KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI. SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI. SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy"

Átírás

1 KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy

2

3 KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy BUDAPEST, 2005

4 Össze ál lí tot ta: Péter Krisztina Somogyi Cs. Éva Szak ma i lag lek to rál ta: Boros Judit dr. Kováts Er zsé bet Pankucsi Zol tán ISBN Kiadja a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Ok ta tá si Köz pont Kft. Budapest, Felelõs vezetõ: dr. Böõr Katalin ügyvezetõ Nyomdai elõkészítés és nyomdai gondozás: Tordas és Társa Kft. Nyomás és kötés: Kinizsi Nyomda, Debrecen Felelõs vezetõ: Bördõs János igazgató

5 ELÕSZÓ A számvitel szakterületén meghatározó az elõírások globális szintû egysége - sítését célzó tendencia. Hûen példázza ezt az Európai Unió néhány évvel ez elõt ti dön té se is, amely ben az unió dek la rál ta: a szám vi te li sza bá lyo zás mo der ni zá lá sa so rán a Nem zet kö zi Szám vi te li Stan dar dok (az IAS-ek), a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (az IFRS-ek) irányában kí - ván to vább lép ni. En nek ke re té ben a tag ál lam ok ál tal uni ós al kal ma zás ra megfelelõnek ítélt nemzetközi standardokat uniós joganyagként kihirdetik, és al kal ma zá su kat kö te le zõ vé te szik bi zo nyos vál lal ko zá sok szá má ra. Cél - szerû megjegyezni, hogy a tagállamok részérõl felmerült kérdések (kételyek) el le né re a leg több ha tály ban lévõ nem zet kö zi stan dar dot ma már al kal maz - ni uk kell az uni ós vál lal ko zá sok meg ha tá ro zott kö ré nek. Fon tos lát ni azt is, hogy az unió jelentõs lépéseket tesz annak érdekében, hogy a számviteli irány el vei és a nem zet kö zi stan dar dok kö zöt ti össz han got meg te remt se. Emel lett az unió ak tí van részt kí ván ven ni a nem zet kö zi stan dar dok ki ala - kí tá sá nak fo lya ma tá ban is. A globális szintû egységesítés másik rendkívül fontos eleme, hogy a ko - rábban konkuráló két számviteli elõírásrendszer, az Amerikai Egyesült Álla - mok tõzs dé in meg kö ve telt US GAAP-ek és az IAS-ek, IFRS-ek meg al ko tói kon ver gen cia-prog ra mot fo gad tak el. En nek leg fon to sabb cél ja a két sza - bály rend szer kö zöt ti el lent mon dás ok fel ol dá sa, az össz hang meg te rem té se. Ha zánk úgy is, mint az Eu ró pai Unió tag ja ezért te vé keny ré sze se le het e glo bá lis kö ze le dés fo lya ma tá nak. Látható, hogy szabályozási szempontból kiemelt jelentõsséggel bír a nemzetközi fejlemények naprakész figyelemmel kísérése, mivel csak e folyama tok szem elõtt tar tá sá val van mód a szük sé ges sé váló in téz ke dé sek meg - ha tá ro zá sá ra, il let ve a meg fe le lõ nem ze ti vagy ép pen uni ós sza bá lyok ki ala - kí tá sá ra. A nemzetközi elõírások folyamatos fejlõdésének nyomon követése azon - ban jól felfogott érdeke azoknak a számviteli szakembereknek is, akik e szám vi te li sza bá lyok kal va la mi lyen mó don kap cso lat ba ke rül nek, pél dá ul úgy, hogy al kal maz zák azo kat, vagy úgy, hogy az azok alap ján össze ál lí tott be szá mo lót fel hasz nál ják, elem zik, fe lül vizs gál ják stb. Fon tos, hogy e szak - em be rek is idõ ben in for má lód ja nak a fo lya ma tok ról, hogy meg fe le lõ en fel - ké szül hes se nek a vál to zá sok ra, re a gál ni tud ja nak a ki hí vá sok ra.

6 Eh hez a te vé keny ség hez nyújt hat hasz nos se gít sé get az an gol ma gyar; ma gyar an gol szak szó tár, amely a szám vi tel nem zet kö zi vér ke rin gés ében fel me rü lõ leg gya ko ribb ki fe je zé se ket fog lal ja össze. A nem zet kö zi üz le ti élet alap ve tõ nyel ve az an gol, ezért na gyon fon tos, hogy min den érin tett tisz tá ban le gyen az al kal ma zott an gol nyel vû szak mai ki fe je zé sek ma gyar je len té sé vel. Ugyan ilyen je len tõs sé ge van an nak is, hogy ha a ha zai szak - em be rek an gol nyel ven kí ván ják ki fe jez ni ma gun kat, ak kor a meg fe le lõ an gol ki fe je zést al kal maz zák. Bí zom ab ban, hogy e ki ad vány a CD-vel hoz zá já rul hat a ma gyar szám vi te li szak em be rek si ke res ha zai- és nem zet - kö zi sze rep vál la lá sá hoz. Budapest, június hó Mé szá ros Lász ló fõ osz tály ve ze tõ Pénz ügy mi nisz té ri um, Szám vi te li fõ osz tály

7 A A so ro zat ba tar to zó el sõbb sé gi class A preference share részvény ab szo lút mér ték absolute rate ad provide adásvétel feltételei conditions of sales adás vé tel idõ pont ja date of exchange adás vé te li ügy let exchange transaction adat bá zis database adat bá zis ke ze lõ rend sze rek database management systems (DBMS) adat bá zis rend sze rek database systems adat fel dol go zást vé gig kö ve tõ teszt walk-through test adatok tesztelése detail test ada to kat ve zet be a köny ve lés be enter data into accounts ada to kat vhonnan vhova felad post data from.. to.. adatokban a felek egyetértettek figures were agreed between the two parties adat tár database adat vé de lem data protection adminisztratív költségek administrative expenses adminisztratív ráfordítások administrative expenses adó tax adó elõny tax benefit adó jog rend szer tax jurisdiction adókövetelések tax assets adó meg ál la pí tá sa tax assessment adó tör vé nyek tax laws adó alany taxable entity adó alap tax base adóalapban levonható deductible ~ tax-deductible adóalap-csökkentõ deductible adó be val lás tax return adó be vé tel tax income adó bír ság penalty tax adó csa lás tax evasion adó el ke rü lés tax evasion adó-elõny(ök) tax benefit(s) adó év tax year adó ha tó ság taxation authority adó hát ra lék back tax/taxes

8 adó hi tel tax credit adó jog sza bály ok ki ját szá sa tax evasion adó jó vá írás tax cre dit adók taxes adó ka te gó ria tax bracket adó ked vez mény tax concession adó ked vez mé nye zett tax-privileged adó ki ha tá sok tax effects adó ki ve tés tax assessment adóköteles taxable adó kö te les át me ne ti kü lön bö zet taxable temporary difference adó kö te les nye re ség taxable pro fit adó kö te le zett ség tax liability adó kulcs ok tax rates ado mány donation ~ grant ~ subsidy ado má nyo zás donation ado má nyo zó do nor ado má nyo zott donee adó-meg ta ka rí tás tax sav ing adó men tes ség tax exemption ~ tax holiday adó rá for dí tás tax expense adós debtor adós kö te lez vény debenture adós le vél debenture ~ note adós le ve lek debentures adós ra in téz vé nye zett vál tó notes receivable adós ság debt adós ság inst ru men tu mok debt instruments adós ság-, vagy tõ ke-ér de kelt ség debt or equity in te rest. adós ság be haj tás debt collection adós ság be haj tó debt collector adós ság be haj tó ügy nök ség debt collection agency adós ság inst ru men tum debt instrument adós sá gok elõ tör lesz té se extinguishment of debt adót el tö röl abolish the tax adó tar to zás deficiency adó te her tax burden adó ter he k mi ni ma li zálása tax avoidance (jog sze rû en) adótervezés tax planning adótervezési lehetõségek tax planning opportunities adott esz köz hasz nos élet tar ta ma useful life of that asset adott mér té kû hoz zá já ru lás level contribution method mód sze re

9 adott mér té kû ju ta lom mód sze re level premium method adózási státuszban bekövetkezõ changes in the tax status változások adóvisszatérítés tax refund adó vizs gá lat tax field audit adó zás taxation adó zás elõt ti nye re ség pretax pro fit ~ pro fit before tax adó zás elõt ti ráta pre-tax rate adó zás utá ni post-tax adó zott nye re ség pro fit after tax adó zá si stá tusz tax sta tus adó zá si szem pont ok tax purposes adózott post-tax adózott nyereség profit after tax adózott nyereség vagy veszteség post-tax profit or loss adó zott összeg after-tax amount ajánl recommend aján lat proposal aján la ti (asking) ár asking price aján la ti ga ran ci ák bid bonds aján la ti köt vé nyek bid bonds aján la tot el fo gad accept a bid aján la t el fo gad ása acceptance of an offer aján lott encouraged aka rat tal intentional ak kord mun ka piecework akkreditív letter of cre dit akta file ak tív hasz ná lat active use ak tív hasz ná lat ból ki vont assets retired from active use eszközök ak tív idõ be li el ha tá ro lá sok deferred charges ~ prepaid expenses ~ prepayments aktív piac active market aktívál capitalise ak ti vá lás capitalisation ak ti vá lás be fe je zé se cessation of capitalisation ak ti vá lás fel füg gesz té se suspension of capitalisation ak ti vá lás meg kez dé se commencement of capitalisation ak ti vá lható hi tel fel vé te li költ sé gek borrowing costs eligible for capitalisation aktivált érték capitalised value aktívált fej lesz té si költ sé gek capitalised development costs aktívan forgalmazott actively marketed aktuális nettó cash flow-k actual net cash flows aktuárius actuary

10 aktuáriusi értékelés actuarial valuation aktuáriusi értékelési módszer actuarial valuation method aktuáriusi feltételezés actuarial assumption aktuáriusi net tó hal mo zott net cumulative actuarial gains nyereségek aktuáriusi nye re sé gek és actuarial gains and losses veszteségek akvizíció acquisition akvizíció idõpontja acquisition date ~ date of acquisition ak vi zí ció költ sé ge cost of acquisition ak vi zí ció költ sé gé nek fel osz tá sa allocation of cost of acquisition ak vi zí ci ó ból ke let ke zõ go od will go od will arising on acquisition ak vi zí ci ó ból ke let ke zõ ne ga tív go od will negative go od will arising on acquisition ak vi zí ci ók el szá mo lá sa accounting for acquisitions ala csony ter me lés low production ala csony ra cél zás lowballing alá írás signature aláírásra jogosult banknál signatory of bank accounts alá írás ra jo go sult ság signing authority ala ki ér tel me zés technicality alap-mó do sí tás basis adjustment alap tõ ke inst ru men tum host equity instrument alap(ok) fund(s) alap ada tok raw data alap-adós ság szer zõ dés host debt contract alap anyag ok raw material alap bi zony la tok source documents alap el vet kö vet follow a convention/principle alap inst ru men tum host instrument ala pít establish ala pí tás establishment ala pí tá si költ sé gek start-up expenses ala pí tá si en ge dély foundation per mit ala pí tó founder ala pí tó ok irat articles of incorporation ~ deed of foundation alap kép zés funding ala pos jog perfect right alap sza bály memorandum of association ~ statute alap szer zõ dés host contract alap tõ ke capital stock ~ initial capital ~ issued capital ~ share capital ala pul szol gá ló ka mat láb prevailing interest rate

11 ala pul véve based on alap ve tõ essential ~ fundamental ~ principal alap ve tõ go od will core go od will alap ve tõ hiba kor rek ci ó ja correction of a fundamental error alap ve tõ hi bák fundamental errors alap ve tõ hi bák és a szám vi te li po li ti ka vál to zá sai fundamental errors and changes in accounting policies alap ve tõ jo gok natural right alap ve tõ kar ban tar tás vagy ma jor inspection or overhaul costs nagy ja ví tás költ sé gei alap ve tõ vizs gá la ti el já rá sok substantive procedures alap ve tõ vizs gá la ti meg kö ze lí té s substantive approach alap ve tõ en basically alá ren delt kö te le zett ség subordinated liability alá tá maszt back ~ corroborate ~ support alá tá masz tó do ku men tu mok supporting documents al bi zott ság sub-committee al kal mas competent al kal mas ság appropriateness ~ competency al kal mat lan incompetent al kal maz apply al kal ma zás employment ~ application al kal ma zá si el len õr zé sek application controls alkalmazások kontrollja számítógépes információs application controls in computer information systems rendszerekben al kal ma zás ra vo nat ko zó application supplement kiegészítés al kal maz ha tó (a gya kor lat ban) applicable al kal maz ha tó (bi zo nyí ték) admissible al kal maz ha tó ság admissibility al kal ma zó employer al kal ma zott clerk ~ employee al kal ma zot tak átkép zé se staff retraining al kal ma zot ti jog vi szony employment al kal mi occasional al kot má nyos jo gok constitutional right al ko tó elem component al ko tó sza bad ság sabbatical leave áll vmibõl consist of sg ál lam(ház tar tás) government

12 ál la mi (mun ka vál la lói jut ta tá si) state (employee benefit) plan prog ram ál la mi ela dó so dás sovereign debt ál la mi ér ték pa pír ok government stocks ál la mi ér ték pa pír ok, ál lam pa pír ok gilt-edged securities ál la mi ga ran cia state guarantee ál la mi ga ran cia vál la lás government guarantee ál la mi ha tó sá gok authorities (state) ál la mi hoz zá já ru lás government assistance ál la mi jut ta tá sok ban be kö vet ke zõ certain changes in state benefits bi zo nyos vál to zá sok ál la mi köz re mû kö dés government assistance ál la mi pén zek public funds ál la mi prog ra mok state plans ál la mi ré sze se dés government participation ál la mi rész vé tel government participation Ál la mi Szám ve võ szék(ász) National Au dit Office(NAP) ál la mi szek tor public sector ál la mi szek tor könyv vizs gá la ta public sector auditing ál la mi tá mo ga tás for má já ban történõ akvizíció acquisition by way of a government grant ál la mi tá mo ga tás köz zé té te le disclosure of government assistance ál la mi tá mo ga tá sok government grants ál la mi tá mo ga tá sok el szá mo lá sa és az ál la mi köz re mû kö dés közzététele accounting for government grants and disclosure of government assistance ál la mi tá mo ga tá sok vissza fi ze té se repayment of government grants ál la mi tu laj donban lévõ state ownership ál la mi tu laj do nú state-owned ál la mi üzleti vál la lkozások government business enterprises ál lam igaz ga tá si governmental ál la mi lag el len õr zött government controlled ál la mi lag el len õr zött gaz dál ko dó state-controlled entities egy sé gek ál la mi lag irá nyí tott state-controlled államkötvény treasury bond ~ state bond ~ government bond ál lan dó permanent ~ standing ál lan dó ár emel ke dés escalation of prices állandó ráta flat rate ál lan dó bi zott ság stand ing committee ál lan dó hoz zá já ru lás fixed contribution állandó könyvvizsgálati dosszié permanent audit file (PAF) (PAF) ál lan dó üze mi ál ta lá nos költ sé gek fi xed production overheads ál lás employment

13 ~ position ál lás ke re sés job hunting ál lás ki lá tá sok career prospects ál lás pont case law ál lás va dá szat job hunting ál la tok farming livestock ál lat te nyész tés raising livestock ál lí tá sok assertions állítások a pénzügyi assertions in financial statements kimutatásokban allízing sublease allízing-fizetések sublease payments allízing-fizetési kötelmek sublease payment obligations ál lo mány át adás portfolio transfer alsó ár ha tár lower price li mit alszámla subsidiary accounts ál ta lá nos general ~ overall ál ta lá nos adós ga ran ci ák general guarantees of indebtedness ál ta lá nos ár in dex general price in dex ál ta lá nos cél general purpose ál ta lá nos el len õr zé sek general controls ál ta lá nos fo gal mak general definitions ál ta lá nos for gal mi adó (ÁFA) value added tax (VAT) ál ta lá nos igaz ga tá si al kal ma zot tak general administrative personnel ál ta lá nos költ sé gek overheads ál ta lá nos költ sé gek el té ré se overhead variance ál ta lá nos meg je le ní té si elv general recognition principle ál ta lá nos ter me lé si költ sé gek factory overheads ál ta lá nos ügy nök general agent ál ta lá nos ügy vi te li költ sé gek general administrative expenses ál ta lá nos vá sár ló erõ meg kö ze lí tés general purchasing power approach ál ta lá no san el fo ga dott szám vi te li el vek generally accepted accounting principles (GAAP) al ter na tív könyv vizs gá la ti alternative audit procedures el já rá sok al ter na tív mód sze rek alternative methods alul ér té kelt understated ~ undervalued alulról felfelé és a felülrõl lefelé tesztek alkalmazása application of the 'bottom-up' and and 'top-down' tests alul ról fel fe lé teszt bottom-up test al vál lal ko zó subcontractor ame ri kai rész vény op ció american share option amor ti zá ció amortisation amor ti zá ci ós idõ szak amortisation period amor ti zá ci ós mód szer amortisation method amor ti zált be ke rü lé si ér ték amortised cost

14 analitika subledger analitikus kimutatás ledger anyag material anya gok pót lá si költ sé ge replacement cost of materials anya got köny vel do the accounting for materials anya-le ány vál la la ti kap cso lat parent-subsidiary relationship anya vál la lat parent apport contribution in kind ap róbb szö ve ge zé si minor wording inconsistency következetlenségek ár variancia price variance ár aján lat quote arány ratio ará nyos ka mat proportionate interest ará nyos kép vi se let proportional representation ará nyos kon szo li dá ció pro rata consolidation ~ proportionate consolidation ará nyo san on a pro-rata basis ~ pro rata basis ará nyo san szét oszt ap por ti on arány szám ok ratios arány ta la nul nagy költ ség vagy undue cost or effort erõfeszítés árazás alapja basis of pricing ára zá si po li ti kák pricing policies árbevétel revenue ár csök ken tés price cuts ár en ged mény mark-down ár-ered mény ará nyok price earning ratios ár fo lyam foreign exchange ~ rate ár fo lyam koc ká zat currency risk ár fo lyam kü lön bö zet exchange difference ár fo lyam ér ték quoted value árfolyamkorrekciók exchange adjustments ár fo lyam-kü lön bö ze tek adó zá si tax effects of exchange differences ki ha tá sai ár fo lyam-kü lön bö ze tek recognition of exchange differences megjelenítése ár fo lyam kü lönb ség exchange difference ár fo lyam nye re ség exchange gain ár fo lyam-nye re ség arány price -earnings ratio ár fo lyam vesz te ség exchange loss ár in dex price in dex ár in ga do zá sok fluctuations in the price ár in ga do zá sok fluctuations of price ár koc ká zat price risk ár meg ál la po dás (jog el le nes) price fix ing ár meg ha tá ro zás price determination

15 ármeghatározási fo lya mat price-setting process ár po li ti ka pricing policy ár rés margin ~ mark-up ~ profit margin ~ range of prices ár tá mo ga tás subsidy árucimke dilivery slip áru ér té ke sí tés sale of goods áruk goods ~ merchandise áru rak tár warehouse áru szál lí tá si bi zony lat goods received notes áru tõzs de commodity exchange áru tõzs dei kont rak tu sok commodity contracts áru tõzs dei ter mé kek re vo nat ko zó commodity based contract szerzõdés áru tõzs dei ter mék hez-kö tött commodity-indexed interest ka mat árváltozásokra reagáló responding to changing prices ár vál to zá sok ha tá sa it be mu ta tó information reflecting price changes in for má ci ók ás vá nyi ér cek mineral ores ás vá nyi ér cek ki ter me lé se extraction of mineral ores ás vá nyi jo gok mineral rights ás vá nyok és ás vá nyi ter mé kek minerals and mineral products ás vá nyok ki ter me lé se extraction of minerals ás vá nyok ku ta tá sa, feltárása exploration for minerals asszisztensek assistants átad consign ~ convey ~ dispose of ~ hand over ~ spin off át adan dó el len ér ték consideration to be exchanged át adás transfer áta dó assignor ~ transferor átalakít vmit vmivé convert sg into sg át ala kí tás költ sé ge cost of conversion áta lány lump sum áta lány díj flat rate áta lány fi ze tés ala pú flat salary pension plans nyug díj prog ra mok át ál lás changeover át ér té ke lés revaluation átértékelések és valós értéken történõ elszámolás revaluations and fair value accounting átértékelési tartalék revaluation reserve

16 átértékelési többlet revaluation surplus át fo gó comprehensive ~ overall ~ pervasive átfogó biztosítás (több biztosítási comprehensive insurance esemény ellen) át fo gó jel le gû ek broad in nature át fo gó szem pont ok overall consideration áthárít vkire vmit pass on to át ho zat bring forward át ho zott egyen leg balance carried forward át lag average át la gos ef fek tív adó kulcs average effective tax rate át la gos össze sí tett könyv sze rin ti average aggregate carrying amount érték át lát ha tó ság transparency át me ne ti tentative át me ne ti kü lön bö ze t temporary difference át me ne ti ren del ke zés transitional provisions átmeneti számviteli politikák transitional accounting policies át néz check át ru ház transfer (to) át ru há zás cession ~ transfer át ru ház ha tó negotiable át ru ház ha tó ér ték pa pír negotiable paper át ru ház ha tó ság negotiability át ru há zó assignor át so ro lá sok transfers átstruktúrált pénz ügyi restructured financial liabilities kötelezettségek át szá mí tás mód sze re translation method át szá mí tá si kü lön bö ze tek currency translation differences ~ translation differences át szer kesz tett reformatted át szer ve zés reorganization ~ restructuring át szer ve zés költ sé gei costs of restructuring át szer ve zé si cél tar ta lék restructuring provision áttekintés review áttérési kötelezettség transitional liability átutal remit ~ transfer (to) át uta lás remittance át utalt pénz remittance át vál lal take over át vál lalt kö te le zett sé gek liabilities assumed át vál tás conversion

17 át vál tá si ár fo lyam exchange rate át vál tá si ár fo lyam ok foreign exchange rates át vál tá si ár fo lyam ok vál to zá sai changes in foreign exchange rates át vál tá si ár fo lyam ok vál to zá sa i nak ha tá sai effects of changes in foreign exchange rates ~ effects of exchange rate changes át vál tá si op ció conversion option át vált ha tó convertible át vált ha tó el sõbb sé gi rész vény convertible preference share át vált ha tó ér ték pa pír ok convertible securities át vált ha tó inst ru men tum convertible instruments át vált ha tó köt vény convertible bond ~ convertible loan stock át vált ha tó vmire convertible into sg átváltható adósság convertible debt át vesz vmit adopt átveszi az üzletet take over a bu si ness át ve võ transferee át ve zet carry forward átvilágítás review átvilágítási megbízás review engagement átvitt egyenleg balance carried forward átvizsgál check au to ma ta irá nyí tó rend szer autopilot mechanism au to ma ti zá lá si fo lya ma tok automating procedures au tó par ko ló park ing lot avu lás obsolescence át ér té kelt, nem érték csök kent hetõ esz kö zök meg té rü lé se recovery of revalued non-depreciable assets auditált pénzügyi kimutatások audited financial statements azon na li át vál tá si ár fo lyam spot exchange rate azon na li fi ze tés re adott köl csön money at call/money on call/ call money azon na li ár spot price azonnali értékesítés outright sale azon na li vé tel és el adás spot purchase and sale azo nos idõ tar ta mú coterminous azo nos vagy lé nye gé ben azo nos equal or substantially equal amounts összeg azo no sí tás identification azo no sí tá sa egy olyan esz köz nek, amely értékvesztett lehet identifying an asset that may be impaired azo no sí tat lan fi ze té sek unidentified payments azo no sít ha tó esz köz identifiable asset azo no sít ha tó esz kö zök és kötelezettségek megjelenítése recognition of identifiable assets and liabilities azonosíthatóság identifiability azonosított fizetések identified payments az zal a fel té tel lel, hogy on condition that

18 B bank bank bank át uta lás bank transfer bank ban alá írá si cím pél dányt be nyúj t given spe ci men signatures on a bank mandate bank be tét bank deposit bankcsekk draft bank-és kész pénz köny ve lést vé gez do the bank and cash accounting bankhitel bank loan banki egyenlegértesítõ bank statement banki egyeztetések bank reconciliations ban ki el fo gad vá nyi ga ran ci ák bank acceptance guarantees ban ki fo lyó szám la hi tel(ek) bank overdraft(s) banki kimutatás bank statement ban ki le tét safe deposit ban ki tar ta lé kok bank reserves bank jegy bank note bank ka mat bank interest bankképes negotiable bank köl csön bank loan ban kok tól szár ma zó bank borrowings köl csön fel vé tel bank szám la bank account bankszámlát könyvel do the accounting ~ do the accounting for bank bank utal vány banker s order ~ standing order bá nya mine bár mi kor fel mond ha tó köl csön call loan barter ügyletek barter transactions be nem jegy zett tár sa ság unincorporated association be nem sorolt befektetett non-classified invested assets eszközök beágyazott kamatküszöb (floor) embedded floor on interest rates beágyazott kamatplafon (cap) embedded cap on interest rates be ágya zott könyv vizs gá la ti embedded audit facilities lehetõségek be ágya zott szár ma zé kos ter mék embedded derivative becs lés estimate becslések alapja basis for estimates be csü le tes ség ga ran tá lá sá ra szó ló fidelity guarantee insurance szakmai biztosítás

19 becsült jövõbeni cash flow-k estimated future cash flows be csült költ sé gek estimated costs be ér ke zõ szál lít mány freight-in be fa gyott kö ve te lés frozen claim befejez terminate ~ conclude befejezés completion befejezés becsült költsége estimated costs of completion befejezetlen beruházás construction in progress befejezetlen termelés work in progress befektet invest befektetés megtérülése return on investment befektetés teljesítménye investment performance befektetés(ek) investment(s) befektetések átértékelésébõl de fi cit on revaluation of investments szár ma zó csök ke nés befektetések elszámolása accounting for investments befektetések társult investments in associates vál lal ko zá sok ban be fek te té sek vé te le és el adá sa purchase and sale of investments befektetéseket könyvel do the accounting for investments befektetéshez kapcsolt biztosítási investment-linked insurance funds ala pok befektetési adóhitelek investment tax credits befektetési alap mutual fund ~ unit trust be fek te té si ala pot ke ze lõ tár sa ság trust company (befektetési alapkezelõ) befektetési célú értékpapírok investment securities befektetési célú értékpapírok disposals of investment securities elidegenítései befektetési célú ingatlan investment property befektetési célú ingatlanok lessees of investment property lí zing be ve või befektetési és likviditási jelentés investment and liquidity reports befektetési forma investment type befektetési jegy investment unit befektetési szabályok investment regulations befektetési szerzõdés investment contract befektetési tevékenység investing activities befektetési vállalkozás investment enterprise befektetést befogadó investee befektetett eszköz(ök) fixed asset(s) befektetett eszközök non-current assets befektetõ investor be fek te tõ ál tal tu laj do nolt egy ség investor-owned entity be fek te tõ kö zös vál lal ko zás ban investor in a joint venture befizetett alaptõke fully paid-up capital

20 befizetett tõke capital paid in ~ paid in capital be fo ga dás endorsement be fo lyás inflows be fo lyá sol influence be haj tan dó szám la (hi tel, accounts receivable kintlevõség) be haj tás collection be hajt ha tat lan adós ság irrevocable debt be hajt ha tat lan hi te lek és uncollectable loans and advances köl csö nök be hajt ha tat lan kö ve te lés bad debt be hajt ha tat lan rész uncollectable portion be hajt ha tat lan ság uncollectability be hajt ha tó ság collectability ~ recoverability be ha tá rol curtail beindítási költségek start-up costs be irat ko zá si initiation bejegyez recognise ~ record bejegyez (céget) incorporate bejegyzés registration be jegy zés vagy szék hely or szá ga country of incorporation or residence be jegy zé si iga zo lás certificate of registration bejegyzési illeték registration fee bejegyzett registered bejegyzett társaság registered company bejegyzett védjegy registered trademark bejelentés/végrehajtás a mérlegfordulónapot communication/implementation before balance sheet date meg elõ zõ en be jö võ szám la könyv voucher register be ke be le zé s takeover be ke rü lés initial recognition bekerülési érték cost ~ historical cost be ke rü lé si ér ték ala pú ér té ke lés cost-based measurement be ke rü lé si ér ték for mu la cost for mu la bekerülési érték meghatározása determination of cost bekerülési érték meg ha tá ro zá sá nak mód sze rei techniques for the measurement of cost bekerülési érték megtérülési cost recovery approach megközelítés bekerülési érték modell cost model bekerülési érték módszer cost method bekerülési érték összetevõi components of cost

21 bekerülési értéken kimutatott carried at cost bekerülési értéket meghaladó proceeds in excess of cost bevételek bekerülésiérték formulák cost formulas bekövetkezik occur be lát ha tó, elõ re lát ha tó foreseeable beleegyezés approval be le fog lal vmit vmibe include sg in sg be lé pé si dí jak admission fees be lé pé si és tag sá gi dí jak entrance and membership fees be le vesz vmit vmibe include sg in sg be le vesz, be le épít vmit vmibe incorporate sg in sg bel föl di domestic bel föl di prog ra mok domestic plans bel sõ audit sza bály zat internal audit rules bel sõ auditor internal auditor belsõ ellenõrzési értékelési listák(ice) internal control evaluation checklists (ICEs) bel sõ el len õr zé si kér dõ ívek (ICQk) internal control questionnaires (ICQs) belsõ ellenõrzési kifejtõ jelentés internal controls narrative report belsõ ellenõrzési rendszer internal control system bel sõ el len õr zés rõl való communications on internal control kom mu ni ká ció belsõ érték intrinsic value bel sõ fi nan szí ro zás internal financing bel sõ koc ká zat át adás internal risk transfer bel sõ koc ká za tok internal risks belsõ audit internal audit belsõ audit és vállalatkormányzás/irányítás internal audit and corporate governance belsõ audit hatóköre scope of internal audit belsõ audit jellege és rendeltetése nature and purpose of internal audit belsõ audit jövõje future of internal audit belsõ audit kiadása külsõsöknek outsourcing of internal audit belsõ audit típusai types of audit report belsõ audit változó természete changing nature of internal audit belsõ auditor internal auditor belsõ pénzügyi tervezési és be szá mo lá si rend szer internal financial budgeting and reporting system bel sõ szám vi te li el len õr zések internal accounting controls bel sõ szer zõ dés internal contract bé lyeg zõ lap clock card be mu tat vmit present sg be mu ta tan dó idõ szak ok szemléltetése illustration of periods required to be presented be mu ta tan dó szeg mens reportable segment be mu ta tás presentation

22 bemutatás következetessége consistency of presentation be mu ta tás kor fi ze ten dõ payable on demand be mu ta tó ra szó ló csekk bearer cheque be mu ta tó ra szó ló köt vény bearer bond be mu ta tó ra szó ló rész vény bearer share ben ne rej lik be inherent benn fen tes ke res ke de lem insider dealing be osz tás position ~ seniority bér wage bér- és fizetéselosztás payroll distribution bér- és fi ze tés-el szá mo lás payroll bér- és fizetési jegyék, analítika payroll journal bérbeadó lessor bérbe ad (épületet) lender bér be adó, köl csön adó lender bér el szá mo ló payroll check bérelt berendezések rental equipment béren kívüli juttatások finge benefits be ren de zés equipment ~ fixture berendezési tárgyak fixtures bérkönyvel do the payroll accounting bérlet rent bérleti díj rental fee bér le ti-adás vé te li szer zõ dés hire-purchase contract bér lõ lessee bér rend szer wages system be ru ház invest be ru há zás investment be ru há zás be ke rü lé si ér té ke cost of an investment be ru há zás ho za ma return on investment be ru há zás meg té rü lé se return on investment be ru há zá si ki adás capital expenditure be ru há zá si költ ség terv capital budget be ru há zá si költ ség ve tés capital budgeting be ru há zá si pro jek tek capital pro ject be ru há zá si szer zõ dés construction contract be ru há zá si szer zõ dé sek össze kap cso lá sa és ta go lá sa combining and segmenting construction contracts be ru há zá si ter vek capital pro ject be ru há zá sok assets in course of construction ~ assets under construction be ru há zó investor be so ro lás classification be szá mít offsetting ~ set off against ~ count

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Statisztikai számjel / Statistical Code

Statisztikai számjel / Statistical Code 1 1 1 0 0 0 1 3 9 6 2 1 A EREDMÉNYKIMUTATÁS / PROFIL/LOSS ACCOUNT A VARIANT (Összköltség eljárással) (Prepared using the total coust method) Previous year Tárgyév / The year under review 01. Belföldi értékesítés

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök 24. szám TARTALOMJEGYZÉK 13/2007. (III. 1.) FVM r. A zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról 1202 14/2007.

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM I. KÖTET 889-1032. OLDAL 2006. március 24. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2013 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2013 2012 Interest and similar income 57,786

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 29., szerda 107. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 156/2009. (VII. 29.) Korm. ren de let A köz úti áru fu va ro zás hoz, sze mély szál lí

Részletesebben

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7.

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 7., péntek 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 53/2007. (XII. 7.) EüM r. A gyógy szer ren de lés hez hasz ná lan dó szá mí tó gé pes prog ram mi nõ

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek 160. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM e. r. A ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés,

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm.

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 20., csütörtök 47. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 97/2006. (IV. 20.) Korm. r. A 2006. évi rend kí vü li ár víz vé de ke zés költ ség ve

Részletesebben

Semi-Annual Report 2014

Semi-Annual Report 2014 Semi-Annual Report 2014 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2014 2013 Interest and similar income 42,658 57,786 - cash and cash equivalents 679 1,299

Részletesebben

Semi-Annual Report 2012

Semi-Annual Report 2012 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2012 1 www.raiffeisen.hu Igazgatóság jelentése Részvényesek RZB Csoport, Raiffeisen International Consolidated Income Statement IFRS consolidated,

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004) 424 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám 17) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadott - nál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad.

Részletesebben

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd 137. szám Ára: 3260, Ft TARTALOMJEGYZÉK 233/2008. (I. 23.) Korm. r. Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2008. évi

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal

19. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 7., csütörtök 19. szám Ára: 250, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2008. (II. 7.) Korm. r. A Kor mány nak a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek kel össze

Részletesebben

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész.

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Dr. Kin cses Gyu la, egészségügyi szakértô A XXI. szá zad

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek 172. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK 157/2008. (XII. 5.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó

Részletesebben

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. február 1-től STANDARD CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of, February 1 st, 2010 1. Belföldi Forint forgalomhoz kapcsolódó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök. 71. szám. Ára: 4765, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök. 71. szám. Ára: 4765, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök 71. szám Ára: 4765, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök 71. szám Ára: 4765, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 9. szám 2011 szeptember KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával FelAVATásrA Vár Az új FőTér

Részletesebben

Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2008. április 15. Ára: 1890 Ft 5. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2008. évi III. tv. Az 1 és 2 fo rin tos cím le tû ér mék be vo ná sa kö vet kez té ben szükséges kerekítés szabályairól...

Részletesebben

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv Nagylánykönyv D. Tóth Kriszta, 2011 Sanoma Media, 2011 Szerkesztette: Erdélyi Z. Ágnes Az illusztrációkat készítette: Faltisz Alexandra Borító és könyvterv: Czeizel Balázs Megjelent a Sanoma Media Budapest

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok 157 Dr. Géró Imre 1 EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok A ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom te rü le tén a

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 8 8 6 5 7 1 6 9 2 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 4 5 2 8 Cégjegyzék szám FairConto Audit Könyvvizsgáló Kft A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt 61-65. A vállalkozás

Részletesebben

20éves a KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME. Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával. INGyENES KÖZÉLETI havilap

20éves a KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME. Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával. INGyENES KÖZÉLETI havilap 1991 2011 20éves a INGyENES KÖZÉLETI havilap XX. évfolyam 5. szám 2011. május KÉSZÜL A KÖZPONT MEGÚJÍTÁSÁNAK I. ÜTEME Tura városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával Tervező: Az Építész

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

Fegyverneki. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21.

Fegyverneki. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVI. évfolyam 3. szám 2005. június 21. II. Országos Diák-Gulyásfesztivál Fegyvernek Ön kor mány zat Kép - vi se lõ tes tü le te, az Or czy An

Részletesebben

FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE. NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TU DO MÁ NYOS FO LYÓ IRA T VIII. év fo lyam. Fő szer kesz tő FAZEKAS JÓZSEF

FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE. NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TU DO MÁ NYOS FO LYÓ IRA T VIII. év fo lyam. Fő szer kesz tő FAZEKAS JÓZSEF FÓ RUM TÁR SA DA LOM TU DO MÁ NYI SZEM LE NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ TU DO MÁ NYOS FO LYÓ IRA T VIII. év fo lyam Fő szer kesz tő FAZEKAS JÓZSEF A szerkesztőbizottság elnöke ÖLLÖS LÁSZLÓ Fe le lős szer kesz

Részletesebben

Tör vé nyek. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* I. FEJEZET AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. Az egyéni vállalkozói tevékenység

Tör vé nyek. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* I. FEJEZET AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. Az egyéni vállalkozói tevékenység 40136 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 161. szám II. Tör vé nyek 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* Az Országgyûlés elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

A köz be szer zés mint ár ve rés

A köz be szer zés mint ár ve rés n Antal-Pomázi Krisz ti na A köz be szer zés mint ár ve rés A tanulmány A Pénzügyi Szemle elsõ PhD-PályázAtán i. helyezést ért el. El mé le ti mo del lek és gya kor la ti prob lé mák ÖS Sze fog la lás:

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. már ci us 31. Ára: 1518 Ft 5. szám. 2002. december. 8002/2006. (PK. 5.) PM tájékozató

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. már ci us 31. Ára: 1518 Ft 5. szám. 2002. december. 8002/2006. (PK. 5.) PM tájékozató Bu da pest, 2006. már ci us 31. Ára: 1518 Ft 5. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER TÁJÉKOZTATÓJA 8002/2006. (PK. 5.) PM tájékozató A jö ve dé ki adat szol gál ta tá sok hoz kap cso

Részletesebben

Kiszámítható és igazságos kormány kell!

Kiszámítható és igazságos kormány kell! Komplett való, Önnek. II. évfolyam, 1. szám Csepel és Soroksár közéleti lapja 2013. március Uszoda vagy út? Úszó út! (5. ol dal) Veszélyben a Burattino? (9. ol dal) Mélyütés: a röplabdának is vége (13.

Részletesebben

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval klímatechnika Konkrétumok írta: Mottl Gábor, Kiss Gábor Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval A 2009. NO VEM BE RI VGF-BEN A PAD LÓ HÛ TÉS LE VE GÕS HÕ SZI VAT TYÚ - VAL CÍ MÛ CIK

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Feltétel Multi Help Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az UNIQA Biztosító Zrt. (székhelye: 1134 Buda - pest, Róbert Károly krt. 7074. a továbbiakban: biztosító) se

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. áp ri lis 28. Ára: 1518 Ft 6. szám. A tõ ke pi ac ról szó ló 2001. évi CXX. tör vény mó do sí tá sá ról...

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. áp ri lis 28. Ára: 1518 Ft 6. szám. A tõ ke pi ac ról szó ló 2001. évi CXX. tör vény mó do sí tá sá ról... Bu da pest, 2006. áp ri lis 28. Ára: 1518 Ft 6. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi XXII. tv. 2006. évi XXIII. tv. 2006. évi XXV. tv. 2006. évi XXXVI. tv. A tõ ke pi ac ról szó ló 2001.

Részletesebben