EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM"

Átírás

1 EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Általános Iskola Lucfalva Egészségnevelési program 1

2 Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének, magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék minden tagja képes legyen arra, hogy folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi állapotát, érzékelje a belső és külső környezeti tényezők megváltozásából fakadó, az egészségi állapotot érintő hatásokat, és ez által képessé váljon az egészség megőrzésére, illetve a veszélyeztető hatások csökkenésére. Közvetlen célunk a tanulók egészségvédelme, egészségfejlesztése és az egészséges életmódra történő felkészítése. Ebből adódóan programunk az egészség megőrzését, kondicionálását, erősítését, fejlesztést célozza. Ezt úgy tudjuk elérni, ha tanulóink a célhoz vezető szabályokat megismerik, elfogadják majd mindennapi gyakorlattá tudják tenni. Az egészséges, harmonikus életvitelt magalapozó szokások hatékonyan a tanulók cselekvő, tevékeny részvételével alakíthatók ki. Céljaink elérése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani: a tanulók viselkedésére, az életvezetésük helyes alakítására, korai szűrésekben való részvétel biztosításával a betegségeket megelőzni, az egészséges táplálkozás érvényesítésére, az aktív testmozgás elterjesztésére, tudjanak mozgásprogramot (étrendet) kialakítani egészségük megőrzése érdekében, az egészségkárosító magatartásformák elkerülésre: az alkohol-, drog- és dohányzás visszaszorítására, a lelki egészségvédelem megerősítésére, társas-kommunikációs készségeik fejlesztésére, a konfliktusok megoldására, az egészséget támogató környezet biztosítására, elfogadó, segítőkész attitűd, magatartás alakítására, veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére (közlekedés), veszélyes anyagok, illetve készítmények helyes kezelésére, használatuk szabályaira. Az egészségnevelés területei Az egészségnevelés a személyiség egészére kiterjedő, aktív nevelőmunka, így a megkülönböztetett területekkel kapcsolatos feladatokat is csak egymással összhangban lehet megvalósítani. Főbb területei 1) szomatikus nevelés a) személyi higiénia b) környezeti higiénia c) egészséges táplálkozás d) fertőző betegségek elleni védelem e) balesetmegelőzés 2) szociálhigiénikus nevelés a) társkapcsolati-intim emberi kapcsolati lét Egészségnevelési program 2

3 3) pszihohigiénikus nevelés a) egészséges életvezetés b) családi életre nevelés c) káros szenvedélyek elleni nevelés A célok érdekében végzett tevékenységek, ezek színterei Tanórai tevékenységek, módszerek - Osztályfőnöki óra (serdülőkori önismereti és csoportfoglalkozások, probléma-megoldó gyakorlatok, esetelemzések) - Egészségnevelés, egészséges napirend - Egészséges életmód és személyiség (lelki egészség) fejlesztő foglalkozások - Egészségtan, technika és életvitel, társadalmi ismeretek - Biológia, környezetismeret, kémia óra kapcsolódó ismeretek átadása - Testnevelés testi nevelés, edzés - Egy hetes projekt ( Egészséghét ) Tanórán kívüli tevékenységek - Túrák, kirándulások - Tömegsport foglalkozások - A szabadidő hasznos, értelmes eltöltését segítő egyéb programok - Egy hetes projekt ( Egészséghét ) Tanítási órák keretében végzett tevékenységek Matematika Az egészségnevelés bármely témaköréhez kapcsolódva számítási- szöveges feladatok megoldása.(pl.: a különböző ételekben található tápanyag mennyiségek kiszámítása)a matematika tanulása elvezeti a tanulókat az adatok, táblázatok, grafikonok megismeréséhez, amelyek segíthetnek megérteni azt a folyamatot,amely az egészséges életmód kialakításához vezet. Kémia Az elsajátított ismeretek és a természettudományos szemlélet birtokában a tanulók, majd a felnőttek lehetőségeiktől és tehetségüktől függően egyre tudatosabban ügyelhetnek az egészségükre, szűkebb és tágabb környezetükre. Kísérletek bemutatása a dohányzás káros hatásairól. Szerves és szervetlen anyagok csoportosítása, jellemzése, hatása az emberi szervezetre. Fizika Olyan vizsgálható kérdésekkel foglalkozik, amelyek összefüggenek az egészség megőrzésével, a természeti forrásokkal való fenntartható, környezettudatos gondolkodással, az egészséges táplálkozás Egészségnevelési program 3

4 iránti igény erősítésével, az elfogyasztott táplálék típusának és a testalkat, életmód kapcsolatának a vizsgálatával. Természetkárosítás hatása az emberiség testi-lelki egészségére. Idegen nyelvi óra: Az ember megismerése és egészsége,a testrészek,a mozgásos játékok,sportversenyek, az egészséges étrend,a betegségek megelőzése, a környezeti rendszerek állapota, védelme, fenntarthatósága az egyes tananyagokba beépülve évfolyamonként tartalmazzák a tantárgy kapcsolatát az egészségtannal,az ember egészséges életmódra történő nevelésével. Rajz Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciájának folyamatos mélyítése lehetőséget teremt az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésére. A testi és lelki egészségre nevelés feladata a vizuális kultúra tantárgynak is, hiszen a kifejező céllal születő alkotások létrehozásának folyamata a harmonikus személyiségfejlődéshez nagyban hozzájárul, a párokban és csoportban végzett tervező és alkotó munka elősegíti a másokért való felelősségvállalást, a másokkal való együttműködést. Az élményfeldolgozás mellett megjelenik a saját és a nagyobbaknál a szűkebb környezet médiahasználati szokásainak feltérképezése, tudatosítása, amely a médiahasználat és az egyéb szabadidős tevékenységek közötti egészséges arány kialakításán keresztül része a testi-lelki egészségre nevelésnek Magyar irodalom és nyelvtan Ismeretszerzés fontos játszik a környezettudatos magatartás, a testi-lelki egészség,a jó önismeret megértésében, kialakításában, amely egész életre meghatározó. A családi élettel kapcsolatban a harmonikus együttélést, az egymás iránti felelősséggel tartozó magatartást tekintsék irányadónak. Az elemző, értelmező olvasás elmélyíti az élmény és tapasztalatszerzést,amely a lelki egészség egyensúlyát teremtheti meg. Történelem fontos szerep jut a környezettudatos Az egyes történelmi korokra jellemző egészségügyi állapotok megismertetése. Életmód, betegségek, járványok, egészségügyi intézkedések, törvények, higénia. Technika Már a tanév eleji szervezési feladatoknál nagy gondot kell fordítani a zavartalan munkavégzéshez szükséges baleset-megelőzéssel kapcsolatos oktatásra, példamutatásra. Meg kell követelni a tiszta, pontos munkavégzést. Az életvezetési ismeretek a testi-lelki épséget veszélyeztető betegségek megelőzésére, a káros szenvedélyektől mentes, egészség- és környezettudatos életvitel igazi értékként való elfogadására, megélésére és megtartására irányulnak. A családok mindennapjaira vonatkozóan az élethelyzetek megoldására, a háztartási munka célszerű szervezésére, az anyagi lehetőségek ésszerű felhasználására, az egészséges táplálkozás érdekében hagyományos és korszerű eljárások és eszközök alkalmazására kell példákat mutatni. Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelést szolgálja az egyéni életvitel formálása a táplálkozás, az öltözködés, a higiénia, és a helyes időbeosztás terén. Egészségnevelési program 4

5 Ének-zene E tantárgy célja az ismeretanyag gyarapítása mellett a napi feszültségektől való oldódás elérése, a hasznos pihenés biztosítása. Az éneklés erősíti a tüdőt, a mellkasi izmot, hatással van a vérkeringésre. A zeneirodalom gazdagságának, a műfaj sokszínűségének a megteremtésével hozzájárul az egészséges és harmonikus életmód kialakításához. Testnevelés A tananyagnak szerves részei a személyi higiénével, a balesetek megelőzésével, a játékversenyszabályokkal, a sport- és testgyakorlati ágakkal kapcsolatos alapvető technikai-taktikai tudáselemek, az életkorhoz igazított élettani ismeretek, a tudatos tanulást segítő cselekvési, biomechanikai, edzéselméleti elvek, módszerek stb. Az elméleti tudásanyag szervesen összefügg az egészséggel, az életmóddal, azaz a test kultúrájával. Osztályfőnöki Az iskolánk helyi tantervébe az osztályfőnöki nevelő és oktató munkához kapcsolódva beépítettük az egészséges életre nevelést, illetve egészségvédelmet szolgáló tananyagot. A tananyag megvalósítása az iskola egy hetes projektje keretében ( Egészséghét ) szervezzük meg. A tartalmi körök meghatározásánál a következő szempontokat tartottuk szem előtt: az egészségfejlesztés, - védelem legfontosabb elméleti és gyakorlati megfontolásai, az adott életkori csoport ismert és legjellegzetesebb fejlődés- és szociálpszichológiai meghatározói, jellegzetességei, a legégetőbb, alkalmasint társadalmi méreteket öltő népegészségügyi problémák adott életkori csoporton belüli jelentkezési módjai, az egészségmagatartás befolyásolásának lehetőségei, az általános iskola 5 8. évfolyamaira kimunkált egészségtan modul legfontosabb elemei. Az osztályfőnöki órák témái segítenek abban, hogy tanulóinkban kialakítsuk az igényt az egészséges életmód, életvitel iránt. Az osztályfőnök sajátos feladatánál fogva nagyobb szerepet vállal az egészségnevelés terén, mint a nevelők általában. Megbízásából adódóan ellenőrzi az osztályterem belső rendjét, tisztaságát, felügyeli a tanulók egészségügyi állapotát. A szülőkkel való állandó kapcsolata lehetőséget ad a családdal való együttműködésre. Az osztályfőnöki órák legfontosabb egészségnevelési témái: Egészséges életrend Szabadidő a családban Felkészülés a serdüléssel járó biológiai, pszichikus változásokra Serdülők biológiai és higiéniai problémái Testedzés, sport A fejlődő szervezet ellenségei, a dohányzás, alkoholfogyasztás és a drog károsító hatásai Az ember civilizációs betegségei Egészségnevelési program 5

6 Természetismeret 1-2.évfolyam Az ember megismerése és egészsége szempontjából az évszakokhoz kötődő helyes táplálkozási szokások, az egészségvédelem jelentőségének megértetése. Az ember megismerése és egészsége szempontjából az egészségtudatos táplálkozási szokások kialakítása, minőségi és mennyiségi szempontok figyelembe vételével. Az élelmiszer-higiénia jelentőségének felismerése. Törekvés kialakítása az egészség megőrzésére. Annak felismerése, hogy számos szokásnak biológiai alapja, magyarázata van évfolyam Az ember megismerése és egészsége szempontjából az alkat, a külső és belső tulajdonságok különbözőségének elfogadtatása. Példákon keresztül az öröklődés szerepének a felismertetése. A toleráns és segítőkész magatartás megalapozása, erősítése. Az ember megismerése és egészsége, illetve a felépítés és működés kapcsolata szempontjából a betegségtünetek felismerésének képessége és a kezdeményezőkészség fejlesztése, az egészségtudatos életmód kialakítása és gyakorlása. A felelősségtudat erősítése. Az ember megismerése és egészsége szempontjából az emberi magatartásformák megfigyelése, hasonlóságok és különbségek keresése az állati kommunikációval Az ember megismerése és egészsége szempontjából a mozgás szerepének felismertetése az egészségmegőrzésben, a mozgás-szervrendszer működésének alapvető megértetése. 5.o. A tantárgy az embert és a környezetét,a természeti és társadalmi folyamatokat egységben jeleníti meg. Együtt gondolkodásra sarkallja a tanulókat, megláttatja az emberi tevékenység pozitív és negatív hatásait. Rávilágít a fogyasztói társadalom hibáira, anyag és energiatakarékos szokások kialakítására ösztönöz. Az ember személyes felelősségét hangsúlyozza az egészség és a környezet védelmében. A fenntarthatóságot segítő szemlélet megalapozása a kártevők elleni védekezés kapcsán. A rendezett és szép környezet iránti igény felkeltése, személyes felelősség felismertetése a környezet kialakításánál. Az egészséges életmódra való törekvés erősítése az állati eredetű táplálékok fogyasztásával kapcsolatos egészségügyi szabályok megismertetésével. 6.o.A takarékos vízhasználat szokásának megalapozása,az érdeklődés felkeltése a környezeti problémák iránt,mely számos betegség kialakulásához vezethet. A szép magyarországi tájak bemutatásánál a természetjárás iránti igény felkeltése. Anyag-és energiatakarékos szemlélet formálása, tudatos vásárlási szokások megalapozása, az egyéni felelősség tudatosítása. Egészségnevelési program 6

7 A szervezet felépítésének megismerése során feltárulnak a kamaszkori változások okai és a vele kapcsolatos tennivalók, tudatosulnak a veszélyeztető környezeti hatások. Hangsúly a betegségek megelőzésére terelődik át. Az egészségvédelemmel kapcsolatos információk iránti érdeklődés felkeltése, megfelelő szintű jártasság kialakítása az információk feldolgozásában,értelmezésében. A fogyatékkal élő emberek elfogadása, segítése. Biológia 7. osztály: Az idegen tájak élőlényeinek megismerése során sok lehetőség nyílik, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét a helyes, egészséges táplálkozásra, a kórokozók okozta betegségek megelőzésének fontosságára. A távoli tájak termesztett növényei közül a citrusfélék a legfontosabb vitaminforrásaink közé tartoznak. Mutassunk rá, hogy a C-vitamin milyen fontos szerepet tölt be a betegségekkel szembeni ellenálló-képesség biztosításában. Az egészséges táplálkozásra a tengeri élőlények (halak, rákok stb.) tanításánál, a gombák rendszerezésénél feltétlen térjünk ki! Ismerjék meg a távoli tájakon előforduló veszélyes élőlényeket, mert életükben kapcsolatba kerülhetnek ezekkel. (medúza, tengeri sün) Mutassuk be a betegséget okozó férgeket (hegyesfarkú bélgiliszta), ízeltlábúakat (cecelégy, fejtetű, kullancs), a méregmirigyű kétéltűeket (varangyok, nyílméreg béka), a mérgező hüllőket (viperák, kobrák). Globális környezetszennyezés/levegő,víz,talaj/ hatása az ember egészségére./savas eső, szmog,üvegházhatás,uv-sugárzás. Az emberi szükségletek kielégítésének káros következményeinek,veszélyeinek feltárása során a globális problémákról való gondolkodás összekapcsolása a lokális,környezettudatos tevékenységgel, a fenntarthatóság hangsúlyozása. 8. osztály: Az emberi szervezet jellemzőit ismerik meg a tanulók. Ez a témakör minden anyagában lehetőséget ad az egészségnevelésre, elsősorban a személyi higiénia, a környezeti higiénia, az egészséges életmód, a baleset-megelőzés terén. Néhány példával szeretném bemutatni ezeket a lehetőségeket: Az ember kültakarója témakörnél tudatosítsuk, hogy a bőrünk, mint első védelmi vonal fontos szerepet tölt be védekező rendszerünkben, megóv a sérülésektől, a túlzott napfénytől. Megismerik a tanulók a bőr legfontosabb elváltozásait, betegségeit, elsajátítják a bőrápolás és az egészséges öltözködés ismereteit. A mozgás-szervrendszer tananyagainak oktatása során hívjuk fel a figyelmet a helyes testtartás, a sportolás és a rendszeres mozgás fontosságára, a sportsérülések megelőzésének lehetőségeire. (bemelegítés, edzés) Sajátítsák el az elsősegélynyújtás legfontosabb ismereteit, hogy apróbb sportsérüléseknél képesek legyenek segítséget nyújtani. A légzés tanítása során kiemelt feladatunk felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira, hogy képesek legyenek ellenállni a cigaretta csábításának. Megismerik a cseppfertőzéssel terjedő betegségeket, a védekezés lehetőségeit, hiszen tanácsokat adhatunk a betegségek megelőzéséhez. A tápanyag cseréjének oktatása során megismerhetik az egészséges táplálkozás ismérveit, az elhízás veszélyeit, a vitaminok jelentőségeit, a leggyakoribb emésztőrendszeri betegségeket. (fogszuvasodás, gyomorhurut stb.) Egészségnevelési program 7

8 A vérkeringés oktatása lehetőséget nyújt korunk nagy népbetegségének, a magas vérnyomás okainak megismertetésére és így szóba kerül nemcsak a szomatikus-testi egészségvédelem, hanem a lelki egészség fontossága is. (egészséges életvezetés) Az életfolyamatok szabályozása című témakörnél az élvezeti és kábítószerek káros élettani hatásának megismertetésével célunk, hogy képesek legyenek ellenállni ezek csábításainak, hogy törekedjenek pszihés egészségük megőrzésére. Az ember szaporodása témakör a családi életre nevelés legfontosabb kérdéseire adhat választ. Fontos, hogy alakuljon ki bennük a megfelelő felelősségtudat, lássák a túl korai nemi élet veszélyeit, tudják miként lehet elkerülni a leggyakoribb nemi úton terjedő betegségeket. Az egészséget veszélyeztető tényezők azonosítása, az ismeretek és a tapasztalatok felhasználása a veszély időbeni érzékelése és elhárítása érdekében. A fogyatékkal élő emberekkel tanúsított elfogadó, segítőkész, megértő magatartásmód erősítése. A reális énkép és az önismeret fejlesztésével hozzájárulás önmaguk kibontakozásához, mások megértéséhez, elfogadásához a boldogságra való képesség kialakításához. Az egészséges táplálkozás jellegzetességeire építve a tudatos fogyasztói szokások megalapozása, erősítése. Az orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének tudatosítása, A baleset esetén a tudatosan cselekvő magatartás megalapozása. Az alkohol és a kábítószerek káros élettani hatásának ismeretében tudatos, elutasító attitűd. Felkészítés a felelősségteljes párkapcsolatra,a a tudatos családtervezésre. Tanítási órán kívüli nevelési lehetőségek Tanulószobai foglalkozások Szakkörök: A tanítási órán kívüli nevelési lehetőségek közül ki kell emelni a szakköröket. Jelentőségük abban rejlik, hogy itt a gyermekek érdeklődési körének megfelelően lehet kialakítani a foglalkozásokat, így kötetlenebb formában sajátítják el az ismereteket, szereznek készségeket, jártasságokat az egészséges életmód kialakításához. Délutáni szabadidős foglalkozások Sportprogramok, a témával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedők, versenyek, egyéb játékos programok Egészségnevelési program 8

9 Kirándulások, túrák A kirándulások alatt megváltozott körülmények ("szabadság") olyan helyzetet teremtenek, amelyben megmutatkozik, melyek azok az egészségügyi teendők, amelyek már belső szükségletté váltak és a gyermek magatartásában jelen vannak. A kirándulás, túra, akkor válik a gyermek egészségére, ha biztosítja a zavartalan pihenést, edzi szervezetüket, ez azonban ne passzív lustálkodást jelentsen, hanem megfelelő játék- és mozgáslehetőséget, a napirend helyes beosztását Segítő kapcsolatok Intézményen belüli segítők Intézményen kívüli segítők - osztályfőnökök mint elsődleges oktató, - szülők nevelő - iskolaorvos - testnevelő a tanulók testi, fizikai állapotának - iskolai védőnő fejlesztője, a sport, a mozgás, mint életmód kialakításáért felelős személy - az összes nevelő, a tanár, aki a tanulóval napi munkakapcsolatban áll A program ellenőrzése, értékelésének rendje A program célkitűzésének megvalósulást évente értékeljük. Így válik követhetővé, mi az, amit meg lehetett valósítani, melyek voltak a sikeres tevékenységek, melyek a kevésbé megvalósítható elemek. Ezek alapján módosítható a célkitűzés, a feladatok, megváltozhatnak a hangsúlyok. Az ellenőrzés, értékelés felelőseit és határidejét az intézményvezető jelöli ki. Iskolai egészségügyi ellátás Az iskolai egészségügyi ellátást 26/1997. ( IX. 03. ) NM rendelet írja elő. Az iskola egészségügyi ellátása szervezett, megelőző jellegű, az alapellátás keretein belül történik. Célja A gyermekek egészségének megőrzése Probléma esetén szakellátás biztosítása Szűrő vizsgálatok Orvosi vizsgálat osztályokban Egészségnevelési program 9

10 Fogászati szűrés Évente egy alkalommal fogászati szűrés Közegészségügyi és járványügyi feladatok Életkorhoz kötött, kötelező védőoltások elvégzése, dokumentálása Tanulók személyi higiéniájának ellenőrzése Egyéb feladatok: Elsősegélynyújtás Egészségnevelés Egészségnevelési program 10

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA INTÉZMÉNYI KÓD: 063013

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA INTÉZMÉNYI KÓD: 063013 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 201172 INTÉZMÉNYI KÓD: 063013 NAGYMÁGOCS, 2013. MÁRCIUS 22. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA -0- Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépésének ideje:... p.h. Igazgató 1 TARTALOM A., NEVELÉSI PROGRAM.. 4. I. Pedagógiai alapelveink és céljaink 4. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

MÉRK-VÁLLAJ ÁMK EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

MÉRK-VÁLLAJ ÁMK EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM MÉRK-VÁLLAJ ÁMK EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 1. Mi az egészség? Az egészségről alkotott nézetek nagyon változatosak, az egészség többféleképpen is definiálható. Az egyszerű megközelítések mellett léteznek

Részletesebben

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Éves óraszám: 18,5 óra Heti óraszám: 0,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Kiemelt fejlesztési feladatok Az énkép és önismeret

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék: A Pedagógiai Program 1. sz. melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Mi az egészség? Mi az egészségfejlesztés? Az életmód szerepe Az iskola szerepe és lehetőségei Alapelvek Az egészségnevelés

Részletesebben

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam)

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztő szakasza szervesen folytatja a bevezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

Környezeti és egészségnevelési program

Környezeti és egészségnevelési program Környezeti és egészségnevelési program 2.18.1. Bevezetés Testi és lelki egészség Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében. Minden tevékenységével

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Pedagógiai program 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc 2 Tartalom 1.Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1. Iskolánk

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 Tartalom 1. Iskolánk jövőképe- Az iskola küldetése...

Részletesebben

Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A

Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A Célok, feladatok A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁLTALÁNOS BEVEZETÉSE... 4 1. 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 4 1.2. A Pedagógiai Programot meghatározó jogszabályok és

Részletesebben

OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD PEDAGÓGIAI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD PEDAGÓGIAI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD PEDAGÓGIAI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013 1. BEVEZETÉS A felnövekvő nemzedék egészséges életmódra nevelésében óriási felelősség és számos feladat

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Választható Természetismeret 6. évfolyam

Választható Természetismeret 6. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Választható Természetismeret 6. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a választható természetismeret tantárgy

Részletesebben

EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN. Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam)

EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN. Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam) EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam) BEVEZETÉS A helyi tantervnek biztosítania kell, hogy a tanulók életkorához, az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta. KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK

Részletesebben

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék Nevelési program 3 Pedagógiai alapelveink 4 Az iskolában folyó nevelő- és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 Kulcskompetenciák

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013.

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. 1 NEVELÉSI PROGRAM 2 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 2. melléklet EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 1.Elméleti háttér A Berzsenyi Dániel Gimnázium egészségnevelési programja az Egészségügyi Világszervezet, a WHO egészségnevelési útmutatására épül, mely szerint

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ZALASZENTGRÓT

PEDAGÓGIAI PROGRAM ZALASZENTGRÓT PEDAGÓGIAI PROGRAM ZALASZENTGRÓT 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.2 A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Budapest XVIII. Kerületi VÖRÖSMARTY MIHÁLY Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium

Budapest XVIII. Kerületi VÖRÖSMARTY MIHÁLY Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium Budapest XVIII. Kerületi VÖRÖSMARTY MIHÁLY Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Balogh Elekné és Járainé Dr. Bődi Györgyi Iktatószám: Budapest, 2013 Budapest XVIII.

Részletesebben

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola. Pedagógiai program

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola. Pedagógiai program Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Pedagógiai program 2013 TARTALOM BEVEZETÉS... 2 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 5 1.1.

Részletesebben

Egészségnevelési program

Egészségnevelési program V. melléklet 1. Elméleti háttér Egészségnevelési program A Szent Mór Iskolaközpont egészségnevelési programja az Egészségügyi Világszervezet, a WHO egészségnevelési útmutatására épül, mely szerint az egészségfejlesztő

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD A PEDAGÓGIAI PROGRAM

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD A PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD A PEDAGÓGIAI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM FEJEZETE A jelenleg hatályos program (fekete betűvel szedve) szövegszerű módosítási javaslatait (pirossal

Részletesebben