KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI NEVELÉSI, SZAKMAI ÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI NEVELÉSI, SZAKMAI ÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI NEVELÉSI, SZAKMAI ÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Érvényes: 2008/2009. tanévtől Módosítva: szeptember 1-től

2 - 1 - BEVEZETÉS A SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK BEMUTATÁSA Szilvási Óvoda Felsőszilvási Óvoda Szilvási Általános Iskola és Felsőszilvási Tagintézménye A SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT MŰKÖDÉSI ALAPELVEI ÉS AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZÍNTEREI A SZILVÁSI ÉS FELSŐSZILVÁSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA I. Bevezető II. Gyermekképünk, óvodaképünk III. Az óvodai nevelés feladatai IV. A program ajánlott napirendje V. A program tevékenységi formái VI. Az óvoda hagyományos ünnepei, egyéb rendezvényei VII. Az óvoda kapcsolatrendszere VIII. A program erőforrásai IX. Gyermekvédelem A SZILVÁSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS FELSŐSZILVÁSI TAGINTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE I. Pedagógiai alapelveink II. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai III. Iskoláink kiemelt pedagógiai és oktatási területei és a kulcskompetenciák fejlesztésének kapcsolata IV. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok V. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok VI. A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák VII. A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái VIII. A nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési rendszere IX. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke X. A tankönyvválasztás-rendelés és a szakmai eszközbeszerzés alapelvei, rendje

3 - 2 - A SZILVÁSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS FELSŐSZILVÁSI TAGINTÉZMÉNYE EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA A SZILVÁSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS FELSŐSZILVÁSI TAGINTÉZMÉNYE KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA HELYI TANTERV I. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglakozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények II. A nem szakrendszerű oktatás III. A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei IV A magasabb évfolyamra lépés feltételei V. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése VI. A felsőszilvási általános iskola ökoiskolai programja VII. Német nemzetiségi program VIII. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei IX. Az otthoni (napközis) felkészüléshez, előkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása X. A pedagógiai programmal kapcsolatos egyéb intézkedések LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

4 - 3 - BEVEZETÉS Pedagógiai programunk a 2008-ban a Komló Város Önkormányzat Szilvási Nevelési- Oktatási Központ Bölcsőde, Óvoda és Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása. A módosítás az alábbi okok miatt vált szükségszerűvé: 1. Szervezeti változás: A bölcsődei intézményegység július 1-től képviselőtestületi döntés alapján nem tartozik Komló Város Önkormányzat Szilvási Nevelési- Oktatási Központ intézményei közé. 2. Alapító Okirat változása a szervezeti felépítés változása névváltozással is együtt járt, a Központ Szilvási óvodai és általános iskolai intézményegységei SNIfogadó intézményekké váltak, ami a június 17-én kelt Alapító Okiratunkban rögzítésre került. 3. Jogszabályi változások: A Nemzeti Alaptanterv változásai (202/2007.(VII.31.) Korm. rendelet) az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának változása (221/2010.(VII.30.))Kormányrendelet Közokt. tv. módosítás (2010. évi LXXI. törvény) Osztályzás lehetőségének visszaállítása az alsóbb évfolyamokon. Évfolyamismétlésre utasítás jogát visszakapja a nevelőtestület évfolyamon a nem szakrendszerű oktatás kötelező-arányára vonatkozó rendelkezés eltörlésre került. Közokt. tv. módosítás (2010. évi LXVI. törvény) A családi pótlék folyósításának a tankötelezettség teljesítéséhez történő kötése és az ebből adódó iskolai feladatok 4. Egységes formátumra történő szerkesztés

5 - 4 - A SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE SZILVÁSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (székhely intézmény; magasabb vezető) Komló, Függetlenség u. 32. ÓVODAI INTÉZMÉNY-EGYSÉG, SZILVÁSI TAGÓVODA (intézményegység-vezető) Komló, Függetlenség u. 30. FELSŐSZILVÁSI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNY (tagintézmény-vezető) Komló, Május 1. u. 13. FELSŐSZILVÁSI TAGÓVODA (tagintézmény-vezető) Komló, Május 1. u. 13.

6 - 5 - A SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA Komló Város Önkormányzat Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Óvoda és Általános Iskola elnevezésű intézményt, a évi CV. törvény 2.. (1) és 4.. (1) bekezdése, valamint az évi LXXXIX. tv (1) és (5) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően alapította, Komló Város Tanácsa évi határozatában foglaltra figyelemmel. Neve: Komló Város Önkormányzat Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Óvoda és Általános Iskola Székhelye: 7300 Komló, Függetlenség u. 32. Telephelyei neve, címe: 1.) Neve: Felsőszilvási Általános Iskola Címe: 7300 Komló, Május 1. u. 13. Óvodai Intézményegység: 2.) Neve: Szilvási Óvoda Címe: 7300 Komló, Függetlenség u ) Neve: Felsőszilvási Óvoda Címe: 7300 Komló, Május 1. u. 15. Az intézmény irányító szervének, neve, címe: Az intézmény fenntartójának neve, címe: Az intézmény illetékességi területe: Az intézmény felvételi körzete: Az intézmény közfeladatának ellátása módja: Az intézmény közfeladatának ellátása módja: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7300 Komló, Városház tér 3. Komló Város Önkormányzat 7300 Komló, Városház tér 3. Komló város közigazgatási területe Komló Város Önkormányzat Képviselőtestülete által meghatározott helyi önkormányzati költségvetési szerv iskolai nevelés-oktatás többcélú intézmény: közös igazgató közoktatási intézmény (általános iskola, óvoda)

7 - 6 - Az intézmény típus szerinti besorolása: - tevékenység jellege szerinti besorolás: közszolgáltató - közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény, többcélú közös igazgatású közoktatási - feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerint önállóan működő költségvetési szerv Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezettel kötött megállapodás alapján láttatja el. OM azonosítója: Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: Pályázat útján a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg határozott időre a vezetőt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerint. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet munkavállalói, amelyre a Munkatörvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó. A foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az irányadó. Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény vezetője Ellátható vállalkozások köre, mértéke: Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Gazdasági társaságban nem vehet részt. A feladat ellátását szolgáló vagyon: ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az önálló szakmai egységeknél felsorolt telephelyek címe alatt lévő ingatlanokat és berendezéseiket a feladatok ellátására szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat. A használatba adott vagyonnal kapcsolatos helyi rendelkezéseket a 20/2007.(X.18) önkormányzati rendelet tartalmazza. A vagyon felett rendelkező: A 20/2007. (X.18.) sz. Ökr. rendeletben foglaltak szerint Komló Város Önkormányzat Az intézmény tevékenysége, TEAOR száma: PIR száma: Szakágazat megnevezése, száma: iskolai nevelés-oktatás (801000)

8 emelt szintű angol nyelvoktatás, 2-8. évfolyamon - német nemzetiségi nevelés-oktatás Az intézmény alaptevékenysége január 1. napjától: Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Éttermi, mozgó vendéglátás Iskolai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évfolyamon) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Tankönyv- és jegyzettámogatás Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Az intézmény kiegészítő tevékenysége Éttermi, mozgó vendéglátás 8 évfolyamos alapfokú általános iskolai nevelés-oktatás A 8. évfolyamot sikeresen elvégzettek számára általános iskolai bizonyítványt bocsát ki. Az intézmény évfolyamainak száma: 8 évfolyamos, évenként változó csoportszámban, 1-8. évfolyamon. Felvehető maximális tanulólétszám: évfolyamonként két osztállyal, 16 csoportban 416 tanuló

9 - 8 - Az iskola rendelkezik a cégbíróság által bejegyzett alapítvánnyal. Iskolafejlesztési Alapítvány Komló-Szilvás elnevezéssel. Az intézményben tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek sajátos fogyatékossági típusa: - tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) - látássérültek (vakok, gyengénlátók) - hallássérültek (siketek, nagyothallók) - beszédfogyatékosok - megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége - megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása integrált oktatás keretében folyik. Telephelyei neve, címe: 1.) Felsőszilvási Általános Iskola Neve: Felsőszilvási Általános Iskola Címe: 7300 Komló, Május 1. u német nemzetiségi kisebbséghez tartozók nevelése-oktatási, 1-8. évfolyamon. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: - kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett nyelvoktató programban résztvevő iskolai tanulók részére Az intézmény évfolyamaink száma: 8 évfolyamos, évenként változó csoportszámban 1-8 évfolyamon. A 2004/2005. tanévtől kezdődően, felmenő rendszerben az első évfolyamon egy osztályt indíthat. Felvehető maximális tanulólétszám: 2004/2005. tanévtől felmenő rendszerben első évfolyamon egy osztályt indíthat 9 csoportban 254 tanuló Az iskola rendelkezik a cégbíróság által bejegyzett Felsőszilvás a gyermekekért elnevezésű alapítvánnyal. Az intézményben tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek sajátos fogyatékossági típusa: - tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) - látássérültek (vakok, gyengénlátók) - hallássérültek (siketek, nagyothallók)

10 beszédfogyatékosok - megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége - megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása integrált oktatás keretében folyik. Óvodai Intézményegység: 2.) Neve: Szilvási Óvoda Címe: Komló, Függetlenség u. 30. Csoportok száma: 4 Felvehető maximális gyermeklétszám: 30 gyermek csoportonként, 120 gyermek A tagóvoda rendelkezik a cégbíróság által bejegyzett A Komlói Szilvási Óvodáért elnevezésű alapítvánnyal. b.) óvodai feladat-ellátásban a sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékossági típusa: - tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosság) - látássérültek (vakok, gyengénlátók) - hallássérültek (siketek, nagyothallók) - beszédfogyatékosok - megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége - megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése integráltan folyik. 3.) Neve: Felsőszilvási Óvoda Címe: Komló, Május 1. u. 15. német nemzetiségi óvodai nevelés Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: - a kisebbségi oktatás irányelve alapján szervezett programban résztvevő óvódások nevelése Csoportok száma: 4 Felvehető maximális gyermeklétszám: 30 gyermek csoportonként, 120 gyermek Az óvoda rendelkezik a cégbíróság által bejegyzett Felsőszilvási Óvoda Gyermekeiért elnevezésű alapítvánnyal.

11 A Szilvási Óvoda és Felsőszilvási Óvoda esetében a képviselő-testület engedélyezte a közoktatási törvény szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 20%-kal történő túllépését. Komló, június 17. Páva Zoltán Polgármester

12 AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK BEMUTATÁSA SZILVÁSI ÓVODA Óvodánk 4 csoportos, tágas csoportszobákkal, tornaszobával, nagy füves és betonos udvarral, főúttól távol, bölcsőde és iskola között, ideális helyen fekszik a 3-8 éves gyermek egészséges fejlődéséhez. A szülők többsége ezért is választja szívesen óvodánkat. Városi viszonylatban jómódú családokból érkeznek a gyerekek. Az elmúlt évekhez képest viszont érezzük, hogy ezen a lakótelepen is romlik a családok anyagi helyzete. Ettől függetlenül eddig még mindig támogatták elképzeléseinket, maximálisan együttműködnek velünk. Csoportjaink vegyes életszervezésűek, mely jól illeszkedik az elképzeléseinkhez, a családias légkör kialakításához. Az óvó, védő szeretet, az összetartozás érzése ezekben a csoportokban sokkal erősebben alakul ki a gyerekekben. Óvodánk nyitott, a családokkal való szoros együttműködést és kapcsolatot fontosnak tartjuk. Lehetővé tesszük az " anyás beszoktatást ", hogy zökkenő mentesebb legyen az elszakadás, így a szülő és a gyermek együtt tapasztalja meg óvodánk szokásrendszerét. Fontos, hogy a szülő biztonságban érezze gyermekét, szeressenek óvodába járni. Napirendünk folyamatos, amelyet a mi óvodánk vezetett be elsőnek. Rendelkezünk egy tornaszobával, amire büszkék vagyunk, mert szülői segítséggel, pályázatok megnyerésével alakítottuk ki. Csodálatos természeti környezettel is rendelkezünk, így óvodánk fő profilja az egészséges életmód, ezen belül az egészségvédelem, mozgásfejlesztés, preventív torna. Gyermekeink minden nap mezítláb tornáznak, minden évszakban sok időt töltenek az udvaron. Sportversenyeket szervezünk az óvoda udvarán, a Városi Sportcentrumban óvodák között és családi délutánokat. A gyerekek torna után mindig fogyasztanak gyümölcsöt, reggeli és ebéd után is mosnak fogat ban megalakítottuk a testnevelés szakmai munkaközösséget, a szakmai kapcsolat karbantartása, valamint fejlesztés céljából. Munkaközösségünk óvodánkra kidolgozta a Mozgáskotta módszert, amely jól illeszkedik fő céljainkhoz. A módszer egy komplex mozgás és személyiségfejlesztő módszer,amelynek eszközrendszerével is rendelkezünk szeptember 01-től óvodánk fogadja a sajátos nevelési igényű gyermekeket és látjuk el integrált keretek között e gyermekek óvodai nevelését ben a szülők alapítványt hoztak létre A Komlói Szilvási Óvodáért " névvel. Az alapítvány az óvodai nevelés feltételeinek javítása, fejlesztése céljából jött létre. Külön szolgáltatásként különtornát és angol nyelvvel való ismerkedést biztosítunk. Évente kétszer családi délutánra várjuk a családokat, amelynek bevétele az alapítványunk bevételét gyarapítja. Minden évben az akkori nagycsoportos gyerekeket Sporttáborba visszük.

13 Szakképzett úszóedzőnk lehetőség szerint úszásoktatást tart a nagycsoportos gyerekeknek, szakképzett fejlesztőpedagógusaink pedig az arra rászoruló gyermekek fejlesztését segítik. FELSŐSZILVÁSI ÓVODA Óvodánk 1980-ban épült, német kisebbségi nevelést folytató, kétnyelvű óvoda. A szilvási lakótelepen, csendes, nyugodt környezetben, kertekre, erdőre néző udvarral rendelkezünk, mellettünk német nemzetiségi oktatás folytató általános iskola található. Mind a három csoportszobánk egyenként 50 m2 es, tágas és világos, minden csoportszobához külön öltöző, mosdó tartozik. Egy csoport megszűntetésével egy tornaszobát alakítottunk ki és szereltünk fel mozgásfejlesztő eszközökkel. Udvarunk az akkori előírásoknak megfelelően készült, melyet folyamatosan igyekszünk természet közelivé tenni, pályázatokon nyert udvari játékokkal. Fennállásunk óta szervezünk német nemzetiségi nyelvű nevelést, a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve alapján. A szülők nyilatkozata alapján a szűkebb-tágabb családok 50 %-ban beszélnek vagy tanulnak németül vagy svábul. Ezzel ellentétben a gyerekek otthonról nem hoznak német nyelvi tudást, a nyelvtanuláshoz is kevesen kapnak segítséget. A nyelvtanítás zöme így az óvodára hárul. A gyerekek az óvodába kerüléstől az iskolába lépésig lehetőséget kapnak a német nyelv gyakorlására a hét, illetve nap bármely szakában. A tevékenységek mindig játékosan, érdeklődést felkeltő és önkéntes érdeklődést fenntartó, esztétikus eszközökkel motiváltak. A gyerekek többsége a mellettünk lévő német nemzetiségi iskolába jelentkezik, így a folytatás is teljes mértékben biztosított. Kapcsolatban vagyunk a Német Kisebbségi Önkormányzattal, segítséget kapunk a helyi kisebbségi szokások, hagyományok megismeréséhez. Látogatjuk a Német Klub rendezvényeit. Óvodánkban német munkaközösség működik. A családok érdeklődéssel, figyelemmel kísérik gyermekük fejlődését, az óvoda életét és vállalnak aktív szerepet februárban jegyezték be A Felsőszilvási óvoda gyermekeiért nevű alapítványunkat, amely az óvodai nevelés feltételeinek javítása céljából jött létre.

14 SZILVÁSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS FELSŐSZILVÁSI TAGINTÉZMÉNYE A két szilvási általános iskola helye és helyzete Komló városban illetve a szilvási lakótelepen Komló bányászváros volt évtizedekig, könnyűiparral kiegészítve. Az iparban dolgozók kiskertműveléssel is szívesen foglalkoztak, illetve foglalkoznak, Szilvás lakótelepet is kiskertek övezik ben az utolsó bánya, Zobák is bezárt. A város lakossága folyamatosan csökken, jelenleg mintegy ezer fő. A férfiak a néhány újabban alapított üzemben, vállalkozásban illetve a szolgáltatóiparban dolgoznak, vagy Pécsett lévő munkahelyekre utaznak naponta. Egyre elterjedtebb az ország távoli pontjain, vagy külföldön való munkavállalás, és ezzel a családok ideiglenes szétszakadása. A nők a még üzemelő néhány varrodában, a kereskedelmi egységekben tudnak elhelyezkedni, illetve közalkalmazottak, köztisztviselők. (A városi kórház, a Városháza és az oktatási intézmények a legnagyobb munkáltatók.) Egyre többen utaznak közülük is pécsi munkahelyekre, illetve keresnek munkát külföldön, gyermekeiket gyakran a nagyszülőkre bízva. Városi szinten a beiskolázandó gyermekek száma évről évre csökken fő körüli jelenleg. A városban iskoláink szempontjából nem kedvező a helyi közlekedés: a lakótelepre reggel induló helyijáratok túlzsúfoltak, Kökönyös, Körtvélyes, Dávidföld városrészekből csak átszállással lehet eljutni iskoláinkba. A beiskolázás szempontjából kedvezőtlenül érintette intézményeinket a megszüntetett Körtvélyes-Szilvás diákjárat. A sok tartalmas, érdekes program célja, hogy minél több szülő, illetve gyermek válassza a szilvási iskolákat. Iskolánk és tagintézménye egyaránt nagyon szép környezetben található. Szép kilátás, zöldövezet, az erdő közelsége, tiszta levegő jellemzi közvetlen környezetünket. Az anyaiskola 1966-ban, tagintézménye 1980-ban nyitotta meg kapuit az általános iskolás diákok előtt. Mindkét épület felújításra, korszerűsítésre szorul. Komló Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2005/2006-os tanévtől integrálta a szilvási lakótelepen működő két általános iskolát. Az integrációt az alábbi körülmények tették megvalósíthatóvá: a két oktatási intézmény területi elhelyezkedése, közelsége (kb. 600 méter) a hasonló profil (emelt szintű angol, illetve német nemzetiségi nyelv oktatása) a két tantestület jó kapcsolata, együttműködési készsége Az integrációtól várható előnyök: gazdaságosság az áttanítások megszervezésével arányosabb helykihasználtság szükség szerint két osztály elhelyezhető a tagintézményben

15 kínálatbővülés az idegennyelv oktatása területén (igény esetén angol, illetve német szakkörök indítása) Alapelveink az integráció megvalósítása során: egy szervezeti egységen belül, egyszemélyi felelős vezető irányítása mellett a két tagintézmény szakmai önállóságának, profiljának, hagyományainak megőrzése igazságosság a költségvetési keretösszegek felhasználása során mind a személyi, mind a dologi kiadások tekintetében egymás munkájának megismerése, megbecsülése, egyre több közös program szervezése a szakmai munkaközösségek együttműködése révén Erősségeink, amelyekre építjük az integrált iskola jövőjét: a tantestület felkészültsége, elhivatottsága, gyermekközpontú oktatónevelőmunkája az angol és a német nyelv mint Európában a legjelentősebb területeken a leginkább használatos és használható nyelv emelt szintű oktatása kiemelkedően szép természeti környezet, tiszta levegő sokszínű tanórán kívüli nevelési alkalom kínálata Elvárásaink a fenntartó önkormányzat felé a sikeres és gazdaságos működés érdekében: felújítási keret biztosítása ötéves ütemterv alapján az iskolaépületek a mosdók teljes körű korszerűsítéséhez ésszerűbb helyi közlekedés szervezésével iskolánk átszállás nélküli elérhetővé tétele a Körtvélyesben, Kökönyösben és Dávidföldön lakók számára tagiskolánként legalább egy fejlesztő pedagógus foglalkoztatásához heti óra biztosítása a súlyos beilleszkedési és tanulási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztése és a nyugodt tanulási környezet biztosítása érdekében Az integrált iskola főbb várható mutatói Alapító okiratunkban tanévenként három első osztály indítására adott engedélyt a fenntartó önkormányzat. (A Szilvási Általános Iskolában kettő, a Felsőszilvási tagintézményben egy osztály indítható.) Ebben a 2010/2011-es tanévben állt be az integrált iskola a 16+8=24 osztály működtetésének lehetőségére. A napközis csoportokat évfolyamon a szülők igényei alapján szervezzük meg. Az ingyenes étkezés biztosítása a rászoruló alsó tagozatosok számára feltehetően tovább növeli a napközis tanulók számát vagy legalábbis szinten tartja a jelenlegi fős létszámot -, így szükségessé válik 5-6 napközis csoport működtetése. (Négy csoport a Szilvási, kettő a Felsőszilvási tagintézményben.) A tanulószobát igény szerint szervezzük meg osztályos tanulók számára:

16 A csellengő, szülői felügyelet nélkül maradó, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek számára ajánljuk fel elsősorban. Egy-egy tanulószobai csoport indítását tervezzük tagintézményenként. A Felsőszilvási tagintézményben felszabaduló tantermek hasznosításáról gondoskodunk: egy, vagy két alsó tagozatos osztály -amennyiben a Szilvási Általános Iskola épületében az osztályok elhelyezése nem megoldható- átjár a tagintézménybe, közismereti óráikat ott tartjuk meg, így csökken a zsúfoltság az anyaiskolában a tagiskolában megszüntetjük a szükség-tanteremként használt, hideg, huzatos, zajos átjárót távlati terveink között szerepel- fenntartói támogatás esetén egy lakótelepi szolgáltatást is nyújtó Tele-kuckó létesítése internetezési, könyvkölcsönzési, hírlapolvasási szolgáltatással illetve lehetőséggel Tanulólétszámunk várhatóan beáll, esetleg néhány fővel fog csökkeni a következő években. A csökkenés oka részben a születések számának a csökkenése, részben a kisgyermekes szülők Komlóról történő elvándorlása. A demográfiai apály hátrányos következményei iskolánkat sem kerülik el. Az engedélyezett tanévenkénti három első osztályt fővel tervezzük megszervezni. Átgondolt, tervszerű személyzeti munkával, a nyugdíjba vonulások miatt felszabaduló álláshelyek részbeni megszüntetésével elérhető, hogy az összevont tantestület létszáma 1-2 fővel csökkenjen. Ilyen módon jelentős megtakarítás érhető el. Amennyiben a tanulólétszám csökkenését követi a pedagóguslétszám csökkentése, úgy megtartható az egy pedagógusra jutó tanuló. Ez a mutató kedvező, gazdaságos iskolaműködtetésre utal, kiállja az országos, a megyei és a városi összehasonlítás próbáját is. Mindkét intézmény rendelkezik bejegyzett alapítvánnyal. Beiskolázási lehetőségeink, profilunk A Szilvási Óvodával és felsőszilvási tagintézményével hagyományosan jó, szinte napi munkakapcsolatunk van. Ezekből az óvodákból a nagycsoportosok többsége iskoláinkba iratkozik, ez a létszám azonban nem elegendő a tanévenkénti három osztály indításához. Ezért a város többi óvodájával is igyekszünk oktatónevelőmunkánkat megismertetni. Heti rendszerességgel tartunk foglalkozást nagycsoportos óvodásoknak iskoláinkban. Sajátos profilunk az idegen nyelvek emelt szintű oktatása. Az anyaintézményben angol tagozat működik. A szomszédos óvodában, és amelyik óvodában igény van rá, heti egy alkalommal játékos angol foglalkozást tartunk. A szülők és a kicsik szeretik, igénylik az angol foglalkozásokat. Első osztályban heti egy, órában angol szakkört tartunk, melynek célja az érdeklődés felkeltése, a szóbeli kezdőszakasz megterhelés nélküli elnyújtása. Második osztálytól tantárgyi

17 rendszerünkbe építve, fokozatosan növekvő heti óraszámban heti 2,3,4, majd 6. osztálytól heti 5 órában oktatjuk az angol nyelvet. Tanórán kívüli nevelési alkalmak is segítik a nyelv megszerettetését. (Fordítóverseny, angol nyelvű vers- és prózamondó verseny, angol délután, stb.) Angliai cserekapcsolatunk nincs a nagy távolság miatt, de igény szerint tanulmányi kirándulásokat szervezünk a szigetországba. A felsőszilvási tagintézmény profilja a német nemzetiségi nyelv tanítása. Szerencsére városunkban több olyan család él, amely úgy gondolja, hogy a nemzetiségi nyelv elsajátítása fontos. A felsőszilvási tagóvodában kezdik a gyerekek a német nyelvvel való ismerekedést, majd első osztálytól kezdve tantárgyi rendszerbe építve, a német nemzetiségi program alapján folyik az oktatás-nevelés. Ez a nyelvtanuláson kívül nemzetiségi hagyományokat, népi táncot, nemzetiségi ételek ismeretét is magába foglalja. Ösztönözzük, támogatjuk az alapfokú állami nyelvvizsga megszerzését angol illetve német nyelvből. Tanítványaink közül a legtehetségesebbek, legszorgalmasabbak egyre nagyobb arányban jelentkeznek olyan középiskolába, amelyben angol nyelvi előkészítő, illetve német nemzetiségi osztály működik. Profiljaink mellett kiemelt fontosságúnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést. (Pl. Egészség-hónap szervezésével), valamint a környezetvédelmet (ÖKO-ISKOLA címet nyert el a Felsőszilvási tagintézmény) és az informatika-számítástechnika oktatását.) Harmadik osztálytól szakköri formában, hatodik osztálytól modulként, 7. osztálytól tantárgyként oktatjuk az informatikai, számítástechnikai ismereteket szeptember 1-től a Szilvási Általános Iskola fogadja a sajátos nevelési igényű gyermekeket és látjuk el integrált keretek között e gyermekek általános iskolai nevelését-oktatását. Szülői, tanulói háttér Az iskoláinkba járó gyermekek különböző családi háttérrel, értékekkel rendelkeznek. Egyre nő a tanulási, beilleszkedési zavarral érkező gyermekek aránya, melynek fő oka a megfelelő családi biztonság, nevelés hiánya. Végzett tanulóink nagyobb hányada érettségit adó középiskolában tanul tovább kb. egynegyedük szakképző intézményt választ. Rendszeresen mérjük a szülők és a gyermekek elégedettségét a minőségirányítási munka keretében. Az eredmények bíztatóak és lelkiismeretes munkára köteleznek. Összegezve: az integrált szilvási általános iskolák sikeres és gazdaságos működtetéséhez az alapvető feltételek adottak.

18 A SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT MŰKÖDÉSI ALAPELVEI ÉS AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZÍNTEREI A központ épületei egymáshoz közel, Szilvás lakótelepen helyezkednek el, így zökkenőmentesen biztosítható a gyermekek azonos szellemű nevelése az óvodától az általános iskolai nevelés befejeződéséig. A területi közelség megkönnyíti a szakdolgozók, a központ vezetőinek munkájában az együttműködés elvének megvalósítását. (Rendszeresen, havonta legalább egy alkalommal.) Nevelési elveink az alábbi területeken azonosak: a gyermekek érdekeinek mindenek felett történő érvényesítse, szem előtt tartása a szocializációs színterek, a közösségi nevelés hangsúlyozása az egyéni bánásmód elvének együttes alkalmazásával a családdal történő együttműködés fontosságának elismerése, az együttműködés színereinek megteremtésével egységes nevelőhatások biztosítása a fokozatosság elvének kiemelésével, az életkori sajátosságok figyelembevételével alapelveink azonosak az óvodákban és az általános iskolában a tanulási folyamat értékelése tekintetében mindkettő intézménytípusban hangsúlyosan szerepel és programokban, napi tevékenységben folyamatosan megjelenik az egészséges életmódra nevelés elve az óvodai nevelési területek, színterek előkészítik és megalapozzák az iskolai, tantárgyi keretek között történő nevelést-oktatást. Nevelési céljainak összehangolásának, elérésének érdekében: - rendszeresen hospitálásokat, szakmai megbeszéléseket szervezünk - folytatjuk az óvodában megkezdett angol, illetve német nyelvoktatást, a mozgáskotta módszer alkalmazását általános iskoláinkban - közös kulturális- és sportrendezvényeket szervezünk

19 A SZILVÁSI ÉS FELSŐSZILVÁSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA I. BEVEZETŐ Programunkat többféle magyar szakirodalom tanulmányozása alapján óvodáink arculatára formálva készítettük el. Alapirodalomként értelemszerűen az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja szolgált, mely átfogja az óvodás kor nevelő - fejlesztő munkáját. Programunk magába foglalja nevelőtestületünk gyakorlati tapasztalatait a jól bevált hagyományos értékek megőrzésével. Emellett érvényesülhetnek a különböző innovatív pedagógiai törekvések. A nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére irányul, az egyenlő hozzáférés biztosításával. A gyermeket - mint fejlődő személyiséget - gondoskodás és különös védelem illeti meg. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. A nevelési és szakmai programunk elkészítésénél figyelembe vettük a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelveit is. Körzetünkben, 7 csoportban " a jó családhoz " hasonló körülményeket nyújtó vegyes életszervezéssel, folyamatos napirenddel zajlik az élet. Legfontosabb partnereinknek, a szülőknek, évek óta lehetővé tesszük, hogy megválasszák az óvónőt és a gyermekcsoportot. Munkánk középpontjában a hozzánk járó gyermekek állnak, akik soha többet nem lesznek 3-8 évesek, így fejlődésükhöz most kell megadni mindent. Kiindulási elvünk az egyénre szabott nevelés és az, hogy minden gyermek saját képességei szerint fejlődjön. Legfontosabb igényünk, hogy boldog gyermekeket neveljünk, okos szeretetben, érzelmi biztonságban, derűs, nyugodt, szeretetteljes légkörben, hogy élvezzék az óvodában eltöltött éveket, szülő és gyermeke egyaránt. Az óvodai nevelés tekintetében célunk: a nyitott játékban nevelő óvoda megteremtése, melyben a gyermekek egyéni fejlődésüknek és érésüknek ütemében válnak alkalmassá iskolai tanulmányaik megkezdésére. Programunk a komplexitás elvére épül. Céljaink megvalósításához esztétikus, biztonságos, ingergazdag, magas színvonalú pedagógiai környezet kialakítására törekszünk. Minőségbiztosítási munkánkat a Comenius Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. sz. modellje Partnerközpontú működés modell alapján dolgoztuk ki. A Közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törv.86. (1)-(2) bek. szerint a községi, városi, a fővárosi és a megyei jogú városi önkormányzat köteles gondoskodni a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásáról, amennyiben azok a többi gyermekkel együtt nevelhetők. Az esélyegyenlőség biztosítását és a társadalmi befogadást a sajátos nevelési igényű gyermek intézményes nevelésének kezdeti, korai szakaszában kell elkezdeni. Ezen jogszabályi előírásra tekintettel, valamint az esélyegyenlőség biztosítása érdekében, az óvodát fenntartó önkormányzat az óvoda feladatként határozta meg a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését.

20 A nevelési program kidolgozása során figyelemmel voltunk a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005.(III.01.) OM. Rendelet előírásaira. Programunk reális, szakszerű, a két óvoda közös munkája, megbeszélés és megegyezés útján jött létre. Egy élet a kezedben Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulják, milyen megbélyegzettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, Megtanulnak szégyenlősnek lenni. Ha a gyerekek megszégyenítve élnek, Megtanulnak bűnösnek lenni. Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, Megtanulnak türelmesnek lenni. Ha a gyerekek bátorítva élnek, Megtanulnak bizalommal élni. Ha a gyerekek megdicsérve élnek, Megtanulják megbecsülve érezni magukat. Ha a gyerekek méltóságban élnek, Megtanulják az igazságot. Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, Megtanulnak hinni. Ha a gyerekek hitelesen élnek, Megtanulják mit jelent szeretni. Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, Megtanulják megkeresni a szeretetet a világon

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Sajátos Nevelési Igényű gyermekek integrált nevelési feladataival egybeszerkesztve OM: 102950 FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA 1237 Budapest Vadőr utca 38.

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

PEDAGÓGIAI NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI NEVELÉSI PROGRAM KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 6 2. Intézményünk

Részletesebben

1. Az óvodaegységek adatai 4. 2. Gyermekkép, óvodakép 5

1. Az óvodaegységek adatai 4. 2. Gyermekkép, óvodakép 5 TARTALOM Bevezető 1. Az óvodaegységek adatai 4 2. Gyermekkép, óvodakép 5 2.1. Helyzetkép az óvodákról 5 2.2. Alapelveink 14 2.3. Gyermekképünk 14 2.4. Pedagógusképünk 14 3. Az óvodánk célja, feladata 15

Részletesebben

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom.

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. /Demokreitosz/ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda PROGRAM

Részletesebben

Engem ne emeljen a magasba senki Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém,

Engem ne emeljen a magasba senki Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, Szirombontogató Pedagógiai Program Engem ne emeljen a magasba senki Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, Ha nem csak hallani, De érteni akar, Hogy közel legyen A szívdobogásunk.

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda. Pedagógiai programja

Brunszvik Teréz Óvoda. Pedagógiai programja Brunszvik Teréz Óvoda Pedagógiai programja 1 Az óvoda adatai Székhely Óvoda neve: Brunszvik Teréz Óvoda Címe: 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3. Telefonszám: 06-22/460-290 Email cím: mvovoda@gmail.com

Részletesebben

A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT

A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT GYÖNGYSZEM ÓVODÁJÁNAK 2014. 0 Készítette: A Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem óvodájának Nevelőtestülete a vezető irányításával. KÓTAJ 2014. Mindenek felett játszódjék

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. BEVEZETŐ. Birtalan Ferenc

1. BEVEZETŐ. Birtalan Ferenc 1. BEVEZETŐ Engem ne emeljen magasba senki, Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, Ki nem csak hallani, De érteni akar, Hogy közel legyen a szívdobogásunk. Birtalan Ferenc

Részletesebben

Csoda-Bogár Ház Óvoda Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára. Készítette: Nevelőtestület

Csoda-Bogár Ház Óvoda Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára. Készítette: Nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette: Nevelőtestület

Részletesebben

PITYPANG TAGÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PITYPANG TAGÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PITYPANG TAGÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulják, milyen megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak veszekedni. Ha a gyerekek

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készült a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről valamint a 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján A pedagógiai

Részletesebben

ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA. A Bartos Sándor Óvoda, Általános. Szabó Borbála Wagner Pálné

ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA. A Bartos Sándor Óvoda, Általános. Szabó Borbála Wagner Pálné BARTOS SÁNDOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ESZKI ÉS EGYMI - VÁRPALOTA MINŐSÍTETT GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM ok Országos Közoktatási Intézet ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető gondolatok 1.1. Az óvoda adatai 1.2. Területi elhelyezkedés, szociokulturális háttér 2.Gyermekkép, óvodakép 2.1. Nevelési koncepció 2.2. Nevelési koncepciónk

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODAI PROGRAM

CSICSERGŐ ÓVODAI PROGRAM CSICSERGŐ ÓVODAI PROGRAM BOLDOG KÖZSÉG ÓVODÁJÁNAK NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 Az óvoda jellemző adatai...3 A program kiegészítése...4 2. Nevelési célok.... 4 Sajátos értékeink:...5

Részletesebben

A Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 A Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Óvodai intézményegység 2 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Főigazgatói ajánló 4 2. Óvodai nevelési program 4 2.1. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2011 es tanév készült: 2010. augusztus 31.

Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2011 es tanév készült: 2010. augusztus 31. 1 Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2011 es tanév készült: 2010. augusztus 31. 2 " Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Szirombontogató HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Engem ne emeljen a magasba senki Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, Ha nem csak hallani, De érteni akar, Hogy közel legyen

Részletesebben

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA A ÚTI ÓVODA fes KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI ClMÜ PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA Székhely: Az Intézmény OM azonosítója: 200037 Intézményvezető: Nagy Miklósné Legitimációs eljárás Nevelőtestület elfogadta Szülői

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6600, Szentes, Erzsébet tér 1.) OM: 029626 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1 A pedagógiai program célja, feladata...5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2510. DOROG, ISKOLA ÚT 2. " ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK " HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Készítette: Dorogi Petőfi Óvoda Nevelőtestülete A nevelőtestület nevében benyújtotta: Varsányi

Részletesebben

Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda. Pedagógiai Programja. Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné

Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda. Pedagógiai Programja. Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné A kormány a közoktatásról szóló módosított- 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

ADATLAP. Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/

ADATLAP. Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/ ADATLAP Az óvoda megnevezése: Általános Iskola és Óvoda Címe: 8194 Vilonya, Papkeszi u. 5/a Telefon/Fax: 88/490-120 A program neve: Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/ Alapítói jogokkal felruházott

Részletesebben