Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s"

Átírás

1 Bírósági nemperes eljárások Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens

2 Nemperes eljárás fogalma 1. A magánjogi jogviszonyokat érintı, az igazságszolgáltatás megvalósítása vagy a tények, jogok tanúsítása, elismerése érdekében, a polgári perre elıírtaknál egyszerőbb eljárási formában végzett, jogszabályban meghatározott eljárás 2. Minden olyan polgári eljárás, amely nem a polgári per szabályai szerint folyik

3 Peres eljárás nemperes eljárás Tárgya Eljáró szerv Felek Peres eljárás Magánjogi jogvita Mindig a bíróság Felperes alperes (mindig van ellenérdekő fél) Nemperes eljárás Magánjogi ügy Bíróság, közjegyzı, végrehajtó Nem mindig ellenérdekő fél (kérelmezı, eljárás alá vont, ügyfél, felperes alperes) Jogvita jellege Jogszabály Kezdıirat Tárgyalás, bizonyítás Kontradiktórius Pp. Keresetlevél Fıszabály Nem mindig kontradiktórius Pp., egyéb Kérelem, észlelés, bejelentés, stb. Kivétel Érdemi döntés Ítélet = res iudicata Végzés, határozat = általában nincs res iudicata

4 Nemperes eljárások csoportosítása 1./ Eljáró szerv szerint a.) bírósági nemperes eljárások (holtnak nyilvánítás) b.) közjegyzıi nemperes eljárások (hagyatéki eljárás) c.) végrehajtói nemperes eljárások (végrehajtás) 2./ Eljárás tárgya szerint a.) vagyoni jellegő (hagyatéki eljárás) b.) személyi jellegő (holtnak nyilvánítás) c.) egyéb (elızetes bizonyítás)

5 Nemperes eljárások csoportosítása 3./ Eljárás célja szerint a.) jogállapot-változtató (cégeljárás) b.) joggyakorlást elısegítı (bírósági letét) c.) jogot kikényszerítı (végrehajtás) 4./ A nemperes eljárás és a per viszonya szerint a.) perelıkészítı (elızetes bizonyítás) b.) perelhárító (fizetési meghagyásos eljárás) c.) perpótló (házassági vagyonközösség megszüntetése)

6 Bírósági nemperes eljárások 1. Pp.-ben szabályozott kizárás, kijelölés, általános meghatalmazás bejegyzése, egyezségi kísérlet, megkeresett bíróság eljárása, elızetes bizonyítás, eljárás alkotmányjogi panasz alapján 2. Egyéb jogszabályokban szabályozott házassági vagyonközösség megszüntetése, eltőntté nyilvánítás, holtnak nyilvánítás, halál tényének megállapítása, pszichiátriai betegek gyógykezelésének felülvizsgálata, választási bíráskodás, iparjogvédelmi nemperes eljárás, bírósági letét, közigazgatási nemperes eljárás, cégeljárás, alapítványok/társadalmi szervezetek nyilvántartása

7 Egyes bírósági nemperes eljárások bemutatása 1. Az eljárást rendezı jogszabály 2. Az eljárás lényege 3. Az eljáró bíróság 4. Speciális szabályok

8 Kizárás 1. Pp Kizárási kérelmek intézése 3. Perbíróság másik tanácsa vagy kijelölésre jogosult bíróság 4. Bíró bejelentése, hozzájárulása: nincs eljárás! Fél bejelentése: van eljárás! Nincs fellebbezés! Bíró eljárását csak részben akadályozza!

9 Kijelölés 1. Pp Eljáró bíróság kijelölése: a.) a bíróság kizárás miatt nem járhat el! b.) hatásköri, illetékességi összeütközés c.) rendkívüli munkateher 3. a.)-b.) kijelölésre jogosult törvényszék, ítélıtábla, Kúria c.) OBH elnöke 4. nincs fellebbezés!

10 1. Pp. 73. Általános meghatalmazás bejegyzése 2. a per vitelére általánosságban feljogosító meghatalmazás nyilvántartásba vétele 3. az a bíróság, ahová a kérelmet benyújtották! csak ott hatályos! 4. visszavonásig hatályos!

11 Egyezségi kísérletre idézés 1. Pp (2)-(4)(4) 2. egyezségi megállapodás létrehozásának kísérlete 3. hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı járásbíróság 4. ha a kérelmezı nem jelenik meg vagy keresetét nem adja elı: eljárás befejezıdik

12 Megkeresett bíróság eljárása 1. Pp perbíróság elıtt a bizonyítás jelentıs nehézséggel vagy aránytalan költségtöbblettel lenne lefolytatható 3. járásbíróság (kivéve perbíróság székhelyén), ahol a kihallgatandó személy lakik vagy ahol a bizonyítás legcélszerőbben lefolytatható 4. megkeresett bírósággal közlendı adatok 15 napon belüli teljesítési kötelezettség felek értesítése, kihallgatandó személyek idézése

13 Elızetes bizonyítás 1. Pp A peres bizonyítás elıtt lefolytatott bizonyítás feltételei: bizonyítás késıbbi nehézsége/kizártsága hozzájárulás ésszerő idın belüli befejezéshez kellékszavatossági felelısség törvényi engedély 3. perbíróság kérelmezı lakóhelye szerinti vagy bizonyítás célszerősége szerinti járásbíróság 4. feltételek vizsgálata ellenfél meghallgatása perbeli felhasználhatóság

14 Eljárás alkotmányjogi panasz esetén 1. Pp. 359/B eredményes alkotmányjogi panasz jogkövetkezményeinek rendezése 3. Kúria 4. elızetes feltételek: Alaptörvény évi CLI. törvény! perbíróság Alkotmánybíróság perbíróság Kúria 2 típusú eljárás: a.) megsemmisített alkalmazott jogszabály a1.) anyagi jogi jogszabály a2.) eljárásjogi jogszabály b.) megsemmisített bírósági döntés (+egyidejőleg más hatósági döntés)

15 Házassági vagyonközösség megszüntetése /1952 (XII.28.) MT rendelet 2. A házassági vagyonközösség megszüntetése az életközösség fennállása alatt 3. hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı bíróság 4. közös kérelem meghallgatáson kötelezı megjelenés ok valószínősítése

16 Eltőntnek nyilvánítás /1952 (XII.28.) MT rendelet 2. Társadalombiztosítási jogszabályok alapján a biztosított eltőnésének megállapítása 3. Utolsó lakóhely/tartózkodási hely szerinti járásbíróság 4. Érdekelt meghallgatása lehetséges hirdetmény (30 napra 60. napon határoz)

17 Holtnak nyilvánítás, halál tényének megállapítása 1. 1/1960 (IV.13.) IM rendelet 2. Eltőnt személy vélelmezett halála helyének és idıpontjának megállapítása, ha az eltőnést követı öt évig nincs életben létére adat (halál ténye: ismert!) 3. utolsó lakóhely/tartózkodási hely vagyon szerinti járásbíróság kisegítı: PKKB vagy kijelölés 4. kérelmezık köre - kötelezı hirdetmény egyéb közzététel ügygondnok 60. napon döntés - fellebbezésre jogosultak köre!

18 Pszichiátriai betegek gyógykezelésének felülvizsgálata évi CLIV. Törvény (Eütv.) /A. 2. Pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésének felülvizsgálata 3. Beteg lakóhelye/tartózkodási helye szerinti járásbíróság intézet székhelye szerinti járásbíróság 4. beteg kötelezı képviselete kötelezı szakvélemény - 8 napos fellebbezési határidı

19 Pszichiátriai betegek gyógykezelésének felülvizsgálata a.) sürgısségi gyógykezelés közvetlen veszélyeztetı magatartás intézet vezetıje 24 órán belül értesít bíróság 72 órán belül dönt 30 nap múlva felülvizsgálat b.) kötelezı gyógykezelés egyéb veszélyeztetı magatartás, nincs beleegyezés szakorvos kezdeményez bíróság 15 napon belül dönt 30 nap múlva felülvizsgálat c.) önkéntes gyógykezelés cselekvıképes beteg kéri vagy nem cselekvıképes intézeti gyógykezelésérıl a képviselı dönt intézet vezetıje haladéktalanul értesít bíróság 72 órán belül dönt 30 nap múlva lehetséges felülvizsgálat

20 Bírósági letét 1. 27/2003 (VII.2.) IM rendelet 2. Meghatározott célból a bíróság részére pénz (pénzhelyettesítı eszköz), értékpapír, okirat, ingóság letétbe helyezése 3. Perbíróság / kérelmezı lakóhelye, teljesítés helye szerinti járásbíróság 4. Letét anyagi jogi szabályai! végzés elfogadásról és kiutalásról

21 Bírósági letét a.) elnöki letét célja: bizonyítás költségeinek elılegezése b.) ırzési letét célja: bírósági vagy hatósági eljárással összefüggésben meghatározott dolog megırzése c.) teljesítési letét célja: a Ptk feltételei szerinti teljesítés d.) óvadéki letét célja: büntetıeljárásban alkalmazható óvadék megfizetése

22 Választási bíráskodás évi C. törvény választási bizottság döntéseinek felülvizsgálata 3. másodfokú választási bizottság székhelye szerinti törvényszék /Kúria 4. rövid határidık csak megváltoztat vagy helybenhagy!

23 Iparjogvédelmi nemperes eljárások évi XXXIII. törvény SZTNH meghatározott döntéseinek megváltoztatására irányuló eljárás 3. Fıvárosi Törvényszék 4. Közléstıl 30 nap hivatalhoz benyújt hivatal 15/30 napon belül felterjeszt - mőszaki szakképesítéső bírók szabadalmi ügyvivık tárgyalás mellızhetı, ha nincs ellenérdekő fél megváltoztat/hatályon kívül helyez/elutasít

24 Egyéb nemperes eljárások - Cégeljárások: évi V. törvény - törvényszék mint cégbíróság - Csıdeljárás, felszámolási eljárás: évi XLIX. törvény törvényszék - Végelszámolási eljárás: évi XLIX. törvény törvényszék mint cégbíróság - Alapítványok, társadalmi szervezetek nyilvántartása: évi CLXXI. törvény - törvényszék - Közigazgatási nemperes eljárás: évi XVII. törvény - közigazgatási és munkaügyi bíróság

25 Köszönöm a figyelmet!

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1. I.

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1. I. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben meghatározott szervezeteket,

Részletesebben

2009. évi CXX. törvény. a Polgári Törvénykönyvrıl ELSİ KÖNYV

2009. évi CXX. törvény. a Polgári Törvénykönyvrıl ELSİ KÖNYV Elfogadva: 2009. november 9. Kihirdetve: 2009. november 20. Hatályba lépés: 2011. január 1. Módosítva: - Alkalmazás: 2009. évi CXX. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl ELSİ KÖNYV BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 1:1.

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. A polgári eljárásjogi alapfogalmak

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. A polgári eljárásjogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola A polgári eljárásjogi alapfogalmak Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2011 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 1) Az igazságszolgáltatás (bíróságok) 2) A bírósági eljárás általában,

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvrıl ELSİ RÉSZ. A törvény célja. A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvrıl ELSİ RÉSZ. A törvény célja. A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése ELSİ RÉSZ BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és civil szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és egyes személyi

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Az Országgyőlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintı közigazgatási

Részletesebben

Budapesti Ügyvédi Kamara

Budapesti Ügyvédi Kamara 1 Büntetı ügyben ellenérték fejében védelmet ki láthat el? a) kizárólag ügyvéd b) bárki c) közeli hozzátartozó 2 Az ügyvéd ellenérték fejében foglalkozhat-e ingatlanközvetítéssel? c) csak engedéllyel 3

Részletesebben

A polgári eljárásjogi alapfogalmak

A polgári eljárásjogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola A polgári eljárásjogi alapfogalmak Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009-11 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 1) Az igazságszolgáltatás (bíróságok) 2) A bírósági eljárás általában,

Részletesebben

Költségkedvezmények a polgári eljárásjogban

Költségkedvezmények a polgári eljárásjogban Költségkedvezmények a polgári eljárásjogban Készült a 2013. július hóban hatályos jogszabályi rendelkezések alapján Szerző: dr. Fajta Gabriella bírósági titkár 2013. július 30. A polgári eljárásjogban

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról*

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról* MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 157. szám 38317 12. Záró rendelkezések 119. (1) Ez a törvény a (2) (5) bekezdésben foglalt kivétellel 2012. január 1-jén lép hatályba. (2) A 118. 2012. január 2-án lép hatályba.

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény. a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1991. évi XLIX. törvény. a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelen gazdálkodó szervezeteknek csıdeljárás útján történı újjászervezése, ha pedig ez nem lehetséges, felszámolás

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 1 I.

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 1 I. - 1-1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben meghatározott szervezeteket, valamint azokat a szervezeteket, amelyek esetében külön törvény bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok. II. A közigazgatási hatósági eljárási illetékek

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok. II. A közigazgatási hatósági eljárási illetékek AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA I. Általános szabályok 1. Az eljárási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya... 3 2. Az illetékfizetési

Részletesebben

Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek

Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek 1 Tartalom I. részr 1. A jogalkotás s tartalmi kérdk rdései 2. A magyar köztk ztársaság g jogforrási rendszere 3. Jogszabály ly-elıkészítési si és s jogszabály ly-

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM. A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok

POLGÁRI KOLLÉGIUM. A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Gazdasági Szakág A Bírósági Határozatok című folyóiratban 2004. évben megjelent határozatok 1. BH 2004/4/153. I. Joghatóság hiánya okából a pert csak akkor lehet megszüntetni, ha a perre

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény Hatályos: 2011.12.23 -

2011. évi CLXXXI. törvény Hatályos: 2011.12.23 - 2011. évi CLXXXI. törvény Hatályos: 2011.12.23-2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

/ 34 2012.01.19. 13:05

/ 34 2012.01.19. 13:05 HK Jogszabály szolgáltatás / 34 2012.01.19. 13:05 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 2011.12.23 2011. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

SZIGORLATI KÉRDÉSEK POLGÁRI PERJOGBÓL 2010

SZIGORLATI KÉRDÉSEK POLGÁRI PERJOGBÓL 2010 SZIGORLATI KÉRDÉSEK POLGÁRI PERJOGBÓL 2010 I. félév 1. A polgári eljárás fogalma, forrásai, tárgya, célja, feladatai, a polgári eljárási jogszabály 3 hatálya 2. Az eljárás szakaszai, a polgári igazságszolgáltatás

Részletesebben

Polgári peres eljárás 1952. évi III. törvény A bíróság feladata a polgári perben A törvény célja, Az ügyész feladata a polgári perben

Polgári peres eljárás 1952. évi III. törvény A bíróság feladata a polgári perben A törvény célja, Az ügyész feladata a polgári perben Polgári peres eljárás 1952. évi III. törvény A törvény célja, - biztosítsa a természetes és más személyek vagyoni és személyi jogaival kapcsolatos felmerült jogviták bíróság előtti eljárásban való pártatlan

Részletesebben

POLGÁRI, GAZDASÁGI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI KOLLÉGIUM. Hatályos, érdemi kollégiumi vélemények egységes szerkezetben

POLGÁRI, GAZDASÁGI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI KOLLÉGIUM. Hatályos, érdemi kollégiumi vélemények egységes szerkezetben POLGÁRI, GAZDASÁGI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI KOLLÉGIUM Hatályos, érdemi kollégiumi vélemények egységes szerkezetben 1. 1/1992. számú P. vélemény (Felüvizsgálva és módosítva a 27/2013. (X.21.) P. véleménnyel)

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 3. SZÁM JOGSZABÁLYOK

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 3. SZÁM JOGSZABÁLYOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 3. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. március 31. TARTALOM Oldal JOGSZABÁLYOK 2010. évi XV. törvény a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2009. évi CXX. törvény

Részletesebben

Joghatóság. Joghatóság mibenléte. Jogforrások: nemzeti, belső jogok nemzetközi egyezmények európai közösségi jog (Brüsszel I-II.)

Joghatóság. Joghatóság mibenléte. Jogforrások: nemzeti, belső jogok nemzetközi egyezmények európai közösségi jog (Brüsszel I-II.) JOGHATÓSÁG Joghatóság Joghatóság mibenléte Jogforrások: nemzeti, belső jogok nemzetközi egyezmények európai közösségi jog (Brüsszel I-II.) A joghatóság fennállása, mint először eldöntendő kérdés Joghatóság:

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 1 / 16 3/5/2012 9:54 PM 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Hatáskör és illetékesség

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. július 31. Tartalom Oldal Jogszabályok 2012. évi C. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl... Melléklet

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK

A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK Az Országgyőlés 2011-ben elfogadta az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló

Részletesebben

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE 2015.El.III.A.1/3.szám 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1. t. 06 56 501 410 f. 06 56 410 906 e. birosag@szolnokit.birosag.hu http://www.szolnokitorvenyszek.birosag.hu A SZOLNOKI

Részletesebben

2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 1. Ügyvédi feladatok és okiratok a fizetésképtelenségi eljárásokban

2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 1. Ügyvédi feladatok és okiratok a fizetésképtelenségi eljárásokban 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 1 Ügyvédi feladatok és okiratok a fizetésképtelenségi eljárásokban 2013.April.28. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 2 Az előadás felépítése I. Rész Általános

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról. I. Fejezet

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról. I. Fejezet 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben

Részletesebben

A Ket.-novellából eredő jogszabálymódosítások gyámügyi igazgatás területén

A Ket.-novellából eredő jogszabálymódosítások gyámügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A Ket.-novellából eredő jogszabálymódosítások a gyermekvédelmi és gyámügyi

Részletesebben