2. A Magyar Mérnöki Kamara illetékességében kapható jogosultságok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. A Magyar Mérnöki Kamara illetékességében kapható jogosultságok"

Átírás

1 A MMK építési mőszaki ellenıri (ME) és felelıs mőszaki vezetıi ( 1 MV) jogosultság elbírálási szabályzata 2 Ideiglenes jelleggel elfogadva a 11/2007. (V.19.) MMK Küldöttgyőlési határozattal. 1. Jogalap A tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló évi LVIII. törvény 3. elıírása alapján területi összesítésben a területi kamara, a 11. elıírása alapján országos összesítésben a Magyar Mérnöki Kamara vezeti a külön jogszabályban meghatározott névjegyzéket, és határoz a jogosultságról. 1.1 A fentiek szerinti külön jogszabály : A 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet az építési mőszaki ellenıri, valamint felkelıs mőszaki vezetıi szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól (mellékelve). 1.2 A ME és MV továbbképzésrıl intézkedik: A 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól (mellékelve). 1.3 Az építmények ME jogosultságához elıírt OKJ képzést szabályozza: A 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet az építési mőszaki ellenırök szakmai és vizsga követelményeirıl. 1.4 Kapcsolódó kamarai szabályozások: Kamarai Továbbképzési Szabályzat (elfogadva 2006-ban; olvasható a MMK honlapján) E szabályzatot a fenti elıírásokkal együtt kell alkalmazni. E szabályzat nem vonatkozik a létesítmény üzemeltetéséért más jogszabály elıírása szerint felelıs mőszaki vezetıre. 2. A Magyar Mérnöki Kamara illetékességében kapható jogosultságok 2.1 A Magyar Mérnöki Kamara illetékes valamennyi az 1.1 alatti jogszabályban meghatározott jogosultság odaítélésében, kivéve az AM kategóriájú (mőemlék szakterülető) MV-t. Az AM jelő jogosultságban kizárólag az építész kamarák illetékesek. 2.2 E szabályzat 1. sz. mellékletét képezi a jogosultsági kódtáblázat, benne jogosultsághoz rendelve az illetékes szakmai tagozat(ok). 1

2 2.3 Az építész, illetve a mérnöki kamarák illetékességét a MV és ME névjegyzékvezetésében a 3. szám alatt mellékelt MÉK MMK megállapodás rendezi. A 3.) pontjában a zárójelben közölt rész is érvényesítendı, tehát csak okl. építészmérnöki végzettségőekre vonatkozik. 3. A jogosultság szempontjából szakirányú végzettség 3.1 E szabályzat 2. sz. mellékletét képezi jogosultsághoz rendelve az elfogadható szakirányú végzettségek felsorolása. A felsıfokú szakirányú végzettségeket a 2.1 sz. melléklet, a középfokú szakirányú végzettségeket a 2.2 sz. melléklet tartalmazza. E mellékleteket a kamara folyamatosan karbantartja, bıvíti; interneten teszi közzé. Az aktuális döntéshez a döntéskor az internetes listában szereplı adatokat kell alapul venni. (Megjegyzés: a szabályzat e pontjához részletesebb kifejtés található a szabályzati szöveg vége után.) 3.2 A 3.1 pontban meghatározott végzettségeken túlmenıen annak az építési mőszaki ellenırnek, aki az épület, illetve antenna, antennatartó-szerkezet és azokhoz tartozó mőtárgyak, valamint az ezekkel összefüggı, illetıleg kiszolgáló építmény építésével, felújításával, átépítésével, bontásával összefüggésben végzi tevékenységét, az Országos Képzési Jegyzékben szereplı építési mőszaki ellenır I. vagy építési mőszaki ellenır II. szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az elıírt OKJ-s végzettség alól nem adható felmentés, azt nem helyettesíti az eredményes jogosultsági vizsga. 3.3 Az oklevél mellékletével és/vagy leckekönyvvel tanúsított olyan felsıfokú végzettség is elfogadható, amelynek képzési célja, illetve a képzés szintje (kreditpontokban vagy félévórákban) megállapítható, és az illetékes szakmai tagozati minısítése alapján a 2.1 mellékletben meghatározott, a jogosultság szempontjából szakirányú végzettséggel egyenértékő. 3.4 A 2.2 sz. mellékletben (a melléklet összeállításakor fennálló adathiány miatt) fel nem tüntetett középfokú végzettség elfogadható voltát és a mellékletbe való kiegészítı besorolását az illetékes szakmai tagozat minısítı bizottsága dönti el. 3.5 Ha a végzettséget igazoló oklevélbıl a szakirány, illetve annak a szakmagyakorlási jogosultságot megalapozó szintje nem állapítható meg, a 244/2006. (II. 5.) Korm. r. 3. (6) elıírása szerint kell eljárni. 4. A szakmai gyakorlat 4.1 A gyakorlati követelmény annak az igazolása, hogy a mérnök, technikus, szakmunkás megszerezte azokat a tevékenysége folytatásához szükséges szakmai és egyéb ismereteket, amelyeket általában nem lehet a szakmai képzések során, csak a gyakorlatban megszerezni. A követelményt a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 4. elıírása határozza meg. 4.2 Szakmai gyakorlati idıként a szakirányú képesítés megszerzését követıen, (pl. az OKJ tanfolyam és vizsga ebbe nem tartozik bele) a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelı tevékenység folytatásának idıtartamát kell figyelembe venni. Szakmai gyakorlati idıként figyelembe vehetı továbbá a szakirányú akkreditált kiegészítı képzés, posztgraduális képzés, az elismert egyéb képzések elvégzésének idıtartama is. 4.3 Kérelemre szakmai gyakorlati idıként az adott képzettségi szint szakirányú végzettségének megszerzését követıen a szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelı 2

3 építési mőszaki ellenıri, felelıs mőszaki vezetıi, építıipari kivitelezési, építésfelügyeleti, építésügyi hatósági, beruházói-mőszaki, oktatási intézményben építészeti-mőszaki szaktárgy oktatói, építészeti-mőszaki tervezési, építésügyi mőszaki szakértıi tevékenység folytatásának idıtartamát kell figyelembe venni. A felsorolt tevékenységgel eltöltött munkaidıbıl azt a részt kell szakmai gyakorlati idıként figyelembe venni, ami a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenység végzéséhez elvárt szakmai gyakorlat megszerzését érdemlegesen elısegítette. 4.4 A szakmagyakorlási jogosultság megállapítása során szakmai gyakorlati idıként az elızı bekezdésben felsoroltak szerinti a) építési mőszaki ellenır esetében aa) felsıfokú képesítés esetén 3 éves, ab) középfokú képesítés esetén 5 éves, b) felelıs mőszaki vezetı esetében a 244/2006.(XII.5.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti gyakorlati idıt kell igazolni oly módon, hogy az elıírt gyakorlati idınek legalább a fele a rendelet 4. (1) bek. a)-d) pontjai szerinti tartalmú legyen. 4.5 A szakmai gyakorlat igazolásaként csak közokirat, vagy teljes, bizonyító erejő magánokirat fogadható el (munkáltatói, illetve az építési szakmai érdekképviseleti szerv által kiadott igazolás, továbbá munka- vagy megbízási szerzıdés, szakmagyakorlási tevékenységet végzı jogosult személy által kiállított igazolás). 4.6 Egy évnyi szakmai gyakorlat (mint egység) igazolásához az egyévi átlagos (fıállásban, illetve legalább heti 40 órás munkaidıben elvárható) szakirányú szakmai teljesítmény teljesített voltát kell bizonyítani. Megítélésénél a teljesített feladat bonyolultságát, szakmai igényességét is figyelembe kell venni. A részállásban, vagy más módon megszerzett gyakorlat elfogadható idıtartamát a területi kamara állapítja meg, fıállású idıtartamra arányosítva, a kérelmezı által bejelentett, az általa személyesen végzett, tételesen felsorolt munka mennyisége, jellege, stb. és a szakmai munkáját irányító(k), illetve a referenciaigazolást adó építtetı által leigazoltak alapján. A külföldön olyan országban, amelyben a szakterület szerint illetékes kamara jellegő szerv van megszerzett gyakorlat e szervezet írásbeli igazolásával is elfogadható. 4.7 Ha a területi kamara a benyújtott iratok alapján nem tudja a követelményt kielégítı szakirányú gyakorlatot kétségkívül megállapítani, vagy elutasítani, minısítést kér. Az illetékes MB joga a kérelmezıtıl a gyakorlata igazolásához kiegészítı adatszolgáltatást kérni, pl. referencia munkák megadását (megjelölve a kérelmezı személyes hozzájárulását). A tagozati minısítéshez az MB a kérelmezıt meghallgatásra hívhatja meg az általa meghatározott idıpontra. Olyan kérdéseket tehet fel, amelyekbıl a kérelmezı személyes teljesítmény-része ellenırizhetı. A gyakorlatra vonatkozó követelmény nem teljesítettnek minısíthetı abban az esetben is, ha a kérelmezı elfogadott kimentés mellızésével nem jelenik meg a meghallgatáson. 4.8 Az Eljáró Minısítı Bizottság a meghallgatásról jegyzıkönyvet készít, ami a kérelmezı észrevételeit is tartalmazza. A jegyzıkönyvet minden bizottsági tagnak és a kérelmezınek is 3

4 alá kell írnia. A jegyzıkönyvet az MB az általa minden esetben írásban készített minısítéshez csatolja. 4.9 Másod fokú jogosultsági határozatokhoz a döntést hozó az illetékes szakmai tagozat elnökségétıl és/vagy az érintettıl véleményt kérhet a szakirányú képzettségre és a szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmény kielégített voltáról. 5. Jogosultsági vizsga 5.1 A jogosultsági vizsgát a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. elıírásai szerint kell lebonyolítani. 5.2 A vizsgakövetelményeket a... miniszteri közlemény tartalmazza. 5.3 A jogosultsági vizsga letételétıl (a vizsgabizottság helyett eljárva) a területi kamara részben eltekinthet, illetve adhat felmentést a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet 5. (6) és (7) szerinti esetekben. Elfogadható, hogy a kérelmezı igazolt szakmai gyakorlatának tartalma a vizsgakövetelmények ismeretét alátámasztja, ha a kérelmezett szakterületen az utolsó 15 éven belüli legalább 8 év (egészállási tevékenységnek megfelelı) gyakorlatot igazol. 6. Jogosítás, névjegyzék 6.1 A jogosultsági kérelem benyújtása, a határozat tartalma, a névjegyzéki bejegyzés érvényessége tekintetében a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet elıírásait kell alkalmazni. 6.2 A névjegyzékbe vétel jogerıre emelkedésekor a névjegyzékes adatait a területi kamara rögzíti az egységes, országos nyilvántartó programba. A ME-i és MV-i névjegyzéket a Magyar Mérnöki Kamara (egységesen a tervezıi és a szakértıi névjegyzékkel összevontan) hozza létre és nyilvánosságra az elektronikus honlapján. Ez a névjegyzék minısül a MMK hivatalos jogosultsági névjegyzékének. 6.3 A jogszabályban nyilvánosnak minısített adatok költségtérítés nélkül szabadon letölthetık. Úgyszintén nyilvánosak azok az egyéb adatok, amelyek nyilvánosságra hozásához a jogosult írásban hozzájárult. Az adatoknak a nyilvánosságon tartását és éves karbantartását a kamara szolgáltatásként biztosítja. A nem nyilvános adatairól az érintett személy és az illetékes hatóság írásban igazolást kérhet. 6.4 Az EGT állampolgárok jogosultságát a 244/2006. (II. 5.) Korm. r. 11. elıírásai szerint kell megállapítani. Más külföldi állampolgárok, illetve külföldi végzettségek esetében a jelen szabályzatot és a évi C. törvény külföldi végzettségek elismerésére vonatkozó szabályait kell érvényesíteni. 7. A jogosultság megújítása 7.1 A jogosultság megújítása a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. elıírásai szerint történik. 7.2 A jogosultság megújításának feltétele a 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet és a Kamarai továbbképzési szabályzat elıírásainak megfelelıen igazoltan teljesített továbbképzés. 7.3 A továbbképzési ciklusidıben teljesített szakirányú továbbképzések ismét érvényesíthetık abban az esetben is, ha azokat egy másik jogosultság megújítás-kérésénél már beszámították. 4

5 8. Eljárási szabályok 8.1 Az elsı fokú határozatot a területi kamara önállóan hozza, betartva a Ket. elıírásait. Helyes a kérelem és mellékletei hiánytalan voltát a benyújtáskor ellenırizni és a hiányos kérelmet benyújtás elıtt kiegészíttetni; a hiányokat a kérelmezıvel tételesen közöljük. 8.2 Az eljáráshoz a MMK honlapján található formanyomtatványokat kell alkalmazni. A határozat és engedély is egységes szövegminta szerint készül. 8.3 A területi kamarának joga van az illetékes szakmai tagozati MB-tól minısítı szakvéleményt kérni. Minısítést kell kérjen, ha a benyújtott iratokból nem állapítható meg egyértelmően a szakirányú szakmai végzettségre, illetve gyakorlatra vonatkozó követelmény teljesített volta. A minısítési kérést a hozzá tartozó mellékletekkel a területi kamara a MMK illetékes szakmai tagozatához juttatja el, és ugyanonnan kapja meg a minısítést 30 napon belül. Ha több tagozat illetékes a minısítésben, együttmőködésük módjáról e tagozatok döntenek. A minısítés idıtartamára a területi kamara az eljárást felfüggeszti, arról a kérelmezıt is értesíti. A felfüggesztés idıtartama legfeljebb 30 nap lehet. Ha a területi kamara nem kapja meg határidıre az általa kért minısítést, minısítés nélkül hoz határozatot. Ha a területi kamara az MB véleményétıl eltérı határozatot kíván hozni, az MB elnökével kell véleményt egyeztessen. Ezt követıen a területi kamara dönt és hozza meg az elsı fokú határozatot. Az elsı fokú határozatot meg kell küldeni a szakmai minısítést adó tagozati MBnak is. 8.4 Az elutasító, illetve a kérelmet nem maradéktalanul teljesítı határozatban a jogorvoslati lehetıséget is közölni kell. Az elsı fokú határozat elleni fellebbezést a területi kamaránál a kézhezvételtıl számított 15 napon belül kell benyújtani. (Ket. 99. (1) bek.) 8.5 Másod fokon a MMK hoz határozatot. A határozatot kézbesítésre, névjegyzékbe vételre meg kell küldeni az elsı fokú határozatot hozó területi kamarának. 8.6 A jogerıs határozat szerinti adatokat a területi kamara vezeti be a MMK jogosultsági névjegyzékébe. 8.5 Az építésfelügyeleti hatóságok által átadott névjegyzékben szereplı ME és MV jogosultakat a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet 13. (5) bek. elıírásai szerint kell névjegyzékbe venni. Ha az átvett adatok ezt indokolják, a névjegyzékbe való bevezetést megelızıen adategyeztetést kell lefolytatni. 9. Hatályba lépés, átmeneti rendelkezés 9.1 E szabályzat július 1.-én lép hatályba. 9.2 A július 1-je, elıtt benyújtott névjegyzékbe vételi kérelmek esetében a szakmagyakorlási jogosultság megállapítása a vizsga hiánya miatt nem tagadható meg. Ez a határidı kitolódik az elsı évi jogosultsági vizsgaidıszak lezárási idıpontjáig, ha ez késıbb van, mint július 1. A névjegyzékbe vételrıl szóló határozatban meg kell jelölni a kérelmezı számára azt a legkésıbbi idıpontot a határozat keltétıl számított egy évet, de legfeljebb a névjegyzékbe vétel megújításának idıpontját - ameddig az eredményes jogosultsági vizsgát igazolnia kell. Ha a kérelmezı ezt nem tudja igazolni, a megjelölt határnaptól a névjegyzékbıl törölni kell. 5

6 9.3 Jogosultsági vizsgaként a bármikor letett OKJ-s vizsgán túlmenıen elismerhetık azok a jogosultsági vizsga eredmények, amelyeket december 5-e elıtt meghirdetett vagy megkezdett mőszaki ellenıri vizsgára felkészítı tanfolyamhoz csatlakozóan eredményes vizsgával zártak le. 9.4 A jogosultsági vizsgáztatást a miniszteri közlemény kihirdetése után legalább 30 nappal lehet megkezdeni. Dr. Kováts Gábor MMK elnöke Mellékletek: 1. Jogosultsági kódtáblázat 2. Szakirányú végzettségek, folyamatos összeállítására az 5. sz. mellékletben leírt módon kerül sor 3. Építész, illetve mérnöki kamara illetékessége a felelıs mőszaki vezetık és építési mőszaki ellenırök névjegyzékvezetésében 4. Eljárás a technikusi végzettségekre vonatkozó (2. sz.) melléklet folyamatosan bıvülı létrehozása 6

7 1. számú melléklet Felelıs mőszaki vezetık kódtáblázata 244/2006. (XII.5.) Alkalmazásra Mőszaki vezetıi szakterület 2) Illetékes tagozat *) Korm. r. sz. kód kerülı kód MV-Épületek A, B MV-Ép/A, B, C 1) építmények megépítése, építési munkák, Építési és C tereprendezés, felszíni vízelvezetés MV-Épületek AM MV-Ép/AM 1) mőemléki védelem alatt álló építmények Építész Kamara MV-Épületek ÉG /A, vagy B, vagy C MV-ÉG/A, vagy B, vagy C építmények víz, csatorna, gáz, központi főtés, szellızı, klíma berendezéseinek Épületgépész MV-Épületek ÉV /A, vagy B, vagy C MV-Közl.ép. A, vagy B MV-Közl.vv- A, vagy B MV-Víz ép.- A, vagy B MV-ÉV/A, vagy B, vagy C építés-szerelése építmények villamos, hírközlı és épületfelügyeleti rendszer berendezései az épület fogyasztásmérı készülékéig Elektrotechnikai Hírközlési és Informatikai MV-KÉ/A, vagy B utak, vasutak, repülıterek, kikötık Közlekedési MV-VV/A, vagy B MV-VZ/A, vagy B vasútvillamossági építmények, vasút villamosítás, villamosenergia-ellátás, energia-távvezérlés és villamos üzemő biztosítóberendezések építményei, berendezései építés-szerelési munkái vízgazdálkodási építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek FVM- TE ** ) MV-TÉ/A, vagy B távközlési építmények építési-szerelési munkái MV- TV ** ) MV-TV/A, vagy B távközléshez szükséges villamos-szerelési munkái MV-Bányászati ép. MV-BÁ/A, vagy B szilárdásvány-bányászati, kıolaj- és szer. földgázbányászati, illetve egyéb bányászati MV-Szénhidr. száll. ép. szer. MV-Energ.-Ve.-Szén ép. szer. MV-GO/A, vagy B MV-EN/A, vagy B építmények építési-szerelési munkái szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, propán-bután töltı telepek és tartozékai építési-szerelési munkái energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei Elektrotechnikai, Közlekedési Vízgazdálkodási és Vízépítési Építési Hírközlési és Informatikai Hírközlési és Informatikai Szilárdásványbányászati, ill. Gáz- és Olajipari Gáz- és Olajipari Hı- és Villamosenergetikai, Vegyészmérnöki, Gáz- és Olajipari Tagozat MV-Távhı-A, vagy B MV-TH/A, vagy B távhıvezetékek és berendezések építése Építési, FVM-Villamosság-A, MV-VI/A, vagy B villamosság: erısáramú föld feletti és föld Elektrotechnikai vagy B alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezés *) A kérelmezı végzettsége, illetve az illetékes tagozatok közti megállapodás szerint ** ) Átsoroláskor mindkét (TE és TV) jogosultságot kell megállapítani annak is, akinek eddig csak az egyik volt. 1) A kamarai névjegyzéki szám elé kerülı, a jogosultságot megállapító kamarára utaló jel: építész kamara: MÉK mérnöki kamara: MMK 2) Az A fokozatú felelıs mőszaki vezetı a szakterületének megfelelı tevékenységet teljes körően végezheti. A B fokozatú felelıs mőszaki vezetı a közbeszerzésrıl szóló törvényben az építési beruházásokra megállapított nemzeti értékhatárt el nem érı beruházások esetében jogosult a szakterületének megfelelı tevékenységre. 7

8 Építési mőszaki ellenırök kódtáblázata Az ME terület kódjai 2) : Az ME területen (a felsı táblázat) OKJ végzettségi követelmény van és a jogosultsági vizsgától el kell tekinteni. 244/2006. (XII.5.) Korm. r. sz. kód Alkalmazásra kerülı kódok Ellenırzési szakterület É-I ME-É-I. 1) magasépítés M-I ME-M-I mélyépítés és mélyépítési mőtárgy G-I ME-G-I építmény- és épületgépészet V-I ME-V-I építmény- és épületvillamosság É-II ME-E-II 1) magasépítés M-II ME-M-II mélyépítés és mélyépítési mőtárgy G-II ME-G-II építmény- és épületgépészet V-II ME-V-II építmény- és épületvillamosság 2) Az I. fokozatú mőszaki ellenır épületek telekhatáron belüli, a szakterületének megfelelı, teljes körő mőszaki ellenırzésére jogosult. A II. fokozatú mőszaki ellenır a közbeszerzésrıl szóló törvényben az építési beruházásokra megállapított nemzeti értékhatárt el nem érı beruházások esetében épületek telekhatáron belüli mőszaki ellenırzésére jogosult a 26/2005. (VIII.5.) TNM rendeletben megállapított tevékenységi körben. SME terület: sajátos építmények építési mőszaki ellenıreinek kódjai 3) : 244/2006. (XII.5.) Korm. r. sz. kód Alkalmazásra kerülı kódok Ellenırzési szakterület SME-Közl. ép-i., vagy II. ME-KÉ/I., vagy II. közlekedési építmények építése SME-Közl. vv-i., vagy II. ME-VV/I., vagy II. vasút-villamossági építmények építése SME-Víz. ép-i., vagy II. ME-VZ/I. vagy II. vízgazdálkodási építmények építése SME-TE **) ME-TÉ/I., vagy II. távközlési építmények építése SME-TV ** ) ME-TV/I., vagy II. távközlési építmények villamos szerelése SME-Bányászati ép. szer. ME-BÁ/I., vagy II. szilárdásvány-bányászati, kıolaj és földgázbányászati építmények építése SME-Szénhidr. száll. ép. szer. ME-GO/I., vagy II. szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, propán-bután töltı telepek és tartozékainak építése SME-Energ.-Ve.-Szh. ME-EN/I., vagy II. energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések sajátos mőszaki építményei építése SME-Távhı-I., vagy II. ME-TH/I., vagy II. távhı termelésre és szállításra szolgáló sajátos mőszaki építmények építése SME-Villamos-I., vagy II. ME-VI/I., vagy II. villamos energia termelésre, elosztásra és szállításra szolgáló sajátos mőszaki építmények építése *) A kérelmezı végzettsége, illetve az illetékes tagozatok közti megállapodás szerint. ** ) Átsoroláskor mindkét (TE és TV) jogosultságot kell megállapítani annak is, akinek eddig csak az egyik volt. 1) A kamarai névjegyzéki szám elé kerülı, a jogosultságot megállapító kamarára utaló jel: építész kamara: MÉK mérnöki kamara: MMK 3) Az I. fokozatú (felsıfokú végzettségő) mőszaki ellenır a szakterületének megfelelı építmények teljes körő mőszaki ellenırzésére jogosult. A II. fokozatú (középfokú végzettségő) mőszaki ellenır a közbeszerzési törvényben az építési beruházásokra megállapított nemzeti értékhatárt el nem érı beruházások esetében jogosult a szakterületének megfelelı mőszaki ellenırzésre. 8

9 2. sz. melléklet: Szakirányú végzettségek A nem egyértelmő, határeseti végzettségek folyamatos összeállítására az 5. sz. mellékletben leírt módon kerül sor. A 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti egyértelmő esetek a MV szakmagyakorlási területen az alábbiak: I. rész Kód MV-Ép/A MV-Ép/B Szakmai gyakorlati idı Névjegyzékbe vételi követelmény 3 év okl. építészmérnök okl. építımérnök 4 év építészmérnök építımérnök magasépítı üzemmérnök mélyépítési üzemmérnök 5 év felsıfokú technikus felsıfokú mőszaki alapképzés kiegészítve építımesteri kiegészítı (építımester szakmérnök) végzettséggel 1 év okl. építészmérnök okl. építımérnök 2 év építészmérnök építımérnök magasépítı üzemmérnök mélyépítési üzemmérnök településmérnök városgazdasági üzemmérnök, illetve felsıfokú technikus 5 év építıipari technikus szakközépiskola MV-Ép/C 2 év kımővesmester ácsmester MV-Ép/AM 3 év okl. építészmérnök okl. építımérnök MV-ÉG 3 év okl. gépészmérnök 4 év gépészmérnök gépész üzemmérnök felsıfokú technikus gépésztechnikus MV-ÉG/C 5 év legfeljebb négy beépített szintig, 6,6 m falköz (oszlopköz) távolságig, és összesen 2000 m2 szintterület magasságig az építmények víz, csatorna, gáz, központi főtés, szellızı, klímaberendezéseire irányuló építési munkák a szakmunka szakágának megfelelı mesteri képesítés MV-ÉV 3 év okl. villamosmérnök 4 év villamosmérnök villamos üzemmérnök, illetve felsıfokú technikus villamosipari technikus MV-ÉV/C 5 év legfeljebb négy beépített szintig, 6,6 m falköz (oszlopköz) távolságig, és összesen 2000 m2 szintterület magasságig az építmények villamos, hírközlı és épületfelügyeleti rendszer berendezései - az épület fogyasztásmérı készülékéig - szerelési munkái villanyszerelı mesteri képesítés 9

10 II. rész Kód MV-KÉ/A MV-KÉ/B Szakmai gyakorlati idı Névjegyzékbe vételi követelmény 3 év okl. építımérnök 5 év építımérnök mélyépítési üzemmérnök közlekedésépítési üzemmérnök vízellátási és csatornázási üzemmérnök vízgazdálkodási üzemmérnök, illetve felsıfokú technikus 1 év okl. építımérnök építımérnök mélyépítési üzemmérnök közlekedésétítési üzemmérnök vízellátási és csatornázási üzemmérnök vízgazdálkodási üzemmérnök, illetve felsıfokú technikus 5 év közlekedésépítı útépítı vasútépítı hídépítı mélyépítı technikus pályamester MV-VV/A 3 év okl. villamosmérnök okl. közlekedésmérnök 5 év villamosmérnök villamos üzemmérnök közlekedésmérnök közlekedés üzemmérnök felsıfokú villamosipari technikus MV-VV/B 5 év vasút-villamossági vasútgépészeti MÁV Tisztképzı Intézetben szerzett végzettség MV-VZ/A 3 év okl. építımérnök 5 év építımérnök mélyépítési üzemmérnök közlekedésépítési üzemmérnök vízellátási és csatornázási üzemmérnök vízgazdálkodási üzemmérnök, illetve felsıfokú technikus MV-VZ/B 1 év okl. építımérnök építımérnök mélyépítési üzemmérnök közlekedésétítési üzemmérnök vízellátási és csatornázási üzemmérnök vízgazdálkodási üzemmérnök, illetve felsıfokú technikus 5 év vízügyi technikus víziközmőépítı technikus mélyépítı technikus MV-TÉ/A 3 év okl. építészmérnök okl. építımérnök 5 év villamosmérnök villamos üzemmérnök felsıfokú villamosipari technikus 10

11 MV-TÉ/B 5 év építıipari technikus építıipari szakközépiskola távközlési technikus posta mőszaki tiszti végzettség MV-TV/A 3 év okl.villamosmérnök 5 év villamosmérnök villamos üzemmérnök felsıfokú villamosipari technikus MV-TV/B 5 év villamosipari technikus távközlési technikus villamosipari szakközépiskolai végzettség posta mőszaki tiszti végzettség MV-BÁ/A 3 év okl. bánya- és geotechnikai mérnök okl. gáz- és olajipari mérnök okl. gépészmérnök 5 év bánya- és geotechnikai mérnöki bánya- és geotechnikai üzemmérnöki gáz- és olajipari mérnöki gáz- és olajipari üzemmérnöki gépészmérnöki gépész üzemmérnöki gázszolgáltató szaküzem-mérnöki felsıfokú gépipari technikus MV-BÁ/B 1 év gépipari technikus gépipari szakközépiskolai végzettség MV-GO/A 3 év okl. gáz- és olajipari mérnök okl. gépészmérnök 5 év gáz- és olajipari mérnök gáz- és olajipari üzemmérnök gáz- és olajipari felsıfokú technikus KPE mőanyag csıvezeték építése esetén szakirányú kiegészítı vizsga MV-GO/B 5 év gáz- és olajipari technikus gépészmérnöki technikus szakközépiskolai végzettség MV-EN/A 3 év okl. gépészmérnök okl. vegyészmérnök 5 év gépészmérnök gépész üzemmérnök vegyészmérnök vegyész üzemmérnök felsıfokú gépésztechnikus felsıfokú vegyésztechnikus MV-EN/B 5 év vegyésztechnikus gépésztechnikus szakközépiskolai végzettség MV-TH/A 3 év okl. gépészmérnök 5 év gépészmérnök gépész üzemmérnök MV-TH/B 5 év gépész felsıfokú technikus MV-VI/A 3 év okl. villamosmérnök 5 év villamos üzemmérnök felsıfokú technikus MV-VI/B 1 év okl. villamosmérnök villamos üzemmérnök felsıfokú technikus 5 év villamosipari technikus 11

12 3. sz. melléklet: Építész, illetve mérnöki kamara illetékessége a felelıs mőszaki vezetık és építési mőszaki ellenırök névjegyzékvezetésében Építész, illetve mérnöki kamara illetékessége a felelıs mőszaki vezetık és építési mőszaki ellenırök névjegyzékvezetésében Az építési és mőszaki ellenıri, valamint a felelıs mőszaki vezetıi szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés intézkedését az építész, illetve a mérnöki kamarák névjegyzék-vezetési illetékessége vonatkozásában a két kamara egyetértésben az alábbiak szerint értelmezte és döntötte el: 1.) Aki (csak) az egyik kamara névjegyzékében szerepel: illetékes ez a kamara 2.) Aki mind a két kamara névjegyzékében szerepel: a személy választ 3.) Aki nem szerepel kamarai névjegyzékben de végzettsége alapján szerezhetne jogosultságot, akár az egyik, akár a másik kamarában (okl. építészmérnök): a személy választ 4.) Aki AM (mőemlékes) jogosultságot kér: illetékes az Építész Kamara a személy valamennyi ellenıri és mőszaki vezetıi jogosultságában, kivéve ha az illetı csak a Mérnöki Kamara tagja Minden más személlyel kapcsolatban a Mérnöki Kamara illetékes. Budapest, január (Dr. Kováts Gábor) Magyar Mérnöki Kamara elnöke (Eltér István) Magyar Építész Kamara elnöke 12

13 4. Eljárás a technikusi végzettségekre vonatkozó (2. sz.) melléklet folyamatosan bıvülı létrehozása Helyzetelemzés A középfokú szakoktatással (szervezeti területen) hivatalból foglalkozó, e területet viszonylag ismerı mérnökkel összeállíttattuk a technikus és szakközépiskolás képzı intézmények listáját az utolsó néhány évtizedre. Eredmény: 1059 iskola-név. Beszereztük jobb lehetıség hiányában a felsıfokú technikumi végzettségek szakkönyvben megjelent listáját, ami azonban nem tekinthetı hivatalos adatnak; megküldtük a tagozatoknak felhasználásra. Tudtunkkal a felsıfokú technikus képzés az 1980-as évtized elsı mintegy két éve után szőnt meg. Tárgyaltunk a Nemzeti Szakképzési Intézet Szaktanácsadási Osztályával. Közölték, hogy gyakori változás volt, iskolákat összevontak, szétváltak; az oktatott szakok és elnevezéseik idıben változtak. Közölték, hogy tudtukkal nincs olyan hivatalos összeállítás, amelybıl a szakterületnek megfelelı szakirányú középfokú, illetve felsıfokú végzettségek kiderülnek. Felmerült, hogy levélben kérdezzük meg az 1059 iskolát, hogy mikor milyen technikusi bizonyítványokat adtak ki. Az ÉVOSZ-tól kaptunk egy 120 iskolára kiterjedı szőkített listát, ezek igazgatóihoz fordultunk információért. A többség egyáltalán nem fog válaszolni, továbbá a válaszok értékelhetısége is bizonytalan. Felmerült, hogy jobb lehetıség hiányában fokozatos bıvítéssel alkalmazkodva a gyakorlati igényhez állítunk össze egy olyan listát, ami biztosítja, hogy a területi kamaráink azonosan értékeljék a végzettség elfogadását. Javaslat a technikusi végzettségekre vonatkozó (2. sz.) melléklet fokozatosan bıvülı létrehozására A 2. sz. melléklet induló tartalma: a 244/2006. (XII. 5.) Korm. r. 1. sz. mellékletében meghatározott végzettségek szakirányúnak fogadhatók el az építési mőszaki ellenırökre is, kiegészítve az OKJ vizsgával, ahol ez elıírt. Beépítjük továbbá az illetékes szakmai tagozattól kapott technikusi adatokat, amelyeket a tagozat a fentebb említett információkat is felhasználva ad meg. Nem várható el, hogy a tagozat hiánytalan adatot tudjon adni. Határozzuk el, hogy az elızı bekezdés szerint listában nem szereplı esetben a területi kamara a kérelmezı leckekönyvi adatai alapján dönt (az elıször elıforduló esetben) arról, hogy a kérelmezett szakterületen a végzettség szakirányúnak elfogadható-e. Ha ez területi kamarai szinten egyértelmő, dönt az elfogadhatóságról, illetve elutasításról, és megadja a lényegi adatokat (jogosultsági szakterület(ek), iskola megnevezése, bizonyítvány kelte és megnevezése) az MMK-nak. Az MMK nyilvános adatbankban teszi közzé az elfogadást, illetve elutasítást, pl. a nagy, új névjegyzék valamely kijelölt felületén. ha a területi kamara számára nem egyértelmő a végzettség szakirányúnak elfogadható volta, minısítést kér az illetékes szakmai tagozattól. A tagozat döntése az elızıek szerint kerül be az adatbankba, az adatbankba bekerült adatokat a precedens jog elvét alkalmazva normatívnak tekintjük. Minden ismétlıdı esetben valamennyi kamarai döntéshez alkalmazni kell. Kérjük az illetékes szakmai tagozatokat, társszervezeteket (ÉVOSZ, Kereskedelmi és Iparkamara, stb.), hogy az általuk ismert gyakori, szakirányúnak elfogadható középfokú végzettségeket adják meg az adatbankba való bevezetés, kezdeti feltöltés céljára. 13

A Kormány.... rendelete

A Kormány.... rendelete A Kormány... rendelete az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006.(XII.5.) Korm. rendelet és a településtervezési

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési mőszaki ellenıri, valamint a felelıs mőszaki vezetıi szakmagyakorlási jogosultság A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési mőszaki ellenıri, valamint a felelıs mőszaki vezetıi szakmagyakorlási jogosultság A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben szereplő egyes szakmagyakorlási jogosultságok a teljesítendő továbbképzés szerint i

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben szereplő egyes szakmagyakorlási jogosultságok a teljesítendő továbbképzés szerint i A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben szereplő egyes szakmagyakorlási jogosultságok a teljesítendő továbbképzés szerint i Szakmai tagozat Elektrotechnikai Energetikai típusa megnevezése Tervezői V Építményvillamossági

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.10.01-2013.12.31. 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara 2006.

Magyar Mérnöki Kamara 2006. Magyar Mérnöki Kamara Építésügyi tervezıi- és szakértıi jogosultságok szabályai 2006. Ideiglenes jelleggel elfogadva a 6/2006. (V.13.) MMK Küldöttgyőlési határozattal. Felhatalmazta a Választmányt az ideiglenes

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL összeállította: Lengyelfi László Az elmúlt időszakban a tervezői jogosultságok megszerzésével kapcsolatos

Részletesebben

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám: Lakás címe:... Értesítési cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:...

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám: Lakás címe:... Értesítési cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:... A mérnöki kamara tölti ki Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Debrecen, Arany János u. 45. Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM A MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TELEPÜLÉSTERVEZÉSI, ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI

Részletesebben

Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága

Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága Takács Zsuzsanna, titkár KEM Mérnöki és Építész Kamara Tatabánya, 2011. október 19. Akiben zűrzavar van, az zűrzavart hoz létre környezetében. Akiben rend

Részletesebben

A szakmagyakorlási kódex

A szakmagyakorlási kódex A szakmagyakorlási kódex Hajdú György VIII. MÉRNÖKNAP Szolnok 2013. szeptember 14. 266/2013. (VII. 11.) Kormány rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggı szakmagyakorlási tevékenységekrıl Hatályos:

Részletesebben

Szerkesztette: Dr. Csanádi Károly ügyvéd. Segédlet. a jogi ismeretek c. jegyzethez

Szerkesztette: Dr. Csanádi Károly ügyvéd. Segédlet. a jogi ismeretek c. jegyzethez Szerkesztette: Dr. Csanádi Károly ügyvéd Segédlet a jogi ismeretek c. jegyzethez Budapest, 2008 1 TARTALOMJEGYZÉK az építési műszaki ellenőri OKJ-s szakképzés Jogi ismeretek c. jegyzetének Bevezetés 1.

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

A Korlátozott szakterület Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni megnevezése, jelölése ÉKE

A Korlátozott szakterület Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni megnevezése, jelölése ÉKE 2. melléklet a.../.... (........) Korm. rendelethez I. Az építész kamarák által nyilvántartott, korábbi jogszabály alapján megállapított építészeti tervezési jogosultságok és a hozzájuk tartozó építészeti-műszaki

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZEREPE A SZAKMAGYAKORLÁSBAN. Szőllőssy Gábor főtitkár

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZEREPE A SZAKMAGYAKORLÁSBAN. Szőllőssy Gábor főtitkár A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZEREPE A SZAKMAGYAKORLÁSBAN Szőllőssy Gábor főtitkár Az előadás vázlata 1. A kamarai gondolat története 2. A kamara feladatai és szervezete 3. A kamarai jogosultsági rendszer 4.

Részletesebben

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám:... Postai cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:... E-mail cím:...

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám:... Postai cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:... E-mail cím:... A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Tartalom. 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei

Tartalom. 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei Tartalom 1. Felelős műszaki vezetői jogosultság 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai

Részletesebben

MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS

MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS VI. KATONAI ÉPÍTÉSHATÓSÁGI KONFERENCIA 2007. május 31. MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS Előadó: dr. Korda János MMK alelnök ÚJ JOGSZABÁLYOK 1. 244/2006. (XII.5.) Korm. r. az építési műszaki ellenőri,

Részletesebben

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi Kar Debrecen HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debrecen, 2002. október 29. 1 A felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény (továbbiakban Ftv.), valamint

Részletesebben

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet 12/20. (II. 13.) GKM rendelet a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

Tartalom. 1.1. Építési műszaki ellenőri jogosultság megszerzésének feltételei

Tartalom. 1.1. Építési műszaki ellenőri jogosultság megszerzésének feltételei Tartalom 1. Építési műszaki ellenőri jogosultság 1.1. Építési műszaki ellenőri jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól.

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (2) bekezdés c) pontjában, valamint a földmérési

Részletesebben

b) az építésügyi hatósági engedélykérelem és mellékleteinek, dokumentációjának elıkészítésére,

b) az építésügyi hatósági engedélykérelem és mellékleteinek, dokumentációjának elıkészítésére, 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f) és

Részletesebben

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl. Általános elıírások

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl. Általános elıírások A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

ZALA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA H Í R L E V É L

ZALA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA H Í R L E V É L Tisztelt Kollégák! 28 éve vagyok tervező- és szakértő mérnök. Voltam felelős műszaki vezető és műszaki ellenőr is. 1996-ig a kamara megalakulásáig diplomámmal és szakmai gyakorlatommal, egy jogosultsági

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-mőszaki tervezési, valamint az építésügyi mőszaki szakértıi jogosultság szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám:... Lakás címe:... Postai cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:... cím:...

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám:... Lakás címe:... Postai cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:...  cím:... A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: HBM MK Iktató szám:.-i.4.-09- /200... KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl, a tőzvédelmi szakvizsgával összefüggı oktatásszervezésrıl

Részletesebben

I. A kamarai vizsgabizottsági képviselık kiválasztása:

I. A kamarai vizsgabizottsági képviselık kiválasztása: Az SzVMSzK Pest Megyei Szervezete pályázatot hirdet szakmai vizsgabizottsági képviselıi feladatok ellátására. A pályázatok folyamatosan benyújthatók, elbírálásuk minden év április hónapjában, április 30-ig

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirıl és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet

40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 133/2008. (V.

Részletesebben

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

A megállapított pontértékkel a tanfolyamok 2008. évben az igényeknek megfelelően többször megismételhetők.

A megállapított pontértékkel a tanfolyamok 2008. évben az igényeknek megfelelően többször megismételhetők. MMK/2007-ME-FMV/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Mérnöki Kamara pályázatot hirdet olyan szabadon választható tanfolyamok kamarai akkreditálására, amelyek építési műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők

Részletesebben

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 0/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tör vény 1. (2) bekezdés 2.

Részletesebben

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a mezıgazdasági és erdészeti i jogosítvány bevezetésérıl és kiadásának szabályairól A munkavédelemrıl szóló 1993.

Részletesebben

Jogszabályi és szabályozási háttér 1.

Jogszabályi és szabályozási háttér 1. Minősítő Bizottság (MB) nevében: Dr. Vincze Árpád, az MB elnöke Sipos László József, az MB tagja Jogszabályi és szabályozási háttér 1. 2011. év közepétől a 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról 19/A.

Részletesebben

Agrár Tagozat. Kolozsvári György elnökségi tag Emmerling Gábor. Dr. Mészáros György

Agrár Tagozat. Kolozsvári György elnökségi tag Emmerling Gábor. Dr. Mészáros György Agrár Tagozat Dr. Véha Antal elnök Szlovicsák Gábor tiszteletbeli elnök Erdészeti és Faipari Szakosztály Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztály Dobó István Kovácsné Felkai Éva szakosztály vezető,

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének h) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

I. Tervezés 1. rész Településtervezés. 1. melléklet a.../... (...) Korm. rendelethez

I. Tervezés 1. rész Településtervezés. 1. melléklet a.../... (...) Korm. rendelethez 1. melléklet a.../.... (........) Korm. rendelethez A szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges képesítési követelmények, szakmai gyakorlati k, továbbá feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara ÉPÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS JOGOSULTSÁGI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSI SZABÁLYZATA

A Magyar Mérnöki Kamara ÉPÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS JOGOSULTSÁGI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Mérnöki Kamara ÉPÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS JOGOSULTSÁGI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék Jelmagyarázat 1. Fogalmak 26. oldal 2. A Magyar Mérnöki Kamara illetékességében kapható jogosultságok

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

A használatbavételi engedélyezési kérelem mellékletei:

A használatbavételi engedélyezési kérelem mellékletei: A használatbavételi engedélyezési kérelem mellékletei: - Kérelem - Felelıs mőszaki vezetıi nyilatkozat (felelıs mőszaki vezetıi névjegyzékbe felvett személy lehet) - Közmő üzemeltetıi nyilatkozat(ok) -

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Bevezető rendelkezések

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZATA. Bevezető rendelkezések A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZATA A Magyar Mérnöki Kamara Továbbképzési szakbizottsága (továbbiakban: KTB) az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT TERÜLET-ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK MAGYARÁZAT 1. A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY 2. A

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1029/2009. TERVEZET A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2008. ÉVI

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara építésüggyel kapcsolatos tervezıi- és szakértıi jogosultság megújításához elıírt továbbképzésre vonatkozó szabályzata

A Magyar Mérnöki Kamara építésüggyel kapcsolatos tervezıi- és szakértıi jogosultság megújításához elıírt továbbképzésre vonatkozó szabályzata A Magyar Mérnöki Kamara építésüggyel kapcsolatos tervezıi- és szakértıi jogosultság megújításához elıírt továbbképzésre vonatkozó szabályzata Ideiglenesen elfogadta a Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyőlése

Részletesebben

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása Jogosultak köre A külföldi hatóság által kiállított vezetıi engedély akkor tekinthetı érvényesnek: ha a vezetıi engedély jogosítottja nyilatkozik

Részletesebben

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól Hatályos: 2015.03.05-2015.08.31 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

ÚJ MINİSÍTÉSI RENDSZER A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARÁNÁL

ÚJ MINİSÍTÉSI RENDSZER A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARÁNÁL ÚJ MINİSÍTÉSI RENDSZER A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARÁNÁL A Kamara által adott, mintegy 800 féle tervezıi és szakértıi jogosultság összevonása, általános jogosultságok adása szükséges a magyar mérnökök EU-s versenyképessége

Részletesebben

2009. ıszén módosított, a földmérést, a kamarát, az építésügyet érintı jogszabályok listája

2009. ıszén módosított, a földmérést, a kamarát, az építésügyet érintı jogszabályok listája 2009. ıszén módosított, a földmérést, a kamarát, az építésügyet érintı jogszabályok listája 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Visegrád Város Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyi településrendezési elıírások tartalmáról szóló elızetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások

Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a mezıgazdasági és erdészeti i jogosítvány bevezetésérıl és kiadásának szabályairól A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. -ában és az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. -ában

Részletesebben

Telekalakítási eljárás a földhivataloknál Összeállította: Hajdú György GGT elnökségi tag

Telekalakítási eljárás a földhivataloknál Összeállította: Hajdú György GGT elnökségi tag Telekalakítási eljárás a földhivataloknál Összeállította: Hajdú György GGT elnökségi tag A Magyar Közlöny 154. számában jelenet meg a 246/2009. (XI. 3.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértıi tevékenységrıl

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértıi tevékenységrıl 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértıi tevékenységrıl A Kormány a 3. tekintetében az Alkotmány 40. (3) bekezdésében foglalt eredeti

Részletesebben

61/2008. (III. 27.) Korm. rendelet

61/2008. (III. 27.) Korm. rendelet 61/2008. (III. 27.) Korm. rendelet a szakmagyakorlással összefüggı kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az épített

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Melyek a vizsgák, valamint a továbbképzések kapcsán ismert fontos határidők?

Melyek a vizsgák, valamint a továbbképzések kapcsán ismert fontos határidők? Melyek a legfontosabb kapcsolódó jogszabályok? Ki lehet energetikai auditor? Ki lehet energetikai szakreferens? Melyek a vizsgák, valamint a továbbképzések kapcsán ismert fontos határidők? A regisztrációs

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

1. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez

1. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez 1. melléklet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez A szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges képesítési követelmények, szakmai gyakorlati idők, továbbá feladatok, amelyeket az adott i jogosultsággal

Részletesebben

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes mőszaki termékek tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl A mőszaki

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos:2011.01.01-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérl, valamint

Részletesebben

Az épületek hıtechnikai tanúsítása

Az épületek hıtechnikai tanúsítása Az épületek hıtechnikai tanúsítása Ismeretes: a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet rögzítette az épületek energia tanúsításának feltételrendszerét. Ebben a Magyar Építész Kamarának és a Magyar Mérnöki

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZATA (érvényes 2012. július 11-től) Bevezető rendelkezések

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZATA (érvényes 2012. július 11-től) Bevezető rendelkezések A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZATA (érvényes 2012. július 11-től) A Magyar Mérnöki Kamara Továbbképzési szakbizottsága (továbbiakban: KTB) az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott

Részletesebben

Az igazságügyi és rendészeti miniszter pályázati felhívása szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történı felvételre

Az igazságügyi és rendészeti miniszter pályázati felhívása szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történı felvételre Az igazságügyi és rendészeti miniszter pályázati felhívása szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történı felvételre Az igazságügyi és rendészeti miniszter a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 101.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kiírója: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kiírója: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázati felhívás a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történı jogosultság elnyerésére A Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter. /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter. /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete TERVEZET A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A munkavédelemről szóló

Részletesebben

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.02.01-14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d.

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d. Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: HF/NS/A/1878/3/2011. Hajnal Krisztián +36 1 474 17 29 Tárgy: Hajózási szabályzat; Hajóvezetéstan; Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia; Vonalismeret; Hajóelmélet,

Részletesebben

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet a gázszerelők nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 200. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben