0'S1- . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló. jelentő szerződések felülvizsgálata.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "0'S1- . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló. jelentő szerződések felülvizsgálata."

Átírás

1 0'S1-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat számára kötelezettséget jelentő szerződések felülvizsgálatáról I. Tartalmi összefoglaló A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) likviditási helyzetének megtartása, a évi és az azt követő évek költségvetésének összeállítása érdekében mindenképpen szükséges az Önkormányzat számára kötelezettséget jelentő szerződések felülvizsgálata. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény január l jétől hatályba lépő (a továbbiakban: Ötv.) 13. (l) bekezdése határozza meg a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat az alábbiak szerint: "13. (l) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: l. települé,~j~jlesztés, településrendezés; 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); 6. óvodai ellátás; 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása;.filmszínház, előadó-művészeli szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások; 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; l O. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabílitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; ll. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladat ok; 14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségél is; 15. sport, ifjúsági ügyek; 16. nemzetiségi ügyek; 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; l

2 19. hulladékgazdálkodás; 20. távhőszolgáltatás; 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. " Az Ötv. 23. (5) bekezdése pedig a fővárosi és kerületi önkormányzatok feladatmegosztása szempontjából a kerületi önkormányzati feladatokat sorolja fel az alábbiak szerint: " (5) A kerületi önkormányzat feladata különösen: l. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése; 2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása; 3. a parkolás-üzemeltetés; 4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül, ide nem értve a (4) bekezdés I. pontjában meghatározott területet; 5. helyi településrendezés, településfejlesztés; 6. helyi településrendezési szabályok megalkotása (fővárosi településrendezési terv alapján); 7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása; 8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozásijogkörök; 9. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások: l O. óvodai ellátás; ll. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások; 12. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; 14. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás; 15. helyi adóval kapcsolatosfeladatok; 16. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségél is; 17. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ~fiúsági ügyek; 18. közremííködés a helyi közbiztonság biztosításában; 19. nemzetiségi ügyek. " A felülvizsgálat során az Önkormányzat számára kötelezettséget jelentő valarnennyi testületi döntésen alapuló szerződés, megállapodás (ellátási, vállalkozási, szolgáltatási, tervezési szerződés és együttműködési megállapodás) közbeszerzési vagy pályázati eljárás alapján jelentkező kötelezettségvállalás, továbbá egyéb szolgáltatási, vállalkozási, előfizetési, rnegbízási, egyedi előfizetői szerződés, keretszerződés áttekintése és számítógépes feldolgozása rnegtörtént, amelyet az Önkormányzat az idén, vagy az elmúlt években kötött, és az hosszú távú elkötelezettséget jelent. A rendszerbe épített algoritmusok segítséget jelentenek a szerződések lejárta előtti döntések időben történő rneghozatalához. Az előterjesztés 2. rnellékletét képező excel-tábla (a kiemeit területek külön fülek alatt) foglalja össze a szerződések típusát, tárgyát, a szerződő felek rnegnevezését, a hatálybalépés, rnódosítás és a szerződés lejártának időpontját, a szerződésből eredő fizetési kötelezettséget rnind kiadási, vagy bevételi oldalról, továbbá a felrnondási lehetőséget is. A szerződések rnegszüntetésére, rnódosítására vonatkozó döntési javaslathoz szakmai okból, költségcsökkentés és/vagy hatékonyabb feladatellátás rniatt, vagy esetleges hibás teljesítés okán a szürkével jelzett sorok felülvizsgálandók. 2

3 Az egyes szakterületek tevékenységének vizsgálata tekintetében a kötelezően és az önként vállalt feladatok szétválasztásával az alábbi összegző szöveges jelentés is elkészült a helyzet feltárása és a döntéshozatal segítése céljából. I. l. Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport A) Az önkormányzat által ellátandó kötelező feladatok körében kötött szerződések: l. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) alapján ellátandó kötelező feladat ellátására kötött szerződést Önkormányzatunk a Magyar Vöröskereszt X. kerületi Szervezetével a Bihari út 15. szám alatti hajléktalan-ellátásra (ingyenkonyha és nappali melegedő). A határozott idejű szerződés január l-jén lépett hatályba, és december31-énjár le. A szerződés alapján önkormányzatunk évente július l-jéig 3 OOO OOO Ft évenkénti inflációval emelt összeget fizet az ellátásért, 2012-ben ez az átutalt összeg Ft volt. Az ellátási szerződés a következő módon rendelkezik a felmondás lehetőségéről: "amennyiben a Vöröskereszt az ingyenkonyha folyamatos működtetésével kapcsolatos, a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az Önkormányzatjogosult a jelen szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani". 2. Az Szt. alapján kötött szerződést az önkormányzat fogyatékosok nappali és átmeneti ellátásának kötelező feladatára az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány Gondozóházával (1107 Budapest, Zágrábi út 13.). A március 30-án megkötött szerződés szerint a Down Alapítvány 10 átmeneti otthoni, és l O napközi otthoni férőhelyet biztosít kőbányai értelmi fogyatékosok részére. Az Átmeneti Otthonban történő elhelyezésre 2000 Ft/fő/napot, míg a Napközi Otthonos ellátás finanszírozására 1500 Ft/fő/nap összeget utal át - a szolgáltatást igénybe vevők létszáma alapján negyedévente - a Kőbányai Önkormányzat. Az egy főre jutó napi finanszírozási összegről és az éves létszámkeretről a felek évenként újra megállapodnak. A hatályban levő szerződés határozott ideig, január l-jétől december 31-éig van érvényben. Az ellátási szerződést bármelyik fél 2 hónapos felmondási idő megtartásával, külön indokolás nélkül, a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával mondhatja fel, a módosításhoz, megszüntetéshez képviselő-testületi határozat szükséges. 3. Az Szt. kötelező feladatként határozza meg az idősek számára átmeneti otthon biztosítását, azonban Idősek Otthonának fenntartása csupán önként vállalt feladatként látható el. Mivel a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.-vel (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) kötött ellátási szerződés mindkét ellátási formára érvényes (Idősek Otthona és Időskorúak Gondozóháza), így a kötelező és önként vállalt feladat egy közös, határozatlan idejű szerződésben szabályozott. Az ellátási szerződés az önkormányzat számára a mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott összegű kiadást jelent, mely 2012-ben l 943 OOO Ft havonta. A szerződés szerint rendes felmondás lehetősége indokolás nélkül, 6 hónapos felmondási határidővel, rendkívüli felmondás pedig csak a gondozottak nem megfelelő, illetve veszélyeztető ellátása esetén (ennek megállapítása jegyzői hatáskörben van) lehetséges. Felmondás esetén az önkormányzatnak mindenképpen gondoskodnia kell a kötelező szolgáltatás megszervezéséről. 3

4 4. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezése alapján áll fenn ellátási szerződés az önkormányzat és a RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány (1173 Budapest, Összekötő u. 3.) családok átmeneti otthona között Kőbánya illetékességi területén lakhellyel rendelkező, kiskorú gyermeket nevelő, otthontalanná vált családok átmeneti ellátására. A szerződés határozott időre, december 31-ig van érvényben. Az elszámolás havonta küldött, gondozási naplókon alapuló gondozásinap-elszámolás szerint történik, amely 2012-ben 1558 Ft/fő/gondozási nappal számolva január és május között havonként Ft és l Ft között mozgott. A szerződés felmondási határideje a szerződésben szigorúan szabályozott: rendes felmondással a szerződés 12 hónapos felmondási idővel mondható fel; rendkívüli felmondás akkor lehetséges, ha a másik fél súlyos, ellátást, ellátási kötelezettséget veszélyeztető szerződésszegést követ el; azonnali szerződésbontás pedig csak akkor megengedett, ha a családok átmeneti otthona a vállalt kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget. A Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoportjának évi költségvetésben tervezésre kerülő pénzeszközátadások áttekintése: Előirányzat Felhasználás Megjegyzés RÉS alapítvány OOO Ft Ft 1-6 hónap kifizetése Szivárvány Kft. átmeneti ellátás Ft Ft 1-6 hónap kifizetése Szivárvány Kft. idősek otthona Ft Ft 1-6 hónap kifizetése Sokproblémás Családokért Alapítvány 960 OOO Ft 480 OOO Ft 1-6 hónap kifizetése Vöröskereszt OOO Ft Ft 12 hónap kifizetése 5. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatokról szóló 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet és a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet alapján önkormányzatunk szolgáltatási szerződést kötött a Medicina B.M. Betegség Megelőző Orvosi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel, valamint a dr. Kroó Sándor és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel az önkormányzat által foglalkoztatottak foglalkozásegészségügyi ellátására. A szolgáltatás ellentételezése negyedévente történik a szerződéses érték, térítési díj alapján. A szerződésfelmondás szabályozása mindkét szolgáltatóval azonnali hatályú rendkívüli, illetve 3 havi rendes felmondást tesz lehetövé. B) Az önkormányzat által önként vállalt feladatok körében kötött szerződések: Az Ötv l O. (2) bekezdése értelmében az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. 4

5 l. Önkormányzatunk ellátási szerződést kötött a Juhász Zsófia Református Szeretetotthon Fogyatékosokat Ápoló és Gondozó Intézménnyel egy halmozottan sérült kőbányai lakos átmeneti ellátására. A szerződés határozott időre március 31-éig szól, és az önkormányzat számára havonta l 05 OOO Ft költséget j e lent. 2. Ugyancsak önként vállalt feladatként kötött együttműködési megállapodást az önkormányzat kőbányai szenvedélybetegek közösségi (addiktológiai) ellátására a Sokproblémás Alapítvánnyal (1102 Budapest, Liget u. 10.). A szerződés határozatlan idejű, havi 80 OOO Ft költséggel jár, és bármelyik fél 30 napos határidővel, indokolás nélküli felmondással élhet. 3. A Gyvt. szerint a gyermekek napközbeni ellátása a kötelezően ellátandó helyi önkormányzati feladatok körébe tartozik, azonban a kerületben működő bölcsődék a feladatot ellátják. Önkormányzatunk től folyamatosan küszködött a bölcsődébe felvételt nem nyert, várakozólistán szereplő gyermekek számával A helyzet megoldása érdekében választotta önkormányzatunk a családi napközik kialakításának és működtetésének támogatását ellátási szerződések keretében, ezzel néhány bölcsődei férőhely kiváltását sikerült megoldani. A családi napközik nagy előnye az intézményi ellátással szemben a családias légkör, a szakmai működésük azonban nehezen kontrollálható. Jelenleg három fenntartó hat családi napközijének működtetését finanszírozza önkormányzatunk, ezzel 37 gyermek elhelyezését biztosítva. A szolgáltatók: BEGOHOME Családi Napköziket Üzemeltető Nonprofit Kft. (1103 Budapest, Kis Gergely u. 3.) Borsika Gyermekközpont Közhasznú Nonprofit Kft. (ll 06 Budapest, Borsika u. 21.) Kis Cimborák Nonprofit Kft. (1108 Budapest, Szegély u. 3/300.) Az ellátási szerződések határozatlan időre szólnak 3 hónapos felmondási határidő lehetőségével, melynek feltétele, hogy a szolgáltatás folyamatosságát a felmondási határidőtől fiiggetlenül június 15-ig köteles a szolgáltató biztosítani. A Kőbányai Önkormányzat az ellátási díjak szerződés szerinti, évente a KSH által közölt infláció mértékével növelt értékét számla és létszámelszámolás alapján mind a hat családi napközi üzemeltetőjének bankszámtáj ára átutal j a. Ez az összeg 2012-ben havonta Ft/hó/fő. Bár ezeket a szerződéseket az önkormányzat törvény által előírt kötelező feladatának ellátása érdekében kötötte, a szerződéskötés óta eltelt idő alatt az önkormányzat fenntartásában álló bölcsődék kapacitás-kihasználtságának csökkenése miatt a jövőben nincs szükség mind a hat családi napközivel való szerződés fenntartására. A Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoportjának évi költségvetésben tervezésre kerülő dologi kiadások áttekintése: 5

6 Előirányzat Felhasználás Megjegyzés Családi napközik OOO Ft Ft 1-5 hónap került kifizetésre Down alapítvány 13 OOO OOO Ft OOO Ft Juhász Zsófia Szeretetotthon IV. negyedév és L negyedév került kifizetésre l 700 OOO Ft Ft 1-3. hónap került kifizetésre HPV védőoltások OOO Ft Ft Közbeszerzés folyamatban Közalkalmazottak orvosi ellátása OOO Ft Ft IV. negyedév és L negyedév került kifizetésre 4. Az önként vállalt feladatok körén belül költség nélkül járó, térítésmentes helyiségcsoporthasználatot biztosító határozatlan idejű ellátási szerződés van érvényben önkormányzatunk és az Emberbarát Alapítvány (1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.) között. A szerződést bármelyik fél írásban felmondhatja a tárgyév végére, legalább 90 nappal az év végét megelőző- az adott évben legkésőbb szeptember 31-ig postára adott -levélben. 5. Önkormányzatunk 2009 óta vállalja a 13 éves lányok és fiúk részére a HPV vírus elleni védőoltások biztosítását. Az oltóanyag a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére ingyenesen biztosított, egyéb esetben 5 OOO Ft-ot kell érte fizetni. Célkitűzéseink között szerepel aminél nagyobb oltottsági arány elérése. A Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a HPV -vírus elleni harc jegyében a kőbányai gyermekek számára HPV -vírus elleni védőoltás biztosításáról megalkotta a méhnyakrák és nemi szervi szemöles elleni védőoltás támogatásáról szóló 24/2009. (IX. 25.) KÖKT rendeletet, és az oltóanyagnak az orvosokhoz való eljuttatása érdekében szállítási szerződést kötött a Hungaropharma Zrt.-vel. A szerződés költségvonzata Ft, az oltóanyag beszerzésére a napokban új abb közbeszerzési eljárás indult. 6. Önkormányzatunk - az elmúlt évekhez hasonlóan - önként csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz (457/2011 (XL24. NEBI határozat). A évi forduló keretében 139 pályázó részére biztosít 3xiO hónapon keresztül ( , és tanév folyamán) havi 5 OOO Ft ösztöndíjat, melyet az év folyamán két részletben kell átutalni a pályázatot kezelő Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő (1088 Budapest, Múzeum u. 17.) számlaszámára. C) Céltartalékok felhasználása és a csoport később megvalósuló feladatai: A Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportja által az év második felében megvalósítandó feladatok: Kőbánya Karácsonya megszervezése (a rendelkezésre álló összeg 5 OOO OOO Ft), Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat kiírása és a döntés előkészítése (a rendelkezésre álló összeg 7 OOO OOO Ft), Babazászló tervezésére kiírt pályázat elbírálásának előkészítése (a rendelkezésre álló összeg 500 OOO Ft), Kőbánya Egészségtervének elkészítése. 6

7 Céltartalék megnevezése Felhasználás Megjegyzés Később megvalósuló feladat, gyógyszer és gyógyászati 4 OOO eft a céltartalék felszabadítása segédeszköz pályázat még nem történt meg Később megvalósuló feladat, Védőnők eszköz fejlesztése 2 OOO eft a céltartalék felszabadítása még nem történt meg Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 7 OOO eft Később megvalósuló feladat A gyógyászati segédeszköz pályázat megvalósítására céltartatékba helyezett 4 OOO eft összeg felszabadítására, a rendelkezésre álló 6 OOO eft alacsony felhasználásamiatt (l 651 eft) előreláthatólag nem lesz szükség. I. 2. Humán Iroda Kulturális, Oktatási és Civil Csoport A) Az önkormányzat által ellátandó kötelező feladatok körében kötött szerződések: A közoktatásról szóló évi LXXIX törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján ellátandó kötelező feladat ellátására kötött szerződést Önkormányzatunk l. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel, általános iskolai oktatásra. A határozott idejű szerződés augusztus 31-én lépett hatályba, és augusztus 31-én jár le. A szerződés alapján önkormányzatunk évente, a mindenkori költségvetésben meghatározott összeggel támogatta a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget, a kőbányán állandó lakcímmel rendelkező gyermekek számától függően. Mivel a Kormányhivatal2013. január l jétől az iskolai oktatást átveszi, így az alapszerződést fel kell mondani. Erre a megállapodás lehetőséget biztosít, mivel a megállapodás l. megszüntethető bármelyik fél felmondásával a szerződés tartalma alatt, 2. felmondás csak a tanév végére szólhat, legalább hat hónapos felmondási időt kell tartalmaznia, 3. felmondható érdekmúlás vagy jogszabályi környezet megváltozása miatt, 4. súlyos szerződésszegés esetén. A megállapodást a jogszabályi környezet megváltozása miatt javasolt felbontani. 2. A Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvánnyal, mely szeptember 2-án lépett hatályba, a Közoktatási Együttműködési Megállapodás rögzíti, hogy az Alapítvány intézményében tanuló, kőbányai illetékességű gyermekek után ll O OOO Ft/fő/év összegben kiegészítő támogatást nyújt Önkormányzatunk. A megállapodás augusztus 31-éig, határozott időtartamra szól. Lehetőség van a megállapodás azonnali [elmondására, a szerződés 9. pontjában meghatározott módon. A megállapodást jogszabályi környezet változása miatt javasolt felbontani. 3. A Szép Szivárvány Alapítvánnyal, mely november 22-én jött létre általános iskolai gyermekek oktatására. Az alapszerződés utolsó módosítására június 22-én történt, 7

8 amely szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kőbányai tanulók után további 5 OOO Ft/fő/hó támogatást biztosít az eredeti megállapodásban meghatározottakon túl, kimenő rendszerben. A megállapodás megszűnik: l. a Magántanoda jogutód nélküli megszűnése esetén, 2. jogszabályi változás esetén. A megállapodást jogszabályi változás miatt javasolt felbontani. A sportról szóló évi I. törvény 55. (2) alapján kötelező feladat a diáksport egyesületek (a továbbiakban: DSE) támogatása, a Köznevelési Törvényben meghatározottak szerint. Ez év első félévében Önkormányzatunk erre a feladatra Ft összeget biztosított, az éves előirányzat 20 millió forint volt. Minden DSE-vel megállapodást kötöttünk az összeg felhasználásának, valamint elszámolásának módjáról. Mivel január l-jétől az iskolai oktatást a Kormányhivatal átveszi, nem javasolt a DSE-k további támogatása. B) Az önkormányzat által önként vállalt feladatok körében kötött szerződések: A január l-jétől hatályos Magyarország helyi önkormányzatairól szóló ev1 CLXXXIX. törvény l O. (2) bekezdése értelmében az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. l. Kőbánya Sport Club (a továbbiakban: KSC) A november l-jén aláírt megállapodás alapján a szerződő felek január l-jétől december 31-éig tartó együttműködésben történő megállapodást kötöttek. Az Önkormányzat a KSC, Kőbánya területén működő tevékenységéhez erkölcsi és anyagi támogatást nyújt a sportfejlesztési tervekben és az éves költségvetésében meghatározottak szerint támogatja. Az Önkormányzat ingyenes használati jogot biztosít a Budapest X. Ihász utca 24. szám alatti sporttelepen az egyesületnek (tornaterem, öltözők - meghatározott időpontokban, raktár, iroda - kizárólagos használat). A létesítmény közterheit, valamint a közművek díjait, állagmegóvás mértékét meghaladó kiadásokat az Önkormányzat viseli. Módosításra csak mindkét fél egyező akaratával van lehetőség től 2012-ig éves előirányzat alapján a költségvetési rendeletben meghatározott támogatást kapott. A évi támogatás utolsó támogatott hónapja a szeptember. A költségvetési tárgyalások előtt a szerződés felülvizsgálata indokolt. 2. Törekvés Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület) A április l-jén kötött megállapodás hatályos december 31-éig. Az Önkormányzat az Egyesület Kőbánya területén működő tevékenységéhez erkölcsi és anyagi támogatást nyújt a sportfejlesztési tervekben és az éves költségvetésében meghatározottak szerint támogatja. A költségvetési tárgyalások előtt a szerződés felülvizsgálata indokolt. 3. Kőbányai Diákok Sportegyesülete (a továbbiakban: KDSE) A január 29-én aláírt megállapodást határozatlan időre kötötte az KDSE-vel az Önkormányzat. Nincs iktatási száma, szakmai és jogi szignálója, ellenjegyzője a megállapodásnak. A sportfejlesztési terv és az éves költségvetésben meghatározott külön támogatási megállapodás alapján anyagi segítséget nyújt az Önkormányzat a KDSE-nek. A Felek 6 hónapos felmondási határidővel mondhatják fel a megállapodást. Módosítás a Felek 8

9 egybehangzó véleménye alapján lehetséges. A költségvetési tárgyalások előtt felülvizsgálata indokolt. a szerződés 4. Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület (továbbiakban KISE) 4/a KISE Ihász u. 24. szám alatti telephelye A felek a megállapodást április 27-én írták alá az önkormányzati tulajdonú műfüves labdarúgópálya építésére és használati jog biztosítására a Budapest ll 05 Ihász u. 24. alatti sportlétesítményre vonatkozóan. Az Önkormányzat a 1123/2004. (VII. 15.) határozata alapján 19 OOO OOO Ft összegű támogatást nyújtott a pálya építéséhez. A pálya építésére 15 OOO OOO Ft a KISE nyertes pályázatából, illetve további OOO Ft az egyesület költségvetéséből került kifizetésre. A megállapodás határozatlan idejű, de minimum 15 évig (2020. április 27-éig) labdarúgó utánpótlás-nevelésre, versenyeztetésre kell használni a pályát. A Felek 3 hónapos felmondási határidővel mondhatják fel a megállapodást, figyelemmel a Nemzeti Sporthivatallal szembeni kötelezettségre, amely 15 évre szól Az önkormányzat által biztosított használati jog megszűnik, ha a KISE versenyszerű tevékenysége vagy működése megszűnik. Módosítás a Felek egybehangzó véleménye alapján lehetséges. Az Önkormányzat biztosítja az ingatlan közműveinek díjmentes használatát a megállapodás melléklete szerint. A fenntartással kapcsolatos kisebb kiadásokat a KISE, a többi kiadást (például: felújítást), valamint a közterheket az Önkormányzat viseli. 4/b KISE Gyakorló u. 25. szám alatti telephelye október 5-én aláírt megállapodásban az Önkormányzat 21 evtg, határozott ideig díjmentesen átadja a KISE részére a Budapest 4172 sz. tulajdoni lapon 39210/92 hrsz.-on felvett Gyakorló u. 25. alatt található ingatlan 12 OOO m 2 területrészen lévő sportlétesítményt. Az Önkormányzat évi költségvetéséből 4 millió forintot biztosított a létesítmény kialakítására és további 700 OOO forintot működésre. A megállapodást 6 hónapos felmondással mondhatják fel a Felek egybehangzó véleménye alapján. A KISE az Önkormányzattal évente kötött szerződésben díjtalanul biztosítja a létesítmény igénybevételét az iskolai testnevelési feladatokra. A KISE évente tagozatos fociosztályt indít a Keresztury Dezső Általános Iskolában a velük kötendő szerződés szerint. A Budapest Fővárosi Önkormányzat Tulajdonosi Bizottság (1. 21.) határozatával a Kőbányai Önkormányzat részére térítésmentesen 25 évre sportlétesítmény céljára átadta a Bp sz. tulajdoniapon 39210/92 hrsz.-on található területet. A költségvetési tárgyalások előtt a szerződés felülvizsgálata indokolt. 5. Budapest Modellező Sportegyesület és Szabó Kuksi Sportegyesület (a továbbiakban: Használók) február 19-én az Önkormányzat megállapodást kötött a HasználókkaL Az Önkormányzat határozatlan időre március l. napjától ingyenes használatba adja a Használók részére a Bp. X. kerület 42444/23 hrsz.-ú természetben a Bp. x. Hangár u. l O. szám alatti m 2 alapterületű "kivett sporttelep" művelési ágba sorolt felépítményes ingatlant. Kölcsönösen egyező akarattal bármelyik fél jogosult rendes felmondással 30 napos felmondási idővel a megállapodást megszüntetni. Súlyos szerződésszegés esetén rendkívüli felmondássallehet élni, azonnali határidővel, a hónap utolsó napjára, amit írásban kell közölni a másik féllel A költségvetési tárgyalások előtt a szerződés felülvizsgálata indokolt. 6. Ferencvárosi Torna Club (a továbbiakban: FTC) Az Önkormányzat július l-jével megkötötte az idei együttműködési megállapodást, me l y ben l O OOO OOO Ft támogatást biztosít az FTC részére. A megállapodás határozatlan időre szól azzal, hogy az Önkormányzat a támogatás összegéről évente a költségvetési rendeletében 9

10 dönt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a FTC-nak nincs lejárt köztartozása, nem folyik ellene csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás, adósságkezelési eljárás. Ha valamelyik fennállása bekövetkezne, az Önkormányzatnak a támogatást fel kell függesztenie az eljárás befejezéséig. A támogatott köteles haladéktalanul bejelenteni, ha ellene eljárás indulna. A megállapodás a sport népszerűsítése érdekében, programsorozat szervezésére jött létre. A költségvetési tárgyalások előtt a szerződés felülvizsgálata indokolt. 7. White Sharks Hockey Klub (a továbbiakban: Club) A megállapodást július 10-én kötötték az Ihász utcai Sportközpont területén létesítendő jégpályával kapcsolatos önrész átadásról, üzemeltetési és egyéb kérdésekről. A használatba adástól számított 15 évig önkormányzati ingatlan biztosítását vállalja az Önkormányzat jégpálya üzemeltetéshez. Jégpálya létesítésre és üzemeltetésére vonatkozó megállapodás, önkormányzati és sportegyesületi önrésszel, Tao-os bevételek felhasználásával. Az egyesület a jégpályát sportcélra, valamint a Tao. 22/C. (6) bekezdésében meghatározott célokra használhatja ezen időtartam alatt. Az Önkormányzat a 344/2012. (VII. 5.) KÖKT határozata alapján a jégpálya további üzemeltetése érdekében 2013-ban és 2014-ben évenként további 20 OOO OOO Ft-ot, összesen további 40 OOO OOO Ft-ot betervez a költségvetésébe. 8. A Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesülettel április 14-én kötött Önkormányzatunk Közművelődési Megállapodást, határozatlan időre, melynek éves összegét a Képviselő-testület a mindenkori költségvetésben határozza meg. A évi támogatás 15 OOO OOO forint, melyet a Törekvés Művelődési Központ kérésének megfelelően havonta utaljuk A szerződés közös megegyezéssel módosítható, és minden évben a költségvetés elfogadásáig, illetve súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatállyal mondható fel. 9. MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvánnyal Önkormányzatunk február 25-én kötött Közművelődési megállapodást, határozott időre. A megállapodás december31-énjár le. Az éves támogatást a mindenkori költségvetés határozza meg, és annak felhasználását együttműködési megállapodásban rögzítjük. A évben 10 millió forint támogatást biztosítottunk, mely átutalására ez idáig nem került sor. A megállapodás mindkét fél egybehangzó véleménye alapján módosítható, a felmondás történhet egy hónapos határidővel, illetve súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatállyal bármely fél részéről. 10. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII.-X.-.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. Kerületi Régiójával 2000 óta van közművelődési megállapodása Önkormányzatunknak A megállapodás évente, egy évre jön létre, a támogatás mértékét a mindenkori költségvetésben határozza meg a képviselő-testület. A évi támogatás l OOO OOO Ft volt. Javasoljuk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár további támogatását, hisz a kerület egész lakosságát kiszolgáló intézményről van szó. ll. A Muzsikáló Kőbánya Egyesületet Önkormányzatunk 2011-ben támogatta első ízben, a költségvetésben meghatározott l millió forint összeggel. Ez évben is ezt a támogatást kapta az Egyesület megállapodás keretében, mely szerint nevezett összeget a Tutta Forza Zenekar évi működési és kiadási költségeire használhatja fel. A megállapodás egy évre, határozott időre szól, elszámolási kötelezettséggel Javasoljuk a Muzsikáló Kőbánya továbbiakár kevesebb összeggel történő- további támogatását. 12. Három intézményben (Zrínyi Miklós Gimnázium, Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és 10

11 Szakiskola) támogatta Önkormányzatunk a gyógytestnevelést. A támogatás tanévre szólt, így a es tanévben még a három intézmény a támogatást megkapta. A támogatás alapját a Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi kerületek között 1997-ben kötött Együttműködési megállapodás nyújtotta. A jogszabályi változások miatt a as tanévre vonatkozóan felül kellvizsgálnia támogatást. Nem javasolt a nem a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott intézményekben a gyógytestnevelés további támogatása. 13. A Bem József Bajtársi Egyesület részére Önkormányzatunk határozatlan időre ingyenes használatba adta a ll O l Budapest, Hungária krt. 5-7 szám alatti volt napköziotthonos óvoda felépítményét. Ezen túl 2012-ben 600 OOO Ft összeggel támogattuk az Egyesület működési költségeit. A felépítmény továbbra is ingyenesen használata mellett javasolt az Egyesület további anyagi támogatásának felülvizsgálata. Az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport a felsoroltakon kívül több, egy évre szóló megállapodást kötött. Ezek általában egyéni kérelmek alapján indultak, és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntött odaítélésükről a bizottsági tartaléka függvényében. Az egyéni kérelmeket váltotta ki a többféle pályázati rendszer (sportcélú támogatások, kulturális pályázok, nemzetiségi ügyek, tanulmányi ösztöndíj). Ebben az évben már nem valósult meg a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, valamint kulturális pályázatot sem írt ki a Bizottság. I. 3. Gyámhivatal A) Az önkormányzat által ellátandó kötelező feladatok körében kötött szerződések: l. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 134. (l) és (2) bekezdése szerint: "(1) Ha a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személynek nincs olyan hozzátartozója, aki a gondnokság viselésére alkalmas, részére a gyámhivatal hivatásos gondnokot rendel. (2) A hivatásos gondnok a gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által közszolgálati jogiszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban (például: megbízás) foglalkoztatott személy." Megbízási szerződés alapján jelenleg 5 hivatásos gondnok dolgozik a GyámhivatalnáL év elején 6 hivatásos gondnokkal volt szerződése az önkormányzatnak A gyámhivatali feladatokjanuár l-jével a Kormányhivatal feladatkörébe kerülnek. C) Az önkormányzat által fizetendő eljárások szakértő és a tolmács költségei a Gyámhivatal vonatkozásában, valamint az év végéig megvalósítandó feladatok A Gyámhivatal2012. évi költségvetésében szereplő szakértői és tolmácsdíjak l 499 OOO Ft-os összegben kerültek betervezésre. Ezt módosítottuk 81 O OOO Ft-ra. Jelenleg Ft áll rendelkezésre. A hivatásos gondnokok és az ügyvéd megbízási díja rendelkezésre áll. A szakértői díj kirívó is lehet, ennek tervezése bizonytalan. ll

12 I. 4. Hatósági Iroda A) Az önkormányzat által ellátandó kötelező feladatok körében kötött szerződések: l. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény 19. (l) bekezdése és a (2) bekezdés a)-c) pontja alapján ellátandó kötelező feladat ellátására kötött szerződést Önkormányzatunk az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén mind közterületről, mind az egyéb ingatlanok területről az elhullott vagy kiirtott állatok (kisállat és madár, a továbbiakban együtt: kisállat) tetemeinek (állati eredetű melléktermékek) ártalmatlanító helyre történő elszállítására, ennek előírásszerű dokumentálására, valamint a tetemek ártalmatlanítására. A határozatlan idejű szerződés április l-jén lépett hatályba. A kisállat-tetemek kezelési díja Celszállítási és az ártalmatlanítási költségek): 220 Ft /kg + áfa. Vállalkozó havonta 2700 Ft + áfa rendelkezésre állási díjat számláz ki, mely a tárgyhavi szolgáltatási díjba beszámít. Az ellátási szerződés a következő módon rendelkezik a felmondás lehetőségéről: Szerződő "Felek az írásbeli figyelmeztetés ellenére nemleges, vagy késedelmes teljesítés esetén jogosultak a szerződést azonnali hatállyal, indokolás nélkül felmondani. 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén V állalkazó jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni. Egyéb esetben a szerződést bármelyik fél 30 napos felmondási idő mellett írásban, indokolással, rendes felmondással megszüntetheti." 2. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 60. (2) bekezdése alapján ellátandó kötelező feladat ellátására kötött megbízási szerződést Önkormányzatunk a KORNER Kft.-vel a jelnyelvi tolmácsi feladatok ellátására. A szerződés február 14-én lépett hatályba. A megbízott a tevékenységet heti két órában végzi, minden hét hétfőjén órától óráig a Polgármesteri Hivatal kijelölt helyiségében. A megbízottat a feladat elvégzéséért 6 OOO forint/ óra + áfa díj illeti meg. A felmondás lehetőségéről a szerződés külön nem rendelkezik, arra a Ptk. szabályai irányadóak. A jövőre nézve javasolt megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a jelnyelvi tolmács biztosítása más, költségtakarékosabb módon, eseti megbízással történjen. 3. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 25. (l) bekezdés c) pontja alapján az önkormányzati adómegállapítás teljesítése érdekében az Önkormányzat február l-jén kötött szállítási szerződést az LGT -N et Kft.-vel arra vonatkozóan, hogy a szállító a kapott iratminták alapján elkészíti a határozatokat, az azokhoz kapcsolódó készpénz-átutalási megbízásokat, egyenlegértesítőket és borítékokat, azokat nyomtatja és postázza. A szerződés teljesítése megtörtént, évben azonban újból szükség lesz a szolgáltatás megrendelésére, így annak költségét szükséges a évi költségvetésbe betervezni, ugyanis az adókivető határozatok, értesítések és készpénz-átutalási megbízások nyomtatásának nagyságrendje, az adómegállapítási időszak rövidsége és a gépparkunk hiányossága indokolja a szerződés fenntartását, amely évek óta zökkenőmentesen történik. 4. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 146. (4) bekezdése alapján az adóhatóság a végrehajtást az adós lakóhelye, székhelye vagy végrehajtás alá vonható vagyontárgya szerinti helyi bíróság mellett működő, az ügyelosztási szabályok szerint illetékes önálló bírósági végrehajtó útján is foganatosíthatja. Önkormányzatunk ennek 12

13 alapján február 23-án megbízási szerződést kötött Kurunczi István és Sóvári Ferenc V égrehajtói Irodájával határozatlan időre. Az Önkormányzat az ügyek átadásával egyidejűleg a végrehajtó költségeinek fedezésére ügyenként és végrehajtónként 5000 forint előleget utal át a végrehajtó által megadott bankszámlaszámra. Az Önkormányzat a végrehajtó részére a megállapodás tárgyát képező ügyekben végrehajtási költséget (munkadíjat, költségátalányt, jutalékot) nem fizet, e költségeket a végrehajtó az adóssal szemben érvényesíti. A szerződést 30 napos felmondási idővel bármelyik fél felmondhatja. Az önálló bírósági végrehajtó tevékenysége hatékonyarr egészíti ki az adóhatóság behajtási tevékenységét, ezért javasolt továbbra is fenntartani a szerződést. B) Az önkormányzat által önként vállalt feladatok körében kötött szerződések: A január l-jétől hatályos Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény l O. (2) bekezdése értelmében az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. l. A fővárosban a közterület-felügyeleti feladatok a Fővárosi Önkormányzat és az egyes kerületi önkormányzatok között az erre vonatkozóan létrejött megállapodásokban foglaltak szerint oszlanak meg. Önkormányzatunk október 7. napján kötött megállapodást a Fővárosi Önkormányzattal ezen feladatok átvállalásáról Ennek keretében augusztus l O-én az Önkormányzat Szira Károly egyéni vállalkozóval kötött megállapodást az üzemképtelen járművek elszállítása, nyilvántartása, tárolása és megsemmisítése érdekében. A szállítási és tárolási díjakjelenleg az alábbiak: Szállítási díjak: Személygépkocsi, motorkerékpár segéd-motorkerékpár, pótkocsi, utánfutó Tehergépkocsi 2, 5 t összsúlyig Tehergépkocsi 2,5 t összsúly felett 5410Ft +ÁFA 9450 Ft+ ÁFA Ft+ ÁFA Tárolási díjak: Személygépkocsi, motorkerékpár segéd-motorkerékpár, pótkocsi, utánfutó Tehergépkocsi 2,5 t összsúlyig Tehergépkocsi 2, 5 t összsúly felett 74 Ft+ ÁFA/nap 172Ft +ÁFA/nap 369 Ft+ ÁFA/nap A szerződést a felek határozatlan időre kötötték, amelyet bármelyik fél egy hónapos felmondási idővel felmondhat A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. évi CLXXXIX. törvény január l-jén hatályba lépő 23. (5) bekezdés 4. pontja értelmében azonban a kerületi önkormányzat feladata különösen az általános közterületfelügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül. Tehát a évtől a feladat 13

14 ellátása kötelezővé önkormányzatnak. válik, arról a továbbiakban ts gondoskodnia kell a kerületi 2. Dr. Kiss László állatorvossal szakértői tevékenység végzésre, állategészségügyi szolgálat feladatainak ellátására, nyilvántartás vezetésére kötött megbízási szerződést az Önkormányzat március l-jétől február 28-áig terjedő határozott időre 150 OOO forint/hó megbízási díjjal. A felmondásra vonatkozóan k:ülön kikötést nem tartalmaz a szerződés. Az állatorvos szakértelme hozzáj árul az állatvédelmi feladataink szakszerű ellátásához. I. 5. Működtetés: Polgármesteri Hivatal gondooksági és informatikai feladatok A Polgármesteri Hivatal és telephelyei működtetésére vonatkozó szerződésekjelentős része a Polgármesteri Hivatali Gazdasági Csoportjához tartozik, amelyek a folyamatos működés biztosítása miatt nem szüneteltethetőek. Ilyenek a szemétszállítás, karbantartások, takarítás, gépkocsi biztosítások, papír- és irodaszer-szállítás, őrzés-távfelügyelet, iratmegsemmisítés. A szerződések teljesítése havonta, illetve szükség szerint történik, a havi kifizetések teljesítése augusztus 31-éig részarányosan megtörtént Kivételt képeznek a biztosítások, melyek éves lejáratúak és kifizetésűek, teljesítésük ez évre megtörtént A év vonatkozásában látható, hogy a szerződések egy része lejár, illetve felülvizsgálható és új pályáztatást követően új szerződést kell kötni, mert a feladat ellátása a működés feltétele. Ilyen a papír- és irodaszer-szállításra, a kártevő-mentesítésre az őrzéstávfelügyeletre és a év végén lejáró vagyonbiztosításra vonatkozó szerződésünk. A szerződések közül pedig a Bánya u. 35. szám alatti épület takarítására vonatkozó az épület tervezett kiürítésével megszűnik. A Polgármesteri Hivatal és telephelyei működtetésére vonatkozó szerződések másik jelentős része a Jegyzői Iroda Iktatási, Informatikai Csoportjához tartozik, kötelező és önként vállat feladatok bontásában ezek az alábbiak: A) Az önkormányzat által ellátandó kötelező feladatok körében kötött szerződések: l. Magyar Posta Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés a levélpostai szolgáltatásokra. Az éves költsége 40 MFt 2. Magyar Posta Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződés a postai utalások, elsősorban szociális segélyek utalása. Összege az utalt tételek számától és összegétől függő (518 OOO Ft/év). 3. K & K Mémökirodával kötött megbízási szerződés a hivatal pénzügyi rendszerének - WinKözszan - karbantartására, jogszabály követésére. A szerződés június 29-én került aláírásra, határozatlanidőre. A szerződés 60 napos határidővel mondható fel. A szolgáltatás havi díja 160 OOOFt/hó + áfa. 4. Az Opten Kft. által nyújtott Cégtár és Csődfigyelő szolgáltatást a Hatósági Iroda Adócsoportja használja. A csődfigyelő szolgáltatás a Complex céginfo szolgáltatásához jelenleg még nincsen, így az adóhatóságnak erre a szolgáltatásra szükségük van. A szolgáltatást utólag számla ellenében fizetjük, a cégtár szolgáltatás havi díja Ft + áfa a csődfigyelőé Ft + áfa. A szerződés határozatlan idejű. Az eredeti szerződét október 15-én kötötte a Hvatal. A szerződés 90 napos határidővel mondható fel. 14

15 5. KIMÉRA Plusz Kft.-vel december l-jén aláírt szerződés szerint, a megvásárolt KIMÉRA Szociális és Népjóléti Rendszerhez jogszabály, upgrade és üzemviteli támogatásra is szerződést kötöttünk. A szoftver a szociális igazgatás kötelezően és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges. A jogszabálykövetésért havi átalánydíjat fizetünk, melynek mértéke a KSH által közzétett infláció mértékével évente módosul, jelenleg havi bruttó Ft. A jogszabály, upgrade és üzemviteli támogatási szerződést 4 évre kötöttük, azzal, hogy az meghosszabbítható a felek kölcsönös nyilatkozatával eközig Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt.-vel 2011 áprilisában írtuk alá a szerződést az Önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató helyi nyilvántartó rendszer használatára és support szolgáltatásra. A szerződést határozatlan időre szól, ll hónapos felmondási idővel. Korábban ezt az alkalmazást központilag biztosították, 2012-től az alkalmazásért az önkormányzatoknak fizetni kell. Kötelező alapnyilvántartás kezelésére szolgál. Alicensz és a support éves díja 300 OOO Ft+ áfa, A vállalkozási díj (licence- és support-díj) évenként a KSH infláció mértékének megfelelően változhat. 7. CIVILSOFT-it Informatikai Kft-től 2010-ben megvásároltuk az Okker csomagokat az Üzlet- és telepengedélyek nyilvántartására, melyeket a Hatósági Iroda Hatósági csoportja használ január l-jétől szerződést kötöttünk mindkét programra jogszabálykövetésre és támogatásra, határozatlan időre. A szerződést bármely fél külön indoklás nélkül 30 napos határidővel felmondhatja, a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal. A programkarbantartás és felügyelet programonként évi nettó Ft + áfa a szerződés időpontjában, mely évente automatikusan növekszik a KSH által közzétett infláció mértékével. 8. Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.-vel június 30-án kötöttünk Szoftverszolgáltatási szerződést Fix-darabos sms-szolgáltatásra: 400 db/hó. A szolgáltatás havi díja bruttó Ft, a 400 db-on felüli sms-ek díja 18 Ft/sms. A szerződés 15 napos határidővel felmondható. Az sms-eket a Képviselő-testület tagjainak, bizottsági tagoknak küldi a Hivatal, illetve az Okmányiroda értesíti sms-ben az ügyfeleket az elkészült okmány megérkezéséről. 9. Mobil szolgáltatási szerződés a Magyar TelekommaL 2010 februárjában írtuk alá központosított közbeszerzés keretében. A szerződés már lejárt, de ugyanazokkal a feltételekkel jelenleg is szalgáltatja a Magyar Telekom a flottás mobilszolgáltatást. Jelenleg folyamatban van új szerződés megkötése, szintén a központosított közbeszerzés keretében. A szolgáltatás havi díja, forgalomtól függő, éves érték körülbelül 6 M Ft május 25-én kötöttünk Szállítási keretszerződést a Woss Kft.-vel tonerek és festékpatronok szállítására az önkormányzat s intézményei részére. A szerződést közbeszerzési eljárás keretében kötöttük. A szerződés május 24-én lejár. A szerződés konkrét megrendelést nem tartalmaz. A hivatal és az intézmények konkrét megrendelései alapján szállítanak, és ez alapján keletkezik fizetési kötelezettség. ll. Business Telecom Nyrt.-vel meglévő szerződésünk intemet-szolgáltatásra az intézmények részére. Célszerű lenne az intézményeknek új szerződést kötni. Felmondási idő az Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) szerint 8 napos felmondási idővel mondható fel. 15

16 12. Magyar Telekom Nyrt.-vel meglévő internet-szolgáltatás az intézmények részére. Célszerű lenne az intézményeknek új szerződést kötni. Felmondási idő az ÁSzF szerint 8 napos felmondási idővel mondható fel. 13. Magyar Telekom Nyrt.-vel ugyancsak intemet-szolgáltatásra kötöttünk szerződést a Budapest X. kerület, Újhegyi stny. 16. sz. alatti KMB iroda vonatkozásában. A szolgáltatást február l-jétől 2 év hűségnyilatkozattal kötöttük meg. Felmondási lehetőség az ÁSzF szerint. 14. Magyar Telekom Nyrt.-vel szintén intemet-szolgáltatási szerződésünk van az Ihász utca 26. alatti ingatlan vonatkozásában (kisebbségi referens számára) kötöttük l év hűségnyilatkozattal, 2011 márciusában. A szerződés az ÁSzF szerint mondható fel (8 nap). 15. Magyar Telekom Nyrt.-vel intemet-szolgáltatási szerződésünk van a Budapest X. kerület, Állomás utca 2. szám alatti telephelyünk vonatkozásában (a Belső Ellenőrzési csoport részére) kötöttük l év hűségnyilatkozattal, 2011 márciusában. A szerződés az ÁSzF szerint mondható fel (8 nap). 16. Bohus Biztonsági Szolgálat Információs és Szolgáltató Kft.-vel érvényben lévő szerződésünk a Polgármesteri Hivatal Szent László tér 29. szám alatti épülete tűzvédelmi rendszerének karbantartására vonatkozó karbantartási szerződés. Félévente kötelező az épület tűzvédelmi berendezéseinek átvizsgálása. A szerződést január 30-án kötöttük 4 évre. Az ellenőrzés és karbantartás díja félévente 150 OOO Ft + áfa, mely nem tartalmazza az eseti javítások, nagyobb értékű eszközök cseréjét. A szerződésben 60 nap felmondási idő van kikötve. 17. Data Contact- Szoftver karbantartási, tanácsadási és internetes szolgáltatásokról szóló szerződés. Hatályos 2004 áprilisától, határozatlan időre. A szolgáltatás havi díja nettó l 00 OOO Ft. A szolgáltató felügyeli a Polgármesteri Hivatal tűzfalai t, levelező rendszerét, az intemet felügyeletet látja el. A szerződés 30 napos felmondási időt tartalmaz. 18. Magyar Telekom Nyrt.-vel egyedi előfizetői szerződésünk van bérelt vonali internetszolgáltatás igénybevételére a Polgármesteri Hivatal intemet elérését és a Hivatal Szent László tér 29. szám alatti épületében nyilvános intemet-elérés biztosítása céljából. A szerződés szeptember l-jén lépett hatályba és 2 évre kötöttük. A szolgáltatás havi díja nettó 240 OOO Ft. A szerződés 2 év hűségnyilatkozatot tartalmaz, amennyiben a hűségidő lejárta előtt felmondásra kerül a szerződés, az ÁSzF-ben meghatározott kötbér fizetése kötelező. 19. ACE Telecom Kft.-vel a Polgármesteri Hivatal telephelyei közötti vezeték nélküli adatkommunikációs hálózat karbantartására, javítására kötöttünk szerződést. A szerződés szeptember 15-étől hatályos, határozatlan idejű szerződés. A szerződés l hónapos határidővel mondható fel. A szolgáltatás havi díja nettó 106 OOO Ft. 20. T-System Magyarország Zrt (KFKI Zrt jogutódja) alközponti szolgáltatás. A szerződés június l-jétől hatályos, a szolgáltatás havi díja nettó Ft. Felmondási idő 30 nap. l évre kötöttük, jelenleg tovább szolgáltatnak és folyamatban van a közbeszerzés. 21. Novell Professzionalis Szolgáltatások Magyarország Kft.-vel - közbeszerzési eljárás alapján - a Polgármesteri Hivatal részére GovSys Iktató-iratkezelő rendszerrel kapcsolatban kötöttünk szerződést. A szerződés március 4-én került aláírásra. A 16

17 szerződés a rendszer és a szükséges hardverek szállításán kívül ötéves karbantartást és rendszerkövetést is tartalmaz, melynek éves díja nettó OOO Ft.. A rendszerkövetési időszak (5 év) a rendszer üzembe helyezését követően indul. Az rendszer éles indítása december elején történt, innen számítva az 5 évet a szerződés decemberig hatályos. A szerződés 7.4 pontjaszerint "A Megrendelő a jelen Szerződés 2.2 c) pontjában meghatározott Rendszerkövetésre vonatkozó szolgáltatás igénybevételéről amindenkori tárgyévi költségvetés elfogadását követő 30 (harminc) napon belül értesíti a szolgáltatót". A szerződés csak a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) ában foglaltak alapján módosítható. A szerződés 7.2 pontja alapján a szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. "Szerződő Felek jogosultak a jelen szerződést közös megegyezéssel megszüntetni." 22. DigiKom Kft-vel meglévő karbantartási szerződésünk a hivatal térinformatikai rendszereinek üzemeltetésére, karbantartására és segítségnyújtásra került megkötésre. A szerződést április l-jével kötöttük meg 4 évre. A szerződésben 60 napos felmondási idő van kikötve. A térképi rendszert a Főépítészi csoport és a Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, Közlekedésihatósági csoportja használja. A szolgáltatás havi díja 120 OOO Ft + áfa, mely összeget a szolgáltató minden év június elején jogosult az előző évi KSH által közzétett inflációs rátával emelni. A szerződést a Megrendelő külön indoklás nélkül 60 nap felmondási határidővel mondhatja fel. 23. Nemzeti Kataszteri Program Kht.-val érvényben lévő szerződés az állami földmérési alaptérkép adatbázisának használatáról szól. Először 200 l. december 19-én kötöttünk megállapodást a Nemzeti Kataszteri Kht.-val a Nemzeti Kataszteri Program keretében készült földmérési alaptérkép használatára. Ezt a szerződést megújítottuk további 5 évre június 5-én. Ebben az évben a szerződésünk lejár, de szeretnénk újra meghosszabbítani a szerződést. Erre az alaptérképre épül a Polgármesteri Hivatal térképi rendszere. A szerződés szerint a térképi adatbázis használatának éves díja évi nettó l Ft. Ezért a díjért a NKP Kht. minden év február 28-áig átadja az előző évi december 31-ei állapotot tartalmazó frissített adatállományt. 24. ACE Telecom Kft. a meglévő szerződés alapján ADSL-intemet-szolgáltatást nyújt a Polgármesteri Hivatal Szent László tér 29. szám alatti főépületében. A szolgáltatás havi díja Ft. Határozatlan idejű szerződés, az ÁSzF szerint 8 napos határidővel felmondható. 25. Complex Kiadó Kft. céginfó szolgáltatás keretében hálózatos, hat egyidejű felhasználó részére nyújt elérést. A szolgáltatás előfizetésként működik, me ly május 31-éig került kifizetésre. Tartalmazza nemcsak a cégek, kft.-k Bt-k adatait, hanem a vállalkozókat és a Civil szervezeteket is. Előfizetési díj június l-jétől május 31-éig terjedő időszakra bruttó Ft. 26. Complex Kiadó Kft.-vel kötött előfizetési szerződés a Webjogtár 30 egyidejű felhasználó részére és 5 felhasználós hálózatos Jogtár elérését jelenti. A szerződés június l-jétől május 31-éig hatályos. Az előfizetés díja erre az időszakra bruttó Ft. 27. Complex Kiadó Kft-vel kötött előfizetési szerződés alapján a Szakmai jogtárak-adó Jogtár Plusz (l felhasználó), HR Jogtár Prémium (2 felhasználó), Ügyvéd Jogtár Prémium (l felhasználó) és Önkormányzat Jogtár Prémium (2 felhasználó) használhatók. Ezek a szakjogtárak részletesebb magyarázatokat tartalmaznak, mint az alapjogtár-szolgáltatásban megtalálható. A Szakmai jogtárak február l-jétől január 31-éig vannak előfizetve. Az előfizetés díja erre az időszakra bruttó l Ft. 17

18 28. FullTec Computer Kft.-vel kötött szállítási keretszerződés tartalma kiterjed az informatikai eszközök szállítására (számítógép konfiguráció és monitor) az Önkormányzat és intézményei részére. A szerződést 20 ll-ben kötöttük közbeszerzési eljárás keretében. A szerződést 20 ll. március 28-án került aláírásra. A szerződés 24 hónapos időtartamra szól, lejárta március 27. Kötelezettséget csak a Polgármesteri Hivatal és az intézmények konkrét megrendelése eredményez. A szerződés csak a Kbt ában foglaltakra figyelemmel módosítható. 29. Földmérési és Távközlési Intézettel kötött szolgáltatási szerződés a TAKARNET szolgáltatásra vonatozik augusztus 31-én kötöttünk ezt a szolgáltatási szerződést, mely szerint a hatósági feladatok ellátásához díjmentes hozzáférést kap a Polgármesteri Hivatal, csak a hálózat használati díjat kellett fizetni. 20 l O-től bizonyos lekérdezések díjkötelesek, ilyen például a nem hiteles tulajdonilap, melynek díja: l OOO Ft/ db. 30. NetLock Kft.-vel kötött szerződés a minősített hitelesített chipkártya megszemélyesítéssel (8 fő részére) vonatkozik, melyből 6 lejár október 30-án. Havi díja 23 OOO Ft. 31. Magyar Posta Zrt.-vel meglévő adatszolgáltatási díjra vonatkozó szerződésünk alapján az Adócsoport és a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részére biztosít adatszolgáltatást a Magyar Posta Zrt. a postai befizetésekről Az éves díj mértéke: 180 OOO Ft. 32. KEKKH Adatszolgáltatási szerződésünket 2007-ben kötöttünk a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalával adatszolgáltatásra a központi nyilvántartási rendszerből. Ezt az adatszolgáltatást a Hatósági Iroda Adócsoportja és a Közterület-felügyeleti csoport használja a napi feladatainak ellátásához. Jelenleg az Adócsoport részére ingyenes a szolgáltatás, csak a Közterület-felügyeleti csoport által végzett lekérdezések után kell fizetni. Az idei év első félévében ennek díja: Ft volt. B) Az önkormányzat által önként vállalt feladatok körében kötött szerződések: l. Globomax Zrt.-vel átalánydíjas karbantartási szerződésünk van a Testületi Mikrovoks rendszer ellenőrzésére, karbantartására, átalánydíjas javítására. A szerződés január l-jén lépett hatályba, határozatlan időre. A szerződés szerint minden év novemberéig mondható fel a szerződés a következő évtől. 2. Localinfo Információs Szolgáltató Kft.-vel a honlap fejlesztése és üzemeltetése, karbantartása tárgyban van szerződésünk. A szolgáltatás a honlap üzembe helyezésétől április l-jén indult. A szerződés szerint az üzemeltetési szolgáltatást 24 hónapra kötöttük, lejárata március 31. Az üzemeltetés havi díja 80 OOO Ft+ áfa. 3. GLX Média Kft.-vel a Globomax Zrt által telepített robotkamerás rendszer által előállított video stream publikálása és továbbközvetítése, valamint a képviselőtestület üléseiről, sajtótájékoztatóiról készült archív videó- és hanganyagok tárolása tárgyában van szerződésünk, melyet január l-jétől december 31-ei időszakra kötöttünk. A szerződés meghosszabbításáról a lejáratot megelőző 30 napon belül van lehetőség. A szolgáltatás havi díja 50 OOO Ft + áfa, melyet negyedévenként utólag számláz ki a szolgáltató. 4. Globomax Zrt.-vel február 23-án nyílt pályázati eljárás alapján megkötött szerződés alapján a Globomax Zrt (akkor még Kft.) a képviselő-testületi rendszerhez telepített LCD kijelzőt, képviselői szavazó pultokat, internetes és broadcast minőségű 18

19 videó közvetítésre alkalmas kamerarendszert, valamint elektronikus döntéstámogató rendszert (a továbbiakban: EDtR). A szerződés 6.4 pontja szerint az EDtR beüzemelésétől számított 2 évre a szoftver havi használati díja nettó 40 OOO Ft + áfa, negyedévente előre történő számlázással Az első számlázott időszak IV. negyedév. Ennek megfelelőerr a szerződés lejárta III. negyedév. Az EDtRrendszert jelenleg nem használjuk. 5. GTS Datanet Kft.-vel érvényben lévő, határozatlan időre szóló szerződésünk Domain - kobanya.hu- név karbantartására vonatkozik, melynek díja 2 500Ft/hó. I. 6. Főépítészi csoport A Főépítészi és Fejlesztési Iroda tervezési szerződéseinek túlnyomó részét 2012 előtt kötötte, az ezekben rögzített feladatok jelentős részét a tervezők már elvégezték, ezért a szerződések közös megegyezéssel megszüntetése nem jelentene jelentős nagyságrendű megtakarítást. A 2012-ben kötött 8 db tervezési szerződés teljesítése szintén folyamatban van, nincs közöttük olyan, amely megszüntetése indokolt lenne, és jelentős megtakarítást eredményezne. A) Kötelező feladatok alapján kötött tervezési szerződések: l. Kerületi szabályozási tervek és kerületi városrendezési és építési szabályzat egyes ütemei (KSZT, KVSZ) Feladat A településrendezési feladatukat a) a helyi építési szabályzat megállapításával, valamint a településrendezési tervek elkészíttetésével és azok jóváhagyásával, továbbá b) a 17. szerinti sajátos jogintézmények alkalmazásávallátják el. Jogszabályi hivatkozás Etv évi LXXVIII. tv. 6. (3) Ezen szerződéseket az előterjesztés 2. mellékletében szereplő excel-tábla "főépítészi csoport" fül alatti táblázatának (a továbbiakban: táblázat) sorai tartalmazzák. Kifizetendő bruttó összeg: Ft. A folyamatban lévő szerződések közül 4 szerződés megszüntetésének előkészítése történt meg, mivel a fejlesztői szándék megváltozásamiatt a szerződés teljesítése okafogyottá vált. Ki nem fizetett bruttó összeg: OOO Ft. 2. Helyi értékvédelem Feladat Feladata a helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása. A helyi védetté nyilvánításról vagy annak megszüntetéséről, továbbá a védettséggel összefüggő korlátozásokról és kötelezettségekről és támogatásokról rendeletben dönt. Jogszabályi hivatkozás Etv évi LXXVIII. törvény 57. (2)- (3) Helyi jogszabályi hivatkozás 34/20 ll.(ix.26.) önk. rendelet az épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről 19

20 A feladattal kapcsolatos szerződések 20 l O-ben és 20 ll-ben lezárásra kerültek. A helyi értékvédelmi kataszter további ütemeinek kidolgozására forráshiány miatt 2012-ben nem került sor. 3. Kerületi intézmények (iskola, óvoda stb.) és közterületek (kerületi tulajdonú utak) felújításával, fejlesztésével kapcsolatos tervezési feladatok Feladat Jogszabályi hivatkozás Köteles gondoskodni: Ötv évi LXV. Tv. az óvodai nevelésről, az általános iskolai nevelésről és oktatásról 63. (l)... a helyi közutak fenntartásáról, a helyi közutakon,... közterületeken parkolás biztosításáról Ezen szerződéseket a táblázat , sorai tartalmazzák. Kifizetendő bruttó összeg: Ft. 4. Kerületi tervtanács működtetése Feladat Jogszabályi Helyi jogszabályi hivatkozás hivatkozás Egyes építésügyi feladatainak ellátásához- Etv /2008 (X.l7.) önk. rend. a főépítész vezetésével- tervtanácsot évi LXXVIII. Budapest Főváros X. kerület működtethet. A tervtanács működésének tv.6. (7) Kőbányai Önkormányzat rendjét- a vonatkozó különjogszabály rendelete a kőbányai építészetielőírásainak keretei közőrt - rendeletben műszaki tervtanács állapítja meg. működésének rendjéről A tervtanács tagjaival kötött szakértői szerződéseket a táblázat sorai tartalmazzák. Kifizetendő bruttó összeg: 890 OOO Ft. B) Önként vállalt feladatok alapján kötött tervezési szerződések: l. Kerületi szabályozási tervekhez kapcsolódó előkészítő tanulmányok Ezen szerződéseket a táblázat sorai tartalmazzák. A tanulmányok már elkészültek, a kifizetés még nem történt meg a folyamatban lévő egyeztetések miatt. Kifizetendő bruttó összeg: Ft. 2. Építészeti tervek Ezen szerződéseket a táblázat sorai tartalmazzák. A Virágpiac épület tervei és a helytörténeti múzeum tervei is elkészültek, a kifizetés még nem történt meg teljes körűen, az engedélyezési folyamat lezárulta után kerülhetnek lezárásra a szerződések. Kifizetendő bruttó összeg: Ft. 3. Európai uniós pályázatok előkészítése Ezen szerződéseket a táblázat 24., sorai tartalmazzák. Az Aditussal kötött szerződések közül a 36. sorszámú, "Migráns hátterű tanulók" pályázathoz kapcsolódó előkészítési és sikerdíjának kifizetése folyamatban van. A 37. sorszámú, "Öveges" pályázathoz kapcsolódó előkészítési díj kifizetése folyamatban van. A 38. sorszámú, "Erdei iskola" pályázathoz kapcsolódó előkészítési díj kifizetése megtörtént 20

0'S1- . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló. jelentő szerződések felülvizsgálata.

0'S1- . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló. jelentő szerződések felülvizsgálata. 0'S1-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat számára kötelezettséget

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság évi munkatervéről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság évi munkatervéről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének tagja ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság 2013. évi munkatervéről I. Tartalmi

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 224/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2016. november 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Főváros Szabó Ervin

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról Biatorbágy Város önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2013. (IX.26.) önkormányzati határozatával döntött a Boldog Gizella Alapítvánnyal

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Együttműködési Megállapodás a Boldog Gizella Alapítvánnyal

ELŐTERJESZTÉS. Együttműködési Megállapodás a Boldog Gizella Alapítvánnyal ELŐTERJESZTÉS Együttműködési Megállapodás a Boldog Gizella Alapítvánnyal Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete több éve működik együtt a Boldog Gizella Alapítvánnyal annak érdekében, hogy

Részletesebben

3. számú napirendi pont a Képviselő-testület február 9-i ülésén

3. számú napirendi pont a Képviselő-testület február 9-i ülésén 3. számú napirendi pont a Képviselő-testület 2015. február 9-i ülésén 2016. évi költségvetés tervezetének benyújtása és a költségvetési rendelet főösszegeinek elfogadása Az Országgyűlés elfogadta Magyarország

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. június 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. június 25-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. június 25-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi Régiójával ellátási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 251/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az ingyenes könyvtárhasználat

Részletesebben

A magyarországi önkormányzati rendszer áttekintése a helyi önkormányzatok szerepe és felelőssége. Dr. Zongor Gábor

A magyarországi önkormányzati rendszer áttekintése a helyi önkormányzatok szerepe és felelőssége. Dr. Zongor Gábor A magyarországi önkormányzati rendszer áttekintése a helyi önkormányzatok szerepe és felelőssége Budapesti Gazdasági Főiskola 2013. Március 6. Dr. Zongor Gábor TÖOSZ főtitkár I. A magyar helyzet 1990-2012

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Bizottság évi munkatervéről

Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Bizottság évi munkatervéről BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAGJA _(_~ _. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Bizottság 2014. évi munkatervéről

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 23/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 2101 Polgármesteri

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllői

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 12.-i ülésére Tárgy: Háziorvosi szerződések felülvizsgálata Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Előadó: Vörös

Részletesebben

Előterjesztés 5/a. melléklete

Előterjesztés 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként Előterjesztés 5/a. melléklete 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

TERVEZET. Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

TERVEZET. Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Közigazgatási szféra

Közigazgatási szféra Regionális gazdaságtan Járások szerepe a területi (regionális) gazdaságtanban Urbánné Malomsoki Mónika SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 2016/2017. tanév őszi félév Urbanne.monika@gtk.szie.hu

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Javaslat a Ciróka Családi Napközi Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés meghosszabbítására

Javaslat a Ciróka Családi Napközi Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés meghosszabbítására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey UTCA 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám:1-220/2016. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Ciróka

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 30/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je. I. Tartalmi összefoglaló. '1 ;-. számú előterjesztés

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je. I. Tartalmi összefoglaló. '1 ;-. számú előterjesztés '1 ;-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozatainak

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

11/2016. Ök. rendelet 5/c. melléklete. ezer forintban évi előirányzat. Módosított előirányzat évi előirányzat. Feladatok megnevezése

11/2016. Ök. rendelet 5/c. melléklete. ezer forintban évi előirányzat. Módosított előirányzat évi előirányzat. Feladatok megnevezése Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 11/2016. Ök. rendelet 5/c. melléklete ezer forintban Címszám

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő megállapodások. 5 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő megállapodások. 5 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/1868-33/2015 Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő megállapodások Melléklet: 5 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Foglalkoztatási, Szociális

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése /2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére Tárgy: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodás módosítása Előterjesztést

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Football Clubbal kötött használati szerződés felülvizsgálatáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET - a Nyírbátori

Részletesebben

8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete

8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101 Polgármesteri

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-175/2013. Tárgy: Megállapodás állati hulladék elhelyezésére Mell.:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sport feladatainak végrehajtásáról Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y Ügyiratszám: 2654-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZT ÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

IX. 19/2012. (V.22.) 24/2011. (IX.26.)

IX. 19/2012. (V.22.) 24/2011. (IX.26.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 44/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati 1. melléklet a../2011. (..)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke Egészségügyi ellátás - háziorvosi ellátás (önkormányzati 1997. évi CLIV. tv. 152.

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 8/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 32/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 2101 Polgármesteri

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám: 26.893/2014. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének módosítására

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

11. Szerződéshosszabbítás a Fehér Kereszt Közhasznú Egyesülettel december 15. ELŐTERJESZTÉS

11. Szerződéshosszabbítás a Fehér Kereszt Közhasznú Egyesülettel december 15. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15-ei ülésére 11. napirend Tárgya: Előadó: Szerződéshosszabbítás a Fehér Kereszt Közhasznú Egyesülettel Tabányi Pál polgármester

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére Tárgy: Az Életfa Kulturális Alapítványnak Békés Város Önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötésére irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság:

Részletesebben