A szakmagyakorlási kódex

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szakmagyakorlási kódex"

Átírás

1 A szakmagyakorlási kódex Hajdú György VIII. MÉRNÖKNAP Szolnok szeptember 14.

2 266/2013. (VII. 11.) Kormány rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggı szakmagyakorlási tevékenységekrıl Hatályos: 2013 augusztus 1. szakmagyakorlási tevékenység január 1. elızı jogszabályok hatályon kívül helyezése július 1. elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályok

3 Hatályon kívül helyezett jogszabályok 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-mőszaki tervezési, valamint az építésügyi mőszaki szakértıi jogosultság szabályairól 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési mőszaki ellenıri, valamint a felelıs mőszaki vezetıi szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól

4 A szakmagyakorlási tevékenység folytatása augusztus 1-tıl A cég által folytatható tevékenység terjedelme azonos a természetes személyek jogosultságának terjedelmével. A cég fogalmába a gazdasági társaság, költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég tartozik. A cégnek a jogosult munkavállalót legalább heti 20 órában kell foglalkoztatnia. A cégnek az általa vállalt munkához kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek közül legalább az egyikhez kell rendelkeznie jogosultsággal, és azt a tevékenységet a cégnek kell végeznie. A vállalt munkához kapcsolódó egyéb szakmagyakorlási tevékenységet amelynek végzéséhez jogosultsággal nem rendelkezik alvállalkozó bevonásával végezheti.

5 Tevékenység Vezetı tisztség viselı Személyesen közremőködı tag Alkalmazott Tervezés Szakértés ME FMV A cégeknek március 1-ig a tevékenységüket be kell jelenteni a székhely szerint illetékes mérnöki kamarához. A kamara titkára nyilvántartási jelölést (C-területi kamara kódja és nyilvántartási szám) és igazolást ad ki.

6 A tervezési szerzıdés tartalma Ptk (1959. évi IV. törvény ) Építésügyi törvény (1997. évi LXXVIII. törvény 32/A. ) Szakmagyakorlási kódex 17. Mérnöki Hírlevél 2. szám A szakértıi szerzıdés megbízás. Teljesítésigazolási Szakigazgatási Szerv

7 2014. január 1-tıl Engedélyhez kötött szakmagyakorlási tevékenységek Építészeti mőszaki tervezési tevékenységek Sajátos építmények mőszaki tervezési szakterület Szakági mőszaki tervezési szakterület Építésügyi mőszaki szakértıi tevékenység Építési mőszaki ellenıri szakértıi tevékenység Felelıs mőszaki vezetıi tevékenység 1. melléklet

8 Tervezési tevékenység Korlátozott vagy teljes körő jogosultsággal folytatható. A tervezınek az általa készített építészetimőszaki terveket, iratokat és számításokat hitelesítenie kell (aláírólap, elektronikus hitelesítés). Az építészeti-mőszaki tervezınek az általa készített építészeti-mőszaki tervet a megbízónak történı átadástól számított legalább 10 évig meg kell ıriznie.

9 Tervezési tevékenység Nem folytathat építészeti-mőszaki tervezési tevékenységet az adott építészeti-mőszaki dokumentáció engedélyezésében vagy az annak alapján megvalósítandó építmény kivitelezésének építésfelügyeletében feladatot ellátó hatóság köztisztviselıje vagy kormánytisztviselıje, az építészeti-mőszaki dokumentáció településképi véleményezési eljárásába bevont önkormányzati fıépítész.

10 Tervezési tevékenység A tervezı felelıs: az általa készített építészeti-mőszaki tervek (ideértve a kivitelezési terveket is) mőszaki tartalmának szakszerőségéért, valós állapotnak megfelelı tartalmáért, építészeti minıségéért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség megóvásáért, a tervdokumentáció készítésében (részben vagy folyamatosan) részt vevı, a tervezıi feladat szakmai tartalmának megfelelı szakismerettel és jogosultsággal rendelkezı szakági tervezık kiválasztásáért, a szakági tervezık közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért.

