DIMENZIO ÓVODA PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIMENZIO ÓVODA PROGRAM"

Átírás

1 - DIMENZIO ÓVODA PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás Kiadás Kiadás Módosítva kék Módosítva piros

2 2 Tartalom 1. Alapadatok Az Óvoda alapadatai Az Óvoda alapítója, tulajdonosa, fenntartója Helyzetkép Alapdokumentumok Az óvoda adottságai, felszereltsége Pedagógiai munka Hitvallás Óvodai nevelésünk alapelvei Gyermekképünk Pedagógus képünk Nevelési koncepció Egészséges életmódra nevelés Biztonságos, egészséges környezet kialakítása Gondozás Napirend, heti rend Játék A játék feltételei Játékfajták Értékrend Szocializációs tanulás Erkölcsi normák megalapozása, illemtan Barátságos, derűs, biztonságos légkör az óvodában Gyermekmunka A közvetlen környezet rendben tartása, megóvása A gyermekmunka bevezetése, fejlesztése Szokás- és szabályrendszer A szokások és szabályok megismerése, elfogadása, és alkalmazása Az óvodai szokások és hagyományok ápolása Egyéni bánásmód A gyermekek fejlődési tempójának, élet- és nevelési körülményeinek figyelembe vétele Gyermekvédelem Közösségi élet Óvodaválasztás, ismerkedés, beszoktatás Kapcsolat a nevelés más színtereivel és az általuk lehetővé tett fejlettségi szintek Család... 42

3 Bölcsőde Az óvodába lépés feltételei Iskola Az óvodából való kilépéshez szükséges alapkészségek Ünnepek, hagyományok A tudományok világa A fejlesztési folyamat szervezeti keretei A fejlesztés területei Külső világ tevékeny megismerése Matematikai nevelés Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka Mese-vers Mozgás, testnevelés Ének, zene, énekes játék A program megvalósulása A nevelőtestület egysége A program megvalósulásának személyi és tárgyi feltételei Eszközök és felszerelések jegyzéke ÉRVÉNYESSÉGI ZÁRADÉK LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK... 79

4 4 1. Alapadatok 1.1. Az Óvoda alapadatai Neve: DIMENZIÓ Óvoda Székhelye: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 27. Nyilvántartási száma: XII/PH/65/2008 Adószáma: Bankszámla száma: OM azonosítója: Telefonja: je: Működési területe: Budapest és vonzáskörzete Gyermekcsoportok száma: Befogadó képessége: Alkalmazottak létszáma: Pedagógusok létszáma: három, vegyes csoport 50 fő 10 fő 7 fő Óvoda lógója: Óvoda bélyegzői: Hosszú fejbélyegző (1) Körbélyegző (1)

5 5 A DIMENZIÓ Óvoda önálló jogi személy. Képviseletét a fenntartó ügyvezetője, és az általa megbízott Óvodavezető látja el. Az Óvoda szervezeti egységgel, gazdálkodó szervezettel, hozzárendelt költségvetési szervvel nem rendelkezik. Az Óvoda vállalkozási tevékenységet nem végez Az Óvoda alapítója, tulajdonosa, fenntartója Óvoda Alapítója: DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület Alapítás időpontja: szeptember 1. Utolsó módosítás: november 09. Óvoda tulajdonosa: DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület 1119 Budapest, Fehérvári út 84/a. Óvoda fenntartója: DIMENZIÓ Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft Budapest, Fehérvári út 84/a. Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviselő neve: Kicska Edit ügyvezető Telefonszáma: je:

6 6 2. Helyzetkép Senki sem születik készen, légy azzá, amivé legjobb képességeid szerint válhatsz. (Tatiosz) Budapest XII. kerülete azon ritka kerületek közé tartozik, ahol igen magas a külterületek aránya, mely meghaladja a terület 41.4 %-át. Új óvoda megalapítását azért képzeltük el e kerületben, mivel a környezeti adottságok, a jó levegő, az épület elhelyezkedése az ősfás kertben, a mindennapokban is biztosítja az egészséges életmód feltételeit. A DIMENZIÓ Óvoda megalapításával olyan szociális háló bővítést kívánunk megvalósítani, mellyel az igénybevevő családok és gyermekeik részére a magyar pedagógiára jellemző színvonalas, a kor igényeinek megfelelő szolgáltatást kívánunk nyújtani. Az óvoda elsősorban a Dimenzió Biztosító és Önsegélyező Egyesület tagjai, valamint a Magyar Telecom dolgozói gyermekei részére biztosít férőhelyet Alapdokumentumok Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a hazai óvodai neveléstörténet értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a magyar óvodai nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok, valamint a gyermeket megillető jogok biztosítása érdekében a Magyar Köztársaság által aláírt nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve - meghatározza a magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit. A többször módosított évi LXXIX. Közoktatási Törvény biztosítja a gyermek művelődéshez való jogát az esélyegyenlőség alapján, és a gyermekek, valamint a szülők, óvodában foglalkoztatottak jogait, és kötelezettségeit. Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy a) az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a gyermeki jogok, és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia; az egyenlő hozzáférés biztosításával. b) a gyermeket - mint fejlődő személyiséget gondoskodás és különleges védelem illeti meg; c) a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak.

7 7 Az Alapprogram a gyermeki személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy a gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény egyszerre. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Az óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció. Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását. A DIMENZIÓ ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata kódexszerűen foglalja össze az óvoda szervezetére, működésére, az óvodát használók jogaira és kötelezettségeire vonatkozó általános és egyedi szabályokat. Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzat közoktatási koncepciója kiemelt speciális feladatként meghatározza a kerület óvodái számára az EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉST. Az évi XXXI. törvény a Gyermekek védelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény a gyermekvédelmi feladatok körültekintő ellátásáról rendelkezik Az óvoda adottságai, felszereltsége Az óvodának rendelkeznie kell a helyi nevelési program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. Az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezését oly módon kell kialakítani, hogy szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen testméreteiknek, biztosítsa egészségük megőrzését, fejlődését.

8 8 Tegye lehetővé mozgás- és játékigényük kielégítését, és a gyermekeket, harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal vegye körül. A tárgyi felszereléseket, amelyeket a gyermekek használnak számukra hozzáférhető módon és gyermekek biztonságára figyelemmel kell elhelyezni. Az óvoda egyidejűleg biztosítson megfelelő munkakörnyezetet az óvodai munkatársaknak, teremtsenek lehetőséget a szülők fogadására. Az intézmény 3 csoportos, 50 gyermek elhelyezésére alkalmas. A logopédiai szoba, könyvtár, jól felszerelt szertárak, fajátékokkal felszerelt árnyas udvar áll rendelkezésre a napi fejlesztéséhez. A három csoportban mese kuckó, különálló öltöző, mosdó biztosítja a kultúrált környezetet. Az óvoda működését iroda, nevelői szoba, tálalókonyha, mosókonyha, kazánház, raktárhelyiség segítik. Az óvoda nevelési programját és a gyermekek nevelését és fejlesztését az alábbiakban felsorolt szakemberek segítik. Pedagógusok: - 1 óvodavezető - 6 óvodapedagógus (1 vezető-helyettes) Technikai dolgozók: - 3 dajka - 1 konyhás - 1 fűtő, karbantartó - 1 takarító Külső szakmai segítők - logopédus - óvodai orvos, védőnő - pszichológus 3. Pedagógiai munka 3.1. Hitvallás Olyan gyermeki személyiséget kívánunk nevelni, aki derűs, boldog, nyitott, érdeklődő, kreatív, jól kommunikál, valamint társakat kereső, toleráns, a szűkebb és tágabb környezetében biztonságosan eligazodó, tudásvággyal rendelkező személyiség. Fókuszban a gyermek kíváncsi érdeklődése, valamint a személyre szólóan tervezett pedagógia munka áll, melynek alapelemei a harmónia, dinamika, tökéletesség,

9 9 egyensúly. A fentieket lépésről lépésre, a sajátos fejlődési ütem támogatásával, az egyéni árnyalatok és specialitások figyelembe vételével kívánjuk megvalósítani, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, az esélyegyenlőséget, életkorához és fejlettségéhez alkalmazkodó tevékenységet, különösen a szabad játékot Óvodai nevelésünk alapelvei A gyermeki személyiséget, elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi; A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását; az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk. - Gondoskodunk az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről; - Óvodai nevelésünk a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve biztosítsa a gyermekek sokoldalú harmonikus fejlődését az egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. - A gyermekek testi, szociális és értelmi képességeinek egyéni és életkor-specifikus alakításáról, sokoldalú, harmonikus fejlődéséről a gyermeki jogok tiszteletben tartásával, az egyéni képességekre alapozva, az egyéni érési ütem és szükségletek figyelembevételével,kielégítésével biztosítjuk. - Preferáljuk a személyes választás szabadságát, a saját gyökerű követelményválasztást, a környezet feletti kompetencia erősítését és a személyes tér védelmét. Közösségi szinten egymás és a másság elfogadását, tiszteletét és szeretetét. - A játékot a tevékenységek sorában elsődleges, kiemelt, semmi mással nem helyettesíthető alaptevékenységnek tekintjük, Gondoskodunk e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítéséről; a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről. - Tervezésünk eszköze a komplexitás módszere, amely a tevékenységstruktúra valamint a módszertani feldolgozás sokszínűségét garantálja.

10 10 - Nevelésünk kerete a rugalmas, évszaknak megfelelő napirend, esztétikus és biztonságos környezet. - Intézményünk, működésünk meghatározó eleme az egyén védelmét szolgáló titoktartás, valamint a nyilvánosság, amely a hatékony partnerközpontú működést záloga. - Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: - az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. - A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó és migráns gyermekek óvodai nevelésében támogatni kell a kisebbségi önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét." Kis számban ugyan, de az utóbbi pár évben megjelentek a más országból betelepült lakosok gyermekei, a migránsok. Az ő kultúrájuk megismerése színesíti, gazdagítja programunk tartalmát. A kiemelt képességű, tehetséges gyermekek felkarolására, igényeiknek kielégítésére az óvoda figyelmet fordít. Az óvoda közvetetten segít az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődésében Gyermekképünk Óvodánkban a nevelés központjába a gyermeket, a családot és a pedagógust kívánjuk állítani. Felvállalva a 3 8 éves gyermek fejlődésének támogatását és személyiségük fejlesztését. A tevékenységek tudatos befolyásolásával segítjük a személyiség kibontakozását, az eltérő adottságokra, képességekre, szokásokra, érésbeli, vérmérsékleti különbségekre, és a családok értékrendjének sokféleségére támaszkodva. Minden gyermek egyediség, individuum, ugyanakkor része egy közösségnek, szociális lény. A DIMENZIÓ ÓVODA Helyi Pedagógiai Programjában, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket helyezzük nevelésünk és oktatásunk fókuszába. 1. Óvoda felszereltsége és hangulatos berendezései biztosítják a nyugodt és harmonikus napirendi tevékenységekhez a feltételeket.

11 11 2. A játékra, mint a gyermek alapvető tevékenységére az egész napos nevelés során nagy hangsúlyt fektetünk, korszerű képességfejlesztő és szerepjátékokkal. 3. Környezeti adottságaink maximális kihasználásával a szabad levegőn történő játékra minden évszakban, az időjárás függvényében több órát biztosítunk. Megismertetjük a gyermekeket a környezetvédelem fontosságával és a mindennapokban, erre neveljük őket. 4. Egészséges életmódra nevelést, mint XII kerületi Oktatási Koncepció tükrében egészséges táplálkozás, mindennapos mozgás, sport, lábboltozat erősítés, gerinc prevenciós torna, friss levegő, rugalmas napirend, sportnapok segítik. 5. A napirendbe ágyazott tevékenységek szervezésével: testnevelés, környezetismeret, matematika, ábrázolás, vers-mese, ének zene életkoruknak megfelelő játékos módszerekkel, kötetlen illetve kötelező foglalkozásokon történik a fejlesztés és az oktatás. 6. Az egyéni képességek figyelembe vételével az egyéni mérőlapok alapján határozzuk meg egy-egy gyermek fejlesztendő területeit, mely a szülők számára fogadóórán megtekinthető dokumentum. Lehetőséget teremtünk fórumokon az egészségmegőrzés, családsegítés, gyermek és ifjúságvédelem, érdekképviselet valamit a képességfejlesztés témaköreiben. 7. A beszéd fejlesztését logopédiai szakemberrel együttműködve oldjuk meg. 8. Változatos családi programok (ünnepélyek, rendezvények, partner napok, nyílt napok, kirándulások, fellépések, színházlátogatások, versenyek) teszik színesebbé hétköznapjainkat. 9. Külön foglalkozásokra a szülői igényfelmérés alapján (úszás, angol, torna, zene, néptánc, kézműves, balett) adunk lehetőséget. 10. Közösségi összetartozás szimbólumaként a DIMENZÓ ÓVODAI embléma jelenik meg a gyermekek egyen pólóján és sapkáján. 11. Kiemelkedő jelentőséggel bír számunkra a szülői házzal való kapcsolattartás, folyamatos tájékoztatás. Óvodánk célja, hogy a környezettudatos magatartás alapjai megjelennek a mindennapjaikban. A gyermekek gyermekközösségben természetes módon elfogadják a különbözőségeket. A gyermekeket minden dimenzióban fejlesszük, védő-óvó karokkal ölelve, szeretetben nőjenek fel, az első bizonytalan lépésektől, az iskolába való elindulásig.

12 Pedagógus képünk Olyan óvodapedagógus, akire humanizmus, tolerancia, a pedagógiai optimizmus, a szülők tisztelete, a megértő, együttérző, elfogadó, a segítőkészséget előtérbe helyező, feltétel nélküli gyermekszeretet jellemző. Minden értékeset, jót, elismerésre méltót visszajelez, dicsér, ezzel is erősítve a gyermekek, a családok értékrendjének alakulását. Tetteiben legyen érezhető a hitelesség, a tapintat, és az empátia. Személyes példájával járuljon hozzá, hogy a gyermekek természetes módon fogadják el az óvodai közösségben különbözőségeket. Céljaink, feladataink eredményes megvalósítása érdekében fontosnak tartjuk: Az óvónőnek legyen igénye az önművelésre, szaktudásának bővítésére. Törekszünk arra, hogy az együttdolgozó óvónők tudjanak összehangoltan, feladatokat megosztva tevékenykedni. A közösségi élet, az egészséges életmód és a gondozás szokásainak megtervezésébe elemzésébe, értékelésébe szükséges a dajkák bevonása is. Keresse minden óvónő a szülőkkel való együttműködést a program céljainak megvalósítása érdekében. A gyermekek érdekében vállalja fel a szülők tapintatos meggyőzését, ízlésformálását. Nem kell minden nevelési elvet azonnal megoldani, fontos a kivárás, bizonyos esetek megoldásában a humor. Az óvónő és a dajka személye legyen minta a nevelésben. Biztosítson minden gyermek számára egyenlő hozzáférést Teremtse meg a gyermek egészséges testi - lelki fejlődéséhez szükséges optimális befogadó közeg feltételeit Fokozott figyelemmel segítse a migráns és az etnikum családok gyermekeinek befogadását Gondoskodjon a gyermekek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről A gyermekek korához, egyéni fejlettségéhez igazodjanak nevelési módszerei, tevékenységei, különös tekintettel a szabad játékra. Rendszeresen készítsen feljegyzéseket a gyermekek fejlődéséről és tájékoztassa a szülőket ezekről.

13 Nevelési koncepció Szeretetteljes, a gyermek érdekeit, egyéni igényeit szem előtt tartó, befogadó óvodai nevelés megteremtése a feladatunk. Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzat által kiadott Közoktatási Koncepcióban megfogalmazottak alapján kiemelt feladatként kívánjuk ellátni: a. az egészséges életmódra nevelést b. egyéni képességek fejlesztését Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása ebben az életkorban kiemelt jelentőségű, olyan személyiség kialakítása, aki tiszteli, védi, óvja a környezetét Az óvodai nevelés feladata a gyermek testi fejlődésének elősegítése. Ezen belül: - a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése; - a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése; - a gyermeki testi képességei fejlődésének segítése; - a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; - az egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása; - a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása; - a környezettudatos magatartás, környezetvédelmi-, megóvási szokások kialakítása - megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi nevelési feladatok ellátása. a) Az egészséges életmódra nevelés a mindennapok során különböző területeken valósul meg: - a napirend rugalmasságával - helyes életritmus kialakításával - kultúrált étkezési szokások kialakításával - egészséges táplálkozással - mindennapos mozgás biztosításával - mozgásos játékokkal egész nap folyamán a csoportszobákban és az udvaron egyaránt - sportfoglalkozásokkal - rendszeres edzésekkel

14 14 b) Az egyéni képesség fejlesztése az egész nap folyamatában kívánjuk megvalósítani a tevékenységek során - játékfajtákon keresztül - foglalkozási áganként. A Dimenzió Óvoda Programjában tehát hangsúlyosan jelenik meg az egészséges életmódra nevelés, mert azt valljuk, hogy az egészséges életvitel erőteljes hatással van a szellemi fejlődésre is. Hangsúlyt fektetünk az egyéni képességek kibontakoztatására, fejlesztésére minden gyermeknek a saját fejlődési ütemének megfelelően. Célunk, hogy az óvodánkból kikerülő gyermekek a nálunk szerzett alapokkal képesek legyenek az iskolai élet követelményeinek megfelelni Egészséges életmódra nevelés Cél: - Az egészséges, barátságos környezet biztosításával és alakításával a gyermekek testilelki szükségleteinek kielégítése. Feladat: - a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése - a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése - a mozgás öröm forrása legyen a gyermeki kezdeményezés, kreativitás támogatásával - a gyermek testi képességeinek, fejlődésének elősegítése - a gyermek egészségének védelme, edzése - az egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása - a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása - ha szükséges, megfelelő szakember bevonásával speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi nevelési feladatok ellátása Biztonságos, egészséges környezet kialakítása Cél:

15 15 - A környezet higiéniája iránti igény kialakítása - a gyermekeket rá kell ébresztenünk, arra hogy az élő és élettelen környezetükkel harmóniában éljenek, becsüljék meg azt. Óvják és védjék mikro- és makro világukat (mindezeket összeegyeztetjük a családi neveléssel) Feladat: - A csoportszoba: - tisztasága, rendje, szellőztetése, párologtató rendszer kialakítása, balesetmentes eszközök, környezet biztosítása - Gyermeköltöző: - saját felszerelés elkülönítése, megfelelő hely biztosítása - Gyermekmosdó: - tisztálkodó szerek helyének biztosítása - a gyermekek méretének megfelelő berendezési tárgyak, intimitás biztosítása - higiénés feltételek betartása - Udvar: - balesetmentes környezet kialakítása, - különböző talajburkolatok, fajátékok biztosítása a változatos mozgásgyakorláshoz - az évszakoknak megfelelő kertgondozás / gyermekekkel közösen / - A jó közérzet kialakulásának feltételei: - berendezés színeinek, anyagainak összhangja - hőmérséklet, páratartalom, világítás / előírás szerint / - növények, állatok gondozása - gyermekek méretének megfelelő bútorzat, eszközök Gondozás Cél: - Az egészség gondozásához szükséges készségek alapozása, mely elősegíti a gyermek növekedését, fejlődését, hozzájárul egészségének megőrzéséhez, jó közérzetéhez Feladat: a. Életritmus: - helyes napi és heti rend kialakítása - rendszeresen végzett tevékenységek - élettani szükségletek kielégítése

16 16 b. Táplálkozás: - mindennapos nyers gyümölcs és zöldségfogyasztás - az ÓVODA rendszeres kapcsolata a konyhával - külön figyelem az esztétikus terítésre, a kultúrált étkezés kialakítására c. Testápolás: - egészségvédelem, testük, ruhájuk gondozása - rendszeres, szükség szerinti tisztálkodás biztosítása - ápolási szokások, igényesség kialakítása - kötelező rendszeres fogmosás minden korcsoportban - testnevelés tevékenység után mosakodás biztosítása Ezeket a tevékenységeket a környezettudatos magatartás alapján végezzék. Ügyeljenek a takarékos vízhasználatra, a tisztálkodó szerek megfelelő mennyiségű alkalmazására. d. Öltözködés: - védekezés az időjárás változásai ellen - a gyerek ízlésének, önállóságának alakítása - óvodai öltözet: kényelmes ruha, biztonságos cipő, tornafelszerelés tartalék fehérnemű, tréningruha, cserecipő használata kötelező - óvodai ünnepeken DIMENZIÓ egyenruha viselése e. Mozgás: - megfelelő hely, eszköz, idő biztosítása csoportszobában, udvaron - balesetmentes környezet kialakítása - különböző mozgáskészség fejlesztő sportfelszerelések, sportudvar biztosítása f. Edzés: - fontos az egészség megőrzése - a víz, napfény, levegő edző hatása - úszás, sí, görkorcsolya, mint mozgáskészség fejlesztő tevékenységek rendszeres tervezése g. Pihenés, alvás: - napirendben álladó helye van

17 17 - az óvodapedagógus meséljen, énekeljen alvás előtt - gyermek alvásszokásainak tiszteletben tartása / kendő, baba, könyv/ - nagycsoportban csak rövid pihenés, csendes elfoglaltság - alvás alatt csend, nyugalom, béke legyen h. Környezet rendje: - rend iránti igény felkeltése - munkára nevelés: egyéni megbízásokkal i. Környezettudatos magatartás alakítása - csoportszobákban keletkezett hulladékból az újra felhasználható anyagokat szelektív módon gyűjtése - környezetvédelem fontosságának kiemelése - az óvoda természetes környezetét óvása, védelme (növényeket, állatokat). - példát mutatunk az energia ésszerű, takarékos felhasználására.(víz, villany, gáz) Napirend, heti rend 1. A gyermek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek tervezésével, szervezésével. A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermeknek. A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. A napi- és hetirendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki. 2. Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak kiemelt szerepe van. az óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlődését együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal. 3. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését különböző kötelező dokumentumok, továbbá az óvodapedagógusok által készített - nem kötelező -

18 18 feljegyzések, dokumentumok is szolgálják. Az óvodai nevelés csak a fenntartó által jóváhagyott helyi nevelési program alapján történhet és a gyermek neveléséhez szükséges a teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg. Az óvoda teljes nyitva tartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus irányítja. Cél: - megteremteni a gyermekek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott, kiszámítható óvodai környezetet. (életkor és csoportonkénti eltérések figyelembe vételével) Feladat: a. Napirend - elegendő idő a játékra, folyamatos reggeli /6-7 óra/ - minél több idő a szabadlevegőn történő játék / télen 1-2 óra nyáron egész nap/ - állandó időpont ebédre, pihenésre / 2-3 óra / - rugalmasság az egyes tevékenységek időigényével szemben - évszakokhoz, gyermeki tevékenység fejlődéséhez, váratlan eseményekhez, ünnepekhez való alkalmazkodás - játékos kötelező, illetve kötetlen tevékenységek / 5 45 perc / - minden csoportban kötelező napi kétszeri mindennapi testnevelés - alapja a gyermek szokásrendszerének a kialakítása b. Heti rend - beszoktatás ideje alatt lazább, rugalmasabb, alkalmazkodóbb legyen - a gyermek fejlődésével párhuzamosan egyre pontosabb betartás - egyeztetés a tevékenység beosztásáról (tornaterem, környezet és matematika szertár eszközeinek használata miatt) - a képességfejlesztő nap közös meghatározása - óvodapedagógusi rugalmasság a többi tevékenység elhelyezésére 3.7. Játék

19 19 A játék a 3-8 éves korú gyermek alapvető, mindennapjait átszövő tevékenysége; A játékban észrevétlenül tanul a gyermek, kiélheti, feldolgozhatja és gyakorolhatja az életben előforduló szituációkat, az őt érő élményeket. A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék - szabad-képzettársításokat követő szabad játékfolyamat - a kisgyerek elemi pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő módon, hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie. A kisgyerek a külvilágból és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait játékában tagolja. Így válik a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó, kreativitásukat fejlesztő és erősítő, élményt adó tevékenységgé. A játékhoz megfelelő helyre és egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia kibontakozását segítő anyagokra, játékszerekre van szükség. Az óvoda és az óvodapedagógus feladata, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és élményszerzési lehetőségeket biztosítson a különböző játékformákhoz, a mozgásos játékokhoz, a gyakorló játékokhoz, a szerepjátékokhoz, az építő, konstruáló játékokhoz, barkácsoláshoz, a szabályjátékokhoz, a dramatikus játékokhoz és a bábozáshoz. A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt - a szülő és az óvodapedagógus. Utánozható mintát ad a játéktevékenységre, majd amikor a szabad játékfolyamat már kialakult, bevonható társ marad, illetve segítővé, kezdeményezővé lesz, ha a játékfolyamat elakad. A felnőtt jelenléte teszi lehetővé a gyerekek közötti játékkapcsolatok kialakulását is. A játék olyan komplex tevékenységforrás, melyet az óvodapedagógusnak tudatosan kell felhasználnia a nevelés folyamatában, céljai elérésében. A játéktevékenység tág értelmezése lehetővé teszi, hogy nem csak a tárgyi, manuális vagy mozgáshoz kapcsolt tevékenységeket ismerjük el, hanem a "szellemi alkotást" is tevékenységként fogjuk fel a játék során. Minden gyermeki tevékenység - beleértve a játékot is -felosztható spontán és az óvodapedagógus által irányított tevékenységre. A helyes arányok megtalálása nagyon fontos. Jót és jól játszani - ez a gyermek dolga az óvodában. A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az indirekt irányítás felelősségét. : A játék kicsiben maga az élet: az, amit a kisgyermek felfog és rekonstruálni képes az őt körülvevő világból. Az óvodában fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesülése. Programunk alapelve, hogy minél több időt, alkalmat és lehetőséget biztosítsunk a gyermekeknek az elmélyült játékra. Külön szót érdemel az élmények szerepe a játékban. Az élmény, legyen az a gyermek egyéni élménye, melyet a családból a környezetéből hoz az óvodás, vagy legyen az óvodai társakkal átélt élmény, rendkívüli jelentőséggel bír az életre

20 20 való felkészítés folyamatában. A gyermekek spontán élményszerzése éppen olyan fontos, mint az óvodapedagógus által irányított, megtervezett játék. A lényeg, hogy a gyermekek élményeiket tevékenységekben éljék át. A játék tehát, mint az óvodáskorú gyermek alaptevékenysége, olyan lehetőséget jelent az óvodapedagógus számára, amit tudatosan felhasználhat a gyermekek fejlesztése érdekében. Legfőbb célkitűzéseinket szem előtt tartva olyan tulajdonságok fejlődhetnek ki a gyermekekben a játék folyamatában, ami később a társadalomba való beilleszkedését nagymértékben elősegítheti.. A játék kiemelt jelentőségének az óvoda napirendjében, időbeosztásában is meg kell mutatkoznia. Cél: - A gyermek - játék közben - ismerkedjen a világgal, tapasztalatokat, ismereteket szerezzen, a maga kedve szerint alakítsa át a megfigyelt valóságot. Élményeit, kudarcait jelenítse meg játékaiban, ezáltal fejlődjön személyisége, intellektuális tevékenysége. Feladat: a. Értelmi nevelés: - fejlessze a kézügyességet, növelje az önállóságot, a kitartást - pontosabbá váljék az érzékszervek működése, ezáltal megbízhatóbb lesz az észlelés, a megfigyelő-képesség - a játékban jelenik meg először a szándékos emlékezet, mely által gazdagodik a képzelet, a gondolkodás - az akadályok leküzdése, és a konfliktusok megoldása hozzájárul a problémamegoldó gondolkodás fejlődéséhez - az értelmi-, motoros-, kommunikációs képességei fejlődjenek - az egyéni fejlesztés és az alapképességek fejlesztése érdekében heti lebontásban fejlesztő játékok tervezése és megvalósítása differenciált feladatadással b. Érzelmi élet: - ösztönözzük a gyermekeket az önmegvalósításra, érzelmeiknek, vágyaiknak, lelki állapotuknak kifejezésére - a különböző játékfajtáknak elkülönített helyet alakítunk ki, ezzel biztosítva az intimitást,

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2008. Kiadás 2.0 2013. Kiadás Módosítva 1. 2009. Módosítva 2. 2013. Módosítva 3. 2014. 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Alapadatok

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151. Szendehely 2013

Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151. Szendehely 2013 Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151 Szendehely 2013 1 Tartalomjegyzék I.Bevezető... 4 II. Gyermekkép, óvodakép... 5 1. Az óvoda értékei... 5 2. Az óvodai nevelés célja... 6 3. Az óvodai

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

Szent Bazil Oktatási Központ Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A GYERMEK GYÜMÖLCS, JUTALOM, ÉKESSÉG, AZAZ ISTEN AJÁNDÉKA

Szent Bazil Oktatási Központ Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A GYERMEK GYÜMÖLCS, JUTALOM, ÉKESSÉG, AZAZ ISTEN AJÁNDÉKA Szent Bazil Oktatási Központ Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A GYERMEK GYÜMÖLCS, JUTALOM, ÉKESSÉG, AZAZ ISTEN AJÁNDÉKA TÖRVÉNYI HÁTTÉR: Törvények: 1990. évi IV. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról,

Részletesebben

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja A Helyi Nevelési Programja Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. ADATLAP Fenntartó neve: Pick Gyermeknevelési Alapítvány címe:6725 Szeged Szabadkai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000 Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI HELYZETKÉP... 4 2. 1. A családok szociokulturális

Részletesebben

Mindenki egyenlő, de nem egyforma.

Mindenki egyenlő, de nem egyforma. Mindenki egyenlő, de nem egyforma. Integrált pedagógiai Program Pestújhelyi Óvoda M a n ó v á r Ó v o d a, B ú j ó c s k a Ó v a o d Budapest, 2013. szeptember 01. Az óvoda adatai Az óvoda neve: Budapest

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA

PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2011. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, FELADATA, RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS ELVEI... 3 1.1. Gyermekképünk... 3 1.2. Óvodánk sajátos arculata... 4 1.3. Az óvodai

Részletesebben

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 5744 Kevermes, Battonyai u. 6. OM 201778. Pedagógiai program

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 5744 Kevermes, Battonyai u. 6. OM 201778. Pedagógiai program 5744 Kevermes, Battonyai u. 6. OM 201778 Pedagógiai program 1 TARTALOM 1. Bevezetés 6 1.1. Az Egyház nevelésre irányuló alapelvei 6 1.2. A katolikus közoktatási intézményünk küldetése 6 2. Az óvoda pedagógiai

Részletesebben

www.donboscoiskola.hu

www.donboscoiskola.hu Jóváhagyta: AZ ALBERTFALVI DON BOSCO KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (1116 Budapest, Albertfalva u. 9-13.) OM: 034997 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOM 1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

Egy élet a kezedben. ( Dorothy Law Holtz )

Egy élet a kezedben. ( Dorothy Law Holtz ) Egy élet a kezedben Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulják, milyen megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak, veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, Megtanulnak,

Részletesebben

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA A ÚTI ÓVODA fes KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI ClMÜ PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA Székhely: Az Intézmény OM azonosítója: 200037 Intézményvezető: Nagy Miklósné Legitimációs eljárás Nevelőtestület elfogadta Szülői

Részletesebben

JÁTSSZUNK-MOZOGJUNK EGYÜTT

JÁTSSZUNK-MOZOGJUNK EGYÜTT JÁTSSZUNK-MOZOGJUNK EGYÜTT Csillagfürt Óvoda Helyi Nevelési Programja 2040. Budaörs, Ifjúság u. 8. 2010 Az építész tudja, hogy amit gonddal épít, talán évszázadokra megmarad. A pedagógus tudja, hogy amit

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető gondolatok 1.1. Az óvoda adatai 1.2. Területi elhelyezkedés, szociokulturális háttér 2.Gyermekkép, óvodakép 2.1. Nevelési koncepció 2.2. Nevelési koncepciónk

Részletesebben

Sípos Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja

Sípos Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Honlap: siposovi.hu Sípos Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja 2010. április 22. Összeállította: Szentpályné Mudri Margit Vezető óvónő Készült a Kormány 255/2009. (XI.20.) Korm. rendelete az Óvodai

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2013.

Pedagógiai Programja 2013. B U D A P E S T I. K E R Ü L E T C S E P E L Ö N K O R M Á N Y Z A TA A P R A J A F A L V A - G Y E R M E K S Z I G E T Ó V O D A O M a z o n o s í t ó : 0 3 4 7 5 8 1214 Budapest I. ker. Béke tér 13.

Részletesebben

Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető.... 3 1. Óvodai nevelésünk célja, feladata,rendszere és szerkezete..4 1.1. Gyermekképünk..... 4 1.2. Óvodaképünk...

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Faragó Utcai óvoda 4029 Debrecen, Faragó u.20-22. Tel/fax: 52/316-268 e-mail: faragoovi@vipmail.hu Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Intézmény OM azonosító: 030871 Iktatószám: 55-550/2010

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EÖTVÖS JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ EÖTVÖS JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Orosháza, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 4 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3.

Részletesebben

A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA (1043 Budapest, Erzsébet u. 30.) OM: 200264 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A pedagógiai program célja, feladata...

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készült a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről valamint a 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján A pedagógiai

Részletesebben

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183.

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183. 1037, Remetehegyi út 183. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 202838 Intézményvezető: Legitimációs eljárás Lovász Eszter 1/2013. (.) határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:.

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben