Sztereoszelektív epoxidálási módszerek O- és N- heterociklusok, valamint modellvegyületeik körében. Kiss Attila

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sztereoszelektív epoxidálási módszerek O- és N- heterociklusok, valamint modellvegyületeik körében. Kiss Attila"

Átírás

1 Sztereoszelektív epoxidálási módszerek - és - heterociklusok, valamint modellvegyületeik körében Doktori (PhD) értekezés tézisei Kiss Attila Témavezető: Prof. Dr. Patonay Tamás Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Debrecen, l

2 Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy veszélyben van. Konfuciusz

3 Sztereoszelektív epoxidálási módszerek - és -heterocilklusok, valamint modellvegyületeik körében 1. Az értekezés előzményei és célkitűzések Az oxidációs reakciók a preparatív szerves kémia egyik legnagyobb területét jelentik, ezt jelzi a kapcsolódó irodalmak igen nagy száma is. Ez a reakciótípus mind az alapkutatásban, mind az iparban, széles körben alkalmazott és nagyon változatos módszereket vonultat fel. Doktori dolgozatom témája néhány, az általam vizsgálni kívánt területhez szorosan kapcsolódó oxidációs módszer bemutatása és annak alkalmazhatóságának, kiterjeszthetőségek tanulmányozása. apjainkban rohamosan fejlődik az optikailag tiszta vegyületek előállítása és tulajdonságainak vizsgálata, hiszen az egyes sztereoizomerek azonos kémiai szerkezetük mellett igen változatos és eltérő biológiai tulajdonságokat vonultatnak fel. Munkám során olyan oxidációs módszereket kívántam alkalmazni, illetve továbbfejleszteni, amelyek valamilyen szelektivitást felhasználva eredményeznek optikailag tiszta vagy valamelyik enantiomerben feldúsult vegyületeket. A benzokondenzált oxigén és nitrogén tartalmú heterociklusokról és azok biológiai hatásairól számtalan ismeret áll rendelkezésre. Közöttük számos természetben előforduló származék vagy annak biológiai hatás miatt fontos (fél)szintetikus analógja található, ezek néhány jellemző, önkényesen kiragadott képviselőjét mutatja be az 1. ábra. Munkám során feladatom az ötés hattagú benzo(hetera)ciklanonok kettős kötéssel rendelkező származékainak szelektív oxidációja volt. Az epoxidgyűrű felnyitásával különböző szubsztituált származékok nyerhetők, egyes esetekben ezeket a reakciókat is részletesen vizsgáltam. Célom volt olyan diasztereoszelektív és/vagy enantioszelektív epoxidálási módszerek kidolgozása, amelyek segítségével királis, nem-racém epoxidokhoz, illetve azokon keresztül α- helyzetben szubsztituált ketonokhoz lehet jutni. 1. oldal

4 Sztereoszelektív epoxidálási módszerek - és -heterocilklusok, valamint modellvegyületeik körében H H CH 3 H 1 H H H szilibin (májvédõ) H 2 1 = 2 =H: sulfuretin 1 =H; 2 =H: maritimetin 1 =H; 2 =CH 3 : leptosidin 1 =H; 2 =H: auresidin (virágok színanyagai) H H 3 C H Calanolid-A, B (HIV-ellenes) =CH 3 : japonin =H: edulin (alkaloidok) H 3 C CH 3 H H =CH 3 : hormathamnion (leukémia ellenes) =H: 6-dezmetoxihormathamnion (citotoxikus) (számos, 3-sztiril származék HV-ellenes) graveolin (alkaloid) H H H H H Ac H H H H H utin (P-vitamin) H H Kapurimycin A3 (tumorellenes antibiotikum) C H steochin, Ipriflavon (csontritkulás gátló) Lemakalim (kálium csatorna aktivátor) 1. ábra 2. Az alkalmazott vizsgálati módszerek A kísérleti munka elvégzése során a modern szerves preparatív kémia mikro-, félmikro- és makro módszereit alkalmaztuk. A reakciók előrehaladásának követésére vékonyréteg-kromatográfiás módszert alkalmaztunk. Az egyes vegyületek nyerstermékből történő, tiszta formában való előállítását kristályosítással, illetve oszlopkromatográfiával valósítottuk meg. Az egyes 2 oldal

5 Sztereoszelektív epoxidálási módszerek - és -heterocilklusok, valamint modellvegyületeik körében vegyületek azonosítására és szerkezetének igazolására elemanalízist, olvadáspont-, fajlagos forgatóképesség meghatározást, egy- és többdimenziós M, I valamint tömegspektrometriai módszereket alkalmaztunk. Az enantiomerfelesleget és az abszolút konfigurációkat csatolt LC-CD módszerrel határoztuk meg. 3. Kísérleti munkám új eredményei Munkánk során oxigén- és nitrogén heterociklusos vegyületek körében alkalmazható regio-, diasztereo- és enantioszelektív oxidációs módszereket dolgoztunk ki. Kutatómunkánk során két, nagyobb családba sorolható vegyülettípust vizsgáltunk. Az egyik az α,β-telítetlen-ketonok családja. Ide sorolhatók a kromon (68), az auron (45b) és az E- és Z-63a-f 3-sztiril-kromonok. A másik nagy vegyületcsalád az enolészterek családja, ahol különböző benzo(hetera)ciklusok (81a-d, 90a-h, és 101a,b) enolésztereinek oxidációval szembeni viselkedését vizsgáltuk. A két fő vegyületcsalád (exo- és endociklusos α,β-telítetlen ketonok, 3-sztiril-kromonok és benzo(hetera)ciklanonok enolacetátjai) esetén elvégzett kísérletek legfontosabb eredményei a következők Kromon oxidációja A kromon (68) dimetil-dioxiránnal végzett oxidációja során megállapítottuk, hogy a szubsztrát nehezen lép reakcióba az elektrofil oxidálószerrel, annak nagy feleslege esetén is gyenge a konverzió. Ezt a jelenséget az oxidálandó kettőskötés elektronhiányos jellegével értelmeztük. Kimutattuk, hogy a kromon (68) a kutatócsoportunk által korábban kifejlesztett DMD/Jacobsenkatalizátor enantioszelektív oxidáló rendszerrel gyakorlatilag nem reagál, a szubsztrát kis reaktivitása miatt az enantiomertiszta oxidáló ágens más, nemhatásos reakcióutakon keresztül elbomlik. Ezen megállapításunkat titrimetriás és UV/VIS spektroszkópiás mérésekkel igazoltuk. 3. oldal

6 Sztereoszelektív epoxidálási módszerek - és -heterocilklusok, valamint modellvegyületeik körében 13a aceton, T rac ábra 13a aceton, T S,S-27 * * 3.2. Auron előállítása, oxidációja és a kapott epoxid gyűrűnyílásának tanulmányozása A auronból (45b) racém körülmények között, dimetil-dioxiránnal (DMD) végzett oxidációval előállítottuk a rac-46b epoxidot. Az epoxidálás a Jacobsenkatalizátor/DMD enantioszelektív változattal nem végezhető el, epoxidálás nem játszódik le és a kiindulási anyag változatlanul visszanyerhető. Ennek oka a 3.1. pontban részletezett módon a katalizátorból képződő Mn(V)oxo komplex nagy reaktivitásában és a szubsztrát kis reakcióképességében keresendő. A Weitz-Scheffer módszert alkalmazva és bázisként kvaterner ammóniumhidroxidot (Triton B) használva szintén előállítható volt a rac-46b epoxid, azonban a reakciót jelentős mennyiségű 3-hidroxi-flavont (70) eredményező mellékreakció kísérte. 45b H H 2 2, Triton-B dioxán, 42-48% H rac-46b + 65 Triton-B: PhCH 2 (CH 3 ) 3 + H - 3. ábra A 70 képződésére mechanizmusjavaslatot tettünk. Kísérleteink azt igazolják, hogy racém auron-epoxidok előállítására a dioxirános oxidáció a jobb hozam és a mellékreakció hiánya, valamint a könnyebb feldolgozhatóság miatt célszerűbb. Kinkona-alkaloidokból nyert, enantiomertiszta fázistranszfer katalizátorok jelenlétében lúgos hidrogénperoxiddal (Wynberg-oxidáció) végzett oxidációs 4 oldal

7 Sztereoszelektív epoxidálási módszerek - és -heterocilklusok, valamint modellvegyületeik körében kísérleteinkkel kimutattuk, hogy ilyen módon királis, nem racém 46b epoxid állítható elő és a módszer bizonyos mértékig hangolható. Az eredmények alapján az is egyértelmű, hogy a kalkonok körében jó enantioszelektivitást mutató oxidáló rendszer a merevebb, az α,β-telítetlen keton struktúra α- helyzetében elágazást tartalmazó auron esetében jóval gyengébb hatásfokú, gyengébb e.e.-ket eredményez. A továbbiakban részletesen vizsgáltam az így előállított rac-46b epoxid szolvolízisét (4. ábra). rac-46b H -H reflux 36-88% H α β H 66a-d H A =H, Me, ipr, Ac α*,βs*/α*,β*=44:56-71:29 4. ábra A racém rac-46b epoxid szolvolízis vizsgálata során az irodalomból ismert 72a,b,d α-hidroxi-β-szubsztituált 3-kumaranonokat és egy új α-izopropoxi vegyületet (72c) állítottunk elő. A 45b, rac-46b vegyületek királis kromatográfiás vizsgálatai során meghatároztuk az epoxid abszolút konfigurációját, az enantiomerek elúciós sorrendjét és az egyes enantiomerekhez tartozó jellemző CD átmeneteket. Az enantioszelektív kísérleteknél megadtuk a katalizátor jelenlétében preferáltan képződő epoxid abszolút konfigurációját. A kromatográfiás módszer kidolgozása során kimutattuk az alkohol oldószernek az α,β-enon rendszerre történő konjugált addícióját. Ezt a reverzibilis oldószer addíciót más típusú kromatográfiás körülmények között is tapasztaltuk, de ennek ellenére ismertetése nem tartozott értekezésem tárgykörébe. 5. oldal

8 Sztereoszelektív epoxidálási módszerek - és -heterocilklusok, valamint modellvegyületeik körében Sztiril-kromonok előállítása és oxidációja A második vizsgált vegyület család a 3-sztiril-kromon (E-, Z-63a) és annak szubsztituált származékai (E-, Z-63a-f) voltak. Eljárást dolgoztunk ki az E-63 sztiril vegyületek 3-formil-kromonból (62) és fenilmalonsavból, módosított Knoevenagel-szintézissel, oldószermentes körülmények között, szilikagél hordozón, mikrohullámú aktiválással történő előállítására. Ebben az esetben két, az elektronsűrűség szempontjából különböző két kettős kötést vizsgáltunk. Az irodalomból ismert a DMD regioszelektivitása; több, eltérő elektron-eloszlású kettőskötés esetében az oxidáció az elektronban gazdagabb kettőskötésen játszódik le. Ezt kísérleteink is igazolták, a modell rendszer esetén mindkét oxidáló rendszernek (DMD és hidrogénperoxid/nátriumhidroxid-oldat) közel 100%-os volt a regioszelektivitása. Az elektrofil karakterű DMD-nal kizárólag a sztiril-kettőskötés (5, 6. ábra), míg a Weitz- Scheffer oxidációban reagáló hidroperoxid-anionnal csak a kromongyűrű kettőskötése (7. ábra) epoxidálódott. Az epoxidálás minden esetben gyors volt és jó hozamokkal szolgáltatta az irodalomban eddig nem ismert epoxidokat. E-63 13a aceton, T = H, Me, Cl, Br transz rac-77 Hozam (%) a H 88 b 6-Cl 61 c 7-Cl 74 d 6-Me 55 e 6-Br 65 f 6-Me ábra transz rac-77 6 oldal

9 Sztereoszelektív epoxidálási módszerek - és -heterocilklusok, valamint modellvegyületeik körében Z a aceton, T = H, Me; 1 =H, Cl, 2 cisz rac-77 cisz rac-77 1 Hozam (%) a H H 88 d 6-Me H 74 g 6-Me 4-Cl 61 h H i H 4-Et 55 E ábra H 2 2, H - 1,4-dioxán T = H, Me, Cl, Br E-76 Kitermelés (%) a H 63 b 6-Cl 51 c 7-Cl 61 d 6-Me 27 e 6-Br 58 f 6-Me ábra Az enantioszelektív kísérletek során a Wynberg-oxidáció jól működött, a PTC-2 katalizátor esetén elért ígéretes (46%) e.e.-t értünk el a 76a epoxid előállításánál. További optimálással az enantioszelektivitás valószínűleg növelhető. Vizsgálatainkkal kimutattuk, hogy az enantiomerben dúsúlt epoxid lúgos vizes dioxános oldatából racemát formában válik ki, így az epoxid enantiomerfeleslege kristályosítással javítható (8. ábra). A DMD/Jacobsen rendszer alkalmazása során a reakció regioszelektivitása eltűnt, a lehetséges három termék (76, 77, 78) mindegyike megjelent a reakcióelegyben. Így ez az enantioszelektív oxidáló rendszer nem alkalmas királis, nem racém 77 előállítására. E oldal

10 Sztereoszelektív epoxidálási módszerek - és -heterocilklusok, valamint modellvegyületeik körében E-63a H 2 2, H - 1,4-dioxán T PTC-2-6 * * 76a H H 1 Hlg PTC Me H Me 1 4-Br-Ph 1-naftil 1-naftil Hlg - 2 H 4-2 -Ph Br 3 H 4-Br-Ph Br PTC Kiválás Anyalúg Súlyozott Kitermelés (%) e.e.(%) Kitermelés (%) e.e.(%) e.e.(%) a , , , , a (Y 1 X ee 1 + Y 2 X ee 2 )/ (Y 1 + Y 2 ) 8. ábra A rac-77a és E-76a királis kromatográfiás elválasztás során azt tapasztaltuk, hogy abban az esetben, ha az epoxid gyűrű a kromon egységen alakul ki (E- 76a), az állófázison kialakuló diasztereomer-komplex kevésbé stabil, mint a rac-77a enantiomer-pár esetében, az oszlopon való tartózkodási idő utóbbi esetben nagyobb. Az oszlop királis felismerése ugyanezt a tendenciát mutatja, ami magyarázható azzal, hogy a rac-77a enantiomerei sztérikusan kevésbé zsúfoltak a sztereogén centrumok környezetében Enolacetátok előállítása és oxidációs reakcióik Irodalmi módszerek alkalmazásával előállítottuk az indanon (81a) és a tetralon (81b), valamint az oxigéntartalmú analogonok közül a kromanon (81c) és flavanon (81d) enolacetátját, tanulmányoztuk azok oxidációját dimetildioxiránnal. Kimutattuk, hogy a képződő epoxidok egyetlen kivétellel instabilak és az epoxidálás körülményei között spontán a megfelelő α-hidroxi- (67) és α-acetoxi-ketonná (66) alakulnak. Br Cl Cl 8 oldal

11 Sztereoszelektív epoxidálási módszerek - és -heterocilklusok, valamint modellvegyületeik körében X 79 Ac 80 H + / 66,67 79,81,82 a b c d X kötés CH 2 H H H Ph 81 X Ac 13a aceton, T S,Svagy,-27 X * * H 67 Ac 82 X * * * X * * Ac Ph 9. ábra A reakciókörülmények módosításával a 81b enolacetátból sikerült előállítani és tiszta formában elkülöníteni az 1-acetoxi-1,2-epoxitetralint (82b), melynek tanulmányoztuk kémiai sajátságait. Igazoltuk, hogy az epoxidból a gyűrűnyílás során keletkező 67b alkohol és 66b acetát független reakcióutakban képződik. Kimutattuk, hogy a flavanon (79d) esetén mind a 3-hidroxiflavanon (67d), mind pedig a 3-acetoxiflavanon (66d) teljes transz diasztereoszelektivitással képződik, a gyűrűfelnyílás során a C-3 konfigurációja változatlan marad. Mechanizmusjavaslatot tettünk a jelenség értelmezésére. észletesen megvizsgáltuk a modell enolacetátok DMD/Jacobsenkatalizátorral végzett enantioszelektív oxidációját. Megállapítottuk, hogy gyenge enantioszelektivitású epoxidálás különböző nitrogéntartalmú axiális ligandumok alkalmazásával jelentősen javítható és a módszer segítségével a megfelelő α-oxifunkcionalizált benzo(hetera)ciklanonok 50-60%-os enantiomerfelesleggel állíthatók elő. Meghatároztuk a képződő alkoholok és acetátok abszolút konfigurációját és kimutattuk, hogy,-(-)-jacobsenkatalizátor alkalmazásával mindkét termék S konfigurációjú, míg az enantiomer katalizátor jelenlétében az -alkohol és -acetát nyerhető. Ezen eredmények további bizonyítékot szolgáltattak arra vonatkozóan, hogy az epoxidgyűrű α-hidroxi- és α-acetoxi-ketonhoz vezető felnyílása során a C α - kötés nem hasad fel, ezen a ponton az eredeti konfiguráció megőrződik. 9. oldal

12 Sztereoszelektív epoxidálási módszerek - és -heterocilklusok, valamint modellvegyületeik körében Sztérikus közelítési kontroll alapján értelmeztük az enantioszelektív oxidáció során képződő epoxid abszolút konfigurációját és kimutattuk, hogy a Mn(V) oxo komplex támadása on-side módon, a Katsuki-trajektória mentén történik. Kimutattuk, hogy a reaktívabb oxidálószert eredményező DMD/Jacobsen-katalizátor rendszer a flavanon-enolacetát (81d) esetében preferáltan a kétszeresen aktivált C 2 -H kötést támadja és C-H beékelődési reakcióval, majd egy azt követő dehidratációval főtermékként flavont (70) ad a várt acetoxi-epoxid mellett. Emiatt az enantioszeletív α-oxifunkcionalizálás szintetikus értéke a flavanon sorban csekély itrogénen szubsztituált enolacetátok előállítása és oxidációs reakcióik Az oxigén heteroatomot acetilcsoporttal védett nitrogénre cserélve tanulmányoztuk különböző 2-aril/alkil szubsztituenst tartalmazó 90, acetil-1,2-dihidrokinolinok, mint enolacetátok DMD-nal végzett oxidációját. Az oxidációs kísérletek során 90 szubsztrátot a 10. ábrán bemutatott úton, a megfelelő aminokalkonból kiindulva a 88 tetrahidrokinolin-4-on acetilezésével állítottuk elő. H 2 87 H 3 P 4 /AcH vagy MW 27-91% H 88 B Ac 2 /aac/ Ac 2 / 10-52% A Ac 90 Ac Ac 2 /aac 15-67% Ac 89 =H, 2-Me, 4-Me, 4-Me, 4-Me 2,4-C, 4-2, 4-Cl 10. ábra Megállapítottuk, hogy a megfelelő epoxidok kiváló hozammal nyerhetők és minden esetben stabilak (11. ábra). E módszerrel meghatároztuk az 10 oldal

13 Sztereoszelektív epoxidálási módszerek - és -heterocilklusok, valamint modellvegyületeik körében epoxidok 2,3-cisz relatív konfigurációját. Kimutattuk, hogy az epoxid intermedierekből savas hidrolízissel a megfelelő cisz-3-hidroxi- (92), míg termikus reakcióval cisz-3-acetoxi-1-acetil-2-szubsztituált-1,2,3,4-tetrahidrokinolin-4-onok (93) nyerhetők kiváló hozammal (12. ábra). Ac H 92 Ac 90 Ac (2 ekv.) aceton <1perc Ac Ac 91 90, 91 a b d f i H Me Cl 2 Br Kitermelés % ábra Ac Ac H 2 /H + 1nap Ph 2 / 3 óra Ac 91 91, 92, 93 a b d f i H Me Cl 2 Br Kitermelés % (92) Kitermelés % (93) Ac ábra A gyűrűnyílások ebben az esetben is teljes diasztereoszelektivitással mennek végbe. A flavanon sorban tapasztaltakkal ellentétes 2,3-cisz preferencia a 91 epoxid intermedier relatív konfigurációja és a C 3 - kötésnek a hasadásban való részt nem vétele alapján magyarázható. Az epoxid intermedier képződés eltérő diasztereomer preferenciájának valószínű oka az -acetil csoport sztérikus árnyékoló hatása. CSP-HPLC módszert dolgoztunk ki az 1-acetil-2- fenil-3-hidroxi-1,2,3,4-tetrahidrokinolin-4-on (92a) és acetátja enantiomereinek elválasztására és meghatároztuk az alkohol egyes csúcsaihoz tartozó komponensek abszolút konfigurációját. 11. oldal

14 Sztereoszelektív epoxidálási módszerek - és -heterocilklusok, valamint modellvegyületeik körében ,5 1 1,5 2 DMD ekv. epoxid konv (C) enolacetát e.e. epoxid e.e. S DMD (ekv.) 0,5 1 1,5 2 Epoxid konverzió (%) Enolacetát e.e.% Epoxid e.e.% s * 4,40 2,30 2,38 2,34 * s = ln(1-c)(1-ee)/ln(1-c)(1+ee), ahol c a konverzió, ee a reagálatlan kiindulási anyag enantiomerfeleslege 13. ábra észletesen tanulmányoztuk a 90a enolacetát DMD/Jacobsenkatalizátor/axiális ligandum rendszerrel végzett reakcióit és megállapítottuk az epoxidálás során a korábban tapasztalt teljes vagy közel teljes diasztereoszelektivitással összhangban kinetikus rezolválás történik. Meghatároztuk a rendszerre jellemző sztereoszelektivitási faktor értékeket (s) (13. ábra). Ezzel lehetőséget találtunk az enantiomerben feldúsult enolacetátok és epoxidjaik, illetve az utóbbiak révén enantiomertiszta/enantiomerben dúsult cisz-3-hidroxi- és acetoxi-2-alkil/aril-1,2,3,4-tetrahidrokinolin-4-onok előállítására. Kimutattuk, hogy jodozobenzol/jacobsen-katalizátor/axiális ligandum alkalmazása esetén hasonló, kinetikus rezolválással végbemenő epoxidálás játszódik le, de ennek szelektivitása kisebb, mint a DMD oxigénforrás esetében. 12 oldal

15 Sztereoszelektív epoxidálási módszerek - és -heterocilklusok, valamint modellvegyületeik körében 4. Publikációk 4.1. Az értekezés alapjául szolgáló közlemények 1. Kiss-Szikszai, A.; Jekő, J.; Lévai, A.; Patonay, T.: Stereoselective α- xyfunctionalization of Benzo(hetera)cyclanones by Dimethyldioxirane. 3 rd Electronic Conference on Synthetic rganic Chemistry (ECSC-3), n-line: CD-M: ISB Patonay, T.; Jekő, J.; Kiss-Szikszai, A.; Lévai, A.: Synthesis of acemic and Enantiomerically Enriched α-xifunctionalized Benzocyclanones and Chromanones by Dimethyldioxirane and Dimethyldioxirane/Mn(III) salen System. Monatsh. Chem/Chem. Monthly 2004, 135, Patonay, T.; Kiss-Szikszai, A.; Cavaleiro, J.A.S.; Silva, A.M.S.: Microwave-assisted Synthesis, and egio- and Stereoselective Epoxidation of 3-Styrylchromones. Eur. J. rg. Chem. közlésre benyújtva 4. Patonay, T.; agy, G.; Kiss-Szikszai, A.: Synthesis and Stereoselective Epoxidation of 2-Substituted 4-Acetoxy-1,2-dihidroquinolines: a ew Entry to the 3-xifunctionalized-2-substituted 1,2,3,4- tetrahidroquinolin-4-ones. J. rg. Chem. összeállítás alatt 4.2. Egyéb közlemények 1. Kiss-Szikszai, A.; Patonay, T.; Jekő, J.: Synthesis of 2-(Substitutedphenyl)-5-(aminomethyl)- and (thiomethyl)-1,3,4-oxadiazoles. xidation of Thiomethyloxadiazole Derivatives by Dimethyldioxirane. AKIVC 2001, 3, oldal

16 Sztereoszelektív epoxidálási módszerek - és -heterocilklusok, valamint modellvegyületeik körében 2. Micskei, K.; Gyarmati, J.; Kiss-Szikszai, A.; Hajdu, Cs.: Carbon-carbon Bond Formation in eutral Aqueous Medium: Modification of the ozaki-hiyama eaction. Tetrahedron Lett. 2001, 42, Ferrari, J.; Terreaux, C.; Kurtán, T.; Kiss-Szikszai, A.; Antus, S.; Msonthi, J.D.; Hostettmann, K.: Isolation and n-line LC/CD Analysis of 3,8 -Linked Biflavonoids from Gnidia involucrata. Helv. Chim. Acta 2003, 86, Hallgas, B.; Patonay, T.; Kiss-Szikszai, A.; Dobos, Zs.; Hollósy, F.; Erdős, D.; Őrfi, L.; Kéri, Gy.; Idei, M.: Comparison of Measured and Calculated Lipophilicity of Substituted Aurones and elated Compounds J. Chrom. B 2004, 801, Micskei, K.; Hajdu, Cs.; Wessjohann, L.A.; Mercs, L.; Kiss-Szikszai, A.; Patonay, T.: Enantioselective eduction of Prochiral Ketones by Chromium(II) Amino Acid Complexes. Tetrahedron: Asymmetry 2004, 15, Kónya, K.; Kiss-Szikszai, A.; Antus, S.: Enantiomeric Separation of acemic eolignans. J. Chrom. Sci. 2004, 42, Kónya, K.; Kurtán, T.; Kiss-Szikszai, A.; Juhász, L.; Antus, S.: A General Method for the Configurational Assignment of erythro eolignans. AKIVC 2004, 13, oldal

17 Sztereoszelektív epoxidálási módszerek - és -heterocilklusok, valamint modellvegyületeik körében 4.3. Egyetemi jegyzetek 1. Dinya, Z.; Suszter, G.; Kiss-Szikszai, A.; Papp, G.; Bak, I.: Környezetszennyező szerves vegyületek analitikája. Kossuth Egyetemi Kiadó, Tudományos rendezvényeken bemutatott munkák 1. Patonay, T.; Jekő, J.; Kiss-Szikszai, A.; Lévai, A.: Gyűrűs α-hidroxiketonok sztereoszelektív szintézise. MTA Flavonoidkémiai és DAB Gyógyszerkémiai és Vegyipari Munkabizottság tudományos előadó ülésee, , Debrecen 2. Kiss-Szikszai, A.: Gyűrűs α-hidroxi-ketonok enantioszelektív előállítása. XXIV. rszágos Tudományos Diákköri Konferencia, , Veszprém 3. Kiss-Szikszai, A.; Patonay, T.; Lévai, A.: Benzo(hetera)ciklanonok enantioszelektív α-hidroxilezése. MTA Heterociklusos Munkabizottság tudományos előadó ülésee, , Balatonszemes 4. Patonay, T.; Jekő, J.; Kiss-Szikszai, A.; Lévai, A.: Stereoselective α- Hydroxylation of Benzo(hetera)cyclanones by Dimethyldioxirane. 17 th International Congress of Heterocyclic Chemistry, August 1-6, 1999, Vienna, Austria 15. oldal

18 Sztereoszelektív epoxidálási módszerek - és -heterocilklusok, valamint modellvegyületeik körében 5. Kiss-Szikszai, A.; Juhász-Tóth, É.; Patonay, T.; Dinya Z.: α-azidoketonok, 3-azido-kromanonok és flavanonok tömegspektroszkópiás vizsgálata. MTA Flavonoidkémiai Munkabizottság tudományos előadó ülése, , Budakalász 6. Kiss-Szikszai, A.; Juhász-Tóth, É.; Dinya, Z.; Patonay, T.: Mass Spectrometric Studies of α-azido Ketones. 19 th Informal Meeting on Mass Spectrometry, April 29 -May 3, 2001, oszvaj, Hungary 7. Kövér, A.; Kiss-Szikszai, A.; Hajdu, Cs.; Micskei, K.: Természetes aminosavak, mint kiralitásforrások alkalmazása szén-szén kötés enantioszelektív kialakítására. MKE XXXVI. Komplexkémiai Kollokvium, , Pécs 8. Patonay, T.; Adam, W.; Gyuricza, L.; Kiss-Szikszai, A.; Lévai, A.; agy, G.: Dioxirane xidation of Heterocycles Containing an Endocyclic α,β- Enone Unit. Stereoselective Transformations of Heterocyclic Compounds (CST D12 Symposium), ctober 9, 2001, Würzburg, Germany 9. Kónya, K.; Kiss-Szikszai, A.; Varga, Zs.; Antus, S.: Antioxidáns hatású típusú neolignánok rezolválása. MTA Flavonoidkémiai Munkabizottság tudományos előadó ülése, , Budapest 10. Kiss-Szikszai, A.; Patonay, T.; Lévai, A.: Gyűrűs α,β-telítetlen ketonok epoxidálása és átalakításaik. MTA Heterociklusos Munkabizottság tudományos előadó ülése, , Balatonszemes 16 oldal

19 Sztereoszelektív epoxidálási módszerek - és -heterocilklusok, valamint modellvegyületeik körében 11. Patonay, T.; Adam, W.; Kiss-Szikszai, A.; Lévai, A.: Stereoselective xidations of Benzopyrans, Benzofurans and elated Compounds. Stereoselective Transformations of Heterocyclic Compounds (CST D12 Symposium), , Debrecen 12. Kiss-Szikszai, A.; Patonay, T.; Lévai, A.: Stereoselective Synthesis and ing pening of Cyclic α,β-unsaturated Ketones. 9 th Blue Danube Symosium on Heterocyclic Chemistry, June 16-20, 2002, Tatranská Lomnica, Slovak epublic 13. Kiss-Szikszai, A.: Chemo- and stereoselective eductions by Chromium (II) Complexes: Transformations and Characterisations. XXII Corso Avanzato in Chimica Farmaceutica e Seminario azionale per Dottorandi E. Duranti, July 1 5, 2002, Urbino, Italy 14. Dinya, Z.; Kovács, Zs.; Kiss-Szikszai, A.; Szabó, L.; Antus, S.: A FLAVI 7, gyümölcs eredetű magyar készítmény, analitikai jellemzése. 10. Magyar Gyógynövény Konferencia, , Kecskemét 15. Kónya, K.; Antus, S.; Varga, Zs.; Kiss-Szikszai, A.: eolignánok szintézise, HPLC-s tulajdonságaik és antioxidáns hatásuk vizsgálata. 10. Magyar Gyógynövény Konferencia, , Kecskemét 16. Kiss-Szikszai, A.; agy, G.; Patonay, T.: Gyűrűs 2-szubsztituált 2,3- dihidro-4-kinolonok α-oxifunkcionálása MTA Heterociklusos Munkabizottság tudományos előadó ülése, , Balatonszemes 17. Kurtán, T.; Kiss, L.; Kiss-Szikszai, A.; Antus, S.: Benzene Chromophores in -Heterocycles. 9 th International Conference on Circular Dichroism in Chemistry and Life Sciences, August 31 September 4, 2003, Budapest 17. oldal

20 Sztereoszelektív epoxidálási módszerek - és -heterocilklusok, valamint modellvegyületeik körében 18. Kónya, K.; Kiss-Szikszai, A.; Kurtán, T.; Antus, S.: Enzyme-Catalyzed Kinetic esolution of Hydroxymethyl-1,4-Benzodioxane Derivatives. 9 th International Conference on Circular Dichroism in Chemistry and Life Sciences, August 31 September 4, 2003, Budapest 19. Patonay, T.; Kiss-Szikszai, A.; agy, G.: Enantioselective α- xyfunctionalization of Benzoheteracyclanones. 10 th Blue Danube Symosium on Heterocyclic Chemistry, September 3-6, 2003, Vienna, Austria 20. Kiss-Szikszai, A.; agy, G.; Patonay, T.: Stereoselective Synthesis of α- xyfunctionalized 2,3-Dihydro-4-Quinolones. 13 th European Symposium on rganic Chemistry, September 10-15, 2003, Cavtat-Dubrovnik, Croatia 21. Kiss-Szikszai, A.; agy, G.; Patonay, T.: 3-Szubsztituált 2-fenil-2,3- dihidro-4-kinolonok sztereoszelektív szintézise MTA Flavonoidkémiai Munkabizottság tudományos előadó ülése, , Budapest 22. Kónya, K.; Kiss-Szikszai, A.; Kurtán, T.; Antus, S.: -heterociklusos vegyületek kinetikus rezolválása MTA Flavonoidkémiai Munkabizottság tudományos előadó ülése, , Budapest 23. Kiss-Szikszai, A.; Silva, A.M.S.; Cavaleiro, J.A.S.; Patonay, T.: 3-Stiril kromonok szintézise, regio- és sztereoszelektív epoxidálása MTA Heterociklusos Munkabizottság tudományos előadó ülése, , Balatonszemes 18 oldal

21 Sztereoszelektív epoxidálási módszerek - és -heterocilklusok, valamint modellvegyületeik körében 24. Kiss-Szikszai, A.; agy, G.; Patonay, T.: Stereoselective α- xyfunctionalization of 2,3-Dihydro-4-Quinolinones. 1 st German-Hungarian Workshop, Chemical Diversity of atural Products Synthesis, Characterization and Applications, July 5-6, 2004, Hannover, Germany 25. Kiss-Szikszai, A.; Patonay, T.; Silva, V.L.M.; Pinto, D.C.G.A.; Cavaleiro, J.A.S.; Silva, A.M.S.: Chemo- and Stereoselective Epoxidation of 3-Styrylchromones. XXI st European Colloquium on Heterocyclic Chemistry, September 12-15, 2004, Sopron, Hungary 26. Patonay, T.; Vasas, A.; Kiss-Szikszai, A.; Juhász-Tóth, É.: Alkenilcsoporttal szubsztituált kromonok szintézise MTA Heterociklusos Munkabizottság tudományos előadó ülése, , Balatonszemes 19. oldal

Monoterpénvázas 1,3-diaminok és 3-amino-1,2-diolok sztereoszelektív szintézise és alkalmazásai

Monoterpénvázas 1,3-diaminok és 3-amino-1,2-diolok sztereoszelektív szintézise és alkalmazásai Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola D program: Programvezető: Intézet: Témavezető: Gyógyszerkémia, gyógyszerkutatás Prof. Dr. Fülöp Ferenc Gyógyszerkémiai Intézet Prof. Dr. Fülöp

Részletesebben

C-Glikozil- és glikozilamino-heterociklusok szintézise

C-Glikozil- és glikozilamino-heterociklusok szintézise Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei C-Glikozil- és glikozilamino-heterociklusok szintézise Szőcs Béla Témavezető: Vágvölgyiné Dr. Tóth Marietta DEBRECENI EGYETEM Kémiai Doktori Iskola Debrecen,

Részletesebben

PANNON EGYETEM. 2,3-DIHIDRO-2,2,2-TRIFENIL-FENANTRO-[9,10-d]-1,3,2λ 5 -OXAZAFOSZFOL KIALAKULÁSA ÉS REAKCIÓJA SZÉN-DIOXIDDAL ÉS DIOXIGÉNNEL

PANNON EGYETEM. 2,3-DIHIDRO-2,2,2-TRIFENIL-FENANTRO-[9,10-d]-1,3,2λ 5 -OXAZAFOSZFOL KIALAKULÁSA ÉS REAKCIÓJA SZÉN-DIOXIDDAL ÉS DIOXIGÉNNEL PA EGYETEM 2,3-DIHID-2,2,2-TIFEIL-FEAT-[9,10-d]-1,3,2λ 5 -XAZAFSZFL KIALAKULÁSA ÉS EAKCIÓJA SZÉ-DIXIDDAL ÉS DIXIGÉEL Doktori (Ph.D) értekezés tézisei Készítette: Bors István okleveles kémia-környezettan

Részletesebben

C-GLIKOZIL HETEROCIKLUSOK ELŐÁLLÍTÁSA GLIKOGÉN FOSZFORILÁZ GÁTLÁSÁRA. Kun Sándor. Témavezető: Dr. Somsák László

C-GLIKOZIL HETEROCIKLUSOK ELŐÁLLÍTÁSA GLIKOGÉN FOSZFORILÁZ GÁTLÁSÁRA. Kun Sándor. Témavezető: Dr. Somsák László Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei C-GLIKOZIL HETEROCIKLUSOK ELŐÁLLÍTÁSA GLIKOGÉN FOSZFORILÁZ GÁTLÁSÁRA Kun Sándor Témavezető: Dr. Somsák László DEBRECENI EGYETEM Kémiai Tudományok Doktori Iskola

Részletesebben

AMINOKARBONILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTERÁNVÁZAS VEGYÜLETEK SZINTÉZISÉBEN

AMINOKARBONILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTERÁNVÁZAS VEGYÜLETEK SZINTÉZISÉBEN AMIKABILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTEÁVÁZAS VEGYÜLETEK SZITÉZISÉBE A Ph.D. DKTI ÉTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Takács Eszter okleveles vegyészmérnök Témavezető: Skodáné Dr. Földes ita egyetemi docens, az MTA

Részletesebben

HORDOZÓS KATALIZÁTOROK VIZSGÁLATA SZERVES KÉMIAI REAKCIÓKBAN

HORDOZÓS KATALIZÁTOROK VIZSGÁLATA SZERVES KÉMIAI REAKCIÓKBAN BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDMÁYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRÖKI ÉS BIMÉRÖKI KAR LÁH GYÖRGY DKTRI ISKLA HRDZÓS KATALIZÁTRK VIZSGÁLATA SZERVES KÉMIAI REAKCIÓKBA Ph.D. értekezés tézisei Készítette Témavezető Kiss

Részletesebben

Kísérletek glikozilidén-spiro-heterociklusok előállítására. Untersuchungen zur Herstellung von Glycosylidenspiro-Heterozyklen

Kísérletek glikozilidén-spiro-heterociklusok előállítására. Untersuchungen zur Herstellung von Glycosylidenspiro-Heterozyklen Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Die Thesen der Doktorarbeit (Ph.D) Kísérletek glikozilidén-spiro-heterociklusok előállítására Untersuchungen zur erstellung von Glycosylidenspiro-eterozyklen

Részletesebben

Vezető kutató: Farkas Viktor OTKA azonosító: 71817 típus: PD

Vezető kutató: Farkas Viktor OTKA azonosító: 71817 típus: PD Vezető kutató: Farkas Viktor TKA azonosító: 71817 típus: PD Szakmai beszámoló A pályázat kutatási tervében kiroptikai-spektroszkópiai mérések illetve kromatográfiás vizsgálatok, ezen belül királis HPLC-oszloptöltet

Részletesebben

GALANTAMIN-SZÁRMAZÉKOK SZINTÉZISE

GALANTAMIN-SZÁRMAZÉKOK SZINTÉZISE BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDMÁYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRÖKI ÉS BIMÉRÖKI KAR LÁH GYÖRGY DKTRI ISKLA GALATAMI-SZÁRMAZÉKK SZITÉZISE Tézisfüzet Szerző: Herke Klára Témavezető: Dr. Hazai László Konzulens: Dr.

Részletesebben

Zárójelentés az OTKA NI-61336 számú pályázatról

Zárójelentés az OTKA NI-61336 számú pályázatról - 1 - Zárójelentés az OTKA NI-61336 számú pályázatról 1. A szén-szén kötés kialakításának egyik, az utóbbi évtizedben széles körben vizsgált és alkalmazott módszerei a Heck-, a Suzuki-, a Stille-, a Sonogashira-

Részletesebben

KUTATÁSI TÉMA SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉSE

KUTATÁSI TÉMA SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉSE KUTATÁSI TÉMA SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉSE OTKA azonosító: T046127 Témavezető neve: Dr. Tóth Gábor A téma címe: Természetes vegyületek és szintetikus származékaik NMR szerkezetfelderítése A kutatás időtartama:

Részletesebben

Biszfoszfonát alapú gyógyszerhatóanyagok racionális szintézise

Biszfoszfonát alapú gyógyszerhatóanyagok racionális szintézise BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Biszfoszfonát alapú gyógyszerhatóanyagok racionális szintézise Tézisfüzet Szerző Kovács Rita Témavezető

Részletesebben

Platina-alkil-komplexek elemi reakcióinak vizsgálata és alkalmazása hidroformilezési reakciókban. Jánosi László

Platina-alkil-komplexek elemi reakcióinak vizsgálata és alkalmazása hidroformilezési reakciókban. Jánosi László latina-alkil-komplexek elemi reakcióinak vizsgálata és alkalmazása hidroformilezési reakciókban hd értekezés tézisei Jánosi László Témavezető: Dr. Kollár László egyetemi tanár écsi Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA

AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Kémia Tanszék Ph.D. értekezés tézisei AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA Készítette

Részletesebben

I. Szerves savak és bázisok reszolválása

I. Szerves savak és bázisok reszolválása A pályázat négy éve alatt a munkatervben csak kisebb módosításokra volt szükség, amelyeket a kutatás során folyamatosan nyert tapasztalatok indokoltak. Az alábbiakban a szerződés szerinti bontásban foglaljuk

Részletesebben

Biokatalitikus Baeyer-Villiger oxidációk Doktori (PhD) értekezés tézisei. Muskotál Adél. Dr. Vonderviszt Ferenc

Biokatalitikus Baeyer-Villiger oxidációk Doktori (PhD) értekezés tézisei. Muskotál Adél. Dr. Vonderviszt Ferenc Biokatalitikus Baeyer-Villiger oxidációk Doktori (PhD) értekezés tézisei Készítette: Muskotál Adél Környezettudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Vonderviszt Ferenc egyetemi tanár Pannon Egyetem Műszaki

Részletesebben

JÁTÉK KISMOLEKULÁKKAL: TELÍTETT HETEROCIKLUSOKTÓL A FOLDAMEREKIG*

JÁTÉK KISMOLEKULÁKKAL: TELÍTETT HETEROCIKLUSOKTÓL A FOLDAMEREKIG* JÁTÉK KISMLEKULÁKKAL: TELÍTETT ETERCIKLUSKTÓL A FLDAMEREKIG* FÜLÖP FEREC, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerkémiai Intézet, Szeged,

Részletesebben

Enantioszelektív szintézisek króm(ii) aminosavkomplexeivel

Enantioszelektív szintézisek króm(ii) aminosavkomplexeivel Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Enantioszelektív szintézisek króm(ii) aminosavkomplexeivel Hajdu Csongor Témavezető: Dr. Micskei Károly Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar Szervetlen és Analitikai

Részletesebben

KIRÁLIS I FORMÁCIÓK TERJEDÉSI MECHA IZMUSA ALKIL-KOBALT-TRIKARBO IL- FOSZFÁ KOMPLEXEKBE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kurdi Róbert.

KIRÁLIS I FORMÁCIÓK TERJEDÉSI MECHA IZMUSA ALKIL-KOBALT-TRIKARBO IL- FOSZFÁ KOMPLEXEKBE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kurdi Róbert. KIRÁLIS I FORMÁCIÓK TERJEDÉSI MECHA IZMUSA ALKIL-KOBALT-TRIKARBO IL- FOSZFÁ KOMPLEXEKBE Doktori (PhD) értekezés tézisei Kurdi Róbert Pannon Egyetem 2008 1. Bevezetés A kobalt-karbonil vegyületeket gyakran

Részletesebben

DE Szerves Kémiai Tanszék

DE Szerves Kémiai Tanszék DE Szerves Kémiai Tanszék Patonay Tamás Oxigéntartalmú heterociklusok fémkatalizált nitrilezése. kémia BSc; 1 fő Somsák László Kaszás Tímea Anhidro-aldóz tozilhidrazonok átalakítási lehetőségeinek vizsgálata

Részletesebben

Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szanyi Ágnes

Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szanyi Ágnes Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szanyi Ágnes Erősen nemideális négykomponensű elegyek elválasztása extraktív heteroazeotrop desztilláción alapuló új hibrid eljárásokkal Témavezető: Dr. Mizsey Péter egyetemi tanár

Részletesebben

JÁTÉK KISMOLEKULÁKKAL: TELÍTETT HETEROCIKLUSOKTÓL A FOLDAMEREKIG*

JÁTÉK KISMOLEKULÁKKAL: TELÍTETT HETEROCIKLUSOKTÓL A FOLDAMEREKIG* JÁTÉK KISMOLEKULÁKKAL: TELÍTETT HETEROCIKLUSOKTÓL A FOLDAMEREKIG* FÜLÖP FERENC, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerkémiai Intézet,

Részletesebben

Új típusú csillag kopolimerek előállítása és funkcionalizálása. Doktori értekezés tézisei. Szanka Amália

Új típusú csillag kopolimerek előállítása és funkcionalizálása. Doktori értekezés tézisei. Szanka Amália Új típusú csillag kopolimerek előállítása és funkcionalizálása Doktori értekezés tézisei Szanka Amália Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémia Doktori Iskola Szintetikus kémia, anyagtudomány,

Részletesebben

A citoplazmában előforduló glikoprotein pentaszacharid szénhidrátrészének szintézise doktori (PhD) értekezés tézisei

A citoplazmában előforduló glikoprotein pentaszacharid szénhidrátrészének szintézise doktori (PhD) értekezés tézisei citoplazmában előforduló glikoprotein pentaszacharid szénhidrátrészének szintézise doktori (Ph) értekezés tézisei Szabó Zoltán (Témavezető: r. Lipták ndrás) Synthesis of the pentasaccharide-segment of

Részletesebben

ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR

ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR Sör- és Szeszipari Tanszék és IVAX GYÓGYSZERKUTATÓ INTÉZET Fermentációs Kísérleti Üzem ARIL- ÉS ARALKIL-METIL KETONOK SZTEREOSZELEKTÍV REDUKCIÓJA ÉLESZTŐKKEL ERDÉLYI BALÁZS DOKTORI

Részletesebben

(R)-N,N-diizopropil-3-(2-hidroxi-5-(hidroximetil)fenil)-3- fenilpropilamin rezolválása (R)-N-acetil fenilglicinnel

(R)-N,N-diizopropil-3-(2-hidroxi-5-(hidroximetil)fenil)-3- fenilpropilamin rezolválása (R)-N-acetil fenilglicinnel & (R,S)-N,N-diizopropil-3-(2-hidroxi-5-(hidroximetil)fenil)-3- fenilpropilamin rezolválása (R)-N-acetil fenilglicinnel Szabó Tamás, Neu József, Garadnay Sándor Richter Gedeon NyRt. 2510 Dorog, Esztergomi

Részletesebben

PANNON EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA IONOS FOLYADÉKOK ALKALMAZÁSA KATALITIKUS REAKCIÓK KÖZEGEKÉNT DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: FRÁTER TAMÁS OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TÉMAVEZETŐ:

Részletesebben

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Szentes Adrienn okleveles vegyészmérnök

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI HÁROMFÁZISÚ MEGOSZLÁS ALKALMAZÁSA ÉLELMISZERFEHÉRJÉKVIZSGÁLATÁBAN

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI HÁROMFÁZISÚ MEGOSZLÁS ALKALMAZÁSA ÉLELMISZERFEHÉRJÉKVIZSGÁLATÁBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI HÁROMFÁZISÚ MEGOSZLÁS ALKALMAZÁSA ÉLELMISZERFEHÉRJÉKVIZSGÁLATÁBAN Szamos Jenő KÖZPONTI ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Budapest 2004 A doktori iskola megnevezése: tudományága:

Részletesebben

Gábor Krajsovszky. List of Publications 1993-2014

Gábor Krajsovszky. List of Publications 1993-2014 Gábor Krajsovszky List of Publications 1993-2014 1. Krajsovszky G.: A szekologanin néhány reakciójának vizsgálata. Gyógyszerészet 37, 239-241 (1993) Chem. Abst. 120 31043s (1994) 2. G. Krajsovszky, Á.

Részletesebben

Alkinilezett kromonszármazékok előállítása Sonogashira reakcióval. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Ábrahám Anita

Alkinilezett kromonszármazékok előállítása Sonogashira reakcióval. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Ábrahám Anita DE TTK 1949 Egyetemi doktori (PhD) értekezés Ábrahám Anita Témavezető: Dr. Patonay Tamás Konzulens: Dr. Kiss Attila DEBRECENI EGYETEM Természettudományi Doktori Tanács Kémiai Tudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares Az uréter motilitásának ellenőrzése, a körkörös és a hosszanti izomlemezek összehangolása, egy új videomikroszkópos módszer Doktori Tézisek dr. Osman Fares Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika és Uroonkológiai

Részletesebben

Szénhidrát-alapú koronaéterek szintézise és alkalmazása enantioszelektív reakciókban

Szénhidrát-alapú koronaéterek szintézise és alkalmazása enantioszelektív reakciókban BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDMÁYI EGYETEM SZERVES KÉMIAI TECLÓGIA TASZÉK Szénhidrát-alapú koronaéterek szintézise és alkalmazása enantioszelektív reakciókban PhD. dolgozat Készítette: Bakó Tibor Témavezető:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉN-, NITROGÉN- ÉS OXIGÉNTARTALMÚ VEGYÜLETEK GÁZKROMATOGRÁFIÁS ELEMZÉSE SZÉNHIDROGÉN-MÁTRIXBAN Készítette STUMPF ÁRPÁD okl. vegyész az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei Murányi Zoltán I. Bevezetés, célkit zések Magyarország egyik jelent s mez gazdasági terméke a bor. Az elmúlt évtizedben mind

Részletesebben

Részletes tematika: I. Félév: 1. Hét (4 óra): 2. hét (4 óra): 3. hét (4 óra): 4. hét (4 óra):

Részletes tematika: I. Félév: 1. Hét (4 óra): 2. hét (4 óra): 3. hét (4 óra): 4. hét (4 óra): Részletes tematika: I. Félév: 1. Hét (4 óra): Szerves Vegyületek Szerkezete. Kötéselmélet Lewis kötéselmélet; atompálya, molekulapálya; molekulapálya elmélet; átlapolódás, orbitálok hibridizációja; molekulák

Részletesebben

Alifás α,β-telítetlen karbonsavak enantioszelektív. hidrogénezése módosított Pd katalizátoron

Alifás α,β-telítetlen karbonsavak enantioszelektív. hidrogénezése módosított Pd katalizátoron Alifás α,β-telítetlen karbonsavak enantioszelektív hidrogénezése módosított Pd katalizátoron Ph.D. értekezés Makra Zsolt Témavezető: Dr. Szőllősi György Kémia Doktori Iskola Szerves Kémiai Tanszék SZTE

Részletesebben

Doktori értekezés tézisei

Doktori értekezés tézisei Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola Rosttechnikai tudományok Doktori program Doktori értekezés tézisei Textil laptermékek redızıdésének

Részletesebben

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ BSC ANYAGMÉRNÖK SZAK VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZÁMÁRA KÖTELEZŐ TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2016 1 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR MOSONMAGYARÓVÁR 2014 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Matematika, Fizika és Informatika Intézet Ujhelyi

Részletesebben

PALLÁDIUM KATALIZÁLT KARBONILEZÉSI REAKCIÓK PETZ ANDREA ALKALMAZÁSA SZINTÉZISEKBEN TÉMAVEZETİ: DR. KOLLÁR LÁSZLÓ EGYETEMI TANÁR. PhD értekezés tézisei

PALLÁDIUM KATALIZÁLT KARBONILEZÉSI REAKCIÓK PETZ ANDREA ALKALMAZÁSA SZINTÉZISEKBEN TÉMAVEZETİ: DR. KOLLÁR LÁSZLÓ EGYETEMI TANÁR. PhD értekezés tézisei PhD értekezés tézisei PALLÁDUM KATALZÁLT KARBNLEZÉS REAKÓK ALKALMAZÁSA SZNTÉZSEKBEN PETZ ANDREA TÉMAVEZETİ: DR. KLLÁR LÁSZLÓ EGYETEM TANÁR Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémia Doktori skola

Részletesebben

A fehérje triptofán enantiomereinek meghatározása

A fehérje triptofán enantiomereinek meghatározása A fehérje triptofán enantiomereinek meghatározása Dr. Csapó János A kutatás célja megfelelő analitikai módszer kidolgozása a triptofán-enantiomerek meghatározására, és a módszer alkalmazhatóságának vizsgálata.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok.

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok. Szakmai önéletrajz Személyi adatok Név: Dr. Deli József Születési hely, idő: Baja, 1956. március 6. Állampolgárság: magyar Családi állapot: nős, 2 gyermek apja (Orsolya 1985, Kristóf 1988) Lakcím: 7634

Részletesebben

ELJÁRÁSOK ÚJ HETEROCIKLUSOK ÉS FÉNYVÉDŐ HATÁSÚ VEGYÜLETEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA

ELJÁRÁSOK ÚJ HETEROCIKLUSOK ÉS FÉNYVÉDŐ HATÁSÚ VEGYÜLETEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDMÁYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRÖKI ÉS BIMÉRÖKI KAR ELJÁRÁSK ÚJ HETERCIKLUSK ÉS FÉYVÉDŐ HATÁSÚ VEGYÜLETEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA Tézisfüzet Szerző: Mészárosné Tőrincsi Mercédesz Témavezető:

Részletesebben

SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM229B

SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM229B SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM229B TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET 2013/14. II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 404 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 404 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000074T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 4 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 7796 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

JÓVÁHAGYÁS. szervezet. Név Dr. Szakonyi Lajos KPI Oktatási Minisztérium

JÓVÁHAGYÁS. szervezet. Név Dr. Szakonyi Lajos KPI Oktatási Minisztérium Projektvezető JÓVÁHAGYÁS Közreműködő szervezet Irányító Hatóság Név Dr. Szakonyi Lajos KPI Oktatási Minisztérium Beosztás Dátum Aláírás tanszékvezető főiskolai docens 2009. április 1A. PROJEKT AZONOSÍTÓ

Részletesebben

Morfinszármazékok konjugált metabolitjainak szintézise

Morfinszármazékok konjugált metabolitjainak szintézise Morfinszármazékok konjugált metabolitjainak szintézise Doktori tézisek Dr. Váradi András Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Gergely András egyetemi docens, Ph.D. Hivatalos

Részletesebben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben c. PhD értekezés Készítette:

Részletesebben

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Bánóczy Gergelynek és Csáki Attilának köszönöm a preparatív munkában nyújtott segítségüket.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Bánóczy Gergelynek és Csáki Attilának köszönöm a preparatív munkában nyújtott segítségüket. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetet mondok Dr. Novák Lajos egyetemi tanárnak, témavezetőmnek, hogy részt vehettem a kutatócsoport munkájában, és itt készíthettem el a dolgozatomat. Köszönöm, hogy támogatott

Részletesebben

A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Jancsek-Turóczi Beatrix okleveles környezetkutató Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

A levulinsav katalitikus transzfer hidrogénezése. Készítette: Kaposy Nándor Témavezető: Dr. Horváth István Tamás, egyetemi tanár

A levulinsav katalitikus transzfer hidrogénezése. Készítette: Kaposy Nándor Témavezető: Dr. Horváth István Tamás, egyetemi tanár A levulinsav katalitikus transzfer hidrogénezése Készítette: Kaposy Nándor Témavezető: Dr. orváth István Tamás, egyetemi tanár Napjaink: A vegyipar megítélése romlott A társadalom lélekszáma és igényei

Részletesebben

Sztereokémia, királis molekulák: (királis univerzum, tükörképi világ?) memo: a földi élet királis elemek sokasága!

Sztereokémia, királis molekulák: (királis univerzum, tükörképi világ?) memo: a földi élet királis elemek sokasága! Sztereokémia, királis molekulák: (királis univerzum, tükörképi világ?) memo: a földi élet királis elemek sokasága! (pl. a földön az L-aminosavak vannak túlnyomó többségben. - Az enantiomer szelekció, módját

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MOLIBDÉN TARTALMÚ POLIIZOBUTILÉN-POLIBOROSTYÁNKŐSAV ALAPÚ MOTOROLAJ ADALÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MOLIBDÉN TARTALMÚ POLIIZOBUTILÉN-POLIBOROSTYÁNKŐSAV ALAPÚ MOTOROLAJ ADALÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MOLIBDÉN TARTALMÚ POLIIZOBUTILÉN-POLIBOROSTYÁNKŐSAV ALAPÚ MOTOROLAJ ADALÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Készítette: Kis Gábor Témavezető: Dr. Bartha László Vegyészmérnöki

Részletesebben

Dr. Czompa Andrea Publikációs lista 1996-2015

Dr. Czompa Andrea Publikációs lista 1996-2015 Dr. Czompa Andrea Publikációs lista 1996-2015 1) A. Czompa, S. Antus, H. Wagner, Synthesis of Flavonoid Derivatives with Potential Biological Activity, Flavonoids and Bioflavonoids 1995, Akadémiai Kiadó,

Részletesebben

Molnárné Hamvas Lívia tudományos közleményei

Molnárné Hamvas Lívia tudományos közleményei Molnárné Hamvas Lívia tudományos közleményei KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLET 1. ifj. Molnár J., Molnár J., Hamvas L. (1997): Barangolás az elemek birodalmában, Kémia Kalauz - 1. CD-ROM, (360 Mb, kb. 1000 oldal terjedelem)

Részletesebben

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13.

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. Tudományos folyóiratokban megjelent közlemény 1. E. Zajácz, Á. Zaják, E. M. Szalai, T. Szalai (2006): Nectar production of some sunflower hybrids. Journal of Apicultural

Részletesebben

BIOSZORBENSEK ELŐÁLLÍTÁSA MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ, MÓDOSÍTOTT CELLULÓZROSTOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

BIOSZORBENSEK ELŐÁLLÍTÁSA MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ, MÓDOSÍTOTT CELLULÓZROSTOK FELHASZNÁLÁSÁVAL Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola BIOSZORBENSEK ELŐÁLLÍTÁSA MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ, MÓDOSÍTOTT CELLULÓZROSTOK FELHASZNÁLÁSÁVAL DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Részletesebben

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának

Részletesebben

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Témavezetők: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet,

Részletesebben

NÉHÁNY HIDROLÁZ, AZ α- ÉS β-glükozidáz, VALAMINT A PEKTIN-METIL-ÉSZTERÁZ ÉLELMISZERIPARI ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

NÉHÁNY HIDROLÁZ, AZ α- ÉS β-glükozidáz, VALAMINT A PEKTIN-METIL-ÉSZTERÁZ ÉLELMISZERIPARI ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM NÉHÁNY HIDROLÁZ, AZ α- ÉS β-glükozidáz, VALAMINT A PEKTIN-METIL-ÉSZTERÁZ ÉLELMISZERIPARI ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA BALOGH TERÉZ doktori értekezésének tézisei Készült a Budapesti

Részletesebben

1. ábra. Jellegzetes heteropolisav-szerkezetek, a Keggin-, illetve Dawson-anion

1. ábra. Jellegzetes heteropolisav-szerkezetek, a Keggin-, illetve Dawson-anion A szerves kémiai reakciók igen nagy hányadában egyes statisztikai adatok szerint kb. 80%-ában valamilyen katalizátorra van szükség a megfelelő konverzió eléréséhez. Eltekintve a katalitikus redukciótól,

Részletesebben

IZOTÓPHIDROKÉMIAI KOMPLEX MÓDSZER ALKALMAZÁSA TALAJVIZEK UTÁNPÓTLÓDÁSÁNAK VIZSGÁLATÁNÁL

IZOTÓPHIDROKÉMIAI KOMPLEX MÓDSZER ALKALMAZÁSA TALAJVIZEK UTÁNPÓTLÓDÁSÁNAK VIZSGÁLATÁNÁL IZOTÓPHIDROKÉMIAI KOMPLEX MÓDSZER ALKALMAZÁSA TALAJVIZEK UTÁNPÓTLÓDÁSÁNAK VIZSGÁLATÁNÁL Kompár László 1, Szűcs Péter 2, Palcsu László 3, Braun Mihály 4 tudományos segédmunkatárs 1 DSc, tanszékvezető, egyetemi

Részletesebben

NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL

NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL Ph.D. értekezés Készítette: Témavezetõ: Csordásné Rónyai Erika Dr. Simándi Béla egyetemi docens Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi Születési hely, idő: Kaposvár, 1976. június 21. e-mail: gyorgyi.horvath@aok.pte.hu Nyelvtudás: 2013 angol felsőfokú B típusú orvosi szaknyelvi (Profex) nyelvvizsga

Részletesebben

Szerves kémiai összefoglaló. Szerkesztette: Varga Szilárd

Szerves kémiai összefoglaló. Szerkesztette: Varga Szilárd Szerves kémiai összefoglaló Szerkesztette: Varga Szilárd 2 Bevezetés Az alábbi szerves kémiai összefoglaló a emzetközi Kémiai Diákolimpián résztvevő magyar csapat felkészítésére készült. Két részből áll:

Részletesebben

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra OTKA T 46471 (24 jan. 27 jún.) Témavezető: Woperáné dr. Serédi Ágnes, egyetemi docens Kutatók

Részletesebben

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Kapilláris elektroforézis alkalmazása búzafehérjék érésdinamikai és fajtaazonosítási vizsgálataira c. PhD értekezés

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata PhD értekezés tézisei Készítette: Dr. Jánosi Katalin Témavezet : Dr.

Részletesebben

MEMBRÁNOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A BIOGÁZ ELŐÁLLÍTÁSNÁL

MEMBRÁNOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A BIOGÁZ ELŐÁLLÍTÁSNÁL PANNON EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK ÉS ANYAGTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MEMBRÁNOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A BIOGÁZ ELŐÁLLÍTÁSNÁL DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉSZÍTETTE: SZENTGYÖRGYI ESZTER OKL.

Részletesebben

Szénhidrátok I. (Carbohydrates)

Szénhidrátok I. (Carbohydrates) sztályozás: Szénhidrátok I. (arbohydrates) Polihidroxi-aldehidek (aldózok) vagy polihidroxi-ketonok (ketózok) és származékaik. általános képlet: ( ) n / n ( ) m ; n, m 3 (egész számok) monoszacharidok:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 - Beszámoló a WESSLING Nemzetközi Kutató és Oktató Központ Kht. 2006. évi tevékenységéről - 2006. 1 WIREC 2006. évi közhasznúsági jelentés TARTALOMJEGYZÉK Működési feltételeink

Részletesebben

KÉMIAI DEKONTAMINÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK KORRÓZIÓS ÉS FELÜLETKÉMIAI HATÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

KÉMIAI DEKONTAMINÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK KORRÓZIÓS ÉS FELÜLETKÉMIAI HATÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE KÉMIAI DEKONTAMINÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK KORRÓZIÓS ÉS FELÜLETKÉMIAI HATÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE Doktori (PhD) értekezés tézisei Baja Bernadett Kémia és Környezettudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

Halogéntartalmú szerves vegyületek. 7. előadás

Halogéntartalmú szerves vegyületek. 7. előadás Halogéntartalmú szerves vegyületek 7. előadás Halogéntartalmú szerves vegyületek Funkciós csoport: -X (X = F, Cl, Br, I) Természetben is előfordulnak (algák, erdőtüzek, vulkánok) Széleskörű alkalmazás

Részletesebben

IX. Szénhidrátok - (Polihidroxi-aldehidek és ketonok)

IX. Szénhidrátok - (Polihidroxi-aldehidek és ketonok) IX Szénhidrátok - (Polihidroxi-aldehidek és ketonok) A szénhidrátok polihidroxi-aldehidek, polihidroxi-ketonok vagy olyan vegyületek, amelyek hidrolízisekor az előbbi vegyületek keletkeznek Növényi és

Részletesebben

Kétfogú N-donor ligandumok által irányított C-H aktiválási reakciók vizsgálata

Kétfogú N-donor ligandumok által irányított C-H aktiválási reakciók vizsgálata Tudományos Diákköri Dolgozat ZWILLINGER MÁRTON Kétfogú N-donor ligandumok által irányított C-H aktiválási reakciók vizsgálata Témavezetők: Dr. Novák Zoltán, egyetemi adjunktus Dr. Kovács Szabolcs, tudományos

Részletesebben

módszerrel Témavezető: Dr. Farkas Viktor Szerves Kémiai Tanszék

módszerrel Témavezető: Dr. Farkas Viktor Szerves Kémiai Tanszék Tudományos Diákköri Dolgozat CSRDÁS BARBARA Királis koronaéterek enantiomerfelismerésének vizsgálata kiroptikai módszerrel Témavezető: Dr. Farkas Viktor Szerves Kémiai Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Mintaelőkészítési és mintabeviteli módszerek fejlesztése krómspeciációs elemzésekhez

Mintaelőkészítési és mintabeviteli módszerek fejlesztése krómspeciációs elemzésekhez Mintaelőkészítési és mintabeviteli módszerek fejlesztése krómspeciációs elemzésekhez doktori (PhD) értekezés tézisei Béni Áron Témavezető: Dr. Posta József Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai

Részletesebben

Olyan magkedvelő részecske, amely (legalább) két különböző atomján képes kötést létesíteni a(z elektrofil) reakciópartnerrel.

Olyan magkedvelő részecske, amely (legalább) két különböző atomján képes kötést létesíteni a(z elektrofil) reakciópartnerrel. akceptorszám (akceptivitás) aktiválási energia (E a ) activation energy aktiválási szabadentalpia (ΔG ) Gibbs energy of activation aktivált komplex activated complex ambidens nukleofil amfiprotikus (oldószer)

Részletesebben

GÁZOK FOURIER-TRANSZFORMÁCIÓS INFRAVÖRÖS

GÁZOK FOURIER-TRANSZFORMÁCIÓS INFRAVÖRÖS GÁZOK FOURIER-TRANSZFORMÁCIÓS INFRAVÖRÖS SPEKTROMETRIAI ANALÍZISE Doktori (PhD) értekezés tézisei Készítette: Bacsik Zoltán okl. környezetmérnök Konzulens: Dr. Mink János egyetemi tanár Készült a Pannon

Részletesebben

2. SZÉNSAVSZÁRMAZÉKOK. Szénsav: H 2 CO 3 Vízvesztéssel szén-dioxiddá alakul, a szén-dioxid a szénsav valódi anhidridje.

2. SZÉNSAVSZÁRMAZÉKOK. Szénsav: H 2 CO 3 Vízvesztéssel szén-dioxiddá alakul, a szén-dioxid a szénsav valódi anhidridje. 2. ZÉAVZÁMAZÉKK 2.1. zénsavszármazékok szerkezete, elnevezése zénsav: 2 3 Vízvesztéssel szén-dioxiddá alakul, a szén-dioxid a szénsav valódi anhidridje. 2 + 1. ábra: A szénsav szén-dioxid egyensúly A szén-dioxid

Részletesebben

VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vezetés- szervezéselmélet és vizsgálati módszerei neve (angol)

Részletesebben

XII. Reakciók mikrohullámú térben

XII. Reakciók mikrohullámú térben XII. Reakciók mikrohullámú térben Szervetlen, fémorganikus és katalízis gyakorlatok 1. BEVEZETÉS A mikrohullámú (továbbiakban mw) technikát manapság a kémia számos területen használják, pl. analízishez

Részletesebben

Biológiailag aktív morfinánok és aporfinok szintézise Suzuki keresztkapcsolással. Doktori (PhD) értekezés. Sipos Attila

Biológiailag aktív morfinánok és aporfinok szintézise Suzuki keresztkapcsolással. Doktori (PhD) értekezés. Sipos Attila Biológiailag aktív morfinánok és aporfinok szintézise Suzuki keresztkapcsolással Doktori (PhD) értekezés Sipos Attila Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Debrecen 2008 Köszönetnyilvánítás Köszönöm

Részletesebben

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PH.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN Készítette: Erdélyi Tamás

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia Tanszék. Aszpidoszpermánvázas és rokon indolalkaloidok, valamint analogonjaik szintézise

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia Tanszék. Aszpidoszpermánvázas és rokon indolalkaloidok, valamint analogonjaik szintézise Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia Tanszék Aszpidoszpermánvázas és rokon indolalkaloidok, valamint analogonjaik szintézise PhD tézisek Készítette: Éles János Témavezető: Dr. Kalaus

Részletesebben

Fagyasztott élelmiszer-emulziók stabilitásának vizsgálata

Fagyasztott élelmiszer-emulziók stabilitásának vizsgálata Fagyasztott élelmiszer-emulziók stabilitásának vizsgálata Zeke Ildikó Csilla Doktori értekezés tézisei Témavezetők: Dr. Balla Csaba, egyetemi magántanár, PhD Dr. Friedrich László egyetemi docens, PhD Készült

Részletesebben

A Szuperstabil Pd(0) katalizátor vizsgálata és alkalmazása C-C kötés kialakítási reakciókban

A Szuperstabil Pd(0) katalizátor vizsgálata és alkalmazása C-C kötés kialakítási reakciókban A Szuperstabil Pd(0) katalizátor vizsgálata és alkalmazása C-C kötés kialakítási reakciókban Doktori értekezés tézisei Jakab Alexandra Témavezető: Dr. Soós Tibor Tudományos Főmunkatárs Magyar Tudományos

Részletesebben

Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes Dr. Fodor Mónika

Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes Dr. Fodor Mónika Dr. CsiszárikKocsir Ágnes Dr. Fodor Mónika Mennyire befolyásolták a makrogazdasági mutatószámok a költségvetési helyzetképet a válság előtt és után? eredmények a Visegrádi négyek országcsoport adatai alapján

Részletesebben

Biológiailag aktív cukor szulfátészterek analógjainak, cukorszulfonátoknak és cukor-metilén-szulfonátoknak szintézise.

Biológiailag aktív cukor szulfátészterek analógjainak, cukorszulfonátoknak és cukor-metilén-szulfonátoknak szintézise. 1. Az értekezés előzményei és célkitűzései Biológiilg ktív cukor szulfátészterek nlógjink, cukorszulfonátoknk és cukor-metilén-szulfonátoknk szintézise Doktori (D) értekezés tézisei Lázár László Témvezető:

Részletesebben

Gázfázisú biokatalízis

Gázfázisú biokatalízis Gázfázisú biokatalízis Szerző: Papp Lejla, Biomérnöki B.Sc. I. évfolyam Témavezető: Dr. Tóth Gábor, tudományos munkatárs Munka helyszíne: PE-MK, Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet

Részletesebben

DR. LAKATOS ÁKOS PH.D PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA B) TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATBELI KÖZLEMÉNYEK

DR. LAKATOS ÁKOS PH.D PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA B) TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATBELI KÖZLEMÉNYEK DR. LAKATOS ÁKOS PH.D PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA VÉGZETTSÉGEK: 1. Fizikus (egyetemi, DE-TTK: 2007) 2. Környezetmérnök (főiskolai, DE-MK: 2007) TUDOMÁNYOS MUNKA A) PH.D DOKTORI ÉRTEKEZÉS [A1] Diffúzió és diffúzió

Részletesebben

A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ

A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ MOSONMAGYARÓVÁR 2003 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG-

Részletesebben

Mikroelektromechanikai szerkezetek szilárdsági és megbízhatósági vizsgálata

Mikroelektromechanikai szerkezetek szilárdsági és megbízhatósági vizsgálata OTKA nyilvántartási szám: T 049848 Mikroelektromechanikai szerkezetek szilárdsági és megbízhatósági vizsgálata Témavezetı: Dr. Kovács Ádám egyetemi docens, BME Mőszaki Mechanikai Tanszék Kutatási beszámoló:

Részletesebben

EtO 2 C. EtO 2 CCHN 2 N 2. EtO 2 CCH=C=O. EtO 2 CCH 2 C(=O)X O R -CO. -CO Co 2 (CO) 8 Co 2 (CO) 7 Co 2 (CO) 7 (CHCO 2 Et) +CO k -1

EtO 2 C. EtO 2 CCHN 2 N 2. EtO 2 CCH=C=O. EtO 2 CCH 2 C(=O)X O R -CO. -CO Co 2 (CO) 8 Co 2 (CO) 7 Co 2 (CO) 7 (CHCO 2 Et) +CO k -1 1 TKA nyilvántartási szám: K71906 Béta-laktámokhoz vezető dominó reakció: átmenetifém-katalizált ketén képződés és cikloaddíció szintetikus és elméleti vizsgálata A kutatás eredményei A kutatás előzményeként

Részletesebben

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős)

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) SZOLNOKI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS GÉPÉSZETI TANSZÉK DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) I. Diplomaterv,disszertáció, szakkönyv-részlet, jegyzet,

Részletesebben

FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ HATÁSÚ NR2B ALTÍPUSSZELEKTÍV NMDA ANTAGONISTÁK KUTATÁSA

FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ HATÁSÚ NR2B ALTÍPUSSZELEKTÍV NMDA ANTAGONISTÁK KUTATÁSA BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDMÁYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRÖKI ÉS BIMÉRÖKI KAR FÁJDALMCSILLAPÍTÓ ATÁSÚ R2B ALTÍPUSSZELEKTÍV MDA ATAGISTÁK KUTATÁSA Tézisfüzet Szerzı: Borza István Témavezetı: Dr. Domány György

Részletesebben

ENZIMJELZÉSES IMMUNANALITIKAI MÓDSZEREK FEJLESZTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA FENOXIKARB ÉS ATRAZIN NÖVÉNYVÉDŐSZER-HATÓANYAGOK KIMUTATÁSÁRA

ENZIMJELZÉSES IMMUNANALITIKAI MÓDSZEREK FEJLESZTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA FENOXIKARB ÉS ATRAZIN NÖVÉNYVÉDŐSZER-HATÓANYAGOK KIMUTATÁSÁRA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Kar EZIMJELZÉSES IMMUAALITIKAI MÓDSZEREK FEJLESZTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA FEOXIKARB ÉS ATRAZI ÖVÉYVÉDŐSZER-HATÓAYAGOK KIMUTATÁSÁRA Doktori értekezés

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. A minőség- és eredettanúsítás lehetősége és alkalmazása a magyar erdőgazdálkodásban. Bodnár Sándor okl.

Doktori (PhD) értekezés tézisei. A minőség- és eredettanúsítás lehetősége és alkalmazása a magyar erdőgazdálkodásban. Bodnár Sándor okl. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Doktori (PhD) értekezés tézisei A minőség- és eredettanúsítás lehetősége és alkalmazása a magyar erdőgazdálkodásban Bodnár Sándor okl. erdőmérnök Sopron 2005 Roth Gyula Erdészeti

Részletesebben