A polgári nemperes eljárások. Dr. Nyilas Anna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A polgári nemperes eljárások. Dr. Nyilas Anna"

Átírás

1 A polgári nemperes eljárások Dr. Nyilas Anna

2 Fogalma: Mindazok az eljárások, amelyek nem a polgári per szabályai szerint bonyolódnak le. peres eljárás= polgári per nemperes eljárás= NEM a polgári per szabályai szerint mögöttes jogszabály a Polgári Perrendtartás a perhez képest ezek atipikus eljárások - külön törvényekben, TVR-ekben, miniszteri rendeletekben, IM rendeletben - a Pp-ben: az eljáró bíróság kijelölése 45., a bírák kizárása 16., az általános meghatalmazás bejegyzése 73., az egyezségi kísérletre idézés 127. (2), a megkeresés 202., az elızetes bizonyítás 207., az alkotmányjogi panaszos eljárás 360., a fizetési meghagyásos eljárás 313.

3 Farkas József szerint az elhatárolás: Peres eljárás A bíróság jár el Nemperes eljárás Bíróság, közjegyzı, bírósági végrehajtó Ellenérdekő felek vannak Az eljárást kezdeményezı irat neve keresetlevél (mely tartalmazza a keresetet) Kétoldalú meghallgatás érvényesül (kontradiktórius A tényállás megállapítása bizonyítás útján Eljárást befejezı határozat: Ítélet (jogerı, véglegesség) Az ellenérdekő fél hiányozhat (holtnak nyilvánítás, okirat hitelesítése) Indítvánnyal, kérelemmel (fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem, egyéb beadvánnyal (pl. végrehajtási lap, kifogás) indul Nem kontradiktórius Nem történik tényállásmegállapítás, vagy nincs bizonyítás (pl. fizetési meghagyás) Végzés, vagy más döntés (fizetési meghagyás, ha jogerıs ítélet hatályú határozat, az egyezséget jóváhagyó végzés is, ill. a felszámolást jogerısen elrendelı végzés is ítélt dolog hatású)

4 Összehasonlítás a polgári perrel Peres eljárás Nemperes eljárások Résztvevık Bíróság és a peres felek Bíróság, felek, közjegyzı, b. végrehajtó Megindítása Keresetlevél Kérelemre, hivatalból (bejelentés, vagy más beadvány alapján) Felek ellenérdekőek Ált. nem ellenérdekőek, v. csak egy fél van, vagy eljáró szerv és ügyfél Tárgya Polgári jogvita Polgári ügy Eljárási mód Tárgyalás, bizonyítás Nincs mindig tárgyalás, bizonyításfelvétel Célja jogvita eldöntése jogosultság igazolása, nyilvántartása, végrehajtása, stb. Formája Pp. szabályai szerint Külön jogszabályok szerint, a Pp. háttérjogszabály Döntés Érdemi döntés, ítélettel, mely eredménye res iudicata Végzés, v. más határozat, de nem ítélet, és nem eredményez res iudicatát

5 Németh János-féle fogalom: A nemperes eljárások a bíróság, vagy valamely ahhoz tartozó, vagy meghatározott szempontból azzal azonosnak minısülı személy, valamint - az eljárásban való részvételre jogosult más személy által - az igazságszolgáltatás megvalósítására, vagy - tények és jogok tanúsítása, elismertetése stb. érdekében - sajátos eljárási formában végzett, törvényileg (jogszabályban) meghatározott, egymást követı cselekményei és az azokhoz kapcsolódó eljárási jogviszonyok.

6 Osztályozása: 1. eljáró szerv alapján - bírósági (elızetes bizonyítás, holtnak nyilvánítás) - közjegyzıi (okirat, értékpapír megsemmisítése, fmh) - egyéb szervek (bírósági végrehajtó végrehajtási eljárás) 2. tárgya szerint - személyiséggel összefüggı (holtnak nyilvánítás) - vagyoni (hagyatéki eljárás, fizetési meghagyásos eljárás) - egyéb (elızetes bizonyítás) 3. célja szerint - perpótló (házastársi vagyonközösség megszüntetése) - perelhárító (fizetési meghagyásos eljárás) és perelıkészítı (elızetes bizonyítás) - jogállapot-változtató (cégbejegyzési, változásbejegyzési eljárás) - jogok gyakorlását elısegítı (hagyatéki eljárás, bírósági letét) - a jogot kényszer útján érvényesítı (végrehajtási eljárás).

7 Néhány nemperes eljárás: - alapítvány nyilvántartásba vétele 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet - társadalmi szervezetek nyilvántartásba vétele (egyesület, párt, szakszervezet, köztestületek, közhasznú szervezetek ) 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet - közigazgatási hatósági jogkört gyakorló szervezetek döntései elleni jogorvoslati eljárások (végzések elleni jogorvoslat, és az eljárás lefolytatására kötelezése a közigazgatási hatóságnak) - választási eljárással kapcsolatos nemperes eljárások (1997. évi C. törvény a választási eljárásról) - cégeljárás, csıdeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás - házastársi vagyonközösség megszüntetése (105/1952. (XII. 28.) MT rendelet) - iparjogvédelmi nemperes eljárás - végrehajtási eljárás (1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról évi CXXXVI. törvény módosította)

8 - közjegyzıi nemperes eljárások évi 41. tv. és van, ami külön jogszabályban Közös jellemzık: - a közjegyzı határozata a helyi bírósági végzéssel azonos hatályú - a fellebbezést a határozatot hozó közjegyzınél kell elıterjeszteni - kizárási szabályok: ha maga jelentette be, vagy hozzájárult, a közjegyzı székhelye szerint illetékes területi kamara elnöke jelöli ki az eljáró közjegyzıt. Ha mind kizárt a területen, a Magyar Országos Közjegyzıi Kamara elnöke jelöli ki. Ha nem maga jelentette be vagy nem járult hozzá, a közjegyzı székhelye szerint illetékes helyi bíróság nemperes eljárásban határoz a kizárásról. - a közjegyzı megkeresheti hivatalból a bíróságot, más hatóságot, vagy közigazgatási szervet, ha annak eljárása szükséges közjegyzı által közokiratba foglalt jognyilatkozat joghatásának kiváltásához, az eljárásban a közjegyzıt a közokiratban szereplı fél képviselıjének jogállása illeti meg.

9 1. Közjegyzıi okirat készítése Közjegyzıi okirat= jognyilatkozatok, jogügyletek rögzítésére szolgál, közokirat, ami alapján bírósági végrehajtásnak van helye, és tartalmazza: a kötelezettségvállalás, a jogosult és kötelezett neve, a kötelezettség tárgyát, mennyiségét, jogcímét, a teljesítés módját, határidejét. Részei: bevezetı rész, érdemi rész, záradék Alakisága: - világosan, rövidítések nélkül - határidı, határnap, pénzkötelezettség összege, okirat kelte, és más fontos számadatot számmal és betővel is ki kell írni - törölni, átütni, sorok közé írni nem szabad. Törlésnél az áthúzott szó olvasható maradjon, a törölt szavak számát a lapszélen vagy az okirat végén fel kell tüntetni, aláírni. - változtatást, kiegészítést aláírással kell ellátni. - ügyszám, oldalak sorszámmal ellátni. - zsinórral össze kell főzni az oldalakat. = ha az alaki és tartalmi elıírások nem teljesülnek, nem közokirat, csak teljes bizonyító erejő magánokirat. 2. Tanúsítvány kiállítása= jogi tények rögzítésére szolgál, ha a törvény közjegyzıi okiratot ír elı, akkor csak azt állíthat ki, de az okirat pótolhatja a tanúsítványt. Mirıl: a másolat az elıtte felmutatott okirattal megegyezı; a fordítás helyességérıl; az aláírás és kézjegy valódiságáról; az okirat felmutatásának idıpontjáról; a nyilatkozat közlésérıl; tanácskozásról és határozatról; egyéb jogi jelentıségő tényrıl; váltó, csekk, értékpapír óvásáról; közhiteles nyilvántartás tartalmáról. 3. Hiteles másolat kiadása : hitelesítési záradékkal tanúsítja a megegyezést az eredetivel. 4. Zálogjog nyilvántartása: ingót és vagyont terhelı zálogjog esetében 5. Bizalmi ırzés: okirat v. pénz, értékpapír, tárgy megırzése.

10 Hagyatéki eljárás: 6/1958.(VII.4) IM rendelet - az Alkotmány elismeri a jogot az örökléshez. A közjegyzı közhitelesen tanúsítja az öröklést. A hagyaték átadásával a jogérvényesülést segíti elı. Eltérı rend. hiányában lehet a Pp-t alkalmazni. Haláleset bejelentése: az önkormányzatnál (jegyzı/közjegyzı), aki megkeresi a nyilvántartásokat. Igazolni a halálesetet, valószínősíteni a jogi érdeket. Hagyatéki leltár: alapja a közjegyzıi díjnak és az öröklési illetéknek A Jegyzı intézkedik iránta, a leltárelıadó végzi, kivéve ha a közjegyzınél jelentették vagy ha elıtte folyó eljárásban válik szükségessé a leltár. Illetékesség: öh. utolsó belföldi lakóhelye, haez nincs, a vagyon fekvése. Határidı: megkereséstıl 30 napon belül elkészíteni, 5 napon belül a közjegyzınek megküldeni. - kérelemre: aki örökösként érdekelt, a végrendeleti végrehajtó, a hagyatéki hitelezı, a gyámhivatal. - kötelezı esetek: ha ingatlan marad az örökhagyó után, ingó 300 ezer ft felett vagy ha túlterhelt a hagyaték (tárgyi ok) ; ha kiskorú, cselekvıképtelen vagy korl. csk., vagy ismeretlen helyen lévı személy érdekelt ha nincs ismert örökös (személyi ok) tartalma: formanyomtatvány, örökhagyó adatai, örökösök, ingatlan/ingó hagyaték értékmegjelöléssel, hagyatéki terhek. +be kell szerezni az ingatlanok tulajdoni lapjait Eljárás - hivatalból: ha a leltár kötelezı volt - kérelemre: feltétel: az ingók értéke a ft-t meghaladja. Kérheti: aki örökösként érdekelt, a végrendeleti végrehajtó, a hagyatéki hitelezı, a gyámhivatal. Közjegyzı illetékessége: 1. öh. utolsó belföldi lakóhelye 2. halál helye, ha ez külföldön van, akkor: 3. a hagyatéki vagyon fekvése, ha ez több terület, akkor akinél elıbb indult meg az eljárás. 4. ha így sem lehet meghatározni: a közjegyzıi kamara elnöke jelöli ki.

11 Közjegyzı feladatai: - adategyeztetés, iratok beszerzése (végrendelet) - ügygondnokot rendel: ha az örökösnek nincs tves kvje, az eljárásban akadályozott, vagy gazdasági társaságban fennálló jogok gyakorlásához szükséges, vagy ha külföldön tartózkodik és nem gondoskodott képviseletérıl. - idézi az örökösöket és az egyéb személyeket a tárgyalásra: a végrendeleti és tves örököst, a túlélı házastársat, a kötelesrészre jogosultakat, a hitelezıket, egyéb igénylıket, a végrendeleti végrehajtót. hirdetményi idézés Tárgyalás - hagyatéki leltár ismertetése, az örökösök nyilatkozhatnak, hogy az értékeket elfogadják v. vitatják - végrendelet kihirdetése: lehetıség van rá a tárgyalás elıtt is - örökösök, egyéb igénylık számbavétele, jogcímeik - tényállás megállapítása HIVATALBÓL, NEM folytathat le bizonyítást a közjegyzı, kivéve: szóbeli végrendelet; ha az állam öröklése merül fel; özvegyi haszonélvezeti jog megváltása, MINDEN egyéb esetben az iratok alapján dönt. hagyatékátadó végzés - teljes hatályú: csak 1 örökös jelentett be igényt, másnak nincs igénye, vagy az örökösök között jogi kérdésben nincs vita és nincs tves akadálya a hagyaték átadásának. Vagy: ha van vita, akkor is, ha ingatlanhagyaték esetén csak a készpénzhagyomány vitás, csak a kötelesrész, csak a haszonélvezeti jog vitás, vagy a tulajdonközösség megosztásának módjában nem tudtak megegyezni; csak az özvegyi haszonélvezet vitás - ideiglenes hatályú: minden egyéb esetben. - az erısebb jogcím szerint: 1. szerzıdéses örökös 2. végrendeleti örökös 3. törvényes örökös - pert indíthat, akinek az érdekét sérti, kézhezvételtıl 30 napon belül, a megindítást 8 n.b. igazolni kell a közjegyzınél. HA nem indítanak pert, vagy a keresetet elutasítják, vagy eláll a fél, a végzés teljes hatályúvá válik. HA helyt ad a bíróság: a végzés hatályát veszti, helyébe a bíróság ítélete lép, vagy a teljes hatályú hagyatékátadó végzés, aminek a tartalmát a bíróság ítélete szabja meg. - hagyatékátadás az állam részére: ha nincs ismert örökös, hirdetményt bocsát ki a közjegyzı, 15 napra kifüggeszti az utolsó belföldi lakóhely, tart. hely szerinti polgármesteri hivatalban, 30 napon belül kell igényt bejelenteni, örökösként. HA senki nem jelentkezik, átadás az állam részére.

12 Tárgyalás nélkül: - ha nincs végrendelet, és csak 1 törvényes örökös van, vagy több, de kizárólagosak, és egyezséget kötöttek - póthagyatéki eljárásban (ha a végzést követıen elıkerül valamilyen vagyontárgy) ft alatti ingóság esetében. Jogorvoslat: - fellebbezés: a végzések ellen, 15 napos határidı, halasztó hatály, megyei bíróság hatáskörébe tartozik. - felülvizsgálati kérelem - eljárás megismétlése iránti kérelem: a jogerıs határozat ellen, ha az örökös olyan tényre hivatkozik, amelyet az eljárásban nem bíráltak el, feltéve, hogy az elbírálás esetén az öröklés rendjének vagy az öröklés jogcímének, vagy a részesedés arányának megváltoztatását eredményezhette volna. Határidı: jogerıre emelkedéstıl 1 év. A közjegyzı jár el, újra kell tárgyalni, ennek eredményéhez képest a hagyatékátadó végzést hatályában fenntartja, vagy hatályon kívül helyezi (részben vagy egészében) és új végzést hoz. - perújítás csak 1 esetben: a haszonélvezeti jog megváltása tárgyában a túlélı házastárs és a törvényes örökös között kötött egyezséget jóváhagyó jogerıs végzést lehet.

13 Értékpapír, okirat megsemmisítése értékpapír= írásban tett fizetési ígéret, az értékpapírba foglalt kötelezettség teljesítését minden jóhiszemő szerzı követelheti. Az értékpapírban meghatározott követelést érvényesíteni csak annak birtokában lehet. (csekk, váltó, kincstárjegy, kötvény, részvény, letéti jegy, közraktári jegy) okirat= valamilyen anyagi joggal kapcsolatos, annak fennállását, fenn nem állását, változását, érvényességét tanúsítják, illetve az alanyi jogot megtestesítik. Nem semmisíthetık meg: -ami csak tényállításokat bizonyít, - ami megsemmisítését jogszabály kizárja (sorsjegy, bankjegy) - ami másképpen pótolható (jogosítvány), vagy a hozzá főzıdı érdek már megszőnt (lejárt repülıjegy) - amelynek elvesztése vagy megsemmisülése csak perben mondható ki (végrendelet). - illetékesség: kiállító vagy utolsó birtokos szerinti általános illetékesség, vagy a teljesítési hely. - ki kérheti - eljárás: hirdetmény, a közjegyzı mőködési területe szerinti helyi bíróság hirdetıtábláján. - felhívás a birtokosnak, hogy a kifüggesztéstıl 1 éven belül mutassa be nála, ellenkezı esetben semmissé nyilvánítja. (csekk, közraktári jegy. 1 hónap) + értesíti a hirdetményrıl a kérelmezıt, a kiállítót, és az egyéb érdekelteket. - meghagyja a kötelezettnek, hogy további rendelkezésig ne teljesítsen fizetést, az esedékesé váló összeget helyezze bírósági letétbe. - bemutatják: az eljárást megszünteti, a fizetési tilalmat hatályon kívül helyezi. - nem: semmissé nyilvánítja az értékpapírt, de a kötelezettnek lehetısége van értékpapír hiányában is teljesíteni, illetve új értékpapírt kiállítani. Okiratnál: ugyanezek a szabályok, de a hirdetményi idı 1 hónapra csökkenthetı.

14 Holtnak nyilvánítás és a halál tényének bírósági megállapítása 1/1960(IV.13) IM rendelet holtnak nyilvánítás: Halotti anyakönyvi kivonattal lehet bizonyítani, de ha ez nincs, akkor kell lefolytatni. - feltétele ha 5 év eltelt anélkül, hogy az eltőnt személy életben létére utaló bármilyen adat ismeretes volna - ki kérheti: az eltőnt házastársa, örököse, ügyész, gyámhatóság, és akinek jogi érdeke főzıdik a holtnak nyilvánításhoz. - Illetékesség: 1. az eltőnt utolsó belföldi lakóhelye szerinti helyi bíróság (ennek hiányában utolsó tartózkodási hely) 2. az eltőnt vagyona szerinti helyi bíróság, 3. a PKKB jár el. - Kérelem tartalma: az eljáró bíróság, illetékességre utaló adatok; eltőnt neve, születési éve, életkora, utolsó lakóhelye, foglalkozása; eltőnt szüleinek, házastársának, gyermekeinek, törvényes képviselıjének neve és lakcíme; az eltőnés ideje, és körülményei alapos elıadása; a kérelem elıterjesztésére való jogosultság jogcíme Hirdetmény kibocsátása Bizonyítás lehetısége: a bírósághivatalból tudakozódhat, és bizonyításfelvételt rendelhet el, ha ezt szükségesnek látja. A kérelem elıterjesztıjét tanúként hallgathatja ki. Határozathozatal: Indokolt végzéssel, tárgyalás nélkül, de szükség esetén az érdekelteket meghallgatja. - holtnak nyilvánítja az eltőntet: ha ennek elıfeltételei fennállnak + a halál idejét is megállapítja, mérlegeléssel, vagy az eltőnést követı hónap 15. napja. - elutasítja a kérelmet. Fellebbezés: a kérelem elıterjesztésére jogosultak mindegyike, akkor is, ha nem vettek részt az eljárásban Módosítás/hatályon kívül helyezés: - ha a feltételei továbbra is fennállnak, csak bebizonyosodik, hogy korábban/késıbb tőnt el, akkor a bíróság módosítja - ha a feltételei nem állnak fenn, h.k.h. - ha bizonyítják, hogy még él a személy, a végzés hatálytalanságát állapítja meg a bíróság Halál tényének : ha a halál ténye közokirattal nem igazolható, és más módon kívánják bizonyítani. Különbség: itt nem kell hirdetmény, ha közveszély, köztudott baleset vagy más súlyos szerencsétlenség folytán következett be a halál. - a bíróság az adatok alapján, tárgyaláson kívül határoz.

15 - bírósági letét 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet Esetei: a) teljesítés céljából (Ptk ; teljesítési letét), b) bírósági vagy hatósági eljárással összefüggésben valamely tárgy megırzése végett (ırzési letét), c) elnöki letét (a bizonyítási eljárással, illetıleg a tolmácsolással (fordítással) felmerülı költség fedezésére szolgáló összeg) Teljesítési letétként pénz, pénzhelyettesítı eszköz, értékpapír, egyéb okirat (közokirat, magánokirat) helyezhetı bírósági letétbe. İrzési letétként ugyanezek, továbbá bírósági letéti kezelésre alkalmas tárgy (minden olyan dolog, amelynek pénzben kifejezhetı értéke van) Feltétel: kétezer forintot meghaladó összegő pénz, ırzési letétként ötezer forintot meghaladó értékő tárgy elnöki letétként ötszáz forintot meghaladó értékő pénz helyezhetı bírósági letétbe

16 A letétkezelés és ırzés általános szabályai Az állam a bírósági letét után kamatot nem fizet, ırzési díjat és kezelési költséget nem számít fel. A bíróság gazdasági hivatala (BGH) a készpénzletétet a bírói letéti számlán kezeli. Ha a letétbe helyezendı tárgy annak terjedelme, súlya, jellege vagy egyéb ok miatt a letétkezelı kezelésében nem tartható, - más állami szerv, társadalmi szervezet vagy gazdálkodó szervezet kezelésébe és ırizetébe adható. Errıl a bíróság a letevıt értesíti. A letéteményes díját a letevı viseli és a letétkezelınek elılegezi, kivéve azokat a hatóságokat, akiknek a letétbe helyezés jogszabályban elıírt kötelezettsége, ekkor a bíróság elılegezi. A letétkezelı vagy a letéteményes a bírósági letétbe helyezett tárgyat nem használhatja, és más ırizetébe csak jogszabályban meghatározott esetben adhatja. A letéteményes köteles a letétbe helyezett tárgy állagának megóvásáról gondoskodni és a letevıt minden, a tárgy állagával kapcsolatos lényeges körülményrıl értesíteni. Ha a letétbe helyezett vagy az e célból átadott tárgy elvész, megsemmisül vagy megrongálódik, a letéteményes köteles az ebbıl eredı kárt a bíróságnak megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy a kárt alkalmazottainak tevékenységi körén kívül álló elháríthatatlan ok vagy maga a letevı okozta. A letét visszakövetelése : A letevı a teljesítési letétet mindaddig visszakövetelheti, amíg a bíróság a jogosultat a letétbe helyezésrıl nem értesíti. A letevı az ırzési letétet - ha jogszabály vagy bíróság másképp nem rendelkezik - az ırzési idı alatt bármikor visszakövetelheti. A jogosult a teljesítési letét kiadását az elévülési idın belül követelheti. A letevı az elévülést követıen a teljesítési letét visszaadását 5 éven belül kérheti. Az ırzési letétként elhelyezett pénz visszakövetelésére, illetıleg a tárgy vagy a tárgy ellenértékének kiadására irányuló jog az ırzési idı elteltétıl számított öt év alatt évül el.

17 A bírósági letéti ügyben eljáró bíróság Bírósági letéti ügyben hivatásos bíró vagy bírósági titkár jár el. folyamatban lévı ügy: a letét elfogadására az elsı fokon eljáró bíróság rendelkezik hatáskörrel, egyébként: a helyi bíróság jár el. Megyei bírósági végrehajtó által lefolytatott eljárás során letéti ügyben a megyei bíróság Az önálló bírósági végrehajtó vagy a közjegyzı elıtt folyamatban lévı eljárással összefüggı letéti ügyben az önálló bírósági végrehajtó vagy a közjegyzı székhelye szerinti helyi bíróság jár el, egyébként: az a bíróság, amelynek eljárásával a letétbe helyezés összefügg, ha nincs ilyen eljárás, a teljesítés helye vagy a letevı lakóhelye, székhelye szerinti helyi bíróság jár el.

18 A letét elfogadása iránti kérelem: pénz / tárgy bírósági letétként történı elfogadása iránt a bíróságnál kérelmet kell elıterjeszteni. Kivéve: a pénz elnöki letétként történı elfogadása iránt Ha a letevı a letét elfogadásán kívül annak kiutalását vagy ırzését is kéri, az erre vonatkozó kérelmet kifejezetten elı kell terjesztenie. A letevınek a tárgy értékét meg kell jelölnie. A letétbe helyezési eljárás pénzt: a bíróság székhelye szerint illetékes letétkezelı bírói letéti számlájára kell befizetni / átutalni. - hiánypótlás: ha a letétkezelı észleli, hogy a befizetési lapon az adatok hiányosan kerültek feltüntetésre, 15 napos határidı tőzésével felszólítja a letevıt az adatok pótlására. Ha a letevı a megadott határidın belül felhívás ellenére sem pótolja a hiányzó adatokat, és azok a letétkezelı rendelkezésére álló adatok alapján sem állapíthatók meg, a letétkezelı a pénzt a letevı részére visszafizeti/ bankszámlájára visszautalja. tárgyat: a letevı a letétkezelınek köteles átadni vagy postán megküldeni. - hiánypótlás : ha nem pótolja, a letétkezelı a tárgyat a letevı részére visszaküldi. A letét elfogadása: A bíróság a befizetést igazoló feladóvevénynek (a tárgy átvételét igazoló elismervénynek) a csatolása esetén a kérelem beérkezésétıl számított 8 munkanapon belül, egyébként a pénz beérkezését, illetıleg a tárgy átvételét igazoló értesítést követı 8 munkanapon belül határoz. A letét létrejötte: a letétet elfogadó határozat jogerıre emelkedésével, a pénz bírói letéti számlára érkezésének, tárgy esetében pedig a tárgy átvételének idıpontjára visszaható hatállyal jön létre. elfogadó végzés tartalma: meg kell jelölni a letét rendeltetését (teljesítési vagy ırzési letét), a letét idıtartamát, feltüntetve az utolsó napját (eltérı kérelem hiányában - a letétbe helyezéstıl számított egy év) - elnöki letét: külön elfogadó végzést a bíróság nem hoz.

19 A letét elfogadásának megtagadása: a bíróság a letétkezelıt a megtagadó végzés jogerıre emelkedése után utasítja a pénznek a letevı részére történı megküldésére, átutalására vagy a tárgynak a visszaküldésére. Ha ez bármely okból nem lehetséges, a bíróság az ırzési letétként történı kezelést egyévi idıtartamra elrendeli. A letét kiutalása: - kiutaló határozat a letét kifizetésérıl (átutalásáról) és kiadásáról (a továbbiakban együtt: kiutalásról) az a bíróság dönt, amely a letét elfogadásáról határozott, vagy amelyik a közjegyzıtıl, végrehajtótól a letétet átvette. Ha a teljesítési letét elhelyezésére azért kerül sor, mert a jogosult személye, illetıleg a részesedés mértéke vitás, a bíróság felhívja az igénylıként fellépı személyt, hogy jogosultságát és személyazonosságát igazolja. A letét kiadása: A letétet - a letevı eltérı nyilatkozata vagy jogszabály eltérı rendelkezése hiányában - csak a kiutaló határozat jogerıre emelkedése után lehet kiadni A letét megszüntetése: ha a letét elfogadását megtagadó, illetıleg a kiutalást elrendelı végzés jogerıre emelkedésétıl számított öt éven belül a pénzt (tárgyat) a letevı vagy a jogosult nem veszi át.

20 Alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történı alkalmazhatóságának visszamenıleges kizárására irányuló eljárás Az Alkotmányban biztosított jogainak megsértése miatt alkotmányjogi panasszal fordulhat az Alkotmánybírósághoz az, akinek a jogsérelme az alkotmányellenes jogszabály alkalmazása folytán következett be, és egyéb jogorvoslati lehetıségeit már kimerítette, illetıleg más jogorvoslati lehetıség nincs számára biztosítva. Pp. XXIV. Fejezete: az alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történı alkalmazhatóságának visszamenıleges kizárására irányuló eljárás Kérelem: Az eljárás az indítványozó - az Alkotmánybíróság határozatának részére történı kézbesítésétıl számított harminc napon belül elıterjeszthetı - kérelmére indul. A Legfelsıbb Bíróság nemperes eljárásban határoz A Legfelsıbb Bíróság az alkotmányjogi panasz orvoslása érdekében az alábbiak szerint határoz: a) ha az AB anyagi jogszabályt semmisített meg: értesíti a panasz indítványozóját, hogy harminc napon belül perújítási kérelmet terjeszthet elı a perben eljárt elsıfokú bíróságnál; b) ha az AB eljárási jogszabályt vagy rendelkezést semmisített meg: szükség esetén az eljárás azon szakaszának újbóli lefolytatását rendeli el az azt befejezı határozat egyidejő hatályon kívül helyezésével, melynek kimenetelére az alkotmányellenes jogszabály alkalmazása hatással lehetett. - A LFB indokolt esetben az alkotmányjogi panasz indítványozóját, illetve az Alkotmánybíróság határozatában megjelölt ügyben lefolytatott eljárásban részt vevı ellenérdekő felet meghallgatja. A szabályszerően megidézettek vagy valamelyikük elmaradása az ügy elintézését nem gátolja. - jogorvoslatnak nincs helye

21 - pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésének elrendelése és ellenırzése Esetei: 1. önkéntes (a beteg beleegyezésével vagy az EÜtv-ben meghat. személy kérelmére) indokoltság vizsgálata kérelemre vagy hivatalból (ha a beteg korl. csk. vagy csképtelen) Az intézet vezetıje köteles értesíteni a bíróságot, a bíróság 72 órán belül megvizsgálja, hogy a feltételek fennállnak-e. (Független igazságügyi elmeorvos-szakértıi vélemény, beteget, az intézet vezetıjét, az általa kijelölt orvost meghallgatja) - ha nem indokolt: elbocsátás elrendelése (a határozat közlésétıl sz. 24 órán belül kell) Szükségesség felülvizsgálata idıszakosan: - 30 naponként fekvıbeteg - 60 naponként rehabilitációs intézetben 2. sürgısségi (azonnali intézeti gyógykezelést szükségessé tevı közvetlen veszélyeztetı magatartás, az észlelı orvos intézkedése alapján) az intézet vezetıje 24 órán belül értesíti a bíróságot: indokoltság megállapítását és az intézeti gyk elrendelését kezdeményezi. - határozat 72 órán belül (Szakértıi vélemény, beteg, intézet vezetıje) - szükségesség felülvizsgálata 30 naponként. 3. kötelezı (a bíróság kötelezı intézeti gyógykezelést elrendelı határozata alapján akkor, ha a beteg pszichiátriai megbetegedése vagy szenvedélybetegsége következtében veszélyeztetı magatartást tanúsít, de nem indokolt a sürgısségi gyk) a szükségességét megállapító pszichiátriai intézet szakorvosa kezdeményezi, értesíti a bíróságot, a bíróság 15 n.b. határoz az elrendelésrıl. (meghallgatja a szakorvost, független szakértıt, a beteget) - a felülvizsgálat ugyanúgy 30 és 60 naponként. illetékesség: beteg lakóhelye, tart.helye sz. helyi bíróság; felülvizsgálat: pszich. intézet székhelye sz. helyi bíróság Fellebbezés: közléstıl 8 n.b., de a sürgısséginél nincs halasztó hatálya.

22 Köszönöm a figyelmet!

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s Bírósági nemperes eljárások Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Nemperes eljárás fogalma 1. A magánjogi jogviszonyokat érintı, az igazságszolgáltatás megvalósítása vagy a tények,

Részletesebben

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás A tárgyalást megelızı szakasz Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Az elsıfokú eljárás szakaszai 1. A tárgyalást megelızı szakasz (a keresetlevél benyújtásától a perindítás hatályának

Részletesebben

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás DE-ÁJK J K P olg l á g r á i r i El E j l á j rá r sj s o j gi g Tans n z s ék

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás DE-ÁJK J K P olg l á g r á i r i El E j l á j rá r sj s o j gi g Tans n z s ék A fizetési meghagyásos eljárás Polgári eljárásjog elıadás DE-ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék Fogalma A közjegyzı hatáskörébe tartozó nemperes eljárás; melynek során a közjegyzı a jogosult egyoldalú kérelme

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások. Dr. Nyilas Anna

A közjegyzői nemperes eljárások. Dr. Nyilas Anna A közjegyzői nemperes eljárások Dr. Nyilas Anna - közjegyzői nemperes eljárások 1991. évi 41. tv. 1. 2(1) A törvény közhitelességgel ruházza fel a közjegyzőket, hogy a jogviták megelőzése érdekében a feleknek

Részletesebben

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás A fizetési meghagyásos eljárás Polgári eljárásjog elıadás Fogalma A közjegyzı hatáskörébe tartozó nemperes eljárás; amely során a jogosult által elıterjesztett kérelemre a közjegyzı feltételesen marasztalja

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

A hagyatéki eljárásról évi XXXVIII. törvény (hatályos: I. 1-től) Korábbi jogforrása a 6/1958. IM. r. (He.)

A hagyatéki eljárásról évi XXXVIII. törvény (hatályos: I. 1-től) Korábbi jogforrása a 6/1958. IM. r. (He.) A hagyatéki eljárásról 2010. évi XXXVIII. törvény (hatályos: 2011. I. 1-től) Korábbi jogforrása a 6/1958. IM. r. (He.) A polgári jog öröklésjogi részének érvényesülését szolgálja, célja, hogy az örökhagyó

Részletesebben

KÉPVISELET OKTÓBER 13.

KÉPVISELET OKTÓBER 13. KÉPVISELET A POLGÁRI PEREKBEN 2014. OKTÓBER 13. A KÉPVISELİ A perbeli képviselı az a személy, akinek képviseleti jogosultságát jogszabály, jogügylet, vagy hatósági határozat teremtette meg. A képviselı

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: I. RÉSZ : A JOGI KÉPVISELŐ IRATAI Keresetlevelek, rendelkezés a keresetről 16. old.

TARTALOMJEGYZÉK: I. RÉSZ : A JOGI KÉPVISELŐ IRATAI Keresetlevelek, rendelkezés a keresetről 16. old. y TARTALOMJEGYZÉK: I. RÉSZ : A JOGI KÉPVISELŐ IRATAI 1.1. Keresetlevelek, rendelkezés a keresetről 16. old. 1.1.1. Keresetlevél pénztartozás megfizetésére 1.1.2. Keresetlevél meghatározott cselekmény kikényszerítésére

Részletesebben

Jog o h g a h tós ó ág, g, h a h táskör ö,, i l i l l e l tékesség

Jog o h g a h tós ó ág, g, h a h táskör ö,, i l i l l e l tékesség Joghatóság, hatáskör, illetékesség Polgári eljárásjog elıadás A három fogalom 1./ Joghatóság az államok közötti ügymegosztás a nemzetközi elemet tartalmazó ügyekben melyik ország bírósága jár el 2./ Hatáskör

Részletesebben

NYILATKOZAT. Nyújt-e be Európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti igényt (külön nyomtatvány): Igen - Nem

NYILATKOZAT. Nyújt-e be Európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti igényt (külön nyomtatvány): Igen - Nem Ügyiratszám: (a levelünk bal felső sarkában található) I. számú nyomtatvány NYILATKOZAT MINT ÖRÖKLÉSBEN ÉRDEKELT KÉREM AZ ELJÁRÁST LEFOLYTATNI: - A FELTÜNTETETT VAGYONTÁRGYAKRA; - ILLETVE HAGYATÉKI VAGYON

Részletesebben

Hatáskör és illetékesség

Hatáskör és illetékesség A hagyatéki eljárás célja, hogy az ember halálával bekövetkező hagyatékátszállást - az örökösként érdekelt személyeknek és a hagyaték egyes vagyontárgyaira, vagyoni részhányadára való öröklési [vagy más

Részletesebben

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból 1. A polgári eljárásjog alapfogalmai: peres- ill. nem peres eljárás, az eljárás alanyai, tárgya, célja, a bírósági út. 2. A polgári eljárásjog helye a jogrendszerben,

Részletesebben

Változások a hagyatéki eljárásban 2011.

Változások a hagyatéki eljárásban 2011. Változások a hagyatéki eljárásban 2011. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Hetv.) 2010. március 12-én került kihirdetésre, de csak 2011. január 1-jétől alkalmazható.

Részletesebben

Tájékoztatás az ügyfelet megilletı eljárási cselekményekhez kapcsolódó jogokról

Tájékoztatás az ügyfelet megilletı eljárási cselekményekhez kapcsolódó jogokról Tájékoztatás az ügyfelet megilletı eljárási cselekményekhez kapcsolódó jogokról - Az ügyfelet megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidıben hozott döntéshez való jog,

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntı más szervek határozatait,

Részletesebben

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.)

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei FIZETÉSI MEGHAGYÁS A fizetési meghagyás szabályozása 2010. július 1.-től jelentősen átalakult. A legalapvetőbb változás az, hogy bizonyos kivételekkel a bíróság helyett közjegyző előtt érvényesíthető a

Részletesebben

Bevezetés a p o p l o g l á g ri i elj l á j rásjo j g o b g a Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

Bevezetés a p o p l o g l á g ri i elj l á j rásjo j g o b g a Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s Bevezetés a polgári eljárásjogba Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Bevezetés 1./ Alapfogalmak 2./ A polgári eljárásjog forrásai 3./ A polgári eljárásjogi szabályok hatálya 4./

Részletesebben

2014. Március 21. Dr. Kovács Anikó Pénzügyi és Behajtási Iroda MOKK

2014. Március 21. Dr. Kovács Anikó Pénzügyi és Behajtási Iroda MOKK 2014. Március 21. Dr. Kovács Anikó Pénzügyi és Behajtási Iroda MOKK Jogszabályi hátth ttér A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

Részletesebben

AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS GYAKORLATA. B u d a p e s t, s z e p t e m b e r 2 9.

AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS GYAKORLATA. B u d a p e s t, s z e p t e m b e r 2 9. AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS GYAKORLATA d r. R á k V i k t o r B u d a p e s t, 2 0 1 6. s z e p t e m b e r 2 9. végrehajtási jogcímhez jutás önálló, alternatív igényérvényesítési eljárás európai

Részletesebben

Hagyatéki. Vonatkozó jogszabályok:

Hagyatéki. Vonatkozó jogszabályok: Hagyaték Vonatkozó jogszabályok: A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Szerv EAK eseményazonosító: I. Kérelmezı(k) adatai ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Kérelmezı 1 anya/apa/érintett/egyéb kérelmezı Családi és utóneve: Lakcíme: Elérhetısége: @

Részletesebben

Közigazgatási jog 2.

Közigazgatási jog 2. Közigazgatási jog 2. A közigazgatási hatósági eljárás (2) Dr. Bencsik András egyetemi adjunktus PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék Eljárás megindítása Kérelem vizsgálata Az elsőfokú eljárás főbb szakaszai

Részletesebben

A hagyatéki eljárás. Célja: a hagyaték átadása -annak a közjegyző végzésével történő megállapítása, hogy a hagyatékba

A hagyatéki eljárás. Célja: a hagyaték átadása -annak a közjegyző végzésével történő megállapítása, hogy a hagyatékba A hagyatéki eljárás Célja: a hagyaték átadása -annak a közjegyző végzésével történő megállapítása, hogy a hagyatékba tartozó vagyonra, vagyonrészre vagy vagyontárgyra a hagyatéki eljárás eredményére tekintettel

Részletesebben

805/2004/EK Rendelet a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okiratról. Dr. Nyilas Anna

805/2004/EK Rendelet a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okiratról. Dr. Nyilas Anna 805/2004/EK Rendelet a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okiratról Dr. Nyilas Anna - Célja - Egyszerűsített végrehajtás, automatikus elismerés és nincs külön végrehajthatóvá nyilvánítás

Részletesebben

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara 1 Büntetı ügyben ellenérték fejében védelmet ki láthat el? a) kizárólag ügyvéd b) bárki c) közeli hozzátartozó 2 Az ügyvéd ellenérték fejében foglalkozhat-e ingatlanközvetítéssel? c) csak engedéllyel 3

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi Kar Debrecen HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debrecen, 2002. október 29. 1 A felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény (továbbiakban Ftv.), valamint

Részletesebben

A bíróság határozatai. Dr. Nyilas Anna

A bíróság határozatai. Dr. Nyilas Anna A bíróság határozatai Dr. Nyilas Anna 1. Az elsőfokú bíróság határozatai Ítélet Végzések Ítélet részei A jogerő szabályai Egyszerű kötőerő Alaki jogerő Anyagi jogerő Rendes perorvoslat Fellebbezés hivatalból

Részletesebben

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól A bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 51. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a

Részletesebben

A gondnokság alá helyezés iránti perek szabályai

A gondnokság alá helyezés iránti perek szabályai A gondnokság alá helyezés iránti perek szabályai 1. Felek és cselekvőképességük 1/A Felperes Ptk 2:28. [A gondnokság alá helyezés kezdeményezése] (1) A gondnokság alá helyezést a bíróságtól a) a nagykorú

Részletesebben

az január 1 je elıtt benyújtott bejelentések alapján esedékessé vált díjakra vonatkozóan

az január 1 je elıtt benyújtott bejelentések alapján esedékessé vált díjakra vonatkozóan Az ipari és kereskedelmi miniszter 77/1995. (XII. 29.) IKM rendelete a Magyar Szabadalmi Hivatal elıtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról az 1996. január 1 je elıtt benyújtott bejelentések

Részletesebben

A b í b r í ós ó ági g i végr g eha h jt j ás Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

A b í b r í ós ó ági g i végr g eha h jt j ás Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s A bírósági végrehajtás Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens A bírósági végrehajtás fogalma - törvényben szabályozott nemperes eljárás, - amelyben állami vagy közhatalommal felruházott

Részletesebben

HÁZASSÁG FELBONTÁSA IRÁNTI KERESET

HÁZASSÁG FELBONTÁSA IRÁNTI KERESET HÁZASSÁG FELBONTÁSA IRÁNTI KERESET Tisztelt Járásbíróság! Felperes neve: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcíme: Telefon, fax: E-mail: Munkahelyének címe: (ha nyugdíjat, járadékot, vagy

Részletesebben

BIZONYÍTÁS A KÖZIGAZGATÁSI PERBEN. dr. Koltai György

BIZONYÍTÁS A KÖZIGAZGATÁSI PERBEN. dr. Koltai György BIZONYÍTÁS A KÖZIGAZGATÁSI PERBEN dr. Koltai György A KÖZIGAZGATÁSI PER CÉLJA Pp. 2. (1) A bíróságnak az a feladata, hogy - összhangban az 1. -ban foglaltakkal - a feleknek a jogviták elbírálásához, a

Részletesebben

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések 2008. évi XLV. törvény Hatályos: 2014.07.01-2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1 I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Általános rendelkezések 1. (1) Az e törvényben szabályozott,

Részletesebben

A tör vény hatálya. A gondnokoltak és gondnokaik nyilvántartása

A tör vény hatálya. A gondnokoltak és gondnokaik nyilvántartása 9710 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 30. szám (2) A gondnokoltak és gondnokaik, támogatott személyek és támogatóik, valamint az elõ ze tes jognyilatkozatok nyilvántartását az Országos Igazságszolgáltatási

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott pénzköveteléseinek gyorsabb és hatékonyabb érvényesítése érdekében

Részletesebben

NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ

NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ 1. Az elhunyt neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Családi állapota: Állampolgársága: Foglalkozása: Elhalálozás helye, ideje: Megjegyzés: kérjük csatolni a halotti anyakönyvi

Részletesebben

A kis értékű követelések európai eljárása. A Parlament és a Tanács 861/2007/EK Rendelete

A kis értékű követelések európai eljárása. A Parlament és a Tanács 861/2007/EK Rendelete A kis értékű követelések európai eljárása A Parlament és a Tanács 861/2007/EK Rendelete Célja: - a hozzáférés megkönnyítése - a jogviták rendezésének egyszerűsítése, gyorsítása - az ítéletek elismerésének

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

A külföldi határozatok elismerése és végrehajtása az EU-ban a 44/2001/EK és a 2201/2003/EK Rendeletek alapján. Dr. Nyilas Anna

A külföldi határozatok elismerése és végrehajtása az EU-ban a 44/2001/EK és a 2201/2003/EK Rendeletek alapján. Dr. Nyilas Anna A külföldi határozatok elismerése és végrehajtása az EU-ban a 44/2001/EK és a 2201/2003/EK Rendeletek alapján Dr. Nyilas Anna Jogforrások: 1. Magyar belső jog: 1979. évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható.

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható. A kis értékű követelések európai eljárása 1. A vonatkozó Európai Uniós jogszabály A határokon átnyúló, kis értékű fogyasztói és kereskedelmi követelések egyszerűsített és gyorsított elbírálására vonatkozó

Részletesebben

6/1958. (VII. 4.) IM rendelet. a hagyatéki eljárásról. I. A leltározás. A haláleset bejelentése. A hagyaték leltározása

6/1958. (VII. 4.) IM rendelet. a hagyatéki eljárásról. I. A leltározás. A haláleset bejelentése. A hagyaték leltározása 6/1958. (VII. 4.) IM rendelet a hagyatéki eljárásról A pénzügyminiszterrel, valamint az 1. tekintetében az egészségügyi miniszterrel egyetértésben a következıket rendelem: I. A leltározás A haláleset bejelentése

Részletesebben

A bí r bí ósági i v ég é re r ha e jt j á t s Dr. Nyilas Anna

A bí r bí ósági i v ég é re r ha e jt j á t s Dr. Nyilas Anna A bírósági végrehajtás Dr. Nyilas Anna Fogalma: önálló, törvényben szabályozott eljárás, ahol állami szerv vagyoni kényszer alkalmazásával juttatja érvényre az állam által elismert és kikényszeríthetı

Részletesebben

Az igazságügyi és rendészeti miniszter. /2006. (..) IRM rendelete

Az igazságügyi és rendészeti miniszter. /2006. (..) IRM rendelete Tervezet! 2006. június 12. Az igazságügyi és rendészeti miniszter /2006. (..) IRM rendelete a bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosításáról A Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán I. félév 1. Büntetőjog, büntetőeljárási jog; a büntetőeljárás tartalma és feladatai 2. A büntetőeljárási

Részletesebben

A döntések közlése A KÖZLÉS JELENTŐSÉGE A KÖZLÉS MÓDJAI. Joghatások Bizonyítási teher

A döntések közlése A KÖZLÉS JELENTŐSÉGE A KÖZLÉS MÓDJAI. Joghatások Bizonyítási teher A döntések közlése A döntések közlése A KÖZLÉS JELENTŐSÉGE Joghatások Bizonyítási teher A KÖZLÉS MÓDJAI Szóban / írásban Kapcsolattartási formákon keresztül Eltérés lehetősége (életveszély, súlyos kár,

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

A/3. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG

A/3. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG A/3. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény I-XVIII. fejezetei, a 2005.évi

Részletesebben

2010. évi XVII. tör vény* a nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról

2010. évi XVII. tör vény* a nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról 9706 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 30. szám (2) Ha a tör vény hatálybalépését köve tõen az alapítvány bármely adatában változást jelentettek be, de ez nem tartalmazza a tör vényes képviselõ természetes

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI szernek az alkalmazására került sor; úgy az eljárási szabályok közül a súlyosítási tilalomra vonatkozóan is a Be. 354. (4) bekezdésének a 2010. május 1. napját megelőző korábbi rendelkezései érvényesülnek.

Részletesebben

Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl

Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl A nemfizetés megoldásának lehetıségei Eszköz Fizetési felszólítás Szolgáltatás korlátozása Követelés értékesítése Fizetési meghagyás és

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

Kollokviumi kérdések 2011 / 2012 II. félév Polgári Eljárásjog 2

Kollokviumi kérdések 2011 / 2012 II. félév Polgári Eljárásjog 2 Kollokviumi kérdések 2011 / 2012 II. félév Polgári Eljárásjog 2 1. A személyállapottal kapcsolatos perek közös szabályai 2. A házassági perek jellemzıi 3. Az apaság és a származás megállapítása iránti

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján Illetékbélyeg helye 3.000,- Ft (az illetékbélyeget ide kell felragasztani) BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2)

Részletesebben

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 57. számú iránymutatása a közjegyzői pénzletétről

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 57. számú iránymutatása a közjegyzői pénzletétről A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 57. számú iránymutatása a közjegyzői pénzletétről A Magyar Országos Közjegyzői Kamara a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 55. - ában, valamint a közjegyzői

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület Árverési azonosító SOM-2804/09 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap oni körébe tartozó földterületek értékesítési

Részletesebben

A p e p res f ele l k.. A k épv p is i ele l t Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

A p e p res f ele l k.. A k épv p is i ele l t Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s A peres felek. A képviselet Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Jelentése: Perbeli jogképesség a perben fél az lehet, aki perbeli jogképességgel rendelkezik 1./ Természetes személy

Részletesebben

A közigazgatási határozatok végrehajtása

A közigazgatási határozatok végrehajtása A közigazgatási határozatok végrehajtása fogalma: a határozatban előírt pénzfizetési vagy egyéb magatartási kötelezettség teljesítésének kikényszerítése állami kényszer alkalmazásával, amennyiben a kötelezett

Részletesebben

NYILATKOZAT HAGYATÉKI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ. Kérem szíveskedjék a nyilatkozatot olvasható betűkkel kitölteni!

NYILATKOZAT HAGYATÉKI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ. Kérem szíveskedjék a nyilatkozatot olvasható betűkkel kitölteni! Iktatószám: Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre utca 52. Telefon: (28) 504-135/19-es mellék, Fax: (28) 504-136 muszaki@bagfalu.hu www.bagfalu.hu NYILATKOZAT HAGYATÉKI

Részletesebben

BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM. Az alábbi adatokat kérjük szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!

BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM. Az alábbi adatokat kérjük szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni! 3.000 Ft illeték helye BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM Alulírott hivatkozva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:8. -ában, valamint a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

Igazságügyi Szervezet és Igazgatás

Igazságügyi Szervezet és Igazgatás Igazságügyi Szervezet és Igazgatás A közjegyzıi szervezet és tevékenységek 2015. április 29. dr. Molnár Tamás közjegyzıhelyettes Ingatlanforgalmi szakjogász PhD hallgató DE-ÁJK Marton Géza Doktori Iskola

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Mit tegyünk, ha jön az adóellenőr? Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010.november 2.

Mit tegyünk, ha jön az adóellenőr? Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010.november 2. Mit tegyünk, ha jön az adóellenőr? Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010.november 2. KÉPVISELET KÉZBESÍTÉS Ket. 40. (7) bek. 7004/2008. (AEÉ7) APEH Irányelv III/3. pont Hivatalos

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

kérem a megelılegezését,

kérem a megelılegezését, K É R E L E M G yermektartásdíj megelılegezése iránt Név:... Születési hely, idı:.. anyja neve: szám alatti lakos tartásra jogosult szülı elıadom: A... (Bíróság neve) az.. -n kelt számú ítélettel megállapította

Részletesebben

X. Fejezet PSZICHIÁTRIAI BETEGEK GYÓGYKEZELÉSE ÉS GONDOZÁSA

X. Fejezet PSZICHIÁTRIAI BETEGEK GYÓGYKEZELÉSE ÉS GONDOZÁSA X. Fejezet PSZICHIÁTRIAI BETEGEK GYÓGYKEZELÉSE ÉS GONDOZÁSA 188. E fejezet alkalmazásában a) pszichiátriai intézet: minden olyan egészségügyi szolgáltatást vagy azt is nyújtó ellátóhely, amely pszichiátriai

Részletesebben

Az előadás tartalmi felépítése

Az előadás tartalmi felépítése A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014.augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán fıügyészségi ügyész Büntetı határozatok szerkesztése I. A büntetı határozatok fogalma II. A határozatok csoportosítása

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

Egyes közjegyzıi nemperes eljárások

Egyes közjegyzıi nemperes eljárások Egyes közjegyzıi nemperes eljárások 1. A közjegyzı elıtti elızetes bizonyítás 1.1 Elızetes bizonyításnak van helye - a Pp. 207. -ában szabályozott esetekben: Az érdekelt fél kérelmére akár a per megindítása

Részletesebben

Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban

Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban Debrecen, 2015. November 4. Polgári eljárásjogok -Definíciók Polgári eljárásjog Nemzetközi polgári

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK a. Építményadó mentesség b. Gépjármű adómentesség c. Iparűzési adó elengedése, illetve mérséklése d. Talajterhelési díj megfizetése

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben