PROJECT TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 6 8. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROJECT TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 6 8. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA"

Átírás

1 PROJECT TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 6 8. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA A körülöttünk lévő világ nem osztható fel tantárgyakra, gyakran szélesebb látókörrel kell szemlélnünk szűkebb és tágabb környezetünket. Az ismeretek megszerzése sem lehet öncélú, törekednünk kell arra, hogy a megszerzett tudást összefüggéseiben alkalmazzák a tanulók. A projectfeladat lényege az a produktum, melyet a tanulók szükség esetén önállóan, vagy csoportokban készítenek el. A projectfeladat feltételezi a tantárgyak integrációját, a megoldást az együttgondolkodás, a tantárgyakon belül tanultak együttes, átfogó felhasználása jelenti. A produktum komplex módon, több szempontból közelíti meg a felvetett problémát. Megoldásában nem az elméleti ismeretek elsajátítása az elsődleges szempont, mellette megjelenik a tanulók közös gyakorlati tevékenysége is. A projectmunka kihívást jelent mind a tanulók, mind a tanárok számára. A tanár irányító szerepet tölt be, sokkal inkább a tapasztalatait, s nem a tudását adja át, a tanulók a problémamegoldás új kereteit próbálják, közös tevékenység során szerzik meg az ismereteket. A feladat jellegéből adódóan a projectet nem egy tanár felügyeli, több pedagógus összehangolt munkáját igényli. A projectmunka végső eredménye szempontjából nem csupán tudományos, hanem gyakorlati jellegű tevékenység is, mely erősíti az infokommunikációs jártasságot az információszerzés hagyományos módszerei mellett, a csoportmunka során lehetőséget ad az önálló és közös problémamegoldásra, erősíti az együttes tevékenység során a saját és a közösen végzett munka iránti felelősséget. 1

2 A project tantárgyak megoszlása óraszám szerint 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam A project témája A víz Az utazás Az energia Bevezetés a projectbe (CMPC) 2 óra - - Idegen nyelv - 4 óra - Földrajz - 8 óra - Biológia - 7 óra - Irodalom 4 óra 5 óra 2 óra Fizika-kémia 5 óra - 12 óra Néprajz 4 óra - - Rajz óra 2 óra 1 óra Természetismeret, ökológia 6 óra - - Történelem 2 óra 2 óra - Technika 4 óra 2 óra 8 óra Ének-zene 1 óra 1 óra - Múzeumlátogatás óra A project összeállítása 3 óra 3 óra 3 óra A project lezárása 3 óra 3 óra 3 óra Összes óraszám 37 óra 37 óra 37 óra 2

3 6. évfolyam Témája: A víz Tematikai egység/ Fejlesztési cél Bevezetés a project feladatokba Órakeret: 2 óra Word dokumentumok szerkesztése, formázása, fájlok, képek keresése, másolása, szerkesztése. Tantárgyi fejlesztési célok Tantárgyi koncentráció az informatikai ismeretek, a számítógép felhasználásával. Annak felismerése, hogy a számítógép hasznos segítőtárs az információk megszerzésében, feldolgozásában, továbbításában. Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek Jelenségek: CMPC-k alkalmazása a projectmunkában Ismeretek: Word dokumentumok szerkesztése Böngészők alkalmazása Fejlesztési követelmények Tudja használni a CMPC-ket a projectmunka során. Önállóan készítsen dokumentumokat, a projectfeladat megadott szempontjai szerint. Kapcsolódási pontok Informatika: Word szövegszerkesztő program ismerete 3

4 Tematikai egység/ Fejlesztési cél Víz az irodalmi alkotásokban Órakeret 4 óra A tanult olvasási stratégiák adekvát alkalmazása olvasás közben. A tanult különböző típusú és műfajú szövegek felismerése és megértése, különös tekintettel a mese és monda műfajára. A szöveg információinak és gondolatainak elvárható értelmezése. A számítógépes szövegek olvasási sajátosságainak felismerése. A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak ismerete. Az internetes kutatási módok ismerete. A lényeges információk kiszűrésének képessége. A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Anyaggyűjtés különböző nyomtatott és elektronikus forrásokból. A digitális kompetencia fejlesztése. Annak fontosságát megérteni, hogy a múlt megismerése, mese és mondakincsünk gazdagsága segít önmagunk megismerésében, a világban való eligazodásban, hazánkhoz való mélyebb kötődésben. Olvasmányélmények célirányos felidézése. A hazai mondakincs alaposabb megismerése Ismeretek/fejlesztési követelmények Vízzel (pl. Balaton, Velencei-tó, stb.) kapcsolatos magyar népmesék, mondák, versek gyűjtése nyomtatott művekből és az internetről. Ezek csoportosítása megadott szempontok szerint. (pl. földrajzi hely, tó, folyó, stb.) Kapcsolódási pontok Ének-zene: népdalok vizeinkről Természetismeret: a vizek élővilága Vizuális kultúra: vízi növényekből készült tárgyak. Informatika: anyaggyűjtés Kulcsfogalmak / fogalmak mese, monda, rege, tájleíró vers, anyaggyűjtés 4

5 Tematikai egység/ Fejlesztési cél A víz Órakeret 5 óra Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek A világ legismertebb, legtermészetesebb folyadéka. Hogyan képesek egyes állatok a vízen járni? Miért nem fagynak be a folyók télen (általában)? Fejlesztési követelmények, tevékenységek A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, élettani jelentősége. A víz részecskéi (molekulák), felépítése, alkotóelemei. Felületi feszültség, sűrűség: víz, jég Kapcsolódási pontok Fizika, kémia: halmazállapotok Természetismeret: vizek, víz körforgása Hogyan telelnek át a halak? Víz a természetben: szilárd, folyékony vagy légnemű? Természetes víz kémiailag tiszta víz. Desztillálás, vízbontás Víz a környezetünkben Fizikai mértékegységek, amelyek a víz tulajdonságán alapulnak. Hőmérséklet mérése: C, K, Fahrenheit. Természetes vizek fajtái Hőmérők skálázása Vízcsepp térfogata, tömege, bepárlás. Matematika: mérés, mértékegység átváltások. Természetismeret: felszíni, felszín alatti vizek fizika: hőmérséklet mérése 5

6 Víz a háztartásban. Mitől kell óvni az olyan háztartási gépeket, amik sok vízzel érintkeznek (vízmelegítő, mosógép, mosogatógép )? Miért jobb esővízzel locsolni a növényeket? Mi folyik a csapból? Ásványvizet vagy csapvizet igyunk? Víz a háztartásban: Alig csöpögő csapból elfolyó víz mennyisége Zuhanyozás vagy fürdés? Vízben oldott gázok közül oxigén, szén-dioxid szerepe a vízi élőlények számára. Víz által a földkéregből kioldott anyagok Vízkő, vízkeménység. Kísérlet: lágy- kemény víz összehasonlítása. Vízlágyítás folyamata. Ivóvízzel szemben támasztott követelmények. Ásványvíz, termálvíz, artézi víz Hányféle ásványvizet árusítanak? Olvasd el néhánynak az összetevőjét! Keresd meg az ásványvízforrások helyét! Fogyasztási számlák összehasonlítása, vízfogyasztási szokások, napi 1 főre jutó vízfogyasztás kiszámítása. Településünk ivóvízellátását szolgáltató vízműről tájékozódás: hogyan nyerik az ivóvizet? Milyen víztisztítási eljárást alkalmaznak? Fizika, kémia, természetismeret Matematika: egyenes arányosság, átlagszámítás Természetismeret: felszíni, felszín alatti vizek 6

7 Mi van a lefolyón túl? Mi teszi lehetővé a víz öntisztulását? Régi mondás: az a víz, amely hét kövön folyik át, megtisztul. Szennyvizek Vizet szennyező anyagok csoportosítása, azok eredete (gazdasági ágazatok) Szennyvíz tisztítás szakaszai Fizika, kémia, természetismeret Kulcsfogalma k/ fogalmak Érzékszervi tapasztalat, halmazállapot változás, felületi feszültség, sűrűség, desztilláció, víz keménység, vízlágyítás, ásványvíz, artézi víz, termálvíz, szennyvíz, öntisztulás, kísérlet, megfigyelés. Tematikai egység/ Fejlesztési cél A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai A víz szerepe, jelentősége a hagyományos életmódban Alsó tagozatos ismeretterjesztő szövegek a vízről. Órakeret 4 óra A víz mellett élők alkalmazkodása a természetes környezethez. Azoknak a foglalkozásoknak a megismerése, akik a folyó- és állóvizeink hasznosításából éltek, a helyi szokások megismertetése. Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok A vízimalmok, hajómalmok működése, a molnár munkája Dunavízárusok a fővárosban Halászat a Duna mellett. A halászok életmódja, A vízimalmok, hajómalmok működésének megismerése leírás, ábra alapján. A vízimolnárok, dunavízárusok munkájának megismerése. A dunai halászat hagyományos halfogási módjainak és a Fizika: a víz, mint energiaforrás Technika, életvitel és gyakorlat: vízimalom készítése hagyományos halászat hozzájuk szükséges Ének-zene: eszközei, halfogási módok eszközöknek a megismerése halásznóták ismeretterjesztő szövegek, 7

8 A víz partján található növények, a nád, a gyékény és a fűz hasznosítása néprajzi filmek segítségével. Biológia: a víz élővilága Technika, életvitel és gyakorlat: munkálatok természetes anyagokkal Kulcsfogalma k/ fogalmak orvhalászat, kishalász, halászbokor, halászcéh, halászkunyhó, dobóháló, bödönhajó, ladik, haltartó bárka, varsa, vizafogás, nagyháló, rekesztés, emelőháló Tematikai egység/ Fejlesztési cél Kifejezés, képzőművészet Valóság és képzelet Órakeret 1 óra Az élményt nyújtó, személyes megnyilvánulások érvényesítése az alkotó folyamatban. A vizuális nyelv alapelemeinek ismerete és alkalmazása a kifejező alkotásokban. A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek vizuális megjelenítése különböző eszközökkel az előtanulmányok során szerzett tapasztalatok alkalmazásával. Tér és sík megkülönböztetése, megjelenítése különböző méretű és formájú felületeken való komponálással. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. Tematikai egység/ Fejlesztési cél Kifejezés, képzőművészet Valóság és képzelet Órakeret 2 óra A tematikai A hagyományos magyar rekesztő halászat leggyakoribb fajtái, azon belül a vejsze használata és típusai. Ismerkedés a náddal, a nádvágással, a nádból készített 8

9 egység nevelésifejlesztési céljai sövényfalak formáival, elkészítésük módjával. Munkamegosztás és csapatszellem kialakítása. Ismeretek/fejlesztési követelmények Kézműves technikák megismerése vízparti növényekből. Azon belül a nád, mint alapanyag részletesebb megismerése. Sövénykészítés technikája, makett készítése tervrajzok alapján csoportmunkában. A kész munkák dokumentálása. Kapcsolódási pontok Hon és népismeret: Herman Ottó: A magyar halászat Természetismeret: Vizes élőhelyek Ének-zene: zenei élmény feldolgozása. Kulcsfogalmak / fogalmak rekesztő halászat, vejszetípusok, felülnézet, tervrajz Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetismeret, környezetvédelem Órakeret 6 óra Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények, tevékenységek Kapcsolódási pontok Miért fontos a víz az állatok számára? Hogyan szállítódnak a folyadékok az állatok szervezetében? Az állatok nedvkeringése. Hogyan állapítható meg, hogy tiszta-e a patak (folyó, tó) vize? A természetes vizek élővilága. Áttetsző férgek (Tubifex, földigiliszta) véráramlásának megfigyelése. A keringési rendszerről vetített kép vagy könyv alapján vázlatrajz készítése. Természetes vizek élővilágának vizsgálata, a vízminőség biológiai jellemzése (makrogerinctelenfauna alapján). Lehetőleg az Fizika; kémia: ozmózis. Biológiaegészségtan: homeosztázis, anyagáramlás, vizes élőhelyek élővilága. Természetismeret: 9

10 Miben különbözik a pocsolya vize, az ásványvíz és a csapvíz? Mit nevez víznek a természettudós? Hogyan jut el a víz a fák levelébe? A növények vízfelvétele fizikai jelenségeken alapul. Hogyan keletkezik az eső? Mi lesz a sorsa a felszínre hulló csapadéknak? iskola vagy a lakóhely közeléből származó vízminták lakóinak listája. Pocsolyavíz, só- vagy cukoroldat, ásványvíz, csapvíz, ioncserélt víz vizsgálata: az eredmények összevetése Hajszálcsövesség vizsgálata papírcsíkkal, kapilláris üvegcsövekkel, illetve növényi hajtásban, talajban. Következtetések megfogalmazása arról, hogyan jut el a gyökér által felvett víz a növény többi szerveibe. Vízminták (helyi élővíz, ivóvíz, ásványvíz, gyógyvíz, sós víz) tapasztalati vizsgálata, a tapasztalatok rögzítése és összehasonlítása vizek, vízpartok élővilága. Fizika, földrajz: hajszálcsövesség. Technika, életvitel és gyakorlat: a ház és anyagai. Kémia: oldatok, folyadékok, víz. Biológiaegészségtan: növények tápanyagfelvétele, anyagszállítása Természetismeret, földrajz, hon- és népismeret: Magyarország vízkincse, gyógyvizei 10

11 Tematikai egység Kereskedelem vízen és szárazföldön, utazók a középkorban. Órakeret 2 óra Olvasmányok mesék és valós történetek, filmek a középkor világából/világáról: kereskedők, utazók. A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai A tanuló felismeri, hogy a különböző népek vallása, kulturális, társadalmi és gazdasági tevékenysége kölcsönösen hat egymásra. Látja, hogy a közösségeket a munka tartja fenn, a gazdasági fejlődés szempontjából pedig fontos az egyéni érdekeltség, valamint azt, hogy a társadalmi életet a szellemi és anyagi viszonyok együttesen határozzák meg. Sokoldalúan és kritikus szemlélettel megismeri a középkori ember életét, és. szóbeli kifejezőképességét fejleszti erről szóló történetek elbeszélésével. Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok A távolsági kereskedelem vízen és szárazföldön. - kereskedelmi útvonalak - szállítás - fontosabb kereskedővárosok, kikötővárosok Utazók a középkorban: Marco Polo - élete Ismeretszerzés, tanulás: A középkori élet színterei, kikötővárosok élete Ismeretek gyűjtése az érett középkorról. (A kereskedelmi útvonalak, kereskedők munkája és élete.) Kritikai gondolkodás: Társadalmi csoportok jellegzetességeinek felismerése, összevetése. (kereskedők élete) Magyar nyelv és irodalom: Középkori témájú mesék, mondák felfedezőkről, a ravasz kereskedőkről. Idegen nyelvek: A híresebb középkori városok nevének helyes kiejtése a tanult nyelven. Matematika: Az arab számok eredete. 11

12 A középkori városok jellegzetességeinek számbavétele, magyarázata, az életmód jellemzői. (Pl. képek és térképek segítségével megértetni, miért az adott helyen alakultak ki a középkori városok.) Kérdések megfogalmazása egyszerű írásos források alapján. Vizuális kultúra: A középkori építészet, a román és a gótikus stílus jellemzői; középkori freskók, táblaképek, üvegablakok és oltárszobrok. Reneszánsz paloták. A reneszánsz nagy mesterei. Tájékozódás időben és térben: A kereskedővárosok, főbb kereskedelmi útvonalak elhelyezése a térképen. Az időszalag használatának, valamint a tanult évszámokkal való számítás gyakorlása. (Pl. a tanult események elhelyezése az időszalagon.) Ének-zene: Gregorián énekek, a reneszánsz zene. Értelmező kulcsfogalom Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás. Tartalmi kulcsfogalom Társadalom, társadalmi csoportok, életmód, város, gazdaság, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, politika, állam. 12

13 Fogalmak: középkor, középkori város, céh, járvány, távolsági kereskedelem, kikötőváros, kereskedőváros, karak, karavella, könyvnyomtatás, levantei kereskedelem, Hanza városok Fogalmak, adatok Személyek: Marco Polo, Kubiláj kán, Gutenberg. Topográfia: Lübeck, Hamburg, Novgorod, Bréma, Genova, Pisa, Velence, Alexandria, Antiochia Évszámok: 1271 Tematikai egység VÍZ Órakeret 4 óra Anyagok vizsgálata, tulajdonságok felismerése, tapasztalatok megfogalmazása. Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és célszerű felhasználása. Tárgyak elkészítése segítséggel, minta alapján. Mérés, szerszámok biztonságos alkalmazása, tapasztalatok megfogalmazása. A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Tervrajz készítése és a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése. Kézügyesség fejlesztése Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anyagokról, eszközökről, technológiákról, tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. Ismeretek/fejlesztési követelmények Tárgyak, modellek célszerű és takarékos tervezése. vízimalom vagy gumimotoros hajó modelljének elkészítése Kapcsolódási pontok Természetismeret: mérés, az anyagok fizikai tulajdonságai, mechanikai 13

14 Anyagok újrafelhasználása. A szükséges információk gyűjtése, felhasználása.. kölcsönhatások, anyagszerkezet. Munkafolyamat tervezése, szervezése. A kivitelezés problémái. Együttműködés társakkal közös tevékenységben Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő munkakörnyezet Biztonságos munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, ép szerszámok célszerű, balesetmentes használata. A munkakörnyezet rendjének fenntartása.. A segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése Matematika: mérés, méretarány, kicsinyítés, nagyítás Magyar nyelv és irodalom:. szaknyelv, szókincsbővítés, szövegértés, könyvtárhasználat Erkölcstan: Kötődés a tárgyi világhoz. Találmányok az emberiség szolgálatában Tematikai egység/ Fejlesztési cél Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység Ritmus- és dallamvariálási készség, Órakeret 1 óra A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Éneklési készség fejlesztése, rögtönzés fejlesztése, kifejező és stílusos éneklésre való törekvés kialakítása. 14

15 Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok Magyar népzene: válogatás Tisza menti népdalokból, ezek eljátszása nádsípon Ritmus, metrum: Kreatív gyakorlatok változatos ritmusképletekkel, verssorok ritmizálása, osztinátó. 2/4 illetve a 4/4 helyes hangsúlyozása, a parlando előadásmód gyakorlása Egyszerű, stilizált tánclépésekből lépéssor kombinálása Néprajz: a szöveg értelmezése, tájnyelvi szavak jelentése Dallami improvizáció: Adott szövegre dallamvariációk Kulcsfogalmak/ fogalmak Osztinátó, parlando, tempo giusto Tematikai egység/ Fejlesztési cél A project összeállítása Órakeret: 3 óra Word dokumentumok szerkesztése, formázása, fájlok, képek keresése, másolása, szerkesztése. Tantárgyi fejlesztési célok Projectmunka szerkesztése, összeállítása Az elkészült feladat elemzése, az eredmény összefoglalása, értékelése Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 15

16 A produktum összeállítása, az eredmények elemzése, értékelése Az elkészült produktum összehasonlítása a kitűzött célokkal, a szükséges konzekvenciák levonása, értékelése. Tematikai egység/ Fejlesztési cél A project lezárása Órakeret: 3 óra PowerPoint ismerete, prezentációkészítés Tantárgyi fejlesztési célok Prezentációkészítés az elkészült projectmunkáról. Az ismeretszerzés során gyűjtött információkról, eredményekről pontos, a szakszerű fogalmak tudatos alkalmazására törekvő, ábrákkal, képekkel, irodalmi hivatkozásokkal stb. alátámasztott prezentáció bemutatása 7. évfolyam Témája: Az utazás Fejlesztési egység Szóbeli interakció Órakeret 4 óra Előzetes tudás Részvétel interakciót igénylő tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök alkalmazásával. 16

17 A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; egyszerű kérdések feltevése az utazással kapcsolatos témákról, illetve válaszadás egyszerű nyelvi eszközökkel a hozzá intézett kérdésekre; a párbeszéd közös előadása a célnyelvi normákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő beszédtempóban. A fejlesztés tartalma A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel. Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás utazással kapcsolatos témákhoz. Egyszerű kérdések feltevése a témákhoz, szituációkhoz, egyéni szükségletekhez kapcsolódva. Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása társakkal. Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, magyarázat kérése. Fejlesztési egység Összefüggő beszéd Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult témákról. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása társaival közösen, tanári segítséggel; egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő 17

18 leírás adása az adott országról néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések összekapcsolása kötőszavakkal; munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, intonációval és beszédtempóban. A fejlesztés tartalma Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal. Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása az adott témában Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése Részvétel olvasást igénylő nyelvi tevékenységekben, ismert szavak, rövid szövegek elolvasása. Az utazáshoz kapcsolódó, egyszerű, autentikus szövegek lényegének megértése; A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai egyszerű, autentikus szövegekből néhány alapvető információ kiszűrése; az olvasott szövegre vonatkozó egyszerű feladatok elvégzése; a készségek, képességek kreatív használata az olvasott 18

19 szövegek értelmezéséhez; A fejlesztés tartalma Egyszerű, az utazáshoz kapcsolódó szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek feladatokon keresztül történő feldolgozása. Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról) tárgyszerű információ szerzése. Fejlesztési egység Íráskészség Részvétel írást igénylő játékos nyelvi tevékenységekben, s ezek során rövid szavak, mondatok másolása. Utazás témában rövid, egyszerű mondatok írása; Megadott mintát követve rövid szövegek alkotása; A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre; a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatok elvégzése; részvétel írásbeli nyelvi játékokban; a meglévő szókincs, tudás kreatív alkalmazása utazás témájú, egyszerű szövegek írásához. A fejlesztés tartalma Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása. Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus képeslap, üdvözlőlap az adott országból,). 19

20 Egyszerű, autentikus adatlapok kitöltése. Hosszabb lélegzetű összefüggő fogalmazás a választott országról; az ország bemutatása. Tematikai egység UTAZÁS európai tájakon Áttekintő kép Európa természetföldrajzi adottságairól Órakeret 8 óra A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Az információfeldolgozás képességének fejlesztése ismeretekről való leírás készítésével segédeszközök használatával, tanári irányítással. A szociális kompetencia fejlesztése az ország csoportok környezeti problémáinak irányított projektmódszerrel történő feldolgozásával Ismeretek/fejlesztési követelmények Az analizáló képesség fejlesztése Európa természetföldrajzi adottságai és az azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségek, környezeti veszélyek feldolgozásával. A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése az európai kulturális sokszínűség földrajzi okainak és a népességkeveredés következményeinek elemzése során. A közös európai kultúra, főként földrajzi alapjainak ismerete és a megőrzésére irányuló igény kialakítása. Európa társadalom-földrajzi képe és folyamatai Kapcsolódási pontok Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: A természeti adottságok és a történelmi események kapcsolata. Informatika: bemutató készítése. Magyar nyelv és 20

21 Észak-Európa földrajza Atlanti-Európa földrajzi jellemzői és problémái Nyugat-Európa meghatározó országai Regionális földrajzi sajátosságaik megismerése összehasonlító elemzéssel Mediterrán-Európa földrajza A szociális kompetencia fejlesztése a medencevidék népeinek, országainak együttműködésében rejlő lehetőségek, az együttműködés szubjektív korlátainak felismertetésével. A Kárpát-medencei népesség összetételének értelmezése, a Magyarország határán túli néprajzi tájegységek és földrajzi alapú népszokásaik megismerése. irodalom: szöveges információgyűjtés. Biológia-egészségtan: ökológia és természetvédelem. életközösségek. A digitális kompetencia fejlesztése: digitális prezentációs kiselőadás készítésével, menetrendhasználattal, műholdas kereső alkalmazásával. Tájanként jellemző országok, ország csoportok bemutatása:. Filmvetítés, Képzeletbeli kirándulás tervezése / látnivalók vetítése, menetrend-használat, valuta, autójelzések, zászló, himnusz, népzene, népviselet, néphagyományok, táncok, gasztronómia / Utazás-kiállítás, prospektusok, tablók készítése. 21

22 Tematikai egység/ Fejlesztési cél Utazás Órakeret 7 óra Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek Fejlesztési követelmények, tevékenységek Kapcsolódási pontok Életközösségek. Szobanövényeink egy része trópusi eredetű. Milyen ápolási igényben nyilvánul ez meg (pl. orchideák, broméliák, kaktuszok, filodendron)? Példák az élőlényeknek a magas hőmérséklethez való alkalmazkodásra. Az életközösségek vízszintes és függőleges rendeződése, mint Növényfajok kötődésének számszerű jellemzése. Oksági összefüggés keresése (pl. hasonló vízigény, hasonló fényigény, élősködő és gazdanövény együttes előfordulásának gyakorisága). Növények borításának mennyiségi becslése. Környezeti tényező változásának hatása az élőlények eloszlására egy linea mentén (pl. nedvesség vagy árnyékolás). Az eredmények grafikus megjelenítése. A meghatározott fajokról feljegyzések, vázlatrajzok készítése. A magas hőmérséklet mellett a csapadék mennyiségéhez, illetve eloszlásához való alkalmazkodási stratégiák (testfelépítés, életmód, élőhely és viselkedés) bemutatása néhány jellegzetes forró éghajlati növény és állat példáján keresztül. Az élővilággal kapcsolatos térbeli és időbeli mintázatok magyarázata a forró éghajlati öv biomjaiban. Biológiaegészségtan: társulások, környezeti tényezők, természetvédelem. Matematika: gyakoriság, valószínűség. Földrajz: A Föld gömb alakja és a földrajzi övezetesség, a forró éghajlati öv. Tájékozódás térképen. Matematika: modellezés; 22

23 a környezeti feltételek optimális kihasználásának eredménye. A forró éghajlati öv jellegzetes biomjainak jellemzése (területi elhelyezkedés, kialakulásuk okai, főbb növény- és állattani jellemzői). Fajok közötti jellegzetes kölcsönhatások (együttélés, versengés, élősködés, táplálkozási kapcsolat) a trópusi éghajlati öv életközösségeiben. Milyen következményekkel jár az erdők kiirtása? A kedvezőtlen környezet és a túlélési stratégiákban megnyilvánuló alkalmazkodás felismerése. Táplálkozási lánc összeállítása a forró éghajlati öv biomjainak jellegzetes élőlényeiből. összefüggések megjelenítése. Kulcsfogalmak/ fogalmak Vizsgálati négyzet és vonal (linea), mintavétel, gyakoriság, borítás, mennyiségi és minőségi analízis, térkép, lépték, különböző típusú (felületi érdességű és nedvesítő-képességű) növényi levelek 23

24 Tematikai egység/ Fejlesztési cél Utazás, úti napló Órakeret 5 óra Petőfi életéről, írásairól tanultak felidézése, különös tekintettel a tájleíró műveire. Tájleírással, utazással kapcsolatos írások, élmények felidézése. Az érzelmek hiteles kifejezésének képessége. A szövegalkotás műveleteinek ismerete: anyaggyűjtés, címválasztás, lényeges gondolatok kiválasztása, elrendezése, a szöveg tagolása bekezdésekre. A leírás technikájának, struktúrájának ismerete. A vázlatkészítés szabályainak gyakorlati alkalmazása. A tanult fogalmazási műfajokban való jártasság. A tanult írói, költői eszközök felidézése. (hasonlat, ellentét, párhuzam, költői jelző, hanghatás, színhatás, stb.) A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai A tájhoz, a szülőföldhöz való kötődés érzelmi igényének alakítása, a hazaszeretet erősítése, a történelmi múlt tisztán látása. Az utazás, hazai és határon túli értékek, látnivalók iránti igény felkeltése. A fogalmazási, helyesírási készség fejlesztése. A belső érzelmek életkornak megfelelő kifejező bemutatása. Ismeretek/fejlesztési követelmények Részletek feldolgozása Petőfi: Úti levelek c. művéből. Az úti levél műfajának jellegzetes vonásai. Megismeri a költő hazájához való viszonyulását. Személyes utazással kapcsolatos élmény megfogalmazása különböző szövegtípusokban: elbeszélés, levél, napló. Kapcsolódási pontok Földrajz: az olvasott mű topológiája Történelem: utazási módok eszközök a XIX. században Hon- és népismeret: nemzetiségek kultúrája, hagyománya 24

25 Ének-zene: felvidéki népdalok Informatika: információgyűjtés tájakról, városokról Kulcsfogalmak / fogalmak úti levél, útleírás, tájleíró költemény, napló, hazaszeretet, hasonlat, költői jelző, szemléletesség, Felvidék Tematikai egység/ Fejlesztési cél Kifejezés, képzőművészet Valóság és képzelet Órakeret 2 óra Európa fontosabb országainak és nemzeteinek ismerete. Európában található nagyvárosok. Az európai képzőművészet történetének meghatározó korszakai, stílusai (romantika, gótika, reneszánsz, barokk), ezen belül elsősorban a festészet fejlődésének ismerete. Az interneten található adatbázisok kezelése, képek beszúrása, szerkesztése. A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Az európai kultúra és azon belül a festészeti világörökség legfontosabb képviselőinek és műveinek ismerete. Stílusérzék fejlesztése. Eligazodás a festészeti műfajok és technikák között. Ismeretek/fejlesztési követelmények A négy választott országban található legnagyobb képzőművészeti gyűjtemények rövid prezentációja. A nagy múzeumok gyűjteményéből műtárgylista Kapcsolódási pontok Földrajz: Európa országai és nagyvárosai 25

26 készítése képekkel illusztrálva. Az adott nemzetre leginkább jellemző festő életművének rövid bemutatása. Pl.: Bécs :Albertina (a világ legnagyobb grafikai gyűjteménye: Dürer), Firenze: Uffizi képtár (reneszánsz mesterek művei), Spanyolország: Prado (Velasquez), Párizs: Louvre Informatika: anyaggyűjtés, képek szerkesztése Az interneten gyűjtött anyagok igényes számítógépes installálása. Kulcsfogalmak / fogalmak stílus, műfaj, gyűjtemény, műtárgylista Tematikai egység A hajózás fejlődése, a földrajzi felfedezések időszaka. Órakeret 2 óra Olvasmányok a földrajzi felfedezésekről, elsősorban Kolumbuszról, valamint a felfedezések előtti Amerikáról. A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai A tanulóban tudatosul, hogy az emberi alkotótevékenység, kezdeményezőképesség (tudományos felfedezések és technikai találmányok stb.) a gazdasági fejlődés meghatározó elemei. Felismeri, hogy a felfedezők, újítók töretlen hite, szilárd akarata és kitartása záloga a sikerességnek. Felismeri a földrajzi felfedezések jelentőségét és hatását az európai és amerikai életmódra. Megérti a XVI-XVII. századi vallási megújulás okait és jelentőségét. Képes élményszerű ismeretek szerzésére a kora újkori fényes udvarokról, információk gyűjtésére, képi és szöveges források együttes kezelésére, a történelmi és földrajzi atlasz együttes használatára. Párhuzamokat keres megismert történelmi élethelyzetek, események és mai életünk között. 26

2013. TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI

2013. TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI 2013. TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI TANTÁRGY HELYI TANTERVE a 5 8. évfolyamra Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett NEMZEDÉKEK TUDÁSA Tankönyvkiadó: Kerettantervi

Részletesebben

REÁL MŰVELTSÉG TERÜLET

REÁL MŰVELTSÉG TERÜLET REÁL MŰVELTSÉG TERÜLET Technika, életvitel és gyakorlat 5-8. osztály A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót

Részletesebben

Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Székesfehérvár. Helyi tanterv. Biológia - egészségtan HELYI TANTERVI ÓRASZÁMOK

Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Székesfehérvár. Helyi tanterv. Biológia - egészségtan HELYI TANTERVI ÓRASZÁMOK Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Székesfehérvár Helyi tanterv Biológia - egészségtan HELYI TANTERVI ÓRASZÁMOK Évfolyam: 7. 8. 9. 10. 11. 12. 6 évfolyamos gimnázium 7-12. évfolyam Heti óraszám:

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 8. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a mindennapi

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Ember és természet KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.09.2 (B) változatához

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat 5 6. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5 6. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során

Részletesebben

BIOLÓGIA HELYI TANTERV

BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V

H E L Y I T A N T E R V Sportiskolai Általános Iskola 1 Helyi tanterv 2013. H E L Y I T A N T E R V Technika, életvitel és gyakorlat 5.-7. évfolyam ÁLTALÁNOS TANTERVŰ ÉS KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította:

Részletesebben

Ember és természet. műveltségterület. Biológia. 7-8. évfolyam

Ember és természet. műveltségterület. Biológia. 7-8. évfolyam Ember és természet műveltségterület Biológia 7-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A biológia tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének átdolgozott változata. Az

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Biológia készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1. alapján 7-8. évfolyam 2 A biológia tantárgy tanításának céljai és

Részletesebben

Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE BIOLÓGIÁBÓL

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE BIOLÓGIÁBÓL A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE BIOLÓGIÁBÓL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Ember a természetben KERETTANTERV : EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet

Részletesebben

2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE. a 7 8. évfolyamra. Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett

2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE. a 7 8. évfolyamra. Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett 2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE a 7 8. évfolyamra Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett MOZAIK Tankönyvkiadó: Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez

Részletesebben

II.3.5. Ember és természet műveltségi terület

II.3.5. Ember és természet műveltségi terület II.3.5. Ember és természet műveltségi terület A) ALAPELVEK, CÉLOK A műveltségterület középpontjában a természet és az azt megismerni igyekvő ember áll. A természettudományi műveltség a természethez fűződő

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA. 7-8. évfolyam EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET BIOLÓGIA 7-8. évfolyam Célok, feladatok Az általános iskolai biológia az alsó tagozatos környezetismeret, illetve az 5 6. évfolyamon tanult természetismeret tantárgy

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 6. évfolyam 1óra /hét/tanév

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 6. évfolyam 1óra /hét/tanév TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 6. évfolyam 1óra /hét/tanév A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5 6. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Természetismeret. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Természetismeret. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Természetismeret készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.07. alapján 5-6. évfolyam 2 TERMÉSZETISMERET Tantárgyi célok,

Részletesebben

Ember és természet. műveltségterület. Fizika. 7-8. évfolyam

Ember és természet. műveltségterület. Fizika. 7-8. évfolyam Ember és természet műveltségterület Fizika 7-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A fizika tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 2. rész Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3. 2 A felső tagozat

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Fizika 7-8. évfolyam

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Fizika 7-8. évfolyam FIZIKA Célok, feladatok Az általános iskolai fizikatanítás az alsóbb évfolyamokon tanított környezetismeret, illetve természetismeret integrált tantárgyak anyagára épül, azok szerves folytatása. A fizika

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 BIOLÓGIA-EGÉSZSÉTAN 7-8.OSZTÁLY 2 A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Történelem 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok: NAT 2012 (110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet

Részletesebben

FIZIKA HELYI TANTERV

FIZIKA HELYI TANTERV FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam Fizika 7 8. évfolyam A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM Az természettudományi képzést az iskolánk nyolc évfolyamos képzésű osztályainál (hasonlóan a többi képzési területhez) három fejlesztési szakaszra különítettük el: alapozó

Részletesebben

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos gimnáziumba a tanulók igen változatos idegen nyelvi tapasztalatokkal érkeznek. Vannak, akik kéttannyelvű programban vettek részt, mások tagozatos általános iskolába

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V

H E L Y I T A N T E R V természetismeret 5.-6. évfolyam Sportiskolai Általános Iskola 1 helyi tanterv 2013. 2030 Érd, Fácán köz 1. módosítva: 2014. H E L Y I T A N T E R V TERMÉSZETISMERET 5.-6. ÉVFOLYAM ÁLTALÁNOS TANTERVŰ ÉS

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7-8. HELYI TANTERV. Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7-8. HELYI TANTERV. Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára HELYI TANTERV Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára 709 HELYI TANTERV Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos

Részletesebben

Biológia - egészségtan 7-8. évfolyam

Biológia - egészségtan 7-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Biológia - egészségtan 7-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a Biológia - egészségtan tantárgy oktatása

Részletesebben

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget.

Részletesebben