Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés és a Megyei Területfejlesztési Tanács Elnöke VII. 33 /2007 E L İ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés és a Megyei Területfejlesztési Tanács Elnöke VII. 33 /2007 E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés és a Megyei Területfejlesztési Tanács Elnöke VII. 33 /2007 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 28-i ülésére Tárgy: Az új megyei területfejlesztési koncepció és középtávú stratégiai program tervezıi változatának bemutatása Elıterjesztı: dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés és megyei területfejlesztési tanács elnöke Elıadó: Petrikné Molnár Erika osztályvezetı Gíber Erzsébet vezetı tervezı, Tatabányai MJV Gazdaságfejlesztı Szervezet vezetıje

2 Tisztelt Közgyőlés! A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács márciusában bízta meg közbeszerzési eljárás elızetes lefolytatását követıen - Tatabánya Megyei Jogú Város Gazdaságfejlesztı Szervezetét a megye új területfejlesztési koncepciójának és középtávú stratégiai programjának elkészítésével. A tervek többszöri egyeztetést követıen május 30-ára elkészültek. A megyei területfejlesztési tanács szintén június 28-án véleményezi és fogadja majd el. A tervezési folyamat: A megyei területfejlesztési koncepció elıkészítı fázisaként a HELYZETELEMZÉS 3 ütemre bontva készült el egyeztetett tématerületenként: A megye külsı környezetének vizsgálata: Az országos, régiós és kiemelt térségi területi tervek és ágazati dokumentumok elemzése mellett el kellett helyezni a megyét az országban és a régióban. Mivel a magasabb szintő tervek, koncepciók a tervezési idıszakban is még átdolgozás, egyeztetés alatt vannak (OTrT, NFT II ágazati és operatív programjai) ezt az ütemet nem lehet lezárni csak az egyeztetési és elfogadási idıszak végén. A megye területi adottságainak, belsı erıforrásainak, megyei kistérségi települési szintő koncepcióinak, terveinek és területfejlesztési eszköz-, intézményrendszerének vizsgálata. Szcenáriók, azaz a megye fejlıdési-fejlesztési lehetıségeinek fı forgatókönyvei : ez 3 fejlıdési-fejlesztési változat felvázolását jelentette. EZT A MUNKARÉSZT A T. KÖZGYŐLÉS SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉN MÁR MEGVITATTA. A megyei területfejlesztési KONCEPCIÓ JAVASLATTEVİ FÁZISA a megyei jövıképre alapozva meghatározza: - a megye területfejlesztésének, területi fejlıdésének fı irányait, céljait; - a célcsoportokat és a rész rendszerét, azaz a célpiramist; - a rész kapcsolatát és megvalósításuk javasolt vázlatos ütemtervét - a rész és a megye egyes területi egységei kapcsolatát - a megyei területfejlesztés intézményrendszerének (ideértve a területi monitoringot is) a fejlesztését. - Végül önálló munkarészként 3 elemzés zárja a fázist: a területfejlesztési koncepció megvalósítása következtében várható környezeti, gazdasági és társadalmi változások ill. társadalmi reakciók leírása A tervezési tematika utolsó ciklusa a megye KÖZÉPTÁVÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMJA, amely leírja: - a közép- ill. rövid távú célpiramist; - a végrehajtandó közép- ill. rövid távú feladatokat; - a fejlesztésekhez lehetséges források körét, a finanszírozást; - a stratégiai program és alprogramjai eredményességi kritériumait ill. mutatóit (indikátorait); - a program javasolta társadalmi, gazdasági, környezeti beavatkozások hatásait; - a program-végrehajtásban közremőködık munkamegosztását, együttmőködését, információcseréjét és az érdekérvényesítés rendszerét; - a stratégiai program és alprogramjai (ill. az egyes részprogramok) végrehajtásáért felelıs operatív szervezeteket; 2

3 - azt a monitoring-rendszert, amely a fejlesztési programok (alprogramok, ill. az egyes részprogramok) megvalósítását, valamint a társadalmi, gazdasági és környezeti beavatkozások hatásait figyelemmel kíséri, hatékonyságelemzést végez és a fejlesztési források felhasználását nyomon követi. Módszertan - a nyílt tervezési folyamat A tervezési munka során a közösségi tervezés módszertana került alkalmazásra. Hét ágazati és hét területi (kistérségi) munkacsoport jött létre, amelyekbe sikerült bevonni a területfejlesztés szempontjából meghatározó szakmai, térségi-települési szakembereket, személyeket. Emellett személyes interjúk is kiegészítették a szakmai és területi ismeretek, vélemények és javaslatok összegyőjtését. A területi és ágazati munkacsoportok mellett a területfejlesztési koncepciók és programok egyeztetési eljárását szabályozó kormányrendelet szerint több fázisban is megtörtént a megyében lévı települési önkormányzatokkal, szakmai és társadalmi, kistérségi szervezetekkel az egyeztetés. Tisztelt Közgyőlés! Az elıterjesztés terjedelmi korlátai nem teszik lehetıvé a tervek teljes körő bemutatását, ezért az elıterjesztés mellékletében mutatjuk be azokat az összefoglaló és lényegi részeket, amelyek információkat nyújtanak a területfejlesztés megyei területi szintjének jelenlegi problémáiról, eredményeirıl és az elkövetkezı idıszakban megvalósítani javasolt intézkedésekrıl. Zárszóként három dolgot szeretnék, mint elıterjesztı hangsúlyozni: A megyei területfejlesztési koncepció és stratégiai program nem a megyei területfejlesztési tanács dokumentuma, hanem mindannyiunk céljait ötvözı, az azok elérését szolgáló komplex programok összessége, amelyeket csak közösen tudunk megvalósítani. Legyen az civil kezdeményezés, kamara, gazdálkodó szervezet, vagy éppen a megyei önkormányzat. A megyei területfejlesztési tanács forrás elvonásai a tanács szerepét jelentısen átírták. A megyei szintő területfejlesztési tervek végrehajtásában elsısorban koordináló, érdekelteket összehozó, menedzselı feladata van, ezen túl pedig érdekérvényesítı funkciója aknázható ki tisztségviselıi és tagjai révén. Folyamatosan változnak azok a körülmények, melyek a megvalósítás feltételeit biztosítják. Legyen az a pályázható és források köre, a végrehajtásban közremőködık kompetenciái, lehetıségei, a közigazgatás átalakulása. Éppen ezért volt fontos, hogy a megye meghatározó gazdasági szereplıi, önkormányzatai, az érdekképviseleti szervek, a szakmai grémiumok, a civil szféra képviselıi áttekintsék az eddig eltelt idıszak eredményeit, változásait és széleskörő konszenzusra alapozva megfogalmazzák a térség fejlıdését eredményezı konszenzuson alapuló - stratégiai at, és az ezek eléréséhez programokat, intézkedéseket, eszköz és intézményrendszert. Ennek révén a fejlesztések keretei biztosítottak. Tisztelt Közgyőlés! Kérem a tájékoztató elfogadását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. Tatabánya, dr. Völner Pál 3

4 Határozati javaslat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. egyetért a Komárom-Esztergom megyei területfejlesztési koncepcióban és stratégiai programban szereplı harmonikus, kiegyensúlyozott fejlıdés jövıképével, az arra épülı prioritásokkal, valamint a megvalósítást szolgáló intézkedési javaslatokkal. 2. saját intézményei, az azok által biztosított szolgáltatások fejlesztése, szervezése terén a fejlesztésekhez források rendelkezésre állásának függvényében törekszik a koncepció és stratégiai program által javasolt intézkedések megvalósítására. 3. saját eszközeivel segíti az érintett és megvalósításban érdekelt szereplık együttmőködését a elérésében. Felelıs: dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Határidı: folyamatos 4

5 MELLÉKLET KIVONAT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁBÓL ÉS KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI PROGRAMJÁBÓL I. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK MEGHATÁROZÓ TÉNYEZİI - ÖSSZEGZETT SWOT-ANALÍZIS Erısségek Az elhelyezkedésbıl, gazdaságföldrajzi, -fejlesztési adottságokból adódóan: Budapest, mint fıváros vonzereje A kedvezı kelet-nyugati irányú közúti, vasúti kapcsolat és a fejleszthetı dunai vízi út A két társközpont város: Székesfehérvár, kisebb mértékben Veszprém vonzereje A Székesfehérvár-Veszprém tengely stratégiája azokat a klasztereket preferálja, melyekhez megyénk is erıteljesen kapcsolódhat: gépjármő-ipar, elektronika, mőanyagipar, környezetipar, logisztika stb. Az ipari háromszög : Bp. Székesfehérvár Gyır, melyen belül megyénk szerepe meghatározó Gyır elsıdleges (É-Dunántúlra kiható), Sopron tradicionális (Selmeci Akadémia stb.) vonzereje Megyénk tradicionálisan a legfıbb Ny. Európa-irányú közlekedési és szellemi folyosón helyezkedik el A hagyományos, illetve nemzetiségi gyökerő német nyelvi kötıdések okán a legközelebbi Ny. Európai nyelvterülettel, a némettel, kedvezıek a kapcsolattartás lehetıségei Megyénk elıd-vármegyéinek Duna-balparti területei, Komárom ill. Párkány központtal természetes határon túli partnereink A 2. világháború elıtt már jelenlévı külföldi tıkebefektetés 1990-tıl új és minden korábbinál meghatározóbb erısségő kapocs Európa felé; termékeink piaca is döntıen az EU A megyei gazdaság jövedelemtermelı képessége az országosnál dinamikusabban nıtt; a GDP 1998 és 2003 között a legnagyobb fejlıdést mutatva több mint duplájára emelkedett (131%), A külföldi tıkebefektetések növekedése Kiépített közúti (2), vasúti (1) határátkelıhely Ipari beruházásokhoz elıkészített területek megléte (zöldmezısek, barnamezısek), jól mőködı ipari parkok megléte, további bıvítési lehetıségekkel A nagyobb hozzáadott értéket elıállító technológiák letelepedése A munkanélküliség csökkenése Jól mőködı ipari parkok megléte Klaszterek kialakításához adott a lehetıség, a megfelelı környezet 5

6 A népesség általános mőszaki kultúrájának magas foka; a képzett, korszerő ismeretek befogadására alkalmas ipari szakembergárda jelenléte, a szakképzési program elindítása A vállalkozások száma között növekvı tendenciát mutat A megye gazdasági, üzleti infrastruktúrája fejlett; jelen vannak az innovációs központ szerepét felvállalni tudó, a vállalkozások számára innovációs szolgáltatást nyújtani képes intézmények (ipari parkok, inkubátorok, vállalkozás-fejlesztési alapítványok, mőszaki és tudományos szervezetek, pénzügyi intézmények stb.) Falusi turizmus, nemzetiségi kultúrák Lovas-, vadász-, horgászhagyományok Termálvízkincs Egyházközpontok és zarándokhelyek a megyében A kulturális és természeti örökség, a humánerıforrás-fejlesztés terén: A legkisebb területő Komárom-Esztergom megye a mőemlékekben, helyileg védett épületekben, régészeti területekben egyik leggazdagabb térsége hazánknak, Magyarország bölcsıje, Esztergom, a római katolikus egyház központja Kastélyok, udvarházak nagy száma Tatai malmok együttese; Tatán általában is a vizek, a természeti elemek és az épített környezet kultúrtáji együttélése Komárom Esztergom megye kedvezı táji- és természeti adottságokkal rendelkezik Több védett növény, növénytársulás, valamint állatfaj gazdagítja a megye természeti értékeit Értékes vizes élıhelyek találhatók a Concó felsı vízgyőjtıjén, az Által-ér és a Duna mentén A megyében 7 országos jelentıségő védett természeti terület, illetve érték található Komárom-Esztergom megye a hazai németség, szlovákság egyik meghatározó településterülete Botrányoktól mentes kisebbségi önkormányzati gyakorlat; nemzetiségi képzés Már a rendszerváltoztatás elıttrıl számos nemzetiségi kötıdéső partnerkapcsolat Több városunkban is jelentıs kiterjedéső védett városközpont található, mely az uniós források fogadására elsısorban esélyes Egy történeti (Esztergom) és egy kevésbé történeti (Dorog) városrész megújult (ROP) A település(rész)-rehabilitációkat megalapozó közmő-adottságok általában kedvezıek Sikeres gazdasági szerkezetváltás 1990-tıl (multinacionális cégek által teremtett nagyszámú munkahely) Foglalkoztatáspolitika intézményrendszere kiépült és hatékonyan mőködik Megváltozott munkaképességőek foglalkoztatása Nagy múltú oktatási intézmények ( l: Esztergom ferences, Tata piarista) Felnıttképzés, munkaerı-piaci kényszer TISZK létrejötte Tatabányán Budapest közelsége összehasonlítási alapot teremt (a megyei szolgáltatások színvonala felértékelıdhet) Több kulturális szervezet mőködik a megyében; a lokál-patriotizmus, a hagyományok tisztelete újra kezd felerısödni (az iparvárosokban is), melyekbe az iskolák is bevonhatók Az idısek számára viszonylag jól kiépített alapszolgáltatási formák; nem zárkóznak el fogyatékos, illetve pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek gondozásától sem 6

7 Innovatív szociális ellátási formák bevezetésének pozitív tendenciája (támogató szolgálat, jelzırendszeres házi segítségnyújtás) Több (nem kötelezett) települési önkormányzat is fenntart idıskorúak klubját és ápoló-gondozó otthont A szociális szakképzés különbözı szintjei jól elérhetıek a megyében A foglalkoztatási szolgálat partner a munkahelyteremtı- és megtartó képzések támogatásában Alapellátó (háziorvosi) szolgálat a teljes megyét jól lefedi A legtöbb célcsoport foglalkoztatás-egészségügyi ellátása megfelelı Mind a járó, mind a fekvıbeteg szakellátás megfelelı területi lefedettségő A környezetvédelem, katasztrófa-elhárítás, infrastruktúra-fejlesztés terén: Erısödı környezettudatosság, a civil környezetvédı szervezetek jelenléte Komárom Esztergom megye, ezen belül a Duna-térség összetett táji- és természeti adottságokkal rendelkezik A Dunakanyar a teljes Duna-mente egyik leginkább kultúrtáji, történeti táji világörökségi rangra érdemes területe Erımői lehetıségek és fejlesztési szándékok a megújuló energiahordozók általi energiatermelésre Erdıgazdálkodásra építhetı megújuló energiahasznosítási fejlesztések Kedvezı regionális feltételek, adottságok a szélenergia hasznosításához Komárom Esztergom megye a tájrendezések, kárelhárítások tervezésére, megvalósítására alkalmas szakember-állománnyal rendelkezik Nemzetközileg is elismert eredményesség a bőnüldözı munka egyes szakterületein, a közlekedésbiztonság javítása terén Egyre több kreatív, változtatni akaró felsı- és középszintő rendvédelmi vezetı Emelkedı katasztrófaelhárítás-technikai színvonal A katasztrófa-elhárítás szervezete képes megfelelni a változó kockázati tényezık által megjelenı követelményeknek, illetve az új típusú kihívásoknak; a szervezet rendelkezik a mőködéséhez jogszabályi környezettel, az EU-s jogharmonizáció megtörtént Tőzvédelmi lefedettség szintje az országos átlagon felüli, rövidebbek a vonulási idık Az info-kommunikációs ipar meghatározó a megyében (Nokia, Sanmina-SCI) A megyében több teleház mőködik Gyakorlatilag minden nagy internet-szolgáltató jelen van a megyében Több ECDL vizsgaközpont mőködik; MÜTF EU Megfelelési Pont jött létre Az önkormányzatok kommunikációja folyamatosan javul, a honlapokon egyre több információ és szolgáltatás elérhetı Több európai jelentıségő közlekedési folyosó is keresztül szeli a megyét A megye állami közúthálózata sőrőbb az országos átlagnál Magas a tömegközlekedési hálózat területi lefedettsége A közösségi közlekedés a lehetıségek függvényében szociálpolitikailag támogatott Az agrár- és vidékfejlesztés, ill. a területfejlesztés intézményrendszere terén: A megye agrárökológiai potenciálja kiemelkedı A megyei szükségleteket meghaladó kapacitásokkal rendelkezünk a szántóföldi gabona- és takarmánytermesztés, az erdı-, vad- és halgazdálkodás területén Nagyüzemi szılészet-borászat sikerei 7

8 Családi gazdaságok létrejötte Infrastrukturális-, gép- és eszközellátottság szempontjából jelentıs fejlıdés történt (a rendszerváltoztatás utáni kezdeti leépülés után) A termelık között megszőnt a negatív diszkrimináció A felnıttképzés (pl. Aranykoszorús gazda, stb.) biztosításával sikerült megállítani a szakmai leépülést A kisebb gazdaságoknál megkezdıdött az egészséges birtoknövekedés Létezı faluközösségek, hagyományırzı egyesületek Megyénkben kistérségi méretben csak a Bakonyalja halmozottan hátrányos helyzető; máshol 1-2 településre (mikrotérségekre) korlátozódik A hazai területfejlesztési támogatási rendszer preferálja a hátrányos helyzető településeket és kistérségeket Az erısödı határon túlnyúló együttmőködés intézményrendszerének létrejötte (pl. Vág-Duna-Ipoly, Ister-Granum, Duna eurorégiók) Területfejlesztési szakember-ellátottság kedvezı 2005-ben elfogadott korszerő Megyei Területrendezési Terv Csaknem minden megyei település már OTÉK-alapú településrendezési tervvel rendelkezik Fejlesztési koncepciók, programok (kistérségiek, több ágazati stb.) elkészültek A lakosság részérıl a civil szervezetek iránti bizalom Számos nagy hagyománnyal rendelkezı szervezet a sport, a tudomány, kultúra, népi hagyományok stb. terén Megyénkben általánosan elfogadottá vált a területi tervezésben a nyílt tervezési gyakorlat A tíz éves területfejlesztési tv. óta a megye térségfejlesztésben érintett szereplıi közt sokrétő együttmőködés alakult ki, jók a további összhang érdekében fontos személyes kapcsolatok is Néhány év óta korszerő civil-jogszabályi háttér, begyakorolt civil-támogatási rendszer Jól mőködı finanszírozási gyakorlat Továbbfejleszthetı monitorozási gyakorlat Gyengeségek Az elhelyezkedésbıl, gazdaságföldrajzi, -fejlesztési adottságokból adódóan: Kedvezıtlen 10-es úti szők keresztmetszet; kedvezıtlen Budapest Esztergom közúti kapcsolat Kevés és gyenge Duna-híd Kedvezıtlen közúti, lehetetlen vasúti elérése a Közép-dunántúli régió fejlesztési tengelyének (Székesfehérvár-Veszprém) Komárom-Esztergom megye felıl K+F potenciál gyenge, a felsıoktatásban résztvevık száma relatíve alacsony Közigazgatási, ill. területfejlesztési értelmő leválasztása a megyének Gyırtıl, Gyır-Moson-Sopron megyétıl Általános gyengeség az idegennyelv-tudás alacsony szintje Gyenge D-i irányú (így gyenge Ny-Balkán felé irányuló) közlekedési lehetıség (csak Bp-n át lehet) A képzett munkaerı számának csökkenése A pályázati feltételek csak a tıkeerıs cégek számára kedvezıek A belsı közúthálózat jelentıs fejlesztésre szorul, vannak nehezen elérhetı térségek 8

9 A vállalkozók közötti együttmőködés hiányos Sem a megyei, sem a települési önkormányzatok nem rendelkeznek általuk szabályozható befektetés-ösztönzési eszközökkel Kevés a befektetés-szervezéssel foglalkozó szervezet A munkanélküliek összetétele Ipari Parkok közötti információ-áramlás hiányos Bizalmatlanság a vállalkozók között Tulajdonviszonyok rendezetlensége Helyi befektetés-ösztönzı eszközök hiánya Sok a kényszervállalkozás KKV-k nagy része tıkehiányos, ezért a pályázati lehetıségeket sem tudja kihasználni Befektetések katalizátor hatása csak kevéssé érvényesül A mikro- és kisvállalkozások száma magas, az integrátori funkciót ellátni képes középvállalatok aránya alacsony A vállalkozások tıkeellátottsága erısen koncentrált, az össztıke döntı része a nagyvállalatokra koncentrálódik. A vállalati K+F tevékenység a rendszerváltás után erısen leépült A kis- és közepes vállalkozások technológiai színvonala általában alacsony Felsıfokú mőszaki oktatási intézmény hiánya Az elmúlt 16 év gazdaságát elsısorban a bérmunka túlsúlya jellemezte A kereskedelem, ill. általában a szolgáltatások területi ellátottsága nem egyenletes A kis kereskedelmi, ill. szolgáltató egységek tıkehiánya Kerékpárutak, kikötık hiánya, hiányosságai Roncsolt ipari területek, illegális szemétlerakók a települések, kirándulóhelyek közelében A kiszolgáló turisztikai infrastruktúra hiányos A kulturális és természeti örökség, a humánerıforrás-fejlesztés terén: Az egyik történeti vármegyeszékhely, Komárom határon túlra kerülése; az új megyeszékhely Tatabánya csinált város Az ipari félmúlt, de egyes legújabb ipari fejlesztéspolitikai döntések hatása is a teleépülés- és tájképre, a tájsebekre Néhány kiváló mőemlékünk igen rossz állapota (pl. tatai piarista rendház, kastély; számos egykori pusztánk kastélyai stb.) A lakosság építészeti, környezetkultúra iránti, általában is alacsony fogékonysága Az ipari félmúltból adódó számos tájseb, meddıhányó stb. jelenléte Több potenciális veszélyforrás veszélyezteti a megye természeti értékeit Az elıírt tájrendezések, környezeti kár-elhárítások vagy egyáltalán nem történtek még meg (pl. tatai Öreg-tó kotrása) vagy rossz minıségben ill. csak részlegesen (egyes bányakáros területeké) A relatív jómód, az urbanizáltság magas foka korán feloldotta a zártabb nemzetiségi közösségeket; vegyes-házasságok többségben Cigány lakosság átlagosnál magasabb munkanélkülisége, gyengébb eü. állapota és képzettsége Telepszerő, többszintes (panel, blokkos) lakásállomány nagy aránya a megyében Mőemlékeink, helyileg védett épületeink általában rossz mőszaki állapota, méltatlan tulajdoni viszonyaik (ez esetek egy részében) 9

10 Számos esetben a rendezetlen ingatlan-nyilvántartási, tulajdoni viszonyok; a társasházi tulajdonforma dominanciája A szolgáltató és a kvaterner szektor gyenge, munkahelyeik szezonálisak és rosszul fizetettek Közlekedési gyengeségek okán nehezen elérhetı városi munkahelyek Regionális központi szereplık (pl: egyetemi, kórházi) hiányában a közszektor foglalkoztatási aránya alacsony Részmunkaidıs, ill. más atipikus foglalkoztatási formák hiánya Csökkenı gyereklétszám és ebbıl fakadó forráshiány A kiterjedt oktatási, képzési intézményrendszer rugalmatlansága Egyetemi (master) szint hiánya, mőszaki képzés beindításának nehézsége Szakképzı rendszerünk még nem megfelelı mértékben szolgálja ki a munkaerıpiaci igényeket A kulturális életben nincs igazi információs kapcsolat, max. helyben hangolhatók össze a programok, a távlati tervek A kultúra a központi politika által anyagilag nem támogatott terület, ugyanakkor általában non-profit A szociális ellátási formák területi egyenlıtlensége Az elıírtnál alacsonyabb szakképzettségi mutató a szociális szférában A civil szféra alacsony részvétele a szociális ellátás rendszerében Kedvezıtlen szociális-intézményi infrastruktúra, korszerőtlen munkakörülmények, rekonstrukcióra szoruló épületek Hiányoznak egyes nappali, átmeneti és ápoló-gondozó otthoni ellátási formák A lakosság gyenge egészség-tudatossága, életmódja Nehézipari félmúlt öröksége: egészségügyi ártalmak Orvos- és ápolóhiány Egészségügyi gép- és mőszerszínvonal, -ellátottság gyengeségei A környezetvédelem, katasztrófa-elhárítás, infrastruktúra-fejlesztés terén: Az ipari félmúltból adódó számos tájseb, meddıhányó stb. jelenléte Több potenciális veszélyforrás veszélyezteti a megye környezetét, lakosságát Hajózási feltételek elégtelensége; szakmai megosztottság a helyes irány kiválasztása terén is Kikötık, révek, (teher)kompok hiánya Energiahatékonysági törvény hiánya Az energiafelhasználási szokások Települések energiastratégiája nem kialakított A mezıgazdasági hulladék szervezett formában még nem kerül energetikailag hasznosításra Alacsony fokú és mértékő a régióban képzıdött hulladékok energetikai célú hasznosítása Több potenciális veszélyforrás veszélyezteti a megye környezetét, lakosságát A megfelelı társadalmi megbecsülés és bizalom hiánya érzıdik a rendvédelmi területen belül; elszívó hatás a speciális, kvalifikáltabb és idegen-nyelvtudással rendelkezık tekintetében; gyengülı közösségi szellem A katasztrófa-elhárítás gazdálkodási nehézségei, folyamatos takarékossági kényszer; egyes fejlesztések elmaradása A megyében az otthoni Internet-hozzáféréssel rendelkezık száma alacsony (drága) 10

11 A kistelepülések Internet elérhetısége (különösen széles sávon) gyenge Az E közigazgatás helyzete megyénkben Interregionális és kistérségi közlekedési kapcsolatok hiányosak É D-i közlekedési kapcsolatok gyengesége A közúti átkelési szakaszok aránya 41,7 %; az országban a legmagasabb Az autópálya csomópontok ritkábbak a területhasználat által indokoltnál, egyesek telepítése nem kedvezı, és fejletlen a csomópontokhoz kapcsolódó kereszt- irányú feltáró-elosztó úthálózat is A fıútvonalak túlterheltek Valamennyi város belsı úthálózat-szerkezeti hiányosságokkal küszködik A burkolat felületállapotát tekintve jelentıs elmaradások tapasztalhatók Az út- és városhálózat aszinkronitása miatt több mellékút is visel fıúti jellegő forgalmat Az önkormányzati utak nyilvántartása, karbantartása és üzemeltetése sok kívánnivalót hagy maga után A megye vasúthálózatát a szélsıségesség jellemzi: a korszerően átépített hegyeshalmi vonal mellett a többiek erısen leromlottak A Duna térségünkben szállítási kapacitás és a rákapcsolódó kikötık tekintetében egyaránt kihasználatlan A megyében kiépített kerékpáros létesítmények csak belterületen, kizárólag a városokban találhatóak Elavult a tömegközlekedési eszközpark A tömegközlekedési ágazatok közötti kapcsolat nem minden területen felel meg az elvárásoknak Az agrár- és vidékfejlesztés, ill. a területfejlesztés intézményrendszere terén: A hagyományos állattartó telepek környezeti állapota sok kívánnivalót hagy maga után Az állattenyésztés mélyponton van: a megye állatsőrősége alacsonyabb, mint a 2. Világháborút követıen volt Piacaink és azok külsı hatásoktól való védelme gyenge Csökkenı EU-s agrártámogatások A jelenlegi agrárszerkezet kedvezıtlen A megyében még nem fejezıdtek be véglegesen a tulajdonosi átrendezıdések Központi agrárstratégia hiánya (az EU csatlakozást követıen elıállt helyzetre) Magánkézbe került közellátási funkciók, utak, közterületek a majorságok területén A tanyai, majorsági, ill. aprófalvas lakosság kor- és képzettségi struktúrája A kistelepülési önkormányzati vagyon és adóbevételek hiánya ill. csekély volta Központi falu-koncepciók hiánya ill. ellentmondásossága (a falu lélekszámának és életképességének összefüggése) A többcélú kistérségi társulások mőködése még nem kiforrott Regionális szervezetek központjai nem a megyénkben vannak A megye fejlesztésében résztvevı szervezetek együttmőködése nem megfelelı A felhatalmazáson alapuló helyi jogalkotás túlsúlyba kerülése az életviszonyok valódi helyi szabályozásának rovására A civil szervezetek társadalmi aktivitása, mőködési hatékonysága gyenge Civil összefogás hiánya, információcsere hiánya, integráció hiánya Alacsony színvonalú lobbi tevékenység 11

12 Központi források hiánya a programozásra, projekt-elıkészítésre Országos keretjogszabályok merevsége (pl. OTRT) A három irányba gravitáló egyes kistérségek (közülük 2 irány a régión kívüli: Bp., Gyır) A regionális szerepkör hiánya a területfejlesztés intézményrendszerében is megmutatkozik (pl. VÁTI Kht. képviselet, Területi fıépítész) A politika beavatkozása a szakmai kérdésekbe A kamarák elfogadottsága a társadalom részérıl még nem megfelelı Hiteles emberek, véleményvezérek kis száma (akiket szakmai, politikai véleménykülönbségre való tekintet nélkül akár települési, akár kistérségi, akár megyei szinten fenntartások nélkül elfogadnak) A megyei szintre decentralizált források csekély mértéke A hazai (nem EU-s társfinanszírozású) programok forrásainak elapadása Eltérı monitoring-rendszerek ágazatonként ill. a különbözı területi szinteken Lehetıségek Az elhelyezkedésbıl, gazdaságföldrajzi, -fejlesztési adottságokból adódóan Az elıvárosi forgalom infrastruktúrájának megteremtése (P+R) V0-ás Komárom-Kisbér Mór-Székesfehérvár-Pusztaszabolcs-Szolnok összekötés kialakítása, a meglévı szakaszok korszerősítése Duna menti vasútvonal korszerősítése A Duna folyami hajózása, kikötık létesítése Közúti kapcsolat több igényszinten: gyorsforgalmi út: Székesfehérvár Mór Oroszlány Tata Komárom; személyforgalomra a Zámoly-Gánt-Környe út mint alternatíva A közvetlen vasúti összeköttetés lehetısége: Tb.- Oroszlány Mór Székesfehérvár (- Veszprém) A Duna-térség közös fejlesztése Nyugat-Dunántúllal (pl. Szigetköz Felsı- Dunamente Térségi Fejl. Tanács) Együttmőködésekben (pl. a klaszterekben) rejlı, még kiaknázatlan lehetıségek Eu-integrációs intézményeinkben rejlı tartalékok (pl. Eu-inform. irodák, Eurorégiók) Transznacionális integrációk a gazdaság, a szellemi élet stb. területein Kedvezı befektetési helyszínek és lehetıségek elıkészítése, barnamezıs területek rekultivációja, további befektetık számára Közúthálózat fejlesztésre A szakképzési program megyei összehangolása Határ menti együttmőködés erısítése a befektetés-ösztönzés területén is Marketing kommunikáció fejlesztése, összehangolása Ipari parkok integrációja Együttmőködés a közeli fejlesztési pólusokkal, a Gyır Bp. Székesfehérvár ipari háromszöggel Kapcsolódás a régióban elindult tudományos- és technológia park-fejlesztıkel (Talentis program a Zsámbéki-medencében és Technopolis projekt Székesfehérváron) Felértékelıdik a hálózati együttmőködésen, innováción, és tudáson alapuló fejlesztés; s a különbözı szintő politikák (nemzeti, EU) és a támogatási rendszerek is kiemelten preferálják ezeket. 12

13 Az innováció húzóágazatainak (pl. jármőgyártás, jármőalkatrész gyártás, elektronika) dominanciája a megye gazdaságában; ezekben az ágazatokban a régió is kimagasló termelési hagyományokkal rendelkezik. A már itt mőködı fejlett, magas termelékenységő iparágak elısegítıi lehetnek az innováció-orientált fejlesztésnek és a felsıoktatás intézményrendszere bıvülésének. Az FDI szempontjából a korábban megtelepedett és sikeresen tevékenykedı beruházások kedvezı visszhangja és pozitív marketing hatása. A multinacionális vállalatok jelenléte tovább erısítheti a helyi gazdaság integrálódását a globális gazdaságba, a fejlett technológiák meghonosítását, a korszerő menedzsment és vezetési módszerek elterjedését, emelve mindezzel a régió technológiai színvonalát. Kereskedelemfejlesztéssel foglalkozó szervezetek hatékonyabb együttmőködése Nemzetközi kapcsolatok (testvérvárosi, települési kapcsolatok) kihasználása, fejlesztése Turisztikai adottságokból eredı lehetıségek tematikus kihasználása A kulturális és természeti örökség, a humánerıforrás-fejlesztés terén: A megye történelmi múltjában, mőemlék-értékeiben gyökerezı adottságok, a Magyarország bölcsıje gondolat kihasználása Nemzetiségi, nemzetközi kapcsolatok kihasználása, fejlesztése Két potenciális Világörökség-helyszínünk: a Komáromi Erıdrendszer; Dunakanyar (limes) További potenciális kultúrtáj-helyszín: Tata (akár az Európa Kulturális Fıvárosaprogramra, akár más füzérre - Királyi városok - felfőzve jelentıs uniós támogatásra esélyes) Esztergom centrum-szerepének erısödése (pl. az Alkotmánybíróság végre elfogadja központjaként; a római katolikus egyház szerepe) A megalakuló, megalakítandó naturparkok Több állami természetvédelmi szervezet fokozottabb helyi, közösségi szerepvállalása Az elıírt tájrendezések, környezeti kár-elhárítások kikényszeríthetısége az EU-s joganyag átvétele révén Unión belülre kerültek a fıbb nemzetiségek anyaországai; a kapcsolattartás már csak szándék és pénz kérdése További történeti és kevésbé történeti városközpontok és városrész-központok felújítása több szakág együttmőködésével, uniós és hazai kormányzati támogatással Panel-rehabilitáció, jelentısebb forrásokkal Energiatakarékossági célú épület(homlokzat) felújítások, városképre is (szerencsés esetben kedvezıen) kiható vízszigetelést-megoldó magastetı-ráépítések A társasházinál kedvezıbb (pl. lakásszövetkezeti) tulajdonformára váltás A régióban is jelentıs számú új munkahely jött létre; közös a munkaerıpiacunk Székesfehérvárral, Mórral, Bicskével Vidéki munkahelyek, bedolgozási lehetıségek bıvítése; táv- és részmunka Különbözı oktatási, (szak)képzési intézményfenntartók fokozottabb együttmőködése Szakképzı rendszerünk felkészít a magasabb hozzáadott értékő munkát elvállalni képes munkaerı képzésére Kis oktatási, (szak)képzési intézmények integrációja A kiépült szociális alap- és szakellátás jó kiindulópont a speciális ellátási formák megteremtéséhez, a meglévı ellátási formák bázist jelenthetnek a fejlesztéshez 13

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 6. TÉMATERÜLET Közlekedés, hírközlés, informatika infrastruktúrájának fejlesztése 6.1.

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2006. október. Tartalomjegyzék A SZÖVEGBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK... 3 BEVEZETÉS...

Részletesebben

Balassagyarmat és kistérsége turisztikai fejlesztési koncepciója HELYZETELEMZÉS

Balassagyarmat és kistérsége turisztikai fejlesztési koncepciója HELYZETELEMZÉS Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása megbízásából Balassagyarmat és kistérsége turisztikai fejlesztési koncepciója HELYZETELEMZÉS GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. 2006. július GKIeNET Internetkutató

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 5. TÉMATERÜLET Környezetvédelem, vízgazdálkodás, gazdálkodás a természeti erıforrásokkal

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007. január 29. Rövidítések AK AVOP BÉSZ EK EMOGA EMVA ERFA ESZA EU Aranykorona Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szegedi Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2008. Jóváhagyta: A SZKTT Polgármesterek Tanácsa 103/2008. (XII.19.) P.T. sz. határozatával módosított 33/2008. (IV. 30.)

Részletesebben

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló Az inkubátor projekt rövid összefoglalása 1. BI/BSC lehetıségek. Ez egy rövid bevezetı, mely kiterjed a javasolt

Részletesebben

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA, 2013 PÉTERVÁSÁRA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGBÍZÓ: PÉTERVÁSÁRA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉSZÍTETTE : ECORYS MAGYARORSZÁG KFT.

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája (A 2008. évben jóváhagyott stratégia aktualizált és felülvizsgált változata) (2011.) Miskolc, 2011. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 3 2. Bevezetés...

Részletesebben

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18.

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. Tisztelt olvasó! Az elmúlt évtizedekben a környezetvédelem egyre fontosabb lett, és mára kulcskérdéssé

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI POTENCIÁLJAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE Készült: A Vásárhelyi Vidék Jövıjéért Egyesület gondozásában HÓDMEZİVÁSÁRHELY 2009. TARTALOM JEGYZÉK I. MAGYARORSZÁG HELYE A VILÁG

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA GYÖMRİ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Terra Studio Kft. 2009. december GYÖMRİ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: PESTTERV Kft és Terra Studio Kft Felelıs

Részletesebben

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. március Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 1 A Vértesi Natúrpark fejlesztési programja 2007 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 ELİZMÉNYEK... 5 A VÉRTESI

Részletesebben

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya Good neighbours creating common future Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1.

Részletesebben

Közép-dunántúli regionális szakképzés-fejlesztési stratégia 2009-2015

Közép-dunántúli regionális szakképzés-fejlesztési stratégia 2009-2015 Közép-dunántúli regionális szakképzés-fejlesztési stratégia 2009-2015 Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság Veszprém, 2009 Szerkesztették: Dr. Temesvári Balázs Dr. Madarász Sándor

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig (Társadalmi egyeztetésre készült változat) Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Balatonfüred-Siófok 2008. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek (Az adatgyőjtés lezárva: 2010. szeptember 1.) A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁBAN

Részletesebben

HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ...

HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ... Tartalomjegyzék 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ... 3 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok.... 3 1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos

Részletesebben

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER 2009. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER... 1... 1 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 6 2.1. A stratégiai terv céljai... 6 2.2.

Részletesebben

A SOMLÓ-MARCAL-BAKONY TÉRSÉG KITÖRÉSE

A SOMLÓ-MARCAL-BAKONY TÉRSÉG KITÖRÉSE A SOMLÓ-MARCAL-BAKONY TÉRSÉG KITÖRÉSE Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Térség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2007-2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 4 II. Stratégia célja... 7 III. Gazdasági,

Részletesebben

Egyeztetési változat. 2006. október 16.

Egyeztetési változat. 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat 2006. október 16. Verzió: EKOP 2.2 Oldalszám összesen: 55 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 1. Glosszárium...4

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

Az Edelényi kistérségre elkészült fejlesztési tervdokumentumok harmonizálása

Az Edelényi kistérségre elkészült fejlesztési tervdokumentumok harmonizálása MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA Észa k-m a g ya ro rszá g i Osztá ly Az Edelényi kistérségre elkészült fejlesztési tervdokumentumok harmonizálása TARTALOM I. Bevezetés... 2 a.

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja. Végsı változat 2007. július

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja. Végsı változat 2007. július Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Végsı változat 2007. július 1 Jelen szakértıi anyag a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megbízásából készült Szakértıi

Részletesebben

Somogy Megye Turizmus Stratégiája

Somogy Megye Turizmus Stratégiája Somogy Megye Turizmus Stratégiája Tervezet Negyedik változat 2008. november 25. Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. A turizmus nemzetközi környezete... 4 3. Magyarország helyzete... 6 3.1. A turizmus jogi

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Marketingstratégiája. B i z o t t s á g i e lıterjesztések h e z k é s z ü l t m u n k a v á l t o z a t

Veszprém Megyei Jogú Város Marketingstratégiája. B i z o t t s á g i e lıterjesztések h e z k é s z ü l t m u n k a v á l t o z a t 1. sz. melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Marketingstratégiája B i z o t t s á g i e lıterjesztések h e z k é s z ü l t m u n k a v á l t o z a t 2012. augusztus Készült Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben