SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM229B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM229B"

Átírás

1 SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM229B TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET 2013/14. II. félév 1

2 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyző, óraszám, kreditérték A tantárgy célja. A tantárgy leírása. A kurzusra jelentkezés módja. Oktatási módszer. Félévközi számonkérés módja. Követelmények. Vizsgáztatás módja. Kötelező- és ajánlott irodalom. 2. Tantárgytematika 3. Vizsgakérdések 4. Minta zárthelyi dolgozatok 5. Egyéb követelmények 1. Tantárgyleírás Tantárgy neve: SZERVES KÉMIA (BSc nappali tagozatos hallgatók részére) Tantárgy Neptun kódja: MAKKEM229B Tárgyfelelős intézet: Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar, Kémiai Intézet Tantárgyelem: kötelező Tárgyfelelős: Némethné Dr. Sóvágó Judit egyetemi docens Javasolt félév: 2. tavaszi félév Előfeltétel: Általános és szervetlen kémia (MAKKEM 218B) Óraszám/hét: 2 óra előadás+2 óra gyakorlat Számonkérés módja: aláírás-kollokvium Kreditpont: 4 Tagozat: nappali Tantárgy feladata és célja: A szerves kémia tárgyköréből azoknak az alapismereteknek az elsajátítása, amelyek elengedhetetlenek az anyagmérnöki szemlélet kialakításához. Részletesen tárgyalja a szénhidrogének szerkezetét, tulajdonságait, bemutatja a funkciós csoportokat tartalmazó szerves vegyületek legfontosabb képviselőit. A gyakorlat célja: Az anyagismeret bővítése, az elméleti anyag demonstrálása, továbbá alap szerves kémiai gyakorlati készség kialakítása. A gyakorlatok számítási példákból, a szerves kémia alapját képező témakörökkel kapcsolatos feladatok megoldásából és kis csoportos formában történő laboratóriumi gyakorlatok elvégzéséből tevődik össze. Tantárgy tematikus leírása: Az előadásokon az alábbi témakörök kerülnek ismertetésre: A szerves kémia kialakulása, a szerves vegyületek szerkezetének elektronelmélete, a szerves kémiai reakciók csoportosítása, izoméria lehetőségek a szerves kémiában. A szerves vegyületcsoportok részletes ismertetése (nevezéktan, szerkezet, fizikai- és kémiai tulajdonságok, előállítás, gyakorlati jelentőségük, egyéb egyedi jellemzők): alkánok, alkének, alkinek, konjugált diének és a π-elektron delokalizáció, aromás szénhidrogének, izoprénvázas vegyületek, halogénezett szénhidrogének, szénhidrogének hidroxiszármazékai (alkoholok, fenolok), éterek és epoxidok, peroxidok, karbonilvegyületek (monooxovegyületek, dikarbonilvegyületek, hidroxi-oxovegyületek, szénhidrátok), karbonsavak, karbonsavszármazékok, kéntartalmú szerves vegyületek, nitrogéntartalmú szerves vegyületek (aminok, nitrogéntartalmú karbonsavszármazékok, aminokarbonsavak, biológiai jelentőségű aminosavszármazékok, poliamidok, aminoszulfonsavak, stb.), foszfortartalmú szerves vegyületek, elemorganikus vegyületek, szénsavszármazékok, heterociklikus vegyületek, nukleozidok, nukleotidok és nukleinsavak. A kurzusra jelentkezés módja: a kurzusra a regisztrációs héten számítógépen, a Neptun-rendszeren keresztül kell jelentkezni. A jelentkezés feltétele, hogy a hallgató rendelkezzen aláírással Általános és szervetlen kémia (MAKKEM218B) tantárgyból. Oktatási módszer: Előadások kivetítő használatával. A kollokvium alapját képező előadások anyagát a hallgatók elektronikus formában megkapják. Számolási gyakorlat táblánál, a hallgatókkal interaktív módon. A laboratóriumi gyakorlatokat a hallgatók kémiai laboratóriumban kis csoportokban végzik. 2

3 Félévközi számonkérés módja, követelmények: A félév során egy alkalommal a szemináriumi feladatok anyagából ZH írására kerül sor. Ezzel 25 pont szerezhető. Az aláírás megszerzésének egyik feltétele, hogy a hallgató a ZH anyagából min. 12 pontot szerezzen. A laboratóriumi gyakorlatok megkezdése előtt a hallgató részletes tájékoztatást kap a laboratóriumi tűz- és munkavédelmi, ill. a biztonságtechnikai ismeretekből, továbbá ismertetésre kerülnek az elvégzendő feladatok. Ennek anyagából a gyakorlatvezető által kijelölt időpontban zárthelyi dolgozat írására kerül sor, melynek elégséges szintű teljesítése a laboratóriumi gyakorlatok elkezdésének feltétele! Az elérhető maximális pontszám 20. Ha a hallgató nem éri el a min. 10 pontot, nincs lehetőség pót zárthelyi dolgozat megírására, ily módon a laboratóriumi gyakorlaton való részvételre! A laboratóriumi gyakorlatokon való részvétel kötelező. Nagyon indokolt esetben, igazolás felmutatásával másik tankörben pótolható. Ha a hallgató felkészületlenül érkezik a laboratóriumba, el kell hagynia a laboratóriumot, és ezzel az adott gyakorlatra nulla pontot kap. A hallgató a gyakorlatról, azok eredményeiről a következő gyakorlaton jegyzőkönyveket köteles leadni a gyakorlatvezetőnek, melyre egyenként 5 pont adható. Időben le nem adott jegyzőkönyv 0 pontot ér. A laboratóriumi gyakorlatok során így összesen 15 (3x5) pont szerezhető. Ebből laboratóriumi gyakorlatonként legalább 2 pont elérése az aláírás feltétele, aki ezt nem teljesíti, aláírást nem pótolhat, aláírás megtagadásban részesül. Az előadás és laboratóriumi gyakorlatok anyagából a félév végén nagy zárthelyi dolgozat írására kerül sor. Ily módon maximum 50 pont szerezhető, amelyből legalább 25 pont megszerzése szükséges az aláíráshoz. Zárthelyi dolgozatok írásáról hiányozni csak indokolt esetben, orvosi igazolás bemutatása esetén lehetséges, pótlásra ebben az esetben csak a tantárgyjegyzővel egyeztetett időpontban van lehetőség. A nagy ZH pótlására csak aláírás-pótlás keretében van mód, melynek időpontjai a vizsgaidőszak első két hetében kerülnek kijelölésre a tantárgyjegyző által. A minimum pontok nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után! Az aláírás feltételei a félév során: a fentebb említett előírások alapján elérhető 110 pontból legalább 55 pont megszerzése; az előadások legalább 60%-ának látogatása és a gyakorlatokon való részvétel. A vizsgáztatás módja: szóbeli vizsga A hallgató a vizsga előtt ún. beugró ZH-t ír, melyet a vizsgáztató a helyszínen javít ki. Ennek időtartama 15 perc, mely a félév során megismert, 10 db szerves vegyület képletének felírásából és 10 db szerkezeti képlettel felírt vegyület elnevezéséből áll. Az elérhető max. pontszám 20, melyből 15 pont elérése szükséges a vizsga megkezdéséhez. Sikeres beugró után a vizsgázó 2 db kérdést húz az előre kiadott tételsorból. 10 perc felkészülési idő igény szerint adható a hallgatónak. A szóbeli vizsga időtartama 15 perc. A vizsga értékelése: ötfokozatú értékelés A félévközi teljesítmény (pontok) érdemjeggyé váltása: 0-54 pont: elégtelen pont: elégséges pont: közepes pont: jó pont: jeles A félévi érdemjegy számítása: 50% félévi munka érdemjegye + 50% vizsga érdemjegye 3

4 Kötelező irodalom: Az előadások és laboratóriumi gyakorlatok anyagának elektronikus vázlata, amely a felkészülés alapját képezi. Markó László: Szerves kémia I., Veszprémi Egyetem, elektronikus jegyzet, Kovács Kálmán, Halmos Miklós: A szerves kémia alapjai, Tankönyvkiadó, Budapest, Hornyánszky Gábor, Poppe László, Hazai László, Nagy József, Tóth Tünde; Szerves kémiai praktikum; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szerves Kémia és Technológia Tanszék, Elektronikus jegyzet, Roberts Caserio: Basic principle of organic chemistry, 2nd edition, Ajánlott irodalom: Furka Árpád: Szerves Kémia, Nemzeti tankönyvkiadó Zrt, Szabó Dezső: Szerves kémia, Medicina könyvkiadó, Budapest, Francis A. Carey: Organic Chemistry, University of Virginia; 4th edition, Tantárgytematika Naptári hét ELŐADÁS A szerves kémia kialakulása, a szerves vegyületek szerkezetének elektronelmélete, a szénatom helyzete a periódusos rendszerben, a szénatom hibridállapotai, a C,C-kötések különböző típusai, heteronukleáris kötések, elektroneltolódási effektusok, molekulák közötti kölcsönhatások. A szénvegyületek felosztása. A szerves kémia reakciók csoportosítása: gyökös és ionos reakciók, szubsztitúció, addíció, elimináció, elektrofil és nukleofil reakciók, molekularitás, átmeneti állapot és köztitermék. Izoméria lehetőségek a szerves kémiában: szerkezeti izomériák; sztereoizoméria, geometriai izoméria, optikai izoméria: kiralitás, egy aszimmetriacentrumot tartalmazó szerves vegyületek optikai izomériája, a térszerkezet Fischerféle ábrázolása, relatív és abszolút konfiguráció, az aszimmetriacentrum reakció közbeni viselkedése, két aszimmetriacentrumot tartalmazó szerves vegyületek optikai izomériája, forgatóképesség és szerkezet, enantiomerek elválasztása. GYAKORLAT Alapvető szerves kémiai sztöchiometriai számítások I. Alapvető szerves kémiai sztöchiometriai számítások II. 4

5 10. Alkánok: nyíltláncú alkánok, az alkánok homológ sora, a szénatomok rendűsége, az alkánok elnevezése, az alkánok térbeli felépítése, az alkánok szerkezeti izomériája, fizikai tulajdonságai, előfordulásuk és kinyerésük; a kőolaj és földgáz, egyenesláncú alkánok kinyerése kőolaj-párlatokból, alkánok előállítása szintézissel, az alkánok kémiai tulajdonságai (klórozás, oxidáció, hőbomlás, izomerizálás, cikloalkánok). Alkének: a C=C kettős kötés, általános ismertetés. A laboratóriumi munkavégzéshez szükséges baleset- és munkavédelmi oktatás A laboratóriumi gyakorlatok részletes ismertetése I. 11. Alkének (folytatás): alkének előállítása: nagyipari eljárások, alkének laboratóriumi előállítása, kémiai tulajdonságai (reakciók halogénekkel, H-X típusú molekulák addiciója, hidrogénezés, hidroformilezés, oxidációs reakciók, polimerizáció, oligomerizáció, alkilezés, metatézis, komplexképzés, cikloalkének. Alkinek és kumulének: a C-C hármas kötés, általános áttekintés, előállításuk, acetilén homológok, kémiai tulajdonságok (halogénaddíció, vinilezés (HX-addíció), hidrogénezés, sóképzés, etinilezés (alkinilezés), dimerizáció, ciklooligomerizáció. A laboratóriumi gyakorlatok részletes ismertetése II. 12. Kumulált diének és poliének: a π-elektron delokalizáció értelmezése: a butadién példája az MO-megközelítés, az allilkation példája a VB-megközelítés, a π-elektron delokalizáció termodinamikai és kinetikai hatása, a konjugált diének legfontosabb képviselői és előállításuk (butadién, izoprén, a konjugált diének kémiája, hidrogénezés, halogén- és HXaddíció, Diels Alder-szintézis, polimerizáció), gyűrűs diének és poliének (ciklobutadién, ciklopentadién, ciklohexadién, ciklooktatetraén - fluxionális molekulák). ZH a munka- és balesetvédelmi ismeretekből, a laboratóriumban végzendő feladatokból. Szerves vegyületek képletírása Aromás szénhidrogének: csoportosításuk és elnevezésük, fizikai tulajdonságai, a benzolgyűrű elektronszerkezete, az aromás jelleg kritériumai, a kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogének szerkezete, az izolált gyűrűs aromás szénhidrogének szerkezete, aromás szénhidrogének előállítása, kinyerésük kőszénkátrányból, aromatizálás és dehidrociklizálás, alkil-aromások átalakítása, reakciókészségük. Az aromás vegyületek jellegzetes reakciói (elektrofil szubsztitúció), elektroneltolódások a helyettesített benzolgyűrűben, az aromás szénhidrogének reakciói, az aromás gyűrű szubsztitúciós reakciói, az aromás gyűrű addíciós reakciói, az aromás gyűrű oxidálása, az aromás gyűrű komplexképző tulajdonságai, az alifás oldallánc reakciói, nem-benzoid aromás szénhidrogének, polisztirol és származékai. *Laboratóriumi gyakorlat *Laboratóriumi gyakorlat 5

6 15. Terpenoidok: konjugált π-elektronrendszerek, szteroidok. Halogénezett szénhidrogének: alkil-halogenidek előállítása, reakciói, fontosabb képviselői, aril-halogenidek előállítása, reakciói, fontosabb képviselői, aralkil-halogenidek előállítása, reakciói, fontosabb képviselői. Szénhidrogének hidroxiszármazékai: alkoholok, fenolok előállítása, kémiai tulajdonságai, legfontosabb képviselőik. Éterek, epoxidok és peroxidok előállítása, kémiai tulajdonságai, legfontosabb képviselőik. *Laboratóriumi gyakorlat a hétfői, keddi és szerdai tanköröknek Karbonilvegyületek: csoportosítás, elnevezés, fizikai tulajdonságok, mono-oxovegyületek előállítása, kémiai tulajdonságai, legfontosabb képviselőik, dikarbonilvegyületek előállítása, kémiai tulajdonságai, legfontosabb képviselőik, (kinonok), alifás- és aromáshidroxi-oxovegyületek, szénhidrátok csoportosítása, legfontosabb képviselői. Karbonsavak: általános ismertetés, elnevezés, savas jelleg, előállítás, kémiai tulajdonság, fontosabb karbonsavak és jellemzőik, helyettesített karbonsavak (halogénezett karbonsavak, hidroxi-karbonsavak, oxo-karbonsavak). Karbosavszármazékok (karbonsav-anhidridek, karbonsavhalogenidek, karbonsav-észterek, lipidek). Nitrogéntartalmú szerves vegyületek: aminok, halogénezett aminok, amino-alkoholok és amino-fenolok, aminokarbonsavak, biológiai jelentőségű aminosav származékok (peptidek, fehérjék), nitrogéntartalmú szerves vegyületek N,Okötést tartalmazó funkciós csoporttal, nitrogéntartalmú szerves vegyületek N,N-kötést tartalmazó funkciós csoporttal. Kéntartalmú vegyületek: tiolok és tiofenolok, szulfidok, tiokarbonil vegyületek, tiokarbonsavak, szulfonsavak és származékaik, kénsavészterek- és félészterek, szintetikus mosószeralapanyagok (detergens hatás). Foszfortartalmú szerves vegyületek: foszfinok, foszfonsavszármazékok, foszfátok, tiofoszfátok, foszforsav-amidok. Elemorganikus vegyületek. Szénsavszármazékok. Heterociklusos vegyületek. Nukleozidok, nukleotidok és nukleinsavak. *Laboratóriumi gyakorlat *Laboratóriumi gyakorlat a csütörtöki tanköröknek Gyakorló feladatok: szerves vegyületek nevezéktana és izomériája ZH a szemináriumi feladatokból 20. Zárthelyi dolgozat az előadások és laboratóriumi gyakorlatok anyagából Szerves vegyületek szerkezetvizsgálatának műszeres módszerei *A laboratóriumi gyakorlatok ütemezése a gyakorlatvezetők által megadott beosztás szerint történik. 6

7 A gyakorlaton elvégzendő feladatok: 1. Butil-acetát előállítása 2. Szerves kémiai kémcsőreakciók 3. Növényi pigmentek elválasztása vékonyréteg- és papírkromatográfiával 3. Vizsgakérdések I. tételsor 1. A szerves kémia rövid történeti áttekintése, szerves vegyületek kialakulása. 2. A szerves vegyületek kémiai kötésének jellemzése, a hibridizáció elmélete. 3. A szerves vegyületekben fellépő izoméria típusok, azok jellemzése példákkal. 4. Szerves vegyületek sztereokémiai jellemzői, optikai izoméria (kiralitás, C.I.P.-szabály, fajlagos forgatóképesség, enantiomerek, diasztereomerek, aszimmetriás szintézisek, rezolválás). 5. Szerves kémiai reakciótípusok jellemzése példákkal, karbénium-ionok, karbanionok és gyökök szerkezete és tulajdonságai. 6. Konjugáció, delokalizáció, a szerves vegyületekben fellépő elektron-eltolódások. 7. Konfiguráció és konformáció fogalma, az etán, bután és ciklohexán konformációs analízise. 8. A szénhidrogének általános jellemzése, fajtái, tulajdonságai, példákkal. Szénhidrogének nevezéktana. II. tételsor 9. Alkánok és cikloalkánok kötésrendszere, szerkezete, fizikai tulajdonságai, előállítása és kémiai tulajdonságai. 10. Alkének kötésrendszere, szerkezete, fizikai és kémiai tulajdonságai és előállítása. 11. Diének- és poliének kötésrendszere, szerkezete, fizikai és kémiai tulajdonságai. 12. Alkinek kötésrendszere, szerkezete, előállítása, fizikai és kémiai tulajdonságai. 13. Aromás vegyületek általános jellemzése, kötésrendszere, fizikai tulajdonságai, a benzol szerkezete. 14. A benzol elektrofil szubsztitúciója, a mechanizmus bemutatása példákkal. Szubsztituált aromás rendszerek elektrofil szubsztitúciója, irányítás és reaktivitás. A fontosabb szerves kémiai csoportok osztályozása elektronikus szempontból. 15. Policiklikus aromás szénhidrogének jellemzése. 16. Alkil-, aril- és aralkil halogenidek tulajdonságaik, előállításuk, legfontosabb képviselőik. 7

8 17. Szénhidrogének hidroxi-származékai (alkoholok, fenolok) előállítása, kémiai tulajdonságai, legfontosabb képviselőik. 18. Karbonil vegyületek csoportosítása, nevezéktana, fizikai- és kémiai tulajdonságai, előállítása, legfontosabb képviselőik, szénhidrátok csoportosítása fontosabb képviselőik. 19. Karbonsavak- és karbonsavszármazékok fizikai- és kémiai tulajdonságai, előállítása, legfontosabb képviselőik 20. Kéntartalmú szerves vegyületek előállítása, kémiai tulajdonságai, legfontosabb képviselőik, detergens hatás. 21. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek előállítása, kémiai tulajdonságai, legfontosabb képviselőik (lipidek, fehérjék). 22. Heterociklusos vegyületek előállítása, kémiai tulajdonságai, legfontosabb képviselőik. 23. Nukleozidok, nukleotidok és nukleinsavak kémiai tulajdonságai, legfontosabb képviselőik. Megjegyzés: A vizsgakérdésekre adott válaszok az előadáson bemutatott slide-ok, és az előadáson készített saját jegyzetek alapján teljes részletességgel megadhatók. Az előadás anyagát minden előadás után megkapják a hallgatók a közös címükre elküldve. Beugró kérdéssor 1. Nevezze el az alábbi vegyületeket (a megoldások kék színnel vannak feltüntetve)! 1,2-diklór benzol etanol but-1,3-dién metán ecetsav bróm-ciklopentán fenol aceton propan-2-ol anilin (10 pont) 2. Rajzolja fel az alábbi vegyületek szerkezeti képletét (mindegyik vegyület szerkezete részletesen bemutatva az előadás jegyzetben) benzol etilén but-1,2-dién formaldehid kloroform acetilén nitro-benzol toluol etán ciklohexán Az összesen 20 pontból legalább 15 pont szükséges a tétel húzáshoz. 8 (10 pont)

9 4. Minta zárthelyi dolgozatok I. A laboratóriumi munkavégzéshez szükséges baleset- és munkavédelmi ismeretekből, ill. a laboratóriumi feladatokból (A kérdésekre adott válaszok mindegyike megtalálható a hallgatók rendelkezésére bocsájtott laboratóriumi feladatok elméletét- és gyakorlatát bemutató leírásokban, melyet a hallgatók közös címükre kapnak meg a gyakorlat vezetőtől.) 1. Milyen célt szolgál, és hogyan használja a forrkövet? (2 pont) 2. Hogyan dolgozik tűzveszélyes, alacsony forráspontú szerves oldószerrel? (2 pont) 3. Milyen tűzoltási módokat ismer? (2 pont) 4. Mit tesz, ha a szembe sav vagy lúg kerül? (2 pont) 5. Milyen módszerrel és miért választhatók szét a növényi pigmentek? (2 pont) 6. Mikor alkalmazna ezüsttükör-próbát szerves vegyületek kimutatására? Írja fel a lejátszódó reakciók egyenleteit! (3 pont) 7. Írja fel a butil-acetát előállításának reakcióegyenletét! (1 pont) 8. Milyen szerves vegyületek kimutatására alkalmas a Biuret-reakció? (1 pont) 9. Mit tartalmaz a pozitív Fehling-próba során keletkező vöröses csapadék? (1 pont) 10. Ismertesse a desztilláció elvét! Rajzoljon fel egy laboratórimban használatos atmoszférikus desztilláló készüléket! (4 pont) Összpontszám: 20 pont, melyből 10 pont megszerzése a laboratóriumi gyakorlatok megkezdésének és az aláírás megszerzésének feltétele. II. A szemináriumi anyagból g etil-klorid előállításához hány gramm etilénre és hány dm 3 standard állapotú sósavgázra van szükség, ha a kitermelés 90%-os? (5 pont) 2. Egy szerves vegyület moláris tömege 32 g/mol. Atomjainak tömegszázalékos összetétele: 50,0 % O, 37,5 % C, 12,5 % H. Mi a vegyület molekulaképlete? (5 pont) 3. Nevezze el az alábbi vegyületeket! (5 pont) 4. Milyen alap reakciótípusba tartoznak a következő folyamatok? (5 pont) 9

10 5. Jelölje meg a hamis állítást! (5 pont) I. Egy enantiomerpár tagjai A., egymás tükörképei C., azonos összegképletűek B., egymás izomerjei D., azonos fajlagos forgatóképességűek II. A cisz-but-2-én és a transz-but-2-én A., egymás szerkezeti izomerjei C., telítetlen vegyületek B., fizikai tulajdonságai eltérőek D., egymás diasztereomerjei III. A bután és az izobután A., konstitúciós izomerek C., geometriai izomerek B., összegképlete ugyanaz D., gázhalmazállapotúak (25 o C, 1 atm) IV. A ciklopentán A., akirális vegyület C., forgatóképessége pozitív B., összegképlete C 5 H 10 D., a pent-1-én szerkezeti izomerje V. Az addíciós reakciók során A., új szigma-kötések alakulnak ki C., π-kötés bomlik fel B., atom(csoport) lép ki a molekulából D., a molekula teljesen telítődhet Megoldás 1 D 2 D 3 C 4 D 5 B Összpontszám: 25 pont, melyből 12 pont megszerzése aláírás feltétel. III. Az előadás és laboratóriumi gyakorlatok anyagából 1. Írja fel a hexán összeg- és szerkezeti képletét! (2 pont) 2. Rajzolja fel a 1,2-dibrómetilén izomereit! Nevezze el azok izoméria típusát! Mi az 1,2-dibrómetilén keletkezésének egyenlete? 3. Milyen szerves kémiai reakciótípusokat ismer? Írjon mindegyik típusra egy példát! (6 pont) (6 pont) 4. Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy apoláris és milyennel egy 10

11 poláris szerves oldószernek? Írjon példát mindkét oldószertípusra! (4 pont) 5. Írjon legalább 4 példát a szénhidrátok csoportjából! (4 pont) 6. Milyen reakciót alkalmazna aldehid-csoport kimutatására? Írja fel a reakcióegyenleteket! (4 pont) 7. Írjon egy példát észterképződéssel járó reakcióra! (4 pont) 8. Sorolja fel az aromás jelleg kritériumait! (6 pont) 9. Értelmezze az alábbi fogalmakat! (10 pont) - optikai izoméria - szubsztitúciós reakció - metilgyök - pirolízis - keto-enol tautoméria 10. Mit ért valamely komponens retenciós faktorán? Milyen módszerrel határozná azt meg? (4 pont) Összpontszám: 50 pont, amelyből legalább 25 pont megszerzése szükséges az aláíráshoz. Megjegyzés: A zárthelyi kérdéseire a hallgató a szemináriumigyakorlatokés előadások anyagát képző elméleti- és gyakorlati feladatok alapján tud választ adni, ha azokon aktívan részt vett és önálló jegyzettel rendelkezik. 5. Egyéb követelmények A kurzus eredményes teljesítése a félév során a kötelező óralátogatásokon túlmenően minimum heti 2 óra egyéni felkészülést (ismétlést, gyakorlást) igényel. Miskolc, március 30. Dr. Lakatos János intézetigazgató Némethné Dr. Sóvágó Judit tantárgyjegyző 11

SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM 229BL

SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM 229BL SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM 229BL TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2011/12. II. félév 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Általános és Szerves Kémia II.

Általános és Szerves Kémia II. FÖLDTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYZETMÉRNÖKI BSC SZAKOK SZÁMÁRA SZAKMAI TÖRZSANYAGKÉNT OKTATOTT TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2014 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Kémia tantárgy kerettanterve

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Kémia tantárgy kerettanterve SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program Kémia tantárgy kerettanterve KÉMIA HELYI TANTERV A kémia tantárgy teljes óraterve 9. osztály 10. osztály Heti

Részletesebben

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ BSC ANYAGMÉRNÖK SZAK VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZÁMÁRA KÖTELEZŐ TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2016 1 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

Részletes tematika: I. Félév: 1. Hét (4 óra): 2. hét (4 óra): 3. hét (4 óra): 4. hét (4 óra):

Részletes tematika: I. Félév: 1. Hét (4 óra): 2. hét (4 óra): 3. hét (4 óra): 4. hét (4 óra): Részletes tematika: I. Félév: 1. Hét (4 óra): Szerves Vegyületek Szerkezete. Kötéselmélet Lewis kötéselmélet; atompálya, molekulapálya; molekulapálya elmélet; átlapolódás, orbitálok hibridizációja; molekulák

Részletesebben

SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA

SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA ANYAGMÉRNÖK BSC ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI MODUL (levelező munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET

Részletesebben

SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc LEVELEZŐ TÖRZSANYAG MAKKEM 229BL

SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc LEVELEZŐ TÖRZSANYAG MAKKEM 229BL SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc LEVELEZŐ TÖRZSANYAG MAKKEM 229BL TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET 2012/13. II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA

SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2012/2013 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÉMIAI ANYAGVIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

KÉMIAI ANYAGVIZSGÁLÓ MÓDSZEREK KÉMIAI ANYAGVIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ANYAGMÉRNÖK, ANYAGVIZSGÁLAT SZAKIRÁNY NAPPALI MSC KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2012. Tartalom

Részletesebben

KÉMIA HELYI TANTERV A 10. ÉVFOLYAM

KÉMIA HELYI TANTERV A 10. ÉVFOLYAM KÉMIA HELYI TANTERV A 10. ÉVFOLYAM KÉTTANNYELVŰ ÉS NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY SZÁMÁRA Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 1 KÉMIA A nevelőtestület határozata alapján

Részletesebben

2. SZÉNSAVSZÁRMAZÉKOK. Szénsav: H 2 CO 3 Vízvesztéssel szén-dioxiddá alakul, a szén-dioxid a szénsav valódi anhidridje.

2. SZÉNSAVSZÁRMAZÉKOK. Szénsav: H 2 CO 3 Vízvesztéssel szén-dioxiddá alakul, a szén-dioxid a szénsav valódi anhidridje. 2. ZÉAVZÁMAZÉKK 2.1. zénsavszármazékok szerkezete, elnevezése zénsav: 2 3 Vízvesztéssel szén-dioxiddá alakul, a szén-dioxid a szénsav valódi anhidridje. 2 + 1. ábra: A szénsav szén-dioxid egyensúly A szén-dioxid

Részletesebben

Minőségügy kommunikációs dosszié (levelező) MINŐSÉGÜGY. Anyagmérnök alapképzés (BsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié

Minőségügy kommunikációs dosszié (levelező) MINŐSÉGÜGY. Anyagmérnök alapképzés (BsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MINŐSÉGÜGY Anyagmérnök alapképzés (BsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék MISKOLC, 2008.

Részletesebben

KÉMIA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok

KÉMIA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok KÉMIA 9 10. évfolyam Célok és feladatok A gimnázium 9-10. évfolyamán az általános iskolában lerakott alapokon tovább építjük a diákok kémiai ismeretrendszerét. A többi természettudományban szerzett tudással

Részletesebben

Alkalmazott kémia. Tantárgy neve Alkalmazott kémia 1.

Alkalmazott kémia. Tantárgy neve Alkalmazott kémia 1. Alkalmazott kémia A tárgy a kémia alapszak (BSC) szakmai törzsanyagának része, melynek teljesítésével két szemeszter alatt 8 kreditet lehet összegyűjteni. Az előadások száma 8. Tantárgy neve Alkalmazott

Részletesebben

Halogéntartalmú szerves vegyületek. 7. előadás

Halogéntartalmú szerves vegyületek. 7. előadás Halogéntartalmú szerves vegyületek 7. előadás Halogéntartalmú szerves vegyületek Funkciós csoport: -X (X = F, Cl, Br, I) Természetben is előfordulnak (algák, erdőtüzek, vulkánok) Széleskörű alkalmazás

Részletesebben

KÉMIA 9-12. évfolyam (Esti tagozat)

KÉMIA 9-12. évfolyam (Esti tagozat) KÉMIA 9-12. évfolyam (Esti tagozat) A kémiai alapműveltség az anyagi világ megismerésének és megértésének egyik fontos eszköze. A kémia tanulása olyan folyamat, amely tartalmain és tevékenységein keresztül

Részletesebben

Kémiai és fizikai kémiai ismeretek és számítások

Kémiai és fizikai kémiai ismeretek és számítások Kémiai és fizikai kémiai ismeretek és számítások 1. A) A hidrogén és vegyületei a hidrogén atomszerkezete, molekulaszerkezete, izotópjai színe, halmazállapota, oldhatósága, sűrűsége reakciója halogénekkel,

Részletesebben

Géprajz (GEGET284B) kommunikációs dosszié GÉPRAJZ (GEGET284B) ANYAGMÉRNÖK BACHELOR KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Géprajz (GEGET284B) kommunikációs dosszié GÉPRAJZ (GEGET284B) ANYAGMÉRNÖK BACHELOR KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ GÉPRAJZ (GEGET284B) ANYAGMÉRNÖK BACHELOR KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR GÉPELEMEK TANSZÉKE Miskolc, 2008 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyző,

Részletesebben

Kémia. Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat

Kémia. Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat 5. sz. melléklet Kémia Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelethez a 6/2014. (I.29.) EMMI rendelet 3. mellékleteként kiadott és a 34/2014 (IV. 29)

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi számvitel 2. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi számvitel 2. tanulmányokhoz III. évfolyam PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi számvitel 2 tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi számvitel 2. Tanszék: Számvitel Intézeti

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 404 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 404 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000074T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 4 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 7796 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

VÍZ-, LEVEGŐTISZTASÁG ÉS TALAJVÉDELEM I.

VÍZ-, LEVEGŐTISZTASÁG ÉS TALAJVÉDELEM I. VÍZ-, LEVEGŐTISZTASÁG ÉS TALAJVÉDELEM I. MSC KÉPZÉS, SZAKIRÁNYOS TÁRGY, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KIEGÉSZÍTŐ SZAKIRÁNY, NAPPALI KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI

Részletesebben

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez gyógytornász szakirány számára 2010/11. tanév Tartalomjegyzék 1. Tájékoztató a szakdolgozat elkészítésének

Részletesebben

KÉMIA. 10. évfolyamos vizsga

KÉMIA. 10. évfolyamos vizsga 10. évfolyamos vizsga A vizsga leírása: A vizsga csak szóbeli részből áll. A vizsgán két tételt kell húzni. Az A tétel a 9. évfolyam ismeretanyagára, a B tétel a 10. évfolyam ismeretanyagának a vizsga

Részletesebben

SZERK2 ÉPÜLETSZERKEZETEK II.

SZERK2 ÉPÜLETSZERKEZETEK II. SZERK2 ÉPÜLETSZERKEZETEK II. ALAPADATOK FÉLÉV VEZETŐJE OKTATÓK, ELŐADÓK Bódi Attila Velősy András, Pandula András, Bódi Attila LEÍRÁS (ÖTSOROS) A primer szerkezetek-kőműves szerkezetek tárgykörébe tartozó

Részletesebben

VÍZ-, LEVEGŐTISZTASÁG ÉS TALAJVÉDELEM II.

VÍZ-, LEVEGŐTISZTASÁG ÉS TALAJVÉDELEM II. VÍZ-, LEVEGŐTISZTASÁG ÉS TALAJVÉDELEM II. MSC KÉPZÉS, SZAKIRÁNYOS TÁRGY, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KIEGÉSZÍTŐ SZAKIRÁNY, LEVELEZŐ KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM

Részletesebben

IX. Szénhidrátok - (Polihidroxi-aldehidek és ketonok)

IX. Szénhidrátok - (Polihidroxi-aldehidek és ketonok) IX Szénhidrátok - (Polihidroxi-aldehidek és ketonok) A szénhidrátok polihidroxi-aldehidek, polihidroxi-ketonok vagy olyan vegyületek, amelyek hidrolízisekor az előbbi vegyületek keletkeznek Növényi és

Részletesebben

Járműmérnöki alapszak

Járműmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Járműmérnöki alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

H H 2. ábra: A diazometán kötésszerkezete σ-kötések: fekete; π z -kötés: kék, π y -kötés: piros sp-hibrid magányos elektronpár: rózsaszín

H H 2. ábra: A diazometán kötésszerkezete σ-kötések: fekete; π z -kötés: kék, π y -kötés: piros sp-hibrid magányos elektronpár: rózsaszín 3. DIAZ- ÉS DIAZÓIUMSPRTT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK 3.1. A diazometán A diazometán ( 2 2 ) egy erősen mérgező (rákkeltő), robbanékony gázhalmazállapotú anyag. 1. ábra: A diazometán határszerkezetei A diazometán

Részletesebben

Méréstechnika kommunikációs dosszié MÉRÉSTECHNIKA. Anyagmérnök alapképzés (BsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié

Méréstechnika kommunikációs dosszié MÉRÉSTECHNIKA. Anyagmérnök alapképzés (BsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MÉRÉSTECHNIKA Anyagmérnök alapképzés (BsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék MISKOLC,

Részletesebben

Előzetes követelmény(ek): Feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint: Szervezés 1. Oktató tanszék(ek) 6 :

Előzetes követelmény(ek): Feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint: Szervezés 1. Oktató tanszék(ek) 6 : TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: SZERVEZÉS 2. Tárgykód: PMKEKNE139 Heti óraszám 1 : 2 ea / 2 gyak Kreditpont: 5 Szak(ok)/ típus 2 : építőmérnök Tagozat 3 : nappali Követelmény 4 : vizsga

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1)

Részletesebben

SZERVES VEGYTANI INTÉZET

SZERVES VEGYTANI INTÉZET SEMMELWEIS EGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR SZERVES VEGYTANI INTÉZET 1092 Budapest, Hőgyes E. u. 7. Tel./Fax.: 217-0851 http://semmelweis.hu/orgchem/hu/ Igazgató: Mátyus Péter, PhD, DSc egyetemi tanár

Részletesebben

Szakközépiskola 9-10. évfolyam Kémia. 9-10. évfolyam

Szakközépiskola 9-10. évfolyam Kémia. 9-10. évfolyam 9-10. évfolyam A szakközépiskolában a kémia tantárgy keretében folyó személyiségfejlesztés a természettudományos nevelés egyik színtereként a hétköznapi életben hasznosulni képes tudás épülését szolgálja.

Részletesebben

Fejlesztendő területek, kompetenciák:

Fejlesztendő területek, kompetenciák: KÉMIA A tanterv célja annak elérése, hogy középiskolai tanulmányainak befejezésekor minden tanuló birtokában legyen a kémiai alapműveltségnek, ami a természettudományos alapműveltség része. Ezért szükséges,

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor)

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor) 2001 pótfeladatsor 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor) Útmutató! Ha most érettségizik, az I. feladat kidolgozását karbonlapon végezze el! Figyelem! A kidolgozáskor

Részletesebben

SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIÁK

SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIÁK SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIÁK ANYAGMÉRNÖK BSC, MSC KÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIA SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2013/2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZÁMVITEL TÁRGYAK 2005/2006 1. FÉLÉV

SZÁMVITEL TÁRGYAK 2005/2006 1. FÉLÉV Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és Számvitel Tanszék SZÁMVITEL TÁRGYAK 2005/2006 1. FÉLÉV - az év elején kiadott követelményrendszer módosításai

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: ACÉLSZERKEZETEK Tárgykód: PMKSTNE050 Heti óraszám 1 : 2 ea, 2 / 1 gy, 0 lab Kreditpont: 4 / 4 / 3 / 2 Szak(ok)/ típus 2 : Építőmérnök BSc / Gépészmérnök BSc.,

Részletesebben

Kolloid kémia Anyagmérnök mesterképzés (MSc) Vegyipari technológiai szakirány MAKKEM 274M

Kolloid kémia Anyagmérnök mesterképzés (MSc) Vegyipari technológiai szakirány MAKKEM 274M Kolloid kémia Anyagmérnök mesterképzés (MSc) Vegyipari technológiai szakirány MAKKEM 274M Tantárgyi kommunikációs dosszié (TKD) Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Kémiai Tanszék Miskolc, 2014

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Kémia Helyi Tanterv. A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Kémia Helyi Tanterv. A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola KÉMIA HELYI TANTERVE a 9. évfolyam számára két tanítási nyelvű osztály közgazdaság ágazaton Készítette: Kaposi Anna, kémia szaktanár Készült:

Részletesebben

A szénhidrátok lebomlása

A szénhidrátok lebomlása A disszimiláció Szerk.: Vizkievicz András A disszimiláció, vagy lebontás az autotróf, ill. a heterotróf élőlényekben lényegében azonos módon zajlik. A disszimilációs - katabolikus - folyamatok mindig valamilyen

Részletesebben

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: doktori (PhD) képzés Képzési cél: tudományos fokozat szerzésére felkészítés, felsőoktatási

Részletesebben

Tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat)

Tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) Ú T M U T A T Ó SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ Ó V O D A P E D A G Ó G U S SZAKOS HALLGATÓK, SZAKVEZETŐK, GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK SZÁMÁRA 1. félév Tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni

Részletesebben

24000000-4 Vegyipari termékek 24100000-5 Gázok 24200000-6 Festékek és pigmentek 24300000-7 Szervetlen és szerves alapvegyületek

24000000-4 Vegyipari termékek 24100000-5 Gázok 24200000-6 Festékek és pigmentek 24300000-7 Szervetlen és szerves alapvegyületek 24000000-4 Vegyipari termékek 24100000-5 Gázok 24110000-8 Ipari gázok 24111000-5 Hidrogén, argon, nemesgázok, nitrogén és oxigén 24111100-6 Argon 24111200-7 Nemesgázok 24111300-8 Hélium 24111400-9 Neon

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34-524-02 VEGYIPARI RENDSZERKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34-524-02 VEGYIPARI RENDSZERKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34-524-02 VEGYIPARI RENDSZERKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1 IDEJE, ELŐFELTÉTELEI:

1 IDEJE, ELŐFELTÉTELEI: TÁJÉKOZTATÓ Az ISZM képzésben résztvevı (2012/2013. I. évfolyam) hallgatók részére 1 IDEJE, ELŐFELTÉTELEI: A 2. félévet sikeresen befejezı ISZM nappali képzésben résztvevı hallgatók az érvényes tanterv

Részletesebben

38/2007. (III. 28.) GKM

38/2007. (III. 28.) GKM 38/2007. (III. 28.) GKM rendelet a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról A gazdasági

Részletesebben

Helyi tanterv KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Helyi tanterv KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára Helyi tanterv KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához alapján készült A kémia tanításának célja és

Részletesebben

Kémia. A kémia tanításának célja és feladatai

Kémia. A kémia tanításának célja és feladatai Kémia Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Részletesebben

Kémia. Óratervi táblázat a nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű nyelvi képzés és a magyarangol két tanítási nyelvű osztályok számára:

Kémia. Óratervi táblázat a nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű nyelvi képzés és a magyarangol két tanítási nyelvű osztályok számára: Kémia Óratervi táblázat a nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű nyelvi képzés és a magyarangol két tanítási nyelvű osztályok számára: Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. Heti óraszám 2 2 - - - Éves

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2014. október 21. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

A tantárgy épít a mikro- és makroökonómia, jog, marketing, vezetés-szervezés, vállalati pénzügyek és számviteli alapismeretekre.

A tantárgy épít a mikro- és makroökonómia, jog, marketing, vezetés-szervezés, vállalati pénzügyek és számviteli alapismeretekre. Tantárgy neve: Stratégiai tervezés Kódja: NBG_GI832K4 Kreditszáma: 4 A tanóra típusa és száma: (2 óra előadás + 2 óra gyakorlat) / hét Az értékelés módja (kollokvium/gyakorlati jegy/egyéb): kollokvium

Részletesebben

Záróvizsga követelmények (Vegyész mesterképzési szak)

Záróvizsga követelmények (Vegyész mesterképzési szak) Záróvizsga követelmények (Vegyész mesterképzési szak) A záróvizsga célja: A végzős hallgató szakmai ismereteinek ellenőrzése, különös tekintettel az ismeretek alkalmazásában nyújtott képességeire. A záróvizsgán

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II.

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II. 2015/2016. 2. félév Tantárgy neve Informatika II. Tantárgy kódja TAB1110 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (gyak.) 0 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1109 Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

KÉMIA 9 10. évfolyam 698

KÉMIA 9 10. évfolyam 698 KÉMIA 9 10. évfolyam 698 KÉMIA 10-11. évfolyam Célok és feladatok A gimnázium 9-10. évfolyamán az általános iskolában lerakott alapokon tovább építjük a diákok kémiai ismeretrendszerét. A többi természettudományban

Részletesebben

Emberi jogok és szociális munka modul

Emberi jogok és szociális munka modul Emberi jogok és szociális munka modul TÁMOP-5.5.4-09/2-C-2009-0006 Útitársak projekt Készítette: Dr. Egresi Katalin 2011. június 1 TARTALOM Tartalom A MODUL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELŐFELTÉTELEI... 3 1. Előzetes

Részletesebben

Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló. Az I. kategória feladatlapja

Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló. Az I. kategória feladatlapja Kémia OKTV 2005/2006 II. forduló Az I. kategória feladatlapja Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló 2 T/15/A I. FELADATSOR Az I. feladatsorban húsz kérdés szerepel. Minden kérdés után 5 választ tüntettünk

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató M E G O L D Ó L A

Részletesebben

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc É RETTSÉGI VIZSGA 2009. október 28. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati KTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

Szerves Kémia II. Dr. Patonay Tamás egyetemi tanár E 405 Tel:

Szerves Kémia II. Dr. Patonay Tamás egyetemi tanár E 405 Tel: Szerves Kémia II. TKBE0312 Előfeltétel: TKBE03 1 Szerves kémia I. Előadás: 2 óra/hét Dr. Patonay Tamás egyetemi tanár E 405 Tel: 22464 tpatonay@puma.unideb.hu A 2010/11. tanév tavaszi félévében az előadás

Részletesebben

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ХІМІЇ Для вступників на ІІ курс навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ХІМІЇ Для вступників на ІІ курс навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Ф. РАКОЦІ ІІ КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA TANSZÉK ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ХІМІЇ

Részletesebben

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

MEGFELELŐSÉG SZABÁLYOZÁS

MEGFELELŐSÉG SZABÁLYOZÁS MEGFELELŐSÉG SZABÁLYOZÁS ANYAGMÉRNÖK/KOHÓMÉRNÖK MSC KÉPZÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KIEGÉSZÍTŐ SZAKIRÁNY (levelező munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA-

Részletesebben

ENERGETIKAI KÖRNYEZETVÉDELEM

ENERGETIKAI KÖRNYEZETVÉDELEM ENERGETIKAI KÖRNYEZETVÉDELEM KOHÓMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK

Részletesebben

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 1 Magyar nyelv és irodalom Írásbeli beszámoltatások Rendszeres,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGHALLGATÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGHALLGATÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGHALLGATÓK RÉSZÉRE 1. Vendéghallgatói jogviszony létesítéséhez szükséges dokumentumok: 1 Jelentkezési lap, melyben a hallgató kérvényezi a vendéghallgatói jogviszony létesítését a Dunaújvárosi

Részletesebben

54 524 02 1000 00 00 Vegyipari technikus Vegyipari technikus

54 524 02 1000 00 00 Vegyipari technikus Vegyipari technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Adatelemzés kommunikációs dosszié ADATELEMZÉS. ANYAGMÉRNŐK NAPPALI MSc KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Adatelemzés kommunikációs dosszié ADATELEMZÉS. ANYAGMÉRNŐK NAPPALI MSc KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ ADATELEMZÉS ANYAGMÉRNŐK NAPPALI MSc KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2014. Tartalom jegyzék 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyző, óraszám,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Kémia 2007. Készítette: D R. S ZALAINÉ T ÓTH T ÜNDE

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Kémia 2007. Készítette: D R. S ZALAINÉ T ÓTH T ÜNDE L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM Kémia 2007. Készítette: D R. S ZALAINÉ T ÓTH T ÜNDE Célok és feladatok A gimnázium 9-10/11. évfolyamán az általános iskolában lerakott alapokon

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

TANTÁRGYPROGRAM. Dátum: 2014. szeptember

TANTÁRGYPROGRAM. Dátum: 2014. szeptember Széchenyi István Egyetem Kar: Műszaki Tudományi Intézet: Jedlik Ányos Tanszék: Mechatronika és Gépszerkezettan GÉPÉSZMÉRNÖK, MECHATRONIKAI MÉRNÖK ÉS MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK MINDEN SZAKIRÁNY A tantárgy

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak

Gépészmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Gépészmérnöki alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Kétfogú N-donor ligandumok által irányított C-H aktiválási reakciók vizsgálata

Kétfogú N-donor ligandumok által irányított C-H aktiválási reakciók vizsgálata Tudományos Diákköri Dolgozat ZWILLINGER MÁRTON Kétfogú N-donor ligandumok által irányított C-H aktiválási reakciók vizsgálata Témavezetők: Dr. Novák Zoltán, egyetemi adjunktus Dr. Kovács Szabolcs, tudományos

Részletesebben

HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136443-2011:text:hu:html HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. (ápoló szakirány számára)

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. (ápoló szakirány számára) Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez (ápoló szakirány számára) 2010/2011. tanév Tartalom: Tájékoztató a szakdolgozat elkészítésének

Részletesebben

KÉMIA. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003

KÉMIA. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 ű érettségire felkészítő tananyag tanterve /11-12. ill. 12-13. évfolyam/ Elérendő célok: a természettudományos gondolkodás

Részletesebben

FIZIKA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

FIZIKA II. A VIZSGA LEÍRÁSA FIZIKA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Írásbeli vizsga 120 perc 15 perc 240 perc 20 perc 90 pont 60 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazzák: Szálasanyagok tulajdonságai Szövetek, kelmék nemszőtt termékek szerkezeti felépítése,

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kari Működési Szabályzat 5. sz. melléklet A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata 1. A minőségbiztosítás szervezeti feltételei és eljárásai

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

A továbbiakban a szóbeli vizsgára a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdésének és 28. -ának előírásai érvényesek.

A továbbiakban a szóbeli vizsgára a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdésének és 28. -ának előírásai érvényesek. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (1) bekezdése szerint "A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter

Részletesebben

ÉGÉSELMÉLET, HŐTAN TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGÜGYI INTÉZET

ÉGÉSELMÉLET, HŐTAN TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGÜGYI INTÉZET ÉGÉSELMÉLET, HŐTAN ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS HŐENERGIAGAZDÁLKODÁSI valamint KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI SZAKIRÁNYON ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS (levelező munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM

Részletesebben

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS H Á Z I R E N D BEVEZETÉS A házirend célja Az iskolai házirendje állapítja meg a Köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ÖTVÖS MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNY

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ÖTVÖS MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNY Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ÖTVÖS MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNY -1997 I. A mestervizsgára jelentkezés feltételei A jelölt rendelkezzen a mestervizsgához előírt szakmunkás- vagy szakképesítő bizonyítvánnyal,

Részletesebben

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016 2017. Cím: 6723 Szeged, Csongor tér 1. Telefonszám 62/547-062 Fax 62/547-063 E-mail eotvos@ejg-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Gyógyszerhatóanyagok azonosítása és kioldódási vizsgálata tablettából

Gyógyszerhatóanyagok azonosítása és kioldódási vizsgálata tablettából Gyógyszerhatóanyagok azonosítása és kioldódási vizsgálata tablettából ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszék 2015 1 I. Elméleti bevezető 1.1. Gyógyszerkönyv A Magyar gyógyszerkönyv (Pharmacopoea Hungarica) első

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Drogprevenció SPB1904 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) SPB1108 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Györgyiné Dr. Harsányi

Részletesebben

OTKA KUTATÁS ZÁRÓJELENTÉSE Égésgátló szereket tartalmazó műanyagok hőbomlása T047377

OTKA KUTATÁS ZÁRÓJELENTÉSE Égésgátló szereket tartalmazó műanyagok hőbomlása T047377 OTKA KUTATÁS ZÁRÓJELENTÉSE Égésgátló szereket tartalmazó műanyagok hőbomlása T047377 A kutatás célja Égésgátló szerekkel társított műanyagok hőbomlását tanulmányoztuk abból a célból, hogy feltárjuk az

Részletesebben

KÖRNYEZETI KOCKÁZAT ELEMZÉS MAKKEM212M

KÖRNYEZETI KOCKÁZAT ELEMZÉS MAKKEM212M KÖRNYEZETI KOCKÁZAT ELEMZÉS MAKKEM212M ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM M Ű SZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása Egy molekula nemcsak haladó mozgást végez, de az atomjai (atomcsoportjai) egymáshoz képest is állandó mozgásban vannak. Tételezzünk fel egy olyan mechanikai

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 22. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

A 21. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 21. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 21. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 523 05 1.2. Szakképesítés

Részletesebben