A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1194/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1194/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsoridejére vonatkozó kötelezettség, továbbá a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó, illetve a termékmegjelenítés és a társadalmi célú reklámok közzétételére vonatkozó rendelkezések megsértése Melléklet: I. és II. számú mellékletek A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1194/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Label-84 Kft.-vel (1161 Budapest, Szent István u. 11.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Zugló Televízió (vételkörzet: Budapest XIV. kerület) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás március közötti működése során megsértette a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsoridejére vonatkozó törvényi kötelezettségét, melynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Zugló Televízió (vételkörzet: Budapest XIV. kerület) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás március közötti működése során 11 alkalommal megsértette a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezést, továbbá 11 alkalommal a termékmegjelenítés közzétételére, valamint 44 alkalommal a társadalmi célú reklámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezéseket, melyek következtében a Médiaszolgáltatót felhívja, hogy a jelen határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. A Médiatanács figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, hogy a Médiatanács a médiaigazgatásra vonatkozó szabály következő alkalommal történő megsértése esetén a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) ában meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására jogosult.

2 E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács az Mttv (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Zugló Televízió állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának március között közreadott műsorát, amely során felmerült, hogy a Médiaszolgáltató megsértette a Médiaszolgáltatót közösségi médiaszolgáltatóként elismerő 716/2012. (lv. 18.) számú médiatanácsi határozat (a továbbiakban: Határozat) u) pontjában, illetve az Mttv. 66. (4) bekezdés f) pontjában, továbbá a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló évi CIV. törvény (továbbiakban: Smtv.) 20. (3) bekezdésében, az Mttv. 31. (1) bekezdés b) pontjában, valamint az Mttv. 32. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezéseket. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv l), bg) és c) pontjaiban foglalt hatáskörében június 5-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint a 971/2013. (VI.5.) számú, MN/ /2013. ügyiratszámú végzésében tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést június 13-án vette át, nyilatkozata július 10-én, postai úton érkezett meg a hatósághoz. Nyilatkozatában a műsoridő be nem tartásával kapcsolatban a nehéz gazdasági körülményekre és a támogatás hiányára hivatkozott. Előadta továbbá, hogy álláspontja szerint a Szülői értekezlet című műsorszámban oktatási, képzési célú ismeretek közzététele volt csupán a cél, ezen belül a gyermekek továbbtanulásának, és a nyelvismeretek megszerzésének egyik lehetséges módjaként mutatta be a külföldi nyelvtanulás lehetőségét. Ezt kizárólag általánosságban kívánta ismertetni. A meghívott vendég, Személyes adat a TGR Biztosítási Zrt. egyik munkavállalója a tényleges szolgáltatás megszervezőjét nem nevezte meg, csupán együttműködő partnerekre utalt. A műsorszám során kizárólag a TGR neve és logója került feltüntetésre, egyéb elérhetősége, szlogenje nem. A műsoron keresztül csak a gyermekek külföldi tanulásában rejlő lehetőségeket kívánta kiemelni, a szülőket általánosságban a gyermekek nyelvtaníttatása érdekében ösztönözni. Véleménye szerint tehát az ismertterjesztési cél miatt a műsorszámban nem jelent meg burkolt kereskedelmi közlemény. Ezt támasztja alá az is, hogy a TGR Biztosítási Zrt. a Smart Child gyermektaníttatási program népszerűsítéséért nem fizetett ellenértéket a Médiaszolgáltatónak. A Játszva tanulunk műsorrésszel kapcsolatban előadta továbbá, hogy e rovat célja minden alkalommal a gyermekek készségeinek fejlesztése érdekében történő ismeretek terjesztése. Az érintett műsorszámban az adott játékot csupán informatív céllal ismertette, nem emelte ki olyan tulajdonságát, amely a többi hasonló játéktól megkülönböztette volna. Általánosságban ismertette, milyen az ilyen és ehhez hasonló típusú játékok felépítése, miben és hogyan tudnak a gyermekek készségeinek fejlődésében segíteni. Hivatkozott a Médiatanács 1151/2011 (IX.1) sz. határozatával elfogadott, a termékmegjelenítés szabályainak alkalmazásáról szóló ajánlásra, valamint az Mttv. 31. (1) bekezdésének b) pontja szerinti rendelkezésre, mivel álláspontja szerint a műsorszámban az ott meghatározottakkal ellentétes tartalom nem volt, és a műsorszámban nem történt szándékos, egyértelmű vásárlásra buzdítás, valamint az nem hordozta magán a klasszikus reklámok jegyeit sem. Sem a termék ára, sem kereskedelmi elérhetősége, sem szlogenje nem jelent meg. A termék kizárólag az adott műsorszám témáihoz, a készségfejlesztéshez illeszkedően megjelenített termék volt, ami a jogszabály és a gyakorlat szerint is megengedett. A társadalmi célú hirdetéssel kapcsolatosan előadta, hogy az véletlenül a reklám kategóriába került. Hibáját elismerte, hangsúlyozva, hogy azt nem szándékosan követte el. Ennek figyelembe vételét kérte a hatósági döntés meghozatalánál. 2

3 A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés és a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a Médiaszolgáltatót a Határozatban közösségi médiaszolgáltatóként ismerte el. Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A Határozat u) pontja szerint: a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és nélkül): 37 óra. 1. A fentiek alapján indított hatósági eljárás során a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette a Határozat u) pontjában, a saját készítésű műsorszámok heti minimális 37 órás műsoridejére (képújság és nélkül) vonatkozó vállalását, ugyanis csupán 3 óra 5 perc időtartamban tett közzé ilyen jellegű műsorszámokat, azaz vállalását jelentősen alulteljesítette, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet A.) pontja szerint. A vizsgált adáshéten közreadott teljes műsort a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező II. számú melléklet (A hatósági ellenőrzés részletező táblázatai) tartalmazza. A Médiaszolgáltató ezzel egyúttal megsértette az Mttv. 66. (4) bekezdés f) pontjában foglalt alábbi rendelkezést is: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás legalább hetente négyórányi műsoridőben az adott naptári évben általa készített, szerkesztett és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámot tesz közzé. 2. A Médiaszolgáltató a március 7-én első ízben bemutatott, majd március 8-án, 9-én és 10-én megismételt Szülői Értekezlet című műsorszám közzététele során, összesen 11 alkalommal burkolt kereskedelmi közleményt tett közzé, azaz megsértette az Smtv. 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezést, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet B.) pontja szerint. A Szülői Értekezlet című műsorszám a Médiaszolgáltató saját gyártású magazinműsora, mely a gyermekeket és a szülőket érintő kérdésekkel, érdekességekkel foglalkozott. A március 7-én közreadott műsorszámban a következők hangzottak el: 17:01:28 órakor a műsorvezető, Személyes adat köszöntötte a nézőket és ismertette a műsorszám témáit: Változik a rendszer, féléves szakmai gyakorlat. Hogyan látják a helyzetet az intézmények és a hallgatók?; Tervezzünk előre! A TGR Zrt. SmartChild Gyermektaníttatási programjáról kérdezzük a szakértőket; Jó, ha tudod! Mit tegyünk, ha a gyermekünk elájul?; Játsszunk együtt! Készségfejlesztő játékok Személyes adat. 17:02:14 óra és 17:16:20 óra között a stúdió vendége Személyes adat, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola rektora, majd két diáklány voltak, akik a megváltozott szakmai gyakorlatról osztották meg gondolataikat a nézőkkel. 17:16:20 órakor a műsorvezető a következő témát vezette fel: Az egyetemek, de a középiskolák esetében is tendencia, hogy a színvonalas oktatást közvetlenül vagy közvetve fizetni kell. A taníttatás költségei sok családra erőn felüli terhet rónak. ( ) Mit tehet egy előrelátó szülő gyermeke boldogulása érdekében? Vendégem Személyes adat, a TGR Zrt. gyermektaníttatási programjának szakértője. Ezután a műsorvezető a stúdió vendégéhez fordult, és megkérte, 3

4 ismertesse a cég programját és annak célját. Személyes adat elmondta, hogy Mi, a TGR Zrt.-nél azt tűztük ki célunknak, hogy a Magyarországon az egyik legkomolyabb kérdésre ( ), a gyerekek hol, hogyan tanuljanak ( ), próbálunk választ adni ( ), segítünk a diákoknak minőségi oktatáshoz jutni. Személyes adat a program előnyeiről kérdezte a cég szakértőjét, aki válaszában elmondta, hogy Mi középiskolákkal, egyetemekkel, nyelvi táborokat szervező cégekkel ( ) állunk kapcsolatban, és az ő programjukat, utazásaikat tudjuk kínálni, ( ) a szakértők mi magunk vagyunk ( ). A műsorvezető kérdésére, miszerint miben tudnak konkrétan segíteni, illetve hogy miért érdemes külföldi egyetemen tanulni, Személyes adat kifejtette, hogy a külföldön végzett diákok számára sokkal több a választási lehetőség. 17:19:59 órakor így folytatta: Mi, a TGR Zrt.- nél nem csak abban segítünk a családoknak, hogy megtervezzük az utazásukat ( ), vannak olyan partnercégek, akik kifejezetten tőkegyűjtéssel foglalkoznak. Tehát azon családok számára, ahol vagy nagyon pici a gyermek, tehát távoli az a cél, mire el akarják a gyermeket küldeni, vagy nincs elegendő pénzük, tudunk olyan partnercégeket ajánlani, akik nagyon biztonságos módon, de alkalmasak arra, hogy tőkét csináljanak náluk. A stúdióbeszélgetést 17:20:40 óra és 17:22:14 óra között a Jó, ha tudod! című (mi a teendő ájulás esetén) szegmens szakította meg. 17:22:16 órától folytatódott a beszélgetés. A műsorvezető kérdésére Személyes adat elmondta, hogy Nem csak európai országokkal állunk kapcsolatban, technikailag ( ) minden földrészen vannak partnercégeink. A későbbiekben megtudhattuk, hogy alkalmazkodnak az igényekhez, hiszen tudunk segíteni bármilyen országi egyetemre bekerülni, illetve megtalálható partnercégeink között a Yale, a Harvard, az MIT, tehát az igazi, világszinten elismert nagy egyetemek. A gyermekek tudásától, igényétől, és sajnos, a szülő pénztárcájától függ, hogy mit tudunk ajánlani. A műsorvezető kérdésére, hogy milyen szempontok alapján választották ki az egyetemeket, a cég szakértője elmondta, hogy ( ) megpróbáltunk minél több egyetemet felvenni ( ), jelenleg több mint háromszázötven egyetemmel állunk partneri szerződésben, eddig még nem találkoztunk olyan igénnyel, amit ne tudtunk volna kielégíteni. Próbáltuk az egyetemeket a világ legjobb ötszáz egyeteme közül kiválasztani. 17:24:23 órakor Személyes adat a következő kérdést tette fel: Az intézményeknél a TGR Zrt. programjában résztvevő diákok jogosultak valamilyen kedvezményre? Személyes adat válaszából megtudhattuk, hogy Egyrészt kedvezményekre jogosultak, valamint plusz szolgáltatásokra. Ha valaki rajtunk keresztül megy egy nyelvi táborba, akkor olcsóbban kapja. Ez azért lehetséges, mert mi volument adunk a társintézmények felé, mi kapunk, mint TGR kedvezményeket, és mi egy kedvezményes áruprogramot tudunk az ügyfeleknek továbbadni. 17:25:32 órakor a műsorvezető megköszönte a beszélgetést, majd 17:25:37 óra és 27:29:03 óra között a stúdió vendége egy külföldön tanuló fiatalember volt, aki a tapasztalatairól mesélt a műsorvezetőnek. A Médiatanács megállapította, hogy a TGR Zrt. nem csak az említett műsorszám támogatójaként szerepelt, hiszen a SmartChild program részletes bemutatása egyben a cselekmény részét is képezte, vagyis a támogatott műsorszám a támogató tevékenységét mutatta be. Az elemzett műsorszám alkalmas lehetett arra, hogy felkeltse az érdeklődést a TGR Zrt. szolgáltatásai iránt és növelje annak népszerűségét. A műsorszámban nem általános információk hangzottak el, hanem a TGR SmartChild Gyermektaníttatási és Karrierközpont szolgáltatása került ismertetésre. A stúdióbeszélgetés fókuszában a cég szolgáltatásainak részletes bemutatása állt (például: tudunk olyan partnercégeket ajánlani, akik nagyon biztonságos módon, de alkalmasak arra, hogy tőkét csináljanak náluk., minden földrészen vannak partnercégeink, tudunk segíteni bármilyen országi egyetemre bekerülni, illetve megtalálható partnercégeink között a Yale, a Harvard, az MTI, tehát az igazi, világszinten elismert nagy egyetemek, Próbáltuk az egyetemeket a világ legjobb ötszáz egyeteme közül kiválasztani. ), illetve olyan információk ( például: Ha valaki rajtunk keresztül megy egy nyelvi táborba, akkor olcsóbban kapja., eddig még nem találkoztunk olyan igénnyel, amit ne tudtunk volna kielégíteni. ), amely alkalmas volt a bemutatott vállalkozás nevének, tevékenységének, arculatának népszerűsítésére, szolgáltatásai igénybevételének előmozdítására. A közzététel során a Médiaszolgáltató azonban a kereskedelmi célokat szolgáló népszerűsítési szándékot nyíltan nem vállalta, a közönség számára is azonosítható módon nem jelölte, azaz a közzététel tekintetében megtévesztő módon járt el, nem pedig az Smtv pontjában és az Mttv pontjában definiált reklám útján tájékoztatta a hallgatókat a nevezett cég tevékenységéről, szolgáltatásairól. 4

5 Az Smtv pontja és az Mttv pontja szerint: Burkolt kereskedelmi közlemény: olyan kereskedelmi közlemény, amelynek közzététele természetét tekintve megtéveszti a közönséget. Burkolt reklámnak minősülhet a kereskedelmi közlemény céljait szolgáló közlemény abban az esetben is, ha nem ellenszolgáltatás fejében került közzétételre. Az Smtv pontja, valamint az Mttv pontja szerint kereskedelmi közlemény: olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a termékmegjelenítés. A reklám fogalmát az Smtv pontja és az Mttv pontja határozza meg: Reklám: olyan - műsorszámnak minősülő - közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul. Az Smtv. 20. (3) bekezdése szerint: A burkolt kereskedelmi közlemény médiatartalomban történő közzététele tilos. Megtévesztő a kereskedelmi közlemény azaz burkolt kereskedelmi közleménynek minősül, amely olyan szövegkörnyezetben, egyéb kontextusban kerül bemutatásra, amelyben a közönség annak valódi természetét képtelen felismerni, azaz kereskedelmi üzenetet hordoz anélkül, hogy ezen jellegét nyíltan vállalná. A vizsgált műsorszám tehát a Médiaszolgáltató nyilatkozatában foglaltaktól eltérően nem csupán ismeretterjesztési célú, hanem kereskedelmi közleménynek megfelelő tartalmat is hordozott, mivel abban reklámértékű információ került közzétételre, így az természetét tekintve megtéveszthette a közönséget, hiszen a nézők a műsorszám részének tekinthették a reklámjelleggel bíró tájékoztatást. A műsorszámban elhangzott információközlés és tájékoztatás arra ösztönözhette a közönséget, hogy igénybe vegyék a TGR Zrt. szolgáltatásait. A bírói gyakorlat szerint az ösztönző hatás kiváltásához elegendő a figyelemfelkeltés ténye, ugyanis az tekinthető a vásárlást megelőző releváns mozzanatnak, továbbá az olyan információközlés minősül burkolt reklámnak, amely anélkül kelt vásárlási, szolgáltatás igénybevételi késztetést, hogy ezt a szándékát nyíltan vállalná. 3. A Médiaszolgáltató a március 7-én első ízben bemutatott, majd március 8-án, 9-én és 10-én megismételt Szülői Értekezlet című műsorszám közzététele során, a március 7-i adásban 17:29:09-kor kezdődött Játszva tanulunk alcímet viselő műsorrész által összesen 11 alkalommal megsértette a termékmegjelenítés közreadására vonatkozó, az Mttv. 31. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt törvényi rendelkezést, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet B.) pontja szerint. Az Mttv. 31. (1) bekezdése szerint: A termékmegjelenítést tartalmazó műsorszámoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: b) nem hívhatnak fel közvetlenül áru megvásárlására vagy bérlésére, illetve szolgáltatás igénybevételére. 5

6 A március 7-én közreadott műsorszám 17:29:09-kor kezdődött Játszva tanulunk alcímet viselő műsorrésze a következőket tartalmazta: 17:29:10 órakor A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz! felirat volt olvasható. A képernyőn Személyes adat, a Bóbita játékbolt vezetője, a TGR Zrt. szakértője az alábbi szavakkal köszöntötte a nézőket: Sziasztok! A mai napra egy olyan játékot hoztam nektek, amit nyolc éves kortól felfelé bárki tud játszani, és biztos vagyok benne, hogy a felnőttek is igazán nagy örömüket találják benne. A folytatásban a képernyőn is látható játékot mutatta be: ( ) gyakorlatilag ez egy festegetős játék ( ). A játék tartalmaz minden szükséges elemet. Találunk benne palettaszerű festéktartót, benne van az ecset, illetve benne van minden szükséges festék. ( ) sőt, kapunk hozzá színkeverési táblázatot ( ). Az elhangzottak közben a képernyőn is látható volt a játék, és annak kellékei 1. A játékbolt vezetője végezetül pár praktikus tanácsot adott ( ) ha esetleg kimennénk a kontúrokból, semmi nem történik, hiszen a viaszos felületről egyetlen zsebkendővel vagy akár egy szivaccsal le tudjuk tunkolni a felesleges festéket. ), majd 17:30:45 órakor a műsorszegmens véget ért. 17:30:46 órakor A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott! felirat jelent meg, majd 17:30:52 órakor a műsorvezető elköszönt a nézőktől. Az Mttv pontja szerint: Termékmegjelenítés: a kereskedelmi közlemény bármely olyan formája, amely terméket, szolgáltatást, ezek védjegyét vagy ezekre való utalást tartalmaz oly módon, hogy az - fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében - egy műsorszámban jelenik meg. A által is támogatott Játszva tanulunk műsorrész közzétételekor a Médiaszolgáltató a termékmegjelenítés tényéről az Mttv.-ben előírtak szerint tájékoztatta a nézőket, azonban a felvezetésben elhangzottakkal szemben - mely szerint készségfejlesztő játékok -at ismertettek - Személyes adat cégvezető kifejezetten egy, az Aquarellum nevet viselő készletet népszerűsített: nyolc éves kortól felfelé bárki tud játszani, és biztos vagyok benne, hogy a felnőttek is igazán nagy örömüket találják benne. Termékmegjelenítésre - az Mttv pontja és az 1151/2011. (IX.1.) számú határozattal elfogadott termékmegjelenítés szabályainak alkalmazásáról szóló ajánlás (a továbbiakban: Ajánlás) értelmében - fizetés vagy más hasonló szolgáltatás ellenében (a megjelenítendő termék szolgáltatását meghaladó egyéb ellenszolgáltatás fejében vagy a megjelenítendő termék ingyenes rendelkezésre bocsátása fejében) is sor kerülhet, a termékmegjelenítést tartalmazó műsorszám azonban az Mttv. 31. (1) bekezdésének b) pontja szerint nem hívhat fel közvetlenül az áru megvásárlására. A Médiatanács megállapította, hogy jelen esetben az összeállítás célja elsősorban a konkrét termék bemutatása, előnyeinek részletezése, ezáltal népszerűsítése volt, hiszen a műsorrész teljes időtartamában csak a jelzett játékról, és a játékhoz tartozó kiegészítőkről esett szó. A tárgyi műsorszám tehát a Médiaszolgáltató nyilatkozatában foglaltaktól eltérően közvetlenül az adott termék megvásárlására hívta fel a nézőket, különös figyelemmel az alábbiakra: Az Ajánlás szerint közvetlen felhívásnak minősül a termékmegjelenítés tárgyát képező árura vagy szolgáltatásra vonatkozó szándékos és egyértelmű verbális vagy vizuális -, vásárlásra, népszerűsítésre, igénybevételre buzdító felszólítás, így különösen az alábbi információk műsorszámban történő közlése: a termék/szolgáltatás kereskedelmi elérhetőségének, árának közzététele, a termék/szolgáltatás tulajdonságainak, előnyeinek ismertetése, a termékkel/szolgáltatással kapcsolatos szlogen megjelenése, a termék/szolgáltatás reklámfilmjéből származó állítások említése. Az előbbi példák alapján közvetlen felhívás tehát a puszta megjelenítést meghaladó, azon túlmutató közlés. 1 lásd a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet B.) pontjában 6

7 A termékmegjelenítés a kereskedelmi közlemény egyik fajtája, amely a klasszikus reklámoktól alapvetően abban különbözik, hogy a reklámüzenet nem a szerkesztett műsortól elkülönítve, reklámblokkban, a reklámjelleg feltüntetése mellett jelenik meg, hanem úgy, hogy a népszerűsíteni kívánt termék beépül a műsorszámba; a produkció - a közönség számára is észlelhető módon - használja a terméket, ezáltal népszerűsíti. A termékmegjelenítés jellegéből következik, hogy kereskedelmi magatartásra való felhívásnak csakis a puszta említést vagy vizuális megjelenítést meghaladó közlések minősülhetnek. A jogalkotó szándéka szerint ezen közlések közül is csak azok sértik a fentebb idézett törvényhelyet, amelyek közvetlenül, direkt módon hívnak fel a megjelenített termék megvásárlására, vagy szolgáltatás igénybevételére. A Médiatanács álláspontja szerint ez nem jelenti azt, hogy kizárólag nyílt, direkt felhívással valósítható meg a törvényhely megsértése. A Médiatanács a direkt felhíváson kívül közvetlen vásárlásra való felhívásnak tekinti azokat az eseteket is, amikor a műsorszámban a termékmegjelenítés tárgyát képező áru vagy szolgáltatás vonatkozásában olyan információk jelennek meg, melyek a klasszikus reklámokra jellemző módon segítik elő adott termék/szolgáltatás értékesítését, népszerűsítik azokat. Ilyen információnak minősül többek között a termék tulajdonságainak, előnyeinek ismertetése. Mivel a tárgyi termékmegjelenítést tartalmazó műsorszámban az Aquarellum nevű termék tulajdonságainak, előnyeinek ismertetése zajlott, a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 31. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezést. 4. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten 44 alkalommal megsértette az Mttv. 32. (2) bekezdésének a) pontjában foglalt, a társadalmi célú reklámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezést, mivel a Noé Állatotthon és a Gyermekrák Alapítvány 1%-os kampányára figyelmet felhívó társadalmi célú reklámokat reklám főcímek között, és nem pedig e jellegük megjelölésével adta közre, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet C.) pontja szerint. Az Mttv pontja szerint: Reklám: olyan - műsorszámnak minősülő - közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul. Az Mttv pontja értelmében: Társadalmi célú reklám: politikai reklámnak nem minősülő, üzleti érdekeltséget nem tartalmazó, reklámcélokat nem szolgáló, ellenérték fejében vagy anélkül közzétett felhívás vagy közérdekű üzenet, amely valamely közérdekű cél elérése érdekében kíván hatást gyakorolni a médiaszolgáltatás nézőjére vagy hallgatójára. Az Mttv. 32. (2) bekezdésének a) pontja szerint: A politikai reklámnak, a közérdekű közleménynek és a társadalmi célú reklámnak - e jellegét tekintve - azonnal felismerhetőnek és más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie. A más médiatartalmaktól való megkülönböztetés módja a lineáris médiaszolgáltatásban audiovizuális médiaszolgáltatás esetében optikai és akusztikus módon történő figyelemfelhívás. A Gyermekrák Alapítvány 1%-os kampányára figyelmet felhívó műsorrészben a következőek voltak láthatóak: Egy kórházi ágyon fekvő beteg kisfiút egy nagyobb fiú bíztatott a gyógyulással, majd a kamera felé fordulva a nézők segítségét kérte. Ezt követően a narrátor hangja hallatszott: Kérjük, hogy adója egy százalékával Ön is segítse a többieket. Ez alatt a képen a Gyermekrák Alapítvány felirat tűnt fel, valamint az Alapítvány adószáma, majd a Készült a Gyermekrák Alapítvány megbízásából felirat. A Noé Állatotthon Alapítvány 1%-os kampányára figyelmet felhívó műsorrészben egy út mentén heverő, elgázolt kutyát vittek az állatorvoshoz, aki fejét sajnálkozóan ingatva altató injekciót adott az állatnak. Ezt követően elhangzott: Bízunk a csodában, nem altatunk. Adója egy százalékával Ön 7

8 is segíthet. A képen e közben a Noé Állatotthon Alapítvány felirat volt látható, az Alapítvány adószámával. Mindkét műsorrész reklám főcímek között jelent meg, a Médiatanács azonban megállapította, hogy egyik sem minősült reklámnak, üzleti érdekeltségeket nem jelenítettek meg, ellenben olyan közérdekű üzenetet közvetítettek, amely közérdekű cél, nevezetesen a tárgyi alapítványok működésének elősegítése érdekében kívánt hatást gyakorolni a nézőkre. A két műsorrész tehát társadalmi célú reklám volt, azokat azonban a Médiaszolgáltató nem társadalmi célú reklám főcímek, hanem reklám főcímek között adta közre. Az Mttv. 33. (1) bekezdés a) pontja értelmében a lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétett reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módja az optikai vagy akusztikus módon történő figyelemfelhívás. A reklám lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásban történő szabályos közzététele akkor valósul meg, ha könnyen felismerhető és más médiatartalmaktól az optikai vagy akusztikus módon történő figyelemfelhívással megkülönböztethető. Ugyanilyen szabály vonatkozik a társadalmi célú reklám közzétételére is; az Mttv. 32. (2) bekezdésének a) pontja értelmében a társadalmi célú reklámnak - e jellegét tekintve - azonnal felismerhetőnek és más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie, és a társadalmi célú reklám lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásban történő szabályos közzététele szintén akkor valósul meg, ha más médiatartalmaktól az optikai és akusztikus módon történő figyelemfelhívással különböztethető meg. Az Mttv. szabályozása tehát mind a reklám, mind a társadalmi célú reklám közzétételének feltételeként a könnyen felismerhetőséget és a más médiatartalmaktól való megkülönböztetés módjaként az optikai vagy akusztikus módon történő figyelemfelhívást írja elő. A más médiatartalmaktól történő megkülönböztethetőség jelentősége az, hogy a műsor figyelemmel követése közben tudatosuljon a közönségben, hogy már, illetve még a reklámot, illetve a társadalmi célú reklámot nézi, és nem egyéb médiatartalmat. Hasonlóképpen fontos, hogy a reklám és a társadalmi célú reklám egymástól is megkülönböztethető legyen, azaz a jellegének megfelelő főcímek között kerüljön közzétételre. A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat és az azokat alátámasztó adatokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. és II. számú mellékletek tartalmazzák. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. 8

9 Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. A.) A Médiatanács megállapította, hogy a Határozat u) pontjában foglaltak jelentős alulteljesítése, valamint az Mttv. 66. (4) bekezdés f) pontjában foglaltak megsértése együttesen nem tekinthető csekély súlyú jogsértésnek, mivel a Médiaszolgáltató a képújság és nélkül figyelembe vett saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje tekintetében nemcsak a saját vállalását, hanem még a törvényi minimumot sem teljesítette. Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács annak ellenére, hogy a Médiaszolgáltató vonatkozásában első alkalommal állapította meg a Határozat u) pontjában, valamint az Mttv. 66. (4) bekezdés f) pontjában foglaltak megsértését, a jogsértések együttes súlyára figyelemmel nem alkalmazta a felhívás jogkövetkezményét a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértés esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértés tekintetében nem értékelhetők. Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. A Médiaszolgáltatónak a törvénysértésekért való felelőssége objektív. 9

10 Fentiekre tekintettel, valamint a jogsértés súlyára figyelemmel a Médiatanács a Határozat u) pontjában, valamint az Mttv. 66. (4) bekezdés f) pontjában foglaltak megsértése miatt az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,02 %- ának megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. B.) A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó, valamint a termékmegjelenítés és a társadalmi célú reklámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megvalósító jogsértések csekély súlyúak, mivel társadalomra veszélyességük csupán kismértékű volt, továbbá a jogsértések a Médiaszolgáltatónak a Határozatban foglalt vállalásai teljesítését nem befolyásolták. A Médiatanács a fenti jogsértéseket jelen határozat meghozatalát megelőzően még nem állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben, ezért erre, valamint azok csekély súlyára tekintettel az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezményének alkalmazása mellett döntött, mivel jelen esetben e közjogi eszközt alkalmasnak ítélte arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A fentiekre való tekintettel a Médiatanács az Smtv. 20. (3) bekezdésében, valamint az Mttv. 31. (1) bekezdés b) pontjában, és az Mttv. 32. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezések megsértése miatt az Mttv (1) bekezdésében rögzített jogkövetkezményt alkalmazta a Médiaszolgáltatóval szemben, azaz a jogsértések tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett felhívta a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására. A Médiatanács az Mttv l), bg) és c) pontjaiban foglalt hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, július 17. A Médiatanács nevében dr. Vass Ágnes soros elnöki tisztséget ellátó tag dr. Kollarik Tamás hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 10

11 I. számú melléklet a Médiatanács 1194/2013. (VII.17.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Zugló Televízió állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás március közötti működése során megsértette a Médiaszolgáltatót közösségi médiaszolgáltatóként elismerő 716/2012. (lv. 18.) számú médiatanácsi határozat (a továbbiakban: Határozat) u) pontjában, illetve az Mttv. 66. (4) bekezdés f) pontjában, továbbá az Smtv. 20. (3) bekezdésében, az Mttv. 31. (1) bekezdés b) pontjában, valamint az Mttv. 32. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezéseket. A.) A Médiatanács a Határozatban a Médiaszolgáltatót közösségi médiaszolgáltatóként ismerte el. A Határozat u) pontja szerint: a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és nélkül): 37 óra. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette a Határozat u) pontjában, a saját készítésű műsorszámok heti minimális 37 órás műsoridejére (képújság és nélkül) vonatkozó vállalását. A hatósági ellenőrzés során rendelkezésre bocsátott felvételekhez mellékelt levélben a Médiaszolgáltató arról nyilatkozott, hogy a Zugló TV heti műsort készít. Új adás indítása minden csütörtökön 16 órakor. Tehát a nyilatkozat és az adástükör tanúsága szerint a Médiaszolgáltató egy napon (csütörtökön) 16 órától ad közre friss műsort, a többi napon (a következő csütörtökig) ismételések szerepelnek a műsorkínálatban. A Médiatanács ennek figyelembe vételével megállapította, hogy saját, elsőként bemutatott műsorszámot március 7-én (csütörtökön) adott közre a Médiaszolgáltató, illetve március 8-án reggel jelentkezett egy új műsorszámmal. Ezen műsorszámok együttesen 3 óra 5 perc időtartamot tettek ki, amellyel a Médiaszolgáltató jelentősen alulteljesítette vállalását (37 óra), illetve nem érte el az Mttv. 66. (4) bekezdés f) pontjában előírt 4 óra/hét arányt sem (alábbi táblázat 6. pontja). Időtartam/arány A hatósági ellenőrzés során készített mérések eredményeit az alábbi táblázat foglalja össze: március 4. március 5. március 6. március 7. március 8. március 9. március 10. Összesen (óra) Vállalás (%) hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap (%) nap hét 1. Műsoridő (perc) Szerkesztett műsor időtartama (perc) Képújság időtartama (perc) roll ismétlődésének száma Egységnyi képújság közszolgálati tartalmának időtartama (perc:mp) Közszolgálati tartalom időtartama a képújságban (perc) Közszolgálati tartalom a szerkesztett műsorban (perc) 3. Közszolgálati tartalom időtartama összesen (perc) Közszolgálati tartalom aránya 75% 73,8% 73,8% 69% 72% 72% 70% 72% 75% 75% 4. Helyi tartalom időtartama Helyi tartalom aránya 72% 71,8% 71,8% 64,4% 63% 63% 60,8% 65,7% 68% 68% 5. Napi rendszeres híradás időtartama (perc) perc 6. Saját gyártású, elsőként bemutatott, képújság 37 3:05:12 nélkül számított műsorok óra/hét időtartama (óra:perc:mp) 11

12 B.) A Médiaszolgáltató a március 7-én első ízben bemutatott, majd március 8-án, 9-én és 10-én megismételt Szülői Értekezlet című műsorszám közzététele során összesen 11 alkalommal megsértette az Smtv. 20. (3) bekezdésében, valamint az Mttv. 31. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt törvényi rendelkezéseket. Az alábbi táblázat a műsorszám közzétételi adatait tartalmazza: Dátum Kezdés Vége Időtartam :01:28 17:31:44 00:30:16 friss :01:03 21:31:01 00:29: :00:48 13:30:46 00:29: :01:35 17:31:33 00:29: :01:09 21:31:08 00:29: :00:55 13:30:53 00:29: :01:42 17:31:41 00:29: :01:16 21:31:15 00:29: :01:02 13:31:00 00:29: :01:49 17:31:47 00:29: :01:23 21:31:22 00:29:59 A Szülői Értekezlet című műsorszám március 7-i adásában 17:29:09-kor kezdődött Játszva tanulunk alcímet viselő műsorrészben megjelent képek: 12

13 C.) A Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten 44 alkalommal megsértette az Mttv. 32. (2) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezést. A tárgyi társadalmi célú reklámot az alábbi időpontokban adta közre a Médiaszolgáltató: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 08:00: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 09:00: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 09:59: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 12:59: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 18:00: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 19:59: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 20:00: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 07:59: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 08:59: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 9:59: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 12:59: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 17:59: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 20:00: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 07:59: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 08:59: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 09:59: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 12:59: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 17:59: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 19:59: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 07:59: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 08:59: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 09:59: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 12:59: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 17:59: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 19:58: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 07:59: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 08:59: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 09:58: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 12:59: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 17:59: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 19:58: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 08:00: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 09:00: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 09:58:51 13

14 Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 12:59: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 18:00: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 19:58: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 08:00: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 09:00: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 09:58: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 12:59: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 18:00: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 19:58: Állatotthon Alapítvány 1%; Gyermekrák Alapítvány 1% 19:59:37 Budapest, július 17. A Médiatanács nevében dr. Vass Ágnes soros elnöki tisztséget ellátó tag dr. Kollarik Tamás hitelesítő tag 14

15 II. számú melléklet a Médiatanács 1194/2013. (VII.17.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés részletező táblázatai A.) Szerkesztett műsor és képújság együtt Zugló TV produkció eredete Dátum Műsor címe kezdés vége hossz közszolgálati cél képújság 01:31:00 02:26:09 00:55: Zugló TV főcím 02:26:09 02:26:20 00:00:11 saját gyártás műsorajánló 02:26:20 02:28:07 00:01:47 saját gyártás Zugló TV főcím 02:28:07 02:28:18 00:00:11 saját gyártás képújság 02:28:18 03:26:08 00:59: Zugló TV főcím 03:26:08 03:26:20 00:00:12 saját gyártás műsorajánló 03:26:20 03:28:07 00:01:47 saját gyártás Zugló TV főcím 03:28:07 03:28:18 00:00:11 saját gyártás képújság 03:28:18 04:26:08 00:57: Zugló TV főcím 04:26:08 04:26:20 00:00:12 saját gyártás műsorajánló 04:26:20 04:28:07 00:01:47 saját gyártás Zugló TV főcím 04:28:07 04:28:18 00:00:11 saját gyártás képújság 04:28:18 05:26:08 00:57: Zugló TV főcím 05:26:08 05:26:20 00:00:12 saját gyártás műsorajánló 05:26:20 05:28:07 00:01:47 saját gyártás Zugló TV főcím 05:28:07 05:28:18 00:00:11 saját gyártás képújság 05:28:18 06:26:08 00:57: Zugló TV főcím 06:26:08 06:26:20 00:00:12 saját gyártás műsorajánló 06:26:20 06:28:07 00:01:47 saját gyártás Zugló TV főcím 06:28:07 06:28:18 00:00:11 saját gyártás képújság 06:28:18 07:26:08 00:57: Zugló TV főcím 07:26:08 07:26:20 00:00:12 saját gyártás műsorajánló 07:26:20 07:28:07 00:01:47 saját gyártás Zugló TV főcím 07:28:07 07:28:18 00:00:11 saját gyártás képújság 07:28:18 08:00:08 00:31: Alapítvány 1%/ 08:00:08 08:00:42 00:00:34 k Zugló TV főcím 08:00:42 08:00:54 00:00:12 saját gyártás Mese - Ágyszínház gyerekeknek - Hamikus Zsuzsanna: Barackvirág 08:00:54 08:13:00 00:12:06 Kacsa - KAmasz CSAtorna (felvételi élmények; állásbörze; ált. iskolai felvételi előkészítő; Ovi Zugló Kupa; 3D kiállítás a XI. ker.-ben; film téma) 08:13:00 08:41:08 00:28:08 gyermek- és ifjúsági ifjúsági híradás saját gyártás műsorajánló 08:41:08 08:42:23 00:01:15 saját gyártás Zugló TV főcím 08:42:23 08:42:34 00:00:11 saját gyártás képújság 08:42:34 09:00:08 00:17:34 Alapítvány 1%/ 09:00:08 09:01:04 00:00:56 k Zugló TV főcím 09:01:04 09:01:15 00:00:11 saját gyártás Kispál és a Borz koncert 09:01:15 09:38:51 00:37:36 kulturális saját gyártás 15

16 3. rész (PECSA dec. 7.) műsorajánló 09:38:51 09:40:34 00:01:43 saját gyártás Zugló TV főcím 09:40:34 09:40:45 00:00:11 saját gyártás képújság 09:40:45 09:59:38 00:18: reklám 09:59:38 09:59:53 00:00: Zugló TV főcím 10:00:46 10:00:57 00:00:11 saját gyártás Zuglói Magazin - 9. hét 10:00:57 10:47:22 00:46:25 közéleti saját gyártás műsorelőzetes 10:01:38 Égi metró - Szlamka Zsófi zuglói diáklány verse 10:02:23 XVI. Tatami Kupa karate verseny 10:03:55 Konyhakiállítás a stúdióban - Fülöp Judit az idei konyha trendekről 10:13:31 Czinege Béla vezető mentőtiszt az elsősegélynyújtásról 10:22: műsorelőzetes 10:47:22 10:48:27 00:01:05 saját gyártás Zugló TV főcím 10:48:27 10:48:39 00:00:12 saját gyártás képújság 10:48:39 11:01:08 00:12: Zugló TV főcím 11:01:08 11:01:19 00:00:11 saját gyártás Kukta Tanoda 10. rész (gombás csirkeraguleves, húspástétom, túrós béles elkészítése) 11:01:19 11:21:05 00:19:46 ismeretterjesztő, egészséges életmód saját gyártás műsorajánló 11:21:05 11:22:10 00:01:05 saját gyártás Zugló TV főcím 11:22:10 11:22:21 00:00:11 saját gyártás képújság 11:22:21 12:01:08 00:38: Zugló TV főcím 12:01:08 12:01:19 00:00:11 saját gyártás ArcKép - beszélgetés Bagi Iván humoristával 12:01:19 12:52:50 00:51:31 közéleti saját gyártás műsorelőzetes 12:52:50 12:53:49 00:00:59 saját gyártás Zugló TV főcím 12:53:49 12:54:00 00:00:11 saját gyártás képújság 12:54:00 12:59:37 00:05: Alapítvány 1%/ 09:59:53 10:00:46 00:00:53 k reklám 12:59:37 12:59:52 00:00: Zugló TV főcím 13:00:45 13:00:57 00:00:12 saját gyártás, a mindennapi Vigyázz, Kész, Biztonság! /2. szám 13:00:57 13:28:22 00:27:25 életvitelt segítő tájékoztatás saját gyártás műsorelőzetes 13:01:21 Ingatlannal kapcsolatos téli jogok és kötelezettségek 13:01:54 Beszélgetés Salamon Lajos zuglói tűzoltóparancsnokkal a polgárőrség, tűzoltóság, katasztrófavédelem feladatairól 13:10: Zugló TV főcím 13:28:22 13:28:34 00:00:12 saját gyártás képújság 13:28:34 13:31:08 00:02: elérhetőségei 13:31:08 13:31:58 00:00:50 saját gyártás Zuglói Aktuális - Beszélgetés dr. Ficzere 13:31:58 13:45:15 00:13:17 információs,futó 16

17 Andreával, az Uzsoki Kórház főigazgatójával a zuglói járóbeteg ellátásról, fejlesztésekről ( ) csíkon hírek elérhetőségei 13:45:15 13:46:07 00:00:52 saját gyártás műsorelőzetes 13:46:07 13:47:24 00:01:17 saját gyártás Zugló TV főcím 13:47:24 13:47:35 00:00:11 saját gyártás képújság 13:47:35 14:26:08 00:38: Zugló TV főcím 14:26:08 14:26:19 00:00:11 saját gyártás műsorajánló 14:26:19 14:28:06 00:01:47 saját gyártás Zugló TV főcím 14:28:06 14:28:17 00:00:11 saját gyártás képújság 14:28:17 15:26:08 00:57: Zugló TV főcím 15:26:08 15:26:19 00:00:11 saját gyártás műsorajánló 15:26:19 15:28:06 00:01:47 saját gyártás Zugló TV főcím 15:28:06 15:28:17 00:00:11 saját gyártás képújság 15:28:17 16:01:08 00:32: Zugló TV főcím 16:01:08 16:01:19 00:00:11 saját gyártás Mese - Ágyszínház gyerekeknek - Hamikus Zsuzsanna: Barackvirág 16:01:19 16:13:25 00:12:06 Kacsa - KAmasz CSAtorna (felvételi élmények; állásbörze; ált. iskolai felvételi előkészítő; Ovi Zugló Kupa; 3D kiállítás a XI. ker.-ben; film téma) 16:13:25 16:41:34 00:28:09 gyermek- és ifjúsági ifjúsági híradás saját gyártás műsorelőzetes 16:41:34 16:42:50 00:01:16 saját gyártás Zugló TV főcím 16:42:50 16:43:01 00:00:11 saját gyártás képújság 16:43:01 17:01:08 00:18: Zugló TV főcím 17:01:08 17:01:19 00:00:11 saját gyártás, a mindennapi Vigyázz, Kész, Biztonság! /2. szám 17:01:19 17:28:44 00:27:25 életvitelt segítő tájékoztatás saját gyártás Zugló TV főcím 17:28:44 17:28:56 00:00:12 saját gyártás képújság 17:28:56 17:31:07 00:02: elérhetőségei 17:31:07 17:31:58 00:00:51 saját gyártás Zuglói Aktuális - Beszélgetés dr. Ficzere Andreával, az Uzsoki Kórház főigazgatójával a zuglói járóbeteg ellátásról, fejlesztésekről ( ) 17:31:58 17:45:15 00:13:17 információs,futó csíkon hírek elérhetőségei 17:45:15 17:46:06 00:00:51 saját gyártás műsorelőzetes 17:46:06 17:47:12 00:01:06 saját gyártás Zugló TV főcím 17:47:12 17:47:23 00:00:11 saját gyártás képújság 17:47:23 18:00:07 00:12: Alapítvány 1%/ 12:59:52 13:00:45 00:00:53 k Alapítvány 1%/ 18:00:07 18:01:03 00:00:56 k Zugló TV főcím 18:01:03 18:01:15 00:00:12 saját gyártás 17

18 Kukta Tanoda 10. rész (gombás csirkeraguleves, húspástétom, túrós béles elkészítése) 18:01:15 18:21:01 00:19:46 ismeretterjesztő, egészséges életmód saját gyártás műsorajánló 18:21:01 18:22:43 00:01:42 saját gyártás Zugló TV főcím 18:22:43 18:22:54 00:00:11 saját gyártás képújság 18:22:54 19:00:37 00:37: reklám 19:00:37 19:01:00 00:00: Zugló TV főcím 19:01:00 19:01:14 00:00:14 saját gyártás Zuglói Magazin - 9. hét 19:01:14 19:47:39 00:46:25 közéleti saját gyártás műsorajánló 19:47:39 19:48:44 00:01:05 saját gyártás Zugló TV főcím 19:48:44 19:48:55 00:00:11 saját gyártás képújság 19:48:55 19:59:37 00:10: reklám 19:59:37 19:59:53 00:00: Zugló TV főcím 20:01:00 20:01:13 00:00:13 saját gyártás ArcKép - beszélgetés Bagi Iván humoristával 20:01:13 20:52:44 00:51:31 közéleti saját gyártás műsorajánló 20:52:44 20:53:43 00:00:59 saját gyártás Zugló TV főcím 20:53:43 20:53:54 00:00:11 saját gyártás képújság 20:53:54 21:00:42 00:06: Alapítvány 1%/ 19:59:53 20:00:18 00:00:25 k reklám 20:00:18 20:00:35 00:00: Alapítvány 1%/ 20:00:35 20:01:00 00:00:25 k reklám 21:00:42 21:01:05 00:00: Zugló TV főcím 21:01:05 21:01:18 00:00:13 saját gyártás, a mindennapi Vigyázz, Kész, Biztonság! /2. szám 21:01:18 21:28:44 00:27:26 életvitelt segítő tájékoztatás saját gyártás Zugló TV főcím 21:28:44 21:28:55 00:00:11 saját gyártás képújság 21:28:55 21:31:07 00:02: elérhetőségei 21:31:07 21:31:57 00:00:50 saját gyártás Zuglói Aktuális - Beszélgetés dr. Ficzere Andreával, az Uzsoki Kórház főigazgatójával a zuglói járóbeteg ellátásról, fejlesztésekről ( ) 21:31:57 21:45:14 00:13:17 információs,futó csíkon hírek elérhetőségei 21:45:14 21:46:06 00:00:52 saját gyártás műsorajánló 21:46:06 21:47:19 00:01:13 saját gyártás Zugló TV főcím 21:47:19 21:47:30 00:00:11 saját gyártás képújság 21:47:30 22:01:07 00:13: Zugló TV főcím 22:01:07 22:01:18 00:00:11 saját gyártás Kispál és a Borz koncert 3. rész (PECSA dec. 7.) 22:01:18 22:38:54 00:37:36 kulturális saját gyártás műsorajánló 22:38:54 22:40:37 00:01:43 saját gyártás Zugló TV főcím 22:40:37 22:40:48 00:00:11 saját gyártás képújság 22:40:48 23:01:07 00:20: Zugló TV főcím 23:01:07 23:01:18 00:00:11 saját gyártás Zuglói Magazin - 9. hét 23:01:18 23:47:43 00:46:25 közéleti saját gyártás műsorajánló 23:47:43 23:48:19 00:00:36 saját gyártás 18

19 Zugló TV főcím 23:48:19 23:48:30 00:00:11 saját gyártás képújság 23:48:30 24:00:00 00:11: képújság 00:00:00 00:01:07 00:01: Zugló TV főcím 00:01:07 00:01:18 00:00:11 saját gyártás Kukta Tanoda 10. rész (gombás csirkeraguleves, húspástétom, túrós béles elkészítése) 00:01:18 00:21:04 00:19:46 ismeretterjesztő, egészséges életmód saját gyártás műsorajánló 00:21:04 00:22:51 00:01:47 saját gyártás Zugló TV főcím 00:22:51 00:23:02 00:00:11 saját gyártás képújság 00:23:02 01:25:37 01:02: Zugló TV főcím 01:25:37 01:25:48 00:00:11 saját gyártás műsorajánló 01:25:48 01:27:35 00:01:47 saját gyártás Zugló TV főcím 01:27:35 01:27:47 00:00:12 saját gyártás képújság 01:27:47 02:25:37 00:57: Zugló TV főcím 02:25:37 02:25:48 00:00:11 saját gyártás műsorajánló 02:25:48 02:27:36 00:01:48 saját gyártás Zugló TV főcím 02:27:36 02:27:46 00:00:10 saját gyártás képújság 02:27:46 03:25:37 00:57: Zugló TV főcím 03:25:37 03:25:48 00:00:11 saját gyártás műsorajánló 03:25:48 03:27:36 00:01:48 saját gyártás Zugló TV főcím 03:27:36 03:27:46 00:00:10 saját gyártás képújság 03:27:46 04:25:36 00:57: Zugló TV főcím 04:25:36 04:25:48 00:00:12 saját gyártás műsorajánló 04:25:48 04:27:35 00:01:47 saját gyártás Zugló TV főcím 04:27:35 04:27:47 00:00:12 saját gyártás képújság 04:27:47 05:25:36 00:57: Zugló TV főcím 05:25:36 05:25:38 00:00:02 saját gyártás műsorajánló 05:25:38 05:27:35 00:01:57 saját gyártás Zugló TV főcím 05:27:35 05:27:46 00:00:11 saját gyártás képújság 05:27:46 06:25:37 00:57: Zugló TV főcím 06:25:37 06:25:48 00:00:11 saját gyártás műsorajánló 06:25:48 06:27:35 00:01:47 saját gyártás Zugló TV főcím 06:27:35 06:27:46 00:00:11 saját gyártás képújság 06:27:46 07:25:36 00:57: Zugló TV főcím 07:25:36 07:25:48 00:00:12 saját gyártás műsorajánló 07:25:48 07:27:35 00:01:47 saját gyártás Zugló TV főcím 07:27:35 07:27:46 00:00:11 saját gyártás képújság 07:27:46 07:59:36 00:31: Alapítvány 1%/ 07:59:36 08:00:09 00:00:33 k Zugló TV főcím 08:00:09 08:00:22 00:00:13 saját gyártás Mese - Ágyszínház gyerekeknek - Hamikus Zsuzsanna: Barackvirág 08:00:22 08:12:28 00:12:06 Kacsa - KAmasz CSAtorna (felvételi élmények; állásbörze; ált. iskolai felvételi előkészítő; Ovi Zugló Kupa; 3D kiállítás a XI. ker.-ben; film téma) 08:12:28 08:40:36 00:28:08 gyermek- és ifjúsági ifjúsági híradás saját gyártás műsorajánló 08:40:36 08:41:51 00:01:15 saját gyártás Zugló TV főcím 08:41:51 08:42:02 00:00:11 saját gyártás képújság 08:42:02 08:59:36 00:17: Alapítvány 1%/ 08:59:36 09:00:30 00:00:54 k 19

20 Zugló TV főcím 09:00:30 09:00:43 00:00:13 saját gyártás Kispál és a Borz koncert 3. rész (PECSA dec. 7.) 09:00:43 09:38:19 00:37:36 kulturális saját gyártás műsorajánló 09:38:19 09:40:02 00:01:43 saját gyártás Zugló TV főcím 09:40:02 09:40:13 00:00:11 saját gyártás képújság 09:40:13 09:59:06 00:18: reklám 09:59:06 9:59:22 00:00: Zugló TV főcím 10:00:12 10:00:25 00:00:13 saját gyártás Zuglói Magazin - 9. hét 10:00:25 10:46:50 00:46:25 közéleti saját gyártás műsorajánló 10:46:50 10:47:55 00:01:05 saját gyártás Zugló TV főcím 10:47:55 10:48:06 00:00:11 saját gyártás képújság 10:48:06 11:00:36 00:12: Zugló TV főcím 11:00:36 11:00:47 00:00:11 saját gyártás Kukta Tanoda 10. rész (gombás csirkeraguleves, húspástétom, túrós béles elkészítése) 11:00:47 11:20:33 00:19:46 ismeretterjesztő, egészséges életmód saját gyártás műsorajánló 11:20:33 11:21:38 00:01:05 saját gyártás Zugló TV főcím 11:21:38 11:21:49 00:00:11 saját gyártás képújság 11:21:49 12:00:36 00:38: Zugló TV főcím 12:00:36 12:00:48 00:00:12 saját gyártás ArcKép - beszélgetés Bagi Iván humoristával 12:00:48 12:52:18 00:51:30 közéleti saját gyártás műsorajánló 12:52:18 12:53:18 00:01:00 saját gyártás Zugló TV főcím 12:53:18 12:53:29 00:00:11 saját gyártás képújság 12:53:29 12:59:06 00:05: Alapítvány 1%/ 9:59:22 10:00:12 00:00:50 k reklám 12:59:06 12:59:20 00:00: Zugló TV főcím 13:00:12 13:00:25 00:00:13 saját gyártás, a mindennapi Vigyázz, Kész, Biztonság! /2. szám 13:00:25 13:27:51 00:27:26 életvitelt segítő tájékoztatás saját gyártás Zugló TV főcím 13:27:51 13:28:02 00:00:11 saját gyártás képújság 13:28:02 13:30:36 00:02: elérhetőségei 13:30:36 13:31:26 00:00:50 saját gyártás Zuglói Aktuális - Beszélgetés dr. Ficzere Andreával, az Uzsoki Kórház főigazgatójával a zuglói járóbeteg ellátásról, fejlesztésekről ( ) 13:31:26 13:44:43 00:13:17 információs,futó csíkon hírek elérhetőségei 13:44:43 13:45:35 00:00:52 saját gyártás műsorajánló 13:45:35 13:46:52 00:01:17 saját gyártás Zugló TV főcím 13:46:52 13:47:03 00:00:11 saját gyártás képújság 13:47:03 14:25:36 00:38: Zugló TV főcím 14:25:36 14:25:47 00:00:11 saját gyártás műsorajánló 14:25:47 14:27:35 00:01:48 saját gyártás Zugló TV főcím 14:27:35 14:27:46 00:00:11 saját gyártás képújság 14:27:46 15:25:35 00:57: Zugló TV főcím 15:25:35 15:25:47 00:00:12 saját gyártás műsorajánló 15:25:47 15:27:35 00:01:48 saját gyártás Zugló TV főcím 15:27:35 15:27:46 00:00:11 saját gyártás képújság 15:27:46 16:00:36 00:32:50 20

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central Ügyiratszám: Üzleti titok Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1705/2011. (XI. 23.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1705/2011. (XI. 23.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/25826-12/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1705/2011. (XI. 23.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 392/2010. (III.3.) sz.

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 392/2010. (III.3.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 392/2010. (III.3.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 852/2012. (V.9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 852/2012. (V.9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5630-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1786/2013. (XII. 18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1786/2013. (XII. 18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57219-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a támogatásra vonatkozó rendelkezések megsértése A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1347/2012. (VII.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1347/2012. (VII.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára, valamint a termékmegjelenítésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

1128/2013 HATÁROZATA

1128/2013 HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8114-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/15109-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10459-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1195/2013. (VII. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1195/2013. (VII. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21104-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1233/2014. (XII. 16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1233/2014. (XII. 16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/25382-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32643-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot.

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot. az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 160/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 160/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26160-13/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek m1, m4 és Duna TV elnevezésű csatornákon

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1036/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1036/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18233-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail:személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 619/2009. (III.18.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 619/2009. (III.18.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 619/2009. (III.18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1155/2013. (VII.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1155/2013. (VII.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18052-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a 2013.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35010-10/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek TV2 csatornán reklámként történt

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1234/2014. (XII. 16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1234/2014. (XII. 16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26709-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1433/2011. (X. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1433/2011. (X. 19.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18991-17/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1433/2011.

Részletesebben