343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság"

Átírás

1 az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: Az építésügyi hatóság 1. (1) A Kormány az építésügyi hatósági feladatokat ellátó hatóságként - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - másodfokon e rendelet 2. mellékletében meghatározott közigazgatási hivatalt az ott megjelölt megyékre is kiterjedı illetékességgel (a továbbiakban: másodfokú építésügyi hatóság) jelöli ki. (2) A Kormány a hírközlési sajátos építményfajták közül az antennák, antennatartó szerkezetek, az azokhoz tartozó mőtárgyak, valamint a környezetvédelmi sajátos építményfajták tekintetében a) elsıfokú építésügyi hatóságként a kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területérıl, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekrıl szóló 220/1997. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. -a szerinti feladatokat ellátó hatóságot, b) másodfokú építésügyi hatóságként az e rendelet 1. (1) bekezdése szerinti feladatokat ellátó hatóságot jelöli ki. (3) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó sajátos építményfajták és a mőemléki védelem alatt álló építmények tekintetében az építésügyi hatósági feladatokat ellátó hatóságot külön jogszabály jelöli ki. (4) Ha a (3) bekezdés szerinti hatóság külön jogszabállyal való kijelölésére nem kerül sor, a (3) bekezdésben említett építésügyi hatósági ügyekben a (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatokat ellátó építésügyi hatóság jár el elsı fokon, illetve a b) pontja szerinti hatóság jár el másodfokon. (5) Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy az elsıfokú építésügyi hatósági feladatot az (1) bekezdés szerinti építésügyi hatóság gyakorolja, akkor másodfokon az építésügyért felelıs miniszter jár el. 2. (1) Az elsıfokú építésügyi hatóság megállapítás elıtt véleményezi az illetékességi területén a helyi építési szabályzatot és a településrendezési terveket. (2) A másodfokú építésügyi hatóság az építésügyért felelıs miniszter által meghatározottak szerint közremőködik a szakmai képzések, továbbképzések szervezésében. (3) Az építésfelügyeleti hatóság 3. (1) A Kormány az építésfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó hatóságként - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a) elsı fokon e rendelet 2. mellékletében meghatározott közigazgatási hivatal építésfelügyelıjét (a továbbiakban: elsıfokú építésfelügyeleti hatóság), b) másodfokon e rendelet 3. mellékletében meghatározott közigazgatási hivatalt (a továbbiakban: másodfokú építésfelügyeleti hatóság) jelöli ki. (2) A Kormány a hírközlési sajátos építményfajták közül az antennák, antennatartó szerkezetek, az azokhoz tartozó mőtárgyak, a mőemléki védelem alatt álló építmények, valamint a környezetvédelmi sajátos építményfajták tekintetében az építésfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó hatóságként az (1) bekezdés szerinti feladatokat ellátó építésfelügyeleti hatóságot jelöli ki. (3) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó sajátos építményfajták tekintetében az építésfelügyeleti ellenırzési feladatokat ellátó hatóságot külön jogszabály jelöli ki. (4) Ha a (3) bekezdés szerinti hatóság kijelölésére nem kerül sor, akkor az elsı és másodfokú építésfelügyeleti hatósági ügyekben az (1) bekezdés szerinti feladatokat ellátó építésfelügyeleti hatóság jár el. Foglalkoztatási feltételek

