MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA"

Átírás

1 HU ISSN X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 12. FÜZET JÚNIUS TÉTEL

2 MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN X ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 12. FÜZET Szerkeszti az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek Szerkesztõsége Felelõs szerkesztõ: Szalai G. Rozália Kiadóhivatal és szerkesztõség: Budapest, I., Budavári Palota F épület Postacím: 1827 Budapest Telefon: Országos Széchényi Könyvtár Felelõs kiadó: az Országos Széchényi Könyvtár fõigazgatója Megjelenik félhavonként Magyar nemzeti bibliográfia. Könyvek bibliográfiája [elektronikus dok.] / Országos Széchényi Könyvtár ; fel. szerk. Szalai G. Rozália. - Szöveg. Uf.,1. = 58. évf. 1. füz. (2003. jan.1.)-. - Budapest : OSZK, Félhavonként. - Elõbb: Magyar nemzeti bibliográfia, ISSN ; Magyar nemzeti bibliográfia. Könyvek bibliográfiája, ISSN A hozzéférés módja: URL: ISSN X = Magyar nemzeti bibliográfia. Könyvek bibliográfiája (Online)

3 BEVEZETÕ A bi blio gráfia tar tal ma A Magyar Nem ze ti Bi blio gráfia. Könyvek Bi blio gráfiája (MNB KB) fél ha vonként, éven te hus zonnégys zer je le nik meg és a Magya rországon kia dott és az Országos Széchényi Könyv tár hoz kö te le spéldányként bes zolgál ta tott vagy más forrásból beérkezõ könyvek bi blio gráfi ai té te leit tar tal maz za. Nem tar toznak a bi blio gráfia gyûjtõkörébe az alap- és középfokú tan könyvek, a felsõok tatási jegy ze tek, a külön le nyo ma tok (kivéve, ha so rozat ke re tében je len tek meg), a gyártmány is mer tetõk és -k atalóg usok, a szab ványok (kivéve, ha gyûjteményként je - len tek meg), a sza badal mi do ku men tu mok, a pro pa gan da és efemer kiadványok. A bi blio gráfia szer ke ze te I. Törzsrész A törzsrész a bi blio gráfi ai té te le ket 49 szak cso port ba rendezve közli, a szakcsoportokon belül a tételek besorolási adatainak betûrendjében, egy év fo lya mon be lül fo lya ma tos té telszámozás sal. A szak cso por tok tar talmáról betûren des mu tató tájékoz tat és egy ETO kon kor dan cia tábláz at nyújt továb bi segítséget. A té te le ket számítógépes azo nosító szám zár ja le. A törzsrész végén HI - BAI GAZåTÁS cím alatt té telszám nél kül, betûrend ben szere pel nek az elõzõ füze tek vala me ly ikében hibásan meg je lent té te lek javított adat tar ta lom mal. Min den év fo lyam elsõ számában meg je le nik a magya rországi kiadók, köz readók betûren des cím- és azo - nosítószám (ISBN) jegy zéke, va la mint a té te lek ben szereplõ kiadói, közreadói nevek rövidítésjegyzéke. Pél da a tel jes bi blio gráfi ai té tel re: tételszám besorolási adatok szabványos bibliográfiai leírás tárgyi melléktétel ETO szakjelzet azonosító szám Bar nes, Jo nathan Ari stot le (magyar) Arisz to telész / Jo nathan Bar nes ; [ford. Király Zsuz sa]. - Bu da pest : Akad. K., p. ; 20 cm. - (Y könyvek, ISSN ) Egys. cím: Ari stot le. - Bib li og r.: p. 129-[131]. ISBN fûzött : 880,- Ft *Aristoteles 1(38)(092)Ari sto te les [MNB KB ] II. Mu tatók NÉVMUTATÓ Betûrend ben tar tal maz za a szerzõk, a köz remûködõk (személyek vagy te stü le tek) nevét és a tárgyi mel lékté telként szere plõ ne ve - ket. Magyar személyek ese tében köz li a szü le tési/ha lálozási ada to kat, ha azok fel lel hetõk voltak, va la mint a köz remûködõi funk - ciót jelölõ ki fe jezéseket, il let ve rövidítésü ket. Dõlt betûs szedés jel zi azt a ne vet, ame ly a leírt mû tárgya. Példák: Jókai Mór ( ), Király Zsuz sa (1945-)(ford.), Vi tu ki Con sult Rt. (Bu da pest) (köz read.), Gel lért, Szent ( ), Veszprém (megye) CåM MU TATÓ Betûrend ben tar tal maz za a könyvek (mûvek) címét, ere de ti címét, a leírás ban szere plõ pár huza mos címe ket, a könyvön szere plõ cím változa to kat va la mint a so roza ti címe ket. Példák: Ady End re válo ga tott ver sei, Der Be such der al ten Dame, Az öreg höl gy láto gatása, Új képes történelem I

4 ISBN, ISSN MUTATÓ Egyet len szám rend ben köz li a kiadványok ban szereplõ nemzetközi szabványos kiadvány-azonosító számokat, a hibás számokat, a javított számo kat (*-gal jelöl ve). Mindhárom mu tató hi vat kozási ada ta a bi blio gráfi ai té tel száma. A bi blio gráfia szer kesztõsége a hatályos magyar és nem zet közi bi blio gráfi ai szab ványok (MSZ 3424 Bi blio gráfi ai leírás, MSZ 3440 A bi blio gráfi ai leírás be so rolási ada tai, MSZ 3423 Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése szabványcsaládok, MSZ 3401 A bi blio gráfi ai té te lek betûrend be so rolásának szabályai, MSZ 3493 Bibliográfiai tételek besorolási szabályai, MSZ 3432 Sza vak és szókap cso la tok rövidítése a bi blio gráfi ai leírás ban, MSZ ISO 9 A ci rill betûk transzli terációja la tin betûkre, ISO 233 Trans li te ra ti on of Ara bic cha rac ters into La tin characters, ISO 259 Transliteration of Hebrew, ISO DIS 843 Transliteration of Greek cha rac ters into La tin cha rac ters, ISO 7089 Ro ma niza ti on of Chi ne se) va la mint az Egye te mes Ti ze des Osztályozás tel jes kiadása és a Kie gészítések és módosítások az Egye te mes Ti ze des Osztályozás hoz so rozat által köz rea dott elõíráso kat al kal maz za. Kiadásváltozatok: Magyar Nem ze ti Bi blio gráfia. Könyvek, CD-ROM, ISSN Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek Bibliográfiája - WWW, ISSN , (hozzáférhetõ az OSZK honlapjáról, URL: Könyvek Nemzeti Bibliográfiája Floppyn, ISSN Társ kiadványai: Magyar Nemzeti Bibliográfia. Új Periodikumok - WWW, ISSN x (hozzáférhetõ az OSZK honlapjáról, URL: Magyar Nem ze ti Bi blio gráfia. Pe ri o di ku mok, CD-ROM, ISSN Magyar Nem ze ti Bi blio gráfia. Sajtórepertórium CD-ROM, ISSN Magyar Nemzeti Bibliográfia. Külföldön Megjelenõ Hungarikumok. Könyvek, URL: oszk.hu/hungarika/1997/ II

5 PREFACE Scope and co ver age The Magyar Nem ze ti Bi blio gráfia. Könyvek Bi blio gráfiája (MNB KB) [Hungarian National Bibliography. Bibliography of Books] ap pears se mi- monthly (twen ty- four is su es per year) in cluding titles published in Hungary and deposited at the National Széchényi Libra ry through le gal de po sit or acqui red from other sources. School books, text books and ma te ri als of adult educa ti on are omit ted from the bib li og raphy, as well as off prints (ex cept tho se pub - lished in se ries), tra de li te ra ture, stan dards (ex cept col lected editions), patents, promotional publications and ephemera. Structure of the bibliography I. Main part In the main part of the bib li og raphy the bi blio graph ic entries are ar ran ged in 49 sub ject groups. Within a sub ject group entries are ar ran ged al pha be ti cal ly ac cor ding to the data of hea dings. Entries are num be red con ti nuously within a year. All is su es con tain the list of sub ject groups, al pha be ti cal in dex of sub ject groups and a con cor dan ce list of UDC num bers and sub ject groups. The re are da taba se iden ti fi ca ti on num bers at the end of the items. Cor rec ted entries which have been pub lished in one of the pre vious is su es ap pear at the end of the main part un der the tit le HI BAI GAZåTÁS [CORRECTIONS] ar ran ged al pha be ti cal ly, wi thout num be ring. The first is sue in a year con tains an al pha be ti cal list of Hun ga ri an pub li shers to ge ther with their ISBN pre fi xes, a list of ISBN pre fi - xes fol lo wed by the name of pub li shers, and a list of ab bre via ted na mes of pub li shers. Ex amp le for the full bi blio graph ic en try: item number heading data standard bibliographic description subject entry UDC number identification number Bar nes, Jo nathan Ari stot le (magyar) Arisz to telész / Jo nathan Bar nes ; [ford. Király Zsuz sa]. - Bu da pest : Akad. K., p. ; 20 cm. - (Y könyvek, ISSN ) Egys. cím: Ari stot le. - Bib li og r.: p. 129-[131]. ISBN fûzött : 880,- Ft *Aristoteles 1(38)(092)Ari sto te les [MNB KB ] II. In de xes NAME INDEX The in dex con tains na mes of au thors and con tri bu tors (per sons and cor po ra te bo dies) and na mes as sub ject ad ded entries in al pha - be ti cal or der. Na mes of Hun ga ri an au thors are sup ple men ted with the year of birth/death when the se data were available. Na mes of con tri bu tors are sup ple men ted with the term or ab bre via ted form of their func tion. Na mes as sub ject entries are prin ted in ita lics. Ex amples: Jókai Mór ( ), Király Zsuz sa (1945-)(ford.), Vi tu ki Con sult Rt. (Bu da pest) (köz read.), Gel lért, Szent ( ), Vesz prém (megye) TITLE INDEX The al pha be ti cal in dex con tains the tit le pro per, ori gi nal, parallel and variant titles of books and series. Ex amples: Ady End re válo ga tott ver sei, Der Be such der al ten Dame, Az öreg höl gy láto gatása, Új képes történelem ISBN, ISSN INDEX III

6 The in dex con tains the va lid in ter na tio nal stan dard iden ti fi ca ti on num bers of books and se ries as well as the mi sprin ted ones ap pea - ring in the pu bli ca tions (signed by aste risk). All in dex terms ref er to the re spec ti ve item num bers of the bi blio graph ic entries in the main part of the bib li og raphy. Ca ta lo guing ru les and clas si fi ca ti on sche mes used For de ci si ons on hea dings for bi blio graph ic entries: the national standard family MSZ 3423 Leíró katalógusok bibliográfiai tételei - nek szer kesztése [Choi ce of hea dings for descrip ti ve ca ta lo gues]; for the form of hea ding, prescrip ti ons of the na tio nal stan dard fa - mily MSZ 3440 A bi blio gráfi ai leírás be so rolási ada tai [Hea ding ele ments of the bi blio graph ic descrip ti on] are fol lo wed. Entries are ar ran ged by na tio nal stan dard MSZ 3401 A bi bliográfiai tételek betûrendbe sorolásának szabályai [Bibliographic filing rules]; MSZ 3493 Bi blio gráfi ai té te lek be so rolási szabályai [Filing rules for bibliographic entries]; the data elements and punctuation of the bi blio graph ic descrip ti ons are de fined by na tio nal standard family MSZ 3424 Bibliográfiai leírás [Bibliographic description]. Data ele ments for an en try writ ten in a non- La tin al pha bet are trans li te ra ted ac cor ding to ISO stan dards and drafts. Ab bre via tions fol low MSZ 3432 Sza vak és szókap cso la tok rövidítése a bi blio gráfi ai leírás ban [Ab bre via ti on of words and com pound terms used in bi blio graph ic descrip ti on]. All na tio nal bi blio graphic standards based on ISO standards, ISBDs and IFLA guidelines. Subject con tent in for ma ti on is ba sed on the Hun ga ri an ad aptation of Universal Decimal Classification and on the series of Extensions and cor rec ti ons to the Uni ver sal De ci mal Clas si fi ca ti on. Ver si ons of the bib li og raphy: Hun ga ri an Na tio nal Bib li og raphy. Books, CD-ROM, ISSN Könyvek Nem ze ti Bi blio gráfiája Flop pyn [Na tio nal Bibliography of Books on Floppies], ISSN Hun ga ri an Na tio nal Bib li og raphy. Bib li og raphy of Books - WWW, ISSN , URL: Other Hun ga ri an na tio nal bi blio gra phies: Magyar Nemzeti Bibliográfia. Új Periodikumok, -WWW, ISSN X ( available from URL: [Hungarian National Bibliography. New Periodicals] Hun ga ri an Na tio nal Bib li og raphy. Se ri als, CD-ROM, ISSN Hun ga ri an Na tio nal Bib li og raphy. Re perto ry of Se rials, CD-ROM, ISSN Magyar Nemzeti Bibliográfia. Külföldön Megjelenõ Hungarikumok. Könyvek, URL: [Hun ga ri an Na tio nal Bib li og raphy. Hun ga ri ca Pub lished Abroad. Books ] IV

7 A SZAKCSOPORTOK JEGYZÉKE 01 Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok 02 Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok 03 Sorozatok. Folyóiratok 04 Szervezetek. Testületek. Rendezvények 05 Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvmûvészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet) 06 Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció 07 Tudomány. Kultúra. Civilizáció tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet 08 Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika 09 A természet. Környezetvédelem 10 Matematika 11 Fizika. Mérés. Atomtechnika 12 Kémia l3 Földtudományok geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia 14 Csillagászat. Geodézia. Térképészet 15 Biológiai tudományok általános biológia, növénytan, állattan 16 Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat l7 Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika 18 Számítástechnika. Automatika kibernetika 19 Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika 20 Könnyûipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok 2l Vegyipar 22 Építõmérnöki tudományok. Építés szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világításés klímatechnika 23 Közlekedés. Jármûvek. Híradásügy. Posta igazgatás, szervezés, technika 24 Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás 25 Háztartás. Otthon barkácsolás, hobby 26 Filozófia logika, etika, esztétika 27 Teológia. Vallás. Vallástudomány 28 Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok 29 Néprajz. Etnológia 30 Politika 3l Történettudomány. Történelem. Mûvelõdéstörténet. Régészet 32 Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret 33 Jog. Jogtudomány. Közigazgatás 34 Hadtudomány. Haditechnika 35 Szervezéstudomány szervezés, vezetés 36 Gazdaság. Termelés. Kereskedelem közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika 37 Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek 38 Oktatás. Nevelés. Mûvelõdés 39 Sport. Játék. Szórakozás 40 Mûvészet. Mûvészettörténet. Muzeológia építészet, városépítés, mûemlékek, képzõmûvészetek, iparmûvészet, fotó 41 Zene. Hangszerek 42 Színház- és filmmûvészet. Táncmûvészet 43 Nyelvek. Nyelvtudomány 44 Irodalomtudomány. A világirodalom története 45 Magyar irodalomtörténet 46 Szépirodalom a magyar szépirodalom kivételével 47 Magyar szépirodalom 48 Gyermekkönyvek 49 Vegyes tartalmú könyvek V

8 BETÛRENDES SZAKMUTATÓ Agrárgazdaság 36 Akadémiák 04 Államigazgatás 33 Állatorvostan 24 Állattan 15 Általános mérnöki tudományok 22 Antropológia 16 Ásványtan 12 Atomtechnika 11 Audiovizuális technika 19 Automatikus adatfeldolgozás és irányítás 18 Balesetvédelem 16 Bányászat 17 Barkácsolás 25 Bibliográfia elmélete 05 Bibliográfiák 02 Biológia 15 Biztosításügy 37 Címtárak 0l Civilizáció 07 Csillagászat 14 Demográfia 28 Dokumentáció 05 Egészségtudomány 16 Egészségügyi intézmények 37 Egészségügyi technika 22 Egyesületek 04 Egyházak 27 Elektronika 19 Elektronikus sajtó 06 Elektrotechnika 19 Élelmiszeripar 24 Életrajzok 31 Enciklopédiák 01 Energetika 17 Építészet 40 Építõipar 22 Esztétika 26 Etika 26 Etnológia 29 Évkönyvek 01 Ezoterika 08 Feldolgozó iparok 20 Felsõoktatás 38 Fényképészet 40 Filmmûvészet 42 Filológia 43, 44 Filozófia 26 Fizika ll Fizikai földrajz 13 Folyóiratok 03 Fotómûvészet 40 Földrajz 32 Gazdaság 36 Geodézia 14 Geológia 14 Gépipar 17 Géptan 17 Gyermekkönyvek 48 Gyûjteményes kiadványok 49 Hadtudomány 34 Hangszerek 41 Háztartás 25 Hidrológia 13 Híradástechnika 19 Híradásügy 23 Hírlapok 06 Hobbi 25 Honismeret 32 Ifjúsági szervezetek 04 Informatika 05 Iparmûvészet 40 Írás 05 Irodalomelmélet 44 Irodatechnika 36 Jármûvek 23 Játék 39 Jog 33 Kémia 12 Képeskönyvek 48 Képzõmûvészetek 40 Kereskedelem 36 Kéziratok 05 Kiállítások 04 Kibernetika 18 Kódexek 05 Kohászat 17 Kongresszusok 04 Könnyûipar 20 Könyv 05 Könyvtárak 05 Könyvtári katalógusok 02 Környezetvédelem 09 Közegészségügy 16 Közgazdaságtan 36 Közigazgatás 33 Közlekedés 23 VI

9 Kultúra 07 Kutatóintézetek 04 Levéltárak 31 Lexikonok 01 Logika 26 Magyar irodalomtörténet 45 Magyar nyelv 43 Magyar szépirodalom 47 Matematika 10 Mérés 11 Mértékügy 11 Meteorológia 13 Mezõgazdaság 24 Mitológia 27 Munkaügy 36 Múzeumok 40 Mûemlékek 40 Mûszaki tudományok általában 17 Mûvelõdés 38 Mûvelõdéstörténet 31 Mûvészet 40 Naptárak 03 Nehézipar 17 Népgazdaság 36 Népmûvelés 38 Néprajz 29 Nevelés 38 Növénytan 15 Nyelvek 43 Nyomdatechnika 20 Nyomdászattörténet 05 Okkultizmus 08 Oktatásügy 38 Olvasás 05 Országismeret 32 Orvostudomány 16 Õslénytan 13 Pártok 30 Pedagógia 38 Pénzügy 36 Polgári védelem 34 Politika 30 Politikai gazdaságtan 36 Posta 23 Pszichológia 16 Rádió 06 Referenszkönyvek 01 Régészet 31 Rendezvények 04 Sajtótörténet 05 Sorozatok 03 Sport 39 Statisztika 28 Szabadidõ felhasználása 25 Szabályozó rendszerek és berendezések 18 Szabványosítás 36 Szakszervezetek 37 Szálloda- és vendéglátóipar 20 Számítógépek 18 Számvitel 36 Szépirodalom (a magyar szépirodalom kivételével) 46 Szervezés és rendszerezés általában 35 Szervezetek 04 Színházmûvészet 42 Szociálpolitika 37 Szociográfia 28 Szociológia 28 Szolgáltató iparok 20 Szórakozás 39 Szótárak 43 Táncmûvészet 42 Társadalombiztosítás 37 Társadalompolitika 37 Társadalomtudományok általában 07 Technika általában 17 Technikatörténet 17 Televízió 06 Teológia 27 Térképészet 14 Termelés 36 Természet általában 09 Természetgyógyászat 16 Természeti földrajz 13 Természettudományok általában 07 Természetvédelem 09 Területrendezés 22 Testületek 04 Tömegkommunikáció 06 Történelem 31 Tudomány 07 Útirajzok 32 Üzemgazdaság 36 Vállalatok 36 Vallások 27 Városépítés 40 Vegyes tartalmú könyvek 49 Vegyipar 21 Vezetés 35 Világirodalom története 44 Zene 41 Sajtó általában 06 VII

10 ETO JELZETEK ÉS MNB SZAKCSOPORTOK KONKORDANCIA TÁBLÁZATA ETO MNB ETO MNB ETO MNB / / / : / / / / / / / , /89 46, , (1/9) / / : VIII

11 01 Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok 06 Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció Mérei Ferenc ( ) Ablak - zsiráf : képes gyermeklexikon / [írta és összeáll. Mérei Ferenc és V. Binét Ágnes] ; [az elsõ kiadást Schindler Frigyesné szerk.] ; [a felújítás Fischer Eszter munkája] ; [rajz. Szecskó Tamás és Szecskó Ágnes] kiad. - Budapest : Móra, p. : ill., színes ; 29 cm ISBN kötött : 1890,- Ft 030( ) [AN ] Illényi Katalin A spirálfüzettõl a számítógépig : archíválás, dokumentálás a Magyar Rádióban / Illényi Katalin ; [közread. a] Magyar Rádió Részvénytársaság Oktatási Osztály. - Budapest : MR Okt. Oszt., p. : ill. ; 21 cm Fûzött : ár nélkül (439)(091) 026(439) [AN ] 05 Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvmûvészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet) Csûry István, : emlékülés : Debrecen, október 9. / [szerk. Berényi Ernõné, Szeszák Ferencné] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. - Debrecen : DEENK, , [45] p. : ill. ; 24 cm Csûry István mûveinek bibliográfiája: p ISBN fûzött : ár nélkül *Csûry István ( ) 02(439)(092)Csûry I Csûry I (439-2Debrecen) [AN ] Könyvtárosok kézikönyve / szerk. Horváth Tibor, Papp István. - Budapest : Osiris, db ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN ) ISBN * 02(035) [AN ] 5. köt., Segédletek p. Bibliogr. a fejezetek végén ISBN kötött : 3880,- Ft /027 02(035) [AN ] 07 Tudomány. Kultúra. Civilizáció tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet Fázsy Anikó (1939-) A Naphta szindróma : [író - ideológia - hatalom] / Fázsy Anikó. - [Budapest] : Hamvas Int., p. ; 16 cm. - (Hamvas füzetek, ISSN ) Bibliogr.: p ISBN X fûzött : 990,- Ft 008:323(439)"195/196" 316.7(439)"195/196" (091)"1957/196" [AN ] Futures studies in the European ex-socialist countries / ed. by Erzsébet Nováky, Viorica Ramba Varga, Mária Kalas Kõszegi ; [publ. by the] Futures Studies Centre Budapest University of Economic Sciences and Public Administration. - Budapest : Budapest Univ. of Economic Sciences and Public Administration Futures Studies Centre, p. : ill. ; 24 cm Bibliogr.: p és a jegyzetekben ISBN fûzött : ár nélkül 008.2(4-11) [AN ] Hargittai István (1941-) Életeink : egy tudományos kutató találkozása a 20. századdal / Hargittai István. - Budapest : Typotex, p. : ill. ; 25 cm Bibliogr. a jegyzetekben ISBN kötött : 2700,- Ft 5(100)(092) [AN ] 12/1115

12 7491. Magyar tudománytár / fõszerk. Glatz Ferenc ; [közread. az] MTA Társadalomkutató Központ... - [Budapest] : MTA Társadalomkut. Közp. : Kossuth, cm [AN ] 3. köt., Növény, állat, élõhely / szerk. Láng István valamint Bedõ Zoltán és Csete László ; [a köt. szerzõi Aradi Csaba et al.] p. : ill., fõként színes Bibliogr.: p Összefoglalás angol nyelven ISBN X kötött : ár nélkül 581.9(439) 591.9(439) 911.2(439) [AN ] Magyarország holnapután : tanulmánykötet... / szerk. Nováky Erzsébet ; [írta Andor László et al.] ; [közread. a] Budapesti Közgazdaságudományi és Államigazgatási Egyetem Jövõkutatási Kutatóközpont. - Budapest : Aula, [2], 188 p. : ill. ; 24 cm Bibliogr. a tanulmányok végén ISBN fûzött : ár nélkül 008.2(439) (439) [AN ] Óriások vállán : tudósportrék a Magyar Rádió Aranyemberek sorozata nyomán / szerk. Bán László. - Budapest : Vince, p. : ill. ; 24 cm ISBN kötött : 3295,- Ft 001(439)(092)(047.53) (439)(083.97) [AN ] 08 Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika Constant, Alphonse Louis Dogme et rituel de la haute magie (magyar) A magas mágia dogmája és rituáléja / Eliphas Lévi (Alphonse Louis Constant abbé) ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Miskolc] : Hermit, [2003] p. : ill. ; 21 cm Egys. cím: Dogme et rituel de la haute magie ISBN X kötött : 3900,- Ft [AN ] Enigma (magyar) Enigma. - Budapest : M. Kvklub, cm ISBN (100) [AN ] [3.], A keleti világ rejtélyei p. : ill., színes Ford. Fürst Anna, Gerner József, Thierry Henriette ISBN kötött : ár nélkül (5) [AN ] Jézus Krisztus, az élõ víz hordozója : keresztény reflexió a New Age -rõl / a Kultúra Pápai Tanácsa, a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa ; [szerk. Németh László] ; [ford. Várnai Jakab]. - Budapest : Szt. István Társ., p. ; 20 cm A ford. a Jesus Christ the bearer of the water of life c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p ISBN fûzött : 590,- Ft [AN ] Motoyama Hiroshi Karma and reincarnation (magyar) Karma és reinkarnáció : a spirituális fejlõdés és megvilágosodás útja / Hirosi Motojama ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, p. ; 21 cm Egys. cím: Karma and reincarnation ISBN fûzött : 1990,- Ft [AN ] Oken, Alan Soul-centered astrology (magyar) Lélek-központú asztrológia : önmagunk fejlesztésének titka / Alan Oken ; [ford. Klukon Bea]. - Budapest : Püski : Új Ág, p. : ill. ; 24 cm Egys. cím: Soul-centered astrology ISBN * kötött : ár nélkül (hibás ISBN ) [AN ] Opál Sándor (1944-) Bioenergetikai kislexikon / írta és szerk. Opál Sándor. - Budapest : Opál Bioenergetikai Gyógyító és Okt. Közp., p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Természetgyógyászati szakkönyvek, ISSN ; 1.) Bibliogr.: p ISBN fûzött : ár nélkül : [AN ] 12/1116

13 7500. The Queen s domain (magyar) A királynõ birodalma : Isten országa ügyének elõmozdítása a 40/70-es ablakban /... szerk. C. Peter Wagner ; cikkírók Chuck Pierce [et al.] ; [ford. Lukács Tibor] ; [... kiad. a Zúgó Szél Alapítvány]. - Budapest : Zúgó Szél Alapítvány, p. ; 21 cm ISBN fûzött : ár nélkül [AN ] Winckelmann, Joachim Magische Training (magyar) Mágikus tréning : [szellemi képességeink felébresztése] / Joachim Winckelmann ; [ford.... Kássa László]. - [Miskolc] : Hermit, [2003] p. : ill. ; 21 cm Egys. cím: Magische Training ISBN X fûzött : 1400,- Ft [AN ] Éri Vilma (1952-) Zöld ars politika avagy A politikai elit a környezetvédelemrõl : interjúkötet / [az interjúkat kész. Éri Vilma és Marton Miklós] ; [közread. a] Környezettudományi Központ. - Budapest : Környezettud. Közp., p. ; 21 cm ISBN fûzött : ár nélkül (439)(047.53) 338.2(439)"200" [AN ] Fazekas István Az Európai Unió környezetvédelmi politikája és a magyar integráció / Fazekas István. - Debrecen : Kossuth Egy. K., p. : ill. ; 24 cm Bibliogr.: p ISBN X fûzött : ár nélkül *European Union (439) (4-62) [AN ] 09 A természet. Környezetvédelem Baranova, Irina Leaking operations : environmental consequences of World Bank and EBRD involvement in the Russian oil sector / Irina Baranova ; [publ. by the] CEE Bankwatch Network. - [Budapest] : CEE Bankwatch Network, [6], 80 p. ; 21 cm Bibliogr.: p ISBN fûzött : ár nélkül (47) 665.6/.7(47) [AN ] Bársonyi Krisztina Tisztább termelési lehetõségek a szálloda szektorban / Bársonyi Krisztina. - Budapest : TTMK, p. : ill. ; 30 cm. - (Tisztább termelés kiskönyvtár ; 6.) Bibliogr.: p ISBN fûzött : ár nélkül (439) (439) (439) [AN ] Borsos Beáta Környezettudatos terméktervezés a vállalati gyakorlatban - ökodesign / Borsos Beáta. - Budapest : TTMK, p. ; 30 cm. - (Tisztább termelés kiskönyvtár ; 5.) Bibliogr.: p. 71. ISBN X fûzött : ár nélkül [AN ] Máyer Zoltán Az integrált szennyezés-megelõzés és -szabályozás irányelv (IPPC), és magyarországi megvalósítása: az egységes környezethasználati engedélyezés / Máyer Zoltán. - Budapest : TTMK, p. ; 30 cm. - (Tisztább termelés kiskönyvtár ; 7.) Bibliogr.: p ISBN fûzött : ár nélkül (439) 349.6(439) (439) [AN ] Ökológia és egyház / szerk. Tenke Sándor ; [... szerzõi Tenke Sándor et al.]. - Budapest : Károli Ref. Egy., p. ; 21 cm. - (Egyházszociológiai kiadványok, ISSN ; 3.) Példányszám: 500 ISBN fûzött : ár nélkül (439-2Bp.)"2000" [AN ] Tóth Miklós Természetvédelem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében / írta Tóth Miklós ; kiad. Elsõ Nyírségi Fejlesztési Társaság. - Nyíregyháza : Elsõ Nyírségi Fejleszt. Társ., p., [24] t. : ill., fõként színes ; 21 cm ISBN * fûzött : ár nélkül ( ) [AN ] 12/1117

14 7510. Zilahy Gyula A megelõzõ jellegû környezetvédelmi intézkedések finanszírozásának lehetõségei / Zilahy Gyula. - Budapest : TTMK, p. ; 30 cm. - (Tisztább termelés kiskönyvtár ; 8.) ISBN fûzött : ár nélkül (439) (439) (439) [AN ] 10 Matematika Czédli Gábor (1953-) Szerkeszthetõségi feladatok / Czédli Gábor. - Szeged : JATEPress, , [3] p. : ill. ; 24 cm Bibliogr.: p Példányszám: 500 ISBN fûzött : ár nélkül 514(075.8) [AN ] Harsányi János, a játékelmélet Nobel-díjasa / szerk. Nagy Ferenc utánny. - Budapest : Akad. K., 2003, cop p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm ISBN fûzött : ár nélkül *Harsányi János (1920-) 51(73)(=945.11)(092)Harsányi J. [AN ] Katona Gyula Y. (1965-) A számítástudomány alapjai / Katona Gyula Y., Recski András, Szabó Csaba jav. kiad. - Budapest : Typotex, p. : ill. ; 24 cm Bibliogr.: p ISBN fûzött : 2200,- Ft 519.1(075.8) 511(075.8) 519.6(075.8) [AN ] Miért lettem matematikus? : visszaemlékezések / szerk. Róka Sándor. - Budapest : Typotex, , [3] p. ; 17 cm ISBN kötött : 1900,- Ft 51(439)(092)(0:82-94) [AN ] 11 Fizika. Mérés. Atomtechnika Newton, Isaac Mûvek (vál.) (magyar) Isaac Newton válogatott írásai / vál. és az elõszót írta Szegedi Péter. - Budapest : Typotex, p. ; 17 cm. - (Principia philosophiae naturalis, ISSN ; 1.) Newton válogatott írásai (borító- és gerinccím) ISBN kötött : 1650,- Ft 53(093) 113/119(093) 53(410)(092)Newton, I. [AN ] Szabó Árpád (1933-) A fizika és a kémia története / Szabó Árpád, Szabó Tímea, Szemrád Emil. - Nyíregyháza : Bessenyei, p. : ill. ; 24 cm Bibliogr.: p ISBN fûzött : ár nélkül 53(100)(091)(075.8) 54(100)(091)(075.8) (100)(075.8) [AN ] Szabó Tímea A fizika alapjai / Szabó Tímea, Hadházy Tibor, Szabó Árpád. - Nyíregyháza : Bessenyei, p. : ill. ; 25 cm Bibliogr.: p ISBN fûzött : ár nélkül 53(100)(091) [AN ] 12 Kémia International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry (12.) (2000) (København) Proceedings of the 12th International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry : Copenhagen,... August 14-18, 2000 / guest ed. O. Toft Sørensen, P. Juul Møller. - Budapest : Akad. K., db (1339 p.) : ill. ; 25 cm A Journal of thermal analysis and calorimetry, ISSN , évi. 64. kötetének utánnyomása. - Bibliogr. az elõadások végén ISBN kötött : ár nélkül (489-2København) [AN ] Vol. 1., Plenary and award lectures, thermodynamics and calorimetry instruments. - [4], 422, [3] p. ISBN [AN ] 12/1118

15 Vol. 2., Polymers organics, pharmaceuticals kinetics. - p , [4]. ISBN [AN ] Vol. 3., Materials science, geosciences. - p , [IX.], [4]. ISBN [AN ] Inzelt György (1946-) Kalandozások a kémia múltjában és jelenében / Inzelt György. - Budapest : Vince K., p. : ill. ; 24 cm. - (Tudomány-egyetem, ISSN ) Bibliogr.: p ISBN kötött : 2495,- Ft 54 [AN ] New results in the trace element research : 10th International Trace Element Symposium, 2002 / ed. István Pais ; [publ. by the] Szt István University. - Budapest ; [Gödöllõ] : Szt. István Univ., p. : ill. ; 22 cm Bibliogr. az elõadások végén ISBN fûzött : ár nélkül (439-2Bp.)"2003" [AN ] Geológiai kirándulások / [kiad. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága]. - Veszprém : Balaton-felvidéki Nemz. Park Ig., cm 55(439Balaton-felvidék) Balaton-felvidék(036) 502.4(439)Balaton-felvidéki Nemzeti Park(036) [AN ] 1., A Balaton-felvidék / írta Budai Tamás [et al.] ; [fotó Budai Tamás et al.] ; [graf. Albert Gáspár, Galambos Csilla, Paulheim Gáspár] , [19] p. : ill., részben színes Bibliogr.: p Fûzött : ár nélkül *Balaton-felvidék [AN ] A táj megértése felé : tanulmányok a 75 éves Pinczés Zoltán professzor tiszteletére / szerk. Ilyés Zoltán, Keményfi Róbert ; [kiad. a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Eszterházy Károly Fõiskola Földrajz Tanszék]. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz. ; Eger : EKF Földrajz Tansz., p. : ill. ; 24 cm Bibliogr.: p és a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven ISBN X kötött : ár nélkül Pinczés Z. [AN ] l3 Földtudományok geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia Báldi Tamás (1935-) Egy geológus barangolásai Magyarországon : az utolsó húszmillió év nyomában / Báldi Tamás. - Budapest : Vince K., p. : ill. ; 24 cm. - (Tudomány-egyetem, ISSN ) Bibliogr.: p ISBN kötött : 2495,- Ft 55(439) 56(439) [AN ] Erdélyi Mihály (1917-) A Kisalföld közepének és a Duna Budapestig terjedõ sávjának hidrogeológiája / Erdélyi Mihály. - Keszthely : Balaton Akad., p. : ill., részben térk. ; 19 cm. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN ; 58.) Bibliogr.: p ISBN fûzött : ár nélkül *Kisalföld 556.3(439Kisalföld) 556.3(439)( ) [AN ] Varga Gábor Szempontok a Pannon-medence felszínfejlõdéséhez a messinai sókrízis idején / Varga Gábor, Fábián Szabolcs Ákos, Kovács János. - Pécs : PTE Földr. Int., p. : ill. ; 24 cm. - (Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének Természetföldrajz Tanszékérõl, ISSN ; 23.) Bibliogr.: p Példányszám: Összefoglalás angol és német nyelven Fûzött : ár nélkül ( ) /.2( ) [AN ] A vizek és az ember : tiszteletkötet Lovász György professzor úr 70. születésnapjára / szerk. Kovács János, Lóczy Dénes ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet. - Pécs : PTE TTK Földrajzi Int., p. : ill., részben színes ; 24 cm Bibliogr.: p és a tanulmányok végén ISBN fûzött : ár nélkül 911.2(4-191) 556(4-191) [AN ] 12/1119

16 15 Biológiai tudományok általános biológia, növénytan, állattan Checklist of the fauna of Hungary / [ed.-in-chief I. Matskási] ; [publ. by the] Hungarian Natural History Museum. - Budapest : Hung. Natural History Mus., cm Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, Checklist of the Diptera of Hungary címmel, monografikus leírása: AN (439)(083.8) 591.9(439) [AN ] Vol. 2., Microlepidoptera / Szabóky, Cs., Kun, A. and F. Buschmann p. Bibliogr.: p ISBN X fûzött : ár nélkül (439)(083.8) 591.9(439) [AN ] Judson, Olivia Dr. Tatiana s sex advice to all creation (magyar) Kedves dr. Tatiana... : szexuális tanácsadás mindenféle teremtménynek / Olivia Judson ; [ford. Bihari György]. - Budapest : M. Kvklub, p. ; 21 cm Egys. cím: Dr. Tatiana s sex advice to all creation. - Bibliogr.: p ISBN kötött : ár nélkül (0:82-7) [AN ] Molnár V. Attila Egyszikûek : orchideák, nõszirmok, liliomok és rokonaik a Kárpát-medencében / [írta és fényképezte Molnár V. Attila]. - Budapest : Kossuth, cop p. : ill., fõként színes ; 20 cm. - (Élõvilág könyvtár) Bibliogr.: p ISBN fûzött : ár nélkül /.59(439)(083.71) 581.9(439)(083.71) [AN ] Nyíregyházi Állatpark : Sóstó Zoo / [fotó Balázs Attila]. - [Nyíregyháza] : Nyír-Press Kft., , [2] p., : ill., színes ; 22 cm Összefoglalás angol, lengyel és német nyelven Fûzött : ár nélkül *Nyíregyházi Állatpark (439-2Nyíregyháza)(036) [AN ] Schultheis, Heinrich Rosen (magyar) Rózsák : a kert legszebb díszei / Heinrich Schultheis. - Budapest : M. Kvklub, p. : ill., részben színes ; 27 cm Egys. cím: Rosen. - Ford. Imre Ferenc ISBN kötött : ár nélkül [AN ] Sonntag, Linda The atlas of animals (magyar) Állatok atlasza : képes album az állatokról : hol és hogyan élnek? : miért vannak veszélyben egyes fajok? / Linda Sonntag. - Budapest : M. Kvklub, p. : ill., színes ; 34 cm Egys. cím: The atlas of animals. - Ford. Gordos Judit ISBN kötött : ár nélkül 59( ) 591.9(100)( ) [AN ] Tarczy Nóra Genetikailag módosított növények a mezõgazdaságban - környezeti kockázatok / Tarczy Nóra. - Budapest : BME OMIKK, p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN ) Bibliogr.: p ISBN fûzött : 2500,- Ft [AN ] 16 Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat Baddeley, Alan Human memory (magyar) Az emberi emlékezet / Alan Baddeley ; [ford. Racsmány Mihály]. - Utánny. - Budapest : Osiris, 2003, cop p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN ) Egys. cím: Human memory. - Bibliogr.: p ISBN kötött : 3980,- Ft [AN ] 12/1120

17 7535. Belgyógyászat : tömör összefoglalás / szerk. Petrányi Gyula ; [... szerzõi Bálint Géza et al.] átd. kiad. - Budapest : Medicina, p. : ill. ; 26 cm ISBN X kötött : ár nélkül 616(035) [AN ] Berghammer Rita Pánikbeteg vagyok! : a pánikzavar tünetei, pszichológiai aspektusok, gyógyszeres kezelés, pszichoterápiás kezelés, tanácsok pánikzavarban szenvedõknek és hozzátartozóiknak / Berghammer Rita ; [a 3. fejezetet Túry Ferenc... írta]. - [Budapest] : B+V K., cop p. : ill. ; 21 cm. - (Képzett beteg könyvek, ISSN ) Bibliogr.: p ISBN fûzött : 1290,- Ft [AN ] Betegségem története / [szerk. Demeter Jolán] ; a Magyar Rákellenes Liga kiadványa. - Budapest : M. Rákellenes Liga, p. ; 21 cm ISBN * fûzött : ár nélkül (0:82-94) [AN ] Birtalan Gyõzõ (1925-) A tudományos belgyógyászat Magyarországon a hazai szaklapok adatainak tükrében 1831 és 1910 között / Birtalan Gyõzõ. - Budapest : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt., p. ; 24 cm. - (Libri historiae medicae, ISSN ) Bibliogr.: p ISBN X fûzött : ár nélkül 61(439)"183/191" [AN ] BNO-10 zsebkönyv : DSM-IV-TR meghatározásokkal / [közread. az Animula Egyesület]. - Budapest : Animula, p. ; 19 cm Fûzött : ár nélkül (hibás ISBN ) (100)(083.7) [AN ] Brinker, Jeffrey A. Szívkatéterezés és intervenciós kardiológia / szerzõ Jeffrey A. Brinker. - Budapest : IMP Nk. Orvosi K., [2001] p. : ill. ; 28 cm + mell. (7 p.). - (ACCSAP, ISSN ; 11.) ISBN * fûzött : ár nélkül [AN ] Comer, Ronald J. Abnormal psychology (magyar) A lélek betegségei : pszichopatológia / Ronald J. Comer ; [ford. Boross Ottilia et al.]. - Utánny. - Budapest : Osiris, 2003, cop XIX, 814 p. : ill. ; 29 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN ) Egys. cím: Abnormal psychology. - Bibliogr.: p ISBN kötött : 4980,- Ft (075.8) [AN ] Friedrich Ildikó Egészségügyi felvilágosítás a 18. századi Magyarországon / Friedrich Ildikó. - Budapest : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt., p. : ill. ; 24 cm. - (Libri historiae medicae, ISSN ) Bibliogr.: p Fûzött : ár nélkül (hibás ISBN ) 614(439)"17" 61(439)"17" 374(439)"17" (439)"17" [AN ] Gopnik, Alison The scientist in the crib (magyar) Bölcsek a bölcsõben : hogyan tanulnak a kisbabák / Alison Gopnik, Andrew N. Meltzoff, Patricia K. Kuhl ; ford. Vassy Zoltán. - [Budapest] : Typotex, 2003, cop p. ; 20 cm. - (Test és lélek, ISSN ) Egys. cím: The scientist in the crib. - Bibliogr.: p Fûzött : 1750,- Ft (hibás ISBN ) [AN ] Kapronczay Károly (1941-) Fejezetek 125 év magyar egészségügyének történetébõl / Kapronczay Károly. - Budapest : Tarsoly K. : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt., p. ; 24 cm. - (Libri historiae medicae, ISSN ) Bibliogr. a fejezetek végén ISBN fûzött : ár nélkül 614(439)"187/200" [AN ] Katona Ferenc (1925-) Az öntudat újraébredése : a humán idegrendszer ontogenesise / Katona Ferenc. - Budapest : Medicina, p. : ill. ; 25 cm Bibliogr.: p ISBN kötött : ár nélkül [AN ] 12/1121

18 7546. Kaufman, Miriam Helping your teen overcome depression (magyar) Hogyan segítsünk depressziós kamasz gyermekünknek? : kézikönyv szülõknek / Miriam Kaufman ; [ford. Szakszon Katalin]. - Debrecen : Hajja, cop p. ; 21 cm. - (Hajja egészségügyi könyvtár, ISSN X) Egys. cím: Helping your teen overcome depression ISBN fûzött : ár nélkül [AN ] Mitchell, Steven J. Solving patient problems in internal medicine (magyar) Gyakorlatorientált belgyógyászat / Steven J. Mitchell, William M. Mitchell ; [ford. Várhegyi Csaba]. - Budapest : Springer Tud. K., p. ; 20 cm Egys. cím: Solving patient problems in internal medicine ISBN fûzött : ár nélkül 616 [AN ] Pálhegyi Ferenc (1935-) Egészséges önértékelés - Mennyit érek? / Pálhegyi Ferenc, Bruno Schwengeler ; [ill. Gaál Éva] kiad. - Budapest : Ethos Kft., p. : ill. ; 21 cm Német nyelven Gesundes Selbstbild - Was bin ich wert? címmel jelent meg. - Ford. Avar Mária ISBN fûzött : ár nélkül [AN ] Regelin, Petra Fit! - Bodyforming (magyar) Csúcsformában! : alakformálás : edzésprogramok a feszes testért : kiegészítésként zsírégetõ programok / Petra Regelin ; [fotók Tom Roch]. - Budapest : M. Kvklub, p. : ill., színes ; 22x22 cm Egys. cím: Fit! - Bodyforming. - Ford. Fürst Anna ISBN kötött : ár nélkül [AN ] Szalka András (1941-) A képzett beteg nagy diétáskönyve : betegségek és diéták / Szalka András, Lindwurm Katalin, Nógrádi Katalin. - [Budapest] : B+V K., cop p. : ill. ; 24 cm. - (Képzett beteg könyvek, ISSN ) ISBN kötött : 3490,- Ft (083.12) [AN ] Tüdõgyógyászati, Allergológiai és Immunológiai Megbetegedések Nemzetközi Alapítvány. Tudományos kongresszus (6.) (2001) (Debrecen) Tüdõgyógyászati, Allergológiai és Immunológiai Megbetegedések (TAIM) Nemzetközi Alapítvány VI. Tudományos Kongresszusa : Debrecen, / szerk. Csaba Béla és Szilágyi János. - Debrecen : TAIM Nk. Alapítvány, p. : ill. ; 30 cm Bibliogr. az elõadások végén. - Váltakozva magyar és angol nyelven ISBN fûzött : ár nélkül (439-2Debrecen) [AN ] Vanier, Jean La dépression (magyar) Depresszió... / Jean Vanier ; [ford. Pallagh Ágnes és Andor Csaba] ; [közread. a] Bárka Alapítvány. - Budapest : Bárka Alapítvány : Szt. Gellért K., [2003] p. ; 17 cm Egys. cím: La dépression Fûzött : ár nélkül (hibás ISBN ) [AN ] A sebészet és a traumatológia tankönyve : egyetemi tankönyv / szerk. Flautner Lajos, Sárváry András ; [... írták Balogh Ádám et al.] ; [az ábrákat Olgyay Gézáné és Czinege Mária kész.] ; [a fotókat Konc Krisztina, Nyerges Csilla kész.]. - Budapest : Semmelweis, XXIV, 811 p. : ill. ; 29 cm ISBN kötött : ár nélkül 617(075.8) (075.8) [AN ] Vass Miklós ( ) A megfogant életekért / Vass Miklós ; [közread. a] Magzatvédõ Társaság... - Budapest : Magzatvédõ Társ. : Szt. Gellért K., p. : ill. ; 21 cm ISBN kötött : ár nélkül [AN ] 12/1122

19 7555. Vörös Sándor Orvosi mikrobiológia : jegyzet a Diplomás Ápoló Szak hallgatói részére / írta Vörös Sándor ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar. - Pécs : PTE EFK, [4], [XVII], 162 p. : ill. ; 24 cm Példányszám: 500 Fûzött : ár nélkül (075.8) 578(075.8) 579(075.8) [AN ] Lengyel Károly A kupolókemencés vasolvasztás története Magyarországon / Lengyel Károly. - Budapest : OMM ÖM, p. : ill. ; 21 cm. - (Öntödei múzeumi füzetek, ISSN ; 11.) Bibliogr.: p Példányszám: 500 Fûzött : ár nélkül (439)(091) [AN ] l7 Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika 18 Számítástechnika. Automatika kibernetika Hancsók Jenõ A biobenzin : Otto-motorok növényi eredetû hajtóanyagai és azok keverõkomponensei / Hancsók Jenõ, Varga Zoltán. - Budapest : BME OMIKK, p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN ) Bibliogr.: p ISBN fûzött : 2600,- Ft [AN ] Hidraulika-pneumatika Oktatók Országos Tanácskozása (7.) (2001) (Kecskemét) Hidraulika-pneumatika Oktatók VII. Országos Tanácskozása : június 7-8. / [szerk. Pintér István, Lajtai Iván, Kósa János] ; [rend., közread. a] Kecskeméti Fõiskola Mûszaki Fõiskolai Kar. - Kecskemét : Kecskeméti Fõisk., p. : ill. ; 20 cm Elõadáskivonatok ISBN * fûzött : ár nélkül (439-2Kecskemét) [AN ] Kajtor Erzsébet A nógrádi szénbányászat természeti és társadalmi hatásai / Kajtor Erzsébet. - Pécs : PTE Földr. Int., p. ; 24 cm. - (Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének Természetföldrajz Tanszékérõl, ISSN ; 22.) Bibliogr.: p Példányszám: Összefoglalás angol és német nyelven Fûzött : ár nélkül ( ) ( ) 911.2/.3( ) [AN ] Barabási, Albert-László (1967-) Linked (magyar) Behálózva : a hálózatok új tudománya : hogyan kapcsolódik minden egymáshoz, és mit jelent ez a tudományban, az üzleti és a mindennapi életben / Albert-László Barabási ; [ford. Vicsek Mária]. - Budapest : M. Kvklub, p. : ill. ; 21 cm Egys. cím: Linked. - Bibliogr. a jegyzetekben ISBN X kötött : ár nélkül [AN ] Gilbert, Jill How to do everything with your scanner (magyar) A sokoldalú szkenner : univerzális eszköz a képszerkesztésben : könnyen is lehet! / Jill Gilbert ; [ford. Bognár Júlia]. - Budapest : Panem, p., 16 t. : ill., részben színes ; 24 cm Egys. cím: How to do everything with your scanner ISBN fûzött : 2900,- Ft [AN ] Kovács Gyõzõ (1933-) 100 éve született Neumann János : mérfõldkövek a számítástechnika történetében / írta és a képeket vál. Kovács Gyõzõ ; [... a bevezetõt írta Vámos Éva]. - Budapest : OMM, p. : ill. ; 24 cm. - (Technikatörténeti monográfiák, ISSN X ; 1.) Bibliogr.: p Fûzött : ár nélkül 681.3(439)(092)Neumann J. 51(439)(092)Neumann J (439-2Bp.)"2003" [AN ] 12/1123

20 7563. Kovacsicsné Nagy Katalin (1931-) Informatika / Kovacsicsné Nagy Katalin ; [közread. az ELTE Jogi Továbbképzõ Intézet]. - Budapest : ELTE JTI, p. : ill. ; 23 cm ISBN fûzött : ár nélkül 681.3(075.8) 659.2(075.8) (075.8) [AN ] Lemay, Laura Sams teach yourself Perl in 21 days (magyar) Perl mesteri szinten 21 nap alatt / Laura Lemay ; [ford. Antal Ferenc et al.]. - Budapest : Kiskapu, cop XXIII, 743 p. : ill. ; 24 cm Egys. cím: Sams teach yourself Perl in 21 days ISBN fûzött : 6860,- Ft Perl [AN ] Nyesõné Marton Mária Táblázatkezelés / Nyesõné Marton Mária. - Eger : EKF Líceum K., p. : ill. ; 24 cm. - (Médiainformatikai kiadványok, ISSN ) Példányszám: 1000 Fûzött : ár nélkül Excel(078) [AN ] Pintér Miklós Autodesk Inventor 6 : tankönyv és példatár / Pintér Miklós. - Budapest : ComputerBooks, p. : ill. ; 24 cm ISBN fûzött : 5500,- Ft :744AutodeskInventor(078) [AN ] Szentgyörgyiné Gyöngyösi Éva AutoCad feladatgyûjtemény / Szentgyörgyiné Gyöngyösi Éva, Fodor Gábor Antal. - Budapest : Nemz. Tankvk. : Tankönyvmester, cop p. : ill. ; 24 cm ISBN fûzött : ár nélkül :744AutoCAD(078)(076) [AN ] Szervezeti kihívások, informatikai megoldások / [szerk. Kiss Ferenc..., Rácz Csaba]. - Budapest : BME GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tansz., [6], 254 p. : ill. ; 21 cm. - (Alma mater, ISSN ) Bibliogr. a tanulmányok végén ISBN fûzött : 2000,- Ft [AN ] 19 Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika Sitkei Gyula A Ganz gyár a magyar elektrotechnika aranykorábam[!] = The Ganz Factory in the golden age of electrical engineering in Hungary / Sitkei Gyula ; [kiad. a] Magyar Elektrotechnikai Múzeum. - Budapest : M. Elektrotechnikai Múz., p. : ill. ; 20 cm Összefoglalás angol nyelven ISBN fûzött : ár nélkül *Ganz Transelektro Villamossági Rt. (Budapest) (439-2Bp.)Ganz(091) 069(439-2Bp.)(036) [AN ] Zánkai Katalin Híradástechnika / [szerzõ Zánkai Katalin, Vajdáné Horváth Piroska, Jankelovics János]. - Budapest : Piacgazd. Alapítvány, p. : ill. ; 22 cm. - (Vállalkozói tájékoztató sorozat, ISSN ) Lezárva: nov. 29. ISBN fûzött : ár nélkül (439) (439) [AN ] 20 Könnyûipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok Handbook for screen printers (magyar) Szitakönyv : kézikönyv szitanyomók számára / [ford. Fekete Sándor] ; [kiad. a Magyar Szitanyomók Szövetsége]. - Valkó : RO-LA, , [4] p. : ill. ; 21 cm ISBN fûzött : ár nélkül [AN ] Petes József Amit a pénztárgépekrõl és taxaméterekrõl tudni kell : forgalmazók, szervizek, felhasználók részére : Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa I. 11. / [szerzõk Petes József, Mohai Károly, Handa Róbert] ; Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa I Budapest : Kompkonzult, p. ; 29 cm Lezárva: ápr. 1. ISBN fûzött : 2400,- Ft [AN ] 12/1124

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor KÖRNYEZETVÉDELEM Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2004 A környezet állapotával és környezetvédelemmel

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELEM. Összeállította: Dr. Székely Sándor

TERMÉSZETVÉDELEM. Összeállította: Dr. Székely Sándor TERMÉSZETVÉDELEM Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

Temesi Ferenc a Kölcsön Idôrôl. Okker Kiadó Novák István. Kertész Ákos A tudomány és a mûvészet igazsága. Tarján Tamás Szeptember 21.

Temesi Ferenc a Kölcsön Idôrôl. Okker Kiadó Novák István. Kertész Ákos A tudomány és a mûvészet igazsága. Tarján Tamás Szeptember 21. www.hatterkiado.hu hatterkiado@vnet.hu KÖNYVES HAVILAP IX. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2005. OKTÓBER 294 FT WWW.KONYV7.HU Okker Kiadó Novák István Kertész Ákos A tudomány és a mûvészet igazsága Tarján Tamás Szeptember

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

2015. 2. szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓJA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST

2015. 2. szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓJA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST 2015. 2. szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁÉKOZTATÓA 201502001 201502197 KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft. Ú KÖNYVEK. Könyvtárak állománygyarapítási tájékoztatója 52. év fo

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

PÉLDATÁR. a bibliográfiai adatfeldolgozás fogalmainak értelmezéséhez

PÉLDATÁR. a bibliográfiai adatfeldolgozás fogalmainak értelmezéséhez PÉLDATÁR a bibliográfiai adatfeldolgozás fogalmainak értelmezéséhez AZ IRODALOMKUTATÁS KERESÉSI SZEMPONTJAI Formai keresési szempontok a dokumentum jellemzo könyvészeti jegyei alapján: személynév 1. a

Részletesebben

Kínai bibliográfia. Kínai szerzők műveinek magyar fordításai, illetve a nem kínai szerzők magyar nyelven hozzáférhető kínai tárgyú írásainak listája

Kínai bibliográfia. Kínai szerzők műveinek magyar fordításai, illetve a nem kínai szerzők magyar nyelven hozzáférhető kínai tárgyú írásainak listája Kínai bibliográfia Kínai szerzők műveinek magyar fordításai, illetve a nem kínai szerzők magyar nyelven hozzáférhető kínai tárgyú írásainak listája Összeállította: Fődi Attila Utolsó frissítés: 2008. november

Részletesebben

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK AZ EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÚJ SZERZEMÉNYEI 2015. JANUÁR FEBRUÁR BUDAPEST 2015 Tartalomjegyzék általános

Részletesebben

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK AZ EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÚJ SZERZEMÉNYEI 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER BUDAPEST 2014 Tartalomjegyzék Büntetésvégrehajtás

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. év Lezárva: 2013.02.14. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Könyvek bibliográfiája 1988-tól napjainkig az Országos Széchenyi Könyvtár és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyilvántartásai alapján 1 Angeli Judit:

Részletesebben

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK AZ EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÚJ SZERZEMÉNYEI 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS BUDAPEST 2014 Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra,

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra, Lambertné Ka to na Mó ni ka Az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá nak ér té ke lé se kis tér sé gek ben Ös sze fog la lás: a pub li ká ció Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sát kö ve tõ idõ szak ra

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az irodalmat veszem leginkább komolyan Lovas Ildikó KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2007. OKTÓBER 294 FT WWW.KONYV7.HU

Az irodalmat veszem leginkább komolyan Lovas Ildikó KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2007. OKTÓBER 294 FT WWW.KONYV7.HU KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2007. OKTÓBER 29 FT WWW.KONYV7.HU Fotó: Szabó J. Judit Az irodalmat veszem leginkább komolyan Lovas Ildikó HAMAROSAN MEGJELENIK Fritz Hennenberg...IGAZÁN A ZENÉBEN

Részletesebben

2014. 24. szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓJA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST

2014. 24. szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓJA KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST 2014. 24. szám KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TÁÉKOZTATÓA 201424001 201424393 KÖNYVTÁRELLÁTÓ BUDAPEST Könyv tár el lá tó Nonprofit Kft. Ú KÖNYVEK. Könyvtárak állománygyarapítási tájékoztatója 51. év fo

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

Tolnai Ottó. 2004. évi Magyar Irodalmi Díj. Könyvtárellátó Kht. Maróti Istvánné. Kertész Ákos A Hartley-modell és az emberi nyelv

Tolnai Ottó. 2004. évi Magyar Irodalmi Díj. Könyvtárellátó Kht. Maróti Istvánné. Kertész Ákos A Hartley-modell és az emberi nyelv KÖNYVES HAVILAP IX. ÉVFOLYAM 3 4. SZÁM 2005. FEBRUÁR 294 FT WWW.KONYV7.HU Könyvtárellátó Kht. Maróti Istvánné Kertész Ákos A Hartley-modell és az emberi nyelv A szegény kisgyermek kései panaszai Beszélgetés

Részletesebben

Békés Pál. Csikágó-gangmitológia. Balassi Kiadó Kôszeghy Péter. Kertész Ákos A lelket fertôzô média. Murányi Gábor Történelmi böngészde

Békés Pál. Csikágó-gangmitológia. Balassi Kiadó Kôszeghy Péter. Kertész Ákos A lelket fertôzô média. Murányi Gábor Történelmi böngészde KÖNYVES HAVILAP X. ÉVFOLYAM 23 24. SZÁM 2006. DECEMBER 294 FT WWW.KONYV7.HU 24 oldalas melléklettel Balassi Kiadó Kôszeghy Péter Kertész Ákos A lelket fertôzô média Murányi Gábor Történelmi böngészde Tandori

Részletesebben

Sebestyén Márta. A legôsibb költészetrôl és a csodás diófáról mesél. Kertész Ákos Mikro és makro. Tarján Tamás Nagy, mint a debrecenyi határ

Sebestyén Márta. A legôsibb költészetrôl és a csodás diófáról mesél. Kertész Ákos Mikro és makro. Tarján Tamás Nagy, mint a debrecenyi határ KÖNYVES HAVILAP XIII. ÉVFOLYAM 3 4. SZÁM 2009. FEBRUÁR ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT WWW.KONYV7.HU Hát az elég rettenetes, mikor valaki magát komolyan veszi, különösen, ha ez az alkotói alapállása. Esze

Részletesebben

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK AZ EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÚJ SZERZEMÉNYEI 2013. JANUÁR FEBRUÁR BUDAPEST 2013 Tartalomjegyzék Adattár

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 4710 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. XI. ÉVFOLYAM 130. SZÁM 2005. NOVEMBER 11. TARTALOM 41047

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben