MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA"

Átírás

1 HU ISSN X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 12. FÜZET JÚNIUS TÉTEL

2 MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN X ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 12. FÜZET Szerkeszti az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek Szerkesztõsége Felelõs szerkesztõ: Szalai G. Rozália Kiadóhivatal és szerkesztõség: Budapest, I., Budavári Palota F épület Postacím: 1827 Budapest Telefon: Országos Széchényi Könyvtár Felelõs kiadó: az Országos Széchényi Könyvtár fõigazgatója Megjelenik félhavonként Magyar nemzeti bibliográfia. Könyvek bibliográfiája [elektronikus dok.] / Országos Széchényi Könyvtár ; fel. szerk. Szalai G. Rozália. - Szöveg. Uf.,1. = 58. évf. 1. füz. (2003. jan.1.)-. - Budapest : OSZK, Félhavonként. - Elõbb: Magyar nemzeti bibliográfia, ISSN ; Magyar nemzeti bibliográfia. Könyvek bibliográfiája, ISSN A hozzéférés módja: URL: ISSN X = Magyar nemzeti bibliográfia. Könyvek bibliográfiája (Online)

3 BEVEZETÕ A bi blio gráfia tar tal ma A Magyar Nem ze ti Bi blio gráfia. Könyvek Bi blio gráfiája (MNB KB) fél ha vonként, éven te hus zonnégys zer je le nik meg és a Magya rországon kia dott és az Országos Széchényi Könyv tár hoz kö te le spéldányként bes zolgál ta tott vagy más forrásból beérkezõ könyvek bi blio gráfi ai té te leit tar tal maz za. Nem tar toznak a bi blio gráfia gyûjtõkörébe az alap- és középfokú tan könyvek, a felsõok tatási jegy ze tek, a külön le nyo ma tok (kivéve, ha so rozat ke re tében je len tek meg), a gyártmány is mer tetõk és -k atalóg usok, a szab ványok (kivéve, ha gyûjteményként je - len tek meg), a sza badal mi do ku men tu mok, a pro pa gan da és efemer kiadványok. A bi blio gráfia szer ke ze te I. Törzsrész A törzsrész a bi blio gráfi ai té te le ket 49 szak cso port ba rendezve közli, a szakcsoportokon belül a tételek besorolási adatainak betûrendjében, egy év fo lya mon be lül fo lya ma tos té telszámozás sal. A szak cso por tok tar talmáról betûren des mu tató tájékoz tat és egy ETO kon kor dan cia tábláz at nyújt továb bi segítséget. A té te le ket számítógépes azo nosító szám zár ja le. A törzsrész végén HI - BAI GAZåTÁS cím alatt té telszám nél kül, betûrend ben szere pel nek az elõzõ füze tek vala me ly ikében hibásan meg je lent té te lek javított adat tar ta lom mal. Min den év fo lyam elsõ számában meg je le nik a magya rországi kiadók, köz readók betûren des cím- és azo - nosítószám (ISBN) jegy zéke, va la mint a té te lek ben szereplõ kiadói, közreadói nevek rövidítésjegyzéke. Pél da a tel jes bi blio gráfi ai té tel re: tételszám besorolási adatok szabványos bibliográfiai leírás tárgyi melléktétel ETO szakjelzet azonosító szám Bar nes, Jo nathan Ari stot le (magyar) Arisz to telész / Jo nathan Bar nes ; [ford. Király Zsuz sa]. - Bu da pest : Akad. K., p. ; 20 cm. - (Y könyvek, ISSN ) Egys. cím: Ari stot le. - Bib li og r.: p. 129-[131]. ISBN fûzött : 880,- Ft *Aristoteles 1(38)(092)Ari sto te les [MNB KB ] II. Mu tatók NÉVMUTATÓ Betûrend ben tar tal maz za a szerzõk, a köz remûködõk (személyek vagy te stü le tek) nevét és a tárgyi mel lékté telként szere plõ ne ve - ket. Magyar személyek ese tében köz li a szü le tési/ha lálozási ada to kat, ha azok fel lel hetõk voltak, va la mint a köz remûködõi funk - ciót jelölõ ki fe jezéseket, il let ve rövidítésü ket. Dõlt betûs szedés jel zi azt a ne vet, ame ly a leírt mû tárgya. Példák: Jókai Mór ( ), Király Zsuz sa (1945-)(ford.), Vi tu ki Con sult Rt. (Bu da pest) (köz read.), Gel lért, Szent ( ), Veszprém (megye) CåM MU TATÓ Betûrend ben tar tal maz za a könyvek (mûvek) címét, ere de ti címét, a leírás ban szere plõ pár huza mos címe ket, a könyvön szere plõ cím változa to kat va la mint a so roza ti címe ket. Példák: Ady End re válo ga tott ver sei, Der Be such der al ten Dame, Az öreg höl gy láto gatása, Új képes történelem I

4 ISBN, ISSN MUTATÓ Egyet len szám rend ben köz li a kiadványok ban szereplõ nemzetközi szabványos kiadvány-azonosító számokat, a hibás számokat, a javított számo kat (*-gal jelöl ve). Mindhárom mu tató hi vat kozási ada ta a bi blio gráfi ai té tel száma. A bi blio gráfia szer kesztõsége a hatályos magyar és nem zet közi bi blio gráfi ai szab ványok (MSZ 3424 Bi blio gráfi ai leírás, MSZ 3440 A bi blio gráfi ai leírás be so rolási ada tai, MSZ 3423 Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése szabványcsaládok, MSZ 3401 A bi blio gráfi ai té te lek betûrend be so rolásának szabályai, MSZ 3493 Bibliográfiai tételek besorolási szabályai, MSZ 3432 Sza vak és szókap cso la tok rövidítése a bi blio gráfi ai leírás ban, MSZ ISO 9 A ci rill betûk transzli terációja la tin betûkre, ISO 233 Trans li te ra ti on of Ara bic cha rac ters into La tin characters, ISO 259 Transliteration of Hebrew, ISO DIS 843 Transliteration of Greek cha rac ters into La tin cha rac ters, ISO 7089 Ro ma niza ti on of Chi ne se) va la mint az Egye te mes Ti ze des Osztályozás tel jes kiadása és a Kie gészítések és módosítások az Egye te mes Ti ze des Osztályozás hoz so rozat által köz rea dott elõíráso kat al kal maz za. Kiadásváltozatok: Magyar Nem ze ti Bi blio gráfia. Könyvek, CD-ROM, ISSN Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek Bibliográfiája - WWW, ISSN , (hozzáférhetõ az OSZK honlapjáról, URL: Könyvek Nemzeti Bibliográfiája Floppyn, ISSN Társ kiadványai: Magyar Nemzeti Bibliográfia. Új Periodikumok - WWW, ISSN x (hozzáférhetõ az OSZK honlapjáról, URL: Magyar Nem ze ti Bi blio gráfia. Pe ri o di ku mok, CD-ROM, ISSN Magyar Nem ze ti Bi blio gráfia. Sajtórepertórium CD-ROM, ISSN Magyar Nemzeti Bibliográfia. Külföldön Megjelenõ Hungarikumok. Könyvek, URL: oszk.hu/hungarika/1997/ II

5 PREFACE Scope and co ver age The Magyar Nem ze ti Bi blio gráfia. Könyvek Bi blio gráfiája (MNB KB) [Hungarian National Bibliography. Bibliography of Books] ap pears se mi- monthly (twen ty- four is su es per year) in cluding titles published in Hungary and deposited at the National Széchényi Libra ry through le gal de po sit or acqui red from other sources. School books, text books and ma te ri als of adult educa ti on are omit ted from the bib li og raphy, as well as off prints (ex cept tho se pub - lished in se ries), tra de li te ra ture, stan dards (ex cept col lected editions), patents, promotional publications and ephemera. Structure of the bibliography I. Main part In the main part of the bib li og raphy the bi blio graph ic entries are ar ran ged in 49 sub ject groups. Within a sub ject group entries are ar ran ged al pha be ti cal ly ac cor ding to the data of hea dings. Entries are num be red con ti nuously within a year. All is su es con tain the list of sub ject groups, al pha be ti cal in dex of sub ject groups and a con cor dan ce list of UDC num bers and sub ject groups. The re are da taba se iden ti fi ca ti on num bers at the end of the items. Cor rec ted entries which have been pub lished in one of the pre vious is su es ap pear at the end of the main part un der the tit le HI BAI GAZåTÁS [CORRECTIONS] ar ran ged al pha be ti cal ly, wi thout num be ring. The first is sue in a year con tains an al pha be ti cal list of Hun ga ri an pub li shers to ge ther with their ISBN pre fi xes, a list of ISBN pre fi - xes fol lo wed by the name of pub li shers, and a list of ab bre via ted na mes of pub li shers. Ex amp le for the full bi blio graph ic en try: item number heading data standard bibliographic description subject entry UDC number identification number Bar nes, Jo nathan Ari stot le (magyar) Arisz to telész / Jo nathan Bar nes ; [ford. Király Zsuz sa]. - Bu da pest : Akad. K., p. ; 20 cm. - (Y könyvek, ISSN ) Egys. cím: Ari stot le. - Bib li og r.: p. 129-[131]. ISBN fûzött : 880,- Ft *Aristoteles 1(38)(092)Ari sto te les [MNB KB ] II. In de xes NAME INDEX The in dex con tains na mes of au thors and con tri bu tors (per sons and cor po ra te bo dies) and na mes as sub ject ad ded entries in al pha - be ti cal or der. Na mes of Hun ga ri an au thors are sup ple men ted with the year of birth/death when the se data were available. Na mes of con tri bu tors are sup ple men ted with the term or ab bre via ted form of their func tion. Na mes as sub ject entries are prin ted in ita lics. Ex amples: Jókai Mór ( ), Király Zsuz sa (1945-)(ford.), Vi tu ki Con sult Rt. (Bu da pest) (köz read.), Gel lért, Szent ( ), Vesz prém (megye) TITLE INDEX The al pha be ti cal in dex con tains the tit le pro per, ori gi nal, parallel and variant titles of books and series. Ex amples: Ady End re válo ga tott ver sei, Der Be such der al ten Dame, Az öreg höl gy láto gatása, Új képes történelem ISBN, ISSN INDEX III

6 The in dex con tains the va lid in ter na tio nal stan dard iden ti fi ca ti on num bers of books and se ries as well as the mi sprin ted ones ap pea - ring in the pu bli ca tions (signed by aste risk). All in dex terms ref er to the re spec ti ve item num bers of the bi blio graph ic entries in the main part of the bib li og raphy. Ca ta lo guing ru les and clas si fi ca ti on sche mes used For de ci si ons on hea dings for bi blio graph ic entries: the national standard family MSZ 3423 Leíró katalógusok bibliográfiai tételei - nek szer kesztése [Choi ce of hea dings for descrip ti ve ca ta lo gues]; for the form of hea ding, prescrip ti ons of the na tio nal stan dard fa - mily MSZ 3440 A bi blio gráfi ai leírás be so rolási ada tai [Hea ding ele ments of the bi blio graph ic descrip ti on] are fol lo wed. Entries are ar ran ged by na tio nal stan dard MSZ 3401 A bi bliográfiai tételek betûrendbe sorolásának szabályai [Bibliographic filing rules]; MSZ 3493 Bi blio gráfi ai té te lek be so rolási szabályai [Filing rules for bibliographic entries]; the data elements and punctuation of the bi blio graph ic descrip ti ons are de fined by na tio nal standard family MSZ 3424 Bibliográfiai leírás [Bibliographic description]. Data ele ments for an en try writ ten in a non- La tin al pha bet are trans li te ra ted ac cor ding to ISO stan dards and drafts. Ab bre via tions fol low MSZ 3432 Sza vak és szókap cso la tok rövidítése a bi blio gráfi ai leírás ban [Ab bre via ti on of words and com pound terms used in bi blio graph ic descrip ti on]. All na tio nal bi blio graphic standards based on ISO standards, ISBDs and IFLA guidelines. Subject con tent in for ma ti on is ba sed on the Hun ga ri an ad aptation of Universal Decimal Classification and on the series of Extensions and cor rec ti ons to the Uni ver sal De ci mal Clas si fi ca ti on. Ver si ons of the bib li og raphy: Hun ga ri an Na tio nal Bib li og raphy. Books, CD-ROM, ISSN Könyvek Nem ze ti Bi blio gráfiája Flop pyn [Na tio nal Bibliography of Books on Floppies], ISSN Hun ga ri an Na tio nal Bib li og raphy. Bib li og raphy of Books - WWW, ISSN , URL: Other Hun ga ri an na tio nal bi blio gra phies: Magyar Nemzeti Bibliográfia. Új Periodikumok, -WWW, ISSN X ( available from URL: [Hungarian National Bibliography. New Periodicals] Hun ga ri an Na tio nal Bib li og raphy. Se ri als, CD-ROM, ISSN Hun ga ri an Na tio nal Bib li og raphy. Re perto ry of Se rials, CD-ROM, ISSN Magyar Nemzeti Bibliográfia. Külföldön Megjelenõ Hungarikumok. Könyvek, URL: [Hun ga ri an Na tio nal Bib li og raphy. Hun ga ri ca Pub lished Abroad. Books ] IV

7 A SZAKCSOPORTOK JEGYZÉKE 01 Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok 02 Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok 03 Sorozatok. Folyóiratok 04 Szervezetek. Testületek. Rendezvények 05 Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvmûvészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet) 06 Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció 07 Tudomány. Kultúra. Civilizáció tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet 08 Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika 09 A természet. Környezetvédelem 10 Matematika 11 Fizika. Mérés. Atomtechnika 12 Kémia l3 Földtudományok geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia 14 Csillagászat. Geodézia. Térképészet 15 Biológiai tudományok általános biológia, növénytan, állattan 16 Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat l7 Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika 18 Számítástechnika. Automatika kibernetika 19 Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika 20 Könnyûipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok 2l Vegyipar 22 Építõmérnöki tudományok. Építés szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világításés klímatechnika 23 Közlekedés. Jármûvek. Híradásügy. Posta igazgatás, szervezés, technika 24 Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás 25 Háztartás. Otthon barkácsolás, hobby 26 Filozófia logika, etika, esztétika 27 Teológia. Vallás. Vallástudomány 28 Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok 29 Néprajz. Etnológia 30 Politika 3l Történettudomány. Történelem. Mûvelõdéstörténet. Régészet 32 Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret 33 Jog. Jogtudomány. Közigazgatás 34 Hadtudomány. Haditechnika 35 Szervezéstudomány szervezés, vezetés 36 Gazdaság. Termelés. Kereskedelem közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika 37 Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek 38 Oktatás. Nevelés. Mûvelõdés 39 Sport. Játék. Szórakozás 40 Mûvészet. Mûvészettörténet. Muzeológia építészet, városépítés, mûemlékek, képzõmûvészetek, iparmûvészet, fotó 41 Zene. Hangszerek 42 Színház- és filmmûvészet. Táncmûvészet 43 Nyelvek. Nyelvtudomány 44 Irodalomtudomány. A világirodalom története 45 Magyar irodalomtörténet 46 Szépirodalom a magyar szépirodalom kivételével 47 Magyar szépirodalom 48 Gyermekkönyvek 49 Vegyes tartalmú könyvek V

8 BETÛRENDES SZAKMUTATÓ Agrárgazdaság 36 Akadémiák 04 Államigazgatás 33 Állatorvostan 24 Állattan 15 Általános mérnöki tudományok 22 Antropológia 16 Ásványtan 12 Atomtechnika 11 Audiovizuális technika 19 Automatikus adatfeldolgozás és irányítás 18 Balesetvédelem 16 Bányászat 17 Barkácsolás 25 Bibliográfia elmélete 05 Bibliográfiák 02 Biológia 15 Biztosításügy 37 Címtárak 0l Civilizáció 07 Csillagászat 14 Demográfia 28 Dokumentáció 05 Egészségtudomány 16 Egészségügyi intézmények 37 Egészségügyi technika 22 Egyesületek 04 Egyházak 27 Elektronika 19 Elektronikus sajtó 06 Elektrotechnika 19 Élelmiszeripar 24 Életrajzok 31 Enciklopédiák 01 Energetika 17 Építészet 40 Építõipar 22 Esztétika 26 Etika 26 Etnológia 29 Évkönyvek 01 Ezoterika 08 Feldolgozó iparok 20 Felsõoktatás 38 Fényképészet 40 Filmmûvészet 42 Filológia 43, 44 Filozófia 26 Fizika ll Fizikai földrajz 13 Folyóiratok 03 Fotómûvészet 40 Földrajz 32 Gazdaság 36 Geodézia 14 Geológia 14 Gépipar 17 Géptan 17 Gyermekkönyvek 48 Gyûjteményes kiadványok 49 Hadtudomány 34 Hangszerek 41 Háztartás 25 Hidrológia 13 Híradástechnika 19 Híradásügy 23 Hírlapok 06 Hobbi 25 Honismeret 32 Ifjúsági szervezetek 04 Informatika 05 Iparmûvészet 40 Írás 05 Irodalomelmélet 44 Irodatechnika 36 Jármûvek 23 Játék 39 Jog 33 Kémia 12 Képeskönyvek 48 Képzõmûvészetek 40 Kereskedelem 36 Kéziratok 05 Kiállítások 04 Kibernetika 18 Kódexek 05 Kohászat 17 Kongresszusok 04 Könnyûipar 20 Könyv 05 Könyvtárak 05 Könyvtári katalógusok 02 Környezetvédelem 09 Közegészségügy 16 Közgazdaságtan 36 Közigazgatás 33 Közlekedés 23 VI

9 Kultúra 07 Kutatóintézetek 04 Levéltárak 31 Lexikonok 01 Logika 26 Magyar irodalomtörténet 45 Magyar nyelv 43 Magyar szépirodalom 47 Matematika 10 Mérés 11 Mértékügy 11 Meteorológia 13 Mezõgazdaság 24 Mitológia 27 Munkaügy 36 Múzeumok 40 Mûemlékek 40 Mûszaki tudományok általában 17 Mûvelõdés 38 Mûvelõdéstörténet 31 Mûvészet 40 Naptárak 03 Nehézipar 17 Népgazdaság 36 Népmûvelés 38 Néprajz 29 Nevelés 38 Növénytan 15 Nyelvek 43 Nyomdatechnika 20 Nyomdászattörténet 05 Okkultizmus 08 Oktatásügy 38 Olvasás 05 Országismeret 32 Orvostudomány 16 Õslénytan 13 Pártok 30 Pedagógia 38 Pénzügy 36 Polgári védelem 34 Politika 30 Politikai gazdaságtan 36 Posta 23 Pszichológia 16 Rádió 06 Referenszkönyvek 01 Régészet 31 Rendezvények 04 Sajtótörténet 05 Sorozatok 03 Sport 39 Statisztika 28 Szabadidõ felhasználása 25 Szabályozó rendszerek és berendezések 18 Szabványosítás 36 Szakszervezetek 37 Szálloda- és vendéglátóipar 20 Számítógépek 18 Számvitel 36 Szépirodalom (a magyar szépirodalom kivételével) 46 Szervezés és rendszerezés általában 35 Szervezetek 04 Színházmûvészet 42 Szociálpolitika 37 Szociográfia 28 Szociológia 28 Szolgáltató iparok 20 Szórakozás 39 Szótárak 43 Táncmûvészet 42 Társadalombiztosítás 37 Társadalompolitika 37 Társadalomtudományok általában 07 Technika általában 17 Technikatörténet 17 Televízió 06 Teológia 27 Térképészet 14 Termelés 36 Természet általában 09 Természetgyógyászat 16 Természeti földrajz 13 Természettudományok általában 07 Természetvédelem 09 Területrendezés 22 Testületek 04 Tömegkommunikáció 06 Történelem 31 Tudomány 07 Útirajzok 32 Üzemgazdaság 36 Vállalatok 36 Vallások 27 Városépítés 40 Vegyes tartalmú könyvek 49 Vegyipar 21 Vezetés 35 Világirodalom története 44 Zene 41 Sajtó általában 06 VII

10 ETO JELZETEK ÉS MNB SZAKCSOPORTOK KONKORDANCIA TÁBLÁZATA ETO MNB ETO MNB ETO MNB / / / : / / / / / / / , /89 46, , (1/9) / / : VIII

11 01 Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok 06 Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció Mérei Ferenc ( ) Ablak - zsiráf : képes gyermeklexikon / [írta és összeáll. Mérei Ferenc és V. Binét Ágnes] ; [az elsõ kiadást Schindler Frigyesné szerk.] ; [a felújítás Fischer Eszter munkája] ; [rajz. Szecskó Tamás és Szecskó Ágnes] kiad. - Budapest : Móra, p. : ill., színes ; 29 cm ISBN kötött : 1890,- Ft 030( ) [AN ] Illényi Katalin A spirálfüzettõl a számítógépig : archíválás, dokumentálás a Magyar Rádióban / Illényi Katalin ; [közread. a] Magyar Rádió Részvénytársaság Oktatási Osztály. - Budapest : MR Okt. Oszt., p. : ill. ; 21 cm Fûzött : ár nélkül (439)(091) 026(439) [AN ] 05 Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvmûvészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet) Csûry István, : emlékülés : Debrecen, október 9. / [szerk. Berényi Ernõné, Szeszák Ferencné] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. - Debrecen : DEENK, , [45] p. : ill. ; 24 cm Csûry István mûveinek bibliográfiája: p ISBN fûzött : ár nélkül *Csûry István ( ) 02(439)(092)Csûry I Csûry I (439-2Debrecen) [AN ] Könyvtárosok kézikönyve / szerk. Horváth Tibor, Papp István. - Budapest : Osiris, db ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN ) ISBN * 02(035) [AN ] 5. köt., Segédletek p. Bibliogr. a fejezetek végén ISBN kötött : 3880,- Ft /027 02(035) [AN ] 07 Tudomány. Kultúra. Civilizáció tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet Fázsy Anikó (1939-) A Naphta szindróma : [író - ideológia - hatalom] / Fázsy Anikó. - [Budapest] : Hamvas Int., p. ; 16 cm. - (Hamvas füzetek, ISSN ) Bibliogr.: p ISBN X fûzött : 990,- Ft 008:323(439)"195/196" 316.7(439)"195/196" (091)"1957/196" [AN ] Futures studies in the European ex-socialist countries / ed. by Erzsébet Nováky, Viorica Ramba Varga, Mária Kalas Kõszegi ; [publ. by the] Futures Studies Centre Budapest University of Economic Sciences and Public Administration. - Budapest : Budapest Univ. of Economic Sciences and Public Administration Futures Studies Centre, p. : ill. ; 24 cm Bibliogr.: p és a jegyzetekben ISBN fûzött : ár nélkül 008.2(4-11) [AN ] Hargittai István (1941-) Életeink : egy tudományos kutató találkozása a 20. századdal / Hargittai István. - Budapest : Typotex, p. : ill. ; 25 cm Bibliogr. a jegyzetekben ISBN kötött : 2700,- Ft 5(100)(092) [AN ] 12/1115

12 7491. Magyar tudománytár / fõszerk. Glatz Ferenc ; [közread. az] MTA Társadalomkutató Központ... - [Budapest] : MTA Társadalomkut. Közp. : Kossuth, cm [AN ] 3. köt., Növény, állat, élõhely / szerk. Láng István valamint Bedõ Zoltán és Csete László ; [a köt. szerzõi Aradi Csaba et al.] p. : ill., fõként színes Bibliogr.: p Összefoglalás angol nyelven ISBN X kötött : ár nélkül 581.9(439) 591.9(439) 911.2(439) [AN ] Magyarország holnapután : tanulmánykötet... / szerk. Nováky Erzsébet ; [írta Andor László et al.] ; [közread. a] Budapesti Közgazdaságudományi és Államigazgatási Egyetem Jövõkutatási Kutatóközpont. - Budapest : Aula, [2], 188 p. : ill. ; 24 cm Bibliogr. a tanulmányok végén ISBN fûzött : ár nélkül 008.2(439) (439) [AN ] Óriások vállán : tudósportrék a Magyar Rádió Aranyemberek sorozata nyomán / szerk. Bán László. - Budapest : Vince, p. : ill. ; 24 cm ISBN kötött : 3295,- Ft 001(439)(092)(047.53) (439)(083.97) [AN ] 08 Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika Constant, Alphonse Louis Dogme et rituel de la haute magie (magyar) A magas mágia dogmája és rituáléja / Eliphas Lévi (Alphonse Louis Constant abbé) ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Miskolc] : Hermit, [2003] p. : ill. ; 21 cm Egys. cím: Dogme et rituel de la haute magie ISBN X kötött : 3900,- Ft [AN ] Enigma (magyar) Enigma. - Budapest : M. Kvklub, cm ISBN (100) [AN ] [3.], A keleti világ rejtélyei p. : ill., színes Ford. Fürst Anna, Gerner József, Thierry Henriette ISBN kötött : ár nélkül (5) [AN ] Jézus Krisztus, az élõ víz hordozója : keresztény reflexió a New Age -rõl / a Kultúra Pápai Tanácsa, a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa ; [szerk. Németh László] ; [ford. Várnai Jakab]. - Budapest : Szt. István Társ., p. ; 20 cm A ford. a Jesus Christ the bearer of the water of life c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p ISBN fûzött : 590,- Ft [AN ] Motoyama Hiroshi Karma and reincarnation (magyar) Karma és reinkarnáció : a spirituális fejlõdés és megvilágosodás útja / Hirosi Motojama ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, p. ; 21 cm Egys. cím: Karma and reincarnation ISBN fûzött : 1990,- Ft [AN ] Oken, Alan Soul-centered astrology (magyar) Lélek-központú asztrológia : önmagunk fejlesztésének titka / Alan Oken ; [ford. Klukon Bea]. - Budapest : Püski : Új Ág, p. : ill. ; 24 cm Egys. cím: Soul-centered astrology ISBN * kötött : ár nélkül (hibás ISBN ) [AN ] Opál Sándor (1944-) Bioenergetikai kislexikon / írta és szerk. Opál Sándor. - Budapest : Opál Bioenergetikai Gyógyító és Okt. Közp., p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Természetgyógyászati szakkönyvek, ISSN ; 1.) Bibliogr.: p ISBN fûzött : ár nélkül : [AN ] 12/1116

13 7500. The Queen s domain (magyar) A királynõ birodalma : Isten országa ügyének elõmozdítása a 40/70-es ablakban /... szerk. C. Peter Wagner ; cikkírók Chuck Pierce [et al.] ; [ford. Lukács Tibor] ; [... kiad. a Zúgó Szél Alapítvány]. - Budapest : Zúgó Szél Alapítvány, p. ; 21 cm ISBN fûzött : ár nélkül [AN ] Winckelmann, Joachim Magische Training (magyar) Mágikus tréning : [szellemi képességeink felébresztése] / Joachim Winckelmann ; [ford.... Kássa László]. - [Miskolc] : Hermit, [2003] p. : ill. ; 21 cm Egys. cím: Magische Training ISBN X fûzött : 1400,- Ft [AN ] Éri Vilma (1952-) Zöld ars politika avagy A politikai elit a környezetvédelemrõl : interjúkötet / [az interjúkat kész. Éri Vilma és Marton Miklós] ; [közread. a] Környezettudományi Központ. - Budapest : Környezettud. Közp., p. ; 21 cm ISBN fûzött : ár nélkül (439)(047.53) 338.2(439)"200" [AN ] Fazekas István Az Európai Unió környezetvédelmi politikája és a magyar integráció / Fazekas István. - Debrecen : Kossuth Egy. K., p. : ill. ; 24 cm Bibliogr.: p ISBN X fûzött : ár nélkül *European Union (439) (4-62) [AN ] 09 A természet. Környezetvédelem Baranova, Irina Leaking operations : environmental consequences of World Bank and EBRD involvement in the Russian oil sector / Irina Baranova ; [publ. by the] CEE Bankwatch Network. - [Budapest] : CEE Bankwatch Network, [6], 80 p. ; 21 cm Bibliogr.: p ISBN fûzött : ár nélkül (47) 665.6/.7(47) [AN ] Bársonyi Krisztina Tisztább termelési lehetõségek a szálloda szektorban / Bársonyi Krisztina. - Budapest : TTMK, p. : ill. ; 30 cm. - (Tisztább termelés kiskönyvtár ; 6.) Bibliogr.: p ISBN fûzött : ár nélkül (439) (439) (439) [AN ] Borsos Beáta Környezettudatos terméktervezés a vállalati gyakorlatban - ökodesign / Borsos Beáta. - Budapest : TTMK, p. ; 30 cm. - (Tisztább termelés kiskönyvtár ; 5.) Bibliogr.: p. 71. ISBN X fûzött : ár nélkül [AN ] Máyer Zoltán Az integrált szennyezés-megelõzés és -szabályozás irányelv (IPPC), és magyarországi megvalósítása: az egységes környezethasználati engedélyezés / Máyer Zoltán. - Budapest : TTMK, p. ; 30 cm. - (Tisztább termelés kiskönyvtár ; 7.) Bibliogr.: p ISBN fûzött : ár nélkül (439) 349.6(439) (439) [AN ] Ökológia és egyház / szerk. Tenke Sándor ; [... szerzõi Tenke Sándor et al.]. - Budapest : Károli Ref. Egy., p. ; 21 cm. - (Egyházszociológiai kiadványok, ISSN ; 3.) Példányszám: 500 ISBN fûzött : ár nélkül (439-2Bp.)"2000" [AN ] Tóth Miklós Természetvédelem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében / írta Tóth Miklós ; kiad. Elsõ Nyírségi Fejlesztési Társaság. - Nyíregyháza : Elsõ Nyírségi Fejleszt. Társ., p., [24] t. : ill., fõként színes ; 21 cm ISBN * fûzött : ár nélkül ( ) [AN ] 12/1117

14 7510. Zilahy Gyula A megelõzõ jellegû környezetvédelmi intézkedések finanszírozásának lehetõségei / Zilahy Gyula. - Budapest : TTMK, p. ; 30 cm. - (Tisztább termelés kiskönyvtár ; 8.) ISBN fûzött : ár nélkül (439) (439) (439) [AN ] 10 Matematika Czédli Gábor (1953-) Szerkeszthetõségi feladatok / Czédli Gábor. - Szeged : JATEPress, , [3] p. : ill. ; 24 cm Bibliogr.: p Példányszám: 500 ISBN fûzött : ár nélkül 514(075.8) [AN ] Harsányi János, a játékelmélet Nobel-díjasa / szerk. Nagy Ferenc utánny. - Budapest : Akad. K., 2003, cop p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm ISBN fûzött : ár nélkül *Harsányi János (1920-) 51(73)(=945.11)(092)Harsányi J. [AN ] Katona Gyula Y. (1965-) A számítástudomány alapjai / Katona Gyula Y., Recski András, Szabó Csaba jav. kiad. - Budapest : Typotex, p. : ill. ; 24 cm Bibliogr.: p ISBN fûzött : 2200,- Ft 519.1(075.8) 511(075.8) 519.6(075.8) [AN ] Miért lettem matematikus? : visszaemlékezések / szerk. Róka Sándor. - Budapest : Typotex, , [3] p. ; 17 cm ISBN kötött : 1900,- Ft 51(439)(092)(0:82-94) [AN ] 11 Fizika. Mérés. Atomtechnika Newton, Isaac Mûvek (vál.) (magyar) Isaac Newton válogatott írásai / vál. és az elõszót írta Szegedi Péter. - Budapest : Typotex, p. ; 17 cm. - (Principia philosophiae naturalis, ISSN ; 1.) Newton válogatott írásai (borító- és gerinccím) ISBN kötött : 1650,- Ft 53(093) 113/119(093) 53(410)(092)Newton, I. [AN ] Szabó Árpád (1933-) A fizika és a kémia története / Szabó Árpád, Szabó Tímea, Szemrád Emil. - Nyíregyháza : Bessenyei, p. : ill. ; 24 cm Bibliogr.: p ISBN fûzött : ár nélkül 53(100)(091)(075.8) 54(100)(091)(075.8) (100)(075.8) [AN ] Szabó Tímea A fizika alapjai / Szabó Tímea, Hadházy Tibor, Szabó Árpád. - Nyíregyháza : Bessenyei, p. : ill. ; 25 cm Bibliogr.: p ISBN fûzött : ár nélkül 53(100)(091) [AN ] 12 Kémia International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry (12.) (2000) (København) Proceedings of the 12th International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry : Copenhagen,... August 14-18, 2000 / guest ed. O. Toft Sørensen, P. Juul Møller. - Budapest : Akad. K., db (1339 p.) : ill. ; 25 cm A Journal of thermal analysis and calorimetry, ISSN , évi. 64. kötetének utánnyomása. - Bibliogr. az elõadások végén ISBN kötött : ár nélkül (489-2København) [AN ] Vol. 1., Plenary and award lectures, thermodynamics and calorimetry instruments. - [4], 422, [3] p. ISBN [AN ] 12/1118

15 Vol. 2., Polymers organics, pharmaceuticals kinetics. - p , [4]. ISBN [AN ] Vol. 3., Materials science, geosciences. - p , [IX.], [4]. ISBN [AN ] Inzelt György (1946-) Kalandozások a kémia múltjában és jelenében / Inzelt György. - Budapest : Vince K., p. : ill. ; 24 cm. - (Tudomány-egyetem, ISSN ) Bibliogr.: p ISBN kötött : 2495,- Ft 54 [AN ] New results in the trace element research : 10th International Trace Element Symposium, 2002 / ed. István Pais ; [publ. by the] Szt István University. - Budapest ; [Gödöllõ] : Szt. István Univ., p. : ill. ; 22 cm Bibliogr. az elõadások végén ISBN fûzött : ár nélkül (439-2Bp.)"2003" [AN ] Geológiai kirándulások / [kiad. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága]. - Veszprém : Balaton-felvidéki Nemz. Park Ig., cm 55(439Balaton-felvidék) Balaton-felvidék(036) 502.4(439)Balaton-felvidéki Nemzeti Park(036) [AN ] 1., A Balaton-felvidék / írta Budai Tamás [et al.] ; [fotó Budai Tamás et al.] ; [graf. Albert Gáspár, Galambos Csilla, Paulheim Gáspár] , [19] p. : ill., részben színes Bibliogr.: p Fûzött : ár nélkül *Balaton-felvidék [AN ] A táj megértése felé : tanulmányok a 75 éves Pinczés Zoltán professzor tiszteletére / szerk. Ilyés Zoltán, Keményfi Róbert ; [kiad. a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Eszterházy Károly Fõiskola Földrajz Tanszék]. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz. ; Eger : EKF Földrajz Tansz., p. : ill. ; 24 cm Bibliogr.: p és a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven ISBN X kötött : ár nélkül Pinczés Z. [AN ] l3 Földtudományok geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia Báldi Tamás (1935-) Egy geológus barangolásai Magyarországon : az utolsó húszmillió év nyomában / Báldi Tamás. - Budapest : Vince K., p. : ill. ; 24 cm. - (Tudomány-egyetem, ISSN ) Bibliogr.: p ISBN kötött : 2495,- Ft 55(439) 56(439) [AN ] Erdélyi Mihály (1917-) A Kisalföld közepének és a Duna Budapestig terjedõ sávjának hidrogeológiája / Erdélyi Mihály. - Keszthely : Balaton Akad., p. : ill., részben térk. ; 19 cm. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN ; 58.) Bibliogr.: p ISBN fûzött : ár nélkül *Kisalföld 556.3(439Kisalföld) 556.3(439)( ) [AN ] Varga Gábor Szempontok a Pannon-medence felszínfejlõdéséhez a messinai sókrízis idején / Varga Gábor, Fábián Szabolcs Ákos, Kovács János. - Pécs : PTE Földr. Int., p. : ill. ; 24 cm. - (Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének Természetföldrajz Tanszékérõl, ISSN ; 23.) Bibliogr.: p Példányszám: Összefoglalás angol és német nyelven Fûzött : ár nélkül ( ) /.2( ) [AN ] A vizek és az ember : tiszteletkötet Lovász György professzor úr 70. születésnapjára / szerk. Kovács János, Lóczy Dénes ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet. - Pécs : PTE TTK Földrajzi Int., p. : ill., részben színes ; 24 cm Bibliogr.: p és a tanulmányok végén ISBN fûzött : ár nélkül 911.2(4-191) 556(4-191) [AN ] 12/1119

16 15 Biológiai tudományok általános biológia, növénytan, állattan Checklist of the fauna of Hungary / [ed.-in-chief I. Matskási] ; [publ. by the] Hungarian Natural History Museum. - Budapest : Hung. Natural History Mus., cm Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, Checklist of the Diptera of Hungary címmel, monografikus leírása: AN (439)(083.8) 591.9(439) [AN ] Vol. 2., Microlepidoptera / Szabóky, Cs., Kun, A. and F. Buschmann p. Bibliogr.: p ISBN X fûzött : ár nélkül (439)(083.8) 591.9(439) [AN ] Judson, Olivia Dr. Tatiana s sex advice to all creation (magyar) Kedves dr. Tatiana... : szexuális tanácsadás mindenféle teremtménynek / Olivia Judson ; [ford. Bihari György]. - Budapest : M. Kvklub, p. ; 21 cm Egys. cím: Dr. Tatiana s sex advice to all creation. - Bibliogr.: p ISBN kötött : ár nélkül (0:82-7) [AN ] Molnár V. Attila Egyszikûek : orchideák, nõszirmok, liliomok és rokonaik a Kárpát-medencében / [írta és fényképezte Molnár V. Attila]. - Budapest : Kossuth, cop p. : ill., fõként színes ; 20 cm. - (Élõvilág könyvtár) Bibliogr.: p ISBN fûzött : ár nélkül /.59(439)(083.71) 581.9(439)(083.71) [AN ] Nyíregyházi Állatpark : Sóstó Zoo / [fotó Balázs Attila]. - [Nyíregyháza] : Nyír-Press Kft., , [2] p., : ill., színes ; 22 cm Összefoglalás angol, lengyel és német nyelven Fûzött : ár nélkül *Nyíregyházi Állatpark (439-2Nyíregyháza)(036) [AN ] Schultheis, Heinrich Rosen (magyar) Rózsák : a kert legszebb díszei / Heinrich Schultheis. - Budapest : M. Kvklub, p. : ill., részben színes ; 27 cm Egys. cím: Rosen. - Ford. Imre Ferenc ISBN kötött : ár nélkül [AN ] Sonntag, Linda The atlas of animals (magyar) Állatok atlasza : képes album az állatokról : hol és hogyan élnek? : miért vannak veszélyben egyes fajok? / Linda Sonntag. - Budapest : M. Kvklub, p. : ill., színes ; 34 cm Egys. cím: The atlas of animals. - Ford. Gordos Judit ISBN kötött : ár nélkül 59( ) 591.9(100)( ) [AN ] Tarczy Nóra Genetikailag módosított növények a mezõgazdaságban - környezeti kockázatok / Tarczy Nóra. - Budapest : BME OMIKK, p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN ) Bibliogr.: p ISBN fûzött : 2500,- Ft [AN ] 16 Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat Baddeley, Alan Human memory (magyar) Az emberi emlékezet / Alan Baddeley ; [ford. Racsmány Mihály]. - Utánny. - Budapest : Osiris, 2003, cop p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN ) Egys. cím: Human memory. - Bibliogr.: p ISBN kötött : 3980,- Ft [AN ] 12/1120

17 7535. Belgyógyászat : tömör összefoglalás / szerk. Petrányi Gyula ; [... szerzõi Bálint Géza et al.] átd. kiad. - Budapest : Medicina, p. : ill. ; 26 cm ISBN X kötött : ár nélkül 616(035) [AN ] Berghammer Rita Pánikbeteg vagyok! : a pánikzavar tünetei, pszichológiai aspektusok, gyógyszeres kezelés, pszichoterápiás kezelés, tanácsok pánikzavarban szenvedõknek és hozzátartozóiknak / Berghammer Rita ; [a 3. fejezetet Túry Ferenc... írta]. - [Budapest] : B+V K., cop p. : ill. ; 21 cm. - (Képzett beteg könyvek, ISSN ) Bibliogr.: p ISBN fûzött : 1290,- Ft [AN ] Betegségem története / [szerk. Demeter Jolán] ; a Magyar Rákellenes Liga kiadványa. - Budapest : M. Rákellenes Liga, p. ; 21 cm ISBN * fûzött : ár nélkül (0:82-94) [AN ] Birtalan Gyõzõ (1925-) A tudományos belgyógyászat Magyarországon a hazai szaklapok adatainak tükrében 1831 és 1910 között / Birtalan Gyõzõ. - Budapest : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt., p. ; 24 cm. - (Libri historiae medicae, ISSN ) Bibliogr.: p ISBN X fûzött : ár nélkül 61(439)"183/191" [AN ] BNO-10 zsebkönyv : DSM-IV-TR meghatározásokkal / [közread. az Animula Egyesület]. - Budapest : Animula, p. ; 19 cm Fûzött : ár nélkül (hibás ISBN ) (100)(083.7) [AN ] Brinker, Jeffrey A. Szívkatéterezés és intervenciós kardiológia / szerzõ Jeffrey A. Brinker. - Budapest : IMP Nk. Orvosi K., [2001] p. : ill. ; 28 cm + mell. (7 p.). - (ACCSAP, ISSN ; 11.) ISBN * fûzött : ár nélkül [AN ] Comer, Ronald J. Abnormal psychology (magyar) A lélek betegségei : pszichopatológia / Ronald J. Comer ; [ford. Boross Ottilia et al.]. - Utánny. - Budapest : Osiris, 2003, cop XIX, 814 p. : ill. ; 29 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN ) Egys. cím: Abnormal psychology. - Bibliogr.: p ISBN kötött : 4980,- Ft (075.8) [AN ] Friedrich Ildikó Egészségügyi felvilágosítás a 18. századi Magyarországon / Friedrich Ildikó. - Budapest : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt., p. : ill. ; 24 cm. - (Libri historiae medicae, ISSN ) Bibliogr.: p Fûzött : ár nélkül (hibás ISBN ) 614(439)"17" 61(439)"17" 374(439)"17" (439)"17" [AN ] Gopnik, Alison The scientist in the crib (magyar) Bölcsek a bölcsõben : hogyan tanulnak a kisbabák / Alison Gopnik, Andrew N. Meltzoff, Patricia K. Kuhl ; ford. Vassy Zoltán. - [Budapest] : Typotex, 2003, cop p. ; 20 cm. - (Test és lélek, ISSN ) Egys. cím: The scientist in the crib. - Bibliogr.: p Fûzött : 1750,- Ft (hibás ISBN ) [AN ] Kapronczay Károly (1941-) Fejezetek 125 év magyar egészségügyének történetébõl / Kapronczay Károly. - Budapest : Tarsoly K. : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt., p. ; 24 cm. - (Libri historiae medicae, ISSN ) Bibliogr. a fejezetek végén ISBN fûzött : ár nélkül 614(439)"187/200" [AN ] Katona Ferenc (1925-) Az öntudat újraébredése : a humán idegrendszer ontogenesise / Katona Ferenc. - Budapest : Medicina, p. : ill. ; 25 cm Bibliogr.: p ISBN kötött : ár nélkül [AN ] 12/1121

18 7546. Kaufman, Miriam Helping your teen overcome depression (magyar) Hogyan segítsünk depressziós kamasz gyermekünknek? : kézikönyv szülõknek / Miriam Kaufman ; [ford. Szakszon Katalin]. - Debrecen : Hajja, cop p. ; 21 cm. - (Hajja egészségügyi könyvtár, ISSN X) Egys. cím: Helping your teen overcome depression ISBN fûzött : ár nélkül [AN ] Mitchell, Steven J. Solving patient problems in internal medicine (magyar) Gyakorlatorientált belgyógyászat / Steven J. Mitchell, William M. Mitchell ; [ford. Várhegyi Csaba]. - Budapest : Springer Tud. K., p. ; 20 cm Egys. cím: Solving patient problems in internal medicine ISBN fûzött : ár nélkül 616 [AN ] Pálhegyi Ferenc (1935-) Egészséges önértékelés - Mennyit érek? / Pálhegyi Ferenc, Bruno Schwengeler ; [ill. Gaál Éva] kiad. - Budapest : Ethos Kft., p. : ill. ; 21 cm Német nyelven Gesundes Selbstbild - Was bin ich wert? címmel jelent meg. - Ford. Avar Mária ISBN fûzött : ár nélkül [AN ] Regelin, Petra Fit! - Bodyforming (magyar) Csúcsformában! : alakformálás : edzésprogramok a feszes testért : kiegészítésként zsírégetõ programok / Petra Regelin ; [fotók Tom Roch]. - Budapest : M. Kvklub, p. : ill., színes ; 22x22 cm Egys. cím: Fit! - Bodyforming. - Ford. Fürst Anna ISBN kötött : ár nélkül [AN ] Szalka András (1941-) A képzett beteg nagy diétáskönyve : betegségek és diéták / Szalka András, Lindwurm Katalin, Nógrádi Katalin. - [Budapest] : B+V K., cop p. : ill. ; 24 cm. - (Képzett beteg könyvek, ISSN ) ISBN kötött : 3490,- Ft (083.12) [AN ] Tüdõgyógyászati, Allergológiai és Immunológiai Megbetegedések Nemzetközi Alapítvány. Tudományos kongresszus (6.) (2001) (Debrecen) Tüdõgyógyászati, Allergológiai és Immunológiai Megbetegedések (TAIM) Nemzetközi Alapítvány VI. Tudományos Kongresszusa : Debrecen, / szerk. Csaba Béla és Szilágyi János. - Debrecen : TAIM Nk. Alapítvány, p. : ill. ; 30 cm Bibliogr. az elõadások végén. - Váltakozva magyar és angol nyelven ISBN fûzött : ár nélkül (439-2Debrecen) [AN ] Vanier, Jean La dépression (magyar) Depresszió... / Jean Vanier ; [ford. Pallagh Ágnes és Andor Csaba] ; [közread. a] Bárka Alapítvány. - Budapest : Bárka Alapítvány : Szt. Gellért K., [2003] p. ; 17 cm Egys. cím: La dépression Fûzött : ár nélkül (hibás ISBN ) [AN ] A sebészet és a traumatológia tankönyve : egyetemi tankönyv / szerk. Flautner Lajos, Sárváry András ; [... írták Balogh Ádám et al.] ; [az ábrákat Olgyay Gézáné és Czinege Mária kész.] ; [a fotókat Konc Krisztina, Nyerges Csilla kész.]. - Budapest : Semmelweis, XXIV, 811 p. : ill. ; 29 cm ISBN kötött : ár nélkül 617(075.8) (075.8) [AN ] Vass Miklós ( ) A megfogant életekért / Vass Miklós ; [közread. a] Magzatvédõ Társaság... - Budapest : Magzatvédõ Társ. : Szt. Gellért K., p. : ill. ; 21 cm ISBN kötött : ár nélkül [AN ] 12/1122

19 7555. Vörös Sándor Orvosi mikrobiológia : jegyzet a Diplomás Ápoló Szak hallgatói részére / írta Vörös Sándor ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar. - Pécs : PTE EFK, [4], [XVII], 162 p. : ill. ; 24 cm Példányszám: 500 Fûzött : ár nélkül (075.8) 578(075.8) 579(075.8) [AN ] Lengyel Károly A kupolókemencés vasolvasztás története Magyarországon / Lengyel Károly. - Budapest : OMM ÖM, p. : ill. ; 21 cm. - (Öntödei múzeumi füzetek, ISSN ; 11.) Bibliogr.: p Példányszám: 500 Fûzött : ár nélkül (439)(091) [AN ] l7 Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika 18 Számítástechnika. Automatika kibernetika Hancsók Jenõ A biobenzin : Otto-motorok növényi eredetû hajtóanyagai és azok keverõkomponensei / Hancsók Jenõ, Varga Zoltán. - Budapest : BME OMIKK, p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN ) Bibliogr.: p ISBN fûzött : 2600,- Ft [AN ] Hidraulika-pneumatika Oktatók Országos Tanácskozása (7.) (2001) (Kecskemét) Hidraulika-pneumatika Oktatók VII. Országos Tanácskozása : június 7-8. / [szerk. Pintér István, Lajtai Iván, Kósa János] ; [rend., közread. a] Kecskeméti Fõiskola Mûszaki Fõiskolai Kar. - Kecskemét : Kecskeméti Fõisk., p. : ill. ; 20 cm Elõadáskivonatok ISBN * fûzött : ár nélkül (439-2Kecskemét) [AN ] Kajtor Erzsébet A nógrádi szénbányászat természeti és társadalmi hatásai / Kajtor Erzsébet. - Pécs : PTE Földr. Int., p. ; 24 cm. - (Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének Természetföldrajz Tanszékérõl, ISSN ; 22.) Bibliogr.: p Példányszám: Összefoglalás angol és német nyelven Fûzött : ár nélkül ( ) ( ) 911.2/.3( ) [AN ] Barabási, Albert-László (1967-) Linked (magyar) Behálózva : a hálózatok új tudománya : hogyan kapcsolódik minden egymáshoz, és mit jelent ez a tudományban, az üzleti és a mindennapi életben / Albert-László Barabási ; [ford. Vicsek Mária]. - Budapest : M. Kvklub, p. : ill. ; 21 cm Egys. cím: Linked. - Bibliogr. a jegyzetekben ISBN X kötött : ár nélkül [AN ] Gilbert, Jill How to do everything with your scanner (magyar) A sokoldalú szkenner : univerzális eszköz a képszerkesztésben : könnyen is lehet! / Jill Gilbert ; [ford. Bognár Júlia]. - Budapest : Panem, p., 16 t. : ill., részben színes ; 24 cm Egys. cím: How to do everything with your scanner ISBN fûzött : 2900,- Ft [AN ] Kovács Gyõzõ (1933-) 100 éve született Neumann János : mérfõldkövek a számítástechnika történetében / írta és a képeket vál. Kovács Gyõzõ ; [... a bevezetõt írta Vámos Éva]. - Budapest : OMM, p. : ill. ; 24 cm. - (Technikatörténeti monográfiák, ISSN X ; 1.) Bibliogr.: p Fûzött : ár nélkül 681.3(439)(092)Neumann J. 51(439)(092)Neumann J (439-2Bp.)"2003" [AN ] 12/1123

20 7563. Kovacsicsné Nagy Katalin (1931-) Informatika / Kovacsicsné Nagy Katalin ; [közread. az ELTE Jogi Továbbképzõ Intézet]. - Budapest : ELTE JTI, p. : ill. ; 23 cm ISBN fûzött : ár nélkül 681.3(075.8) 659.2(075.8) (075.8) [AN ] Lemay, Laura Sams teach yourself Perl in 21 days (magyar) Perl mesteri szinten 21 nap alatt / Laura Lemay ; [ford. Antal Ferenc et al.]. - Budapest : Kiskapu, cop XXIII, 743 p. : ill. ; 24 cm Egys. cím: Sams teach yourself Perl in 21 days ISBN fûzött : 6860,- Ft Perl [AN ] Nyesõné Marton Mária Táblázatkezelés / Nyesõné Marton Mária. - Eger : EKF Líceum K., p. : ill. ; 24 cm. - (Médiainformatikai kiadványok, ISSN ) Példányszám: 1000 Fûzött : ár nélkül Excel(078) [AN ] Pintér Miklós Autodesk Inventor 6 : tankönyv és példatár / Pintér Miklós. - Budapest : ComputerBooks, p. : ill. ; 24 cm ISBN fûzött : 5500,- Ft :744AutodeskInventor(078) [AN ] Szentgyörgyiné Gyöngyösi Éva AutoCad feladatgyûjtemény / Szentgyörgyiné Gyöngyösi Éva, Fodor Gábor Antal. - Budapest : Nemz. Tankvk. : Tankönyvmester, cop p. : ill. ; 24 cm ISBN fûzött : ár nélkül :744AutoCAD(078)(076) [AN ] Szervezeti kihívások, informatikai megoldások / [szerk. Kiss Ferenc..., Rácz Csaba]. - Budapest : BME GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tansz., [6], 254 p. : ill. ; 21 cm. - (Alma mater, ISSN ) Bibliogr. a tanulmányok végén ISBN fûzött : 2000,- Ft [AN ] 19 Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika Sitkei Gyula A Ganz gyár a magyar elektrotechnika aranykorábam[!] = The Ganz Factory in the golden age of electrical engineering in Hungary / Sitkei Gyula ; [kiad. a] Magyar Elektrotechnikai Múzeum. - Budapest : M. Elektrotechnikai Múz., p. : ill. ; 20 cm Összefoglalás angol nyelven ISBN fûzött : ár nélkül *Ganz Transelektro Villamossági Rt. (Budapest) (439-2Bp.)Ganz(091) 069(439-2Bp.)(036) [AN ] Zánkai Katalin Híradástechnika / [szerzõ Zánkai Katalin, Vajdáné Horváth Piroska, Jankelovics János]. - Budapest : Piacgazd. Alapítvány, p. : ill. ; 22 cm. - (Vállalkozói tájékoztató sorozat, ISSN ) Lezárva: nov. 29. ISBN fûzött : ár nélkül (439) (439) [AN ] 20 Könnyûipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok Handbook for screen printers (magyar) Szitakönyv : kézikönyv szitanyomók számára / [ford. Fekete Sándor] ; [kiad. a Magyar Szitanyomók Szövetsége]. - Valkó : RO-LA, , [4] p. : ill. ; 21 cm ISBN fûzött : ár nélkül [AN ] Petes József Amit a pénztárgépekrõl és taxaméterekrõl tudni kell : forgalmazók, szervizek, felhasználók részére : Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa I. 11. / [szerzõk Petes József, Mohai Károly, Handa Róbert] ; Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa I Budapest : Kompkonzult, p. ; 29 cm Lezárva: ápr. 1. ISBN fûzött : 2400,- Ft [AN ] 12/1124

Keresés osztályozási jelzet szerint a BDK online katalógusában

Keresés osztályozási jelzet szerint a BDK online katalógusában Keresés osztályozási jelzet szerint a BDK online katalógusában Az Osztályozási jelzet menüpont segítségével a művek tartalmának feltárására szolgáló Egyetemes Tizedes Osztályozás jelzetei szerint keresheti

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 2. (59.) ÉVF. 6. FÜZET 2004. MÁRCIUS 15. 2636-3095. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 19. FÜZET 2003. OKTÓBER 1. 11419-12032. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 22. FÜZET 2003. NOVEMBER 15. 13094-13544. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 2. (59.) ÉVF. 18. FÜZET 2004. SZEPTEMBER 15. 8172-8744. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 4. FÜZET 2003. FEBRUÁR 15. 1694-2480. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 14. FÜZET 2003. JÚLIUS 15. 8679-9216. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 3. FÜZET 2003. FEBRUÁR 1. 855-1693. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 9. FÜZET 2003. MÁJUS 1. 5617-6362. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 23. FÜZET 2003. DECEMBER 1. 13545-14056. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 2. (59.) ÉVF. 13. FÜZET 2004. JÚNIUS 15. 5964-6461. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 2. (59.) ÉVF.1. FÜZET 2004. JANUÁR 1. 1-539. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁN 2012

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁN 2012 SALGÓTARJÁNI INTÉZET KÖNYVTÁR Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011 SALGÓTARJÁN 2012 Összeállította: Szilágyi Zoltánné 657 B69 Blumné

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 10. FÜZET 2003. MÁJUS 15. 6363-6937. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 2. (59.) ÉVF. 12. FÜZET 2004. JÚNIUS 15. 5415-5963. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 2. (59.) ÉVF. 19. FÜZET 2004. OKTÓBER 1. 8745-9310. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFISSN KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFISSN KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFISSN KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 2. FÜZET 2003. JANUÁR 15. 375-854. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK E matematika szakos tanár KLTE-TTK 195 / 1979 E matematika matematika

közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK E matematika szakos tanár KLTE-TTK 195 / 1979 E matematika matematika Ssz. Munkakör matematika KLTE-TTK 128 / 1981 E matematika matematika 1. igazgató határozatlan idejű fizika KLTE-TTK 128 / 1981 E fizika közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK 5572. 2004 E matematika KLTE-TTK

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 2. (59.) ÉVF. 14. FÜZET 2004. JÚLIUS 15. 6462-6822. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 13. FÜZET 2003. JÚLIUS 1. 8063-8678. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 3. (60.) ÉVF. 10. FÜZET 2005. MÁJUS 15. 4095-4654. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

Beiskolázási számok, egyetemi szintű nappali képzés 2011. Nyelv

Beiskolázási számok, egyetemi szintű nappali képzés 2011. Nyelv ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; Fax. 0264-591.906 RECTORATUL Nr. 12.099/10.06.2011

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

PLC VERSENY 2017 Intézmény Csapatnév Elmélet 1. techn. 2. techn. Összpont. Helyezés PLC típusa

PLC VERSENY 2017 Intézmény Csapatnév Elmélet 1. techn. 2. techn. Összpont. Helyezés PLC típusa PLC VERSENY 2017 Intézmény Csapatnév Elmélet 1. techn. 2. techn. Összpont. Helyezés PLC típusa PE MIK Pengine 30,5 0 0 30,5 1 Schneider Electric ÓE KVK AI Óbudai Mákvirágok 29,5 0 0 29,5 2 Wago SZTE TTIK

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 2. (59.) ÉVF. 24. FÜZET 2004. DECEMBER 15. 11680-12320. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 5. FÜZET 2003. MÁRCIUS 1. 2481-3229. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok Könyvtárhasználat / könyvtárismeret Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok KÖNYVEK ELHELYEZÉSE A POLCON FELTÁRÁS SZÉPIRODALMI DOKUMENTUMOK ISMERETKÖZLŐ (SZAKIRODALMI) DOK. /SZAKRENDI CSOPORTOSÍTÁS/

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 3. (60.) ÉVF. 5. FÜZET 2005. MÁRCIUS 1. 1803-2311. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 2. (59.) ÉVF. 23. FÜZET 2004. DECEMBER 1. 11084-11679. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben