Biztosítékok az ÚSZT pályázataiban. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztosítékok az ÚSZT pályázataiban. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001"

Átírás

1 Biztosítékok az ÚSZT pályázataiban

2 Biztosítéknyújtási kötelezettség szabályozási háttér - 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet ( Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról) /2011. (I.28.) Korm. rendelet 33. -a (Utolsó módosítás től hatályos) - 26/2012. (X.24.) NFM utasítás ( tól hatályos) a - Pályázati felhívás - ROP általános útmutató

3 Nem köteles biztosítékot nyújtani 33. (8) - költségvetési szerv - egyház és intézménye - helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, az önkormányzatok egyéb társulása, ha a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, továbbá nem kötelesek biztosítékot szolgáltatni, ha a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati törzsvagyon, vagy törzsvagyonná válik, - vízgazdálkodási társulat - az állami többségű tulajdonban lévő gazdasági társaság - a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján - többségi önkormányzati befolyás alatt álló gazdasági társaság, ha a támogatást tömegközlekedési tárgyú kiemelt projekt vagy nagyprojekt megvalósításához kapja

4 Nem köteles biztosítékot nyújtani - bármely kedvezményezett, ha a projektre megítélt támogatás összege nem haladja meg a 20 millió forintot, vagy ha a projektet több kedvezményezett valósítja meg, és a ráeső megítélt támogatás összege nem haladja meg a 20 millió forintot, - a megvalósítási időszakra az a kedvezményezett, aki a támogatás kifizetését a projekt megvalósítását követően, egy összegben kérelmezi, - társasház és lakásszövetkezet a szociális célú város rehabilitáció támogatási konstrukciók keretében. ( napjától hatályos) - Pályázati felhívás eltérő rendelkezése hiányában a kedvezményezett, ha a támogatás a) nem beruházási célú, vagy b) kutatás-fejlesztésre vagy innovációra irányul.

5 ÚSZT Biztosíték kategóriák 4/2011. Korm. Rendelet Bankgarancia - Ingatlan jelzálogjog - A támogatást igénylő gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy többségi tulajdonosának kezességvállalása - Garanciaszervezet által vállalt kezesség - Biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény Több biztosíték egyidejű egymást kiegészítő nyújtásával is eleget lehet tenni a biztosítéknyújtási kötelezettségnek!

6 Biztosítéknyújtás ideje, értéke Fsz.sz.: a fenntartási kötelezettségek megszűnéséig (a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig) De: rövidebb lejárattal is (érintett biztosíték érvényességének lejártát megelőző legalább 45 nappal meghosszabbítását vagy cseréjét igazolni) Elmaradása a kifizetések felfüggesztését, szabálytalansági eljárást von maga után. Lépcsőzetes biztosítéknyújtás lehetősége: legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás együttes összegét fedezze A további biztosítékot legkésőbb az egyes kifizetési igénylések benyújtásával egyidejűleg kell nyújtani! Legfeljebb a projektre megítélt támogatási összege erejéig. - konzorcium - a tag részére juttatott támogatás erejéig (lehetőség az átvállalásra) Biztosítékcsere bármikor, ha végrehajthatósága, fedezeti értéke megfelelő

7 Biztosítéknyújtás szabályai Záró kifizetési igénylés: csak akkor kell kiegészíteni, ha a fenntartási időszakban nyújtandó biztosíték értékét nem éri el az addig nyújtott biztosíték. 20 M Ft alatti támogatás esetében nem kell biztosítékot nyújtani 20 M Ft felett-50 M Ft alatti beruházási projektek esetében csak a megvalósítási időszakra kell biztosítékot nyújtani, a fenntartási időszakra nem kell. 50 M Ft feletti beruházási projektek esetében a fenntartási időszakra a megvalósítási időszakhoz képest 50 %-al csökkentett biztosítékot kell nyújtani Ha a 33. (8) alapján mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól, akkor ez mind a fenntartási, mind a megvalósítási időszakra vonatkozik, kivéve: - Ha a kedvezményezett a támogatás kifizetését a projekt megvalósítását követően, egy összegben kérelmezi és - A támogatás meghaladja az 50 M Ft-ot (fenntartási időszakra 50 %- os)

8 Bankgarancia (26/2012. NFM utasítás 136. ) Évi CXII. Törvény hatálya alá tartozó hitelintézetek feltétlen és visszavonhatatlan fizetési ígéretet megtestesítő pénzügyi garancia - Tartalmazza: - Hitelintézet kifejezett fizetési kötelezettségvállalását - Hitelintézet pontos és teljes nevét - Jogosult nevét és adatait (NFÜ, KSZ) - Jogviszony megnevezése (ÉMOP azonosító) - Garanciavállalás feltétlen és visszavonhatatlan - Hitelintézet az alapjogviszony vizsgálatára nem jogosult (elegendő nyilatkozni, igazolási kötelezettség nem áll fenn) - Kötelezettségvállalás önálló - Bankgarancia számát, egyedi azonosítóját - Cégszerű banki aláírást - Legfeljebb 5 banki munkanapban megállapított fizetési határidőt - Bankgarancia összegét, érvényességének kezdetét és végét

9 Ingatlan jelzálog ( ) - Fsz. sz. első ranghelyű. További ranghelyre - akár ranghelycsere útján - ha a korábbi ranghelyű bejegyzések teljesítése esetén a vagyontárgy értéke még fedezetet nyújt a támogatási összegre - Nyilvántartásba való bejegyzésre van szükség - Közjegyző által készített okiratban (felmerülő költségeket a kedvezményezett viseli) - A biztosítéki ingatlan csak a KSZ előzetes engedélyével idegeníthető el, terhelhető meg - Fejlesztés tárgyát képező ingatlan: zálogszerződés aláírásakor fennálló érték fejlesztés során jelentkező értéknövekedést igazságügyi szakértő nyilatkozatával kell igazolni. - A vagyonbiztosítással kapcsolatos kötelezettség megszűnt.

10 Ingatlan jelzálog - Az ingatlan biztosítéki értékét a KSZ állapítja meg: Nettó forgalmi érték 70%-a - Benyújtandó dokumentumok: - Tulajdoni lap (30 nap) - Értékbecslés (60 nap) - Azonosítás - Ne-ó forgalmi érték - Fényképek - Alkalmazo- módszer - Jogszabályban meghatározo- tartalmi és formai követelmények - Tevékenység folytatására jogosultság igazolása - nyilvántartási azonosító - Cégkivonat vagy egyéni v. i., és OKJ- s bizonyítvány másolata

11 Garanciaszervezet kezességvállalása NFÜ közleményt bocsát ki azokról, akinek a kezességvállalását biztosítékként elfogadja (pl. közlemény az UNIO Garancia Szövetkezet elfogadásának felfüggesztéséről)

12 Elfogadott, kezességvállalást nyújtó garanciaszervezetek Start Tőkegarancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Unió Garancia Szövetkezet Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

13 Kezesség ( ) Kezes lehet: - gazdasági társaság esetén - a gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő - ha a kezes a tulajdonos, a gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti tag (természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság), kivéve a közkereseti társaság tagja, illetve a betéti társaság beltagja - egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó

14 Kezesség - szövetkezet esetén, ha - a kezes a vezető tisztségviselő, az igazgatóság elnöke, illetve az ügyvezető elnök), - a kezes a tulajdonos, a tag (természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság), - nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek esetén az alapító okiratban megjelölt vezető tisztségviselő, illetve a tulajdonos (természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság), - egyház esetén a támogatást igénylő egyházi szerv hivatalos képviselője, illetve egyházi intézmény esetén a fenntartó egyházi szerv hivatalos képviselője.

15 Kezesség - Kezes lehet: aki a KSZ által elvégzett bonitás vizsgálat alapján kezesként elfogadható, és kijelenti, hogy a bonitás vizsgálat során figyelembe vett vagyont a biztosítéknyújtási kötelezettség fennállásáig nem idegeníti el és nem terheli meg. - kizárólag közjegyzői okiratba foglalt adatlap + nyilatkozat fogadható el! ( a közjegyző személye tetszőleges) - Természetes személy legfeljebb 150 millió forint megítélt támogatási összegig vállalhat kezességet

16 Kezesség jó tanács - Érdemes a közjegyzői okiratba foglalást megelőzően előzetesen egyeztetni a KSZ-el - A KSZ a bonitás vizsgálat során az adatlapon szereplő információkat ellenőrzi az elfogadáskor - Az adatok valóságtartalmát utólagos ellenőrzés keretén belül a KSZ ellenőrizheti (hatósági igazolvány, forgalmi engedély, tulajdoni lap, értékpapír - nyilatkozattételt megelőző napi forgalmi értékét tanúsító dokumentum) - Kezesnek a teljes vagyonát be kell mutatnia - Ha a kedvezményezettnek több tulajdonosa van, nem kell mindegyiknek, elég egynek, ha az megfelelő fedezetet nyújt

17 Kezesség Útmutató, nyilatkozat, adatlap minta az NFÜ és a NORDA honlapján megtalálható, letölthető! Ki nyújthat? - Magánszemély 1. sz. adatlap, 2. sz. nyilatkozat - Gazdasági társaság 3. sz. adatlap, 4. sz. nyilatkozat - Önkormányzat Számítása: Adatlapon szereplő VI.1- VI. 6. pontban feltüntetett vagyonelemek együttes értéke korrigálva a V.2 V.5. pontokba foglalt kötelezettségek összegével ha ezen összeg eléri vagy meghaladja a biztosítani kívánt támogatási összeget, elfogadható!

18 Kezesség nem fogadható el: Kezesnek - Köztartozása van - Szerepel a Központi Hitelinformációs rendszerben - Magánszemély végrehajtási eljárás, jogi személy csőd-, vég-, felszámolási eljárás alatt áll - Ingatlanon fennálló teher összege meghaladja e becsült forgalmi érték felét - Ha tulajdonjogot érintő per van folyamatban adott vagyontárgy Jogi személy - Az adószámát a megelőző 1 évben 2 alkalommal felfüggesztették - Saját tőke összege nem éri el a jegyzett tőke összegét - Utolsó 2 lezárt üzleti évben elért mérleg szerinti eredménye bármelyik évben negatív Önkormányzat - Nem áll (és megelőző 2 évben nem állt) adósságrendezési eljárás alatt

19 Biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény (141. ) Biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény alatt a biztosítókról és biztosítási tevékenységekről szóló évi LX. törvény hatálya alá tartozó intézmények által kiállított kötelezvény értendő. - kedvezményezettje az NFÜ - feltételnélküli és visszavonhatatlan

20 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Az útmutató hatálya... 3 A biztosítéknyújtási kötelezettség általános szabályai... 4 Bankgarancia...

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Az útmutató hatálya... 3 A biztosítéknyújtási kötelezettség általános szabályai... 4 Bankgarancia... A támogatások igénybevétele során nyújtandó biztosítékok a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében meghirdetett pályázati felhívások tekintetében 2013. március 1. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...

Részletesebben

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez A. Az Útmutató célja, hatálya: A.1. Az Útmutató célja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. Felhívásokhoz. Verzió: 1.0

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. Felhívásokhoz. Verzió: 1.0 ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ a Felhívásokhoz Verzió: 1.0 1 Tartalom 1. Az Útmutató célja, hatálya... 3 2. Kizáró okok listája... 3 3. A támogatási kérelmek elbírálásának módja... 5 3.1 A támogatási kérelmek benyújtásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása az agrár-, élelmiszeriparban tárgyú pályázathoz Kódszám: AGR_PIAC_13 1 Tartalom A.

Részletesebben

Támogatási szerződéskötés és a szerződéskötés utáni kötelezettségek. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Támogatási szerződéskötés és a szerződéskötés utáni kötelezettségek. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Támogatási szerződéskötés és a Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Sikeres, gyors Támogatási Szerződéskötés Bejelentési kötelezettség teljesítése (Változás bejelentések

Részletesebben

IV. A támogatás igénylésére jogosultak

IV. A támogatás igénylésére jogosultak Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét, hogy Irányító Hatóság vezetője a támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként az alábbiakat határozta meg:

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét, hogy Irányító Hatóság vezetője a támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként az alábbiakat határozta meg: ------ ----- SZÉCHENYI TERV Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Kossuth Lajos utca 1~3. 9700 Iktatószám : K-2013-TIOP-1.2.l.A-12jl.- 0660235/130 Budapest, 2013. június 14. Tárgy: értesítés

Részletesebben

90/2010. számú ügyvitelii utasítás 14. számú melléklete ÜZLETSZABÁLYZAT a 2. számú módosítással egységes szerkezetben A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 79/2009.(XII. 3.) számú kuratóriumi

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. április A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. július 1.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. július 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. július 1. A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 102/2010. (XII. 9.), kiadta 86/2010. számú ügyvezető igazgatói utasítás. Jelen Üzletszabályzat az Alapítvány

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos: 2014. július 7-étől A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi

Részletesebben

Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. április 15-től a 2014. július 1-jétől hatályos Hirdetménnyel

Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. április 15-től a 2014. július 1-jétől hatályos Hirdetménnyel Üzletszabályzat Hatályos: 2014. április 15-től a 2014. július 1-jétől hatályos Hirdetménnyel A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 102/2010. (XII. 9.), kiadta 86/2010. számú ügyvezető igazgatói

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 125. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek Tartalomjegyzék 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. október 13-tól ÜZLETSZABÁLYZAT az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos:

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT 2009 Az Üzletszabályzatot jóváhagyta a Kuratórium a 77/2008. XII. 16. számú határozata. Az Igénylő Lapok,az Útmutató és az

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2013. augusztus 27. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 10. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól ÚTMUTATÓ az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozó Üzletszabályzathoz

Részletesebben

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2005. május A 14/2004 (VIII.

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT a 8. számú módosítással egységes szerkezetben

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT a 8. számú módosítással egységes szerkezetben AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT a 8. számú módosítással egységes szerkezetben A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 70/2011. (VI. 16.) Hatálybalépés időpontja: 2011. szeptember

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. augusztus 5-től

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. augusztus 5-től AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. augusztus 5-től Jelen Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat (a továbbiakban: ASZK Kezességi Üzletszabályzat) az Agrár Széchenyi

Részletesebben

Mikrohitel Kézikönyv

Mikrohitel Kézikönyv Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: 2012. március 25. napjától MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi

Részletesebben