A felelısséget ily módon lehet megállapítani: a Cstv. 33/A -a, illetve a Ctv. 118/A -a alapján.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A felelısséget ily módon lehet megállapítani: a Cstv. 33/A -a, illetve a Ctv. 118/A -a alapján."

Átírás

1 Jegyzet ELTE - Jogi Továbbképzı Intézet A társasági jogi, a cégjogi és a kapcsolódó jogszabályok legújabb változásai Dr. Gál Judit a Fıvárosi Ítélıtábla kollégiumvezetı-helyettesének elıadása alapján március 8. I. rész: a Gt. módosítás március 1-tıl hatályba lépı rendelkezései Gt. Hatályba léptetı szakasza: A csıdeljárásról a gazdasági társaságokról és a cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról szóló törvény módosításáról szóló évi CXCVII. Törvény (a továbbiakban a Módtv.) a alapján a módosítások január 1-én léptek hatályba alapvetıen, de a módosítások egy jelentıs része március 1-tıl, azaz a kihirdetést követı harmadik hónap elsı napjától léptek hatályba. Illetékváltozások a fellebbezés során: A cégbírósági, valamint a csıdeljárásban az ügy érdemében hozott határozatokkal szembeni fellebbezés illetéke 30 ezer Ft. Ez viszonylag súlyos emelés, mert eddig az érdemi döntések esetében Ft volt, minden más esetben pedig 7000 Ft az illeték. Nem érdemi határozat: pl. fellebbezés hivatalból való elutasítása, vagy az igazolási kérelemmel kapcsolatos döntés, eljárási költségekkel kapcsolatos döntések, áttételt elrendelı, vagy felfüggesztést megszüntetı végzés. Összeférhetetlenségi és eltiltás új szabályozása Összeférhetetlenségi és eltiltási szabályokat a tagkora is (a cég kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkezı tulajdonosára) kiterjesztették (korábban csak a vezetı tisztségviselıkre vonatkoztak): A Gt. 5. (5-10) Bekezdései újak: Ezen új rendelkezések szerint, aki csıdbe visz egy céget oly módon, hogy a megszüntetés következtében a cég után ki nem elégített követelések maradtak fenn és az ezzel kapcsolatos felelısségét bíróság jogerısen megállapította a törvény komoly szankciókat állapít meg, így többek között: nem lehet egyszemélyes társaság egyedüli tagja; nem szerezhet gazdasági társaságban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedést, nem lehet közkereseti társaság tagja és betéti társaság beltagja. Ezt a korlátozást bevezetik a fantomcég elleni eljárásban (azaz a megszüntetési eljárásban, lásd a II. számú mellékletet) érintett vezetı tisztségviselıkre, illetve tagokra is. Ezek kemény tulajdonjogi korlátozásokat tartalmaznak. Jogutód nélküli megszőnés esetére is kiterjesztették a korlátozást. Korábban a felszámoláshoz kapcsolták ezeket az elıírásokat. Itt most azért jogutód nélküli megszőnést ír a törvény, mert jogutód nélküli megszőnés történik a most bevezetett új eljárástípus, azaz a kényszertörlési eljárás során is, amikor is már nincs felszámolási eljárás. A kényszertörlési eljárás az eddigi kényszer végelszámolási eljárás helyébe lép és az a lényege, hogy a cégbíróság megvizsgálja, hogy van-e annyi vagyona a cégnek, ami finanszírozná a felszámolást, amennyiben nincs elrendeli a kényszertörlést. (lásd az a I. számú mellékletet) A felelısséget ily módon lehet megállapítani: a Cstv. 33/A -a, illetve a Ctv. 118/A -a alapján. Újdonság még, hogy az eltiltáshoz az kell, hogy a felelısséget jogerıs bírósági határozat állapítsa meg, illetve hogy a céggel szembeni Vh. eljárás eredménytelen legyen. 1

2 Az eltiltás hatálya beáll a végrehajtás megindulásától és tartama fennáll a vh eljárás befejezésétıl számított 5 évig. Tehát ténylegesen az eltiltást kiterjesztıen alkalmazza a törvény, mivel ez az idıtartam adott esetben jóval több, mint öt év. Eredménytelen végrehajtás: ha vht. ban meghatározott végrehajtói letiltás nem vezetett eredményre, valamint az ingó végrehajtás is eredménytelen, azaz nem voltak lefoglalható vagyontárgyak sem. Az eddigi helyzethez képest az az újdonság, hogy az eredménytelenségrıl a cégbíróság úgy szerez tudomást, hogy arról a végrehajtó elektronikusan értesíti. A vezetı tisztségviselı felelısségének megállapítása korábban jóval bonyolultabb és hosszadalmasabb volt. A felszámolási eljárások megindításakor, illetve röviddel azután a hitelezı, vagy a felszámoló indíthatott pert a vezetı tisztségviselı ellen. Ebben a perben még csak megállapítják a vezetı tisztségviselı felelısségét hosszadalmas bizonyítási eljárások, illetve esetlegesen több fokú bírósági eljárás folyamán. Azonban csak a felszámolás befejezése után derül ki, hogy mekkora összeg az, amely kielégíti a hitelezık követelését, és mekkora összeg, amely ezen felül fennmarad. A fennmaradt összegre kell a felelısség megállapítása után immár marasztalási pert indítani a Cstv 63. -a alapján vezetı tisztségviselıvel szemben. Ennek a pernek a jogerıs befejezése után jöhet az a szakasz, hogy kiderül, hogy a vezetı tisztségviselı fizet-e magától vagy nem. Amennyiben nem, a korábbi szabályozás szerint (Gt. 23. ) a perbíróság elektronikusan értesíti a cégbíróságot, hogy helyzet van és be kell jegyezni az eltiltást a vez. tisztségvis-vel szemben. Ennek egyrészrıl az volt a gyakorlati akadálya, hogy a perbíróság csak nagyon ritka esetben van elektronikus összeköttetésben a cégbírósággal, a másik probléma pedig, hogy a perbíróság a legritkább esetben tudja, hogy mi az eredménye az általa elrendelt végrehajtásnak. A gyakorlat ugyanis az, hogy a bíróság kiállítja a végrehajtási lapot, elküldi minden érintettnek, így az önálló bírósági végrehajtónak is, a Vht. azonban sehol nem írja elı a végrehajtónak, hogy értesíteni kell a perbíróságot a végrehajtás eredményérıl. Újdonság a Gt következı rendelkezésiben Összeférhetetlenséget állapítanak meg a vezetı tisztségviselıvel szemben, amennyiben: - vele szemben jogerısen pénzbírságot szabnak ki, és azt nem teljesíti. (Gt. 23. (5) bek) - Helytállási kötelezettségét állapítják meg és annak nem tesz eleget (Gt (1) bek) - A cégével szemben folytatott végrehajtási eljárás eredménytelenül zárult. Gt. 30. : megállapítja a vezetı tisztségviselınek a hitelezıkkel szembeni helytállási kötelezettségét a kényszertörlési eljárás esetén. (Várható módosítás: az ügyvédi aláírás minta, amennyiben becsatolják a cégiratokhoz, akkor az legyen összekapcsolható a cégjegyzéki adatokkal és ezáltal bármikor meg lehessen tekinteni, hogy hogyan ír alá képviselı és ne kelljen a hatóságokhoz minden újabb eljárásnál becsatolni, illetve legyen jogilag egyenértékő az aláírási címpéldány, illetve az ügyvédi aláírás minta.) Tevékenységi körre vonatkozó változások: Gt 12.. A társasági szerzıdés kötelezı taralmi elemeit módosítja. Tartalmazni kell pl. a természetes személy tag, személyazonosító adatokat is fel kell tüntetni (születési idı, anyja neve). TEÁOR besorolás nélkül bármely tevékenységet végezhet, amelyet bejelent. A társasági szerzıdésben írt tevékenység megváltozása nem igényli a társasági szerzıdés módosítását. A cégalapítás bejegyzési kérelem formanyomtatványban viszont újra ott van a TEÁOR feltüntetési kötelezettség, a 21/2006 IRM rendelet ismét így szól. A változás bejegyzésnél csak az adóhatóságnak kell bejelenteni a tevékenység változást és az adóhatóság közli a cégbírósággal elektronikusan. Hasonló módon fog történni, mint a bankszámlaszám változások átvezetése. 2

3 A társasági szerzıdést ettıl függetlenül lehet módosítani, és azt átvezettetni a cégnyilvántartásban. Mi van akkor, ha az alapvetı tevékenységet akarják megváltoztatni? Itt feltehetıen mégiscsak kötelezı lesz a társasági szerzıdés módosítás. Egyéb Gt.-beli változások: 1. Kötelezı könyvvizsgálat bıvült: amikor ezt törvény a közpénzek, vagy hitelezı védelmében elıírja 2. Konszernjogi felelısség szabálya (Gt. 54. (2) bekezdés): A minısített befolyásszerzı korlátlan felelıssége a jogutód nélküli megszőnés esetén: marasztalási pert lehet indítani. 3. Átalakulás szabályai változtak (Gt. 76. (2)-(3) bekezdés: biztosíték kérése ha jogutód cég tıkéje kevesebb a jogelıdénél. Erre tulajdonképpen nem volt szükség, mivel a korábbi szabályok alapján is minden esetre le volt fedezve a hitelezı a kiváló tag felelıssége folytán. Gyakorlatilag ez a változás azt eredményezi, hogy a hitelezı meg tudja akadályozni az átalakulást. Ez alatt értendı valamennyi hitelezı és nemcsak a le nem járt követelések hitelezıi (a korábbiakkal ellentétben), azaz ezáltal nagyban megnı a beavatkozás veszélye a hitelezık által. Akkor is felmerül a biztosítékadási kötelezettség, ha a jogelıdnek a saját tıke felénél magasabb összegő köztartozása van és erre fizetési könnyítést nem kapott. 4. Üzletrész: GT (2) bekezdés: ha a Kft. tag jogutód nélkül szőnik meg és az üzletrészrıl a tag felszámolása, végelszámolása során nem rendelkeztek, akkor kell vagyonrendezési eljárást indítani. Korábban minden estben kellett vagyonrendezési eljárást indítani, akkor is, ha volt a Kft-nek felszámolási, végelszámolási eljárása. A határidı a korábbi 3 hónap helyett 1 hónap. Ha a vagyonrendezés során a tag üzletrészére nem tart igényt senki, akkor a tag üzletrészét be kell vonni. Ha külföldi az a tag, aki megszőnik, akkor nincs vagyonrendezési eljárás, hanem a cégközlönyben közleményt kell megjelentetni, azzal, hogy akinek az üzletrészre vonatkozóan igénye van, azt három hónapon belül jelentse be. Ha nem jelentkezik senki, akkor be kell vonni az üzletrészt. Ebben az esetben egyéves jogvesztı határidın belül lehet három hónap elteltével a cégtıl az üzletrész érékét igényelni. 5. Részvénytársasággal kapcsolatos változások A cél, hogy Zrt-nél nem akarnak megengedni olyan szabályokat, amelyeket az Nyrt-nél az OECD ajánlásainak megfelelıen. Gt (2) bekezdése: Változás: részvénykönyv vezetésére nem kaphat megbízást a korábbiak közül a közjegyzı, illetve a jogtanácsos. A közjegyzıknél ennek indoka az (a miniszteri indokolás szerint), hogy a közhatalmi jellegő tevékenységükhöz nem illeszkedik a rézvénykönyv üzleti jellegő bérvezetése. A jogtanácsos viszont azért maradt ki, mert neki munkaköri kötelessége, hogy a részvénykönyvet vezesse, ezért nem lehet vele erre külön megbízási szerzıdést kötni. Gt (7)-(8) bekezdése: A dematerializált részvények esetében eddig mód volt arra, hogy a részvényes megtiltsa az adatainak a közlését, részvénykönyv vezetı köteles volt a részvénykönyvbıl törölni annak az adatait, aki így rendelkezett. Ezeket a szabályokat a Zrt-k tekintetében hatályon kívül helyezték és átkerültek az Nyrt szabályozásába. A Nyrt-nél a 2007/36 Európai Uniós Irányelv 7. Cikk 2. bekezdésével összhangban a Gt (3) bekezdése úgy változott, hogy a részvényesi jogok gyakorlására az 3

4 jogosult, akinek a nevét a közgyőlés kezdı napját megelızı második munkanap 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A 18 óra az értékpapír számlavezetık szokásos napi záró idıpontja. II. rész: a Ctv. módosítás március 1-tıl hatályba lépı rendelkezései 1. Cégnévre vonatkozó változások: Ctv. 5. : új rövidítés a cégnévben a kényszertörlés alatti eljárás esetén:.k.t.a Ctv. 3. (5) bekezdés: a cégnévnek megkülönböztethetınek kell lennie a közhatalmi, illetve a közigazgatási szervezetektıl. A Módtv (2) bekezdése alapján az ennek a feltételnek meg nem felelı cégek nevét február 1. napáig kell megváltoztatni. 2. Székhelyre vonatkozó változások: Megszőntették az ügyvédek székhelynyújtási jogát. Ez abból a szempontból kevéssé érthetı, mivel a székhely fogalmát nem változtatták meg. Abban az esetben ugyanis, ha visszaállítják a korábbi székhely fogalmat, azaz, hogy a székhely a központi ügyintézés helyét jelenti, akkor érthetı lenne a tilalom. A jelenlegi szabály szerint ugyanakkor a székhely a cég bejegyzett irodája, azt cégtáblával kell megjelölni, elérhetı kell legyen a cég. Ez tulajdonképpen csak egy levelezési címe a cégnek, ahol valamennyi iratot szokás tartani. Amennyiben nem ez a központi ügyintézés helye, akkor fel kell tüntetni, hogy az ténylegesen hol van. Ehhez képest, ha a bejegyzett iroda minısül székhelynek, kifejezetten elınyös is, ha azt egy ügyvédi iroda szolgáltatja, mivel ezáltal a cég nagy valószínőséggel mindig elérhetı, és a cég iratai is feltehetıen rendben vannak és ott megtalálhatók. A már mőködı székhelyszolgáltatási megállapodások azonban fennmaradhatnak a Ctv (5) bekezdése alapján. A székhely jogcíménél okirati szinten kell igazolni a jogcímet: ez lehet bérleti szerzıdés, használati szerzıdés, befogadó nyilatkozat, tulajdoni lap stb., amelyeket legalább teljes bizonyító erejő magánokiratba kell foglalni. Közös bírói álláspont ugyanakkor, hogy a jogcímet igazoló okiratot nem kell még azzal is megerısíteni, hogy aki szolgáltat, az milyen jogcímen teszi ezt, azaz nem kell visszamenni a tulajdonosig tulajdoni lap bekérésével. A telephely, illetve a fióktelep feltüntetése korábban nem volt kötelezı a társasági szerzıdésben, de most már a Ctv 7. (2) bekezdése szerint ez a továbbiakban kógens szabály. A Ctv 129. (2) bekezdése alapján legkésıbb február 1. napjáig kell benyújtani a telephely használati jogosultságot igazoló okiratot. Valamennyi a Módtv-ben megállapított adatközlési kötelezettséget, így a székhelyszolgálat jogcímének igazolását is illetékmentesen lehet megtenni a Ctv (4) bekezdése alapján. Ez mindenképpen elırelépés korábbi novellákhoz képest, mivel a megelızı módosítások sok esetben írtak elı olyan adatszolgáltatási kötelezettséget, amelyhez nem társult változásbejegyzési illeték megfizetése alóli mentesség. 3. Vezetı tisztségviselık ellenırzése (Ctv. 22/A ): A cégbíróságnak ellenıriznie kell, hogy a cégek bejegyzett tisztségviselıi nem állnak-e foglalkozás eltiltás hatálya alatt. Ezt a bőnügyi nyilvántartótól lekért adatok alapján ellenırzi a cégbíróság. Ezért is kellett a bekért személyazonosító adatok körét bıvíteni. Amennyiben a bőnügyi nyilvántartó azt állapítja meg, hogy van ilyen eltiltás, akkor ez alapján a cégbíróság hivatalból törvényességi felügyeleti eljárást indít. 4. Kézbesítési megbízott (Ctv. 31. ): Az alapprobléma az, hogy a magyar joghatóság közvetlenül nem kézbesíthet külföldre, mert az a külföldi állam joghatóságát sérti (kivéve amennyiben a kézbesítés helyének országa ehhez hozzájárul, a vonatkozó Hágai Egyezményhez főzött nyilatkozata szerint). Általában jogsegélyt kell igénybe venni az igazságügy-minisztériumon keresztül. Ezen felül 4

5 a fordítás költségeit is a bíróságnak kell megelılegezni. Egy külföldi kézbesítés továbbá rendkívül hosszadalmassá is tehet egy adott cégeljárást. Az eddigi szabályok szerint a kézbesítési megbízott kijelölése nem volt kötelezı, ezen felül bárki lehetett kézbesítési megbízott. A kézbesítési vélelem a kézbesítési megbízottal való közlés idıpontjával beállt, ami a gyakorlatban elképzelhetetlen, hiszen senki nem áll a munkatársával folyamatosan kapcsolatban, így a közlésre sem igen kerülhet sor azonnal. A márciustól hatályba lépı szabályok szerint kötelezı megjelölni a kézbesítési megbízott személyét, ha a tag, vagy a vezetı tisztségviselı nem rendelkezik magyarországi állandó lakóhellyel. A kézbesítési megbízott Magyarországon székhellyel rendelkezı szervezet, vagy állandó lakóhellyel rendelkezı természetes személy. Ugyancsak mellékelni kell a kézbesítési megbízott kijelölésérıl szóló megbízást. A megbízott a hivatalos iratok átvételére jogosult, de természetesen a cég képviseletére a megbízatása automatikusan nem terjed ki, csak, ha ilyen jellegő meghatalmazása van (az is maximum bizonyos átengedett jogkörök esetére vonatkozhat, általános meghatalmazás semmiképpen nem lehet (megj. tılem). A Ctv. 31. (3) bekezdése alapján a kézbesítési megbízotti jogviszony megszőnésekor a megbízott köteles azt elektronikusan bejelenteni (általában a jogi képviselın keresztül, mert neki van elektronikus aláírási jogosultsága). Amennyiben a megbízott a bejelentési kötelezettségét elmulasztja akkor bírság szabható ki vele szemben a Ctv. új 34. (2) bekezdése szerint (lásd a bírságra vonatkozó megváltozott rendelkezésekrıl szóló következı pontot). Itt annyiban megengedı volt a jogalkotó, hogy a bírónak meghagyta a mérlegelési jogot a bírság kiszabása tekintetében, ellentétben egyéb bejelentési kötelezettség pl. az átalakulás bejelentésének elmulasztása esetével, ahol is nincs mérlegelési lehetısége a bírónak: amennyiben a cég mulaszt, úgy a bírság kiszabása kötelezı. A kézbesítési vélelem a megbízottnak való kézbesítést követı 15. napon a külföldi személy vonatkozásában beáll. Ez a korábbiakkal ellentétesen, ahol is a kézbesítési vélelem azonnal beállt a kézbesítési megbízott számára történı kézbesítéssel, úgy tőnik, hogy egy kicsit a ló túloldalára esett a jogalkotó, amikor ilyen hosszú idıt ad meg a vélelem beálltára, tekintettel arra, hogy a cégeljárásban az alapvetı cél mégis a gyorsaság, rugalmasság, amelyet egy elhúzódó kézbesítési procedúra jelentısen hátráltatni tud. 5. Bírságolásra vonatkozó új szabályok (Ctv. 34. (2) bekezdés): A bejegyeztetési kötelezettség fıszabály szerint 30 naptári nap. Bizonyos esetekben ez a határidı 15 nap (pl. végelszámolásnál a végelszámolással kapcsolatos változások bejelentése, illetve ilyen az alapítási engedélyhez kötött cégek bejegyeztetésére nyitva álló határidı). Elıfordul 60 napos bejelentési határidı (pl. átalakulás). Ezek mind szigorú határidık. Ezen szigorú határidık elmulasztása esetén a cégbíróság 50 ezer forinttól 900 ezer forintig terjedı bírságot szab ki. A másik lényeges változás, hogy ezen szigorú határidık elmulasztása esetén kötelezı a bírságolás, a bírák mérlegelési jogköre itt csak a bírság mértékének megállapítására terjedhet ki. Természetesen amennyiben egy adott ügyben mégsem bírságol a bíró ezt nem igazán kifogásolná senki, hiszen melyik ügyfél fellebbezné meg azt, hogy vele szemben nem szabtak ki bírságot, így várhatóan ilyen jellegő másodfokú döntések sem lesznek. A bírságolás esetében további kérdés, hogy kit kell bírságolni? A jogalkotó azt mondja, hogy azt, aki késedelmesen teljesít. Alapvetıen a vezetı tisztségviselı felelıssége merülhet fel, de ez nem minden esetben egyértelmő. A Legfelsıbb Bíróságnak voltak ez ügyben olyan jellegő döntései, hogy a mulasztás kérdésében való felelısség megállapítása nem tisztán törvényességi felügyeleti ügy, hanem itt egyfajta kontradiktóriusságnak kell megnyilvánulnia, azaz meg kell vizsgálni, hogy vannak-e, illetve milyen kimentı körülmények a vezetı tisztségviselı részérıl, illetve ez ügyben tanulmányozni kell az ı 5

6 nyilatkozatait is. Meg kell nézni a mulasztás okát, illetve, hogy az alkalmas-e a vétkesség kimentésére. Ha ugyanis pl. egyszerően annyit állít a cég képviselıje, hogy ı azért nem tudta teljesíteni a kötelességét mert beteg volt, ez önmagában a mulasztását nem menti ki, mivel egy cégnél feltételezni kell a professzionális mőködést, ami egy ilyen esetben megköveteli a helyettesítés kérdésének megoldását. Abban az esetben azonban, ha a képviselı azt állítja, hogy ı a szükséges dokumentumokat határidıben leadta a jogi képviselınek és ez bizonyítani tudja, illetve olyan szükséges nyilatkozat hiányzott még a pl. a cég tulajdonos részérıl, amely nélkül nem lehetett leadni a bejegyzési kérelmet, akkor alappal tudja kimenteni a felelısségét. Azaz a helyes eljárás a bíróság részérıl, hogy nyilatkoztatnia kell a céget, hogy mi volt az oka a késedelmének és ez alapján kell megállapítani a felelısséget. Ha határidın túl nyújtják be a kérelmet, akkor mindenképpen érdemes igazolási kérelmet is benyújtani, amely egyrészrıl hozzájárulhat a bírság mérsékléséhez, vagy amennyiben a fél mulasztását kimenti a szankció alkalmazásától való eltekintéshez is. Gyakori eset, hogy a képviselı mandátuma lejár és azt elfelejtik meghosszabbítani. Itt valójában a bejelentési kötelezettség elmulasztása nem a mandátum lejáratának idıpontjától számít, hanem a képviselı mandátumának meghosszabbításáról szóló taggyőlési határozat napjától. 6. Adóregisztrációs eljárás: A évi CLVI. törvény 293. alapján. Az állami adóhatóság amikor tudomást szerez egy cég alapításról a cégbíróság útján, akkor az adóhatóság elkezd vizsgálódni az alapítók után van-e nekik, vagy az általuk jelenleg is, vagy korábban tulajdonolt cégben köztarozásuk, az mekkora, milyen régóta áll fenn stb. Vizsgálja azt is, hogy törölt adószámú cégük volt-e, vagy olyan cégük amelynek elrendelték az adószámának felfüggesztését. Amennyiben az adóhatóság egy munkanap alatt nem jelez vissza (azaz nem adja meg adószámot, vagy nem értesít arról, hogy az adószám kiadását megtagadja) akkor a cégbíróság a cégbejegyzési eljárást végzéssel felfüggeszti. A felfüggesztés alatt a cég elıtársaságként mőködhet, ilyenkor a vállalkozás egy technikai adószámot kap. Ez alatt az idıszak alatt azonban a cég felmerült tartozásaiért a tagok egyetemlegesen felelnek. Tekintettel arra, hogy az adóhatóság és a cégbíróság között a kommunikáció még nem zökkenımentes ez ügyben, ezért amennyiben egy nap múlva legalább egy felfüggesztı végzést nem kap az ügyfél, érdemes érdeklıdni a cégbíróságnál, hogy mi az oka ennek. A bírósági ügyintézési határidı az adószám megérkezésétıl, vagy az adóhatóság adószám kiadását magtagadó végzésétıl indul. 7. Eljárási rend változás az egyszerősített eljárások esetén: Márciustól kizárólag cégalapítás esetén lehet élni ezzel az eljárással, változásbejegyzés esetén nem. Ezt nem fejezi ki explicite a törvény, hanem erre a hatályon kívül helyezett Ctv ból, amely mintára való áttérést szabályozta, illetve az átfogalmazott Ctv ból, amely az eljárást kifejezetten csak a cégalapításoknál említi, valamint a vonatkozó miniszteri indoklásból lehet következtetni. Társasági szerzıdésre mintát innentıl kezdve csak cégalapításkor lehet használni, illetve a minta használata csak cégalapításkor fogja eredményezni az egyszerősített eljárást. Valójában lehet továbbra is áttérni mintára változásbejegyzés esetén, azonban ez nem vonja maga után az egyszerősített eljárás lehetıségét, hanem az ügy ettıl függetlenül a rendes eljárás keretei között kerül elbírálásra. Az eljárást továbbra is egy munkaóra alatt kell lefolytatni. Új elem, hogy a jogi képviselınek nyilatkoznia kell, hogy minden törvényes és szakszerő. A jogi képviselınek minden okiratot be kell csatolni, a mellékletek között fel kell sorolni, és a bíróságnak minden iratot meg kell vizsgálnia. Az eljárást továbbra is végezheti bírósági fogalmazó, titkár, illetve bíró, de az egy munkaórás elıírás, valamint az, hogy minden mellékletet meg kell vizsgálni azt eredményezi, hogy a bírók nem fogják kieresztetni ezeket az ügyeket bírói kézbıl. 6

7 Ezzel van összefüggésben a jogi képviselık bírságolása, mivel ezzel akarják rászorítani a képviselıket a pontos benyújtásra. A Ctv. 48. (6) bekezdés f.) pontja szerint a cégbíróság a bejegyzést elutasítja, ha észleli, hogy azok az adatok, amelyek bejegyzését az adott cégformára a törvény elıírja, illetve a létesítı okirat, valamint a bejegyzési kérelem alapjául szolgáló 3. számú mellékletben felsorolt kötelezıen, illetve szükségszerően csatolandó egyéb okirat nem felel meg a jogszabályok rendelkezésének. Az f.) pont szerinti esetben a bíróság a jogi képviselıvel szemben kötelezıen bírságol. Ezzel kapcsolatban a bírói álláspont az, hogy ezt nem lehet kiterjesztıen értelmezni, azaz a (6) bekezdés a), b), c), d), i) pontban foglalt mulasztások esetében nem bírságolhat a bíró. Azaz az f.) pont szerinti következmény megállapításához, valamilyen többlet tényállásnak kell megvalósulnia (pl. ı is segített hamisítani valamilyen iratot stb.) 8. Új eljárás a tagváltozás bejegyzése iránti eljárás (Ctv. 61/B ): A cégjegyzékbe bejegyzett tag, vagy részvényes, részesedésének átruházása esetén, a cégbíróság elektronikusan értesíti az adóhatóságot. Az adóhatóság 3 munkanapon belül értesíti a cégbíróságot, hogy van-e az érintett tagnak jelentıs (15 millió Ft feletti) adótartozása. Amennyiben igen, akkor a cégbíróságnak mérleget kell bekérni a részesedés átruházás napjával, mint fordulónappal könyvvizsgálóval által hitelesített mérleget kell, azaz közbensı mérleget kell csinálni és ezt a szokásos mérlegbenyújtási módon kell benyújtani az illetékes hatóságnak. A cégbíróságnak a benyújtásról szóló igazolást kell benyújtani. Ennek az indoka az, hogy az adóhatóságnak egy késıbbi esetleges eljárás indítása esetén legyen a kezében egy olyan mérleg, amely a tag kiválásakor rögzített állapotot tükrözi, amely a késıbbi bizonyítási eljárásokat könnyítené meg. 9. Végelszámolással kapcsolatos változások: A kényszervégelszámolás megszőnt, helyette van a kényszertörlési eljárás. A végelszámolás tehát csak önkéntes lehet. A végelszámolás határidejét a korábbi 120 napról felemelték 150 napra. Az új szabályok szerint a vezetı tisztségviselınek az egyéb eddig is meglévı végelszámolással összefüggı feladatai (így a tevékenységet lezáró mérleg készítése, iratok átadása a végelszámolóknak, dolgozók értesítése stb.) mellé, feladata lett az is,hogy a végelszámoló elıre látható költségeire tartalékot kell képeznie. A korábbi tisztségviselı ezen feladatainak teljesítésére nyitva álló határidıt a korábbi 45 napról 30 napra szőkítették és amennyiben ezt nem teljesíti, úgy a bírsága a korábbi ezer forintról pedig felemelték ezer forintig. Készítette: Dr. Csonka Péter közjegyzı-helyettes 7

8 I. számú melléklet Dr. Gál Judit jegyzete alapján A kényszertörlési eljárás vázlata [Ctv , VIII/A fejezet] - A kényszertörlési eljárás megindításának okai - Ctv (1) bek. 13 l/a. törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszőntnek nyilvánítja - a cég a végelszámolást három éven belül nem fejezte be, és határidın belül törlése iránt szabályszerő kérelmet nem terjesztett elı, a cég a végelszámolás általános szabályaira történı áttérést nem hajtotta végre, vagy a cég jogutód nélküli megszőnését elıidézı ok következett be, és végelszámolási eljárás lefolytatásának nincs helye. A Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévı kényszer-végelszámolási eljárásokban és a július 1-jén folyamatban lévı, be nem fejezett végelszámolási eljárásokban a végelszámoló a Módtv. hatálybalépését követı 1 éven belül kezdeményezi a kényszertörlési eljárás megindítását. - Kényszertörlési eli. indítását kizáró körülmények: - fizetésképtelenséget megállapító végzés meghozatala - büntetıjogi intézkedés alkalmazási lehetısége - megindult eljárás visszafordíthatatlansága - Kezdı idıpontja, joghatásai [Ctv (3)-(5) bek.] menete: - közzététel - Cégközlönyben. - fellebb. felülvizsg. - tartalma: Felhívás [Ctv (1) bek.] Jelentsék be a Ctv (2) bek, szerintieket 30 nap alatt. - követelés céggel szemben, - B.-i, kjıi, más hatósági elj. van foly.-ban - cég eszköze van birtokában - cég vagyontárgyára j og j ogosultj aként bej egyezve - cég vagyontárgyára igényt tart - Elérhetı tagok, vez. tisztségviselık közvetlen felhívása [Ctv (3) bek. (Együttmők. köt. megszegése: 98. (5) bek.) 1.) információk közlése (vagyon, kötelezettségek) 2.) iratelhelyezés, Art. szerinti feladatok + ezek igazolása Ha nincs követelés és vagyonról sincs információ: 118. (1) bek. (törlés + eltiltás) (Közzététel Cégközlönyben) Ha van céggel szembeni követelés -INY. közhiteles nyilvántartások - pénzforg. szolg.tatók } megkeresés a) Ha vagyon fedezi -> elj. megszüntetés + felszámolás b) Ha vagyon nincs, vagy nem fedezi -> törlése cégnek + eltiltás [Ctv (7) bek.] (Közzététel Cégközlönyben) c) nincs a ban rendelkezés arról, hogy mi legyen, ha nincs követelés, de van vagyon?! A mai szabályok szerint nincs elıírás a teendıkre. Valamiféle végzést kellene hozni - a törlés mellett - a vagyontárgy sorsáról, mert másként a törlés mellett rendezetlen sorsú vagyontárgy további eljárást okoz: a) Ctv szerinti eljárás b) vagyonrendezési eljárás (felesleges költség az államnak, eljárás megkettızése) 8

9 II. számú melléklet Dr. Gál Judit jegyzete alapján Az ismeretlen székhelyő cég megszüntetésére irányuló eljárás (fantomcég elenni eljárás) vázlata a Ctv. módosult szerint 1.) Cégbíróság tudomásszerzése a cég fellelhetetlenségérıl, Tudomásszerzés forrása lehet pl. - cégbíróság saját eljárása - bejelentés - más bíróság, hatóság értesítése Fellelhetetlenség - ha székhelyen, telephelyen, fióktelepen nem található - képviseletére jogosult lakhelye ismeretlen vagy kézbesítési megbízottja fellelhetetlen 2.) Cégjegyzék szerinti tagok közvetlen megkeresése Bíróság mérlegelheti ehelyett - szükség szerint - a Cégközlönyben való hirdetményezést (Pl. akkor, ha tagok külföldiek és a kézbesítés költséges és idıigényes lenne) - hirdetményezés választható szerintem második lépésben is, pl. ha a kézbesítési megbízottnak nem sikerül a kézbesítés. - Megkeresés/hirdetmény tartalma: 60 napon belül intézkedjenek a tagok a mőködés törvényességének helyreállítása iránt. Ennek érdekében legfıbb szervet is összehívhatnak! - Ha cégjegyzékben nincsenek tagok (pl. rt), vagy mindenki ismeretlen helyen van - Cégközlönyben közzéteszi a bíróság végzést Tartalma: Felhívás -> Aki székhelyre, mőködésre, vezetı tisztségviselı lakhelyére nézve információval rendelkezik, 30 nap alatt jelentse be. 3.) Ha bejelentés érkezik -> cégbíróság a szerinti eljárást megszünteti, (véleményem szerint) hagyományos" ált. szabályok szerinti törv. fel. eljárásra tér át. -> Felhívás a szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtására, határidı tőzésével. 4.) Ha eleget tesz: az ált. törv. fel. elj. szabályai szerint jár el [Ctv. 80. (3) bek.] 5.) Ha nem tesz eleget, vagy az intézkedés egyébként eredménytelen: -> a cégbíróság a Ctv szerinti eljárást, vagy az ált. szab. szerinti törv. fel. eljárást megszünteti, és a céget megszőntnek nyilvánítja. Ezzel összefüggésben a Ctv (1) bek. a) pontja szerint jár el, és kényszertörlést rendel el. [Ctv. VIII/A. fejezet] 9

2011. évi CXCVII. tv. Dr. Tornyai Magdolna december 7.

2011. évi CXCVII. tv. Dr. Tornyai Magdolna december 7. 2011. évi CXCVII. tv. a cégeljc geljárás s változv ltozásáról Dr. Tornyai Magdolna 2012. december 7. 1 2011. évi CXCVII. tv. A csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv., a gazdasági

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 2012 / 4 Gazdasági társaságokkal kapcsolatos törvények változásai

HÍRLEVÉL. 2012 / 4 Gazdasági társaságokkal kapcsolatos törvények változásai HÍRLEVÉL 2012 / 4 Gazdasági társaságokkal kapcsolatos törvények változásai 2012 folyamán a gazdasági társaságok működését jelentős mértékben érintő jogszabályi változások lépnek hatályba. Az alábbiakban

Részletesebben

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján?

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Gazdasági információnyerés társasági adatokból dr. Pázmány Annamária Cégkivonat Ellenırzött adatok

Részletesebben

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján A Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróságon Cg. 02-10-060289 cégjegyzékszámon bejegyzett Pécs Holding Város Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., adószáma: 12568011-2-02)

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása Jelen tervezet közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során a tervezet koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért a tervezet jelen formájában nem

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CÉGTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A CÉGTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A CÉGTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Tisztelt Cégvezető! Mint bizonyára Ön előtt is ismert a 2012-es törvényalkotás eredményeként szükségessé vált a gazdálkodó szervezetek helyzetének az áttekintése

Részletesebben

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN CÉGELJÁRÁS CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN Tvszék, mint cégbíróság 1 2 Cégbíróság feladatai cégbejegyzési (változásbejegyzési) adat)cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése, cégnyilvántartásból

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény)

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) 2010. január 1.-tıl több ponton változnak az egyéni vállalkozókra vonatkozó elıírások, illetve teljesen új

Részletesebben

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás A tárgyalást megelızı szakasz Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Az elsıfokú eljárás szakaszai 1. A tárgyalást megelızı szakasz (a keresetlevél benyújtásától a perindítás hatályának

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Az alábbi jogszabályok átfogó ismerete szükséges: - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

Részletesebben

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás A fizetési meghagyásos eljárás Polgári eljárásjog elıadás Fogalma A közjegyzı hatáskörébe tartozó nemperes eljárás; amely során a jogosult által elıterjesztett kérelemre a közjegyzı feltételesen marasztalja

Részletesebben

A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok. jogalkalmazási problémái

A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok. jogalkalmazási problémái A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok jogalkalmazási problémái Szerző: dr. Bori Beáta Pécs 2014. május I. Bevezetés A magyar fizetésképtelenségi és jogutód nélküli megszűnéssel

Részletesebben

A gazdasági társaságok

A gazdasági társaságok A gazdasági társaságok Gazdasági társaságok (társas vállalkozások): olyan gazdálkodó szervezetek, amelyek üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, vagyonukat a tagok bocsájtják a társaság rendelkezésére,

Részletesebben

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók

A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A kényszertörlési eljárással kapcsolatos tudnivalók A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja, ha a

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az _Tiszaföldvár_ önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16.

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16. CompLex Kiadó Kft. Céginfó FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (Cg. 01-10-046157)

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény lroin4nyszám, Ofszággyűl és Hivatal a filcezett : 2011,x 1 14. ORSZÁGGYÜLÉSI KÉPVISEL Ő Képviselői önálló indítvány 2012. évi... törvény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a köztulajdonban

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a _Tiszaföldvár_ önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a KUNCSORBA községi önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Nyáregyháza önkormányzat adóhatóságához

az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Nyáregyháza önkormányzat adóhatóságához BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Nyáregyháza önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény évi módosításai

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény évi módosításai A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 2011-2012. évi módosításai 1. A cégnév [Ctv. 3. -ának új (5) bekezdése, 5. -a] 2012. január 1-jétől hatályos

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS Belváros-Lipótváros Budapest Fıváros V. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a

Részletesebben

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata tervezet 2013. december. Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 március

Grant Thornton Hungary News. 2014 március Grant Thornton Hungary News 2014 március Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel a körlevéllel szeretnénk felhívni figyelmüket egyrészt a Polgári Törvénykönyv (Ptk) fontos változásaira, másrészt egy új szabályozásra,

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1029/2009. TERVEZET A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2008. ÉVI

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés. 1. Elılegfizetési idıszak: év hó naptól év hó napig. összege:

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés. 1. Elılegfizetési idıszak: év hó naptól év hó napig. összege: Bordányi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Adóhatóság 6795. Bordány, Benke Gedeon u. 44. 22. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló

Részletesebben

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30.

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010230/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Ezüst Patika

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 december Tartalom 2013. január 1-jén hatályba lépı törvényi változások 3.rész Adózás rendje Cégeljárás Ágazati különadó C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary

Részletesebben

egyes alkalmazási kérdések 1. Az Art -ról 2. Bejelentkezés, bejelentés 3. Problémás adójogi helyzetek 4. Fontosabb határidők

egyes alkalmazási kérdések 1. Az Art -ról 2. Bejelentkezés, bejelentés 3. Problémás adójogi helyzetek 4. Fontosabb határidők Bary- Gyenge- Joó- Lakatos egyes alkalmazási kérdések 1. Az Art -ról 2. Bejelentkezés, bejelentés 3. Problémás adójogi helyzetek 4. Fontosabb határidők 1 Az adózók jogait és köteleze

Részletesebben

VÉGZÉS. Korlátolt felelosségu társaság. 2/001 Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság

VÉGZÉS. Korlátolt felelosségu társaság. 2/001 Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság A Gyor-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság. Cg.OS-09-01956S/4 szám VÉGZÉS A Gyor-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság a(z) Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

A speciális törvényességi felügyeleti eljárások szabályai. a bírósági gyakorlat tükrében

A speciális törvényességi felügyeleti eljárások szabályai. a bírósági gyakorlat tükrében A speciális törvényességi felügyeleti eljárások szabályai a bírósági gyakorlat tükrében Szerző: Dr. Péter-Szabó Tamás Nyíregyháza, 2012. július 19. 1. Bevezetés A speciális törvényességi felügyeleti eljárásokat

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek III. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2013/2014. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Vállalkozások jogi ismerete Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s Bírósági nemperes eljárások Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Nemperes eljárás fogalma 1. A magánjogi jogviszonyokat érintı, az igazságszolgáltatás megvalósítása vagy a tények,

Részletesebben

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 1997 2 A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) elnöksége az

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

ELNÖKE. A törvényszék, mint cégbíróság iratkezelése

ELNÖKE. A törvényszék, mint cégbíróság iratkezelése ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE 1055 Budapest, Szalay utca 16. t. 06 1 354 4108 f. 06 1 332 6312 e. obh@obh.birosag.hu www.birosag.hu Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 9/2014. (VII. 4.) OBH utasítása

Részletesebben

Javaslat székhely- és telephely-használatot igazoló nyilatkozatok kiadására

Javaslat székhely- és telephely-használatot igazoló nyilatkozatok kiadására Javaslat székhely- és telephely-használatot igazoló nyilatkozatok kiadására Ó z d, 2013. január 24. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2145-06 Jogi ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Jogi ismeretek számonkérése a PM

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolási eljárás A pénztár - a felszámolás esetét kivéve - csak végelszámolást követően szűnhet meg (Öpt. 45. (1) bekezdés). A pénztár végelszámolási eljárására az e törvényben meghatározott eltérésekkel

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály Vállalkozásjog Készítette: Hutflesz Mihály A magyar jogrendszer. A jogalkotás rendszere, jogszabályi hierarchia, jogértelmezés, jogalkotás. JOGALKOTÓ SZERV Országgyőlés Kormány Miniszterelnök Miniszter

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26)

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26) Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) 325-133, 325-467, 326-018 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S Pomáz Város Képviselı-testületének 2012. május

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére

Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére 2013. EüK. 3. szám OTFOH pályázati felhívás (hatályos: 2013.03.01 - ) Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal (1097

Részletesebben

file:///c:/documents and Settings/Dr. Pátzay Péter/Local Settings/Temp... V É G Z É S

file:///c:/documents and Settings/Dr. Pátzay Péter/Local Settings/Temp... V É G Z É S 1 / 6 2013.11.12. 10:54 Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-046842/31 V É G Z É S A Fıvárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-10-046842 cégjegyzékszámon bejegyzett BIOMEDICAL COMPUTER TECHNOLOGIES

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

Szalay-Berzeviczy Attila Az Igazgatóság elnöke / Chairman of the Board of Directors

Szalay-Berzeviczy Attila Az Igazgatóság elnöke / Chairman of the Board of Directors Nyilvános A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Igazgatóságának 17/2007. számú határozata Public Resolution No. 17/2007. of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Részletesebben

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. MELLÉKLET III. A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. CÉGKIVONATA Page 1 of3 A Baranya Megyei Biróság mint Cégbíróság. Cg.02-10-060361/5 szám VÉGZÉS A Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság a(z) Pécsi Sport Nonprofit

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax.: 47/ J A V A S L A T

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax.: 47/ J A V A S L A T SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/513-273 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T a Képviselı-testületnek rendjérıl szóló 8/2013. (IV.03.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, január 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, január 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető 550-1/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2017. január 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft megszüntetése Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-12/2006/84. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (Budapest) (a továbbiakban: OTP Bank) ellen fogyasztói döntések

Részletesebben

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2014. december 18. 2 EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Alulírott alapító a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT ELFOGADÓ NYILATKOZAT az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Részvényeire tett nyilvános vételi Ajánlatra 1. Az Ajánlattevı BIRDCOM Tanácsadó Korlátolt

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 197-06 Bevezetés a jogtudományba A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jogi alapfogalmak, a közigazgatási

Részletesebben

1. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

1. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása Az igazságügyi miniszter 39/2015. (XII. 21.) IM rendelete az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 200. szám A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban

Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban Debrecen, 2015. November 4. Polgári eljárásjogok -Definíciók Polgári eljárásjog Nemzetközi polgári

Részletesebben

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a T/6768/18. szám ORSZÁCG Y 1J lyé 7 _ 1 Tr l. Érkezett: 2008 DEC 1 5. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k ajánlás a a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a

Részletesebben

KÉPVISELET OKTÓBER 13.

KÉPVISELET OKTÓBER 13. KÉPVISELET A POLGÁRI PEREKBEN 2014. OKTÓBER 13. A KÉPVISELİ A perbeli képviselı az a személy, akinek képviseleti jogosultságát jogszabály, jogügylet, vagy hatósági határozat teremtette meg. A képviselı

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A gazdasági társaságok közös szabályainak kiterjesztése A Könyvben szabályozott jogi személyek tagsággal bíró jogi személyek egyesület gazdasági társaságok

Részletesebben

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás DE-ÁJK J K P olg l á g r á i r i El E j l á j rá r sj s o j gi g Tans n z s ék

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás DE-ÁJK J K P olg l á g r á i r i El E j l á j rá r sj s o j gi g Tans n z s ék A fizetési meghagyásos eljárás Polgári eljárásjog elıadás DE-ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék Fogalma A közjegyzı hatáskörébe tartozó nemperes eljárás; melynek során a közjegyzı a jogosult egyoldalú kérelme

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 31/2007. (IV. 3.) ÖNK.

Részletesebben

1. Készpénzforgalom korlátozása

1. Készpénzforgalom korlátozása ART 2013 1. Készpénzforgalom korlátozása Az adóköteles tevékenységet folytató, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó, ha egy másik szintén pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak készpénzben

Részletesebben

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 2011-2012. évi módosításai

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 2011-2012. évi módosításai A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 2011-2012. évi módosításai 1. Általános rendelkezések Az eddigiek során csak törvény írhatta elő, hogy egyes gazdasági tevékenységek csak meghatározott

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03. EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MEGÉLHETÉSI LEHETŐSÉGET NYÚJT AZOKNAK, AKIK SAJÁT KÖZREMŰKÖDÉSSEL,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Zárás: 2007. november 30. Frissítés: 2008. január 21. A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. 01-06-412888) adatai.

Zárás: 2007. november 30. Frissítés: 2008. január 21. A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. 01-06-412888) adatai. CompLex Kiadó Kft. Céghírek FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. ) adatai. I. Nyilvános adatok 1. Általános

Részletesebben

Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái

Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái Munkácsi Márta FB elnök MOKLASZ okleveles adószakértı kamarai tag könyvvizsgáló Ragaszkodás vagy lustaság? Nem tudunk tönkremenni:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Társaság cégneve, székhelye: Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. A Társaság cégneve:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Társaság cégneve, székhelye: Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. A Társaság cégneve: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelıen üzletszerő gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes korlátolt felelısségő

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 25-i ülésére. vezetıi referens

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 25-i ülésére. vezetıi referens E L İ T E R J E S Z T É S 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. február 25-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

1. Cégjegyzékszám: 16 09 006843 01 09 708128. 2. A cég elnevezése: Hatályos: 2002.04.15. -...

1. Cégjegyzékszám: 16 09 006843 01 09 708128. 2. A cég elnevezése: Hatályos: 2002.04.15. -... RÁC-ING Ingatlanhasznositó-Beruházó Korlátolt Felelısségő Társaság (1037 Budapest, Montevideó u. 2/c.) adósz.: 12830134 Nyilvános cégadatok "Cégtörténet" 1. Cégjegyzékszám: 16 09 006843 01 09 708128 2.

Részletesebben

A végelszám olás szám viteli feladatai

A végelszám olás szám viteli feladatai szám viteli feladatai E lőadó: dr. A dorján Csaba 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 72/2006. (IV. 3) Korm. rendelet a végelszámolás számviteli feladatairól

Részletesebben

10/2011. sz. vezérigazgatói utasítás. a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata

10/2011. sz. vezérigazgatói utasítás. a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata 10/2011. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata A Diákhitel Központ Zrt. (a továbbiakban DK Zrt.) Felügyelıbizottságának 25/2010. (IX.15.)

Részletesebben

A végrehajtási eljárás

A végrehajtási eljárás Végrehajtás A végrehajtási eljárás Végrehajtás döntések gyakorlati érvényesülése Nem minden hatósági ügyben Aktusban rögzített kötelezettség kikényszerítése Közigazgatási szervek (Állami) kényszer Viszonylagos

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KENYSZI-T ÉRINTİ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KENYSZI-T ÉRINTİ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KENYSZI-T ÉRINTİ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. november 16-tal módosult a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 35/2014. (IX.15.) számú határozata

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 35/2014. (IX.15.) számú határozata Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 35/2014. (IX.15.) számú határozata A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság

Részletesebben