KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI NEVELÉSI, SZAKMAI ÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI NEVELÉSI, SZAKMAI ÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI NEVELÉSI, SZAKMAI ÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Érvényes: 2008/2009. tanévtől Módosítva: szeptember 1-től

2 - 1 - BEVEZETÉS A SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK BEMUTATÁSA Szilvási Óvoda Felsőszilvási Óvoda Szilvási Általános Iskola és Felsőszilvási Tagintézménye A SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT MŰKÖDÉSI ALAPELVEI ÉS AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZÍNTEREI A SZILVÁSI ÉS FELSŐSZILVÁSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA I. Bevezető II. Gyermekképünk, óvodaképünk III. Az óvodai nevelés feladatai IV. A program ajánlott napirendje V. A program tevékenységi formái VI. Az óvoda hagyományos ünnepei, egyéb rendezvényei VII. Az óvoda kapcsolatrendszere VIII. A program erőforrásai IX. Gyermekvédelem A SZILVÁSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS FELSŐSZILVÁSI TAGINTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE I. Pedagógiai alapelveink II. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai III. Iskoláink kiemelt pedagógiai és oktatási területei és a kulcskompetenciák fejlesztésének kapcsolata IV. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok V. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok VI. A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák VII. A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái VIII. A nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési rendszere IX. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke X. A tankönyvválasztás-rendelés és a szakmai eszközbeszerzés alapelvei, rendje

3 - 2 - A SZILVÁSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS FELSŐSZILVÁSI TAGINTÉZMÉNYE EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA A SZILVÁSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS FELSŐSZILVÁSI TAGINTÉZMÉNYE KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA HELYI TANTERV I. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglakozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények II. A nem szakrendszerű oktatás III. A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei IV A magasabb évfolyamra lépés feltételei V. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése VI. A felsőszilvási általános iskola ökoiskolai programja VII. Német nemzetiségi program VIII. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei IX. Az otthoni (napközis) felkészüléshez, előkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása X. A pedagógiai programmal kapcsolatos egyéb intézkedések LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

4 - 3 - BEVEZETÉS Pedagógiai programunk a 2008-ban a Komló Város Önkormányzat Szilvási Nevelési- Oktatási Központ Bölcsőde, Óvoda és Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása. A módosítás az alábbi okok miatt vált szükségszerűvé: 1. Szervezeti változás: A bölcsődei intézményegység július 1-től képviselőtestületi döntés alapján nem tartozik Komló Város Önkormányzat Szilvási Nevelési- Oktatási Központ intézményei közé. 2. Alapító Okirat változása a szervezeti felépítés változása névváltozással is együtt járt, a Központ Szilvási óvodai és általános iskolai intézményegységei SNIfogadó intézményekké váltak, ami a június 17-én kelt Alapító Okiratunkban rögzítésre került. 3. Jogszabályi változások: A Nemzeti Alaptanterv változásai (202/2007.(VII.31.) Korm. rendelet) az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának változása (221/2010.(VII.30.))Kormányrendelet Közokt. tv. módosítás (2010. évi LXXI. törvény) Osztályzás lehetőségének visszaállítása az alsóbb évfolyamokon. Évfolyamismétlésre utasítás jogát visszakapja a nevelőtestület évfolyamon a nem szakrendszerű oktatás kötelező-arányára vonatkozó rendelkezés eltörlésre került. Közokt. tv. módosítás (2010. évi LXVI. törvény) A családi pótlék folyósításának a tankötelezettség teljesítéséhez történő kötése és az ebből adódó iskolai feladatok 4. Egységes formátumra történő szerkesztés

5 - 4 - A SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE SZILVÁSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (székhely intézmény; magasabb vezető) Komló, Függetlenség u. 32. ÓVODAI INTÉZMÉNY-EGYSÉG, SZILVÁSI TAGÓVODA (intézményegység-vezető) Komló, Függetlenség u. 30. FELSŐSZILVÁSI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNY (tagintézmény-vezető) Komló, Május 1. u. 13. FELSŐSZILVÁSI TAGÓVODA (tagintézmény-vezető) Komló, Május 1. u. 13.

6 - 5 - A SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA Komló Város Önkormányzat Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Óvoda és Általános Iskola elnevezésű intézményt, a évi CV. törvény 2.. (1) és 4.. (1) bekezdése, valamint az évi LXXXIX. tv (1) és (5) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően alapította, Komló Város Tanácsa évi határozatában foglaltra figyelemmel. Neve: Komló Város Önkormányzat Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Óvoda és Általános Iskola Székhelye: 7300 Komló, Függetlenség u. 32. Telephelyei neve, címe: 1.) Neve: Felsőszilvási Általános Iskola Címe: 7300 Komló, Május 1. u. 13. Óvodai Intézményegység: 2.) Neve: Szilvási Óvoda Címe: 7300 Komló, Függetlenség u ) Neve: Felsőszilvási Óvoda Címe: 7300 Komló, Május 1. u. 15. Az intézmény irányító szervének, neve, címe: Az intézmény fenntartójának neve, címe: Az intézmény illetékességi területe: Az intézmény felvételi körzete: Az intézmény közfeladatának ellátása módja: Az intézmény közfeladatának ellátása módja: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7300 Komló, Városház tér 3. Komló Város Önkormányzat 7300 Komló, Városház tér 3. Komló város közigazgatási területe Komló Város Önkormányzat Képviselőtestülete által meghatározott helyi önkormányzati költségvetési szerv iskolai nevelés-oktatás többcélú intézmény: közös igazgató közoktatási intézmény (általános iskola, óvoda)

7 - 6 - Az intézmény típus szerinti besorolása: - tevékenység jellege szerinti besorolás: közszolgáltató - közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény, többcélú közös igazgatású közoktatási - feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerint önállóan működő költségvetési szerv Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezettel kötött megállapodás alapján láttatja el. OM azonosítója: Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg határozott időre a vezetőt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerint. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó. A foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az irányadó. Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény vezetője Ellátható vállalkozások köre, mértéke: Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Gazdasági társaságban nem vehet részt. A feladat ellátását szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az önálló szakmai egységeknél felsorolt telephelyek címe alatt lévő ingatlanokat és berendezéseiket a feladatok ellátására szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat. A használatba adott vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 20/2007.(X.18) önkormányzati rendelet tartalmazza. A vagyon felett rendelkező: A 20/2007. (X.18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint Komló Város Önkormányzat Az intézmény tevékenysége, TEAOR száma: PIR száma: Szakágazat megnevezése, száma: iskolai nevelés-oktatás (801000)

8 emelt szintű angol nyelvoktatás, 2-8. évfolyamon - német nemzetiségi nevelés-oktatás Az intézmény alaptevékenysége január 1. napjától: Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Éttermi, mozgó vendéglátás Iskolai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évfolyamon) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Tankönyv- és jegyzettámogatás Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Az intézmény kiegészítő tevékenysége Éttermi, mozgó vendéglátás 8 évfolyamos alapfokú általános iskolai nevelés-oktatás A 8. évfolyamot sikeresen elvégzettek számára általános iskolai bizonyítványt bocsát ki. Az intézmény évfolyamainak száma: 8 évfolyamos, évenként változó csoportszámban, 1-8. évfolyamon. Felvehető maximális tanulólétszám: évfolyamonként két osztállyal, 16 csoportban 416 tanuló

9 - 8 - Az iskola rendelkezik a cégbíróság által bejegyzett alapítvánnyal. Iskolafejlesztési Alapítvány Komló-Szilvás elnevezéssel. Az intézményben tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek sajátos fogyatékossági típusa: - tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) - látássérültek (vakok, gyengénlátók) - hallássérültek (siketek, nagyothallók) - beszédfogyatékosok - megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége - megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása integrált oktatás keretében folyik. Telephelyei neve, címe: 1.) Felsőszilvási Általános Iskola Neve: Felsőszilvási Általános Iskola Címe: 7300 Komló, Május 1. u német nemzetiségi kisebbséghez tartozók nevelése-oktatási, 1-8. évfolyamon. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: - kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett nyelvoktató programban résztvevő iskolai tanulók részére Az intézmény évfolyamaink száma: 8 évfolyamos, évenként változó csoportszámban 1-8 évfolyamon. A 2004/2005. tanévtől kezdődően, felmenő rendszerben az első évfolyamon egy osztályt indíthat. Felvehető maximális tanulólétszám: 2004/2005. tanévtől felmenő rendszerben első évfolyamon egy osztályt indíthat 9 csoportban 254 tanuló Az iskola rendelkezik a cégbíróság által bejegyzett Felsőszilvás a gyermekekért elnevezésű alapítvánnyal. Az intézményben tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek sajátos fogyatékossági típusa: - tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) - látássérültek (vakok, gyengénlátók) - hallássérültek (siketek, nagyothallók)

10 beszédfogyatékosok - megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége - megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása integrált oktatás keretében folyik. Óvodai Intézményegység: 2.) Neve: Szilvási Óvoda Címe: Komló, Függetlenség u. 30. Csoportok száma: 4 Felvehető maximális gyermeklétszám: 30 gyermek csoportonként, 120 gyermek A tagóvoda rendelkezik a cégbíróság által bejegyzett A Komlói Szilvási Óvodáért elnevezésű alapítvánnyal. b.) óvodai feladat-ellátásban a sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékossági típusa: - tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) - látássérültek (vakok, gyengénlátók) - hallássérültek (siketek, nagyothallók) - beszédfogyatékosok - megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége - megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése integráltan folyik. 3.) Neve: Felsőszilvási Óvoda Címe: Komló, Május 1. u. 15. német nemzetiségi óvodai nevelés Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: - a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése Csoportok száma: 4 Felvehető maximális gyermeklétszám: 30 gyermek csoportonként, 120 gyermek Az óvoda rendelkezik a cégbíróság által bejegyzett Felsőszilvási Óvoda Gyermekeiért elnevezésű alapítvánnyal.

11 A Szilvási Óvoda és Felsőszilvási Óvoda esetében a képviselő-testület engedélyezte a közoktatási törvény szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 20%-kal történő túllépését. Komló, június 17. Páva Zoltán Polgármester

12 AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK BEMUTATÁSA SZILVÁSI ÓVODA Óvodánk 4 csoportos, tágas csoportszobákkal, tornaszobával, nagy füves és betonos udvarral, főúttól távol, bölcsőde és iskola között, ideális helyen fekszik a 3-8 éves gyermek egészséges fejlődéséhez. A szülők többsége ezért is választja szívesen óvodánkat. Városi viszonylatban jómódú családokból érkeznek a gyerekek. Az elmúlt évekhez képest viszont érezzük, hogy ezen a lakótelepen is romlik a családok anyagi helyzete. Ettől függetlenül eddig még mindig támogatták elképzeléseinket, maximálisan együttműködnek velünk. Csoportjaink vegyes életszervezésűek, mely jól illeszkedik az elképzeléseinkhez, a családias légkör kialakításához. Az óvó, védő szeretet, az összetartozás érzése ezekben a csoportokban sokkal erősebben alakul ki a gyerekekben. Óvodánk nyitott, a családokkal való szoros együttműködést és kapcsolatot fontosnak tartjuk. Lehetővé tesszük az " anyás beszoktatást ", hogy zökkenő mentesebb legyen az elszakadás, így a szülő és a gyermek együtt tapasztalja meg óvodánk szokásrendszerét. Fontos, hogy a szülő biztonságban érezze gyermekét, szeressenek óvodába járni. Napirendünk folyamatos, amelyet a mi óvodánk vezetett be elsőnek. Rendelkezünk egy tornaszobával, amire büszkék vagyunk, mert szülői segítséggel, pályázatok megnyerésével alakítottuk ki. Csodálatos természeti környezettel is rendelkezünk, így óvodánk fő profilja az egészséges életmód, ezen belül az egészségvédelem, mozgásfejlesztés, preventív torna. Gyermekeink minden nap mezítláb tornáznak, minden évszakban sok időt töltenek az udvaron. Sportversenyeket szervezünk az óvoda udvarán, a Városi Sportcentrumban óvodák között és családi délutánokat. A gyerekek torna után mindig fogyasztanak gyümölcsöt, reggeli és ebéd után is mosnak fogat ban megalakítottuk a testnevelés szakmai munkaközösséget, a szakmai kapcsolat karbantartása, valamint fejlesztés céljából. Munkaközösségünk óvodánkra kidolgozta a Mozgáskotta módszert, amely jól illeszkedik fő céljainkhoz. A módszer egy komplex mozgás és személyiségfejlesztő módszer,amelynek eszközrendszerével is rendelkezünk szeptember 01-től óvodánk fogadja a sajátos nevelési igényű gyermekeket és látjuk el integrált keretek között e gyermekek óvodai nevelését ben a szülők alapítványt hoztak létre A Komlói Szilvási Óvodáért " névvel. Az alapítvány az óvodai nevelés feltételeinek javítása, fejlesztése céljából jött létre. Külön szolgáltatásként különtornát és angol nyelvvel való ismerkedést biztosítunk. Évente kétszer családi délutánra várjuk a családokat, amelynek bevétele az alapítványunk bevételét gyarapítja. Minden évben az akkori nagycsoportos gyerekeket Sporttáborba visszük.

13 Szakképzett úszóedzőnk lehetőség szerint úszásoktatást tart a nagycsoportos gyerekeknek, szakképzett fejlesztőpedagógusaink pedig az arra rászoruló gyermekek fejlesztését segítik. FELSŐSZILVÁSI ÓVODA Óvodánk 1980-ban épült, német kisebbségi nevelést folytató, kétnyelvű óvoda. A szilvási lakótelepen, csendes, nyugodt környezetben, kertekre, erdőre néző udvarral rendelkezünk, mellettünk német nemzetiségi oktatás folytató általános iskola található. Mind a három csoportszobánk egyenként 50 m2 es, tágas és világos, minden csoportszobához külön öltöző, mosdó tartozik. Egy csoport megszűntetésével egy tornaszobát alakítottunk ki és szereltünk fel mozgásfejlesztő eszközökkel. Udvarunk az akkori előírásoknak megfelelően készült, melyet folyamatosan igyekszünk természet közelivé tenni, pályázatokon nyert udvari játékokkal. Fennállásunk óta szervezünk német nemzetiségi nyelvű nevelést, a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve alapján. A szülők nyilatkozata alapján a szűkebb-tágabb családok 50 %-ban beszélnek vagy tanulnak németül vagy svábul. Ezzel ellentétben a gyerekek otthonról nem hoznak német nyelvi tudást, a nyelvtanuláshoz is kevesen kapnak segítséget. A nyelvtanítás zöme így az óvodára hárul. A gyerekek az óvodába kerüléstől az iskolába lépésig lehetőséget kapnak a német nyelv gyakorlására a hét, illetve nap bármely szakában. A tevékenységek mindig játékosan, érdeklődést felkeltő és önkéntes érdeklődést fenntartó, esztétikus eszközökkel motiváltak. A gyerekek többsége a mellettünk lévő német nemzetiségi iskolába jelentkezik, így a folytatás is teljes mértékben biztosított. Kapcsolatban vagyunk a Német Kisebbségi Önkormányzattal, segítséget kapunk a helyi kisebbségi szokások, hagyományok megismeréséhez. Látogatjuk a Német Klub rendezvényeit. Óvodánkban német munkaközösség működik. A családok érdeklődéssel, figyelemmel kísérik gyermekük fejlődését, az óvoda életét és vállalnak aktív szerepet februárban jegyezték be A Felsőszilvási óvoda gyermekeiért nevű alapítványunkat, amely az óvodai nevelés feltételeinek javítása céljából jött létre.

14 SZILVÁSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS FELSŐSZILVÁSI TAGINTÉZMÉNYE A két szilvási általános iskola helye és helyzete Komló városban illetve a szilvási lakótelepen Komló bányászváros volt évtizedekig, könnyűiparral kiegészítve. Az iparban dolgozók kiskertműveléssel is szívesen foglalkoztak, illetve foglalkoznak, Szilvás lakótelepet is kiskertek övezik ben az utolsó bánya, Zobák is bezárt. A város lakossága folyamatosan csökken, jelenleg mintegy ezer fő. A férfiak a néhány újabban alapított üzemben, vállalkozásban illetve a szolgáltatóiparban dolgoznak, vagy Pécsett lévő munkahelyekre utaznak naponta. Egyre elterjedtebb az ország távoli pontjain, vagy külföldön való munkavállalás, és ezzel a családok ideiglenes szétszakadása. A nők a még üzemelő néhány varrodában, a kereskedelmi egységekben tudnak elhelyezkedni, illetve közalkalmazottak, köztisztviselők. (A városi kórház, a Városháza és az oktatási intézmények a legnagyobb munkáltatók.) Egyre többen utaznak közülük is pécsi munkahelyekre, illetve keresnek munkát külföldön, gyermekeiket gyakran a nagyszülőkre bízva. Városi szinten a beiskolázandó gyermekek száma évről évre csökken fő körüli jelenleg. A városban iskoláink szempontjából nem kedvező a helyi közlekedés: a lakótelepre reggel induló helyijáratok túlzsúfoltak, Kökönyös, Körtvélyes, Dávidföld városrészekből csak átszállással lehet eljutni iskoláinkba. A beiskolázás szempontjából kedvezőtlenül érintette intézményeinket a megszüntetett Körtvélyes-Szilvás diákjárat. A sok tartalmas, érdekes program célja, hogy minél több szülő, illetve gyermek válassza a szilvási iskolákat. Iskolánk és tagintézménye egyaránt nagyon szép környezetben található. Szép kilátás, zöldövezet, az erdő közelsége, tiszta levegő jellemzi közvetlen környezetünket. Az anyaiskola 1966-ban, tagintézménye 1980-ban nyitotta meg kapuit az általános iskolás diákok előtt. Mindkét épület felújításra, korszerűsítésre szorul. Komló Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2005/2006-os tanévtől integrálta a szilvási lakótelepen működő két általános iskolát. Az integrációt az alábbi körülmények tették megvalósíthatóvá: a két oktatási intézmény területi elhelyezkedése, közelsége (kb. 600 méter) a hasonló profil (emelt szintű angol, illetve német nemzetiségi nyelv oktatása) a két tantestület jó kapcsolata, együttműködési készsége Az integrációtól várható előnyök: gazdaságosság az áttanítások megszervezésével arányosabb helykihasználtság szükség szerint két osztály elhelyezhető a tagintézményben

15 kínálatbővülés az idegennyelv oktatása területén (igény esetén angol, illetve német szakkörök indítása) Alapelveink az integráció megvalósítása során: egy szervezeti egységen belül, egyszemélyi felelős vezető irányítása mellett a két tagintézmény szakmai önállóságának, profiljának, hagyományainak megőrzése igazságosság a költségvetési keretösszegek felhasználása során mind a személyi, mind a dologi kiadások tekintetében egymás munkájának megismerése, megbecsülése, egyre több közös program szervezése a szakmai munkaközösségek együttműködése révén Erősségeink, amelyekre építjük az integrált iskola jövőjét: a tantestület felkészültsége, elhivatottsága, gyermekközpontú oktatónevelőmunkája az angol és a német nyelv mint Európában a legjelentősebb területeken a leginkább használatos és használható nyelv emelt szintű oktatása kiemelkedően szép természeti környezet, tiszta levegő sokszínű tanórán kívüli nevelési alkalom kínálata Elvárásaink a fenntartó önkormányzat felé a sikeres és gazdaságos működés érdekében: felújítási keret biztosítása ötéves ütemterv alapján az iskolaépületek a mosdók teljes körű korszerűsítéséhez ésszerűbb helyi közlekedés szervezésével iskolánk átszállás nélküli elérhetővé tétele a Körtvélyesben, Kökönyösben és Dávidföldön lakók számára tagiskolánként legalább egy fejlesztő pedagógus foglalkoztatásához heti óra biztosítása a súlyos beilleszkedési és tanulási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztése és a nyugodt tanulási környezet biztosítása érdekében Az integrált iskola főbb várható mutatói Alapító okiratunkban tanévenként három első osztály indítására adott engedélyt a fenntartó önkormányzat. (A Szilvási Általános Iskolában kettő, a Felsőszilvási tagintézményben egy osztály indítható.) Ebben a 2010/2011-es tanévben állt be az integrált iskola a 16+8=24 osztály működtetésének lehetőségére. A napközis csoportokat évfolyamon a szülők igényei alapján szervezzük meg. Az ingyenes étkezés biztosítása a rászoruló alsó tagozatosok számára feltehetően tovább növeli a napközis tanulók számát vagy legalábbis szinten tartja a jelenlegi fős létszámot -, így szükségessé válik 5-6 napközis csoport működtetése. (Négy csoport a Szilvási, kettő a Felsőszilvási tagintézményben.) A tanulószobát igény szerint szervezzük meg osztályos tanulók számára:

16 A csellengő, szülői felügyelet nélkül maradó, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek számára ajánljuk fel elsősorban. Egy-egy tanulószobai csoport indítását tervezzük tagintézményenként. A Felsőszilvási tagintézményben felszabaduló tantermek hasznosításáról gondoskodunk: egy, vagy két alsó tagozatos osztály -amennyiben a Szilvási Általános Iskola épületében az osztályok elhelyezése nem megoldható- átjár a tagintézménybe, közismereti óráikat ott tartjuk meg, így csökken a zsúfoltság az anyaiskolában a tagiskolában megszüntetjük a szükség-tanteremként használt, hideg, huzatos, zajos átjárót távlati terveink között szerepel- fenntartói támogatás esetén egy lakótelepi szolgáltatást is nyújtó Tele-kuckó létesítése internetezési, könyvkölcsönzési, hírlapolvasási szolgáltatással illetve lehetőséggel Tanulólétszámunk várhatóan beáll, esetleg néhány fővel fog csökkeni a következő években. A csökkenés oka részben a születések számának a csökkenése, részben a kisgyermekes szülők Komlóról történő elvándorlása. A demográfiai apály hátrányos következményei iskolánkat sem kerülik el. Az engedélyezett tanévenkénti három első osztályt fővel tervezzük megszervezni. Átgondolt, tervszerű személyzeti munkával, a nyugdíjba vonulások miatt felszabaduló álláshelyek részbeni megszüntetésével elérhető, hogy az összevont tantestület létszáma 1-2 fővel csökkenjen. Ilyen módon jelentős megtakarítás érhető el. Amennyiben a tanulólétszám csökkenését követi a pedagóguslétszám csökkentése, úgy megtartható az egy pedagógusra jutó tanuló. Ez a mutató kedvező, gazdaságos iskolaműködtetésre utal, kiállja az országos, a megyei és a városi összehasonlítás próbáját is. Mindkét intézmény rendelkezik bejegyzett alapítvánnyal. Beiskolázási lehetőségeink, profilunk A Szilvási Óvodával és felsőszilvási tagintézményével hagyományosan jó, szinte napi munkakapcsolatunk van. Ezekből az óvodákból a nagycsoportosok többsége iskoláinkba iratkozik, ez a létszám azonban nem elegendő a tanévenkénti három osztály indításához. Ezért a város többi óvodájával is igyekszünk oktatónevelőmunkánkat megismertetni. Heti rendszerességgel tartunk foglalkozást nagycsoportos óvodásoknak iskoláinkban. Sajátos profilunk az idegen nyelvek emelt szintű oktatása. Az anyaintézményben angol tagozat működik. A szomszédos óvodában, és amelyik óvodában igény van rá, heti egy alkalommal játékos angol foglalkozást tartunk. A szülők és a kicsik szeretik, igénylik az angol foglalkozásokat. Első osztályban heti egy, órában angol szakkört tartunk, melynek célja az érdeklődés felkeltése, a szóbeli kezdőszakasz megterhelés nélküli elnyújtása. Második osztálytól tantárgyi

17 rendszerünkbe építve, fokozatosan növekvő heti óraszámban heti 2,3,4, majd 6. osztálytól heti 5 órában oktatjuk az angol nyelvet. Tanórán kívüli nevelési alkalmak is segítik a nyelv megszerettetését. (Fordítóverseny, angol nyelvű vers- és prózamondó verseny, angol délután, stb.) Angliai cserekapcsolatunk nincs a nagy távolság miatt, de igény szerint tanulmányi kirándulásokat szervezünk a szigetországba. A felsőszilvási tagintézmény profilja a német nemzetiségi nyelv tanítása. Szerencsére városunkban több olyan család él, amely úgy gondolja, hogy a nemzetiségi nyelv elsajátítása fontos. A felsőszilvási tagóvodában kezdik a gyerekek a német nyelvvel való ismerekedést, majd első osztálytól kezdve tantárgyi rendszerbe építve, a német nemzetiségi program alapján folyik az oktatás-nevelés. Ez a nyelvtanuláson kívül nemzetiségi hagyományokat, népi táncot, nemzetiségi ételek ismeretét is magába foglalja. Ösztönözzük, támogatjuk az alapfokú állami nyelvvizsga megszerzését angol illetve német nyelvből. Tanítványaink közül a legtehetségesebbek, legszorgalmasabbak egyre nagyobb arányban jelentkeznek olyan középiskolába, amelyben angol nyelvi előkészítő, illetve német nemzetiségi osztály működik. Profiljaink mellett kiemelt fontosságúnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést. (Pl. Egészség-hónap szervezésével), valamint a környezetvédelmet (ÖKO-ISKOLA címet nyert el a Felsőszilvási tagintézmény) és az informatika-számítástechnika oktatását.) Harmadik osztálytól szakköri formában, hatodik osztálytól modulként, 7. osztálytól tantárgyként oktatjuk az informatikai, számítástechnikai ismereteket szeptember 1-től a Szilvási Általános Iskola fogadja a sajátos nevelési igényű gyermekeket és látjuk el integrált keretek között e gyermekek általános iskolai nevelését-oktatását. Szülői, tanulói háttér Az iskoláinkba járó gyermekek különböző családi háttérrel, értékekkel rendelkeznek. Egyre nő a tanulási, beilleszkedési zavarral érkező gyermekek aránya, melynek fő oka a megfelelő családi biztonság, nevelés hiánya. Végzett tanulóink nagyobb hányada érettségit adó középiskolában tanul tovább kb. egynegyedük szakképző intézményt választ. Rendszeresen mérjük a szülők és a gyermekek elégedettségét a minőségirányítási munka keretében. Az eredmények bíztatóak és lelkiismeretes munkára köteleznek. Összegezve: az integrált szilvási általános iskolák sikeres és gazdaságos működtetéséhez az alapvető feltételek adottak.

18 A SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT MŰKÖDÉSI ALAPELVEI ÉS AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZÍNTEREI A központ épületei egymáshoz közel, Szilvás lakótelepen helyezkednek el, így zökkenőmentesen biztosítható a gyermekek azonos szellemű nevelése az óvodától az általános iskolai nevelés befejeződéséig. A területi közelség megkönnyíti a szakdolgozók, a központ vezetőinek munkájában az együttműködés elvének megvalósítását. (Rendszeresen, havonta legalább egy alkalommal.) Nevelési elveink az alábbi területeken azonosak: a gyermekek érdekeinek mindenek felett történő érvényesítse, szem előtt tartása a szocializációs színterek, a közösségi nevelés hangsúlyozása az egyéni bánásmód elvének együttes alkalmazásával a családdal történő együttműködés fontosságának elismerése, az együttműködés színereinek megteremtésével egységes nevelőhatások biztosítása a fokozatosság elvének kiemelésével, az életkori sajátosságok figyelembevételével alapelveink azonosak az óvodákban és az általános iskolában a tanulási folyamat értékelése tekintetében mindkettő intézménytípusban hangsúlyosan szerepel és programokban, napi tevékenységben folyamatosan megjelenik az egészséges életmódra nevelés elve az óvodai nevelési területek, színterek előkészítik és megalapozzák az iskolai, tantárgyi keretek között történő nevelést-oktatást. Nevelési céljainak összehangolásának, elérésének érdekében: - rendszeresen hospitálásokat, szakmai megbeszéléseket szervezünk - folytatjuk az óvodában megkezdett angol, illetve német nyelvoktatást, a mozgáskotta módszer alkalmazását általános iskoláinkban - közös kulturális- és sportrendezvényeket szervezünk

19 A SZILVÁSI ÉS FELSŐSZILVÁSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA I. BEVEZETŐ Programunkat többféle magyar szakirodalom tanulmányozása alapján óvodáink arculatára formálva készítettük el. Alapirodalomként értelemszerűen az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja szolgált, mely átfogja az óvodás kor nevelő - fejlesztő munkáját. Programunk magába foglalja nevelőtestületünk gyakorlati tapasztalatait a jól bevált hagyományos értékek megőrzésével. Emellett érvényesülhetnek a különböző innovatív pedagógiai törekvések. A nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére irányul, az egyenlő hozzáférés biztosításával. A gyermeket - mint fejlődő személyiséget - gondoskodás és különös védelem illeti meg. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. A nevelési és szakmai programunk elkészítésénél figyelembe vettük a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelveit is. Körzetünkben, 7 csoportban " a jó családhoz " hasonló körülményeket nyújtó vegyes életszervezéssel, folyamatos napirenddel zajlik az élet. Legfontosabb partnereinknek, a szülőknek, évek óta lehetővé tesszük, hogy megválasszák az óvónőt és a gyermekcsoportot. Munkánk középpontjában a hozzánk járó gyermekek állnak, akik soha többet nem lesznek 3-8 évesek, így fejlődésükhöz most kell megadni mindent. Kiindulási elvünk az egyénre szabott nevelés és az, hogy minden gyermek saját képességei szerint fejlődjön. Legfontosabb igényünk, hogy boldog gyermekeket neveljünk, okos szeretetben, érzelmi biztonságban, derűs, nyugodt, szeretetteljes légkörben, hogy élvezzék az óvodában eltöltött éveket, szülő és gyermeke egyaránt. Az óvodai nevelés tekintetében célunk: a nyitott játékban nevelő óvoda megteremtése, melyben a gyermekek egyéni fejlődésüknek és érésüknek ütemében válnak alkalmassá iskolai tanulmányaik megkezdésére. Programunk a komplexitás elvére épül. Céljaink megvalósításához esztétikus, biztonságos, ingergazdag, magas színvonalú pedagógiai környezet kialakítására törekszünk. Minőségbiztosítási munkánkat a Comenius Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. sz. modellje Partnerközpontú működés modell alapján dolgoztuk ki. A Közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törv.86. (1)-(2) bek. szerint a községi, városi, a fővárosi és a megyei jogú városi önkormányzat köteles gondoskodni a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásáról, amennyiben azok a többi gyermekkel együtt nevelhetők. Az esélyegyenlőség biztosítását és a társadalmi befogadást a sajátos nevelési igényű gyermek intézményes nevelésének kezdeti, korai szakaszában kell elkezdeni. Ezen jogszabályi előírásra tekintettel, valamint az esélyegyenlőség biztosítása érdekében, az óvodát fenntartó önkormányzat az óvoda feladatként határozta meg a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését.

20 A nevelési program kidolgozása során figyelemmel voltunk a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005.(III.01.) OM. Rendelet előírásaira. Programunk reális, szakszerű, a két óvoda közös munkája, megbeszélés és megegyezés útján jött létre. Egy élet a kezedben Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulják, milyen megbélyegzettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, Megtanulnak szégyenlősnek lenni. Ha a gyerekek megszégyenítve élnek, Megtanulnak bűnösnek lenni. Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, Megtanulnak türelmesnek lenni. Ha a gyerekek bátorítva élnek, Megtanulnak bizalommal élni. Ha a gyerekek megdicsérve élnek, Megtanulják megbecsülve érezni magukat. Ha a gyerekek méltóságban élnek, Megtanulják az igazságot. Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, Megtanulnak hinni. Ha a gyerekek hitelesen élnek, Megtanulják mit jelent szeretni. Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, Megtanulják megkeresni a szeretetet a világon

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám: 9583/2012. Melléklet:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint irányító szerv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 90.. az államháztartásról szóló

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Bajza Utcai Általános Iskola

Bajza Utcai Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Bajza Utcai Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2011. július 27-én, 17

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító okirat száma: C/247/24/2010. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2./ A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1967. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: ALAPÍTÓ OKIRAT Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben