KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI. SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI. SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy"

Átírás

1 KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy

2

3 KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy BUDAPEST, 2005

4 Össze ál lí tot ta: Péter Krisztina Somogyi Cs. Éva Szak ma i lag lek to rál ta: Boros Judit dr. Kováts Er zsé bet Pankucsi Zol tán ISBN Kiadja a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Ok ta tá si Köz pont Kft. Budapest, Felelõs vezetõ: dr. Böõr Katalin ügyvezetõ Nyomdai elõkészítés és nyomdai gondozás: Tordas és Társa Kft. Nyomás és kötés: Kinizsi Nyomda, Debrecen Felelõs vezetõ: Bördõs János igazgató

5 ELÕSZÓ A számvitel szakterületén meghatározó az elõírások globális szintû egysége - sítését célzó tendencia. Hûen példázza ezt az Európai Unió néhány évvel ez elõt ti dön té se is, amely ben az unió dek la rál ta: a szám vi te li sza bá lyo zás mo der ni zá lá sa so rán a Nem zet kö zi Szám vi te li Stan dar dok (az IAS-ek), a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (az IFRS-ek) irányában kí - ván to vább lép ni. En nek ke re té ben a tag ál lam ok ál tal uni ós al kal ma zás ra megfelelõnek ítélt nemzetközi standardokat uniós joganyagként kihirdetik, és al kal ma zá su kat kö te le zõ vé te szik bi zo nyos vál lal ko zá sok szá má ra. Cél - szerû megjegyezni, hogy a tagállamok részérõl felmerült kérdések (kételyek) el le né re a leg több ha tály ban lévõ nem zet kö zi stan dar dot ma már al kal maz - ni uk kell az uni ós vál lal ko zá sok meg ha tá ro zott kö ré nek. Fon tos lát ni azt is, hogy az unió jelentõs lépéseket tesz annak érdekében, hogy a számviteli irány el vei és a nem zet kö zi stan dar dok kö zöt ti össz han got meg te remt se. Emel lett az unió ak tí van részt kí ván ven ni a nem zet kö zi stan dar dok ki ala - kí tá sá nak fo lya ma tá ban is. A globális szintû egységesítés másik rendkívül fontos eleme, hogy a ko - rábban konkuráló két számviteli elõírásrendszer, az Amerikai Egyesült Álla - mok tõzs dé in meg kö ve telt US GAAP-ek és az IAS-ek, IFRS-ek meg al ko tói kon ver gen cia-prog ra mot fo gad tak el. En nek leg fon to sabb cél ja a két sza - bály rend szer kö zöt ti el lent mon dás ok fel ol dá sa, az össz hang meg te rem té se. Ha zánk úgy is, mint az Eu ró pai Unió tag ja ezért te vé keny ré sze se le het e glo bá lis kö ze le dés fo lya ma tá nak. Látható, hogy szabályozási szempontból kiemelt jelentõsséggel bír a nemzetközi fejlemények naprakész figyelemmel kísérése, mivel csak e folyama tok szem elõtt tar tá sá val van mód a szük sé ges sé váló in téz ke dé sek meg - ha tá ro zá sá ra, il let ve a meg fe le lõ nem ze ti vagy ép pen uni ós sza bá lyok ki ala - kí tá sá ra. A nemzetközi elõírások folyamatos fejlõdésének nyomon követése azon - ban jól felfogott érdeke azoknak a számviteli szakembereknek is, akik e szám vi te li sza bá lyok kal va la mi lyen mó don kap cso lat ba ke rül nek, pél dá ul úgy, hogy al kal maz zák azo kat, vagy úgy, hogy az azok alap ján össze ál lí tott be szá mo lót fel hasz nál ják, elem zik, fe lül vizs gál ják stb. Fon tos, hogy e szak - em be rek is idõ ben in for má lód ja nak a fo lya ma tok ról, hogy meg fe le lõ en fel - ké szül hes se nek a vál to zá sok ra, re a gál ni tud ja nak a ki hí vá sok ra.

6 Eh hez a te vé keny ség hez nyújt hat hasz nos se gít sé get az an gol ma gyar; ma gyar an gol szak szó tár, amely a szám vi tel nem zet kö zi vér ke rin gés ében fel me rü lõ leg gya ko ribb ki fe je zé se ket fog lal ja össze. A nem zet kö zi üz le ti élet alap ve tõ nyel ve az an gol, ezért na gyon fon tos, hogy min den érin tett tisz tá ban le gyen az al kal ma zott an gol nyel vû szak mai ki fe je zé sek ma gyar je len té sé vel. Ugyan ilyen je len tõs sé ge van an nak is, hogy ha a ha zai szak - em be rek an gol nyel ven kí ván ják ki fe jez ni ma gun kat, ak kor a meg fe le lõ an gol ki fe je zést al kal maz zák. Bí zom ab ban, hogy e ki ad vány a CD-vel hoz zá já rul hat a ma gyar szám vi te li szak em be rek si ke res ha zai- és nem zet - kö zi sze rep vál la lá sá hoz. Budapest, június hó Mé szá ros Lász ló fõ osz tály ve ze tõ Pénz ügy mi nisz té ri um, Szám vi te li fõ osz tály

7 A A so ro zat ba tar to zó el sõbb sé gi class A preference share részvény ab szo lút mér ték absolute rate ad provide adásvétel feltételei conditions of sales adás vé tel idõ pont ja date of exchange adás vé te li ügy let exchange transaction adat bá zis database adat bá zis ke ze lõ rend sze rek database management systems (DBMS) adat bá zis rend sze rek database systems adat fel dol go zást vé gig kö ve tõ teszt walk-through test adatok tesztelése detail test ada to kat ve zet be a köny ve lés be enter data into accounts ada to kat vhonnan vhova felad post data from.. to.. adatokban a felek egyetértettek figures were agreed between the two parties adat tár database adat vé de lem data protection adminisztratív költségek administrative expenses adminisztratív ráfordítások administrative expenses adó tax adó elõny tax benefit adó jog rend szer tax jurisdiction adókövetelések tax assets adó meg ál la pí tá sa tax assessment adó tör vé nyek tax laws adó alany taxable entity adó alap tax base adóalapban levonható deductible ~ tax-deductible adóalap-csökkentõ deductible adó be val lás tax return adó be vé tel tax income adó bír ság penalty tax adó csa lás tax evasion adó el ke rü lés tax evasion adó-elõny(ök) tax benefit(s) adó év tax year adó ha tó ság taxation authority adó hát ra lék back tax/taxes

8 adó hi tel tax credit adó jog sza bály ok ki ját szá sa tax evasion adó jó vá írás tax cre dit adók taxes adó ka te gó ria tax bracket adó ked vez mény tax concession adó ked vez mé nye zett tax-privileged adó ki ha tá sok tax effects adó ki ve tés tax assessment adóköteles taxable adó kö te les át me ne ti kü lön bö zet taxable temporary difference adó kö te les nye re ség taxable pro fit adó kö te le zett ség tax liability adó kulcs ok tax rates ado mány donation ~ grant ~ subsidy ado má nyo zás donation ado má nyo zó do nor ado má nyo zott donee adó-meg ta ka rí tás tax sav ing adó men tes ség tax exemption ~ tax holiday adó rá for dí tás tax expense adós debtor adós kö te lez vény debenture adós le vél debenture ~ note adós le ve lek debentures adós ra in téz vé nye zett vál tó notes receivable adós ság debt adós ság inst ru men tu mok debt instruments adós ság-, vagy tõ ke-ér de kelt ség debt or equity in te rest. adós ság be haj tás debt collection adós ság be haj tó debt collector adós ság be haj tó ügy nök ség debt collection agency adós ság inst ru men tum debt instrument adós sá gok elõ tör lesz té se extinguishment of debt adót el tö röl abolish the tax adó tar to zás deficiency adó te her tax burden adó ter he k mi ni ma li zálása tax avoidance (jog sze rû en) adótervezés tax planning adótervezési lehetõségek tax planning opportunities adott esz köz hasz nos élet tar ta ma useful life of that asset adott mér té kû hoz zá já ru lás level contribution method mód sze re

9 adott mér té kû ju ta lom mód sze re level premium method adózási státuszban bekövetkezõ changes in the tax status változások adóvisszatérítés tax refund adó vizs gá lat tax field audit adó zás taxation adó zás elõt ti nye re ség pretax pro fit ~ pro fit before tax adó zás elõt ti ráta pre-tax rate adó zás utá ni post-tax adó zott nye re ség pro fit after tax adó zá si stá tusz tax sta tus adó zá si szem pont ok tax purposes adózott post-tax adózott nyereség profit after tax adózott nyereség vagy veszteség post-tax profit or loss adó zott összeg after-tax amount ajánl recommend aján lat proposal aján la ti (asking) ár asking price aján la ti ga ran ci ák bid bonds aján la ti köt vé nyek bid bonds aján la tot el fo gad accept a bid aján la t el fo gad ása acceptance of an offer aján lott encouraged aka rat tal intentional ak kord mun ka piecework akkreditív letter of cre dit akta file ak tív hasz ná lat active use ak tív hasz ná lat ból ki vont assets retired from active use eszközök ak tív idõ be li el ha tá ro lá sok deferred charges ~ prepaid expenses ~ prepayments aktív piac active market aktívál capitalise ak ti vá lás capitalisation ak ti vá lás be fe je zé se cessation of capitalisation ak ti vá lás fel füg gesz té se suspension of capitalisation ak ti vá lás meg kez dé se commencement of capitalisation ak ti vá lható hi tel fel vé te li költ sé gek borrowing costs eligible for capitalisation aktivált érték capitalised value aktívált fej lesz té si költ sé gek capitalised development costs aktívan forgalmazott actively marketed aktuális nettó cash flow-k actual net cash flows aktuárius actuary

10 aktuáriusi értékelés actuarial valuation aktuáriusi értékelési módszer actuarial valuation method aktuáriusi feltételezés actuarial assumption aktuáriusi net tó hal mo zott net cumulative actuarial gains nyereségek aktuáriusi nye re sé gek és actuarial gains and losses veszteségek akvizíció acquisition akvizíció idõpontja acquisition date ~ date of acquisition ak vi zí ció költ sé ge cost of acquisition ak vi zí ció költ sé gé nek fel osz tá sa allocation of cost of acquisition ak vi zí ci ó ból ke let ke zõ go od will go od will arising on acquisition ak vi zí ci ó ból ke let ke zõ ne ga tív go od will negative go od will arising on acquisition ak vi zí ci ók el szá mo lá sa accounting for acquisitions ala csony ter me lés low production ala csony ra cél zás lowballing alá írás signature aláírásra jogosult banknál signatory of bank accounts alá írás ra jo go sult ság signing authority ala ki ér tel me zés technicality alap-mó do sí tás basis adjustment alap tõ ke inst ru men tum host equity instrument alap(ok) fund(s) alap ada tok raw data alap-adós ság szer zõ dés host debt contract alap anyag ok raw material alap bi zony la tok source documents alap el vet kö vet follow a convention/principle alap inst ru men tum host instrument ala pít establish ala pí tás establishment ala pí tá si költ sé gek start-up expenses ala pí tá si en ge dély foundation per mit ala pí tó founder ala pí tó ok irat articles of incorporation ~ deed of foundation alap kép zés funding ala pos jog perfect right alap sza bály memorandum of association ~ statute alap szer zõ dés host contract alap tõ ke capital stock ~ initial capital ~ issued capital ~ share capital ala pul szol gá ló ka mat láb prevailing interest rate

11 ala pul véve based on alap ve tõ essential ~ fundamental ~ principal alap ve tõ go od will core go od will alap ve tõ hiba kor rek ci ó ja correction of a fundamental error alap ve tõ hi bák fundamental errors alap ve tõ hi bák és a szám vi te li po li ti ka vál to zá sai fundamental errors and changes in accounting policies alap ve tõ jo gok natural right alap ve tõ kar ban tar tás vagy ma jor inspection or overhaul costs nagy ja ví tás költ sé gei alap ve tõ vizs gá la ti el já rá sok substantive procedures alap ve tõ vizs gá la ti meg kö ze lí té s substantive approach alap ve tõ en basically alá ren delt kö te le zett ség subordinated liability alá tá maszt back ~ corroborate ~ support alá tá masz tó do ku men tu mok supporting documents al bi zott ság sub-committee al kal mas competent al kal mas ság appropriateness ~ competency al kal mat lan incompetent al kal maz apply al kal ma zás employment ~ application al kal ma zá si el len õr zé sek application controls alkalmazások kontrollja számítógépes információs application controls in computer information systems rendszerekben al kal ma zás ra vo nat ko zó application supplement kiegészítés al kal maz ha tó (a gya kor lat ban) applicable al kal maz ha tó (bi zo nyí ték) admissible al kal maz ha tó ság admissibility al kal ma zó employer al kal ma zott clerk ~ employee al kal ma zot tak átkép zé se staff retraining al kal ma zot ti jog vi szony employment al kal mi occasional al kot má nyos jo gok constitutional right al ko tó elem component al ko tó sza bad ság sabbatical leave áll vmibõl consist of sg ál lam(ház tar tás) government

12 ál la mi (mun ka vál la lói jut ta tá si) state (employee benefit) plan prog ram ál la mi ela dó so dás sovereign debt ál la mi ér ték pa pír ok government stocks ál la mi ér ték pa pír ok, ál lam pa pír ok gilt-edged securities ál la mi ga ran cia state guarantee ál la mi ga ran cia vál la lás government guarantee ál la mi ha tó sá gok authorities (state) ál la mi hoz zá já ru lás government assistance ál la mi jut ta tá sok ban be kö vet ke zõ certain changes in state benefits bi zo nyos vál to zá sok ál la mi köz re mû kö dés government assistance ál la mi pén zek public funds ál la mi prog ra mok state plans ál la mi ré sze se dés government participation ál la mi rész vé tel government participation Ál la mi Szám ve võ szék(ász) National Au dit Office(NAP) ál la mi szek tor public sector ál la mi szek tor könyv vizs gá la ta public sector auditing ál la mi tá mo ga tás for má já ban történõ akvizíció acquisition by way of a government grant ál la mi tá mo ga tás köz zé té te le disclosure of government assistance ál la mi tá mo ga tá sok government grants ál la mi tá mo ga tá sok el szá mo lá sa és az ál la mi köz re mû kö dés közzététele accounting for government grants and disclosure of government assistance ál la mi tá mo ga tá sok vissza fi ze té se repayment of government grants ál la mi tu laj donban lévõ state ownership ál la mi tu laj do nú state-owned ál la mi üzleti vál la lkozások government business enterprises ál lam igaz ga tá si governmental ál la mi lag el len õr zött government controlled ál la mi lag el len õr zött gaz dál ko dó state-controlled entities egy sé gek ál la mi lag irá nyí tott state-controlled államkötvény treasury bond ~ state bond ~ government bond ál lan dó permanent ~ standing ál lan dó ár emel ke dés escalation of prices állandó ráta flat rate ál lan dó bi zott ság stand ing committee ál lan dó hoz zá já ru lás fixed contribution állandó könyvvizsgálati dosszié permanent audit file (PAF) (PAF) ál lan dó üze mi ál ta lá nos költ sé gek fi xed production overheads ál lás employment

13 ~ position ál lás ke re sés job hunting ál lás ki lá tá sok career prospects ál lás pont case law ál lás va dá szat job hunting ál la tok farming livestock ál lat te nyész tés raising livestock ál lí tá sok assertions állítások a pénzügyi assertions in financial statements kimutatásokban allízing sublease allízing-fizetések sublease payments allízing-fizetési kötelmek sublease payment obligations ál lo mány át adás portfolio transfer alsó ár ha tár lower price li mit alszámla subsidiary accounts ál ta lá nos general ~ overall ál ta lá nos adós ga ran ci ák general guarantees of indebtedness ál ta lá nos ár in dex general price in dex ál ta lá nos cél general purpose ál ta lá nos el len õr zé sek general controls ál ta lá nos fo gal mak general definitions ál ta lá nos for gal mi adó (ÁFA) value added tax (VAT) ál ta lá nos igaz ga tá si al kal ma zot tak general administrative personnel ál ta lá nos költ sé gek overheads ál ta lá nos költ sé gek el té ré se overhead variance ál ta lá nos meg je le ní té si elv general recognition principle ál ta lá nos ter me lé si költ sé gek factory overheads ál ta lá nos ügy nök general agent ál ta lá nos ügy vi te li költ sé gek general administrative expenses ál ta lá nos vá sár ló erõ meg kö ze lí tés general purchasing power approach ál ta lá no san el fo ga dott szám vi te li el vek generally accepted accounting principles (GAAP) al ter na tív könyv vizs gá la ti alternative audit procedures el já rá sok al ter na tív mód sze rek alternative methods alul ér té kelt understated ~ undervalued alulról felfelé és a felülrõl lefelé tesztek alkalmazása application of the 'bottom-up' and and 'top-down' tests alul ról fel fe lé teszt bottom-up test al vál lal ko zó subcontractor ame ri kai rész vény op ció american share option amor ti zá ció amortisation amor ti zá ci ós idõ szak amortisation period amor ti zá ci ós mód szer amortisation method amor ti zált be ke rü lé si ér ték amortised cost

14 analitika subledger analitikus kimutatás ledger anyag material anya gok pót lá si költ sé ge replacement cost of materials anya got köny vel do the accounting for materials anya-le ány vál la la ti kap cso lat parent-subsidiary relationship anya vál la lat parent apport contribution in kind ap róbb szö ve ge zé si minor wording inconsistency következetlenségek ár variancia price variance ár aján lat quote arány ratio ará nyos ka mat proportionate interest ará nyos kép vi se let proportional representation ará nyos kon szo li dá ció pro rata consolidation ~ proportionate consolidation ará nyo san on a pro-rata basis ~ pro rata basis ará nyo san szét oszt ap por ti on arány szám ok ratios arány ta la nul nagy költ ség vagy undue cost or effort erõfeszítés árazás alapja basis of pricing ára zá si po li ti kák pricing policies árbevétel revenue ár csök ken tés price cuts ár en ged mény mark-down ár-ered mény ará nyok price earning ratios ár fo lyam foreign exchange ~ rate ár fo lyam koc ká zat currency risk ár fo lyam kü lön bö zet exchange difference ár fo lyam ér ték quoted value árfolyamkorrekciók exchange adjustments ár fo lyam-kü lön bö ze tek adó zá si tax effects of exchange differences ki ha tá sai ár fo lyam-kü lön bö ze tek recognition of exchange differences megjelenítése ár fo lyam kü lönb ség exchange difference ár fo lyam nye re ség exchange gain ár fo lyam-nye re ség arány price -earnings ratio ár fo lyam vesz te ség exchange loss ár in dex price in dex ár in ga do zá sok fluctuations in the price ár in ga do zá sok fluctuations of price ár koc ká zat price risk ár meg ál la po dás (jog el le nes) price fix ing ár meg ha tá ro zás price determination

15 ármeghatározási fo lya mat price-setting process ár po li ti ka pricing policy ár rés margin ~ mark-up ~ profit margin ~ range of prices ár tá mo ga tás subsidy árucimke dilivery slip áru ér té ke sí tés sale of goods áruk goods ~ merchandise áru rak tár warehouse áru szál lí tá si bi zony lat goods received notes áru tõzs de commodity exchange áru tõzs dei kont rak tu sok commodity contracts áru tõzs dei ter mé kek re vo nat ko zó commodity based contract szerzõdés áru tõzs dei ter mék hez-kö tött commodity-indexed interest ka mat árváltozásokra reagáló responding to changing prices ár vál to zá sok ha tá sa it be mu ta tó information reflecting price changes in for má ci ók ás vá nyi ér cek mineral ores ás vá nyi ér cek ki ter me lé se extraction of mineral ores ás vá nyi jo gok mineral rights ás vá nyok és ás vá nyi ter mé kek minerals and mineral products ás vá nyok ki ter me lé se extraction of minerals ás vá nyok ku ta tá sa, feltárása exploration for minerals asszisztensek assistants átad consign ~ convey ~ dispose of ~ hand over ~ spin off át adan dó el len ér ték consideration to be exchanged át adás transfer áta dó assignor ~ transferor átalakít vmit vmivé convert sg into sg át ala kí tás költ sé ge cost of conversion áta lány lump sum áta lány díj flat rate áta lány fi ze tés ala pú flat salary pension plans nyug díj prog ra mok át ál lás changeover át ér té ke lés revaluation átértékelések és valós értéken történõ elszámolás revaluations and fair value accounting átértékelési tartalék revaluation reserve

16 átértékelési többlet revaluation surplus át fo gó comprehensive ~ overall ~ pervasive átfogó biztosítás (több biztosítási comprehensive insurance esemény ellen) át fo gó jel le gû ek broad in nature át fo gó szem pont ok overall consideration áthárít vkire vmit pass on to át ho zat bring forward át ho zott egyen leg balance carried forward át lag average át la gos ef fek tív adó kulcs average effective tax rate át la gos össze sí tett könyv sze rin ti average aggregate carrying amount érték át lát ha tó ság transparency át me ne ti tentative át me ne ti kü lön bö ze t temporary difference át me ne ti ren del ke zés transitional provisions átmeneti számviteli politikák transitional accounting policies át néz check át ru ház transfer (to) át ru há zás cession ~ transfer át ru ház ha tó negotiable át ru ház ha tó ér ték pa pír negotiable paper át ru ház ha tó ság negotiability át ru há zó assignor át so ro lá sok transfers átstruktúrált pénz ügyi restructured financial liabilities kötelezettségek át szá mí tás mód sze re translation method át szá mí tá si kü lön bö ze tek currency translation differences ~ translation differences át szer kesz tett reformatted át szer ve zés reorganization ~ restructuring át szer ve zés költ sé gei costs of restructuring át szer ve zé si cél tar ta lék restructuring provision áttekintés review áttérési kötelezettség transitional liability átutal remit ~ transfer (to) át uta lás remittance át utalt pénz remittance át vál lal take over át vál lalt kö te le zett sé gek liabilities assumed át vál tás conversion

17 át vál tá si ár fo lyam exchange rate át vál tá si ár fo lyam ok foreign exchange rates át vál tá si ár fo lyam ok vál to zá sai changes in foreign exchange rates át vál tá si ár fo lyam ok vál to zá sa i nak ha tá sai effects of changes in foreign exchange rates ~ effects of exchange rate changes át vál tá si op ció conversion option át vált ha tó convertible át vált ha tó el sõbb sé gi rész vény convertible preference share át vált ha tó ér ték pa pír ok convertible securities át vált ha tó inst ru men tum convertible instruments át vált ha tó köt vény convertible bond ~ convertible loan stock át vált ha tó vmire convertible into sg átváltható adósság convertible debt át vesz vmit adopt átveszi az üzletet take over a bu si ness át ve võ transferee át ve zet carry forward átvilágítás review átvilágítási megbízás review engagement átvitt egyenleg balance carried forward átvizsgál check au to ma ta irá nyí tó rend szer autopilot mechanism au to ma ti zá lá si fo lya ma tok automating procedures au tó par ko ló park ing lot avu lás obsolescence át ér té kelt, nem érték csök kent hetõ esz kö zök meg té rü lé se recovery of revalued non-depreciable assets auditált pénzügyi kimutatások audited financial statements azon na li át vál tá si ár fo lyam spot exchange rate azon na li fi ze tés re adott köl csön money at call/money on call/ call money azon na li ár spot price azonnali értékesítés outright sale azon na li vé tel és el adás spot purchase and sale azo nos idõ tar ta mú coterminous azo nos vagy lé nye gé ben azo nos equal or substantially equal amounts összeg azo no sí tás identification azo no sí tá sa egy olyan esz köz nek, amely értékvesztett lehet identifying an asset that may be impaired azo no sí tat lan fi ze té sek unidentified payments azo no sít ha tó esz köz identifiable asset azo no sít ha tó esz kö zök és kötelezettségek megjelenítése recognition of identifiable assets and liabilities azonosíthatóság identifiability azonosított fizetések identified payments az zal a fel té tel lel, hogy on condition that

18 B bank bank bank át uta lás bank transfer bank ban alá írá si cím pél dányt be nyúj t given spe ci men signatures on a bank mandate bank be tét bank deposit bankcsekk draft bank-és kész pénz köny ve lést vé gez do the bank and cash accounting bankhitel bank loan banki egyenlegértesítõ bank statement banki egyeztetések bank reconciliations ban ki el fo gad vá nyi ga ran ci ák bank acceptance guarantees ban ki fo lyó szám la hi tel(ek) bank overdraft(s) banki kimutatás bank statement ban ki le tét safe deposit ban ki tar ta lé kok bank reserves bank jegy bank note bank ka mat bank interest bankképes negotiable bank köl csön bank loan ban kok tól szár ma zó bank borrowings köl csön fel vé tel bank szám la bank account bankszámlát könyvel do the accounting ~ do the accounting for bank bank utal vány banker s order ~ standing order bá nya mine bár mi kor fel mond ha tó köl csön call loan barter ügyletek barter transactions be nem jegy zett tár sa ság unincorporated association be nem sorolt befektetett non-classified invested assets eszközök beágyazott kamatküszöb (floor) embedded floor on interest rates beágyazott kamatplafon (cap) embedded cap on interest rates be ágya zott könyv vizs gá la ti embedded audit facilities lehetõségek be ágya zott szár ma zé kos ter mék embedded derivative becs lés estimate becslések alapja basis for estimates be csü le tes ség ga ran tá lá sá ra szó ló fidelity guarantee insurance szakmai biztosítás

19 becsült jövõbeni cash flow-k estimated future cash flows be csült költ sé gek estimated costs be ér ke zõ szál lít mány freight-in be fa gyott kö ve te lés frozen claim befejez terminate ~ conclude befejezés completion befejezés becsült költsége estimated costs of completion befejezetlen beruházás construction in progress befejezetlen termelés work in progress befektet invest befektetés megtérülése return on investment befektetés teljesítménye investment performance befektetés(ek) investment(s) befektetések átértékelésébõl de fi cit on revaluation of investments szár ma zó csök ke nés befektetések elszámolása accounting for investments befektetések társult investments in associates vál lal ko zá sok ban be fek te té sek vé te le és el adá sa purchase and sale of investments befektetéseket könyvel do the accounting for investments befektetéshez kapcsolt biztosítási investment-linked insurance funds ala pok befektetési adóhitelek investment tax credits befektetési alap mutual fund ~ unit trust be fek te té si ala pot ke ze lõ tár sa ság trust company (befektetési alapkezelõ) befektetési célú értékpapírok investment securities befektetési célú értékpapírok disposals of investment securities elidegenítései befektetési célú ingatlan investment property befektetési célú ingatlanok lessees of investment property lí zing be ve või befektetési és likviditási jelentés investment and liquidity reports befektetési forma investment type befektetési jegy investment unit befektetési szabályok investment regulations befektetési szerzõdés investment contract befektetési tevékenység investing activities befektetési vállalkozás investment enterprise befektetést befogadó investee befektetett eszköz(ök) fixed asset(s) befektetett eszközök non-current assets befektetõ investor be fek te tõ ál tal tu laj do nolt egy ség investor-owned entity be fek te tõ kö zös vál lal ko zás ban investor in a joint venture befizetett alaptõke fully paid-up capital

20 befizetett tõke capital paid in ~ paid in capital be fo ga dás endorsement be fo lyás inflows be fo lyá sol influence be haj tan dó szám la (hi tel, accounts receivable kintlevõség) be haj tás collection be hajt ha tat lan adós ság irrevocable debt be hajt ha tat lan hi te lek és uncollectable loans and advances köl csö nök be hajt ha tat lan kö ve te lés bad debt be hajt ha tat lan rész uncollectable portion be hajt ha tat lan ság uncollectability be hajt ha tó ság collectability ~ recoverability be ha tá rol curtail beindítási költségek start-up costs be irat ko zá si initiation bejegyez recognise ~ record bejegyez (céget) incorporate bejegyzés registration be jegy zés vagy szék hely or szá ga country of incorporation or residence be jegy zé si iga zo lás certificate of registration bejegyzési illeték registration fee bejegyzett registered bejegyzett társaság registered company bejegyzett védjegy registered trademark bejelentés/végrehajtás a mérlegfordulónapot communication/implementation before balance sheet date meg elõ zõ en be jö võ szám la könyv voucher register be ke be le zé s takeover be ke rü lés initial recognition bekerülési érték cost ~ historical cost be ke rü lé si ér ték ala pú ér té ke lés cost-based measurement be ke rü lé si ér ték for mu la cost for mu la bekerülési érték meghatározása determination of cost bekerülési érték meg ha tá ro zá sá nak mód sze rei techniques for the measurement of cost bekerülési érték megtérülési cost recovery approach megközelítés bekerülési érték modell cost model bekerülési érték módszer cost method bekerülési érték összetevõi components of cost

21 bekerülési értéken kimutatott carried at cost bekerülési értéket meghaladó proceeds in excess of cost bevételek bekerülésiérték formulák cost formulas bekövetkezik occur be lát ha tó, elõ re lát ha tó foreseeable beleegyezés approval be le fog lal vmit vmibe include sg in sg be lé pé si dí jak admission fees be lé pé si és tag sá gi dí jak entrance and membership fees be le vesz vmit vmibe include sg in sg be le vesz, be le épít vmit vmibe incorporate sg in sg bel föl di domestic bel föl di prog ra mok domestic plans bel sõ audit sza bály zat internal audit rules bel sõ auditor internal auditor belsõ ellenõrzési értékelési listák(ice) internal control evaluation checklists (ICEs) bel sõ el len õr zé si kér dõ ívek (ICQk) internal control questionnaires (ICQs) belsõ ellenõrzési kifejtõ jelentés internal controls narrative report belsõ ellenõrzési rendszer internal control system bel sõ el len õr zés rõl való communications on internal control kom mu ni ká ció belsõ érték intrinsic value bel sõ fi nan szí ro zás internal financing bel sõ koc ká zat át adás internal risk transfer bel sõ koc ká za tok internal risks belsõ audit internal audit belsõ audit és vállalatkormányzás/irányítás internal audit and corporate governance belsõ audit hatóköre scope of internal audit belsõ audit jellege és rendeltetése nature and purpose of internal audit belsõ audit jövõje future of internal audit belsõ audit kiadása külsõsöknek outsourcing of internal audit belsõ audit típusai types of audit report belsõ audit változó természete changing nature of internal audit belsõ auditor internal auditor belsõ pénzügyi tervezési és be szá mo lá si rend szer internal financial budgeting and reporting system bel sõ szám vi te li el len õr zések internal accounting controls bel sõ szer zõ dés internal contract bé lyeg zõ lap clock card be mu tat vmit present sg be mu ta tan dó idõ szak ok szemléltetése illustration of periods required to be presented be mu ta tan dó szeg mens reportable segment be mu ta tás presentation

22 bemutatás következetessége consistency of presentation be mu ta tás kor fi ze ten dõ payable on demand be mu ta tó ra szó ló csekk bearer cheque be mu ta tó ra szó ló köt vény bearer bond be mu ta tó ra szó ló rész vény bearer share ben ne rej lik be inherent benn fen tes ke res ke de lem insider dealing be osz tás position ~ seniority bér wage bér- és fizetéselosztás payroll distribution bér- és fi ze tés-el szá mo lás payroll bér- és fizetési jegyék, analítika payroll journal bérbeadó lessor bérbe ad (épületet) lender bér be adó, köl csön adó lender bér el szá mo ló payroll check bérelt berendezések rental equipment béren kívüli juttatások finge benefits be ren de zés equipment ~ fixture berendezési tárgyak fixtures bérkönyvel do the payroll accounting bérlet rent bérleti díj rental fee bér le ti-adás vé te li szer zõ dés hire-purchase contract bér lõ lessee bér rend szer wages system be ru ház invest be ru há zás investment be ru há zás be ke rü lé si ér té ke cost of an investment be ru há zás ho za ma return on investment be ru há zás meg té rü lé se return on investment be ru há zá si ki adás capital expenditure be ru há zá si költ ség terv capital budget be ru há zá si költ ség ve tés capital budgeting be ru há zá si pro jek tek capital pro ject be ru há zá si szer zõ dés construction contract be ru há zá si szer zõ dé sek össze kap cso lá sa és ta go lá sa combining and segmenting construction contracts be ru há zá si ter vek capital pro ject be ru há zá sok assets in course of construction ~ assets under construction be ru há zó investor be so ro lás classification be szá mít offsetting ~ set off against ~ count

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms

Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms Keresés angolul vagy magyarul: Control+F Search in English or Hungarian: Control+F (not) subject to VAT (nem)

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

A tõ ke pi a ci sze rep lõk

A tõ ke pi a ci sze rep lõk Sza bó Zsolt A tõ ke pi a ci sze rep lõk ki vo nu lá sá nak, til ta ko zá sá nak, hû sé gé nek gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko rolt ha tá sa Ös sze fog la ló: a glo bá lis szin tû pénz- és tõ ke pi

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 Ügy szám: 6547 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 14 000098]; szék hely: 1071 Bu da pest,

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök 42. szám Ára: 7335, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 66/2009. (IV. 2.) Korm. ren de let A kí sér le ti és egyéb tu do má nyos cé lok

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

A reflektív gondolkodás fejlesztése

A reflektív gondolkodás fejlesztése A reflektív gondolkodás fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által

Részletesebben

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben