2. A Magyar Mérnöki Kamara illetékességében kapható jogosultságok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. A Magyar Mérnöki Kamara illetékességében kapható jogosultságok"

Átírás

1 A MMK építési mőszaki ellenıri (ME) és felelıs mőszaki vezetıi ( 1 MV) jogosultság elbírálási szabályzata 2 Ideiglenes jelleggel elfogadva a 11/2007. (V.19.) MMK Küldöttgyőlési határozattal. 1. Jogalap A tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló évi LVIII. törvény 3. elıírása alapján területi összesítésben a területi kamara, a 11. elıírása alapján országos összesítésben a Magyar Mérnöki Kamara vezeti a külön jogszabályban meghatározott névjegyzéket, és határoz a jogosultságról. 1.1 A fentiek szerinti külön jogszabály : A 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet az építési mőszaki ellenıri, valamint felkelıs mőszaki vezetıi szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól (mellékelve). 1.2 A ME és MV továbbképzésrıl intézkedik: A 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól (mellékelve). 1.3 Az építmények ME jogosultságához elıírt OKJ képzést szabályozza: A 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet az építési mőszaki ellenırök szakmai és vizsga követelményeirıl. 1.4 Kapcsolódó kamarai szabályozások: Kamarai Továbbképzési Szabályzat (elfogadva 2006-ban; olvasható a MMK honlapján) E szabályzatot a fenti elıírásokkal együtt kell alkalmazni. E szabályzat nem vonatkozik a létesítmény üzemeltetéséért más jogszabály elıírása szerint felelıs mőszaki vezetıre. 2. A Magyar Mérnöki Kamara illetékességében kapható jogosultságok 2.1 A Magyar Mérnöki Kamara illetékes valamennyi az 1.1 alatti jogszabályban meghatározott jogosultság odaítélésében, kivéve az AM kategóriájú (mőemlék szakterülető) MV-t. Az AM jelő jogosultságban kizárólag az építész kamarák illetékesek. 2.2 E szabályzat 1. sz. mellékletét képezi a jogosultsági kódtáblázat, benne jogosultsághoz rendelve az illetékes szakmai tagozat(ok). 1

2 2.3 Az építész, illetve a mérnöki kamarák illetékességét a MV és ME névjegyzékvezetésében a 3. szám alatt mellékelt MÉK MMK megállapodás rendezi. A 3.) pontjában a zárójelben közölt rész is érvényesítendı, tehát csak okl. építészmérnöki végzettségőekre vonatkozik. 3. A jogosultság szempontjából szakirányú végzettség 3.1 E szabályzat 2. sz. mellékletét képezi jogosultsághoz rendelve az elfogadható szakirányú végzettségek felsorolása. A felsıfokú szakirányú végzettségeket a 2.1 sz. melléklet, a középfokú szakirányú végzettségeket a 2.2 sz. melléklet tartalmazza. E mellékleteket a kamara folyamatosan karbantartja, bıvíti; interneten teszi közzé. Az aktuális döntéshez a döntéskor az internetes listában szereplı adatokat kell alapul venni. (Megjegyzés: a szabályzat e pontjához részletesebb kifejtés található a szabályzati szöveg vége után.) 3.2 A 3.1 pontban meghatározott végzettségeken túlmenıen annak az építési mőszaki ellenırnek, aki az épület, illetve antenna, antennatartó-szerkezet és azokhoz tartozó mőtárgyak, valamint az ezekkel összefüggı, illetıleg kiszolgáló építmény építésével, felújításával, átépítésével, bontásával összefüggésben végzi tevékenységét, az Országos Képzési Jegyzékben szereplı építési mőszaki ellenır I. vagy építési mőszaki ellenır II. szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az elıírt OKJ-s végzettség alól nem adható felmentés, azt nem helyettesíti az eredményes jogosultsági vizsga. 3.3 Az oklevél mellékletével és/vagy leckekönyvvel tanúsított olyan felsıfokú végzettség is elfogadható, amelynek képzési célja, illetve a képzés szintje (kreditpontokban vagy félévórákban) megállapítható, és az illetékes szakmai tagozati minısítése alapján a 2.1 mellékletben meghatározott, a jogosultság szempontjából szakirányú végzettséggel egyenértékő. 3.4 A 2.2 sz. mellékletben (a melléklet összeállításakor fennálló adathiány miatt) fel nem tüntetett középfokú végzettség elfogadható voltát és a mellékletbe való kiegészítı besorolását az illetékes szakmai tagozat minısítı bizottsága dönti el. 3.5 Ha a végzettséget igazoló oklevélbıl a szakirány, illetve annak a szakmagyakorlási jogosultságot megalapozó szintje nem állapítható meg, a 244/2006. (II. 5.) Korm. r. 3. (6) elıírása szerint kell eljárni. 4. A szakmai gyakorlat 4.1 A gyakorlati követelmény annak az igazolása, hogy a mérnök, technikus, szakmunkás megszerezte azokat a tevékenysége folytatásához szükséges szakmai és egyéb ismereteket, amelyeket általában nem lehet a szakmai képzések során, csak a gyakorlatban megszerezni. A követelményt a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 4. elıírása határozza meg. 4.2 Szakmai gyakorlati idıként a szakirányú képesítés megszerzését követıen, (pl. az OKJ tanfolyam és vizsga ebbe nem tartozik bele) a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelı tevékenység folytatásának idıtartamát kell figyelembe venni. Szakmai gyakorlati idıként figyelembe vehetı továbbá a szakirányú akkreditált kiegészítı képzés, posztgraduális képzés, az elismert egyéb képzések elvégzésének idıtartama is. 4.3 Kérelemre szakmai gyakorlati idıként az adott képzettségi szint szakirányú végzettségének megszerzését követıen a szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelı 2

3 építési mőszaki ellenıri, felelıs mőszaki vezetıi, építıipari kivitelezési, építésfelügyeleti, építésügyi hatósági, beruházói-mőszaki, oktatási intézményben építészeti-mőszaki szaktárgy oktatói, építészeti-mőszaki tervezési, építésügyi mőszaki szakértıi tevékenység folytatásának idıtartamát kell figyelembe venni. A felsorolt tevékenységgel eltöltött munkaidıbıl azt a részt kell szakmai gyakorlati idıként figyelembe venni, ami a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenység végzéséhez elvárt szakmai gyakorlat megszerzését érdemlegesen elısegítette. 4.4 A szakmagyakorlási jogosultság megállapítása során szakmai gyakorlati idıként az elızı bekezdésben felsoroltak szerinti a) építési mőszaki ellenır esetében aa) felsıfokú képesítés esetén 3 éves, ab) középfokú képesítés esetén 5 éves, b) felelıs mőszaki vezetı esetében a 244/2006.(XII.5.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti gyakorlati idıt kell igazolni oly módon, hogy az elıírt gyakorlati idınek legalább a fele a rendelet 4. (1) bek. a)-d) pontjai szerinti tartalmú legyen. 4.5 A szakmai gyakorlat igazolásaként csak közokirat, vagy teljes, bizonyító erejő magánokirat fogadható el (munkáltatói, illetve az építési szakmai érdekképviseleti szerv által kiadott igazolás, továbbá munka- vagy megbízási szerzıdés, szakmagyakorlási tevékenységet végzı jogosult személy által kiállított igazolás). 4.6 Egy évnyi szakmai gyakorlat (mint egység) igazolásához az egyévi átlagos (fıállásban, illetve legalább heti 40 órás munkaidıben elvárható) szakirányú szakmai teljesítmény teljesített voltát kell bizonyítani. Megítélésénél a teljesített feladat bonyolultságát, szakmai igényességét is figyelembe kell venni. A részállásban, vagy más módon megszerzett gyakorlat elfogadható idıtartamát a területi kamara állapítja meg, fıállású idıtartamra arányosítva, a kérelmezı által bejelentett, az általa személyesen végzett, tételesen felsorolt munka mennyisége, jellege, stb. és a szakmai munkáját irányító(k), illetve a referenciaigazolást adó építtetı által leigazoltak alapján. A külföldön olyan országban, amelyben a szakterület szerint illetékes kamara jellegő szerv van megszerzett gyakorlat e szervezet írásbeli igazolásával is elfogadható. 4.7 Ha a területi kamara a benyújtott iratok alapján nem tudja a követelményt kielégítı szakirányú gyakorlatot kétségkívül megállapítani, vagy elutasítani, minısítést kér. Az illetékes MB joga a kérelmezıtıl a gyakorlata igazolásához kiegészítı adatszolgáltatást kérni, pl. referencia munkák megadását (megjelölve a kérelmezı személyes hozzájárulását). A tagozati minısítéshez az MB a kérelmezıt meghallgatásra hívhatja meg az általa meghatározott idıpontra. Olyan kérdéseket tehet fel, amelyekbıl a kérelmezı személyes teljesítmény-része ellenırizhetı. A gyakorlatra vonatkozó követelmény nem teljesítettnek minısíthetı abban az esetben is, ha a kérelmezı elfogadott kimentés mellızésével nem jelenik meg a meghallgatáson. 4.8 Az Eljáró Minısítı Bizottság a meghallgatásról jegyzıkönyvet készít, ami a kérelmezı észrevételeit is tartalmazza. A jegyzıkönyvet minden bizottsági tagnak és a kérelmezınek is 3

4 alá kell írnia. A jegyzıkönyvet az MB az általa minden esetben írásban készített minısítéshez csatolja. 4.9 Másod fokú jogosultsági határozatokhoz a döntést hozó az illetékes szakmai tagozat elnökségétıl és/vagy az érintettıl véleményt kérhet a szakirányú képzettségre és a szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmény kielégített voltáról. 5. Jogosultsági vizsga 5.1 A jogosultsági vizsgát a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. elıírásai szerint kell lebonyolítani. 5.2 A vizsgakövetelményeket a... miniszteri közlemény tartalmazza. 5.3 A jogosultsági vizsga letételétıl (a vizsgabizottság helyett eljárva) a területi kamara részben eltekinthet, illetve adhat felmentést a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet 5. (6) és (7) szerinti esetekben. Elfogadható, hogy a kérelmezı igazolt szakmai gyakorlatának tartalma a vizsgakövetelmények ismeretét alátámasztja, ha a kérelmezett szakterületen az utolsó 15 éven belüli legalább 8 év (egészállási tevékenységnek megfelelı) gyakorlatot igazol. 6. Jogosítás, névjegyzék 6.1 A jogosultsági kérelem benyújtása, a határozat tartalma, a névjegyzéki bejegyzés érvényessége tekintetében a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet elıírásait kell alkalmazni. 6.2 A névjegyzékbe vétel jogerıre emelkedésekor a névjegyzékes adatait a területi kamara rögzíti az egységes, országos nyilvántartó programba. A ME-i és MV-i névjegyzéket a Magyar Mérnöki Kamara (egységesen a tervezıi és a szakértıi névjegyzékkel összevontan) hozza létre és nyilvánosságra az elektronikus honlapján. Ez a névjegyzék minısül a MMK hivatalos jogosultsági névjegyzékének. 6.3 A jogszabályban nyilvánosnak minısített adatok költségtérítés nélkül szabadon letölthetık. Úgyszintén nyilvánosak azok az egyéb adatok, amelyek nyilvánosságra hozásához a jogosult írásban hozzájárult. Az adatoknak a nyilvánosságon tartását és éves karbantartását a kamara szolgáltatásként biztosítja. A nem nyilvános adatairól az érintett személy és az illetékes hatóság írásban igazolást kérhet. 6.4 Az EGT állampolgárok jogosultságát a 244/2006. (II. 5.) Korm. r. 11. elıírásai szerint kell megállapítani. Más külföldi állampolgárok, illetve külföldi végzettségek esetében a jelen szabályzatot és a évi C. törvény külföldi végzettségek elismerésére vonatkozó szabályait kell érvényesíteni. 7. A jogosultság megújítása 7.1 A jogosultság megújítása a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. elıírásai szerint történik. 7.2 A jogosultság megújításának feltétele a 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet és a Kamarai továbbképzési szabályzat elıírásainak megfelelıen igazoltan teljesített továbbképzés. 7.3 A továbbképzési ciklusidıben teljesített szakirányú továbbképzések ismét érvényesíthetık abban az esetben is, ha azokat egy másik jogosultság megújítás-kérésénél már beszámították. 4

5 8. Eljárási szabályok 8.1 Az elsı fokú határozatot a területi kamara önállóan hozza, betartva a Ket. elıírásait. Helyes a kérelem és mellékletei hiánytalan voltát a benyújtáskor ellenırizni és a hiányos kérelmet benyújtás elıtt kiegészíttetni; a hiányokat a kérelmezıvel tételesen közöljük. 8.2 Az eljáráshoz a MMK honlapján található formanyomtatványokat kell alkalmazni. A határozat és engedély is egységes szövegminta szerint készül. 8.3 A területi kamarának joga van az illetékes szakmai tagozati MB-tól minısítı szakvéleményt kérni. Minısítést kell kérjen, ha a benyújtott iratokból nem állapítható meg egyértelmően a szakirányú szakmai végzettségre, illetve gyakorlatra vonatkozó követelmény teljesített volta. A minısítési kérést a hozzá tartozó mellékletekkel a területi kamara a MMK illetékes szakmai tagozatához juttatja el, és ugyanonnan kapja meg a minısítést 30 napon belül. Ha több tagozat illetékes a minısítésben, együttmőködésük módjáról e tagozatok döntenek. A minısítés idıtartamára a területi kamara az eljárást felfüggeszti, arról a kérelmezıt is értesíti. A felfüggesztés idıtartama legfeljebb 30 nap lehet. Ha a területi kamara nem kapja meg határidıre az általa kért minısítést, minısítés nélkül hoz határozatot. Ha a területi kamara az MB véleményétıl eltérı határozatot kíván hozni, az MB elnökével kell véleményt egyeztessen. Ezt követıen a területi kamara dönt és hozza meg az elsı fokú határozatot. Az elsı fokú határozatot meg kell küldeni a szakmai minısítést adó tagozati MBnak is. 8.4 Az elutasító, illetve a kérelmet nem maradéktalanul teljesítı határozatban a jogorvoslati lehetıséget is közölni kell. Az elsı fokú határozat elleni fellebbezést a területi kamaránál a kézhezvételtıl számított 15 napon belül kell benyújtani. (Ket. 99. (1) bek.) 8.5 Másod fokon a MMK hoz határozatot. A határozatot kézbesítésre, névjegyzékbe vételre meg kell küldeni az elsı fokú határozatot hozó területi kamarának. 8.6 A jogerıs határozat szerinti adatokat a területi kamara vezeti be a MMK jogosultsági névjegyzékébe. 8.5 Az építésfelügyeleti hatóságok által átadott névjegyzékben szereplı ME és MV jogosultakat a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet 13. (5) bek. elıírásai szerint kell névjegyzékbe venni. Ha az átvett adatok ezt indokolják, a névjegyzékbe való bevezetést megelızıen adategyeztetést kell lefolytatni. 9. Hatályba lépés, átmeneti rendelkezés 9.1 E szabályzat július 1.-én lép hatályba. 9.2 A július 1-je, elıtt benyújtott névjegyzékbe vételi kérelmek esetében a szakmagyakorlási jogosultság megállapítása a vizsga hiánya miatt nem tagadható meg. Ez a határidı kitolódik az elsı évi jogosultsági vizsgaidıszak lezárási idıpontjáig, ha ez késıbb van, mint július 1. A névjegyzékbe vételrıl szóló határozatban meg kell jelölni a kérelmezı számára azt a legkésıbbi idıpontot a határozat keltétıl számított egy évet, de legfeljebb a névjegyzékbe vétel megújításának idıpontját - ameddig az eredményes jogosultsági vizsgát igazolnia kell. Ha a kérelmezı ezt nem tudja igazolni, a megjelölt határnaptól a névjegyzékbıl törölni kell. 5

6 9.3 Jogosultsági vizsgaként a bármikor letett OKJ-s vizsgán túlmenıen elismerhetık azok a jogosultsági vizsga eredmények, amelyeket december 5-e elıtt meghirdetett vagy megkezdett mőszaki ellenıri vizsgára felkészítı tanfolyamhoz csatlakozóan eredményes vizsgával zártak le. 9.4 A jogosultsági vizsgáztatást a miniszteri közlemény kihirdetése után legalább 30 nappal lehet megkezdeni. Dr. Kováts Gábor MMK elnöke Mellékletek: 1. Jogosultsági kódtáblázat 2. Szakirányú végzettségek, folyamatos összeállítására az 5. sz. mellékletben leírt módon kerül sor 3. Építész, illetve mérnöki kamara illetékessége a felelıs mőszaki vezetık és építési mőszaki ellenırök névjegyzékvezetésében 4. Eljárás a technikusi végzettségekre vonatkozó (2. sz.) melléklet folyamatosan bıvülı létrehozása 6

7 1. számú melléklet Felelıs mőszaki vezetık kódtáblázata 244/2006. (XII.5.) Alkalmazásra Mőszaki vezetıi szakterület 2) Illetékes tagozat *) Korm. r. sz. kód kerülı kód MV-Épületek A, B MV-Ép/A, B, C 1) építmények megépítése, építési munkák, Építési és C tereprendezés, felszíni vízelvezetés MV-Épületek AM MV-Ép/AM 1) mőemléki védelem alatt álló építmények Építész Kamara MV-Épületek ÉG /A, vagy B, vagy C MV-ÉG/A, vagy B, vagy C építmények víz, csatorna, gáz, központi főtés, szellızı, klíma berendezéseinek Épületgépész MV-Épületek ÉV /A, vagy B, vagy C MV-Közl.ép. A, vagy B MV-Közl.vv- A, vagy B MV-Víz ép.- A, vagy B MV-ÉV/A, vagy B, vagy C építés-szerelése építmények villamos, hírközlı és épületfelügyeleti rendszer berendezései az épület fogyasztásmérı készülékéig Elektrotechnikai Hírközlési és Informatikai MV-KÉ/A, vagy B utak, vasutak, repülıterek, kikötık Közlekedési MV-VV/A, vagy B MV-VZ/A, vagy B vasútvillamossági építmények, vasút villamosítás, villamosenergia-ellátás, energia-távvezérlés és villamos üzemő biztosítóberendezések építményei, berendezései építés-szerelési munkái vízgazdálkodási építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek FVM- TE ** ) MV-TÉ/A, vagy B távközlési építmények építési-szerelési munkái MV- TV ** ) MV-TV/A, vagy B távközléshez szükséges villamos-szerelési munkái MV-Bányászati ép. MV-BÁ/A, vagy B szilárdásvány-bányászati, kıolaj- és szer. földgázbányászati, illetve egyéb bányászati MV-Szénhidr. száll. ép. szer. MV-Energ.-Ve.-Szén ép. szer. MV-GO/A, vagy B MV-EN/A, vagy B építmények építési-szerelési munkái szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, propán-bután töltı telepek és tartozékai építési-szerelési munkái energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei Elektrotechnikai, Közlekedési Vízgazdálkodási és Vízépítési Építési Hírközlési és Informatikai Hírközlési és Informatikai Szilárdásványbányászati, ill. Gáz- és Olajipari Gáz- és Olajipari Hı- és Villamosenergetikai, Vegyészmérnöki, Gáz- és Olajipari Tagozat MV-Távhı-A, vagy B MV-TH/A, vagy B távhıvezetékek és berendezések építése Építési, FVM-Villamosság-A, MV-VI/A, vagy B villamosság: erısáramú föld feletti és föld Elektrotechnikai vagy B alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezés *) A kérelmezı végzettsége, illetve az illetékes tagozatok közti megállapodás szerint ** ) Átsoroláskor mindkét (TE és TV) jogosultságot kell megállapítani annak is, akinek eddig csak az egyik volt. 1) A kamarai névjegyzéki szám elé kerülı, a jogosultságot megállapító kamarára utaló jel: építész kamara: MÉK mérnöki kamara: MMK 2) Az A fokozatú felelıs mőszaki vezetı a szakterületének megfelelı tevékenységet teljes körően végezheti. A B fokozatú felelıs mőszaki vezetı a közbeszerzésrıl szóló törvényben az építési beruházásokra megállapított nemzeti értékhatárt el nem érı beruházások esetében jogosult a szakterületének megfelelı tevékenységre. 7

8 Építési mőszaki ellenırök kódtáblázata Az ME terület kódjai 2) : Az ME területen (a felsı táblázat) OKJ végzettségi követelmény van és a jogosultsági vizsgától el kell tekinteni. 244/2006. (XII.5.) Korm. r. sz. kód Alkalmazásra kerülı kódok Ellenırzési szakterület É-I ME-É-I. 1) magasépítés M-I ME-M-I mélyépítés és mélyépítési mőtárgy G-I ME-G-I építmény- és épületgépészet V-I ME-V-I építmény- és épületvillamosság É-II ME-E-II 1) magasépítés M-II ME-M-II mélyépítés és mélyépítési mőtárgy G-II ME-G-II építmény- és épületgépészet V-II ME-V-II építmény- és épületvillamosság 2) Az I. fokozatú mőszaki ellenır épületek telekhatáron belüli, a szakterületének megfelelı, teljes körő mőszaki ellenırzésére jogosult. A II. fokozatú mőszaki ellenır a közbeszerzésrıl szóló törvényben az építési beruházásokra megállapított nemzeti értékhatárt el nem érı beruházások esetében épületek telekhatáron belüli mőszaki ellenırzésére jogosult a 26/2005. (VIII.5.) TNM rendeletben megállapított tevékenységi körben. SME terület: sajátos építmények építési mőszaki ellenıreinek kódjai 3) : 244/2006. (XII.5.) Korm. r. sz. kód Alkalmazásra kerülı kódok Ellenırzési szakterület SME-Közl. ép-i., vagy II. ME-KÉ/I., vagy II. közlekedési építmények építése SME-Közl. vv-i., vagy II. ME-VV/I., vagy II. vasút-villamossági építmények építése SME-Víz. ép-i., vagy II. ME-VZ/I. vagy II. vízgazdálkodási építmények építése SME-TE **) ME-TÉ/I., vagy II. távközlési építmények építése SME-TV ** ) ME-TV/I., vagy II. távközlési építmények villamos szerelése SME-Bányászati ép. szer. ME-BÁ/I., vagy II. szilárdásvány-bányászati, kıolaj és földgázbányászati építmények építése SME-Szénhidr. száll. ép. szer. ME-GO/I., vagy II. szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, propán-bután töltı telepek és tartozékainak építése SME-Energ.-Ve.-Szh. ME-EN/I., vagy II. energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések sajátos mőszaki építményei építése SME-Távhı-I., vagy II. ME-TH/I., vagy II. távhı termelésre és szállításra szolgáló sajátos mőszaki építmények építése SME-Villamos-I., vagy II. ME-VI/I., vagy II. villamos energia termelésre, elosztásra és szállításra szolgáló sajátos mőszaki építmények építése *) A kérelmezı végzettsége, illetve az illetékes tagozatok közti megállapodás szerint. ** ) Átsoroláskor mindkét (TE és TV) jogosultságot kell megállapítani annak is, akinek eddig csak az egyik volt. 1) A kamarai névjegyzéki szám elé kerülı, a jogosultságot megállapító kamarára utaló jel: építész kamara: MÉK mérnöki kamara: MMK 3) Az I. fokozatú (felsıfokú végzettségő) mőszaki ellenır a szakterületének megfelelı építmények teljes körő mőszaki ellenırzésére jogosult. A II. fokozatú (középfokú végzettségő) mőszaki ellenır a közbeszerzési törvényben az építési beruházásokra megállapított nemzeti értékhatárt el nem érı beruházások esetében jogosult a szakterületének megfelelı mőszaki ellenırzésre. 8

9 2. sz. melléklet: Szakirányú végzettségek A nem egyértelmő, határeseti végzettségek folyamatos összeállítására az 5. sz. mellékletben leírt módon kerül sor. A 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti egyértelmő esetek a MV szakmagyakorlási területen az alábbiak: I. rész Kód MV-Ép/A MV-Ép/B Szakmai gyakorlati idı Névjegyzékbe vételi követelmény 3 év okl. építészmérnök okl. építımérnök 4 év építészmérnök építımérnök magasépítı üzemmérnök mélyépítési üzemmérnök 5 év felsıfokú technikus felsıfokú mőszaki alapképzés kiegészítve építımesteri kiegészítı (építımester szakmérnök) végzettséggel 1 év okl. építészmérnök okl. építımérnök 2 év építészmérnök építımérnök magasépítı üzemmérnök mélyépítési üzemmérnök településmérnök városgazdasági üzemmérnök, illetve felsıfokú technikus 5 év építıipari technikus szakközépiskola MV-Ép/C 2 év kımővesmester ácsmester MV-Ép/AM 3 év okl. építészmérnök okl. építımérnök MV-ÉG 3 év okl. gépészmérnök 4 év gépészmérnök gépész üzemmérnök felsıfokú technikus gépésztechnikus MV-ÉG/C 5 év legfeljebb négy beépített szintig, 6,6 m falköz (oszlopköz) távolságig, és összesen 2000 m2 szintterület magasságig az építmények víz, csatorna, gáz, központi főtés, szellızı, klímaberendezéseire irányuló építési munkák a szakmunka szakágának megfelelı mesteri képesítés MV-ÉV 3 év okl. villamosmérnök 4 év villamosmérnök villamos üzemmérnök, illetve felsıfokú technikus villamosipari technikus MV-ÉV/C 5 év legfeljebb négy beépített szintig, 6,6 m falköz (oszlopköz) távolságig, és összesen 2000 m2 szintterület magasságig az építmények villamos, hírközlı és épületfelügyeleti rendszer berendezései - az épület fogyasztásmérı készülékéig - szerelési munkái villanyszerelı mesteri képesítés 9

10 II. rész Kód MV-KÉ/A MV-KÉ/B Szakmai gyakorlati idı Névjegyzékbe vételi követelmény 3 év okl. építımérnök 5 év építımérnök mélyépítési üzemmérnök közlekedésépítési üzemmérnök vízellátási és csatornázási üzemmérnök vízgazdálkodási üzemmérnök, illetve felsıfokú technikus 1 év okl. építımérnök építımérnök mélyépítési üzemmérnök közlekedésétítési üzemmérnök vízellátási és csatornázási üzemmérnök vízgazdálkodási üzemmérnök, illetve felsıfokú technikus 5 év közlekedésépítı útépítı vasútépítı hídépítı mélyépítı technikus pályamester MV-VV/A 3 év okl. villamosmérnök okl. közlekedésmérnök 5 év villamosmérnök villamos üzemmérnök közlekedésmérnök közlekedés üzemmérnök felsıfokú villamosipari technikus MV-VV/B 5 év vasút-villamossági vasútgépészeti MÁV Tisztképzı Intézetben szerzett végzettség MV-VZ/A 3 év okl. építımérnök 5 év építımérnök mélyépítési üzemmérnök közlekedésépítési üzemmérnök vízellátási és csatornázási üzemmérnök vízgazdálkodási üzemmérnök, illetve felsıfokú technikus MV-VZ/B 1 év okl. építımérnök építımérnök mélyépítési üzemmérnök közlekedésétítési üzemmérnök vízellátási és csatornázási üzemmérnök vízgazdálkodási üzemmérnök, illetve felsıfokú technikus 5 év vízügyi technikus víziközmőépítı technikus mélyépítı technikus MV-TÉ/A 3 év okl. építészmérnök okl. építımérnök 5 év villamosmérnök villamos üzemmérnök felsıfokú villamosipari technikus 10

11 MV-TÉ/B 5 év építıipari technikus építıipari szakközépiskola távközlési technikus posta mőszaki tiszti végzettség MV-TV/A 3 év okl.villamosmérnök 5 év villamosmérnök villamos üzemmérnök felsıfokú villamosipari technikus MV-TV/B 5 év villamosipari technikus távközlési technikus villamosipari szakközépiskolai végzettség posta mőszaki tiszti végzettség MV-BÁ/A 3 év okl. bánya- és geotechnikai mérnök okl. gáz- és olajipari mérnök okl. gépészmérnök 5 év bánya- és geotechnikai mérnöki bánya- és geotechnikai üzemmérnöki gáz- és olajipari mérnöki gáz- és olajipari üzemmérnöki gépészmérnöki gépész üzemmérnöki gázszolgáltató szaküzem-mérnöki felsıfokú gépipari technikus MV-BÁ/B 1 év gépipari technikus gépipari szakközépiskolai végzettség MV-GO/A 3 év okl. gáz- és olajipari mérnök okl. gépészmérnök 5 év gáz- és olajipari mérnök gáz- és olajipari üzemmérnök gáz- és olajipari felsıfokú technikus KPE mőanyag csıvezeték építése esetén szakirányú kiegészítı vizsga MV-GO/B 5 év gáz- és olajipari technikus gépészmérnöki technikus szakközépiskolai végzettség MV-EN/A 3 év okl. gépészmérnök okl. vegyészmérnök 5 év gépészmérnök gépész üzemmérnök vegyészmérnök vegyész üzemmérnök felsıfokú gépésztechnikus felsıfokú vegyésztechnikus MV-EN/B 5 év vegyésztechnikus gépésztechnikus szakközépiskolai végzettség MV-TH/A 3 év okl. gépészmérnök 5 év gépészmérnök gépész üzemmérnök MV-TH/B 5 év gépész felsıfokú technikus MV-VI/A 3 év okl. villamosmérnök 5 év villamos üzemmérnök felsıfokú technikus MV-VI/B 1 év okl. villamosmérnök villamos üzemmérnök felsıfokú technikus 5 év villamosipari technikus 11

12 3. sz. melléklet: Építész, illetve mérnöki kamara illetékessége a felelıs mőszaki vezetık és építési mőszaki ellenırök névjegyzékvezetésében Építész, illetve mérnöki kamara illetékessége a felelıs mőszaki vezetık és építési mőszaki ellenırök névjegyzékvezetésében Az építési és mőszaki ellenıri, valamint a felelıs mőszaki vezetıi szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés intézkedését az építész, illetve a mérnöki kamarák névjegyzék-vezetési illetékessége vonatkozásában a két kamara egyetértésben az alábbiak szerint értelmezte és döntötte el: 1.) Aki (csak) az egyik kamara névjegyzékében szerepel: illetékes ez a kamara 2.) Aki mind a két kamara névjegyzékében szerepel: a személy választ 3.) Aki nem szerepel kamarai névjegyzékben de végzettsége alapján szerezhetne jogosultságot, akár az egyik, akár a másik kamarában (okl. építészmérnök): a személy választ 4.) Aki AM (mőemlékes) jogosultságot kér: illetékes az Építész Kamara a személy valamennyi ellenıri és mőszaki vezetıi jogosultságában, kivéve ha az illetı csak a Mérnöki Kamara tagja Minden más személlyel kapcsolatban a Mérnöki Kamara illetékes. Budapest, január (Dr. Kováts Gábor) Magyar Mérnöki Kamara elnöke (Eltér István) Magyar Építész Kamara elnöke 12

13 4. Eljárás a technikusi végzettségekre vonatkozó (2. sz.) melléklet folyamatosan bıvülı létrehozása Helyzetelemzés A középfokú szakoktatással (szervezeti területen) hivatalból foglalkozó, e területet viszonylag ismerı mérnökkel összeállíttattuk a technikus és szakközépiskolás képzı intézmények listáját az utolsó néhány évtizedre. Eredmény: 1059 iskola-név. Beszereztük jobb lehetıség hiányában a felsıfokú technikumi végzettségek szakkönyvben megjelent listáját, ami azonban nem tekinthetı hivatalos adatnak; megküldtük a tagozatoknak felhasználásra. Tudtunkkal a felsıfokú technikus képzés az 1980-as évtized elsı mintegy két éve után szőnt meg. Tárgyaltunk a Nemzeti Szakképzési Intézet Szaktanácsadási Osztályával. Közölték, hogy gyakori változás volt, iskolákat összevontak, szétváltak; az oktatott szakok és elnevezéseik idıben változtak. Közölték, hogy tudtukkal nincs olyan hivatalos összeállítás, amelybıl a szakterületnek megfelelı szakirányú középfokú, illetve felsıfokú végzettségek kiderülnek. Felmerült, hogy levélben kérdezzük meg az 1059 iskolát, hogy mikor milyen technikusi bizonyítványokat adtak ki. Az ÉVOSZ-tól kaptunk egy 120 iskolára kiterjedı szőkített listát, ezek igazgatóihoz fordultunk információért. A többség egyáltalán nem fog válaszolni, továbbá a válaszok értékelhetısége is bizonytalan. Felmerült, hogy jobb lehetıség hiányában fokozatos bıvítéssel alkalmazkodva a gyakorlati igényhez állítunk össze egy olyan listát, ami biztosítja, hogy a területi kamaráink azonosan értékeljék a végzettség elfogadását. Javaslat a technikusi végzettségekre vonatkozó (2. sz.) melléklet fokozatosan bıvülı létrehozására A 2. sz. melléklet induló tartalma: a 244/2006. (XII. 5.) Korm. r. 1. sz. mellékletében meghatározott végzettségek szakirányúnak fogadhatók el az építési mőszaki ellenırökre is, kiegészítve az OKJ vizsgával, ahol ez elıírt. Beépítjük továbbá az illetékes szakmai tagozattól kapott technikusi adatokat, amelyeket a tagozat a fentebb említett információkat is felhasználva ad meg. Nem várható el, hogy a tagozat hiánytalan adatot tudjon adni. Határozzuk el, hogy az elızı bekezdés szerint listában nem szereplı esetben a területi kamara a kérelmezı leckekönyvi adatai alapján dönt (az elıször elıforduló esetben) arról, hogy a kérelmezett szakterületen a végzettség szakirányúnak elfogadható-e. Ha ez területi kamarai szinten egyértelmő, dönt az elfogadhatóságról, illetve elutasításról, és megadja a lényegi adatokat (jogosultsági szakterület(ek), iskola megnevezése, bizonyítvány kelte és megnevezése) az MMK-nak. Az MMK nyilvános adatbankban teszi közzé az elfogadást, illetve elutasítást, pl. a nagy, új névjegyzék valamely kijelölt felületén. ha a területi kamara számára nem egyértelmő a végzettség szakirányúnak elfogadható volta, minısítést kér az illetékes szakmai tagozattól. A tagozat döntése az elızıek szerint kerül be az adatbankba, az adatbankba bekerült adatokat a precedens jog elvét alkalmazva normatívnak tekintjük. Minden ismétlıdı esetben valamennyi kamarai döntéshez alkalmazni kell. Kérjük az illetékes szakmai tagozatokat, társszervezeteket (ÉVOSZ, Kereskedelmi és Iparkamara, stb.), hogy az általuk ismert gyakori, szakirányúnak elfogadható középfokú végzettségeket adják meg az adatbankba való bevezetés, kezdeti feltöltés céljára. 13

A Magyar Mérnöki Kamara ÉPÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS JOGOSULTSÁGI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSI SZABÁLYZATA

A Magyar Mérnöki Kamara ÉPÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS JOGOSULTSÁGI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Mérnöki Kamara ÉPÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS JOGOSULTSÁGI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék Jelmagyarázat 1. Fogalmak 26. oldal 2. A Magyar Mérnöki Kamara illetékességében kapható jogosultságok

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Első rész. Általános rendelkezések

Első rész. Általános rendelkezések 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-mőszaki tervezési, valamint az építésügyi mőszaki szakértıi jogosultság szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Tartalom. 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei

Tartalom. 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei Tartalom 1. Felelős műszaki vezetői jogosultság 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai

Részletesebben

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl. Általános elıírások

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl. Általános elıírások A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl

Részletesebben

A szakmagyakorlási kódex

A szakmagyakorlási kódex A szakmagyakorlási kódex Hajdú György VIII. MÉRNÖKNAP Szolnok 2013. szeptember 14. 266/2013. (VII. 11.) Kormány rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggı szakmagyakorlási tevékenységekrıl Hatályos:

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Szabályzata... 3 Előszó... 3 I. Fejezet... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya...

A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Szabályzata... 3 Előszó... 3 I. Fejezet... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Szabályzata... 3 Előszó... 3 I. Fejezet... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez kötött szakmagyakorlási tevékenységek...

Részletesebben

A Kormány.../2006. (...) Korm. r e n d e l e t e a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól A Kormány az épített környezet

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

I. A jogosultság megállapításának szabályai

I. A jogosultság megállapításának szabályai 4 I. A jogosultság megállapításának szabályai I.1 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

1 / 52 2013.07.16. 13:26

1 / 52 2013.07.16. 13:26 MHK Jogszabály szolgáltatás http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161886.245196 1 / 52 2013.07.16. 13:26 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet. az építıipari kivitelezési tevékenységrıl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról

290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet. az építıipari kivitelezési tevékenységrıl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról 1. oldal 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építıipari kivitelezési tevékenységrıl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl

Részletesebben

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenırzésekrıl, valamint az A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3.,

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelık nyilvántartásáról

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelık nyilvántartásáról 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet a gázszerelık nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 200. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket

Részletesebben

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

A Kormány. /2013. ( ) Korm. rendelete. az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány. /2013. ( ) Korm. rendelete. az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről 10 1. melléklet a BM/7578/2013. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2013. ( ) Korm. rendelete az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

hatályos: 2011.12.30 -

hatályos: 2011.12.30 - 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezık folyamatos továbbképzésérıl hatályos: 2011.12.30 - Az egészségügyrıl

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1. I.

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1. I. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben meghatározott szervezeteket,

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2010. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot)

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot) Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot) Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA 6721 Szeged, Bocskai u. 14. A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Munkavédelmi, és tőzvédelmi feladatok, valamint munkahelyi

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben