Szerodiagnosztikai vizsgálatok humán toxocariasis esetekben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerodiagnosztikai vizsgálatok humán toxocariasis esetekben"

Átírás

1 PlIl"88it. hung Szerodiagnosztikai vizsgálatok humán toxocariasis esetekben Dr. LENGYEL Anna Országos Közegészségügyi Intézet Parazito16giai Osz161ya. Budapest "Serodiagnostical studies on human toxocariasis suspect cases" - Lengyel, A. - Parasit. hung.. 12: ABSTRACT. Routine diagnostical and home hygiene monitoring studies were carried out from 1979 to 1983, during the course of which microprecipitation tests were made on the blood serum samples of persons with larvae isola ted from mice infected with Toxocara canis. A total of 19.80/0 of the reactions were positive. The age distribution of the positive cases showed that it is mainly the infant-juvenile age group which is most infectec!. A review of the Toxocara infestation of domestic dogs and cats is given and the importance of veterinary doctors in the prevention of human toxocariasis is emphasized. KEY WORDS: Toxocariasis, man, serodiagnosis, microprecipitation tests, Toxocara canis, dog, cat preve ntio.n. Az ezerkilencszáznegyvenes évek végétől ke z dődően több közlemény tárgyalta olyan klinikai tüne tegyüttes é szlelését, amelyet a perifériás vérben nagyfokú eosinophilia, é s a visceralis szervek közül főleg a máj, valamint a tüdő érintettsége jellemez. Kórszövettanilag a szervekben eosinophil sejtekkel besz(frődött granulomatosus csomócskákat találtak. Három gyermek sectioja kapcsán BEA VER (l) volt az e ls ő, aki az e lváltozások centrumában talált lárvákat, mint Toxocara lárvákat identifikálta. A z első megfigyelést követően ismertté vált, hogy az ember a Toxocara fajok pote nciális parate nikus gazdája. A közölt esetek nagy többségében a fertőzést a kutya, kisebb hányadában a macska orsóférgével, a Toxocara canisszal, illetve a Toxocara mystaxszal hozzák összefüggésbe. Az orsóféreggel fertőzött kutyák nagyobb humán epidemiológiai jelentőség e egyesek szerint a T. canis lárváknak a paratenikus gazdákban való agresszívabb viselkedésével magyarázható (6, 20). Hazánkban az első közlések (3, 9,13,14b, 21) után számos kazuisztikai, parazitológiai-epidemiológiai e lőadás foglalkozott a toxocariasis klinikai-közegészségügyi k é rdéseivel. A közle mények és az előadások egyaránt arra utalnak, hogy a toxocariasis hazánkban sem elhanya golható jel e ntős é gd' probléma. A humán f e rtőz é sek diagnózisának fe lállításá ra a Toxocara micropraecipitatiót osztályunkon e l ő bb kísé rletes jelleggel, majd 1979-t ő l kezdődően rutinszerd'en alkalmazzuk, OLSON (19). KÁVAl (14bl. továbbá HO és KOBULEJ (12, 15) tapasztalatainak felhasználásával. A toxocariasis témakörében folyó munkáink közül a következőkben az ban végzett diagnosztikai és családi környezetszi!'rő vizsgálatokat ismertetjük. El őadás az MPT 20 éves jubileuma alkalmából rendezett tudományos ülésen Budapesten, június én. 5

2 VIZSGÁLA TI ANYAGOK Vérsavók Betegeink vérmintái az ország különböző egészségügyi intézeteiből származnak. A gyermekek vérmintáinak zöme haematológiai-, pulmonológiai osztályokról érkezik, míg a felnőtt korúak vizsgálati anyagainak beküldői között nagy számban szerepelnek szemészeti osztályok. A vérsavókat feldolgozásig mélyhutőben, C-on tároljuk. Az antigén gazdaságosabb felhasználása érdekében egy alkalommal savóminta vizsgálatát végezzük el. Antigén - élő lárvák A lárvákat T. canis embryonáltatott, L2 lárvát tartalmazó petéivel lejéből nyerjük. A folyamat lépései a következők: fertőzött egerek agyve- l) Kutyák sectioja vagy mil'téte alkalmával eltávolított T. canis nőstények méhcsatornájából kiprt!paráljuk az érett petéket. 2) A peték embryonáltatása fiziológiás sóoldatot tartalmazó nagyméretj Petri-csészében, 30 0 C-os termosztátban történik. Az oxigén-ellátá.st a fedél elcsúsztatása, a szükséges magas relatív nedvességtartalmat párologtató edény behelyezése biztosítja. A petékben a fejlő dés előrehaladását 2-3 naponként mikroszkópos vizsgálattal elle,nőrizzük. Az L2 lárva a peteburkon belül átlagosan 21 nap alatt alakul ki. Az infectiv petéket tartalmazó suspensiót a termosztátból kivéve, felhasználásig -4 0 C-on htítőben tároljuk. Megfelelő előkészítés és tárolás mellett a larvált peték élet- és fertőzőképességüket kis veszteséggel mintegy egy évig megtartják. 3) Fertőzésre konvpncionális törzsből származó g-os hím egereket alkalmazunk. 4) Az egerek fertőzése 24 órás éheztetést követően, szondán át történik, egyedenként larvált petével. Egy-egy alkalommal 30 db egeret fertőzünk. 5) A lárvák a fertőzést követően rövid idő mulva megjelennek az egér agyvelejében, számuk a napon tetőzik, majd kissé csökkent mennyiségben, de hónapokig persistálnak. A lárvákat a fertőzött egerek agyából lárvaizolálással nyerjük ki. MÓDSZEREK A diagnózis felállítására a lárva micropraecipitatiós eljárást alkalmazzuk OLSON (19) szerint. A reakcióban a Toxocara lárvák, illetve azok excretoricus-secretoricus anyagai szerepelnek antigénként. Vájt tárgylemezen, 5-10 lárvát tartalmazó 0,1 ml fiziológiás sóoldathoz 0,25 ml vizsgálandó savót adunk, majd a lemezt nedves kamrában 30 0 C-os termdsztátba helyezzük. A reakció értékelése a beállítást követően az első, a második, a harmadik-negyedik, majd a 24. órában végzett mikroszkópos vizsgálatok összesúése alapján történik. Pozitív esetbert a lárvák testnyílásaihoz tapadó kisebb-nagyobb hólyagocska, vagy fonalszerll képlet észlelhető. A reakció minőségi értékelése (kétes, igen gyengén-, gyengén pozitív, pozitív) a micropraecipitatumot képező lárvák aránya, a micropraecipitatumok nagysága, illetve megjelenésének ideje alapján történik. Az ellenanyag hiánya esetében, azaz negatív savó vizsgálatakor micropraecipitatio nem jön létre. A parazitológiailag vagy klinikailag toxocariasis-gyanús betegek esetében a vizsgálat ismétlését javasoljuk, az első vizsgálatot követő két hét mulva. Elemeztük a vizsgáltak, ezen belül a pozitívak életkor szerinti megoszlását. A szeropozit{v vizsgáltak közül 70 személy egy éves kor feletti tológiai szerológiai szjrővizsgálatot végeztünk. családtaki.~i körében parazi- FeltíIntetett kutya, macska kontaktus esetében javasoltuk, vagy elvégeztük az állatok parazitológiai bélsár vizsgálatát. 6

3 EREDMÉNYEK A z ö téves periódu sban vizsgált személyek számát, ezen belül a toxocara micropraecipitatio pozitivitását az l. táblázat tünte ti fe l. l. táblázat Szerodiagnosztika i vi zsgálatta l igazolt human toxocariasis esetek e lőfordulá sa ( ) Év Vizsgá lt Pozit{v szem é lye k személye k száma száma % , , , , ,1 Összesen , 8 \A bemutatott id ősza kban a vizsgáltak 19, 8% - a bizonyult szeropozitívnak. A diagnosztikai lehetőség i s m ertebbé v á lása év ről - é vre növeli a vizsgálat iránti i gényt. A t áblázat adataiból kitóí1ik, hogy az ban vizsgált be tegek száma az ben vizsgáltakhoz v i szony{tva, több mint huszonötszörösére emelkedett. A 2. táblázatban a viz sgáltakat és a pozitivitás e l őfordu l ását é l e tkor szerinti bontásban szeml élte tjük. 2. tábláza t Szerológiailag igazolt human toxpcariasis esetek e l őfordu l ása él e tkor szerint Életkor Vizsgált Pozití v esete k személyek száma száma % , , , l , , , , , , 6 > ,0 isme r e tle n , 5 Összesen , 8 A 3. táblázat a szerol ógiailag i gazolt toxocarias is esetek é letévenkénti előfordulását mutatja be. 7

4 3. tábláza t Szerológiailag igazolt human toxocariasis esetek életkor szerinti megoszlása (469 eset alapján) Életkor Pozit{v esetek száma 0/ , , , , , , , , ,8 > ,3 ismeretlen 10 2,1 A táblázatok adatai igazolják, hogy toxocara fertőzöttség elsősorban kisgyermekekben fordul elő; kulönösen a 3-5 éves korúak fertőzöttsége bizonyúlt magasnak (40,20/0). 10 éves kortól a kimutatott fertőzések százalékos aránya csökken, de a vártnál nagyobb mértékben fordul elő. A felderített fertőzöttek közül 70 beteg családjában történt szerológiai szil'rővizsgálat. A szítrővizsgálat eredményeit a 4. táblázatban mutatjuk be. 4. táblázat Szeropozitivitás előfordulása hun,án toxocariasisban szenvedők családtagjai körében A vizsgált családok c salád ta gok száma száma Szeropozit{vak száma 0/0 ío ,9 Vizbgülatainkban a felderúett 58 fertőzött személy 39 családból került ki. Ez a fertőzöttség familiáris halmozódására utal. A özeropozitivitást mutató vé rminták kísérőiratán gyakran, de nem reálisan értékelhető számban szerepelt a pica, közelebbről a geophagia szokása. 37 családban törté nt meg a háztartásban élő kutya, 1 e s e tben macska bélsarának parazitológiai vizsgálata; 2 5 állatban volt a T. canis fertőzöttség kimutatható. MEGBESZÉLÉS A z években osztályunkon lárva micropraecipi tátiós módszerrel diagnoszti zált toxocariasis eseteke t elemezve megállapítható, hogy a s zeropozitívak nagyobb része (8l0/0-a) az irodalmi adatokkal megegyezően (7, 10), a kisgyerm e kkorúak közül került ki, de viszonylag nagy a felnőttkol'ú pozitívak előfordulási ará n:;a. A l e gfiatalabb szeropozitív egy 11 hónapos, a legidősebb egy 84 éves beteg volt. B

5 A kisgyermekek magas részvé teli arány á t a diagnosztizált toxocariasis esetek körében életkori sajátosságok magyarázzák. A "totyogó korúak" csúszás-mászás alkalmával történő fertőződési lehetőségeire nem figy e lnek fel, e zt az é letkor természetes velejárójának tekintik (dirt e ating age). A geophagiát rendszerint csak az extrém esetekben ta'ntetik fel. A fertőzés terjedésére a fertőzött kutyák, macskák székletszóródása, a talaj féregpetékkel való szennyeződése ad lehetős é get. Az emberbe való átvitel a contaminált talaj accidentalis fogyasztása, kezekre, játékszerekre, élelmiszerre való kerülése útján történik. A parkok, homokozók földjének, homokjának Toxocara petékkel történt szennyeződésére külföldi irodalmi ada tok (2, 5,23,26,27). mellett a hazai vizsgálatok is utalnak (21). A kutyákkal, mac skákkal való direkt kontaktus másodlagos jelentős é ga, a 2-3 hetes extrinsic incubatios periodus miatt, amely a peték fertőzőképessé vá lásához szükséges. A nőstény férgek petetermelése intenzív, ezért a szennyeződött talaj jelentős mértékben és tartósan jelent potentialis fertő zési veszélyt. A talaj Toxocara-szennyezettsége az ott tartósan vagy időszakosan tartózkodó kutyák, macskák fertőzöttségének a függvénye - amely viszont korántsem alacsony mértéka'. Az 1977-es hazai közlések szerint (14b) a kutyák fertőzöttsége /0, a macskáké 50"/. A fiatal állatok fertőzöttsége ezen belül lényegesen magasabb: a fél évesnél fiatalabb kutyáké /0, az egy évesnél fiatalabb macskáké /0 (14a). FOK, TAKÁCS és munkatársai 1983-as vizsgálatai (személyes közlés) sem adnak kedvezőbb képet: városi kutyák bélsármintáinak reprezentatfv szarővizsgálata alapján a T. canis átlagfertőzöttség 8,l0/0-nak bizonyult; ezen belül a 3 hónapos kölyökállatok 35, 30/0-ban, a 6 hónaposak 28, 60/0-ban voltak fertőzöttek. Városi macskák parazitológiai bélsárvizsgálata szerint a T. mystax átlagfertőzöttség 28,70/0, a fertőzöttségi arány egy éves kor alatt 31,30/0, egy-három éves korban 30,80/0, de hároméves kor után is 12,50/0. A vizsgált, szeropozitívnak bizonyult személyek háztartásában vis:mnylag kevés háziállatról- 37 kutyáról és l macskáról- szereztünk tudomást; a kutyák zöme kölyökkutya volt, {gy nem meglepő a 25 esetben megállapított T. canis fertőzöttség. A 28/1981. MÉM sz. rendelettel életbeléptetett Allategészségügyi Szabályzat-nak az ebek orsóférgességére vonatkozó paragrafusa (476) szerint az állattulajdonos figyelm ét a fertőzött Ség közegészségügyi jelentőségére fel kell hivni: A rendelet ellenére a háziállattulajdonosok zöme nem tud a kutya, macska orsóférgességének az embert veszélyeztető lehetőségéről, nem ismerik azokat a szabályokat, melyeknek betartásával az epidemiológiai kockázat csökkenthető. A gyakorló állatorvosok egészségügyi felvilágosító szerepét számos közlemény hangsúlyozza (10,14b,15,23). A familiáris halmozódás a ' toxocariasis ismert jelensé ge (familiáris eosinophilia). A fertőzöt tek közül a 70 család tagjai körében v é gzett vizsgálatok magas, 32, 90/0-os pozitivitási aránya felhívja a figyelmet a környezetsz(frés jelentőségére. A humán toxocariasis szerodiagnosztikájában az intracutan, allergiás próba mellett a legkülönfélébb régi és újabb szerológiai módszereket alkalmaz zák. A reakciók kivitelezését a megfelelő antigén készítésének, standardizálásának problémái nehezítik; a használt antigének zöme csoportspecifikus és keresztreakciót eredményezhet olyan nematoda fertőzésekben, ame_o. lyeknek szöveti fázisa van. Az OLSON -féle - in vivo keltetett lárvákkal végzett - micropraecipitatio érzékeny és specifikus (16,17,18). de munkaigényes és kísérleti egerek tartását igénylő módszer. A reakció egyik módosított formájában az embryonáltatott petékből a FAIRBAIRN (8) által leírt módon in vitro keltetett L 2 stádiumú lárvák szerepelnek antigénként (24, 25). Az utóbbi módszer diagnosztikus értékének megállapítása még vizsgálatokat igényel. A humán toxocariasisnak a hazai populációban való előfordulásáról nincsenek parazitológiai epidemiológiai adatok; a magunk vizsgálatai azo knak az eseteknek a felderítésére szorítkoznak, amelyekben a toxocariasis gyanúja felmerült. Diagnosztizált eseteink száma indokolja olyan vizsgálati módszer adaptálását, amely kellően specifikus és diagnosztikus értékíl', alacsony ellenanyagszint meghatározására, és sztrrővizsgálat céljára is alkalmazható. Az irodalomban közölt újabb módszerek közül e célnak az ELISA módszer látszik legjobban megfelelni (4, ll); a vizsgálathoz szükséges előkísérletek osztályunkon folyamatban vannak. 9

6 IRODALOM l. BEAVER, P.C. et' al. (1952): Chronic eosinophilia due to viscerallarva migrans. - Pediatr., ~: BORG, O.A. - WOODRUFF, A. W. (1973): Prevalence of infective ova of Tóxocara spp. in public places. - Br. Med.J.,!: DOMJÁN, O. és mtsai (1978): Eosinophilleukaemiát utánzó Toxocara fertőzések. VIII. - M. Haem. Kongr. kiadv., De SAVIGNY, D.H. et al. (1979): Toxocariasis: serological diagnosis by enzyme immunoassay. - J.Clin.Pathol., 32: DUBIN, S. et al. (1975): Contamination of soh in two city parks with canine nematode ova including Toxocara canis. - Am.J.Public Hlth., 65: DUBEY, J.P. (1968): Migrations of Toxocara cati larvae infected mice. - Trop. Geogr. Med., 20: ERHARD, T. - KERNBAUM, S. (1979): Toxocara canis et toxocarose humaine. - Bull. Inst. Pasteur, ]2: FAIRBAIRN, D. (1961): The in vitro hatching of Ascaris lumbricoides eggs. - Can. J. Zool.. 39: FRANK, K. és mtsai (1979): Larva migrans visceralis utáni asthma bronchiale kisdedkorban. - Gyermekgyógyászat, 30: GLICKMAN, L. T. - SCHANTZ, P.M. (1981): Epidemiology and pathogenesis of zoonotic toxocariasis. - Epid. Rev., ~: ll. GLICKMAN, L. T. et al. (1979): ELISA for diagnosis of ocular toxocariasis. - Ophthalmology, 86: HO, Th. Th. - KOBULEJ, T. (1974): A Toxocara canis lárvák vándorlásának tanulmányozása egérben. - Parasit. hung., 1.: HUDOMEL, J. (1965): Kétoldali toxocara granuloma. - Szemészet, 102: a. KAvAI, A. (1977): Adatok a hazai macskák féregfertőzöttségéről. - Parasit. hung., 10: l4b. KAvAI, A. és mtsai (1977): Larva migrans visceralis közegészségugyi vonatkozásai és parazitológiai diagnosztikája. - O. H., ~: KOBULEJ, T. (1977): Toxocariosis. - Parasit. hung., ~: LAMINA, J. (1974): Immunodiagnosis of viscerallarva migrans in man. In SOULSBY E.J. (szerk. ): Parasitic zoonoses. - Academic Press, New York - San-F rancisco-london, spec. p. : LAMINA, J. (1974): Zur Immundiagnostik menschlicher Helminthen-Infektionen. - MUnch. Med. Wschr.,.!..!i: LAMINA, J. (1980): Larva migrans visceralis-infektionen durch Toxocara-Arten. - Dtsch. Med. Wschr., ~: OLSON, L.J. (1960): Serology of viscerallarva migrans: in vitro larval precipitate test. - Tex. Rep. Biol. Med.,.!..!!: OLSON, L.. J. - PETTEWAY, M.B. (1971): Ocular nematodiasis: results with Toxocara cati-infected mice. - J. Parasit., 57: ROMHANYI, J. és mtsai (1977): Toxocara okozta larva migrans visceralis syndroma klinikuma, therapiája éspreventioja. - O. H., ~: QUINN, R. et al. (1980): Studies on the incidence of Toxocara and Toxascaris spp. ova in the environment. - J. Hyg., 84:

7 23. SCHANTZ, P.M. - GLICKMAN, L.T. (1979): Canine and human toxocariasis: public health problem. - J.Am. Vet. Med.Ass., ~: SMITH, H. V. et al. (1981): The effect of temperature and antimetabolites on antibody binding to the outer surface of second stage Toxocara canis larvae. - Mol. Bioch. Parasit.,!: STEVEN SON, P. - JACOBS, D. E. (1977): Toxocara infection. The use of indirect fluorescent antibody tests and an in vitro larval praecipitate test for detecting specific antibodies. - J. Helminth., g: SURGAN, M.H. et al. (1980): A survey of canine toxocariasis and toxocaral soi! contamination in Essex County. - Am.J.Publ.Hlth., 70: WOODRUFF, A.W. (1976): Toxocariasis as a public health problem. -Environm.Hlth., 84: Érkezett: július 19. Dr. LENGYEL. A. Országos Közegészségügyi Intézet Parazitol6giai Osztálya Gyáli ut 3-5. H-1966 Budapest II

8 ESB 3 pulvis ad us. vet kokcidiosztatikum Baromfi állományokban fellé p ő kokcidi6zis gyógykezelésére, továbbá tenyészbaromfi á llományok kokcidiózis elleni prevenciójára a l kalmas készitmény. Utóbbi esetben a tojástermelés i dőszakára is k i elégitő védettséget biztosit. Hatásmechanizmusa: A II. schi zogoni ás fázisban gátolja a kokcidiumok fejlődését, igy nem "eid", hanem statikus hatásu, ezért alkalmas a betegség leküzdésére és a z immunitás kialakitására is. A keltethe'tőséget nem befolyásolja hátrányosan. Élelmezésügyi várakozási idő: - vágó baromfinál 4 nap - A készitm é ny tojó állománynál is alkalmazható, de tojásaik a kezelé s befejezésétő l számi tott 5 napig nem bocsálhat6k emberi fogyasztásra. Lejárati idő: 2 év Megrendelhető: állatorvosi rendelvényre Előállítja és forgalmazza: PHYLAXIA Olt6anyagtermelő Vállalat Budapest, X., Szállás u. 5. Levélcím: 1486 Budapest 10. Pf. 23 Telefon: Telex:

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei A LÁRVÁLIS TOXOCAROSIS PATOGENEZISE, PATOMECHANIZMUSA, KEMOTERÁPIÁJA ÉS PREVENCIÓJA. Dr. Fok Éva

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei A LÁRVÁLIS TOXOCAROSIS PATOGENEZISE, PATOMECHANIZMUSA, KEMOTERÁPIÁJA ÉS PREVENCIÓJA. Dr. Fok Éva Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei A LÁRVÁLIS TOXOCAROSIS PATOGENEZISE, PATOMECHANIZMUSA, KEMOTERÁPIÁJA ÉS PREVENCIÓJA Dr. Fok Éva Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Parazitológiai és Állattani

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Parazitológiai és Állattani tanszék

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Parazitológiai és Állattani tanszék Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Parazitológiai és Állattani tanszék Hazai macskák orsóféreg fertőzöttségének újabb adatai Dr. Pogány Károly Témavezető: Dr. Farkas Róbert tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

Az indirekt immunfluorescens assay (IFA) alkalmazása a toxoplasmosis diagnosztikájában

Az indirekt immunfluorescens assay (IFA) alkalmazása a toxoplasmosis diagnosztikájában Parasit, hung. 16. 1983. Az indirekt immunfluorescens assay (IFA) alkalmazása a toxoplasmosis diagnosztikájában Dr. BÁNKI György Dr. SZTOJKOVné Dr. MISLÓCZKY Margit Budapest Fővárosi KÖJÁL, Parazitológiai

Részletesebben

16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2009. május 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. Epidemiológiai Információs Hetilap

16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2009. május 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. Epidemiológiai Információs Hetilap 16. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2009. május 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. MÓDSZERTANI LEVELE A KULLANCSOK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL 2 AZ

Részletesebben

VI.2012 DECEMBER KONFERENCIA. VI. Praxismenedzsment Konferencia és Állatorvos-asszisztens továbbképzés PRAXISMENEDZSMENT. 2012. december 8.

VI.2012 DECEMBER KONFERENCIA. VI. Praxismenedzsment Konferencia és Állatorvos-asszisztens továbbképzés PRAXISMENEDZSMENT. 2012. december 8. PRAXISMENEDZSMENT KONFERENCIA VI.2012 DECEMBER és állatorvos-asszisztens továbbképzés 2012. december 8. Helyszín: SZIE Állatorvos-tudományi Kar VI. Praxismenedzsment Konferencia és Állatorvos-asszisztens

Részletesebben

A Lyme borreliosis járványtana és a gyíkfajok szerepe a betegség fenntartásában

A Lyme borreliosis járványtana és a gyíkfajok szerepe a betegség fenntartásában n PARAZITOLÓGIA A Lyme borreliosis járványtana és a gyíkfajok szerepe a betegség fenntartásában 131. 494 502. 2009/8 G. Földvári K. Rigó: Epidemiology of Lyme borreliosis and the role of lizards in disease

Részletesebben

19. évfolyam 50. szám 2012. december 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 50. szám 2012. december 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 50. szám 0. december. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatása a várandósok mikrobiológiai szűrővizsgálatairól 585 Fertőző betegségek adatai 59 E p i d e m i o l ó g i a

Részletesebben

Kutyák és macskák Dirofilaria repens/dirofilaria immitis okozta fertőzöttsége

Kutyák és macskák Dirofilaria repens/dirofilaria immitis okozta fertőzöttsége Ajánlás kutyák és macskák repens és immitis okozta fertőzöttségének megelőzésére és gyógykezelésére Szerzők: Dr. Fok Éva és Dr. Varga Zsolt Az ajánlás a 2009-ben megjelent Dr. Fok Éva - Dr. Varga Zsolt:

Részletesebben

The role of HPV infection in evaluating ASCUS/LSIL cytology and following consation for CIN Zoltán Hernádi MD.

The role of HPV infection in evaluating ASCUS/LSIL cytology and following consation for CIN Zoltán Hernádi MD. NÔGYÓGYÁSZATI ONKOLÓGIA Hungarian Journal of Gynecologic Oncology Official Journal of the Hungarian Society of Gynecologic Oncologists and the Hungarian Society of Cervical Pathology and Colposcopy Editor-in-Chief:

Részletesebben

Egyes környezeti tényezők hatása a szopósnyulak oociszta ürítésére

Egyes környezeti tényezők hatása a szopósnyulak oociszta ürítésére Parasit. hung. 17. 198 Egyes környezeti tényezők hatása a szopósnyulak oociszta ürítésére Dr. SNKOVCS György - Dr. FACSAR mre - Dr. NEMETH Béla Állatorvostudományi Egyetem Állategészségügyi Főiskolai Kar

Részletesebben

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE FOCUS MEDICINAE Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós Fõszerkesztõ: Dr. Karabélyos Csaba Szerkesztõbizottság: Dr. Bencsik Krisztina Prof. Czirják László Dr. Futó Judit Prof. Horváth Örs Péter Dr. Kalmár

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Haász Nikoletta 2013

SZAKDOLGOZAT Haász Nikoletta 2013 SZAKDOLGOZAT Haász Nikoletta 2013 Nyugatmagyarországi Egyetem Természettudományi Kar Kutya babesiosis és kimutatása PCR módszerrel Témavezető: Készítette: Dr. Molnár Péter Haász Nikoletta egyetemi docens

Részletesebben

,QWHUM~ 'U &ViJROD $WWLOiYDO 9HW 0HG /DERU +tuohypo ėv]

,QWHUM~ 'U &ViJROD $WWLOiYDO 9HW 0HG /DERU +tuohypo ėv] Dr. Cságola Attila a Szent István Egyetem Állatorvos-Tudományi Karának Járványtani és Mikrobiológiai Tanszékén dolgozik, kutatási területei a sertés circoés parvovírusok, a kutya és macska parvovírusok,

Részletesebben

Connatalis fertőzések gyakorlati vonatkozásai megelőzés, diagnosztika és kezelés

Connatalis fertőzések gyakorlati vonatkozásai megelőzés, diagnosztika és kezelés BETEGSÉGEKRŐL RÖVIDEN Connatalis fertőzések gyakorlati vonatkozásai megelőzés, diagnosztika és kezelés Galamb Ádám dr. Langmár Zoltán dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. Szülészeti

Részletesebben

Fogorvosi Szemle. Stomatologia Hungarica. Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban. 99. évfolyam 5. sz. 2006. október

Fogorvosi Szemle. Stomatologia Hungarica. Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban. 99. évfolyam 5. sz. 2006. október Fogorvosi Szemle Stomatologia Hungarica A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban 99. évfolyam 5. sz. 2006. október TARTALOM Főszerkesztő: Dr. Fejérdy

Részletesebben

18. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2011. augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p

18. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2011. augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p 18. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2011. augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A VESZETTSÉG-FERTŐZÉSRE

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIII. ÉVFOLYAM, 2009. 2. SZÁM

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIII. ÉVFOLYAM, 2009. 2. SZÁM EREDETI KÖZLEMÉNYEK Hepatitis és HIV-markerek vizsgálata magyarországi börtönökben. TAKÁCS MÁRIA 1, BARCSAY ERZSÉBET 1, DENCS ÁGNES1, HETTMANN ANDREA 1, TRESÓ BÁLINT 1, CSÉPAI MÁRIA MAGDOLNA 1, GYŐRI ZOLTÁN,

Részletesebben

SZÛRÔVIZSGÁLATOK A DEMENTIA KORAI FELDERÍTÉSÉRE (Családorvosi körzetekben és idôsek otthonában)

SZÛRÔVIZSGÁLATOK A DEMENTIA KORAI FELDERÍTÉSÉRE (Családorvosi körzetekben és idôsek otthonában) medicus universalis XXXVIII/. 25. SZT. BORBÁLA MEGYEI KÓRHÁZ PATHOLÓGIAI OSZTÁLYA, TATABÁNYA ÉS A CSALÁDORVOSOK TATABÁNYAI SZERVEZETE SZÛRÔVIZSGÁLATOK A DEMENTIA KORAI FELDERÍTÉSÉRE (Családorvosi körzetekben

Részletesebben

QUANTA Lite TM H. pylori IgA 708720 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite TM H. pylori IgA 708720 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite TM H. pylori IgA 708720 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás A QUANTA Lite TM H. pylori IgA készlet egy enzimhez kötött ellenanyag-vizsgálat (ELISA)

Részletesebben

Szociodemográfiai jellemzők szerepe az allergiás betegségek prevenciójában óvodás korú gyermekek körében*

Szociodemográfiai jellemzők szerepe az allergiás betegségek prevenciójában óvodás korú gyermekek körében* EREDETI KÖZLEMÉNY Szociodemográfiai jellemzők szerepe az allergiás betegségek prevenciójában óvodás korú gyermekek körében* LUKÁCS ANITA, NAGY ÁGNES, VEZÉR TÜNDE, PAULIK EDIT Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

Bakteriális vaginosis

Bakteriális vaginosis BÔSZE PÉTER DR. 1, NAGY ERZSÉBET DR. 2 Fôvárosi Szent István Kórház, Nôgyógyászati Osztály 1, Budapest, Szegedi Tudományegyetem, Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet 2, Szeged A BETEGSÉG MEGHATÁROZÁSA

Részletesebben

DNS hibridizációs módszerek alkalmazása a klinikai cytogenetikában

DNS hibridizációs módszerek alkalmazása a klinikai cytogenetikában DNS hibridizációs módszerek alkalmazása a klinikai cytogenetikában PhD értekezés tézisei Czakó Márta PTE Orvosi Genetikai és Gyermekfejlődéstani Intézet 2005 1. Bevezetés 1.1. Kromoszómális eltérések populációs

Részletesebben

A kutya leishmaniózis és a parazita vektorainak vizsgálata Magyarországon

A kutya leishmaniózis és a parazita vektorainak vizsgálata Magyarországon SZENT ISTVÁN EGYETEM Állatorvos-tudományi Doktori Iskola A kutya leishmaniózis és a parazita vektorainak vizsgálata Magyarországon Tánczos Balázs PhD értekezés Budapest 2012 Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi

Részletesebben

ABSZTRAKTOK (Előadók szerinti ABC sorrendben)

ABSZTRAKTOK (Előadók szerinti ABC sorrendben) ABSZTRAKTOK (Előadók szerinti ABC sorrendben) Az akut hasmenés kezelésének új irányelvei Arató András dr, Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Az infektív eredetű akut hasmenés, a légúti fertőzéseket követően,

Részletesebben

A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2004. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI

A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2004. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2004. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI Összeállították: DR. JÓNÁS JÓZSEF BARSINÉ FODOR KATALIN KISS PÉTER PÉTERFINÉ TÜRGYEI MÁRIA NYÁRI LÁSZLÓ Szakértők: Dr. Kovács Gábor

Részletesebben

10. évfolyam 2. KÜLÖNSZÁM 2003. február 17. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo A "JOHAN BÉLA" ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

10. évfolyam 2. KÜLÖNSZÁM 2003. február 17. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo A JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 10. évfolyam 2. KÜLÖNSZÁM 2003. február 17. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap A "JOHAN BÉLA" ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA A BETEGELLÁTÁS SORÁN

Részletesebben

Allergológiai krízis állapotok. Az anafilaxia, rovarméreg allergia és herediter angioneuroticus oedema diagnosztikája és kezelése

Allergológiai krízis állapotok. Az anafilaxia, rovarméreg allergia és herediter angioneuroticus oedema diagnosztikája és kezelése Allergológiai krízis állapotok Az anafilaxia, rovarméreg allergia és herediter angioneuroticus oedema diagnosztikája és kezelése A Klinikai Immunológiai és Allergológiai Szakmai Kollégium (KIASZK) Ajánlása

Részletesebben

E 2 A ciklikus citrullinált peptidellenes antitestek diagnosztikus és prognosztikai szerepe gyulladásos polyarthropathiákban

E 2 A ciklikus citrullinált peptidellenes antitestek diagnosztikus és prognosztikai szerepe gyulladásos polyarthropathiákban A Magyar Reumatológusok Egyesülete 2008. évi Budapesti Vándorgyûlésének elõadás- és poszter-összefoglalói Abstracts of the 2008 Annual Meeting of the Association of Hungarian Rheumatologists held in Budapest

Részletesebben

GYORSJELENTÉS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS. 2001. április

GYORSJELENTÉS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS. 2001. április 1. oldal, összesen: 36 GYORSJELENTÉS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2001. április Egészségfejlesztési Kutatóintézet Egészségstatisztikai Egység 2. oldal, összesen:

Részletesebben

Tartalom/Contents. I S M Ifj...",!i ;.~ SPCJflll>,"i'r1rr I U _. Szabó S. András: Néhány gondolat a sporttáplálkozás kapcsán

Tartalom/Contents. I S M Ifj...,!i ;.~ SPCJflll>,i'r1rr I U _. Szabó S. András: Néhány gondolat a sporttáplálkozás kapcsán Tartalom/Contents Szabó S. András: Néhány gondolat a sporttáplálkozás kapcsán Biró György: Néptáplálkozás, egészséges táplálkozás Public Nutrition, Healthy Nutrition Martos Éva: Sporttáplálkozás vagy néptáplálkozás

Részletesebben