11 Bejelentéshez kötött tevékenység Energetikai tanúsító Bejelentéshez nem kötött tevékenység január 1-tıl beruházás lebonyolító

12 Szakmai címek Tervezı gyakornok Vezetı tervezı Tervezı mőszaki ellenır Beruházási tanácsadó Mentor Különösen gyakorlott Mőemlékek területén gyakorlott MMK szabályzat

13 A szakmagyakorlási tevékenység folytatásának feltételei a kamarai tagság folytonossága, továbbképzési idıszakonként a kötelezı és szakmai továbbképzés teljesítése, a jogosultság megállapítását követı egy éven belül a kötelezı továbbképzés keretében beszámoló teljesítése, adategyeztetési kötelezettség teljesítése,

14 Az engedélyezés feltételei Végzettség: Szakértés: mesterképzés Tervezés, ME: mesterképzés, alapképzés FMV: mesterképzés, alapképzés, középfok Gyakorlati idı: 3 7 év Büntetlen elıélet, nincs eltiltva foglalkozástól

15 Kamarai eljárások A szakmagyakorlási tevékenység a) engedélyezése, b) folytatásának szüneteltetése, c) folytatásának felfüggesztése, d) folytatásának megtiltása, e) folytatójával szembeni bírság kiszabása és f ) folytatásával összefüggı hatósági bizonyítvány kiállítása. Szakmagyakorlási tevékenység bejelentése.

16 Engedélyezés A kérelmezı a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítását a kérelem benyújtása elıtt kérelmezheti a területi kamara elnökségétıl. A kérelem benyújtható papíron vagy elektronikusan. Ügyintézési határidı a hiánytalan kérelem beérkezésétıl számított 15 nap. Másodfok az országos kamara fıtitkára, szakmai tagozati vélemény.

17 Elektronikus ügyintézés?

18 A kérelem mellékletei a szakirányú szakképzettséget igazoló oklevél hiteles másolata, ha ez a területi kamarai nyilvántartásban nem áll rendelkezésre; a szakirány elbírálásához a leckekönyv másolata; a szakmai gyakorlat igazolása; az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása; az építésügyi mőszaki szakértıi jogosultság iránti kérelem esetén a kérelmezı részletes szakmai tevékenységét bemutató önéletrajza erkölcsi bizonyítvány

19 Szakképzettség Az 1. mellékletben felsorolt végzettség Egyenértékőségi vizsgálat kredit értékek alapján a 4. melléklet szerint. MSc 280 kredit, Bsc 180 vagy 200 kredit. Oklevél szakirányáról MMK bizottság dönt.

20 Szakmai gyakorlat igazolása Közokirat vagy teljes bizonyító erejő magánokirat fogadható el (munkáltatói, vagy az építési szakmai érdekképviseleti szerv által kiadott igazolás, továbbá munkavégzésre irányuló szerzıdés, szakmagyakorlási tevékenységet végzı személy vagy cég, vagy mentori címmel rendelkezı szakmagyakorló által kiállított igazolás), amely tartalmazza a gyakorlat idıtartamát, a végzett munkák megnevezését, a folytatott tevékenység leírását. Gyakorlati idı a szükséges végzettség megszerzése után számítható be.

21 Jogosultsági vizsga és beszámoló Jogosultsági vizsgát csak energetikai tanúsítónak kell letenni. Egyéb esetekben beszámoló, a jogosultság megszerzését követı egy éven belül kell letenni. Általános és szakterületi részbıl áll, az írásbeli 70%-os eredmény esetén sikeres, % között szóbelizni kell. Segédeszközöket nem lehet használni, a kérdések az MMK honlapján lesznek. Díja Ft.

22 Továbbképzés 5 éves továbbképzési idıszak alatt kamarai tagoknak kötelezı és szakmai továbbképzést kell teljesíteni. Az MMK állapítja meg a szakmai továbbképzés szabályait, és formáit. A kötelezı továbbképzés távoktatás tesztvizsgával, vagy 8 órás hagyományos oktatás. Igazolása elektronikus nyilvántartásból, vagy szükség esetén a kérelmezı papír igazolásai alapján.

23 Szüneteltetés A szakmagyakorlási tevékenység folytatása a szakmagyakorló kérelmére a területi kamara titkárának a határozata alapján szüneteltethetı. A kérelemben a szünetelés kezdı idıpontját meg kell jelölni. A szüneteltetés kezdı idıpontja a kérelem benyújtásától számított legfeljebb harmadik hónap. A szüneteltetett tevékenység abban az esetben folytatható, ha a kérelmezı személy a kötelezı továbbképzési kötelezettségének teljesítését igazolja.

24 Kamarai hatósági szankciók Mikor indulhat ilyen eljárás? Kamara által kezdeményezett ellenırzés Etikai bizottság jogerıs döntése Építésügyi, építésfelügyeleti megkeresés Bírósági értesítés, nemfizetési jelzés

25 Kamarai hatósági szankciók A szankciók típusai Figyelmeztetés Bírság Szakmagyakorlási tevékenység felfüggesztése Névjegyzékbıl törlés

26 Figyelmeztetés az adatváltozás bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, az adategyeztetési kötelezettségét nem teljesíti, a nyilvántartási díjat határidıre nem fizeti be, a kamara elsı ízben állapít meg olyan kisebb szabálytalanságot, pontatlanságot, számítási vagy felmérési hibát, tartalmi hiányosságot, amely nem befolyásolta érdemben a szakmai tevékenység, vagy a szakvélemény eredményét, a független ellenırzı szervezet által feltárt hibát az energetikai tanúsító a tanúsítvány alátámasztó munkarészben nem javítja ki, szakszerőtlen vagy valótlan tartalmú építészeti-mőszaki tartalmú dokumentáció esetén az építésügy megkeresésére

27 Bírság a szakmagyakorlót forint bírsággal sújtja, ha az adategyeztetést, adatbejelentést, kisebb hibák javítását a figyelmeztetés ellenére sem teljesíti, az építésfelügyeleti hatóság számított építményértéket tartalmazó megkeresése alapján a felelıs mőszaki vezetıt, az építési mőszaki ellenırt az összeférhetetlenségi szabályok megsértése miatt bírsággal sújtja, melynek mértéke forint összegezve a számított építményérték 20 millió forintot meghaladó részének 0,5%-val, de legfeljebb forint. A bírságot 30 napon belül kell megfizetni.

28 Szakmagyakorlási tevékenység felfüggesztése legfeljebb hat hónap idıtartamra ha három éven belül legalább kettı alkalommal jogerısen építésfelügyeleti bírsággal sújtotta legfeljebb hat hónap idıtartamra ha a nyilvántartási díjat határidıre nem fizeti be, vagy ha a kötelezettségét a bírság ellenére sem teljesíti az építészeti-mőszaki tervezésre kötött szerzıdéshez kapcsolódó díjfizetési kötelezettség teljesítésének igazolásáig, de legfeljebb hat hónap idıtartamra

29 Szakmagyakorlási tevékenység felfüggesztése legfeljebb egy év idıtartamra, ha egy éven belül kettı alkalommal jogerısen bírsággal sújtotta legfeljebb egy év idıtartamra, ha a szakmai tevékenység folytatásához szükséges jogosultság szüneteltetésének idıtartama alatt végez engedélyhez kötött szakmai tevékenységet, legalább egy év idıtartamra, ha az építésfelügyeleti hatóság építésfelügyeleti bírsággal sújtotta a továbbképzési kötelezettsége teljesítéséig, de legfeljebb egy évig

30 Névjegyzékbıl törlés szakmagyakorlási tevékenység engedélyezését követıen merült fel olyan tény vagy adat, amely a tevékenység engedélyezését nem tette volna lehetıvé, a jogszabályban elıírt jogosultsági feltételekkel már nem rendelkezik a bejelentésben valótlan adatközlést és hitelesítési nyilatkozatot tett a jogszabályban elıírt feltételekkel való rendelkezésérıl a továbbképzési kötelezettségét a hat hónapot követıen sem teljesíti, a területi mérnöki kamarából kizárták, az építésfelügyeleti hatóság jogsértı cselekmény miatt három éven belül ismételten jogerısen építésfelügyeleti bírsággal sújtotta, vagy a szabálytalan szakmai tevékenység súlyos testi sértést, maradandó egészségkárosodást vagy halált okozott

31 Névjegyzékbıl törlés a tevékenység folytatásához szükséges jogosultsága felfüggesztésének idıtartama alatt végez szakmagyakorlási tevékenységet, az építészeti-mőszaki tervezı a felfüggesztı határozat jogerıssé válásától számított hat hónapon belül sem igazolja díjfizetési kötelezettségének teljesítését, ha az ellenırzése során a független ellenırzı szervezet megállapítja, hogy az energetikai tanúsító tanúsítvány két besorolással eltér a tényleges értéktıl.

32 Átsorolás A területi kamara titkára a változással érintett jogosultság tekintetében az 1. melléklet szerinti szak- és részterületnek megfelelı besorolásról a szakmagyakorlót a továbbképzési idıszakának befejezéséig hivatalból értesíti.

33 Szerzett jogok Azon jogosultságok tekintetében, amelyek szerepelnek az 1. mellékletében, de a szakmagyakorló az új jogszabály rendelkezései szerint nem kaphatná meg, ott a továbbképzési kötelezettség teljesítése esetén a jogosultság továbbra is érvényes.

34 Megszőnı jogosultságok Környezetmérnöki tervezıi szakterület megszőnése miatt értesített kamarai tagok száma: 17 fı Geodéziai szakértıi szakterület megszőnése miatt értesített kamarai tagok száma: 3 fı Építéstechnológiai tervezıi szakterület megszőnése miatt értesített kamarai tagok száma: 1 fı Anyagmozgatógép, építıgép és felvonó tervezıi szakterület megszőnése miatt értesített kamarai tagok száma: 2 fı

35 Átmeneti állapotban levı jogosultságok Építésügyi igazgatási szakértı július 1. után engedély nélkül folytatható. Geodéziai tervezés július 1. után engedély nélkül folytatható.

36 A Kormány 1434/2013. (VII. 11.) Korm. határozata a szakmagyakorlókra vonatkozó ágazati jogszabályok felülvizsgálatáról közlekedési auditor, közúti biztonsági auditor, útburkolat technológus és energetikai auditor, geodéziai tervezési tevékenység, birtokrendezıi tevékenység.

1 / 52 2013.07.16. 13:26

1 / 52 2013.07.16. 13:26 MHK Jogszabály szolgáltatás http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161886.245196 1 / 52 2013.07.16. 13:26 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

A Kormány. /2013. ( ) Korm. rendelete. az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány. /2013. ( ) Korm. rendelete. az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről 10 1. melléklet a BM/7578/2013. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2013. ( ) Korm. rendelete az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl. Általános elıírások

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl. Általános elıírások A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

Tartalom. 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei

Tartalom. 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei Tartalom 1. Felelős műszaki vezetői jogosultság 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara ÉPÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS JOGOSULTSÁGI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSI SZABÁLYZATA

A Magyar Mérnöki Kamara ÉPÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS JOGOSULTSÁGI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Mérnöki Kamara ÉPÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS JOGOSULTSÁGI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék Jelmagyarázat 1. Fogalmak 26. oldal 2. A Magyar Mérnöki Kamara illetékességében kapható jogosultságok

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet. az építıipari kivitelezési tevékenységrıl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról

290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet. az építıipari kivitelezési tevékenységrıl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról 1. oldal 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építıipari kivitelezési tevékenységrıl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl

Részletesebben

Tartalom. 1. Energetikai tanúsítói jogosultság

Tartalom. 1. Energetikai tanúsítói jogosultság Tartalom 1. Energetikai tanúsítói jogosultság 1.1. Energetikai tanúsítói jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai továbbképzés

Részletesebben

KIVONAT a nagyvállalatok számára kötelező energetikai audit előírásokról 2015-06-19

KIVONAT a nagyvállalatok számára kötelező energetikai audit előírásokról 2015-06-19 KIVONAT a nagyvállalatok számára kötelező energetikai audit előírásokról 2015-06-19 Források: 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya Az Országgyőlés az Alaptörvénybıl és a nemzetközi szerzıdésekbıl eredı feladatok teljesítése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı tüzek megelızése, a tőzeseteknél, a mőszaki mentéseknél

Részletesebben

1. Az elnökségi ülésről. A tartalomból:

1. Az elnökségi ülésről. A tartalomból: MÉRNÖKI HÍRLEVÉL A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara elektronikus kiadványa I. évfolyam 2. szám 2013. július 29. Az új Szakmagyakorlási Kódex megjelenéséhez kapcsolódóan 2013. szeptember 10-én

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése, a szolidaritás, a

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1 1. oldal 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérıl 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeirıl és engedélyezési eljárásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b)

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1. I.

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1. I. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben meghatározott szervezeteket,

Részletesebben

2005. évi XLVII. törvény. az igazságügyi szakértői tevékenységről 1. Általános rendelkezések

2005. évi XLVII. törvény. az igazságügyi szakértői tevékenységről 1. Általános rendelkezések Hatályos: 2014.03.15-2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről 1 Általános rendelkezések 1. (1) 2 Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség

Részletesebben

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl, a tőzvédelmi szakvizsgával összefüggı oktatásszervezésrıl

Részletesebben

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelık nyilvántartásáról

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelık nyilvántartásáról 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet a gázszerelık nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 200. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket

Részletesebben

1996. évi LXXV. törvény. a munkaügyi ellenırzésrıl

1996. évi LXXV. törvény. a munkaügyi ellenırzésrıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenırzésrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban megfogalmazott elvek alapján a foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályokban

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben

Személyi feltételrendszer

Személyi feltételrendszer Személyi feltételrendszer 110. (1) Egészségügyi tevékenység - folytatásának formájától és módjától függetlenül - e törvény és külön törvény rendelkezéseire figyelemmel önállóan vagy felügyelet mellett

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

hatályos: 2011.12.30 -

hatályos: 2011.12.30 - 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezık folyamatos továbbképzésérıl hatályos: 2011.12.30 - Az egészségügyrıl

Részletesebben

161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet

161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről A Kormány a

Részletesebben

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-2013.12.31. 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól

Részletesebben