PROJECT TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 6 8. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROJECT TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 6 8. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA"

Átírás

1 PROJECT TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 6 8. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA A körülöttünk lévő világ nem osztható fel tantárgyakra, gyakran szélesebb látókörrel kell szemlélnünk szűkebb és tágabb környezetünket. Az ismeretek megszerzése sem lehet öncélú, törekednünk kell arra, hogy a megszerzett tudást összefüggéseiben alkalmazzák a tanulók. A projectfeladat lényege az a produktum, melyet a tanulók szükség esetén önállóan, vagy csoportokban készítenek el. A projectfeladat feltételezi a tantárgyak integrációját, a megoldást az együttgondolkodás, a tantárgyakon belül tanultak együttes, átfogó felhasználása jelenti. A produktum komplex módon, több szempontból közelíti meg a felvetett problémát. Megoldásában nem az elméleti ismeretek elsajátítása az elsődleges szempont, mellette megjelenik a tanulók közös gyakorlati tevékenysége is. A projectmunka kihívást jelent mind a tanulók, mind a tanárok számára. A tanár irányító szerepet tölt be, sokkal inkább a tapasztalatait, s nem a tudását adja át, a tanulók a problémamegoldás új kereteit próbálják, közös tevékenység során szerzik meg az ismereteket. A feladat jellegéből adódóan a projectet nem egy tanár felügyeli, több pedagógus összehangolt munkáját igényli. A projectmunka végső eredménye szempontjából nem csupán tudományos, hanem gyakorlati jellegű tevékenység is, mely erősíti az infokommunikációs jártasságot az információszerzés hagyományos módszerei mellett, a csoportmunka során lehetőséget ad az önálló és közös problémamegoldásra, erősíti az együttes tevékenység során a saját és a közösen végzett munka iránti felelősséget. 1

2 A project tantárgyak megoszlása óraszám szerint 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam A project témája A víz Az utazás Az energia Bevezetés a projectbe (CMPC) 2 óra - - Idegen nyelv - 4 óra - Földrajz - 8 óra - Biológia - 7 óra - Irodalom 4 óra 5 óra 2 óra Fizika-kémia 5 óra - 12 óra Néprajz 4 óra - - Rajz óra 2 óra 1 óra Természetismeret, ökológia 6 óra - - Történelem 2 óra 2 óra - Technika 4 óra 2 óra 8 óra Ének-zene 1 óra 1 óra - Múzeumlátogatás óra A project összeállítása 3 óra 3 óra 3 óra A project lezárása 3 óra 3 óra 3 óra Összes óraszám 37 óra 37 óra 37 óra 2

3 6. évfolyam Témája: A víz Tematikai egység/ Fejlesztési cél Bevezetés a project feladatokba Órakeret: 2 óra Word dokumentumok szerkesztése, formázása, fájlok, képek keresése, másolása, szerkesztése. Tantárgyi fejlesztési célok Tantárgyi koncentráció az informatikai ismeretek, a számítógép felhasználásával. Annak felismerése, hogy a számítógép hasznos segítőtárs az információk megszerzésében, feldolgozásában, továbbításában. Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek Jelenségek: CMPC-k alkalmazása a projectmunkában Ismeretek: Word dokumentumok szerkesztése Böngészők alkalmazása Fejlesztési követelmények Tudja használni a CMPC-ket a projectmunka során. Önállóan készítsen dokumentumokat, a projectfeladat megadott szempontjai szerint. Kapcsolódási pontok Informatika: Word szövegszerkesztő program ismerete 3

4 Tematikai egység/ Fejlesztési cél Víz az irodalmi alkotásokban Órakeret 4 óra A tanult olvasási stratégiák adekvát alkalmazása olvasás közben. A tanult különböző típusú és műfajú szövegek felismerése és megértése, különös tekintettel a mese és monda műfajára. A szöveg információinak és gondolatainak elvárható értelmezése. A számítógépes szövegek olvasási sajátosságainak felismerése. A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak ismerete. Az internetes kutatási módok ismerete. A lényeges információk kiszűrésének képessége. A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Anyaggyűjtés különböző nyomtatott és elektronikus forrásokból. A digitális kompetencia fejlesztése. Annak fontosságát megérteni, hogy a múlt megismerése, mese és mondakincsünk gazdagsága segít önmagunk megismerésében, a világban való eligazodásban, hazánkhoz való mélyebb kötődésben. Olvasmányélmények célirányos felidézése. A hazai mondakincs alaposabb megismerése Ismeretek/fejlesztési követelmények Vízzel (pl. Balaton, Velencei-tó, stb.) kapcsolatos magyar népmesék, mondák, versek gyűjtése nyomtatott művekből és az internetről. Ezek csoportosítása megadott szempontok szerint. (pl. földrajzi hely, tó, folyó, stb.) Kapcsolódási pontok Ének-zene: népdalok vizeinkről Természetismeret: a vizek élővilága Vizuális kultúra: vízi növényekből készült tárgyak. Informatika: anyaggyűjtés Kulcsfogalmak / fogalmak mese, monda, rege, tájleíró vers, anyaggyűjtés 4

5 Tematikai egység/ Fejlesztési cél A víz Órakeret 5 óra Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek A világ legismertebb, legtermészetesebb folyadéka. Hogyan képesek egyes állatok a vízen járni? Miért nem fagynak be a folyók télen (általában)? Fejlesztési követelmények, tevékenységek A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, élettani jelentősége. A víz részecskéi (molekulák), felépítése, alkotóelemei. Felületi feszültség, sűrűség: víz, jég Kapcsolódási pontok Fizika, kémia: halmazállapotok Természetismeret: vizek, víz körforgása Hogyan telelnek át a halak? Víz a természetben: szilárd, folyékony vagy légnemű? Természetes víz kémiailag tiszta víz. Desztillálás, vízbontás Víz a környezetünkben Fizikai mértékegységek, amelyek a víz tulajdonságán alapulnak. Hőmérséklet mérése: C, K, Fahrenheit. Természetes vizek fajtái Hőmérők skálázása Vízcsepp térfogata, tömege, bepárlás. Matematika: mérés, mértékegység átváltások. Természetismeret: felszíni, felszín alatti vizek fizika: hőmérséklet mérése 5

6 Víz a háztartásban. Mitől kell óvni az olyan háztartási gépeket, amik sok vízzel érintkeznek (vízmelegítő, mosógép, mosogatógép )? Miért jobb esővízzel locsolni a növényeket? Mi folyik a csapból? Ásványvizet vagy csapvizet igyunk? Víz a háztartásban: Alig csöpögő csapból elfolyó víz mennyisége Zuhanyozás vagy fürdés? Vízben oldott gázok közül oxigén, szén-dioxid szerepe a vízi élőlények számára. Víz által a földkéregből kioldott anyagok Vízkő, vízkeménység. Kísérlet: lágy- kemény víz összehasonlítása. Vízlágyítás folyamata. Ivóvízzel szemben támasztott követelmények. Ásványvíz, termálvíz, artézi víz Hányféle ásványvizet árusítanak? Olvasd el néhánynak az összetevőjét! Keresd meg az ásványvízforrások helyét! Fogyasztási számlák összehasonlítása, vízfogyasztási szokások, napi 1 főre jutó vízfogyasztás kiszámítása. Településünk ivóvízellátását szolgáltató vízműről tájékozódás: hogyan nyerik az ivóvizet? Milyen víztisztítási eljárást alkalmaznak? Fizika, kémia, természetismeret Matematika: egyenes arányosság, átlagszámítás Természetismeret: felszíni, felszín alatti vizek 6

7 Mi van a lefolyón túl? Mi teszi lehetővé a víz öntisztulását? Régi mondás: az a víz, amely hét kövön folyik át, megtisztul. Szennyvizek Vizet szennyező anyagok csoportosítása, azok eredete (gazdasági ágazatok) Szennyvíz tisztítás szakaszai Fizika, kémia, természetismeret Kulcsfogalma k/ fogalmak Érzékszervi tapasztalat, halmazállapot változás, felületi feszültség, sűrűség, desztilláció, víz keménység, vízlágyítás, ásványvíz, artézi víz, termálvíz, szennyvíz, öntisztulás, kísérlet, megfigyelés. Tematikai egység/ Fejlesztési cél A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai A víz szerepe, jelentősége a hagyományos életmódban Alsó tagozatos ismeretterjesztő szövegek a vízről. Órakeret 4 óra A víz mellett élők alkalmazkodása a természetes környezethez. Azoknak a foglalkozásoknak a megismerése, akik a folyó- és állóvizeink hasznosításából éltek, a helyi szokások megismertetése. Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok A vízimalmok, hajómalmok működése, a molnár munkája Dunavízárusok a fővárosban Halászat a Duna mellett. A halászok életmódja, A vízimalmok, hajómalmok működésének megismerése leírás, ábra alapján. A vízimolnárok, dunavízárusok munkájának megismerése. A dunai halászat hagyományos halfogási módjainak és a Fizika: a víz, mint energiaforrás Technika, életvitel és gyakorlat: vízimalom készítése hagyományos halászat hozzájuk szükséges Ének-zene: eszközei, halfogási módok eszközöknek a megismerése halásznóták ismeretterjesztő szövegek, 7

8 A víz partján található növények, a nád, a gyékény és a fűz hasznosítása néprajzi filmek segítségével. Biológia: a víz élővilága Technika, életvitel és gyakorlat: munkálatok természetes anyagokkal Kulcsfogalma k/ fogalmak orvhalászat, kishalász, halászbokor, halászcéh, halászkunyhó, dobóháló, bödönhajó, ladik, haltartó bárka, varsa, vizafogás, nagyháló, rekesztés, emelőháló Tematikai egység/ Fejlesztési cél Kifejezés, képzőművészet Valóság és képzelet Órakeret 1 óra Az élményt nyújtó, személyes megnyilvánulások érvényesítése az alkotó folyamatban. A vizuális nyelv alapelemeinek ismerete és alkalmazása a kifejező alkotásokban. A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek vizuális megjelenítése különböző eszközökkel az előtanulmányok során szerzett tapasztalatok alkalmazásával. Tér és sík megkülönböztetése, megjelenítése különböző méretű és formájú felületeken való komponálással. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. Tematikai egység/ Fejlesztési cél Kifejezés, képzőművészet Valóság és képzelet Órakeret 2 óra A tematikai A hagyományos magyar rekesztő halászat leggyakoribb fajtái, azon belül a vejsze használata és típusai. Ismerkedés a náddal, a nádvágással, a nádból készített 8

9 egység nevelésifejlesztési céljai sövényfalak formáival, elkészítésük módjával. Munkamegosztás és csapatszellem kialakítása. Ismeretek/fejlesztési követelmények Kézműves technikák megismerése vízparti növényekből. Azon belül a nád, mint alapanyag részletesebb megismerése. Sövénykészítés technikája, makett készítése tervrajzok alapján csoportmunkában. A kész munkák dokumentálása. Kapcsolódási pontok Hon és népismeret: Herman Ottó: A magyar halászat Természetismeret: Vizes élőhelyek Ének-zene: zenei élmény feldolgozása. Kulcsfogalmak / fogalmak rekesztő halászat, vejszetípusok, felülnézet, tervrajz Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetismeret, környezetvédelem Órakeret 6 óra Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények, tevékenységek Kapcsolódási pontok Miért fontos a víz az állatok számára? Hogyan szállítódnak a folyadékok az állatok szervezetében? Az állatok nedvkeringése. Hogyan állapítható meg, hogy tiszta-e a patak (folyó, tó) vize? A természetes vizek élővilága. Áttetsző férgek (Tubifex, földigiliszta) véráramlásának megfigyelése. A keringési rendszerről vetített kép vagy könyv alapján vázlatrajz készítése. Természetes vizek élővilágának vizsgálata, a vízminőség biológiai jellemzése (makrogerinctelenfauna alapján). Lehetőleg az Fizika; kémia: ozmózis. Biológiaegészségtan: homeosztázis, anyagáramlás, vizes élőhelyek élővilága. Természetismeret: 9

10 Miben különbözik a pocsolya vize, az ásványvíz és a csapvíz? Mit nevez víznek a természettudós? Hogyan jut el a víz a fák levelébe? A növények vízfelvétele fizikai jelenségeken alapul. Hogyan keletkezik az eső? Mi lesz a sorsa a felszínre hulló csapadéknak? iskola vagy a lakóhely közeléből származó vízminták lakóinak listája. Pocsolyavíz, só- vagy cukoroldat, ásványvíz, csapvíz, ioncserélt víz vizsgálata: az eredmények összevetése Hajszálcsövesség vizsgálata papírcsíkkal, kapilláris üvegcsövekkel, illetve növényi hajtásban, talajban. Következtetések megfogalmazása arról, hogyan jut el a gyökér által felvett víz a növény többi szerveibe. Vízminták (helyi élővíz, ivóvíz, ásványvíz, gyógyvíz, sós víz) tapasztalati vizsgálata, a tapasztalatok rögzítése és összehasonlítása vizek, vízpartok élővilága. Fizika, földrajz: hajszálcsövesség. Technika, életvitel és gyakorlat: a ház és anyagai. Kémia: oldatok, folyadékok, víz. Biológiaegészségtan: növények tápanyagfelvétele, anyagszállítása Természetismeret, földrajz, hon- és népismeret: Magyarország vízkincse, gyógyvizei 10

11 Tematikai egység Kereskedelem vízen és szárazföldön, utazók a középkorban. Órakeret 2 óra Olvasmányok mesék és valós történetek, filmek a középkor világából/világáról: kereskedők, utazók. A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai A tanuló felismeri, hogy a különböző népek vallása, kulturális, társadalmi és gazdasági tevékenysége kölcsönösen hat egymásra. Látja, hogy a közösségeket a munka tartja fenn, a gazdasági fejlődés szempontjából pedig fontos az egyéni érdekeltség, valamint azt, hogy a társadalmi életet a szellemi és anyagi viszonyok együttesen határozzák meg. Sokoldalúan és kritikus szemlélettel megismeri a középkori ember életét, és. szóbeli kifejezőképességét fejleszti erről szóló történetek elbeszélésével. Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok A távolsági kereskedelem vízen és szárazföldön. - kereskedelmi útvonalak - szállítás - fontosabb kereskedővárosok, kikötővárosok Utazók a középkorban: Marco Polo - élete Ismeretszerzés, tanulás: A középkori élet színterei, kikötővárosok élete Ismeretek gyűjtése az érett középkorról. (A kereskedelmi útvonalak, kereskedők munkája és élete.) Kritikai gondolkodás: Társadalmi csoportok jellegzetességeinek felismerése, összevetése. (kereskedők élete) Magyar nyelv és irodalom: Középkori témájú mesék, mondák felfedezőkről, a ravasz kereskedőkről. Idegen nyelvek: A híresebb középkori városok nevének helyes kiejtése a tanult nyelven. Matematika: Az arab számok eredete. 11

12 A középkori városok jellegzetességeinek számbavétele, magyarázata, az életmód jellemzői. (Pl. képek és térképek segítségével megértetni, miért az adott helyen alakultak ki a középkori városok.) Kérdések megfogalmazása egyszerű írásos források alapján. Vizuális kultúra: A középkori építészet, a román és a gótikus stílus jellemzői; középkori freskók, táblaképek, üvegablakok és oltárszobrok. Reneszánsz paloták. A reneszánsz nagy mesterei. Tájékozódás időben és térben: A kereskedővárosok, főbb kereskedelmi útvonalak elhelyezése a térképen. Az időszalag használatának, valamint a tanult évszámokkal való számítás gyakorlása. (Pl. a tanult események elhelyezése az időszalagon.) Ének-zene: Gregorián énekek, a reneszánsz zene. Értelmező kulcsfogalom Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás. Tartalmi kulcsfogalom Társadalom, társadalmi csoportok, életmód, város, gazdaság, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, politika, állam. 12

13 Fogalmak: középkor, középkori város, céh, járvány, távolsági kereskedelem, kikötőváros, kereskedőváros, karak, karavella, könyvnyomtatás, levantei kereskedelem, Hanza városok Fogalmak, adatok Személyek: Marco Polo, Kubiláj kán, Gutenberg. Topográfia: Lübeck, Hamburg, Novgorod, Bréma, Genova, Pisa, Velence, Alexandria, Antiochia Évszámok: 1271 Tematikai egység VÍZ Órakeret 4 óra Anyagok vizsgálata, tulajdonságok felismerése, tapasztalatok megfogalmazása. Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és célszerű felhasználása. Tárgyak elkészítése segítséggel, minta alapján. Mérés, szerszámok biztonságos alkalmazása, tapasztalatok megfogalmazása. A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Tervrajz készítése és a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése. Kézügyesség fejlesztése Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anyagokról, eszközökről, technológiákról, tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. Ismeretek/fejlesztési követelmények Tárgyak, modellek célszerű és takarékos tervezése. vízimalom vagy gumimotoros hajó modelljének elkészítése Kapcsolódási pontok Természetismeret: mérés, az anyagok fizikai tulajdonságai, mechanikai 13

14 Anyagok újrafelhasználása. A szükséges információk gyűjtése, felhasználása.. kölcsönhatások, anyagszerkezet. Munkafolyamat tervezése, szervezése. A kivitelezés problémái. Együttműködés társakkal közös tevékenységben Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő munkakörnyezet Biztonságos munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, ép szerszámok célszerű, balesetmentes használata. A munkakörnyezet rendjének fenntartása.. A segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése Matematika: mérés, méretarány, kicsinyítés, nagyítás Magyar nyelv és irodalom:. szaknyelv, szókincsbővítés, szövegértés, könyvtárhasználat Erkölcstan: Kötődés a tárgyi világhoz. Találmányok az emberiség szolgálatában Tematikai egység/ Fejlesztési cél Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység Ritmus- és dallamvariálási készség, Órakeret 1 óra A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Éneklési készség fejlesztése, rögtönzés fejlesztése, kifejező és stílusos éneklésre való törekvés kialakítása. 14

15 Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok Magyar népzene: válogatás Tisza menti népdalokból, ezek eljátszása nádsípon Ritmus, metrum: Kreatív gyakorlatok változatos ritmusképletekkel, verssorok ritmizálása, osztinátó. 2/4 illetve a 4/4 helyes hangsúlyozása, a parlando előadásmód gyakorlása Egyszerű, stilizált tánclépésekből lépéssor kombinálása Néprajz: a szöveg értelmezése, tájnyelvi szavak jelentése Dallami improvizáció: Adott szövegre dallamvariációk Kulcsfogalmak/ fogalmak Osztinátó, parlando, tempo giusto Tematikai egység/ Fejlesztési cél A project összeállítása Órakeret: 3 óra Word dokumentumok szerkesztése, formázása, fájlok, képek keresése, másolása, szerkesztése. Tantárgyi fejlesztési célok Projectmunka szerkesztése, összeállítása Az elkészült feladat elemzése, az eredmény összefoglalása, értékelése Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 15

16 A produktum összeállítása, az eredmények elemzése, értékelése Az elkészült produktum összehasonlítása a kitűzött célokkal, a szükséges konzekvenciák levonása, értékelése. Tematikai egység/ Fejlesztési cél A project lezárása Órakeret: 3 óra PowerPoint ismerete, prezentációkészítés Tantárgyi fejlesztési célok Prezentációkészítés az elkészült projectmunkáról. Az ismeretszerzés során gyűjtött információkról, eredményekről pontos, a szakszerű fogalmak tudatos alkalmazására törekvő, ábrákkal, képekkel, irodalmi hivatkozásokkal stb. alátámasztott prezentáció bemutatása 7. évfolyam Témája: Az utazás Fejlesztési egység Szóbeli interakció Órakeret 4 óra Előzetes tudás Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök alkalmazásával. 16

17 A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; egyszerű kérdések feltevése az utazással kapcsolatos témákról, illetve válaszadás egyszerű nyelvi eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre; a párbeszéd közös előadása a célnyelvi normákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő beszédtempóban. A fejlesztés tartalma A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel. Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás utazással kapcsolatos témákhoz. Egyszerű kérdések feltevése a témákhoz, szituációkhoz, egyéni szükségletekhez kapcsolódva. Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása társakkal. Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, magyarázat kérése. Fejlesztési egység Összefüggő beszéd Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult témákról. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása társaival közösen, tanári segítséggel; egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő 17

18 leírás adása az adott országról néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések összekapcsolása kötőszavakkal; munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, intonációval és beszédtempóban. A fejlesztés tartalma Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal. Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása az adott témában Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, rövid szövegek elolvasása. Az utazáshoz kapcsolódó, egyszerű, autentikus szövegek lényegének megértése; A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ kiszűrése; az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése; a készségek, képességek kreatív használata az olvasott 18

19 szövegek értelmezéséhez; A fejlesztés tartalma Egyszerű, az utazáshoz kapcsolódó szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek feladatokon keresztül történő feldolgozása. Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról) tárgyszerű információ szerzése. Fejlesztési egység Íráskészség Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek során rövid szavak, mondatok másolása. Utazás témában rövid, egyszerű mondatok írása; Megadott mintát követve rövid szövegek alkotása; A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre; a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatok elvégzése; részvétel írásbeli nyelvi játékokban; a meglévő szókincs, tudás kreatív alkalmazása utazás témájú, egyszerű szövegek írásához. A fejlesztés tartalma Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása. Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus képeslap, üdvözlőlap az adott országból,). 19

20 Egyszerű, autentikus adatlapok kitöltése. Hosszabb lélegzetű összefüggő fogalmazás a választott országról; az ország bemutatása. Tematikai egység UTAZÁS európai tájakon Áttekintő kép Európa természetföldrajzi adottságairól Órakeret 8 óra A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Az információfeldolgozás képességének fejlesztése ismeretekről való leírás készítésével segédeszközök használatával, tanári irányítással. A szociális kompetencia fejlesztése az ország csoportok környezeti problémáinak irányított projektmódszerrel történő feldolgozásával Ismeretek/fejlesztési követelmények Az analizáló képesség fejlesztése Európa természetföldrajzi adottságai és az azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségek, környezeti veszélyek feldolgozásával. A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése az európai kulturális sokszínűség földrajzi okainak és a népességkeveredés következményeinek elemzése során. A közös európai kultúra, főként földrajzi alapjainak ismerete és a megőrzésére irányuló igény kialakítása. Európa társadalom-földrajzi képe és folyamatai Kapcsolódási pontok Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: A természeti adottságok és a történelmi események kapcsolata. Informatika: bemutató készítése. Magyar nyelv és 20

21 Észak-Európa földrajza Atlanti-Európa földrajzi jellemzői és problémái Nyugat-Európa meghatározó országai Regionális földrajzi sajátosságaik megismerése összehasonlító elemzéssel Mediterrán-Európa földrajza A szociális kompetencia fejlesztése a medencevidék népeinek, országainak együttműködésében rejlő lehetőségek, az együttműködés szubjektív korlátainak felismertetésével. A Kárpát-medencei népesség összetételének értelmezése, a Magyarország határán túli néprajzi tájegységek és földrajzi alapú népszokásaik megismerése. irodalom: szöveges információgyűjtés. Biológia-egészségtan: ökológia és természetvédelem. életközösségek. A digitális kompetencia fejlesztése: digitális prezentációs kiselőadás készítésével, menetrendhasználattal, műholdas kereső alkalmazásával. Tájanként jellemző országok, ország csoportok bemutatása:. Filmvetítés, Képzeletbeli kirándulás tervezése / látnivalók vetítése, menetrend-használat, valuta, autójelzések, zászló, himnusz, népzene, népviselet, néphagyományok, táncok, gasztronómia / Utazás-kiállítás, prospektusok, tablók készítése. 21

22 Tematikai egység/ Fejlesztési cél Utazás Órakeret 7 óra Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények, tevékenységek Kapcsolódási pontok Életközösségek. Szobanövényeink egy része trópusi eredetű. Milyen ápolási igényben nyilvánul ez meg (pl. orchideák, broméliák, kaktuszok, filodendron)? Példák az élőlényeknek a magas hőmérséklethez való alkalmazkodásra. Az életközösségek vízszintes és függőleges rendeződése, mint Növényfajok kötődésének számszerű jellemzése. Oksági összefüggés keresése (pl. hasonló vízigény, hasonló fényigény, élősködő és gazdanövény együttes előfordulásának gyakorisága). Növények borításának mennyiségi becslése. Környezeti tényező változásának hatása az élőlények eloszlására egy linea mentén (pl. nedvesség vagy árnyékolás). Az eredmények grafikus megjelenítése. A meghatározott fajokról feljegyzések, vázlatrajzok készítése. A magas hőmérséklet mellett a csapadék mennyiségéhez, illetve eloszlásához való alkalmazkodási stratégiák (testfelépítés, életmód, élőhely és viselkedés) bemutatása néhány jellegzetes forró éghajlati növény és állat példáján keresztül. Az élővilággal kapcsolatos térbeli és időbeli mintázatok magyarázata a forró éghajlati öv biomjaiban. Biológiaegészségtan: társulások, környezeti tényezők, természetvédelem. Matematika: gyakoriság, valószínűség. Földrajz: A Föld gömb alakja és a földrajzi övezetesség, a forró éghajlati öv. Tájékozódás térképen. Matematika: modellezés; 22

23 a környezeti feltételek optimális kihasználásának eredménye. A forró éghajlati öv jellegzetes biomjainak jellemzése (területi elhelyezkedés, kialakulásuk okai, főbb növény- és állattani jellemzői). Fajok közötti jellegzetes kölcsönhatások (együttélés, versengés, élősködés, táplálkozási kapcsolat) a trópusi éghajlati öv életközösségeiben. Milyen következményekkel jár az erdők kiirtása? A kedvezőtlen környezet és a túlélési stratégiákban megnyilvánuló alkalmazkodás felismerése. Táplálkozási lánc összeállítása a forró éghajlati öv biomjainak jellegzetes élőlényeiből. összefüggések megjelenítése. Kulcsfogalmak/ fogalmak Vizsgálati négyzet és vonal (linea), mintavétel, gyakoriság, borítás, mennyiségi és minőségi analízis, térkép, lépték, különböző típusú (felületi érdességű és nedvesítő-képességű) növényi levelek 23

24 Tematikai egység/ Fejlesztési cél Utazás, úti napló Órakeret 5 óra Petőfi életéről, írásairól tanultak felidézése, különös tekintettel a tájleíró műveire. Tájleírással, utazással kapcsolatos írások, élmények felidézése. Az érzelmek hiteles kifejezésének képessége. A szövegalkotás műveleteinek ismerete: anyaggyűjtés, címválasztás, lényeges gondolatok kiválasztása, elrendezése, a szöveg tagolása bekezdésekre. A leírás technikájának, struktúrájának ismerete. A vázlatkészítés szabályainak gyakorlati alkalmazása. A tanult fogalmazási műfajokban való jártasság. A tanult írói, költői eszközök felidézése. (hasonlat, ellentét, párhuzam, költői jelző, hanghatás, színhatás, stb.) A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai A tájhoz, a szülőföldhöz való kötődés érzelmi igényének alakítása, a hazaszeretet erősítése, a történelmi múlt tisztán látása. Az utazás, hazai és határon túli értékek, látnivalók iránti igény felkeltése. A fogalmazási, helyesírási készség fejlesztése. A belső érzelmek életkornak megfelelő kifejező bemutatása. Ismeretek/fejlesztési követelmények Részletek feldolgozása Petőfi: Úti levelek c. művéből. Az úti levél műfajának jellegzetes vonásai. Megismeri a költő hazájához való viszonyulását. Személyes utazással kapcsolatos élmény megfogalmazása különböző szövegtípusokban: elbeszélés, levél, napló. Kapcsolódási pontok Földrajz: az olvasott mű topológiája Történelem: utazási módok eszközök a XIX. században Hon- és népismeret: nemzetiségek kultúrája, hagyománya 24

25 Ének-zene: felvidéki népdalok Informatika: információgyűjtés tájakról, városokról Kulcsfogalmak / fogalmak úti levél, útleírás, tájleíró költemény, napló, hazaszeretet, hasonlat, költői jelző, szemléletesség, Felvidék Tematikai egység/ Fejlesztési cél Kifejezés, képzőművészet Valóság és képzelet Órakeret 2 óra Európa fontosabb országainak és nemzeteinek ismerete. Európában található nagyvárosok. Az európai képzőművészet történetének meghatározó korszakai, stílusai (romantika, gótika, reneszánsz, barokk), ezen belül elsősorban a festészet fejlődésének ismerete. Az interneten található adatbázisok kezelése, képek beszúrása, szerkesztése. A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Az európai kultúra és azon belül a festészeti világörökség legfontosabb képviselőinek és műveinek ismerete. Stílusérzék fejlesztése. Eligazodás a festészeti műfajok és technikák között. Ismeretek/fejlesztési követelmények A négy választott országban található legnagyobb képzőművészeti gyűjtemények rövid prezentációja. A nagy múzeumok gyűjteményéből műtárgylista Kapcsolódási pontok Földrajz: Európa országai és nagyvárosai 25

26 készítése képekkel illusztrálva. Az adott nemzetre leginkább jellemző festő életművének rövid bemutatása. Pl.: Bécs :Albertina (a világ legnagyobb grafikai gyűjteménye: Dürer), Firenze: Uffizi képtár (reneszánsz mesterek művei), Spanyolország: Prado (Velasquez), Párizs: Louvre Informatika: anyaggyűjtés, képek szerkesztése Az interneten gyűjtött anyagok igényes számítógépes installálása. Kulcsfogalmak / fogalmak stílus, műfaj, gyűjtemény, műtárgylista Tematikai egység A hajózás fejlődése, a földrajzi felfedezések időszaka. Órakeret 2 óra Olvasmányok a földrajzi felfedezésekről, elsősorban Kolumbuszról, valamint a felfedezések előtti Amerikáról. A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai A tanulóban tudatosul, hogy az emberi alkotótevékenység, kezdeményezőképesség (tudományos felfedezések és technikai találmányok stb.) a gazdasági fejlődés meghatározó elemei. Felismeri, hogy a felfedezők, újítók töretlen hite, szilárd akarata és kitartása záloga a sikerességnek. Felismeri a földrajzi felfedezések jelentőségét és hatását az európai és amerikai életmódra. Megérti a XVI-XVII. századi vallási megújulás okait és jelentőségét. Képes élményszerű ismeretek szerzésére a kora újkori fényes udvarokról, információk gyűjtésére, képi és szöveges források együttes kezelésére, a történelmi és földrajzi atlasz együttes használatára. Párhuzamokat keres megismert történelmi élethelyzetek, események és mai életünk között. 26

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Informatika 1-8. évfolyam 2013. 1 4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

Óravázlat- kémia: 2. fejezet 1. óra

Óravázlat- kémia: 2. fejezet 1. óra Óravázlat- kémia: 2. fejezet 1. óra Műveltségi terület: A mindennapok kémiája és környezetvédelmi ismeretek Tantárgy: Iskolatípus: Évfolyam: Téma, témakör: Készítette: Az óra témája: Az óra cél- és feladatrendszere:

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete Idegen nyelvi kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5 6. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

A változat (1,5+1,5 óra)

A változat (1,5+1,5 óra) Biológia egészségtan 7 8. évfolyam számára A változat (1,5+1,5 óra) A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában

Részletesebben

Idegen nyelv- Angol nyelv 5-8. évfolyam

Idegen nyelv- Angol nyelv 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Idegen nyelv- Angol nyelv 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az angol nyelv tantárgy oktatása

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Globális klímaváltozás

Globális klímaváltozás Három hetet meghaladó iskolai projekt Globális klímaváltozás Okok - következmények - megoldások Készítette: H. Fazekas Erika, Kaszt Erika, Lakatos Ferenc, Zalai Edina A három hetet meghaladó iskolai projekt

Részletesebben

Kémia 10. Az alkánok homológ sora

Kémia 10. Az alkánok homológ sora Kémia 10. Az alkánok homológ sora Műveltségi terület: ember és természet Tantárgy: Kémia Iskolatípus: szakközépiskola, gimnázium Évfolyam:10. Téma, témakör: Az alkánok Készítette: Sivák Szilvia Az óra

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu Technika, életvitel

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Idegen nyelv- Német nyelv 5-8. évfolyam

Idegen nyelv- Német nyelv 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Idegen nyelv- Német nyelv 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a német nyelv tantárgy oktatása Sarkadi

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA Neve: Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Címe: 1144 Budapest, Kerepesi út 124. Résztvevő diákok száma: 35 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 5 Kapcsolattartó

Részletesebben

2012.08.31. Tartalom. Informatika. Jogszabályok. Fejlesztési alapelvek. Miniszteri rendelet

2012.08.31. Tartalom. Informatika. Jogszabályok. Fejlesztési alapelvek. Miniszteri rendelet Tartalom Informatika Dancsó Tünde Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Jogszabályok Fejlesztési alapelvek Fejlesztési területek, nevelési célok Kerettantervi célok A kerettanterv felépítése Kapcsolatok a

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

5. évf. Technika, életvitel és gyakorlat. 5. évfolyam

5. évf. Technika, életvitel és gyakorlat. 5. évfolyam 5. évf. Technika, életvitel és gyakorlat 5. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során

Részletesebben

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz.

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. 5. évfolyam Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

Biológia 7 8. évfolyam számára

Biológia 7 8. évfolyam számára Biológia 7 8. évfolyam számára A változat (A kiadó honlapjáról letölthető az ajánlás 2+1 órás változata is) A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és

Részletesebben

TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. OSZTÁLY

TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. OSZTÁLY TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. OSZTÁLY Célok és feladatok A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség fejlesztése. - segítse a gyermekeket

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

1. Az angol nyelv tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

1. Az angol nyelv tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 1. Az angol nyelv tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 5. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többlet- óraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra

Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra Műveltségi terület: Tantárgy: Iskolatípus: Évfolyam: Téma, témakör: Készítette: Az óra témája: Az óra cél- és feladatrendszere: A tanóra témájának kulcsfogalmai: Az

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

A tanyapedagógia szerepe és jelentősége

A tanyapedagógia szerepe és jelentősége 2013. február 4. A tanyapedagógia szerepe és jelentősége A kép forrása: : http://mek.niif.hu/02100/02152/html/08/446.html Dr. Horváth Zsuzsanna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Érintett témák (1) Neveléstörténeti

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben Kovács Október A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben A JÖVŐ SZÁMÍTHAT RÁNK, MI IS SZÁMÍTUNK RÁ Szakmai konferencia Debrecen 2012. okt. 27. Jogi háttér

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám:

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám: 8. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 8. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív

Részletesebben

5.27 Technika, életvitel és gyakorlat az 5-7. évfolyam számára

5.27 Technika, életvitel és gyakorlat az 5-7. évfolyam számára 5.27 A Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 7. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a mindennapi életvitel szempontjából

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek tanításába a tantárgy

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

PROJEKT. A víz szerepe Dunaföldváron

PROJEKT. A víz szerepe Dunaföldváron D-B-M MONI Beszédes József Általános Iskola Dunaföldvár (felső tagozat) PROJEKT A víz szerepe Dunaföldváron 2010. 03. 22. 2010. 04. 22. Március 22.: a Víz világnapja Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod,

Részletesebben

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz Fakultációs tanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 4 / 5 /6 évfolyamos gimnázium, fakultációs csoportok Éves óraszámok évfolyamonként: 11. 72 óra 12. 60 óra 1. Célok és feladatok A magyar nyelv

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az azt megismerni

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben