ikt. szám FPH006/121-5/2014 tárgy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ikt. szám FPH006/121-5/2014 tárgy:"

Átírás

1 Budapest Főváros Föpolgármestere ' ' ikt. szám FPH006/121-5/2014 tárgy: a Fővárosi Önkormányzat évi összefoglaló ellenőrzési jelentése elökészltö: Belsö Ellenőrzési Osztály egyeztetésre megkoidve: c c Pénzügyi Ellenőrzö Bizottság Pénzügyi Költségvetési Bizottság ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlés részére Tisztelt Közgyűlés! A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 49. (3a) bekezdésben foglaltak szerint "... a polgármester terjeszti elő az éves ellenőrzési jelentés, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített összefoglaló jelentést- a tárgyével követően a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg- a képviselö-testület elé jóváhagyásra". Az éves ellenőrzési jelentés célja, hogy átfogó képet adjon - a belső ellenőrzési rendszer működéséröl, - a független belső ellenőrzés évi feladatellátásáról, - illetve a belső ellenőrzés során évben tett belső ellenőri ajánlások, javaslatok hasznosulásáról, nyomon követéséről. Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a Bkr. 48., az államháztartásért felelős miniszter által közzélett módszertani útmutatóban foglaltak, valamint a hazai és nemzetközi belső kontroll standardok figyelembe vételével készült. A jelentés.,a" fejezete a jóváhagyott évi ellenőrzési tervben foglalt, a Budapest Főváros Fő polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály (BEO) által végzett - a Fővárosi Önkormányzat intézményeire (költségvetési szervek), többségi irányítást biztosító tulajdonú társaságaira (Társaságok), valamint alapítványok, szervezetek támogatására és az oktatási/szociális intézmények védelem- és biztonságszervezési feladatellátására vonatkozó - ellenörzések megvalósulásának összefoglalását tartalmazza. Fenti el/enőrzések részleteiről (megállapításairól, illetve a megtett intézkedésekről) év folyamán a Főváros vezetői, a bizottságok [a Pénzügyi Ellenőrzö Bizottság (PEB), a Pénzügyi Költségvetési Bizottság (PKB), valamint az ellenőrzés tárgyában érintett szakbizottságokj a főjegyző útján a lezárt ellenőrzési jelentések, intézkedési tervek és azok végrehajtásáról 1052 Budapest, Városház utca evélclm: 1840 Budapest 1 telefon: fax: e-ma il: ta r1osistva b u da pest. h u

2 szóló beszámolók megküldésével folyamatosan kaptak tájékoztatást. Az ellenőrzési jelentések bizottsági tárgyalásakor a BEO - a bizottsági üléseken történő - részvételével biztosította az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszelását Fentieken túl e fejezet összefoglalóan tartalmazza a belső kontrollrendszer működésének értékelését, a belső ellenőrzések javaslatai alapján készített intézkedési tervek megvalósulásával kapcsolatos tapasztalatok ismertetését. A jelentés "B" fejezete az önkormányzati intézmények éves ellenőrzési jelentéseinek összegzését, "C" fejezete a többségi irányítást biztosító tulajdonú Társaságok belső ellenőrzési tevékenységéről megküldött tájékoztaték összefoglalását tartalmazza. Kérem a T. Közgyűlést az elölerjesztés megtárgyalására és annak elfogadására. Határozati javaslat A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 1. jóváhagyja,.a Fővárosi Önkormányzat évi összefoglaló ellenőrzési jelentése" című FPH006/121-5/2014. sz. előterjesztést. határidő: azonnal felelős: T arlós István főpolgármester Határozathozatal módja: A határozati javasiali pont elfogadásához egyszerű szélöbbség szükséges. Budapest, április,.'"-.'!!.. " Láttam: 2014 ÁPR 0 9. Ju- ~ Sárádi Kál f6jegyz6 Tarlés István f6polgármester mellékletek: 1. a Fővárosi Önkormányzat évi összefoglaló ellenőrzési jelentése --:-- /~,os~ " ) /~'O'\: \:\\f'ö! -~ '~" ~~ t;_ r::-:--. :-:------AJ, ". Q." ll,. ot.. o-1, sz,gnalta... ~~:v.;"k..t'~..l~?;'i 212 \f"j-~nza Péter \-;t 1.. CJ -1"' o 4. 0 '" osztályvezető \.

3 BUD8~PeST Budapest Főváros Föpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály lllllllill IM Illi ~11~ 11111m * * ikt. szám: FPH006/121-4/2014. A Fővárosi Önkormányzat évi összefoglaló ellenőrzési jelentése. ; r :j- ' '! '-./ " Budapest, április" 1> ~. " ~~c_ 9-o tl.,. ol1. o"">. r

4 Tartalom Vezetői összefoglaló AJ Belső Ellenőrzési Osztály által végzett ellenőrzések megvalósulása A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése 6 2. A bizonyosságat adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása A tanácsadói tevékenység bemutatása Védelem- és biztonságszervezésl ellenérzések 15 ll. A belső kontrollrendszer működésének értékelése a BEO ellenőrzései alapján A kontrollrendszer javítását célzó javaslatok A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése A kontrollkörnyezet értékelése 2.2.A kockázatkezelés értékelése 2.3.A kontrolltevékenységek értékelése 2.4.1nformáció és kommunikáció 2.5.Nyomon követési rendszer lll. Az intézkedési tervek megvalósítása B/ Az intézmények által végzett belső ellenőrzési tevékenység összefoglalása Az éves beszámolókjogszabályi megfelelösége Humánerőforrás ellátottság Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítése A belső kontrollrendszer m!lködésének értékelése Cl Összefoglaló a többségi irányítást biztosító tulajdonú Társaságok belső ellenőrzési tevékenységéről Humánerőforrás ellátottság Az ellenőrzési feladatok megvalósításának értékelése A belső kontrollrendszer m!lködésének értékelése Mallékletek 2 l 51

5 Vezetői összefoglaló A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Karm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48. -a meghatározza az éves ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményeit. Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítésénél figyelembe vettük az államháztartásért felelős miniszter által közzélett médszartani útmutatóban foglaltakat, valamint a hazai és nemzetközi belső kontroll standardokat is. Az éves ellenőrzési jelentésünk célja, hogy átfogó képet adjunk a Fővárosi Önkormányzat vezetői, illetve testületei részére - a belső ellenőrzési rendszer müködéséről, - a független belső ellenőrzés évi feladatellátásáról, - illetve a belső ellenőrzés során évben tett belső ellenőri ajánlások, javaslatok hasznosulásáról, nyomon követéséről. A Budapest Főváros Főpolgármester; Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály (továbbiakban: BEO) szarvezeten belüli elhelyezkedése biztositotta a belső ellenőrzés szarvezeti függetlenségét. A BEO a tevékenységél a főjegyzőnek közvetlen alárendelten, az ellenőrzéseket befolyástól mentesen, a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi és magyarországi standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzélett útmutatók és a jóváhagyott Belső Ellenőrzési Kézikönyv szarint végezte. A főpolgármester és a főjegyző által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Stratégiai Terv és éves ellenőrzési terv- mely a kockázatok felmérését és elemzését követően készült - végrehajtása a vizsgált időszakra vonatkozó normaváltozásokat figyelembe véve történt. Az ellenőrzések a Bkr-ben, útmutatókban, hazai és nemzetközi standardokban foglalt követelményeknek való megfelelését, az ellenőrzési tevékenység minőségbiztosítását, illetve ennek vezetöi ellenőrzését "ellenőrzési listák", iratminták, sablonok, belső eljárási rendek kialakításával, aktualizálásával és alkalmazásával biztosítottuk év során 28 db tervezett ellenőrzést, ezeken felül 8 db soron kívül elrendelt célellenőrzést, összesen 36 db ellenőrzést zártunk le és további 20 esetben fejeződött be a helyszini ellenőrzés vagylés az ellenőrzési jelentés tervezet elkészítése, egyeztetése. Az ellenőrzési programokban meghatározott határidők az ellenőrzések 82 % -ában teljesültek. A határidő módosítások leggyakoribb indoka a soron kívül elrendelt vizsgálatok miatt szükségessé váló belső ellenőri kapacitás átrendezése volt, egyéb esetekben az ellenőrzött szarvezetek adatszolgáltatási hiányosságai, illetve a belső ellenőrök akadályoztatása miatt kiesett ellenőri napok okozták a határidők kitolódását. A végrehajtott, lezárt ellenőrzések során a BEO közel 450 megállapítást tett és fogalmazott meg javaslatot, melyek közölt a kiemeit jelentőségű megállapítások 1 száma az összes megállapítás 17 %-át tették ki. 1 Kiemeit jelentőségűnek minősoi a megállapltás, ha olyan tényre mutat rá, amely megakadályozza, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szarvezeti egység alapvetően eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitüzéseinek, vagy olyan helyzetet tár fel, amelyben a szervezet kockázati kitettsége jelentős. Ide tartozhat az eljárásrend nyilvánvaló megszegése, a jogszabályi, illetve kormányzati rendelkezések be nem tartása, az olyan általánosan bevett gyakorlat szándékos figyelmen kivül hagyása, amellyel a szervezet jelentős költségmegtakarltást érhetn e el vagy hatékonyabban müködhetne. 3 l 51

6 Egy ellenőrzés esetében a BEO javaslata alapján a főjegyző a lezárt ellenőrzési jelentést - további vizsgálat céljából - megküldte az illetékes nyomozó hatóságnak. A megkeresés alapján a Budapesti Rendör- Fökapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály nyomozást rendelt el, melynek eredményéről - jelen összefoglaló készítéséig - még nem érkezett tájékoztatás. Tanácsadói tevékenység keretében évben valamennyi írásbeli felkérés szarinti normatív utasítás tervezet véleményezését elvégeztük, illetve a tisztségviselők, a hivatali szervezeti egységek, az intézmények és a társaságok vezetöinek igényei szerint számos kérdésben fogalmaztuk meg véleményünket és nyújtottunk segítséget egyes szakmai feladat ellátásához. A BEO-n bekövetkezett közel 30 %-os fluktuáció nehezítette a belső kapacitások hatékony kihasználását, szükségessé tette az éves ellenőrzési terv módosítását, illetve annak végrehajtására vonatkozó feladatkiosztások átrendezését. A belsö ellenörök képzettsége és gyakorlata megfelelt a Bkr-ben előírtaknak és biztosította az ellenőrzési feladatok szakszerű elvégzését. Egy esetben végeztünk olyan ellenőrzést, ahol a vezetöi igények a szakmai feladatvégzés vizsgálatát is szükségessé tették. Ekkor az ellenörzésbe az érintett szakmai főosztály (Kulturális Turisztikai és Sport Főosztály) szakembereinek bevonására került sor. A Főváros vezetöi folyamatosan tájékoztatást kaptak a BEO által végzett belső ellenörzésekröl, azok megállapításairól, illetve a megtett intézkedésekről év során a főjegyző utasitása szerint a Fővárosi Önkormányzat illetékes vezetőinek, bizottságok [a Pénzügyi Ellenőrzö Bizottság (PES), a Pénzügyi Költségvetési Bizottság (PKB), valamint az ellenőrzés tárgyában érinlett szakbizottságokj elnökeinek tájékoztafásul megküldtük a lezárt ellenőrzési jelentéseket - melyek az ellenőrzött szervezeteklszervezeti egységek észrevételeit, illetve az azokra adott belső ellenőri válaszokat is tartalmazták -, intézkedési terveket és az intézkedések végrehajtásáról készült beszámolókat. Amennyiben a megküldött jelentésünk, tájékoztatónk megtárgyalását valamely bizottság napirendre tűzte, a bizottsági elnökök meghívásának eleget téve a bizottsági üléseken minden esetben részt vettünk és az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolásával segítettük a bizottságok munkáját. Jelen éves ellenőrzési jelentés az alábbi fejezetekre tagoltan mutatja be a végzett tevékenységeket: :» az.. A" fejezet a jóváhagyott évi ellenőrzési tervben foglalt, a BEO által végzett ellenörzések megvalósulásának a [Fővárosi Önkormányzat intézményeire (költségvetési szervek), többségi irányítást biztosító tulajdonú társaságaira (Társaságok), valamint alapítványok, szervezetek támogatására és az oktatási/szociális intézmények védelemés biztonságszervezési vizsgálataira vonatkozóan] összefoglalását tartalmazza. 4/51

7 Ebben a fejezetben önértékelés alapján mutatjuk be a évi belsö ellenőrzési tevékenységeket, értékeljük a belső kontrollrendszer müködését, tájékoztatást adunk a belső ellenőrzések javaslatai alapján készitett intézkedési tervek megvalósulásának tapasztalatairól. );> a.. B" fejezetben az önkormányzati intézmények éves ellenőrzési jelentéseinek összegzését rögzítettük, );> a.. C" fejezet a többségi irányítást biztosító tulajdonú Társaságok belső ellenőrzési tevékenységéről megküldött tájékoztatóinak összefoglalását tartalmazza. 5 l 51

8 AJ Belső Ellenőrzési Osztály által végzett ellenőrzések megvalósulása l. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesitésének értékelése A beszámolási tárgyidöszakban az alábbi jogszabályi normák, médszartani útmutatók és standardok képezték az ellenőrzési tevékenység végzésének alapját: - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.), - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.), - az államháztartásért felelős miniszter által közzélett médszartani útmutatók, - a belső ellenőrzés hazai és nemzetközi standardjai, - gyakorlati útmutatók a standardok alkalmazásához, - Budapest Főváros Önkormányzata Föjegyzője 14/2013. (1. 21.) utasítása a Fővárosi Önkormányzat Belső Ellenőrzési Kézikönyvéről (BEK), - BEO ellenőrzési nyomvonala. Az ellenörzések lefolytalására vonatkozóan szakmai szempontból a Bkr. a legmeghatározóbb norma. Ennek elöírásait alapul véve, a kockázatelemzésre, a korábbi ellenörzések tapasztalataira, az egyéb információkra támaszkodva - munkatervben meghatározott, illetve soron kívül a főjegyző által elrendelt cél -, többségében szabályszerűségi; szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzéseket végeztünk. A évben lefolytatott ellenőrzéseket az ellenőrzés típusa szerinti cs~portosításban az alábbi táblázatban mutatjuk be. Ellenőrzések Ellenőrzés tipusa száma (db) szabályszerűség i 31 szabályszerűségi-pénzügyi 18 pénzügyi 3 rendszer 2 teljesítmény 2 Osszesen 56 6 l 51

9 Egyes célellenőrzéseknél a teljesítmény-ellenőrzési elem is megjelent és az év folyamán - a fenti ellenőrzési típusokon belül - több utóellenörzést végeztünk. A müszaki képzettségű belső ellenörök a rendszerellenörzéseket tették teljesebbé, a jelentések a műszaki terűlet szakmai értékelésével egészültek ki. A évi ellenőrzéseket tárgyuk és céljuk szerínt csoportosítva az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az alábbi táblázat a évi belső ellenőri kapacitások felhasználási adatait tartalmazza. Megnevezés Tervezett belső ellenőri kapacitás (ellenőr! nap) Felhasznált belső ellenőri kapacitás (ellenőr! nap) Tervezett belső ellenőrl kapacitás felhasználásának aránya(%) Munkaterv szerinti ellenörzések Soron kívül elrendelt ellenörzések % % A táblázat adataiból kiolvasható, hogy a munkaterv szerinti ellenörzések esetében a felhasznált belső ellenőri kapacitások időszükséglete csupán két százalékkal haladta meg a tervezett idöszükségletet, ami a tervezés megfelelőségét mutatja. A tisztségviselök által kezdeményezett, a főjegyző által soron kívül elrendelt ellenörzések száma elmaradt a - korábbi évek tapasztalatai alapján - tervezettől Az így felszabadult kapacitások jelentős részét elsősorban a belső ellenörök kilépése miatt kieső kapacitások pótlására, ezen felül a tervezett vizsgálatokra történő felkészülésre, a tanácsadási tevékenységre, önképzésre, illetve az új PIR nyilvántartási rendszer megismerésére, gyakorlati alkalmazásának tesztelésére fordítottuk. Az egyes ellenörzések részletes szempontrendszerét a különféle ellenőrzési típusokhoz összeállított programok határozták meg, melyben rögzítésre kerültek az ellenőrzés főbb határidői (helyszíni ellenőrzés kezdési és befejezési idöpontja, jelentéstervezet felülvizsgálatra történő leadás dátuma). Az elözö évekhez hasonlóan általánosan kiemeit tárgykör volt az ellenőrzött szervezet belső kontrollrendszere kialakításának vizsgálata, a működés hatékonyságának megítélése. A helyszíni ellenőrzések befejezését követően az ellenőrzési jelentésekben összefoglalásra kerültek az ellenörzések eredményei, valamint a jelentések részletesen tartalmazzák az esetleges hiányosságokat, az azokra tett ajánlásokat és javaslatokat, valamint az ellenőrzött szervezet feladatellátásának minösítését. A jelentéstervezeteket az ellenőrzött szervezetek!szervezeti egységek vezetöi, illetve a megállapításokkal, javaslatokkal érintettek részére megkűldtűk egyeztetésre. Az érintettek észrevételeit szűkség esetén személyes egyeztetések során tisztáztuk és ezek figyelembe vételével készültek el a lezárt jelentések, melyeket a belső ellenőrzési vezető jóváhagyását követően a vonatkozó szabályozásoknak megfelelöen [Bkr. 43. (4) bek.] - a kisérőleveleket mallékleve - a főjegyzőnek továbbítottuk. 7 /51

10 A kisérőlevelek főjegyzőí kiadmányozását követően a lezárt jelentéseket megküldtük a vizsgálattal érintett szervezeteklszervezeti egységek vezetőinek, az intézkedési tervek elkészítése céljából mindazoknak, akikre vonatkozóan a jelentés megállapítást és javaslatot tartalmazott, valamint tájékoztatásul a főjegyző utasítása szerinti tisztségviselőknek. Azon szervezeteklszervezeti egységek, melyek esetében a belső ellenőrzés megállapításokat, illetve javaslatokat fogalmazott meg, a javaslatokban foglaltak végrehajtására intézkedési terveket készítettek az intézkedés határidejének és felelősének megjelölésével, melyeket a belső ellenőrzés javaslata alapján a főjegyző hagyott jóvá, majd elrendelte a végrehajtást és az arról való beszámo/ás határidejét ls meghatározta. A BEO ellenőrzési tevékenységének évi fontosabb teljesítmény mutatóínak alakulását az alábbi táblázat szemlélteti. Hatékonyság Ellenőrzések száma 56 Megállapítások száma (db) 448 Megállapítások átlagos száma (db) 8 Kiemeit megállaoltások száma (db) 75 Kiemeit megállapítások %-os aránya 17 Az ellenőrzést követő felmérés átlagos pontszáma 4,5 Az ellenőrzöttek által tett észrevételek száma (db) 146 Az ellenőrzöttek által tett észrevételek átlagos száma (db) 2,6 Eredményesség A helvszini ellenőrzések határidőre való befejezésének %-os aránva 92 Késedelmes napok átlagos száma ( ellenőri nap) 2 A helyszini munka befejezése és az ellenőrzési jelentés elkészltése közölt eltelt napok átlagos száma ( ellenőri nap) 16 A határidön belül elkészített ellenőrzési jelentések %-os aránya 82 Késedelmes napok átlagos száma lellenőri nap) 3 Lezárt ellenörzések %-os aránya 61 Az ellenörzések átlagos időszükséglete ( ellenőri nap) 66 Fenti táblázat adataiból kiolvasható, hogy a helyszíni ellenőnések befejezése a vizsgálatok 92 %-ában az ellenőrzési programokban meghatározott határidők betartásával történt meg. Helyszíni ellenőnések o Határidőben elvégzett ellenőrzések (%) Határidő módosítás történt(%) 8/51

11 A helyszíni ellenőrzések befejezésének késedelme 2013-ban a évi adatokhoz képest csökkent. A tervezetthez képest átlagosan csak 2 ellenőri munkanappal hosszabbodott meg a helyszini ellenörzések időtartama a évi 7 ellenőri munkanappal szemben. A határidöcsúszási többségében a vizsgálandó dokumentumok ellenőrzött általi rendelkezésre bocsátásának késedelme és hiányosságai, illetve az ellenőrzött szervezeti egység illetékes vezetöinek és munkatársainak akadályoztatása okozta. Az ellenőrzési jelentéstervezetek 82 %-a készült el az ellenőrzési programokban meghatározott határidön belül. Jelentéstervezet elkészftése o ~ r é Határidőben Határidő módosítás elkészített jelentések történt (%) (%) A jelentéstervezet elkészitési határidejének módosítását többségében a BEO-n belüli fluktuáció (kilépő kollégák feladatainak átcsoportosítása, új belépök betanítása), az ellenőrzést végző belső ellenörök akadályoztatása, illetve a feladatkiosztások soron kivül elrendelt vizsgálatok miatti átrendezése okozta. Mindez átlagosan 3 ellenőri munkanappal hosszabbitotta meg a jelentéstervezet irásba foglalásának időtartamát, mely az előző évihez képest (1 O ellenőri munkanap) 70 %-os csökkenés! mutat. A jelentéstervezetek egyeztetése során az ellenőrzöttek a jelentéstervezetben foglaltakkal kapcsolatban átlagosan 3 észrevételt fogalmaztak meg, melyek az esetlegesen vitatott megállapítások jelzésén felül magukba foglalták a jelentésben megfogalmazott megállapításainkra vonatkozó magyarázatokat, illetve a helyszíni ellenőrzést követő, pótlólag tett kiegészítéseket is. A munkatervben meghatározott ellenörzések 61 %-a esetében készült lezárt jelentés, és további 23 esetben (39 %) fejeződött be a helyszíni ellenőrzés vagy/és az ellenőrzési jelentéstervezet elkészítése, illetve megkezdődött a jelentéstervezet egyeztetése. Az ellenörzések lezárását jelentösen akadályozta a jelentéstervezetek egyeztetési eljárásának elhúzódása - mely sok esetben személyes (néha több fordulós) egyeztetéseket igényelt -, amit 9/51

12 az ellenőrzöttek érintett vezetőinek, szakembereinek akadályoztatása, más irányú elfoglaltsága, illetve az ellenőrzést befolyásoló nem várt események bekövetkezése okozott. A BEO ellenörzései során 448 db megállapftást, illetve javaslatot fogalmazott meg, melyböl a kiemell megállapítások száma az összes megállapítás 17 %-át tette ki. (2. sz. melléklet) 17% Megállapítások,. Átlagos megállapítás Kiemeit megállapítás A lezárt ellenörzések átlagos időszükséglete 66 ellenőri munkanap volt. Az ellenőrzés lezárásakor az ellenőrzött szervezeteklszervezeti egységek az Ellenőrzést Követő Felmérő Lapon feltüntetett kérdésekre adott válaszokkal értékelték azt, hogy a vizsgálat során a belső ellenőrzés hogyan teljesitette munkáját. Az értékelések maximális 5 pontjából az értékelést végzők által adott átlagos pontszám 2013-ban 4,5 volt. Ez az érték az előző év értékeléséhez képest szinte alig változott, így megállapítható, hogy az ellenőrzöttek továbbra is megfelelőnek itélték az ellenőrzést végzök szakmai felkészültségét, az együttmüködést és az ellenőrzés előrehaladásáról adott folyamatos tájékoztatást. Az ellenőri megállapítások alapján tettjavaslatokat épitő jellegűeknek és végrehajthatóknak tartották Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesftése, az ellenőnések összesítése Az egységes, évre vonatkozó FPH006/226-47/2012. számú belső ellenőrzési munkaterv a Fővárosi Önkormányzat testülete által alapitott intézményekre (társaságok, költségvetési szervek) vonatkozó tervezett ellenőrzéseket, azok típusát és időtartamát, valamint a tervezett védelem- és biztonságszervezési vizsgálatokat tartalmazta, melyet november 5-én a főjegyző, november 9-én a főpolgármester együttesen hagyott jóvá évre tervezett ellenörzések az ellenőri kapacitások 62,5 %-át jelentette. Soron kivüli ellenőrzésekre a kapacitások 30 %-át, a tanácsadási tevékenységre 7,5 %-ot terveztünk. A évi belső ellenőrzési munkaterv az év során két alkalommal módosult. A módosftásokat a terv jóváhagyását követően a Belső Ellenőrzési Osztályon bekövetkezett személyi változásokból adódó feladatátrendeződések, illetve a munkatervben nem szereplö, soron kívül elrendelt belső ellenőrzési vizsgálatok indokolták. 1 o l 51

13 2013. évben - a terv módositásait követöen - 56 db ellenőrzést indítottunk, melyböl 45 db tervezett ellenőrzést, ezeken felül11 db soron kívül elrendelt célellenőrzést kezdtünk meg. Az év során 36 db ellenőrzést zártunk le (63 %), és további 20 esetben (37 %) fejezödölt be a helyszini ellenőrzés vagy/és az ellenőrzési jelentéstervezet elkészítése, illetve megkezdődött a jelentéstervezet egyeztetése. 3 tervezett ellenőrzés nem valósult meg, ezek adatait az alábbi táblázat tartalmazza. Szarvezeti egység Ellenőrzés célja Elmaradás indoka megnevezése BKK Zrt. összevonás ra A évben lefolytatott vizsgálat került a 2013-ban utóellenörzése. indult BKK-s vizsgálattal. A Hivatal szarvezetének és működési Föpolgármesteri Hivatal szabályainak változását követő, a szervezeti egységei szarvezeti egységek belső szabályozásai aktualizálásának, a megtett intézkedések utóellenörzése.. A Hivatalban az Ügyrend, SMSZ-ek felülvizsgálata nem fejeződött be év végéig. A TISZK-ek súlyponti iskoláinál lefolytatott vizsgálat jelentésében Oktatási ágazatban TISZK-ek szereplö projektmenedzsmentek, történt szarvezeti valamint az északi és a belvárosi TISZK. változások miatt szabályszerűségi ellenőrzése. okafogyoltá vált Az ellenőrzések során további eljárás megindítására okot adó cselekmények Egy ellenőrzés esetében (Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt.) a BEO javaslata alapján a főjegyző a lezárt ellenőrzési jelentést - további vizsgálat céljából - megküldte az illetékes nyomozó hatóságnak. A Budapesti Rendör- Fökapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály nyomozást rendelt el "különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntett megalapozott gyanúja miatt". A nyomozás eredményéről - jelen összefoglaló jelentés elkészítéséig - a nyomozóhatóságtól nem érkezett tájékoztatás. 2. A bizonyosságo! adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása A belső ellenőrzés végrehajtására vonatkozó eljárásrend, valamint annak mallékletét képezö iratminták biztosították a belső ellenőrzési tevékenység megfelelő minőségben történő végzését. Az eljárásrend szerint végzett tevékenység következtében a belső ellenőrzési jelentések tartalmukat tekintve megfeleltek a Bkr-ben foglalt követelményeknek. A jelentésekben szereplö megállapítások alátámasztására előre rögzitett formátumú dokumentumokat - munkalapokat, interjúlapokat, tanúsftványokat, jegyzőkönyveket - használtunk a minél nagyobb bizonyosság érdekében.,, l 51

14 Megállapításainkat a vizsgált dokumentumokban foglaltakkal alátámasztva, megalapozottan fogalmaztuk meg. A belső min6ségbiztosítás az ellenörzések végrehajtásának belső ellenőrzési vezetöi, illetve csoportvezetöi felülvizsgálatával, rendszeres belső értékeléseivel és a minőség folyamatos nyomon követésével, valamint a vizsgált szervezetek, szarvezeti egységek jelentéstervezetekre tett észrevételei nek, illetve az ellenőrzést követő értékeléseinek figyelembevételével történt. A helyszíni ellenörzések befejezése után az ellenőrzött szervezeteklszervezeti egységek vezetöi a Bkr-ben rögzített jog érvényesülése érdekében is - a belső felülvizsgálatot követően - a jelentéstervezetet megkapták egyeztetésre. Az észrevételeket szükség esetén személyes egyeztetések során tisztáztuk és ezek figyelembe vételével zártuk le a jelentéseket A BEO humáner6forrás ellátottsága A BEO engedélyezett létszáma 2013-ben 31 fö volt, ebből l' osztályvezető 1 fö l' csoportvezetök 3 fő l' belső ellenőrök 23 fö - ebből egy fő tartósan távol l' intézményi védelem- és biztonságszervezési ügyintéző 1 fő l' adminisztratív munkatársak 2 fő l' pénzügyi koordinátor 1 fő Az év során 9 fő belső ellenőr kilépésére és 7 fő új kolléga felvételére került sor, valamint 1 fő adminisztratív munkatárs cseréje történt meg évben a megüresedett álláshelyek betöltése pályáztatás útján, a főjegyző engedélye alapján történt. A belső ellenőri munkakörben bekövetkezett közel 30 %-os fluktuáció nehezítette a belső kapacitások hatékony kihasználását, de a munkaterv szerinti feladatok végrehajtását összességében nem hiúsította meg. A bels6 ellen6rök rendelkeztek az Áht. 70. (4)-(5) bekezdésben előírt engedéllyel, a év folyamán a BEO-hoz érkezett új munkatársak regisztrációs kötelezettségüknek eleget tettek. A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetöinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIli. 3.) NGM rendeletben foglalt regisztrációs, valamint a bels6 el/en6rök részére el6írt kötelez() képzési és vizsgakötelezettségnek évben a munkatársak eleget tettek. A bels6 el/enör6k képzettsége és gyakorlata megfelelt a Bkr-ben előírtaknak és biztositotta az ellen6rzési célok megvalósulását. A müszaki képzettségű belső ellenőrök a rendszerellenörzéseket tették teljesebbé, a jelentések a müszaki terület szakmai értékelésével egészültek ki. 12/51

15 Az ellenőri munka hatékonyságának növelése érdekében kiemeit szerepe volt a külőnbőző szintü és szervezésü szakmai képzéseknek, továbbképzéseknek. A belső ellenőrzés speciális szakmai jellege miatt a külső szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel a színvonalas munkavégzés egyik feltétele, ezért a Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály által biztosított képzéseken évben is részt vettünk. A márlegképes könyvelők és okleveles könyvvizsgálók továbbképzési kötelezettségnek is eleget tettek az érintett kollégák. A jogszabályváltozásokból eredő költségvetési, pénzügyi, számviteli, közbeszerzési és az ellenőrzések tárgyát érintő egyéb előadásokon az előző évekhez hasonlóan vettünk részt. A számítástechnikai képzések, továbbképzések a felhasználói szintü ismeretek gyarapítását jelentősen segítették. A BEO szervezésében, a képzés teljesebbé tétele és az egységes eljárás biztosítása érdekében: minden hét első napján megbeszélések, osztályértekezletek során kiemeit szerepet kapott az ellenőrzések tapasztalatainak közreadása, egységes álláspont kialakítása. a szakmai képzéseken résztvevő munkatársak a megszerzett ismereteket, információkat tartalmazó dokumentumokat és segédanyagokat a többi munkatárs rendelkezésére bocsátották, illetve a megszerzett ismeretek átadása is megtörtént 2.2. A BEO szervezeti és funkcionális függetlensége A BEO szervezeten belüli elhelyezkedése biztositotta a belső ellenőrzés szarvezeti függetlenségét. A BEO a főjegyzőnek közvetlen alárendelten végezte tevékenységét, az ellenőrzéseket befolyástól mentesen hajtotta végre. A BEO, mint szervezeti egység és az egyes belső ellenőrök sem végeztek operativ feladatellátási tevékenységet Összeférhetet/enségi esetek évben az ellenőrzések során összeférhetetlenség nem állt fenn A belső ellenőrl jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása évben az ellenőrzések során a Bkr. 25. a) - e) pontjaiban megfogalmazott jogosultságok érvényesülésével kapcsolatban problémák, korlátozások nem álltak fenn. Az ellenőrzött szervezeti egységek, szervezetek biztositották a belső ellenőrök számára a helyiségekbe történő bejutás!, az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó dokumentumokba, elektronikus adathordozóken tárolt adatokba való betekintést. 13 l 51

16 2.5. A belső ellenőrzés esetleges végrehajtását akadályozó tényezők Néhány esetben az ellenőrzési programban meghatározott helyszini ellenőrzés határidőben történő megvalósulását az ellenőrzött szarvezeti egységnél vizsgálandó dokumentumok hiányosságai és/vagy ezek rendelkezésre bocsátásának késedelme, illetve az ellenőrzött szervezetlszervezeti egység munkatársainak más irányú elfoglaltsága miatti egyeztetések elhúzódása akadályozta. Az ellenörzések többségében azonban az ellenőrzött szervezetek, szarvezeti egységek együttmüködtek és segitették az ellenőrzést végzök munkáját évben a belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó technikai hiányosságak elsősorban az intézmények, társaságok vizsgálatakor fordult elő. Néhány ellenőrzött szarvezetnél az elhelyezési és tárgyi feltételek nem voltak teljes körüen biztositottak. Fentiekre és a nagyszámú külsö helyszinen folytatott vizsgálatra tekintettel, kezdeményezésünkre évben már 12 db új hordozható számitógép, illetve 5 db mobiltelefon támogatta a belső ellenörök feladatellátását, azonban az ellenörzések hatékony és zökkenőmentes lefolytatása további eszközök beszerzését igényelte. A költségvetési lehetőségek figyelembevételével - az Informatikai Főosztály felé - kezdeményeztük további 11 db hordozható un "dokkolós" számítógép beszerzését, me/y az év végén megvalósu/t. Ezeknek az eszközöknek a beüzemelése folyamatban van, igy az elavult hordozható és asztali számítógépek kiváltása is lehetövé vált. A Hivatalon belül történt ellenörzések esetében az egyéb technikai feltételek (internet, jogtár hozzáférés, stb.) és a belső ellenörök számára külön zárható helyiség évben is biztosított volt Az ellenörzések nyilvántartása A belső ellenörzések nyilvántartására évben bevezetésre került a Pénzügyi Információs Rendszer (Pl R) Belső Ellenőrzési Modulja. A évben bekövetkezett szarvezeti változás (A Költségvetési Revizori Ügyosztály és a Belső Ellenőrzési Alosztály összevonása), valamint a belső ellenőrzéssei - azon belül a nyilvántartási kötelezettséggel - kapcsolatos jogszabályok változása miatt ban ezt a modult már nem tudtuk használni, melyet az Informatikai Főosztály felé jeleztünk. A modul módositásával kapcsolatban - az Informatikai Főosztály közremüködésével ban megkezdődött a fejlesztövei történő egyeztetés a szükséges változtatások végrehajtása érdekében. Ez a munka év végére fejezödölt be, igy a Bkr. 22., 47. és 50. -okban meghatározott nyilvántartást az év folyamán még a korábbi eljárásrend szarint végeztük (Excel). A nyilvántartás folyamatos vezetése évben is biztosított volt. A nyilvántartás a jogszabályi követelményeknek megfele/öen tartalmazta a évben végzett ellenörzések adatait, az ellenőrzési folyamat lépéseinek nyomon követését, a határidők figyelemmel kisérését, valamint az ellenőri javaslatokra készitett intézkedési tervek megvalósulásának nyomon követését. A BEO-n biztosított az ellenőrzési dokumentumok megőrzése, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolása Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok ~ Az ellenörzések szakmai szinvonalának további emelése érdekében szükséges az egységes eljárásrend további folyamatos fejlesztése, pontositása, a belső ellenörökkel történő megismertetése, különös tekintettel az új munkatársakra, 14/51

17 az alkalmazott munkalapok, ellenőrzési listák folyamatos korszerűsítése, ezzel is biztositva a megállapítások alátámasztottságát, teljesebb kimunkálását, az ellenőrzésekre való felkészülési tevékenység erősítése Oogszabályi környezet feltárása, az ellenőrzött szervezettel, szarvezeti egységgel, tevékenységgel kapcsolatos információk gyűjtése, kockázatok feltárása, korábbi, vagy külsö ellenörzések tapasztalatainak megismerése), az ellenőrzési cél megvalósulása, az ellenőrzési programokban meghatározott feladatok magas szakmai szinvonalon és határidőben történő elvégzése érdekében a munkamódszerek további fejlesztése (pl.: feladat ütemezés, az ütemezés szerinti végrehajtás támogatása Gantt diagrammal). )> Az ellenörzések során nagyobb hangsúlyt kell helyezni a belső kontrollek működésének értékelésére. >- A gazdasági társaságok ellenőrzésének hatékonyabb lefolytatása érdekében továbbra is cél a belső ellenörök e vizsgálatokhoz szükséges minél szélesebb körű ismereteinek megszerzése. 3. A tanácsadói tevékenység bemutatása Tanácsadói tevékenység keretében évben írásbeli felkérés alapján normatív utasítás tervezetek véleményezéséf végeztük et, illetve a főjegyző k6telezettségét képező vezetői nyílatkozatot megalapozó adatszolgáltatók (beszámoltatás) körére tettlink javaslatot, majd összegeztük és véleményeztük a szervezeti egységek beszámolóit. Eljárási, módszertani kérdésekben az önkormányzati társaságok és intézmények vezetöi, illetve belső ellenőrzési vezetöi számára szükség szerint nyújtottunk szakmai segítséget. A belső ellenőrzési munkaterv, illetve éves beszámoló elkészítésével kapcsolatban mind az intézmények, mind a társaságok évben is igényelték a szakmai tanácsadást. Szakmai véleményünket mind a helyszíni ellenörzések során, de telefonos megkeresés esetében is számos kérdésben fogalmaztuk meg. A tanácsadásra tervezett belső ellenőri munkanapok biztosították a tevékenység ellátását. 4. Védelem- és biztonságszervezési ellenőrzések Az ellenőrzések célja: az intézmények tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységének komplex vizsgálata, segitségnyújtás a balesetek, tűzesetek és RE (rendkívüli események) megelőzésében, elkerülni, illetve csökkenteni az esetleges b í rságokat. A szakterületre vonatkozó előirások rendkívül széleskörűek, a jogszabályi alap: a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 76., 83. (2) bek. e) pontja, további szabályozók: törvények, pl. az évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésröl, a műszaki mentésröl és a tűzoltóságról, az évi XCIII. törvény a munkavédelemröl; kormányrendeletek, pl. a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekröl, a tűzvédelmi birságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztositásáról, a 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról; 15/ 51

18 o BM rendeletek, pl. 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről; o egyéb minisztériumi rendeletek, előírások; o szabványok, müszaki irányelvek. Az ellenőrzés módszere: az ellenőrzött intézmények (előzetes telefonos egyeztetés után) tételes listát kaptak az ellenőrzés szempontjainak felsorolásával Egyes tevékenységek esetében a lista tartalmazta azok elvégzésének gyakoriságát, néhány fontosabb esetben jelezte a jogszabályi helyet, ami a tevékenységet elrendelte. A helyszíni ellenörzéskor ezen lista alapján került sor az okmányok ellenőrzésére és a helyszíni bejárásra. A tapasztalatokat jegyzőkönyv összegezte, melynek végén ajánlásokat fogalmaztunk meg a hibák kiküszöbölésére. A Gazdasági Szervezetek megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező vállalkozók bevonásával végzik el a munka- és tűzvédelmi tevékenységet. Az ehhez szükséges erőforrások hiánya miatt az intézkedési tervekben szereplö, anyagi kiadással járó tételek végrehajtása lassan, esetenként több részletben valósul illetve valósult meg. Évközben több jogszabály- és szabványváltozás tette bonyolultabbá a munkát, amelyeket az ellenőrzött intézmények kellő mértékben kísértek figyelemmel. Az ellenörzések célvizsgálatok végrehajtása révén valósultak meg, melyeket a Belső Ellenőrzési Osztály állományába tartozó intézményi védelem- és biztonságszervezési ügyintéző önállóan végzett évben a védelem- és biztonságszervezési feladatok ellenőrzésére 196 munkanap állt rendelkezésre. Az éves tervben szerepelő 25 kollégium, oktatási és gyermekvédelmi intézmény ellenőrzése megtörtént Terven felül a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, (Gödöllő) ellenőrzése került végrehajtásra. A vizsgálatok részletes adatait a 3. sz. melléklet tartalmazza. 16 l 51

19 ll. A belső kontrollrendszer működésének értékelése a BEO ellenőrzései alapján 1. A kontrollrendszer javítását célzó javaslatok A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek célja, hogy a működés és a gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsák végre. Az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek többségénél belső szabályozásokban rögzítették a végzett tevékenységeket és azok folyamatait, a tevékenységek leírását és a folyamatokon belül meghatározták a hatásköröket és a döntési/ellenőrzési pontokat is, ezzel általában a szabályozottság biztosított volt. E dokumentumok folyamatos felülvizsgálata, a változó jogszabályi környezet, szervezeti struktúrák és az alkalmazott gyakorlat alapján történő aktualizálása - melynek elmaradása magas kockázatot jelent a szervezet működésében - továbbra is fontos feladat. A kockázatok és a szabálytalanságok megfelelő kezelése kiemeit feladatot jelent, melynek érdekében indokolt a hivatali kockázatfelelős és a szabálytalanság/ felelős mielőbbl megbfzása. Az ellenőrzött szervezetek esetében a széles körű szabályozottság által a nyomon követési rendszer működtetése biztosított, melynek keretében az elszámoltathatóságra, az átláthatóság ra és a felelösségre a jövőben kiemeit figyelmet kell fordítani, a belső kontrollokat az irányítási folyamatok (tervezés, végrehajtás, folyamatos figyelemmel kísérés, értékelés) integrált részévé kell tenni. 2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése 2.1. A kontrollkörnyezet értékelése A kontrollkörnyezet kialakítása - a szabályzatok elkészítése és az abban foglaltak alkalmazása lévén- tudatos, szervezett tevékenység. A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei és társaságai tekintetében kimondható, hogy a végzett tevékenység széles palettája, illetve az annak végzését szabályozó rendszer bonyolultsága miatt az eredend ö kockázat magas. Az ellenőrzött szervezeti egységek és szervezetek esetében általában a feladat és felelósségi körök kialakításra kerültek, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, illetve ezek folyamatos felülvizsgálata, aktualizálása azonban esetenként elmaradt. 17/51

20 2.2. A kockázatkezelés értékelése Az ellenörzések során megállapítottuk, hogy az ellenőrzött szervezeti egységeklszervezetek a kockázatkezelésre vonatkozó szabályozások kialakításában, illetve a kockázatkezelési tevékenység végzésében évben is elmaradást, hiányt mutattak. Az önkormányzat és a költségvetési szervek müködésében rejlö kockázatos területek kiválasztása érdekében a kockázatkezelés, azaz objektív kockázatelemzési módszer nem minden szervezetlszervezeti egység/folyamat vonatkozásában került kidolgozásra, illetve alkalmazásra. A Föpolgármesteri Hivatalban a hivatali kockázatfelelős megbízása, a Kockázatkezelési Szabályzatban foglalt feladatvégzés teljességének növelése kedvező hatást gyakorolna a belső kontrollrendszer műkődésére A kontrolltevékenységek értékelése Az ellenörzések során bebizonyosodott, hogy a kontroll stratégiák és módszerek kialakítása, a végzendő kontrolltevékenységek szabályozása általában megtörtént A feladaikörök szélválasztására minden ellenőrzött szervezet törekedett. Az ellenőrzéseinkkel érintett szervezetek, szervezeti egységek többsége igyekezett a belsö kontrollokat a szervezeteket ért változásokhoz alakítani. Ebben a folyamatban jellemzöen a szervezetek vezetöi vettek részt. Az ellenőrzött szervezeti egységek, szervezetek általában meghatározták a beszámoitatás módját, gyakoriságát és dokumentálásának médszerét is. A feladatvégzés folytonosságát az ellenőrzöttek biztosították. Szabályozták az egyes vezetöi szintekre vonatkozó értekezletek rendjét, illetve az ott kiadott feladatok végrehajtásának ellenőrzését. Fenti tevékenységek végrehajtásának ellenőrzése során azonban a belső ellenőrzés számos hiányosságat is megállapított, melyek megszüntetésére megfogalmazta javaslatait Információ és kommunikáció Az információs és kommunikációs rendszerek (pl. VIR, TIR, PIR, iktatási rendszer) többségükben kialakításra kerültek annak érdekében, hogy alkalmasak legyenek objektív módon tájékoztatást nyújtani az irányító szerveknek és az ügyfeleknek. Az ellenőrzött szervezeti egységeklszervezetek vezetöi általában gondoskodtak arról, hogy a vezetöi döntésekkel kapcsolatos információk, a "külsö" információk a megfelelő kommunikációs csatornákon át minél hamarabb eljussanak a feladatokat végrehajtó szervezeti egységek vezetöihez és érintett munkatársaihoz. A hiányosságokkal, szabálytalanságokkal, korrupcióval kapcsolatos jelentési, eljárási rendet az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek többsége meghatározta. A BEO ellenörzései során több ellenőrzött esetében megállapította, hogy a közérdekü adatok kötelezően előírt közzélételét elmulasztották. 18 l 51

21 2.5. Nyomon követési rendszer Az ellenőrzési nyomvonalhoz kapcsolódóan - a jogszabályi előírás alapján - minden költségvetési szerv feladata kialakítani egy olyan monitoring rendszert (hierarchikusan felépített vezetöi információs rendszert), amelynek alapján a szervezet valamennyi tevékenységének minden szakasza értékelhető, és megfelelő jelzést ad a szükséges intézkedések meghozatalára. E rendszer az ellenörzöttek többségénél kialakításra került, hiányosság megállapítása eselén az ellenőrzési jelentés javaslatot fogalmazott meg a szükséges intézkedés megtételére. Az ellenőrzött költségvetési szervek vezetöi a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelöen megszervezték a belső ellenőrzési tevékenységet és több ellenőrzött társaság esetében is elmondható, hogy a vezetök foglalkoztattak belső ellenöröket A vezetök a belső ellenőrzés megállapításai, illetve a megfogalmazott belső ellenőri javaslatok alapján intézkedtek a hibák, hiányosságok megszűntetéséröl és nyomon követték ezek megvalósulását is. Az BEO által ellenőrzött szervezeteknél, szervezeti egységeknél a belső ellenőrzési tevékenység általában megfelelt a vonatkozó szabályozásokban foglaltaknak, de tapasztalható volt szabálytalan feladatvégzés, illetve hiányosság is, melyet az ellenőrzési jelentéseinkben rögzítettünk. (Az intézmények, illetve a társaságok éves ellenőrzési jelentéseiben, illetve tájékoztatóiban foglaltak ősszefoglalását jelen beszámoló B, illetve C fejezete tartalmazza.) 19 l 51

22 lll. Az intézkedési tervek megvalósítása A BEO a Bkr-ben foglalt szabályoknak megfelelöen következetesen alkalmazott eljárással biztosította az ellenőri javaslatok megvalósitását célzó intézkedési tervek ellenőrzött általi elkészíttetését, föjegyzöi elfogadását, azok végrehajtásáról szóló beszámolási kötelezettség teljesítésének nyomon követését évben közel 450 belső ellenőri javasiatra készítettek az ellenőrzött szervezeti egységek intézkedési terveket, melyre 8 nap állt rendelkezésre. Az intézkedési tervekben az ellenőrzött szervezeti egységek vezetöi rögzítették a feladat végrehajtásának határidejét és annak felelösét. A vizsgált szervezeti egységek, szervezetek által e/készitett intézkedési terveket a belső ellenőrzés minden esetben véteményezte. Az intézkedési tervek tartalmának nem megfelefősége (pl.: elfogadott javasiatra hiányzik az intézkedés, az intézkedés tartalma nincs összhangban a javaslattal, nem megfelelő, vagy hiányzik a határidő és/vagy a felelős megjelölése) esetében a belső ellenőrzés módosítást, kiegészitést kért az érintett szervezeti egységtöl, szervezettöl. Megfelelőség eselén az intézkedési terveket a főjegyző hagyta jóvá és határozta meg az intézkedések teljesülésérőt készítendő beszámoló határidejét. A BEO folyamatosan nyomon követte a tejárt határidejű intézkedéseket és az érintett szervezetet/ szervezeti egységet felhívta a lejárt határidejű intézkedés végrehajtására és a beszámoló benyújtási kötelezettség teljesítésére. A teljesítésről összeállított beszámo/ó felülvizsgálatát a BEO elvégezte, hiányosság esetén pontosítást, illetve indokolt esetben - későbbi határidövei - ismételt kiegészítő jelentést kért. A beszámolót- a BEO véleményével- a főjegyzőnek továbbítottuk jóváhagyásra. A beszámolókban a vizsgált szervezetek az esetlegesen elmaradt intézkedéseket minden esetben indokolták. A fentiek szerinti eljárásrenddel az intézkedések nyomon követését - a vezetett Excel nyilvántartások segítségével - a BEO teljes körűen megvatósította év folyamán volt olyan ellenőrzés, mellyel kapcsolatban megfogalmazott ellenőri javaslatok megvalósítása hosszabb időt vett igénybe, illetve más, az ellenőrzött szervezettöl/szervezeti egységtől független körűlmények akadályozták az intézkedések végrehajtását. Pl. az ellenőrzött szervezet/szervezeti egység belső szabályozóinak felülvizsgálatára, aktualizálására vonatkozó javaslatok végrehajtása más hivatali szabályozások hatálybalépését (pl.: Ügyrend), vagy egyéb fels ö vezetöi döntések (pl.: státuszok betölthetőségére vonatkozó vezetöi döntések) meghozatalának megtörténtét feltételezték. Ezekben az esetben a szervezeti egységetc/szervezetek határidő módosítást kezdeményeztek, melynek elfogadásáról, vagy elutasításáról a BEO véleményezését követően a főjegyző döntött. Folyamatban vannak azon ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedések, melyeket a BEO év III-IV. negyedévben zárt le és az intézkedési tervben meghatározott határidők évi teljesítést határoztak meg. 20 /51

23 B/ Az intézmények által végzett belső ellenőrzési tevékenység összefoglalása év végén a BEO a fővárosi intézmények vezetöinek küldött levélben hívta fel a figyelmet a Bkr a szerinti éves ellenőrzési jelentés elkészítésére és a jogszabályban meghatározott határidőben történő megküldésére. Az intézmények ezen kötelezettségüknek eleget téve a - főjegyzőnek címezve - megküldték a BEO-nak a évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentést. Az alábbiakban az intézményi éves beszámolókban rögzített ellenőrzési tevékenységek főbb jellemzöit foglaljuk össze. 1. Az éves beszámolók jogszabályi megfelelösége Az intézmények éves ellenőrzési beszámolói nagy többségében formailag megfelelnek a Bkr. vonatkozó előírásainak és az államháztartásért felelős miniszter által közzélett módszertani útmutató figyelembevételével készültek. Tartalmukat tekintve néhány esetben eltérnek a Bkr., illetve a módszertani útmutató tartalmi követelményeitől. A beszámolók 24 /o-ánál a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyása nem dokumentált, amely nem felel meg a Bkr. 49. (1) bekezdésben foglaltaknak, 6 % esetében a belső ellenőrzési vezető a beszámolót nem írta alá. Két esetben a beszámoló a már hatályon kívül helyezett, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendeletben (Ber.) meghatározott tartalom szerint készült, illetve Ber. hivatkozásokat tartalmazott és nem a hatályos útmutató szerinti szerkezetben készült. Csupán egy intézmény beszámolója tartalmazott a külső ellenőrzésekre vonatkozó adatot. 2. Humánerőforrás ellátottság 2013-ban a belső ellenőrzési feladatokat az intézmények 21 %-ánál közalkalmazotti jogviszonyban álló munkatárs, 79 %-ánál megbízás i szerzödés alapján külsö megbízott látta el. 21% "'Közalkalmazottal megbizási szerződéssel 21 /51

24 A tevékenységet az intézmények csupán 2 %-ánál végezték részmunkaidőben, ami az előző évi adatokhoz képest csökkenést mutat a teljes munkaidös foglalkoztatás javára. Az intézmények 87 %-a rögzítette a beszámolójában, hogy a foglalkoztatott belső ellenörök képzettsége és végzettsége megfelelt a vonatkozó szabályozásokban előírt követelményeknek és az ellenörök az Aht. 70. (4)-(5) bekezdésében előírt engedéllyel rendelkeztek. (5 esetben a beszámoló nem tartalmazott erre vonatkozó adatot.) A beszámolókból kitűnik, hogy a foglalkoztatott belső ellenörök a kötelező továbbképzéseken túl egyéb szakmai képzéseken is részt vettek (pl. márlegképes könyvelök, adótanácsadók, okleveles adószakértök továbbképzései, költségvetési, számviteli, közbeszerzési, ellenőrzési, kommunikációs, vezetési témakörben szervezett képzések), de sok esetben a költségtakarékosság miatt elsősorban az önképzés volt a jellemző, a különbözö kiadványok használata és az interneten hozzáférhető ismeretek megszerzése útján. A belső ellenörök funkcionális függetlensége minden intézményben biztosított volt, összeférhetetlenség í esetről egyetlen intézmény sem számolt be. 3. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítése Az év folyamán az intézmények belső ellenőrei összesen 222 db ellenőrzést végeztek, ami az előző évihez képest csökkenés! mutat. Ennek oka az oktatási és a kulturális intézmények körében történt strukturális változás, mely az önkormányzati intézmények számának csökkenését eredményezte évben - a beszámolók adati szerint - átlagosan 7,7 db ellenőrzést végeztek intézményenként, a soron kívül elrendelt vizsgálatok átlagos száma 0,3 db volt. Az elmaradt ellenőnések átlagos száma az előző évi 0,4 db-ról 0,9 db-ra nőtt, melyet leggyakrabban szintén az oktatási és a kulturális intézmények körében történt strukturális változás - az intézményt érintő átszervezés, egybe olvadás, illetve a feladat ellátási kötelezettség változása - okozott. Ezen túl a soron kívül elrendelt ellenörzésekkel, a belső ellenőr esetleges betegségeivel indokolták a tervezett ellenörzések elmaradását, de több esetben az ellenőrzés okafogyoltá vált, vagy az egyes ellenörzések összevonásra kerültek. Az intézményi beszámolókban rögzítették, hogy - a belső ellenőrzési tevékenység folytatása, az ellenörzések dokumentálása a Bk r., az államháztartásért felelős miniszter által közzélett módszertani útmutatóban foglaltak és a hazai és nemzetközi belső kontroll standardok, a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, a Belső Kontroll Kézikönyv, az ellenőrzési nyomvonal előírásai alapján történtek; a belső ellenőrzési tevékenységet az intézményvezetök megbízó levelei és az ellenőrzési programok szerint végezték; az elkészített belső ellenőrzési jelentések az előírt formai követelmények figyelembe vételével készültek. A jelentésekben az ellenőrzési programfegyelmet betartva, rögzítették a megállapításokat és következtetéseket, az intézmény, valamint a szervezeti egységek vezetöi számára is hasznosítható javaslatok születtek; 22/51

ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A 2014. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A 2014. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály Ügyiratszám: 4/19799/2/2015. ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A 2014. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés. A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzéséről

Éves ellenőrzési jelentés. A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzéséről 1041 Budapest, István út 14. 231-3260 szucsne@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐI KABINET BELSŐ ELLENŐR www.tuv.com ID 9105075801 Management System

Részletesebben

I-Audit Pénzügyi Ellenőrző és Tanácsadó Kft. 7400 Kaposvár Aranyhárs u. 12.

I-Audit Pénzügyi Ellenőrző és Tanácsadó Kft. 7400 Kaposvár Aranyhárs u. 12. I-Audit Pénzügyi Ellenőrző és Tanácsadó Kft. 7400 Kaposvár Aranyhárs u. 12. Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-6908, 30-956-7064, e-mail: laszlo.szita@t-online.hu Segesd Község Önkormányzata 2015. évi belső

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Készítette: Csernáné Nádasdi Judit Iktatószám: B/2/2015. 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A beszámolási időszakban

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(V.26.) határozata a 2014. évi belső ellenőrzésről Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. november 27 ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. november 27 ei ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: Előkészítő: Király Péterné ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. november 27 ei ülésére Tárgy: A 2014. i, Éves

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐI KABINET BELSŐ ELLENŐR

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐI KABINET BELSŐ ELLENŐR 1041 Budapest, István út 14. 231-3260 szucsne@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐI KABINET BELSŐ ELLENŐR www.tuv.com ID 9105075801 Management System

Részletesebben

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról Az előterjesztés száma: 69/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. április 30-án 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a 2013.

Részletesebben

Éves Ellenőrzési Jelentés. Polgár Város Önkormányzata. Polgár 2015.

Éves Ellenőrzési Jelentés. Polgár Város Önkormányzata. Polgár 2015. Éves Ellenőrzési Jelentés Polgár Város Önkormányzata Polgár 2015. 1 Vezetői összefoglaló Rövid általános összefoglaló értékelés Polgár Város Önkormányzata (továbbiakban: az Önkormányzat) 2015. évre elkészített

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő - testület 2015. április 23 - i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő - testület 2015. április 23 - i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: Előkészítő: Király Péterné ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2015. április 23 - i ülésére Tárgy: Balatonfüred

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 4

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL Témafelelős: Polyák Sándorné U-/2013. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt. szám: U-25389/2015. Témafelelős:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án tartandó ülésére Éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2011. évről Tisztelt

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi Éves ellenőrzési jelentése

Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi Éves ellenőrzési jelentése Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi Éves ellenőrzési jelentése Az éves ellenőrzési jelentés a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet (továbbiakban: Ber.)

Részletesebben

10/2015. (XII. 2.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek a kockázatkezelésre vonatkozó szabályzatáról

10/2015. (XII. 2.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek a kockázatkezelésre vonatkozó szabályzatáról 10/2015. (XII. 2.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek a kockázatkezelésre vonatkozó szabályzatáról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény

Részletesebben

Seszták Ottó polgármester Dr. Herczeg Tibor

Seszták Ottó polgármester Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 27-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1142-5/2016./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB V. NAPIREND Tárgy: A 2015. évi

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L A 2030 Érd Alsó u. 1. Levélcím: 2031 Pf. 31. Telefon: /06-23/522-300 Fax:/06-23/522-363 Honlap: www.erd.hu Iktatószám: 19/35212/3/2016. Belső

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. december 16-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. december 16-i ülésére TARTALOMMUTATÓ 1. 2016. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása. 2. Felügyelő bizottsági tag megválasztása. 3. A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. jelentés elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. jelentés elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évre vonatkozó éves ellenőrzési

Részletesebben

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésre.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tisztelt

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzése Hajdúszoboszló 15051 2015. május Állami

Részletesebben

POLGÁRMESTER. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS és ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS. 2008. év

POLGÁRMESTER. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS és ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS. 2008. év BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS és ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2008. év Készítette: Benkó Péter belső ellenőr Laborczné Simon Ildikó belső ellenőr

Részletesebben

Összevont Ellenőrzési munkaterve

Összevont Ellenőrzési munkaterve Dorog Város Önkormányzat Dorog Város Önkormányzat Összevont Ellenőrzési munkaterve 2016. évre Dorog, 2015. november 18. Jóváhagyta:. Kecskésné Patos Szilvia jegyző Készítette: Böröczné Kőszegi Zsuzsanna

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14147 2014. október

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14147 2014. október ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 14147 2014. október Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0234-247/2014.

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes B Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpolgármester-helyettes FPH05811649-112012. tárgy: Beszámoló a Fővárosi Önkormányzat 201 i. évi lakcisbérbeadási tevékenységéről és javaslat a 2012. évi lakásbérbeadási

Részletesebben

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez NYILATKOZAT

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez NYILATKOZAT 1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez NYILATKOZAT A) Alulírott dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés. Berzence ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés. Berzence ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés 15104 működésének ellenőrzése Berzence Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzéséről Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. 14068 2014. április

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELETI HATÓSÁG. Beszámoló

KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELETI HATÓSÁG. Beszámoló KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELETI HATÓSÁG Beszámoló a könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság 2015. évi tevékenységéről NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELETI HATÓSÁG NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Összefoglaló jelentés a 2011. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőr Békési Kistérségi Iroda Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

JELENTES. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14211 2014. október

JELENTES. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14211 2014. október ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK / JELENTES a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Ferencvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat 14211 2014. október Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0277-013/2014.

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015-2018. évi stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015-2018. évi stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015-2018. évi stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről. Orszagos Roma Onkormanyzat /..

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről. Orszagos Roma Onkormanyzat /.. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának 15152 ellenőrzéséről /.. Orszagos Roma Onkormanyzat / Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0690-138/2015. Témaszám: 1724

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BELSŐ EL- LENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016-2019. ÉVEKRE (hatályos: 2016. január 1-től)

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BELSŐ EL- LENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016-2019. ÉVEKRE (hatályos: 2016. január 1-től) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BELSŐ EL- LENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016-2019. ÉVEKRE (hatályos: 2016. január 1-től) Készítette: Hegedűs Miklós belső ellenőrzési

Részletesebben

Dr. Benkő János. Az integritás tanácsadó lehetőségei és feladatai a belső kontrollrendszerben

Dr. Benkő János. Az integritás tanácsadó lehetőségei és feladatai a belső kontrollrendszerben Dr. Benkő János Az integritás tanácsadó lehetőségei és feladatai a belső kontrollrendszerben 1 2 az integritásirányítás nem a szabályokon alapuló és az értékeken alapuló megközelítések közötti választás,

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.38-40. T: 87/352-467

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.38-40. T: 87/352-467 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.38-40. T: 87/352-467 ELŐTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő - testületének 2013. április 25-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

-^/j?hj 4SiJto4o ± _. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály. ellenőrzési jelentés

-^/j?hj 4SiJto4o ± _. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály. ellenőrzési jelentés MC Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály 'mwa,> -> T,i u«. X. Kerület Kőbányai On\n,r, ->\. Kc-p\iseió'-tcstüiet ülése -^/j?hj 4SiJto4o ± _ Budapest,.,,,.,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2016. április 20. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető ülésre. Tárgy: Beszámoló a 2015.

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzéséről Esztergom 14118 2014. június Állami Számvevőszék

Részletesebben

A Képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:

A Képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 27/2014.(IV.24.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának a 2013. éves belső ellenőri jelentés elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti,

Részletesebben

5. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület!

5. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! 5. napirendi pont Tárgy: Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentése Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: 167-28/2013.

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Budapest Főváros XVl. Kerületi Bolgár Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Budapest Főváros XVl. Kerületi Bolgár Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVl. Kerületi Bolgár Önkormányzat 14145 2014. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0282-010/2014.

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Audit Network Hungary Kft. 1036 Budapest, Galagonya u. 5. Könyvvizsgáló kamarai tagsági száma: 002158 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

A.) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A.) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ II. számú melléklet ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS az SZMJV Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2014. évi tevékenységéről A.) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 14226 2014. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0568-077/2014.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/70/2013. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2013. február 14-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottsága

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1.

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu.napirendi pont Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Egészségügyi és Oktatási

Részletesebben

PeST. ikt. szám: FPH01611655-512014

PeST. ikt. szám: FPH01611655-512014 BUDa PeST Budapest Főváros Önkormányzata Budapest Főváros Főpolgármestere Pénzügyi Főpolgármester-helyettes lllllllll lll~ lll~ 111111111111111111111111111~ lillliliililii ~111111 t 000062784626. ikt.

Részletesebben

Pénzügyi Főpolgármester-helyettes

Pénzügyi Főpolgármester-helyettes Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpolgármester-helyettes 1111111111111111111111111111111111111111111111111m 11111111111111111111111 '1000063841203' ikt. szém: FPH058 11224-1412014 ------------------------------~~~~---

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Roma Nemzetiségi Önkormányzat (XVIII. kerületi) ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14177 2014.

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Roma Nemzetiségi Önkormányzat (XVIII. kerületi) ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14177 2014. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Roma Nemzetiségi Önkormányzat (XVIII. kerületi) 14177 2014. július Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0336-018/2014.

Részletesebben

a KözgyO/és részére llllillilliu lll~ 1111111111111111 Dlllllllllllllllllllllm 1111 Budapest Főváros Önkormányzata [ AKTAPÉlDÁNY l

a KözgyO/és részére llllillilliu lll~ 1111111111111111 Dlllllllllllllllllllllm 1111 Budapest Főváros Önkormányzata [ AKTAPÉlDÁNY l Budapest Főváros Önkormányzata [ AKTAPÉlDÁNY l V árasüzemeltetési Fő polgármester -helyettes llllillilliu lll~ 1111111111111111 Dlllllllllllllllllllllm 1111 '1000057149476' ikt. szám: FPH061/288-18/2014

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: 2013. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés Előterjesztő:

Részletesebben

Készült: 2013. február B-án (szerdán) 12,30 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság "NYílT"

Készült: 2013. február B-án (szerdán) 12,30 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság NYílT JEGVZÖKÖNYV Készült: 2013. február B-án (szerdán) 12,30 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság "NYílT" üléséről Az ülés helye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Bencs Kálmán Terem

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 15161 Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0747-086/2015.

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Felelős Társaságirányítási Jelentés

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Felelős Társaságirányítási Jelentés NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felelős Társaságirányítási elentés A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. 15198 2015. Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. 13181 2013. december

JELENTÉS. 13181 2013. december JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének 2013. évben induló ellenőrzéséről Vép 13181 2013. december Állami Számvevőszék

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/800-1/2012/I. Üi.: Kalmár Endre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2013. évi belső

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről Nemzeti Innovációs Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről Nemzeti Innovációs Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről Nemzeti Innovációs Hivatal 15073 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0722-304/2015.

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-4/ 2016. Sorszám: 6. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről Országos Örmény Önkormányzat

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről Országos Örmény Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának 15132 ellenőrzéséről Országos Örmény Önkormányzat Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0695-073/2015. Témaszám: 1729 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Ikt. sz.: K/28/13/2014/GSZ SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

Ikt. sz.: K/28/13/2014/GSZ SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE Ikt. sz.: K/28/13/2014/GSZ SZBÁLYTLNSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 2014 szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. tárgy: Javaslat informatikai feladatok fedezetének biztosítására

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. tárgy: Javaslat informatikai feladatok fedezetének biztosítására 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Pénzügyi Főpolgármester-helyettes *1000066961898* ikt. szám: FPH017 /223-8 /2015 tárgy: Javaslat informatikai feladatok fedezetének

Részletesebben

Állami Számvevőszék ELEMZÉS a 2014. évi integritás felmérés óvodák, bölcsődék intézménycsoportban mért eredményeiről 2015. május

Állami Számvevőszék ELEMZÉS a 2014. évi integritás felmérés óvodák, bölcsődék intézménycsoportban mért eredményeiről 2015. május Állami Számvevőszék ELEMZÉS a 2014. évi integritás felmérés óvodák, bölcsődék intézménycsoportban mért eredményeiről 2015. május Az elemzés készítését felügyelte: Dr. Pulay Gyula Zoltán felügyeleti vezető

Részletesebben

Kft. 4026 Debrecen Garai u. 4. fsz. 1.

Kft. 4026 Debrecen Garai u. 4. fsz. 1. Big-Audit Kft. 4026 Debrecen Garai u. 4. fsz. 1. (06-30) 953-6107 /FAX (06-52) 323-534 Adószám: 11150776-3-09 09 Bankszámla: 609000061-10605462 10605462 Cégjegyzék szám: 09-09 09-002613 002613 MKVK nyilvántartási

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétől * 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.,(32/312-250, Fax: 32/422-386 polgármester@salgótarján.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétől * 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.,(32/312-250, Fax: 32/422-386 polgármester@salgótarján. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétől * 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.,(32/312-250, Fax: 32/422-386 polgármester@salgótarján.hu Szám: 9193/2008. Éves összefoglaló jelentés a 2007- ben végzett

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testületének 2012. 05.10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Belső ellenőrzés 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló Iktatószám: 941-6/2012. Melléklet: 1

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS l l ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az önkormányzatok gazdasági társaságai -Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabálysze-rűségének

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, a Szentesi

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése. Mecsekerdő Zrt.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése. Mecsekerdő Zrt. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése Mecsekerdő Zrt. 15190 2015. Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0751-133/2015.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:III-1577-14/2016.

Részletesebben

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 18 1. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete 18 1.1. A tervezett költségvetési

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete 1134 Budapest, Róbert Károly körút 49-51 Tel.:60-60-700 E-mail: gyigsz@gmail.com

Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete 1134 Budapest, Róbert Károly körút 49-51 Tel.:60-60-700 E-mail: gyigsz@gmail.com Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete 1134 Budapest, Róbert Károly körút 49-51 Tel.:60-60-700 E-mail: gyigsz@gmail.com Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési

Részletesebben

Jelentés. A forrásmegosztás ellenőrzése

Jelentés. A forrásmegosztás ellenőrzése Jelentés A forrásmegosztás ellenőrzése A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 15216

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI MUNKATERV

ELLENŐRZÉSI MUNKATERV Sárisáp Község Önkormányzata 2523 Sárisáp, Fő utca 123. ELLENŐRZÉSI MUNKATERV 2014. évre Jóváhagyta Sárisáp, 2013. december 3.. Tittmann Jánosné a jegyző helyettesítésével megbízott köztisztviselő Készítette:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza, Sajógalgóc

Részletesebben

Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0375-056/2014 Témaszám: 1372 Vizsgálat-azonosító szám: V064938

Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0375-056/2014 Témaszám: 1372 Vizsgálat-azonosító szám: V064938 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS 14084 az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzéséről Bodrogkisfalud 2014. június Állami

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/664-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó Város Önkormányzata és intézményei

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2015. november 26. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 11/2015. (XI.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 33 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Zalaegerszegi

Részletesebben

2016. évi belső ellenőrzési terv

2016. évi belső ellenőrzési terv Leányvár Iktatószám:... Készítette: Jóváhagyta: 2015. október 25. 2015.. Bacsa György Lászlóné belső ellenőr Baumstark Tiborné jegyző A belső ellenőrzés célja Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2016. évi belső ellenőrzési terv

2016. évi belső ellenőrzési terv Iktatószám:. Piliscsév Készítette: Jóváhagyta: 2015. október 25. 2015.. Bacsa György Lászlóné belső ellenőr Baumstark Tiborné jegyző A belső ellenőrzés célja Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, megtekintése 1.2.3. Megtekintése

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Összefoglaló Jelentés a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 47/2013.(IV.30.) határozata a 2012. évi belső ellenőrzésről Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

Vép Város Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési terve

Vép Város Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési terve Vép Város Önkormányzatának 2015. i belső terve A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső éről szóló 70/2011. (XII. 1. számú Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 29. (1) bekezdésben foglaltaknak

Részletesebben

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember JELENTÉS a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0734 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-61/2014. Tárgy: Beszámoló a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

JELENTÉS Budapest Főváros Önkormányzata gazdálkodásának utóvizsgálatáról

JELENTÉS Budapest Főváros Önkormányzata gazdálkodásának utóvizsgálatáról JELENTÉS Budapest Főváros Önkormányzata gazdálkodásának utóvizsgálatáról 0246 2002. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám: V-1017-65/2001-2002.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

TISZACSEGE VÁROS BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján TISZACSEGE VÁROS BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2015. június 25-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2015. június 25-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújbely, Újpalota Önkormányzat

Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújbely, Újpalota Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújbely, Újpalota Önkormányzat GAzDAsÁGI MŰKÖDTETÉsI KÖzPoNT 1158 Budapest, Ady E. u.31-33 Telefon:06/l / 8151-700 fax:06-o 1-607-1144 web: www. gmkxv.hu Iktatószám:

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és

Részletesebben

NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv szervezeti

Részletesebben