2 4. (1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság köztisztviselıi létszámát úgy kell meghatározni, hogy a hatósági tevékenység folyamatos végzése biztosított legyen. (2) A (3) bekezdésben meghatározott kivétellel az építésfelügyeleti ellenırzési tevékenységet, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyek döntésre való szakmai elıkészítését, a döntés meghozatalát, végrehajtását ellátó köztisztviselı foglalkoztatási feltételei: a) a külön jogszabályban meghatározott aa) és e rendelet 4. melléklete szerint megállapított szakirányú felsıfokú végzettség, ab) a szakterületnek megfelelı tartalmú építésügyi vizsga letételének az igazolása, ac) szakmai továbbképzésen való eredményes részvétel; valamint b) az e rendeletben meghatározott szakmai gyakorlat teljesítése. (3) A közigazgatási hivatal vezetıjének, helyettesének, a jegyzınek, valamint a nem kiemelt építésügyi hatósági ügyekben eljáró köztisztviselınek a foglalkoztatási feltételeit külön jogszabály állapítja meg. (4) A (2) bekezdésben meghatározott köztisztviselı kizárólag építésügyi igazgatással kapcsolatos feladatkört láthat el. (5) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági munka minimális technikai feltételeit e rendelet 5. melléklete határozza meg. Az elsıfokú építésügyi hatóságok tekintetében e technikai feltételeket január 1-jétıl kell biztosítani. (6) Ha a köztisztviselı végzettségét igazoló oklevélbıl a szakirány, illetve a külön jogszabályban meghatározott munkakört megalapozó képzettségi szint - a jogszabály alapján - nem állapítható meg, az oklevél szakirányát e rendelet 4. melléklete szerint kell megállapítani. Szakmai gyakorlat 5. (1) Az elsıfokú építésügyi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselınek szakmai gyakorlattal nem kell rendelkeznie, azonban a közigazgatási alapvizsga vagy azzal egyenértékő egyéb vizsga letételéig döntés-elıkészítı, kiadmányozó munkakört önállóan nem tölthet be. (2) A másodfokú építésügyi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselınek legalább 3 éves építésügyi igazgatási területen szerzett szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. (3) Az elsı- és másodfokú építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselı szakmai gyakorlati idejeként az a) építési mőszaki ellenıri; b) felelıs mőszaki vezetıi; c) építıipari kivitelezési; d) építésügyi hatósági; e) építésfelügyeleti; f) beruházói-mőszaki (projekt menedzseri); g) felsıoktatási intézményben építészeti-mőszaki szaktárgy-oktatói; h) építészeti-mőszaki tervezési; i) építésügyi-mőszaki szakértıi tevékenység folytatásának idıtartamát kell figyelembe venni. (4) Az elsıfokú építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselı gyakorlati ideje 5 év, a gyakorlati idı fele a (3) bekezdés a)-e) pontok szerinti tartalmú. (5) A másodfokú építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselınek a (4) bekezdésben meghatározott gyakorlati idı mellett 1 év építésfelügyeleti hatóságnál eltöltött gyakorlati idıvel is rendelkeznie kell. Építésügyi vizsga 6. (1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselınek az építésügyi vizsgát jogszabályban meghatározott módon és tartalommal a közigazgatási alapvizsga vagy azzal egyenértékő egyéb vizsga letételét követı 1 éven belül kell teljesítenie. (2) Az építésügyi vizsga letételére elıírt határidıbe nem számít be a) a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, b) a 30 napot meghaladó hivatalos kiküldetés idıtartama, továbbá c) a keresıképtelenség. (3) Mentesül a köztisztviselı az építésügyi vizsga letétele alól, ha - 2 -

3 a) olyan közigazgatási szakvizsgával rendelkezik, amelynek választható vizsgatárgya az építésügyi igazgatás, b) olyan posztgraduális képzésen vett részt, amelynek képzési célja, illetve követelményrendszere az építésügyi vizsgáéval megegyezı, vagy c) építésügyi igazgatási területen legalább 10 év közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik. Szakmai továbbképzés 7. (1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselı a külön jogszabályban meghatározottak szerint szakmai továbbképzésen vesz részt. (2) Mentesül az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselı a továbbképzésen való részvétel alól, ha a 60. életévét betöltötte. (3) Részben mentesül az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselı a továbbképzésen való részvétel alól, ha a külön jogszabályban szabályozott, az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekhez kötelezıen elıírt továbbképzést teljesítette. Ilyen esetben a köztisztviselınek az azonos tartalmú szakmai továbbképzésen nem kell részt vennie. (4) Az építésügyi vizsga, illetve a továbbképzés határidejének elmulasztása esetén - a mentesítésre vonatkozó elıírások kivételével - az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselı a 4. (2) bekezdése szerinti tevékenységgel járó munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Összeférhetetlenség 8. (1) Az építésügyi hatósági tevékenység körében a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 21. -a (6) bekezdésének a) pontjában említett pártatlan, befolyásmentes tevékenységet veszélyeztetı tevékenységnek minısül különösen az, ha az építésügyi hatóság köztisztviselıje olyan települések közigazgatási területén ahol hatósági feladatokat lát el ingatlannal, építménnyel összefüggésben a) építészeti-mőszaki tervezési, b) építésügyi mőszaki szakértıi, c) felelıs mőszaki vezetıi, d) építési mőszaki ellenıri, e) kivitelezési, vagy f) igazságügyi szakértıi tevékenységet végez. (2) Az építésfelügyeleti hatósági tevékenység körében az (1) bekezdésben meghatározott, pártatlanságot veszélyeztetı tevékenységnek minısül az is, ha az építésfelügyeleti hatóság köztisztviselıje olyan települések közigazgatási területén ahol hatósági feladatokat lát el ingatlannal, építménnyel összefüggésben a) építészeti-mőszaki tervezési, b) kiviteli tervek tervezési, c) építésügyi mőszaki szakértıi, d) felelıs mőszaki vezetıi, e) építési mőszaki ellenıri, f) kivitelezési, vagy g) igazságügyi szakértıi tevékenységet végez. (3) Az építésügyi, valamint az építésfelügyeleti hatósági feladatot ellátó köztisztviselı nem lehet a hatóság illetékességi területén mőködı területi építész vagy mérnöki kamara tisztségviselıje, valamint nem láthat el önkormányzati fıépítészi feladatot. Átmeneti és záró rendelkezések 9. (1) Ez a rendelet - a (2), (3) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével január 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet 4. (2) bekezdés aa) és ab) pontja július 1-jén lép hatályba. (3) A 4. (2) bekezdés ac) pontja január 1-jén lép hatályba. (4) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a hatályát veszti a) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló 190/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 3. l) és o) pontja; - 3 -

4 b) a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 173/1999. (XII. 6.) Korm. rendelet ának (2) bekezdése. (5) június 30. napján a hatályát veszti: a) a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a gyámügyi, szociális, építésügyi és okmányirodai igazgatási körzeteket érintı egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 262/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 24. -a; b) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény bevezetéséhez biztosítandó hozzájárulásról szóló 241/2005. (X. 28.) Korm. rendelet 7. -ának (3) bekezdése. 9/A. Az építésügyi hatóságnál január 1-je elıtt foglalkoztatott köztisztviselıre e rendeletnek a szakmai gyakorlati idıre vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha jogszabály alapján a szakmai gyakorlati idı teljesítése alól mentesítették. 10. (1) (2) A kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területérıl, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekrıl szóló 220/1997. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletében Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Encs városhoz tartozó települések jegyzéke kiegészül Gibárt településsel. 11. (1) (2) (3) (4) 1. melléklet a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez 2. melléklet a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez 1. Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal illetékességi területe: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye 2. Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 3. Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal illetékességi területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye 4. Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal illetékességi területe: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye 5. Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal illetékességi területe: Gyır-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye 6. Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal illetékességi területe: Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye 7. Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal illetékességi területe: Budapest, Pest megye 3. melléklet a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez Másodfokú építésfelügyeleti hatóságok: 1. a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal építésfelügyelıje által elsı fokon elbírált ügyek tekintetében az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal jár el; 2. az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal építésfelügyelıje által elsı fokon elbírált ügyek tekintetében az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal jár el; 3. az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal építésfelügyelıje által elsı fokon elbírált ügyek tekintetében a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal jár el; - 4 -

5 4. a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal építésfelügyelıje által elsı fokon elbírált ügyek tekintetében a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal jár el; 5. a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal építésfelügyelıje által elsı fokon elbírált ügyek tekintetében a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal jár el; 6. a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal építésfelügyelıje által elsı fokon elbírált ügyek tekintetében a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal jár el; 7. a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal építésfelügyelıje által elsı fokon elbírált ügyek tekintetében a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal jár el. 4. melléklet a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez Ha a köztisztviselı végzettségét igazoló oklevélbıl a szakirány, illetve a külön jogszabályban meghatározott munkakört megalapozó képzettségi szint - a jogszabály alapján - nem állapítható meg, az oklevél szakirányát az alábbiak szerint kell megállapítani. E rendelet alkalmazásában az a végzettség tekinthetı szakirányúnak, amelynek ismeretanyaga az alábbi feltételeket kielégíti: 1. - épületszerkezettani; - építésgazdasági, építésszervezési; - tervezési; - mechanikai, tartószerkezeti; - matematikai; - rajzi, ábrázoló geometriai; - kémiai és építıanyagok; - épületfizikai; - geotechnikai; - geodéziai; - építészettörténeti; és - biztonságtechnikai ismeretkörökbıl 155 ponttal rendelkezik. 2. E rendelet alkalmazásában 50 kreditpontot érnek az akkreditált felsıoktatási intézményekben elvégzett alábbi képzéseket igazoló dokumentumok: a) városépítési és városgazdasági szakmérnöki képzés; b) épületszigetelı szakmérnöki képzés; c) épületfenntartási és felújítási szakmérnöki képzés; d) vasbetonépítı szakmérnöki képzés; e) kivitelezı szakirányú szakmérnöki képzés; f) építıipari igazságügyi szakmérnöki képzés; g) jogi szakokleveles mérnöki képzés; h) építımester szakmérnöki tanfolyam; i) a Magyar Építész Kamara Mesteriskolája; j) az 1. pontban meghatározott ismeretkörökbıl hiányzó ismeretek megszerzésére irányuló egyetemi vagy fıiskolai szintő képzés. 3. E rendelet alkalmazásában 25 kreditpontot érnek az alábbi képzéseket igazoló dokumentumok: a) Építıipari szakközépiskolai bizonyítvány b) Építési mőszaki ellenıri I.-II. OKJ képesítés. 5. melléklet a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez Az építésügyi hatóságok üzemeltetéséhez biztosított eszközök I. Konfiguráció (Munkaállomás) - 5 -

6 Minimum Pentium IV PC (vagy ezzel egyenértékő) + (minimum 256 Mb RAM és 80 Gb HDD) + minimum 17 színes monitor, tintasugaras nyomtató, elektronikus jogtár - köztisztviselınként 1 db II. Irodai felszerelés 1. Digitális fényképezıgép legalább 5 Mp és 3x optikai zoomos - 2 fı, köztisztviselınként 1 db 2. Memória kártya olvasó - hatóságonként 1 db 3. Mérıszalag - köztisztviselınként 1 db 4. Szintezımőszer - hatóságonként 1 db 5. Kézilézertávmérı - 2 fı, köztisztviselınként 1 db 6. Gépkocsi - hatóságonként minimum 1 db III. Irodai nyomtatók Irodai lézernyomtató (minimum 18 lap/perc) - hatóságonként minimum 1 db Az építésfelügyeleti hatóságok üzemeltetéséhez biztosított eszközök I. Konfiguráció (Munkaállomás) Minimum Pentium IV PC (vagy ezzel egyenértékő) + (minimum 256 Mb RAM és 80 Gb HDD) + minimum 17 színes monitor, tintasugaras nyomtató, elektronikus jogtár - köztisztviselınként 1 db II. Irodai felszerelés 1. Digitális fényképezıgép - köztisztviselınként 1 db 2. Memória kártya olvasó - hatóságonként 1 db 3. Laptop (Konfiguráció: Pentium M (vagy ezzel egyenértékő) 1,6 GHz, 40 GB IMB HDD, 256 MB DDR RAM, integrált videókártya, DVD+CD-RW Combo) + Canon IP 90 hordozható nyomtató + LK51B akku és töltı - köztisztviselınként 1 db 4. Mérıszalag - köztisztviselınként 1 db 5. Szintezımőszer - hatóságonként 3 db 6. Kézilézertávmérı - köztisztviselınként 1 db 7. Gépkocsi - hatóságonként minimum 1 db III. Irodai nyomtatók Irodai lézernyomtató (minimum 18 lap/perc) - hatóságonként minimum 1 db Az építésügyi, illetve az építésfelügyeleti hatóság a köztisztviselınek munkavégzése során a külön jogszabály szerinti egyéni védıeszközt biztosítja

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl. Általános elıírások

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl. Általános elıírások A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl

Részletesebben

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-2013.12.31. 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

hatályos: 2011.12.30 -

hatályos: 2011.12.30 - 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezık folyamatos továbbképzésérıl hatályos: 2011.12.30 - Az egészségügyrıl

Részletesebben

Tartalom. 1. Energetikai tanúsítói jogosultság

Tartalom. 1. Energetikai tanúsítói jogosultság Tartalom 1. Energetikai tanúsítói jogosultság 1.1. Energetikai tanúsítói jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai továbbképzés

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

Tartalom. 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei

Tartalom. 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei Tartalom 1. Felelős műszaki vezetői jogosultság 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai

Részletesebben

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról MHK adatbázis 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám 4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 24., szerda Tartalomjegyzék 242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 23., csütörtök Tartalomjegyzék 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet Egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Az Országgyőlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintı közigazgatási

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 88748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 221. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

Részletesebben

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás Közlönyállapot 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

Részletesebben

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4767. számú törvényjavaslat egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015.

Részletesebben

Okirat ellenjegyzése

Okirat ellenjegyzése Elfogadva: 2007. november 19., 2008. március 31. Kihirdetve: IK 2008. évi 4. szám Hatályba lépés: 2008. április 30. Módosítva: 2009. április 22-i hatállyal Alkalmazás: A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben