak meghozatalában, b) küldöttei útján választhat és küldöttei, illetve jelöltjei útján választható, c) részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein, d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint szerveinek működésével kapcsolatban, amelyre a Szövetség érintett szervének legkésőbb 30 napon belül írásban kell válaszolnia, e) ajánlásokat tehet a Szövetség szervezeteit és a sportágat érintő kérdések megtárgyalására, f) tájékoztatást igényelhet a Szövetség bármely tevékenységéről, g) igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait, a kiadványain feltűntetheti szövetségi tagságát. 5

6 (2) A tagok kötelezettségei: a) a sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése, b) a Szövetség Alapszabályának, szabályainak, szabályzatainak betartása, valamint a Szövetség szervei által hozott határozatoknak végrehajtása, c) a Szövetség célkitűzései megvalósításának elősegítése, a rendes tagságból ráháruló, illetve meghatározott feladatok teljesítése, d) a sportág népszerűsítése, e) a tagdíjnak az Elnökség által megállapított határidőig történő megfizetése. TISZTELETBELI ELNÖKÖK, TISZTELETBELI ELNÖKSÉGI TAGOK ÉS PÁRTOLÓI CÍMEK ADOMÁNYOZÁSA 10. (1) A Küldöttgyűlés tiszteletbeli elnöki címet adományozhat a Szövetség azon volt elnökeinek, akik kimagasló tevékenységükkel a Szövetség célkitűzéseit eredményesen támogatták. (2) Tiszteletbeli elnök cím adományozható azoknak a személyeknek is, akik több évtizeden keresztül kimagasló érdemeket szereztek a kézilabdázás fejlesztésében, a Szövetség munkájának támogatásában. (3) A Szövetség tiszteletbeli elnökségi tagja cím azoknak adományozható, akik az elnökség tagjaként vagy más fontos területen több évtizeden keresztül kimagasló tevékenységükkel a Szövetség célkitűzéseit eredményesen támogatták. (4) A Szövetség tiszteletbeli elnökeinek és elnökségi tagjainak személyére a Küldöttgyűlés jelölőbizottsága vagy az Elnökség tehet javaslatot. (5) A Szövetség pártolója cím használatára jogosult az a természetes személy, aki rendszeres társadalmi munkájával és ehhez fűződő rendszeres a Szövetség által meghatározott díj fizetésével a Szövetség munkáját támogatja. A pártolói cím odaítélése az Elnökség hatáskörébe tartozik. (6) A Szövetség támogatója cím használatára jogosult az a jogi személy, amely a Szövetség közhasznú létét elismerve azt rendszeres pénzügyi vagy egyéb támogatással segíti. IV. A SZÖVETSÉG ÜGYINTÉZŐ ÉS KÉPVISELETI SZERVEI 11. A Szövetség szervei: a) a küldöttek gyűlése (a továbbiakban és előzőekben Küldöttgyűlés) b) az Elnökség 6

7 c) a Felügyelő Bizottság d) az NB I-es Liga, e) a megyei (budapesti) szövetségek (továbbiakban: megyei szövetségek) f) az Amatőr Tanács g) a bizottságok h) az MKSZ iroda V. A SZÖVETSÉG LEGFELSŐBB SZERVE KÜLDÖTTGYŰLÉS 12. (1) A Szövetség legfelsőbb szerve a tagok küldötteiből álló Küldöttgyűlés. (2) A Küldöttgyűlést az elnökségnek évente legalább egyszer rendes ülésre össze kell hívnia. A Küldöttgyűlés időpontját az elnökségnek legalább 30 nappal korábban kell megállapítania és ugyanekkor írásban kell tagjait értesíteni a Küldöttgyűlés helyszínéről, időpontjáról és tervezett napirendjéről. (3) A Küldöttgyűlést az Elnökségnek rendkívüli ülésre az erre vonatkozó kezdeményezés kézhezvételétől számított legkevesebb tizenöt, legfeljebb harminc napon belüli időpontra össze kell hívnia, ha a) a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével ezt kéri; b) a bíróság azt elrendeli. c) az Felügyelő Bizottság kérésére (4) A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az Alapszabály elfogadása és módosítása; b) az Elnökség éves szakmai beszámolójának és a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti beszámolójának, a következő évi szakmai és pénzügyi tervének, valamint a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása, továbbá az Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása; c) a Szövetség más szakszövetséggel való egyesülésének, illetve szétválásának elhatározása; d) a Szövetség jogi személyiségű szervezeti egységeinek létrehozása; e) a Szövetség önkéntes feloszlásának kimondása; f) a televíziós és rádiós közvetítés engedélyezési jogának hasznosításaira vonatkozó szabályzat elfogadása; g) a Szövetség elnökének, alelnökeinek, az elnökség tagjainak, az Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása h) tiszteletbeli elnök illetve tiszteletbeli elnökségi tag címek odaítélése, illetve visszavonása; i) mindaz, amit jogszabály és az alapszabály a Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 7

8 (5) Az Elnököt, a 3 alelnököt és az Elnökség további 7 tagját a Küldöttgyűlés 4 évre választja. Az Elnökség tagjai újraválaszthatóak és visszahívhatók. (6) A Szövetség Küldöttgyűlése négy év időtartamra Elnökből, továbbá kettő tagból álló Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az MKSZ Küldöttgyűlésén tanácskozási joggal részt vehetnek. (7) A Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének hiányában a Küldöttgyűlés az Sztv. szerinti beszámolóról és a következő évi pénzügyi tervről nem dönthet. (8) A Szövetség köteles könyvvizsgálót is alkalmazni gazdálkodásának ellenőrzésére. A könyvvizsgáló írásbeli jelentésének hiányában a Küldöttgyűlés az Sztv. szerinti beszámolóról és a következő évi pénzügyi tervről nem dönthet. A KÜLDÖTTGYŰLÉSEN SZAVAZÁSRA JOGOSULT TAGOK HATÁROZATKÉPESSÉG 13. (1) A tagokat a Küldöttgyűlésen a küldöttek az alábbiak szerint képviselik: a.) az NB I. osztályban szereplő sportszervezetenként: 1-1 fő b.) az NB I/B osztályban szereplő három sportszervezetenként: 1-1 fő c.) az NB II. osztályban szereplő négy sportszervezetenként: 1-1 fő d.) megyei bajnokságban induló öt sportszervezetenként: 1-1 fő e.) az a tag, amely bármely osztályban férfi és női szakosztályt is működtet, a szakosztályok e tekintetben külön sportszervezetenként veendők figyelembe. (2) A küldöttek megbízása a Küldöttgyűlés befejezéséig érvényes. (3) A küldötteket NB I-ben az NB I-es sportszervezeteknek NB I/B-ben és NB II-ben az Amatőr Tanács által szervezett gyűlésen, a megyei bajnokságban induló sportszervezeteknek a megyei Szövetség által szervezett gyűlésen kell megválasztani és tájékoztatni arról az MKSZ irodát a Küldöttgyűlést megelőző legkésőbb 20 nappal. 14. (1) A Küldöttgyűlésre tanácskozási joggal meghívandók: a) a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, a Magyar Olimpiai Bizottság, illetve egyéb sportszövetségek képviselője, b) a Szövetség bizottságainak vezetői, c) a hírközlő szervek képviselői, 8

9 d) tiszteletbeli elnökök, tiszteletbeli elnökségi tagok, társelnökök és más vendégek. e) a megyei Szövetségek elnökei, a Liga elnöke, az Amatőr Tanács elnöke f) az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai (2) A Küldöttgyűlés határozatképessége: a) a Küldöttgyűlés határozatképes, ha a küldöttek több mint a fele megjelent, b) ha a Küldöttgyűlés a kitűzött kezdési időponttól számított egy óra várakozás után sem határozatképes, a Küldöttgyűlést 30 napon belüli időpontra újból össze kell hívni, amely Küldöttgyűlés, az eredeti napirendi pontokban a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, c) a határozatképességet a Küldöttgyűlésen a döntések előtt ellenőrizni kell. A KÜLDÖTTGYŰLÉS NAPIRENDJE 15. (1) A Küldöttgyűlés napirendjét a Szövetség Elnöksége állapítja meg és terjeszti a Küldöttgyűlés elé. (2) A Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatokat abban az esetben lehet napirendre tűzni, ha azokat a Küldöttgyűlés időpontja előtt legalább 2 héttel benyújtják az Elnökségnek. Az e határidő után vagy a Szövetség Küldöttgyűlésén beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha a küldöttek többsége azokat megszavazta. A KÜLDÖTTGYŰLÉS HATÁROZATHOZATALA 16. (1) A Küldöttgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A nyílt szavazás kézfelemeléssel (szavazólap felmutatásával) történik. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Ismételt szavazategyenlőség esetén a Küldöttgyűlés elnökének szavazata dönt. (2) A Küldöttgyűlés titkos szavazással választja meg a Szövetség az Alapszabály 12. (5-6) bekezdéseiben meghatározott tisztségviselőit. A Küldöttgyűlés szavazásra jogosult küldötteinek 1/3-a más kérdésben is indítványozhat titkos szavazást. A megválasztható tisztséggel azonos számú jelölt esetén a választás nyílt szavazással is történhet. (3) A titkos szavazás szavazólap urnába helyezésével történik. A szavazatok összesítésére 3 tagú szavazatszámláló bizottságot kell megválasztani. (4) Az egyszerű többséget a jelenlévő küldöttek több mint felének igen szavazata jelenti. 9

10 (5) Az Alapszabály 12. (5-6) bekezdéseiben meghatározott tisztségviselőket választó Küldöttgyűlés előtt legalább egy hónappal a Szövetség Elnöksége jelölőbizottságot hoz létre. A jelölő bizottságnak a tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát ezen bizottság elnöke terjeszti a Küldöttgyűlés elé. A jelölőlistát a Küldöttgyűlés egyszerű szótöbbséggel kiegészítheti. (6) A Küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv pontos elkészítése érdekében az elhangzottak elektronikus úton, hang- és képfelvétel formájában is rögzíthetők. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Küldöttgyűlésen elhangzott felszólalások és javaslatok lényegét, valamint a hozott határozatokat, azok tartalmát, időpontját, hatályát és a döntéshozatali arányt. A jegyzőkönyvet a Küldöttgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető, továbbá két, a Küldöttgyűlésen megválasztott személy hitelesítik. (7) A Szövetség Küldöttgyűlése nyilvános. (8) A Küldöttgyűlés határozatait, döntéseit, valamint a közhasznú szervezetként működő Szövetség éves beszámolóját a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni. A Küldöttgyűlésen hozott határozatokról és döntésekről a megyei szövetségek útján vagy egyéb módon (Hírlevél) a tagokat is értesíteni kell. VI. ELNÖKSÉG AZ ELNÖKSÉG ÖSSZETÉTELE 17. (1) Az Elnökség létszáma 13 fő. (elnök, 3 alelnök és 9 elnökségi tag). (2) Az Elnökségnek csak olyan magyar állampolgár vagy Magyarországon bevándorlási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet a tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. Az Elnökség tagjai tisztségüket a munkaviszonyban álló tisztségviselők kivételével társadalmi munkában látják el. Ezen tisztségekre olyan személy is megválasztható, aki nem tag képviselője. (3) Az Elnökség tagjainak főbb jogai és kötelezettségei: a) részvétel az elnökségi üléseken és az Elnökség határozatainak meghozatalában, b) észrevételek, javaslatok tétele a kézilabdázással és a Szövetség működésével kapcsolatban, c) felvilágosítás kérése a kézilabdázással összefüggő ügyekben a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban, d) javaslattétel Küldöttgyűlés, illetve elnökségi ülés összehívására, e) megbízás alapján a Szövetség képviselete, f) a szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetve végrehajtása, g) közreműködés minden olyan feladatban, amely a kézilabdázás fejlődését szolgálja, illetve amelyre megbízást kapnak. 10

11 (4) Az Elnökségi tagság megszűnik: a) ha a megbízás lejár, b) lemondással, c) visszahívással, d) elhalálozással. (5) Az elnök, az alelnökök, illetve az elnökség tagjai abban az esetben hívhatók vissza ha megbízásukra méltatlanná váltak ha megszüntették a kézilabda sportban folytatott tevékenységüket. AZ ELNÖKSÉG HATÁSKÖRE ÉS FELADATAI 18. (1) A Szövetség tevékenységét a Küldöttgyűlések közötti időszakban az Elnökség, mint a Szövetség képviseleti (ügyintéző) szerve irányítja. Az Elnökség a Szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a Küldöttgyűlés saját hatáskörébe vont, illetve a Szövetség más szervének hatáskörébe utalt. Az Elnökség ülései nyilvánosak, azonban az Elnökség indokolt esetben különösen üzleti titok, személyiségi jogvédelem esetén ettől eltérően is rendelkezhet. (2) Az Elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági jelentést is készíteni. (3) A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: a) a számviteli beszámolót, b) a költségvetési támogatás felhasználását, c) a vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást, d) a cél szerinti juttatások kimutatását, e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásaitól, az egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, f) a Szövetség vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, valamint g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. (4) A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot kérhet. A közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő június 30-ig a Szövetség honlapján el kell helyezni. (5) Az Elnökség feladatai: a) a Szövetség Küldöttgyűlésének előkészítése és összehívása, b) a Küldöttgyűlés és az Elnökség határozatai végrehajtásának biztosítása, illetve szervezése, 11

12 c) a Szövetség törvényes, alapszabályszerű és folyamatos működésének biztosítása, d) a szervezeti- és működési-, gazdálkodási-, a fegyelmi- stb. szabályzatok megállapítása és módosítása, e) az évi költségvetés előterjesztése, f) bizottságok létrehozása és működtetése, g) az általa létrehozott bizottságok vezetőinek és tagjainak megbízása és felmentése, h) az MKSZ főtitkárának kinevezése és munkaszerződéssel történő alkalmazása. i) a Küldöttgyűlés hatáskörébe nem tartozó a Szövetség alkalmazásában álló munkatársak, szövetségi kapitányok megbízása és felmentése, j) tagfelvételi kérelmek II. fokon történő elbírálása, k) a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása, l) mesteredzői címre, állami kitüntetésekre, a Szövetség támogatója címre és egyéb elismerések adományozására vonatkozó javaslattétel, döntés a hatáskörébe tartozó elismerések adományozásában; m) a világversenyeken résztvevő küldöttségek összetételének jóváhagyása, n) a nemzetközi kapcsolatok elveinek kialakítása és gyakorlati megvalósításának figyelemmel kísérése, o) az olimpiai felkészülési terv elfogadása, p) kapcsolattartás a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériummal, a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Nemzeti Sportszövetséggel és a sportszervezetekkel q) döntés a játékvezetői bizottság elnökének javaslata alapján a nemzetközi minősítésű játékvezetők rangsorolása, az IHF-hez és EHF-hez történő felterjesztése kérdésében, r) az éves tagdíj összegének és a tagdíjfizetési szabályzat megállapítása, s) könyvvizsgáló alkalmazása, t) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy a Szövetség Küldöttgyűlése hatáskörébe utal. u) a megyei Szövetség működési rendjének meghatározása v) a Szövetség pártolóinak nyilvántartása. (6) Az Elnökség a kézilabdázást jelentősen támogató magánszemélyt a két küldöttgyűlés közötti időszakban társelnök címmel ruházhat fel, aki tanácskozási joggal részt vehet az Elnökség ülésein. (7) Az Elnökség megfelelő fedezet birtokában dönt a rendkívüli a költségvetésben nem szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Felhasználási jogkörében dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról. (8) Az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik a Szövetség részére ingatlan vagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás. (9) A Szövetség képviseletében az Elnökség a magyar kézilabdasport támogatása és fejlesztése céljából alapítványokat hozhat létre. Az alapítványok kuratóriumainak tagjaira vonatkozó javaslatok megtétele az Elnökség, mint az alapító ügyintéző és képviseleti szerve kizárólagos hatáskörébe tartozik. (10) A banki utalványozási jogkört a tisztségviselők és az Elnökség tagjai közül kettő személy együttesen gyakorolhatja. 12

13 AZ ELNÖKSÉG MŰKÖDÉSE 19. (1) Az Elnökség ülését az Elnök hívja össze, az időpont, a helyszín és a napirend megjelölésével. Az Elnökség a Szövetség céljainak és feladatainak, valamint a Küldöttgyűlés határozatainak figyelembevételével maga állapítja meg munkatervét, készíti el szervezeti és működési szabályzatában ügyrendjét. (2) Az Elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de éves ülésterv alapján legalább kéthavonként ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha az Elnök, a főtitkár, a Felügyelő Bizottság nevében, annak elnöke, vagy az elnökségi tagok egyharmada ok és cél megjelölésével indítványozza. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről az előterjesztések megküldésével legalább egy héttel korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Sürgős esetben rövidebb határidő is megállapítható. (3) Az Elnökség üléseire állandó jelleggel meg kell hívni a Szövetség főtitkárát, jogi szakértőjét, a versenyigazgatót, az Felügyelő Bizottság elnökét, valamint a feladatkörüket érintő kérdések megtárgyalásakor esetenként a szakmailag érintett más személyeket. (4) Az Elnökség a tagok több mint a felének jelenléte esetén határozatképes. Határozatképtelenség miatt elhalasztott elnökségi ülést 14 napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott elnökségi ülés az eredeti napirendben felvett kérdésekben a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes. (5) Amennyiben a két Küldöttgyűlés közötti időszakban a Szövetség Elnökségének létszáma 7 alá csökken, Küldöttgyűlést kell összehívni, új elnökségi tagokat kell választani. (6) Ha az Elnökségi ülésen szavazategyenlőség keletkezik, az Elnök szavazata dönt. Az Elnök távollétében ez a jog az elnökségi ülést vezető személyt illeti meg. (7) Bármely elnökségi tag kívánságára többségi határozattal megerősített titkos szavazással is dönthet. (8) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv pontos elkészítése érdekében az elhangzottak elektronikus úton, hang- és képfelvétel formájában is rögzíthetők. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirendet, a megjelenteket, az ülésen elhangzott felszólalások lényegét, javaslatokat, valamint a hozott határozatokat és döntéshozatal arányát. A határozatokról az érintett szerveket és személyeket, továbbá az megyei szövetségek Hírlevél útján vagy egyéb módon 15 napon belül értesíteni kell. AZ ELNÖKSÉG FELÜGYELETI ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JOGKÖRE 20. (1) Felügyeleti jogkörében az Elnökség a Szövetség által létrehozott szervei (kivétel: Küldöttgyűlés, Felügyelő Bizottság) és a tisztségviselőinek a kézilabda sportág 13

14 egészét érintő ügyekben hozott első fokú jogerős határozatait kérelemre a megyei szövetségek jogerős I. fokú határozatait - megsemmisítheti, megváltoztathatja, vagy új eljárásra visszaadhatja, ha az jogszabállyal, az Alapszabállyal, vagy a Szövetség egyéb szabályaival, szabályzataival, illetőleg a Küldöttgyűlés vagy az Elnökség vagy valamely bizottság jogerős és kihirdetett határozataival ellentétes. (2) Felülvizsgálati jogkörében az Elnökség a megyei szövetségek alapszabályait, szabályait megsemmisítheti, és a megyei szövetségeket új eljárás lefolytatására utasíthatja, illetve megváltoztathatja, VII. TISZTSÉGVISELŐK ELNÖK, ALELNÖKÖK, ELNÖKSÉGI TAGOK, FŐTITKÁR, FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE ÉS TAGJAI ELNÖK 21. (1) A Szövetség élén az Elnök áll, aki a többi tisztségviselővel együttműködve, az Elnökség közreműködésével irányítja és vezeti a Szövetség tevékenységét. (2) Az Elnök feladatai és hatásköre: a) vezeti a Küldöttgyűlés és az Elnökség üléseit, b) képviseli a Szövetséget, c) közreműködik az Alapszabály és az egyéb szabályok, szabályzatok, valamint a Küldöttgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásában és ellenőrzésében, d) figyelemmel kíséri a Szövetség bizottságainak munkáját, e) tájékoztatja a hírközlő szerveket a Szövetség tevékenységéről, f) kapcsolatot tart a megyei szövetségekkel, g) aláírási és utalványozási jogkört gyakorol, h) intézkedik mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Küldöttgyűlés, az Elnökség, illetőleg a Szövetség egyéb szerveinek kizárólagos hatáskörébe, i) az Elnökség határozatának megfelelően munkáltatói jogkört gyakorol a főtitkárral szemben, j) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, illetőleg a Küldöttgyűlés vagy az Elnökség hatáskörébe utal. (3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az alábbi személyek helyettesítik: általános alelnök, alelnökök, főtitkár vagy az Elnök által erre a célra megbízott elnökségi tag, vagy tisztségviselő. Az Elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjában a Szövetség más tisztségviselőjére is átruházhatja. (4) Az alelnökök feladatait, hatáskörét és jogkörét az Elnökség határozza meg. 14

15 Főtitkár 22. (1) A Szövetség szervezetének vezetője a Szövetséggel munkaviszonyban álló főtitkár. (2) A főtitkár feladatai és hatásköre: a) a tisztségviselőkkel és a Szövetség szerveivel együttműködve összehangolja a Szövetség és a megyei szövetségek tevékenységét, biztosítja az Alapszabály, valamint a hatályos jogszabályok, illetve a szabályzatok betartását. b) összehangolja az Elnökség, a bizottságok, a tisztségviselők és a munkaviszonyban álló dolgozók, valamint a társadalmi segítők munkáját. c) szervezi és figyelemmel kíséri a Küldöttgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtását. d) előkészíti a Küldöttgyűlést, illetve az Elnökség üléseit. e) a Szövetséggel munkaviszonyban álló dolgozók felett a Munka Törvénykönyve, egyéb jogviszonyban állók esetében az arra vonatkozó jogszabály alapján gyakorolja mindazon jogokat, amelyek nem tartoznak az elnökség kizárólagos hatáskörébe. f) felelős a gazdálkodási rend megtartásáért, az elnök akadályoztatása esetén, annak meghatalmazásával aláírási és utalványozási jogköre van. g) az elnök akadályoztatása esetén, annak meghatalmazásával képviseli a Szövetséget, illetve felhatalmazás alapján helyettesít más tisztségviselőket. h) tájékoztatja a hírközlő szerveket a Szövetség tevékenységéről. i) gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, határozatai nyilvántartásáról és végrehajtásáról. j) közreműködik a hazai és nemzetközi versenynaptár összeállításában. k) a szövetségi kapitányok véleményének figyelembevételével javasolja az elnökségnek a válogatott csapatok hazai mérkőzéseinek színhelyét és időpontját, a nemzetközi tornákon, versenyeken, mérkőzéseken résztvevő küldöttségek személyi összetételét. l) gondoskodik a Szövetség nyilvántartásainak vezetéséről. m) figyelemmel kíséri a Szövetséget érintő jogszabályokat és biztosítja azok végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a Szövetség szabályzatainak módosítását. n) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket szabályzatok, a Küldöttgyűlés vagy az Elnökség hatáskörébe utalnak. (3) A főtitkár tevékenységéről az Elnökségnek köteles beszámolni. (4) A Szervezeti és Működési Szabályzat főtitkár-helyettesi tisztséget (munkakört) állapíthat meg. 15

16 VIII. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 23. (1) A St-ben meghatározott Ellenőrző Testület jogkörét a Szövetségben a Felügyelő Bizottság gyakorolja. (2) A Küldöttgyűlés a Szövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére egy elnökből és két tagból álló Felügyelő Bizottságot választ. (3) Az Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai nem lehetnek egymásnak, a képviseleti és ügyintéző szervek vezetőinek és tagjainak a Ptk. szerinti értelmezésben közeli hozzátartozói. (4) Az Felügyelő Bizottság tevékenységét a Bizottság elnöke irányítja. A Bizottság feladatainak ellátására külső szakembereket is igénybe vehet. (5) Az Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szövetség elnökségét tájékoztatja. (6) Az Felügyelő Bizottság feladatai különösen: a) a Szövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, b) a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése, c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése, d) az éves gazdálkodásról szóló beszámoló felülvizsgálata, e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata, f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, g) a Szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése. (7) Az Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása érdekében jogosultak az Elnökség ülésein részt venni, a Szövetség gazdálkodásával kapcsolatos irataiba, könyveibe betekinthetnek, azokat megvizsgálhatják, a szövetség tisztségviselőitől és a bizottságoktól jelentést, a Szövetség tagjaitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhetnek. (8) Az ellenőrzések megkezdéséről az Felügyelő Bizottság elnöke az Elnököt és a főtitkárt köteles tájékoztatni. Az ellenőrzés során az Felügyelő Bizottság a pénzügyi, gazdasági, illetőleg belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el. (9) Az ellenőrzés tapasztalatairól az Felügyelő Bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül írásban tájékoztatja az Elnökséget. Amennyiben a vizsgálat szabálytalanságot állapít meg, kezdeményezi az Elnökség soron kívüli összehívását, ha a feltárt jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény olyan jellegű, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása Elnökségi döntést tesz szükségessé; tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 16

17 (10) A feltárt jogszabálysértés megszüntetésére tett intézkedésekről, azok eredményéről az Felügyelő Bizottság az írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 nap elmúltával utóvizsgálat keretében tájékozódik. (11) Amennyiben a jogszabálysértés további fennállását észleli, az Felügyelő Bizottság kezdeményezi rendkívüli Küldöttgyűlés összehívását melyet az elnökségnek teljesítenie kell. (12) Ha az Elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, az Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. (13) Az Felügyelő Bizottság jogait és kötelezettségeit a mindenkor hatályos jogszabályok határozzák meg. (14) Tevékenységéről a Bizottság elnöke a Szövetség Küldöttgyűlésének évente köteles beszámolni. (15) Az Felügyelő Bizottság működésére az alapszabály eltérő rendelkezésének hiányában az elnökség működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. IX. TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 24. (1) Az Elnökség határozatának hozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b./ pont), valamint élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján: a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség, cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által a tagjának tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. (2) A Szövetség elnöke, alelnökei, főtitkára nem lehetnek a megyei szövetségek tisztségviselői, illetve azokkal munkaviszonyban álló személyek. (3) Nem lehet a Szövetség tisztségviselője az a személy, aki olyan, két évnél nem régebben megszűnt közhasznú szervezetnél töltött be vezető tisztséget - a szervezet megszűnését megelőző két éven belül legalább egy évig amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki (4) Nem lehet a Szövetség Felügyelő Bizottságének elnöke vagy tagja, illetőleg a Szövetség könyvvizsgálóként nem alkalmazhatja azt a személyt, aki a Szövetség Elnöke, alelnöke vagy elnökségi tagja, 17

18 a Szövetséggel Felügyelő Bizottsági megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, a Szövetségtől származó egyéb juttatásban részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, az előzőekben felsorolt kizáró okkal érintett személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa. X. A SZÖVETSÉG JOGI SZEMÉLYISÉGŰ SZERVEZETE ÉS HATÁSKÖRE A MEGYEI (BUDAPESTI) KÉZILABDA SZÖVETSÉGEK 25. A Megyei Szövetség feladatai a Szövetség által részére megállapított működési rend szerint (1) a) döntés tagfelvétel ügyében b) a Szövetség feladatai közé nem utalt megyei bajnokságok és kupák szervezése, működtetése, az ebben résztvevő sportszervezetek tevékenységének összehangolása, c) a működéséhez szükséges belső szabályzatok elkészítése, d) a nemzetközi és hazai versenynaptár a Szövetség által történő jóváhagyását követően a megyei szövetség versenyeivel kapcsolatos hazai versenynaptár elkészítése, e) az edzőképzésben valamint sportszakember képzésben, továbbképzésben való közreműködés, f) a szövetség által meghatározott utánpótlásterv végrehajtásában való közreműködés. (2) A megyei szövetség vezetőit maga választja meg. 18

19 (3) A megyei (budapesti) kézilabda szövetségek a Magyar Kézilabda Szövetség tisztújító Küldöttgyűlése előtt kötelesek a soron következő tisztújításukat elvégezni. 26. (1) A Szövetség Küldöttgyűlése jelen Alapszabályi rendelkezés elfogadásával a megyei szövetségeket, mint a Szövetség szervezeti egységeit, jogi személyiséggel ruházza fel. (2) A megyei szövetségek legfőbb szerve a megyei szövetségi közgyűlés, melynek hatásköre megegyezik a Szövetség Közgyűlésének (Küldöttgyűlésének) a hatáskörével. A megyei szövetség ügyintéző-képviseleti szerve a megyei elnökség. Az elnökség tagjait a megyei szövetség közgyűlése maga választja, a választás eredményét pedig köteles a Szövetségnek 30 napon belül bejelenteni. (3) A megyei szövetségek vezetésének és működésének rendje megegyezik a Szövetségre vonatkozó hasonló szabályokkal, szabályzatai pedig a helyi körülmények figyelembevételével meg kell hogy feleljenek a Szövetség hasonló szabályzatainak. (4) A megyei szövetségek a területre utaló elnevezést használhatják. (5) A székhelye szerint illetékes megyei szövetségek maguk állapítják meg és szedik be a megyei bajnokságban szereplő sportszervezetek tagdíját, ezen felül pedig az NB IIben szereplő sportszervezetek csapatai után a tagdíj 50 %-át. A nevezési díj 100 %-át a Szövetség az adott bajnokságot rendező megyei szövetség rendelkezésére bocsátja. (6) A megyei szövetség önállóan gazdálkodik, saját bevételei a tagdíj bevételekből, egyéb jogcímen való befizetésekből, a sporthivatalok támogatásaiból, természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek felajánlásaiból, adományaiból állnak össze. A megyei szövetség jogosult saját nevében szponzorálási szerződéseket, illetve helyi önkormányzatokkal támogatási szerződéseket kötni, az ebből származó bevételekkel maguk rendelkeznek. (7) A megyei szövetségek jogosultak közhasznú működésük elősegítése érdekében, másodlagosan gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytatni. (8) A Szövetség kéri a Fővárosi Bíróságot, mint az őt nyilvántartó bíróságot, hogy a 19. alszámán a megyei szövetségeket jegyezze be. A bejegyzés alapjául szolgáló adatokat az Alapszabály melléklete tartalmazza. (9) Jogi személyiségű szervezetek: Budapesti Kézilabda Szövetség Budapest Baranya Megyei Kézilabda Szövetség Pécs Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség Kecskemét Békés Megyei Kézilabda Szövetség - Békéscsaba Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kézilabda Szövetség Miskolc Csongrád Megyei Kézilabda Szövetség Szeged Fejér Megyei Kézilabda Szövetség Dunaújváros Győr-Moson-Sopron Megyei Kézilabda Szövetség Győr 19

20 Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda Szövetség Debrecen Heves Megyei Kézilabda Szövetség Eger Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kézilabda Szövetség Szolnok Komárom-Esztergom Megyei Kézilabda Szövetség Tatabánya Nógrád Megyei Kézilabda Szövetség Salgótarján Pest Megyei Kézilabda Szövetség Budapest Somogy Megyei Kézilabda Szövetség Kaposvár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabda Szövetség Nyíregyháza Tolna Megyei Kézilabda Szövetség Szekszárd Vas Megyei Kézilabda Szövetség Szombathely Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség Veszprém Zala Megyei Kézilabda Szövetség Zalaegerszeg XI. A SZÖVETSÉG NEM JOGI SZEMÉLYISÉGŰ SZERVEZETI EGYSÉGEI NB I-ES KÉZILABDA LIGA 27. (1) A NB-I-es Kézilabda Liga (továbbiakban Liga) a legmagasabb nemzeti bajnokságban szereplő női és férfi kézilabda sportszervezetekből áll. Feladata érdekképviselet, a női és férfi kézilabdázás hagyományainak ápolása, fejlesztése, szakmai színvonalának emelése, magasan minősített versenyzők nevelése, képzése. A felnőtt és utánpótlás válogatottak tevékenységének támogatása. A fair-play szellemének védelme. (2) A Liga legmagasabb szerve a LIGAÜLÉS mely a Tagok képviselőinek gyűlése. Két Ligaülés között a Liga Tanács mely két női és két férfi sportszervezet képviselőiből áll végzi a feladatait és munkájáról beszámol a Ligaülésnek. A Ligatanács tagjait a Ligaülés választja meg és menti fel. (3) A NB-I-es Kézilabda Liga a sportszervezetek érdekképviseletét az alábbiak szerint látja el az Elnökséggel való együttműködésében: a) A Ligát véleményezési jog illeti meg: a bajnokságban működő játékvezetők szakmai teljesítményét, a kézilabda sportág fejlesztésével és az utánpótlás nevelés, képzés terveinek kialakításával kapcsolatos feladatokat, elképzeléseket, a szakmai továbbképzések tartalmi és végrehajtási rendjét, az edzőképzés és az edzői engedély szabályait, a válogatott szövetségi kapitányok és az edzők személyének kiválasztásában. 20

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2010. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyar Köztársaságban működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest 2015 Hatályos: 2015. 06. 22. - 1 - I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Szövetség neve: Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége Rövidített neve:

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Szövetség. Budapest Hatályos: 2014. július 2-től

A Magyar Kézilabda Szövetség. Budapest Hatályos: 2014. július 2-től A Magyar Kézilabda Szövetség NYILVÁNOSSÁGI SZABÁLYZATA Budapest Hatályos: 2014. július 2-től 2 I. A Magyar Kézilabda Szövetség jogállása, alapadatai 1. A Magyar Kézilabda Szövetség /a továbbiakban: Szövetség/

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2011. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyar Köztársaságban működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

A MAGYAR FRIZBI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR FRIZBI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR FRIZBI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2004. január 23. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Frizbi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) a Magyar Köztársaság területén a frizbi sportágban

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.1. A klub: Neve: ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB rövidítve: A.R.A.K. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1. Színe: Zászlója:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal)

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A Budapesti Tájfutók Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

_I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

_I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. _I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Magyar BMX Cross-Triál Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a BMX Cross-Trial Kerékpár sportágban, a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) valamint a Magyar Kerékpársportok

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2015. április 18-tól 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: szakszövetség) a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetben) A Szövetség 2009. május 17. napján megtartott közgyűlésén hozott határozatával megváltozott szövegrész dőlt betűvel szedett. 2009. május

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. 1 Hatályos 2013. november 21.-től!

FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. 1 Hatályos 2013. november 21.-től! 1 FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1 1 Hatályos 2013. november 21.-től! 2 I. A szövetség jogállása A FITASC Magyarországi Korongvadász Szövetség (továbbiakban: FMKVSZ vagy Szövetség)

Részletesebben

Magyar Minigolf Országos Sportági Szakszövetség ALAPSZABÁLYA

Magyar Minigolf Országos Sportági Szakszövetség ALAPSZABÁLYA Magyar Minigolf Országos Sportági Szakszövetség ALAPSZABÁLYA A szakszövetség célja Célunk, hogy szakszövetségi képviselettel rendelkezzen a magyar minigolf sporttársadalom. Magyar Minigolf Országos Sportági

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A BUDAPESTI KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A BUDAPESTI KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A BUDAPESTI KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. A Budapesti Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Budapest közigazgatási határán belül

Részletesebben

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, 2010. február 15. Mészöly Géza elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI és IPARI PARKOK SZÖVETSÉGE (KÖZHASZNÚ EGYESÜLET) ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

MAGYAR TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI és IPARI PARKOK SZÖVETSÉGE (KÖZHASZNÚ EGYESÜLET) ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. EGYESÜLET száma: 60285/97 MAGYAR TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI és IPARI PARKOK SZÖVETSÉGE (KÖZHASZNÚ EGYESÜLET) ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1.) Neve : Magyar Tudományos - Technológiai és Ipari

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3..

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3.. 1 Társasházak Veszprémi Egyesülete Veszprém, Kossuth L.u.10 ALAPSZABÁLY Társasházak Veszprémi Egyesülete bírósági nyilvántartási száma: 1 697 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1.) A Társasházak Veszprémi

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Az egyesület önkormányzati elv alapján működő társadalmi szervezet.

ALAPSZABÁLY. Az egyesület önkormányzati elv alapján működő társadalmi szervezet. ALAPSZABÁLY Általános rendelkezések Az egyesület neve: Szigetközi Sportrepülő Egyesület Az egyesület székhelye: 9228. Halászi Püski utca ( Külterület ) Az egyesület adószáma: Az egyesület bankszámlaszáma:

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Alapszabály

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Alapszabály Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Alapszabály Hatályos: 2007. január 6-tól Budapest 2007. január 6. Magyar Floorball Szakszövetség Alapszabálya 1 A MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ( 1) A Magyar Lovassport Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. törvényben

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20.

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20. Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület Rövidített neve: 2. A sportegyesület székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.

1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület Rövidített neve: 2. A sportegyesület székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2. D UNAÚJVÁROSI D I Á K S P ORTEGYESÜLET A L A P S Z ABÁLYA E g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t s z ö v e g ( 2 0 1 4. m á j u s 2 1. ) I. 1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1 ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 1 Alapvető meghatározások és elvek 1.. Az Asso 99 Osztályszövetség a Magyar Vitorlás Szövetség szervezeti egységeként működő, öntevékeny vitorlás flotta,

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2 0 14. Közgyűlés által elfogadva: 2005. június 30-án Közgyűlés által módosítva: 2011. május 26-án Közgyűlés által módosítva: 2014. május 27-én Közgyűlés által módosítva:

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BARANYA MEGYEI SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BARANYA MEGYEI SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY FOGYATÉKKAL ÉLŐK BARANYA MEGYEI SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY Jelen Alapszabály szerint az Alapító Tagok, élve a Magyar Köztársaság demokratikus jogrendje által biztosított jogokkal, /a sportról szóló 2000.

Részletesebben

ZALA MEGYEI FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZÖVETSÉGE A L A P S Z A B Á L Y. A Közgyűlés által jóváhagyva:

ZALA MEGYEI FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZÖVETSÉGE A L A P S Z A B Á L Y. A Közgyűlés által jóváhagyva: ZALA MEGYEI FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZÖVETSÉGE A L A P S Z A B Á L Y A Közgyűlés által jóváhagyva: 2007. 03. 29. 2 Jelen Alapszabály szerint az Alapító Tagok, élve a Magyar Köztársaság demokratikus jogrendje

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések 1.1 A sportegyesület neve: Soproni Építők Sportköre (továbbiakban: egyesület) Rövidített

Részletesebben

A RENDÉSZETI KIKÉPZŐK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

A RENDÉSZETI KIKÉPZŐK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A RENDÉSZETI KIKÉPZŐK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A 2010. november hó 02. napján megtartott Küldöttgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Alapszabály. MVSZ Szabályzatok. Magyar Vitorlázórepülõ Szövetség. Hungarian Gliding Association

Alapszabály. MVSZ Szabályzatok. Magyar Vitorlázórepülõ Szövetség. Hungarian Gliding Association MVSZ Szabályzatok Magyar Vitorlázórepülõ Szövetség Hungarian Gliding Association Alapszabály Elfogadta a Magyar Vitórlázórepülõ Szövetség Küldöttgyûlése 2010. november 21-én 1138 Budapest Dagály u. 11.

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben