Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001"

Átírás

1 Támogatás lehívások gyorsítása a projekt végrehajtási szakaszban Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

2 A projekt megvalósulás eseményei Ø Támogatási Szerződéskötés Ø Biztosítéknyújtás Ø Közbeszerzés Ø Tartalomváltozás Ø Elszámolások/Nyomonkövetés Ø Helyszíni ellenőrzés Ø Szabálytalanság/Követeléskezelés Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

3 Támogatási Szerződéskötés Ø A támogatói döntésről az elektronikus és papír alapú értesítés tartalmazza: az elnyert támogatás összegét, az elszámolható költségeket, az esetleges levonásokat, azok indoklását, egyéb feltételeket, a döntés elleni kifogás lehetőségét, a szerződéskötéshez szükséges teljesítendő feltételeket, a benyújtandó dokumentumok körét, számát, benyújtás módját, a szerződéskötésre rendelkezésre álló jogvesztő határidőt. Ø A szerződéskötéssel kapcsolatos tapasztalatok, Cpikus hibák: harmadik féltől, hatóságtól, szolgáltatóktól függő dokumentumok beszerzése késve indul el döntés visszavonása (határidő hosszabbítás lehetséges) adminisztrakv hibák mial (kimaradnak dokumentumok, nem kerülnek cégszerűen aláírásra, alapadatok kerülnek elírásra stb.) hiánypótlás, majd Psztázó kérdés szerződéskötési határidő figyelmen kívül hagyása döntés visszavonása

4 Támogatási Szerződéskötés Ø Tanácsok a szerződéskötéshez: Támogató levél részletes értelmezése, rendelkezésre álló időszak beütemezése, harmadik féltől, hatóságtól, szolgáltatóktól függő dokumentumok beszerzésének időben történő elindítása, a benyújtandó dokumentumokhoz tartozó kitöltési útmutatók figyelmes végigolvasása, a dokumentumok kitöltésekor azok használata (EPA;ENYA), kijelölt kapcsolavartókkal való kommunikáció.

5 Biztosítéknyújtás Ø A KedvezményezeVeknek támogatás kifizetésének igénylése során (ideértve az előleget is) pénzügyi biztosítékokat kell szolgáltatnia. Ø Biztosíték nyújtásra kötelezeg: Változás: alapítványok és intézményeik, közalapítványok és intézményeik, a közhasznú szervezetnek minősülő non- profit gazdasági társaságok, köztestületek, társadalmi szervezetek megítélt támogatási összeg a 20 M Ft- ot meghaladja, és nem egyszeri elszámoló A fenntartási időszakra is kötelező 50%- os biztosíték nyújtása, ha a támogatás az 50 M Ft- ot meghaladja, ideértve az egyösszegű elszámolókat is. Ø Biztosíték Hpusok: Bankgarancia, ingatlant terhelő jelzálogjog, vállalkozások és nonprofit szervezetek esetében a támogatást igénylő szervezet cégjegyzésre jogosult vezetőjének vagy többségi tulajdonosának kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, biztosítási szerződés alapján kiállíto; készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény lehet.

6 Biztosítéknyújtás Ø A biztosítéknyújtással kapcsolatos Cpikus hibák, tanácsok azok elkerüléséhez: AdminisztraKv hibák: kimaradnak dokumentumok, nem kerülnek cégszerűen aláírásra, a támogatás összege nem megfelelően kerül feltüntetésre, nem a jogosult írja alá, kitörlésre kerülnek bizonyos releváns részek, stb. Az ingatlan jelzálognál a felajánlható ingatlanra vonatkozó megkötéseket, az értékbecslésre vonatkozó jogszabályi előírásokat nem veszik figyelembe, nem igazságügyi szakértő által készítev értékbecslést nyújtanak be; a fedezep érték meghatározására vonatkozó kalkulátort figyelmetlenül tölpk ki. Bankgarancia biztosíték esetén bankgarancia tervezetét előzetesen küldjék meg a Közreműködő Szervezet részére előzetes véleményezésre.

7 Közbeszerzés Ø Az ellenőrzésben részt vevő intézményrendszer: KSZ (Közreműködő Szervezet) KFF (NemzeP Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési FelügyeleP Főosztálya) Ø Két fő ellenőrzési szempont: Támogathatósági- elszámolhatósági Közbeszerzési- jogi Ø Ellenőrzési Hpusok (a beruházás becsült értéke alapján): Utólagos Közösségi értékhatár alav és Utólagos szerződésmódosítás Építési beruházás:< nevó Ft Ex- ante Közösségi értékhatár felev és Ex- ante szerződésmódosítás Építési beruházás: nevó Ft Ø Hogyan kell kezdeményezni? március 1- től közbeszerzési ellenőrzést kizárólag elektronikus úton, az PÁLYTÁJ közbeszerzési modul használatával lehet kezdeményezni. A közbeszerzés modul internet segítségével weboldalról elérhető alkalmazás.

8 Tartalomváltozás Ø Alapelvek: nem változtathatja meg a projekt alapvető célját, a módosítás nem irányulhat olyan szempontra, amely jogosultsági feltétel volt az értékelés során, az értékelésnél előnyt jelentő feltételeket negakvan érintő módosítás sem lehetséges, a módosítási igény előre nem látható, előre nem tervezhető körülmény miav következik be. Ø A tartalomváltozással kapcsolatos Cpikus hibák: A változások csak utólag kerülnek bejelentésre Kifizetések felfüggesztése Nem megfelelő indoklás és alátámasztó dokumentumok nem kerül elfogadásra, költség csökkentés. Ø Bejelentés: szerződésmódosítás, vagy változás bejelentés formájában haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül

9 Elszámolások Ø Előleg, fordítog ÁFA előleg: Előleg utófinanszírozású projektelemekre ü előlegfolyósítástól számítva 6 hónapon belül időközi kifizetési igénylést kell benyújtani ü elszámolás legkésőbb a záró kifizetési kérelemben FordítoV ÁFA előleg feltételei: az államháztartás alrendszerébe tartozik, a projekt költségvetését bruvó módon tervezte a szállítói vagy vegyes finanszírozású projektelemek esetében évi CXXVII. törvény ában foglalt feltételek teljesülnek. ü elszámolása fordítov áfa befizetését követő 5 munkanapon belül Szállítói előleg a szállítói előleg a projekt keretein belül elszámolható költségnek minősül, szállítói finanszírozási módban előlegbekérő alapján igényelhető, feltétele a szállítói vállalkozási szerződés benyújtása, közszféra szervezet esetében a szállító közvetlenül is igényelhep, a szállítónak a szerződésben az előleg támogatástartalmának megfelelő mértékű NFÜ javára szóló biztosítékot kell nyújtania Ø Az előleghez kapcsolódó Cpikus hibák: Kifizetési kérelem benyújtásának, elszámolás határidejének elmulasztása, következménye Követeléskezelési eljárás (ügylep kamat, projektmenedzsment költségek csökkentése)

10 Elszámolások Ø Időközi és záró kifizetési igénylés: Támogatási Szerződés megkötésétől számítov 12 hónapon belül a megítélt támogatás legalább 10%- át elérő kifizetési igény, és az összköltség 50%- ára megrendelés, szerződések. Csak Időszakos/záró beszámoló benyújtásával együv igényelhető, a támogatási összeg folyósításának feltétele az időszakos/záró beszámoló jóváhagyása. Utófinanszírozás esetén az időközi igénylésnek el kell érnie a megítélt támogatási összeg 10%- át és legalább 200,- eft- ot, szállítói finanszírozású számla esetében az 1 millió Ft támogatástartalmat, ha ez nem teljesül az igénylést el kell utasítani, egyéb indokolt esetben KSZ engedélyezhep a korlávól való eltérést Ø + Záró elszámolás esetén könyvvizsgálói igazolás szükséges jogerős használatba vételi engedély (elhúzódása miav a támogatási összeget időközi kifizetési kérelemben kérjük lehívni, lehetőség van nullás záró kifizetési kérelem benyújtására, a záró kifizetési kérelem jó tételezésével a támogatási összeg kifizethető ) a fenntartási időszakra nyújtov biztosítékot igazolni kell (amennyiben releváns)

11 Elszámolások Ø Javaslatok a kifizetések gyorsítása érdekében: A kedvezményezettnek támogatás csak abban az esetben folyósítható ha nincs köztartozása javasoljuk a NAV köztartozásmentes adatbázisába történő regisztrálást A be nem jelentett tartalomváltozások felfüggeszthetik a k i f i z e t é s e k e t j a va s o l j u k m i n d e n r e l e v á n s tartalomváltozás időben történő bejelentését A kedvezményezettek törekedjenek a támogatás teljes összegének időközi kifizetési kérelemben történő beadására, lehetőség van nullás záró csomag rögzítésére is (a használatbavételi engedély hiánya a támogatási összeg folyósítását nem akadályozza a záró csomagban)

12 Elszámolások Ø Inkézkedések a kifizetések gyorsítása érdekében: Hiánypótlási határidő rövidült (30-ról 15 napra), a türelmi idő megszűnt Időközi kifizetési kérelmek korlátaitól kérelem alapján KSZ engedéllyel el lehet térni (eddigi korlátok: utós 10%, szállítói 1 millió) Tisztázó kérdés lehetősége, hiánypótlás követően 3 napos határidővel további pontosítás kérhető Benyújtandó dokumentumok köre csökkent, árajánlatokat nem kell benyújtani a kifizetési kérelemhez, a projektmegvalósítás helyszínén kell rendelkezésre állnia, és helyszíni ellenőrzés során szükséges azok bemutatása

13 Helyszíni ellenőrzés Ø Ellenőrzés Hpusai: Közbenső ellenőrzések célja a projekt előrehaladásának, kedvezményezev által benyújtov elszámolások, kifizetési kérelmek hitelességének, illetve a szerződésszerű teljesítés vizsgálata. Záró ellenőrzés módszertana megegyezik a Közbenső ellenőrzéssel, kiegészül a tájékoztatással, esélyegyenlősséggel és környezep fenntarthatósággal kapcsolatos vállalások teljesülésének vizsgálatával. Rendkívüli ellenőrzés: célja mindig egyedi, általában valamilyen speciális körülmény, esetleg szabálytalansági gyanú Psztázására szolgál. Ilyen esetben előfordulhat, hogy a kedvezményezev nem kap előzetes értesítést a helyszíni ellenőrzésről.

14 Helyszíni ellenőrzés Ø A megvalósult műszaki tartalom ellenőrzése három tevékenységi fajtára terjedhet ki: Építési tevékenységek műszaki dokumentáció (engedélyes kiviteli - megvalósulási tervek, engedélyek, teljesítés- igazolások, építési naplók, átadás- átvételi jegyzőkönyvek, átadási dokumentációk, tételes költségvetések) Eszközbeszerzés esetén az eszközök Kpusa, darabszáma, nyilvántartása és átadási dokumentációja (garanciajegy, gépkönyv, törzskönyv, stb.) ESZA Kpusú sos elemek esetében (pl. rendezvények, képzések, tanulmányok készítése, szakmai utak stb.) elkészült tanulmányok, jelenlép ívek, fotódokumentáció, stb. Ø A pénzügyi ellenőrzés keretében az alábbiak kerülnek vizsgálatra: EredeP számlák és kapcsolódó dokumentumainak (kifizetést igazoló dokumentum, szerződés, megrendelő, árajánlatok, teljesítésigazolások, számlarészletezők, stb.) megléte és egyezőség vizsgálata,számlák könyvelésének, a beruházás akpválásának és analipkus nyilvántartásának vizsgálata.

15 Szabálytalanság Ø Szabálytalanság Ha felmerül annak a gyanúja, hogy az előírások megszegése sérp vagy veszélyeztep a megítélt támogatás rendeltetésszerű felhasználását. Ø Szabálytalanság indokai: közbeszerzési eljárás lefolytatásának elmulasztása, a Kbt. szabályinak megsértése, szerződések módosítások, projekt kivitelezése során felmerült pót- illetve többletmunkaigény, projekt műszaki tartalmában bekövetkezev változások határidőn belüli bejelentésének elmulasztása, helyszíni ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a pályázatban szereplő és a kifizetési kérelemben elvégzev munkaként szereplő munkarészek nem kerültek megvalósításra, kommunikálását szolgáló rendezvények megtartásának, valamint táblák, szórólapok elkészítésének elmaradása.

16 Szabálytalanság Ø A szabálytalansági eljárás menete: Javaslat az eljárás megindítására, illetve a kifizetések felfüggesztésére az ügyvezető részére, aki döntést hoz. A kedvezményezev írásbeli értesítése. Javaslat az ügyvezető részére a szabálytalanság tényének megállapítására. Döntés az alkalmazandó szankcióról, a kedvezményezev írásbeli értesítése. (döntés ellen 10 napon belül írásban jogorvoslat) Ø Szabálytalansági szankciók: a megítélt támogatás csökkentése a szabálytalansággal érintev tételből, vagy a projektmenedzsment költségből, a projekt eggyel magasabb kockázap fokba sorolása, fokozovabb ellenőrzés, Támogatási szerződéstől való elállás Követeléskezelés, bűncselekmény (költségvetési csalás, okirat- hamisítás, stb.) elkövetésének gyanúja esetén feljelentés.

17 Köszönöm megcsztelő figyelmüket! Nagy- Gergely Valéria csoportvezető EAOP Gazdaságfejlesztési prioritás E- mail:

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Támogatási szerződéskötés és a szerződéskötés utáni kötelezettségek. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Támogatási szerződéskötés és a szerződéskötés utáni kötelezettségek. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Támogatási szerződéskötés és a Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Sikeres, gyors Támogatási Szerződéskötés Bejelentési kötelezettség teljesítése (Változás bejelentések

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: DDOP-3.1.3/G-14-2014-0061 Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása Az előadás felépítése I. Támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatok II. Projektmegvalósításhoz kapcsolódó feladatok III. Online számlakitöltő

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 10. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét, hogy Irányító Hatóság vezetője a támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként az alábbiakat határozta meg:

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét, hogy Irányító Hatóság vezetője a támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként az alábbiakat határozta meg: ------ ----- SZÉCHENYI TERV Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Kossuth Lajos utca 1~3. 9700 Iktatószám : K-2013-TIOP-1.2.l.A-12jl.- 0660235/130 Budapest, 2013. június 14. Tárgy: értesítés

Részletesebben

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) Budapest, Váci út 45. 1134 Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» «hsz» Tárgy: Támogatási

Részletesebben

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről 2007-2013 programozási időszak Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 2.1. Fogalom-meghatározások... 3 2.2.

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez A. Az Útmutató célja, hatálya: A.1. Az Útmutató célja:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Útmutató. Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról

Útmutató. Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról Útmutató Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról az Új Széchenyi Terv és az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Az ESZA Nonprofit Kft.

Az ESZA Nonprofit Kft. Az ESZA Nonprofit Kft. Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. az Új Széchenyi Terv uniós pályázatokat kezelő közreműködő szervezete a szociális, köz- és felsőoktatási, kulturális és egészségügyi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÉAOP 5.1.1/B1-12-k-2012-0001 Debrecen Belváros funkcióbővítő város rehabilitációja II. ütem projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. Felhívásokhoz. Verzió: 1.0

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. Felhívásokhoz. Verzió: 1.0 ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ a Felhívásokhoz Verzió: 1.0 1 Tartalom 1. Az Útmutató célja, hatálya... 3 2. Kizáró okok listája... 3 3. A támogatási kérelmek elbírálásának módja... 5 3.1 A támogatási kérelmek benyújtásának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. érvényes: 2013. július 31-től

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. érvényes: 2013. július 31-től ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program konstrukcióihoz érvényes: 2013. július 31-től 1 Tartalom A. A DOKUMENTUM CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Az útmutató hatálya... 3 A biztosítéknyújtási kötelezettség általános szabályai... 4 Bankgarancia...

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Az útmutató hatálya... 3 A biztosítéknyújtási kötelezettség általános szabályai... 4 Bankgarancia... A támogatások igénybevétele során nyújtandó biztosítékok a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében meghirdetett pályázati felhívások tekintetében 2013. március 1. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...

Részletesebben